Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makale



Katalog


«
»

TjgT CumhuriYet k ^ A kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfe yarar. rüTAPADMSERGİSALONUNDA.., Çnaı M*. 5. So*. Çmart Işhar» tfa2 Kat1 (Sabaıa Iş Mefkez) £TM322)3631211 Fate:(322)3631215 Cumhuri CumhurİYet kitap kulübü ili düşüncelere dinginlik ve incelik '"ÇAĞDAŞYAYINLARrnda. TütocaS Cad No: 39/41 (34334)CaöaloğltVlstanbijl Tel:(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 75. YIL SAYI: 26512 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ fT924- : NADİR NADİ (1945-1991) 9 MAYIS 1998 CUMARTESİ İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu, başvurulan sonuçlandırdı ^Türbansiyasal birsmige' AIVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tnsan Haklan Ko- ordinatör Üst Kurulu. üni- versiteler ile kamu kurumla- nnda kılık, kıyafet ve başör- tüsüne ilişkin düzenlemele- nn temel hak ve özgürlükle- re aykın olmadığına karar verdi. Kunılun karannda, "Yükseköğretim kurumla- nnda başörtüsü dine dayalı siyasal ideolnjinin mücadele âmgesine dönüştürülrnüştür. Kamu göre\lileri \e öğrenci- lerin göre\ r veya öfrenim yer- lerine dini sünge niteliği taşı- yan kılık ve layafede gelmele- ri laikükflkesiylebağdaşmaz, dolayısıyla kamu düzenine aykındır'' denıldı. De\ let Bakanı Hikmet Sa- mi Türk'ün başkanlığında dün toplanan İnsan Haklan Koordinatör Üst Kurulu, es- ki RP'li milletvekillennin türbanla ilgili başvurusunu ele aldı. Türk. toplantının ar- dından yaptığı açıklamada. 14 Kasım 1997 tarihinde ya- pılan toplantıda söz konusu başvurunun ışleme konma- sını ve konunun anayasa, mevzuat ve yargı kararları dıkkate alınmak suretiyle her yönüyle ıncelenmesine karar venldiğını behrterek. bu karar uyannca yapılan ıncelemenin sonuçlandıgını söy- ledı. Türk, kurul karanna dayanak oluş- turan anayasa ilkeleri, yürürlükteki mev- zuat ve Anayasa Mahkemesi kararlan, diğer yargı organlan. Avrupa İnsan Hak- lan Komisyonu kararlan ve yönetmelik- lerden örnekler verdi. Kunılun karan şöyle: - Kamu kurumlan ıle eğitım ve öğre- tim kurumlannda kılık ve kvyafetle ilgi- • Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk başkanlığında toplanan insan Haklan Koordinatör Üst Kurulu, eski Refah Partüilerin türbanla ilgili başvurusunu değerlendirdi. Hikmet Sami Türk kararla ilgili, "Daha önce komşu bazı ülkelerde bu çeşit masum hareketler biçiminde başlayan olayiann, sonunda o ülkeleri nereye götürdüğü göz önünde bulundurulmalı" diye konuşru. İrticai şirketleı" tebliği yürürlüğe girmedi Islamcı sermayeye teşvik • Mart aymda Kombassan'ın 2.1 trilyon, Yimpaş'ın 1.8 trilyon, Albaraka Türk'ün 1.1 trilyon lirahk yatınmlan teşvik belgesine bağlandı. Hazine'nin 6 Mayıs'ta yayımlanan tebliğ çerçevesinde, bu tür şirketler için şu ana kadar düzenlediği teşvik belgelerini iptal edebileceği belirtiliyor. • 17. Sayfada h mevzuat. anavasa ılkeleri ışığında de- ğerlendinldigınde; bu konudaki duzen- lemelerin de\ letin dıni inançlar karşısın- daki tarafsızlığını da ifade eden laiklik ilkesınin bır uygulaması nıteliğinde ol- duğu. o nedenle kamu görevlıleri ve öğ- rencılerın görev veya öğrenim yerlerine dini simge nıtehği taşıyan kılık ve kıya- fetle gelmelerının bu ıİke ıle bağdaşma- yacağı. dolayısıvla kamu düzenine aykı- n olacağı anlaşılır. - Konuya bir başka açıdan bakddığın- da kamu kurumlan ile egirim ve öğretim kurumlannda kılık ve kıyafet, bu arada başörtüsü ile ilgili düzenlemeJerin temel hak ve hürriyetlere a>kın bir yönübuhın- madığı görülür. Cerek Birieşmiş Millet- ler İnsan Haklan Evrensel Beyanname- sl gerek Türkjye'nin taraf oldugu insan haklan ile ilgili diğer uluslararası belge- ler de dini inanç nedeniyle kamusal alan- daki davranışlar bakımından mutlak bir serbestük tanımamaktadır. - Şüphesiz eğitim ve öğre- nim hakkı, hiç kımsenin yok- sun bırakılamayacağı bır te- mel haktır. Ancak egıtim ve öğretim kurumlannda laiklik ılkesinın geregi olarak yapı- lan düzenlemelere uyulması da zorunludur. Kaldı ki günü- müzde özellikle yükseköğre- tım kurumlannda başörtüsü. bireysel bir hürriyetin kulla- nılması sınırlannı aşmış olup; dine dayalı bir siyasal ideolojının mücadele simge- sine dönüştürülmüştür. Devlet Bakanı Türk, Ata- türkün cumhuriyeti emanet ettiği gençlerin kendilerinı yanlış yollara çekmek isteyen telkınlere kapılmayacak sağ- duyuya sahip olduklanna ku- rulun ınandığını behrterek "Üst kurul, aynca topiumu- muzun en kutsal değerierinin siyasal arenaya çekilerek ide- olojik bir mücadeleye ve din isüsmarcıhğına malzeme ya- ptlmaması gerektigi düşünce- sindedir. Bu değerlerin her tüıiü mflcadelelerin dışında bırakılmasL toplumsal huzu- run en sağlam temetini olusr turmaktadır" dedi. Gazetecilerin sorulannı da yanıtlayan Türk, açıkladığı konulann bir incelemedeki değerlendirme ve sonuçlar olduğunu, uygulamaya dönük bır karar niteliği taşımadığını söyledi. Türk. baş- ka bir soru üzenne başörtüsünün dine dayalı bir siyasal ideolojinin mücadele simgesine dönüştürülmesinde bir siyasi partıyle bağlantının olmadığtnı belirtir- ken. "Peki btına nasıl karar verdiniz" so- MArkasıSa. 17,Sü.3'te Internefte büyük ilgiHaber Merkezi - Cumhuriyetgazetesi tn- ternet'te gerçekleştirdiği deneme yaytmnın daha ilkgününde büyük bir ilgiyle karşılaş- ü. "Yöre"şirketinden aldığımız biigiyegö- regazetemizden yaklaşık 30 bin sayfa çekil- di. Ancakyoğun ilgiyüzünden hatlarda sı- kışıklık yaşanıyor. Bu nedenle çok saytda okurun Cumhuriyet' l in İnternet'tetd sitesi- ne bağlanmakta sıkıntı çektiği yolunda ha- berler ahyoruz. Yöre şirketi kendi hat kapa- sitesinin arttınmı için gerekli başvurulan yaptu Cumhuriyet İnternet'te aynı anda hem Türkiye'dehem de Amerika 'da bir bil- gisayarda deneme yayıntna başladt. Diğer bir anlatımla İnternet üzerinde iki adresi var. Birincisi "www.cumhuriyetcom.tr", diğeri ise u www.cumhuriyet com ". tlk ad- rese bağlanmakta sıkıntı çeken okurlarımız ikinci adrese bağlanabilirter. Cumhuriyet uzun biruğraşının ardından kendi kimliğinden ödün vermeksizin İnter- net 'te yer aldt Gazetenin "gerçek sayfala- rını" İnternet'tegören okurlardan oluntlu tepkiler ahyoruz. Özellikle yurtdışmda, Amerika, Avrupa, Kanada ve Avustralya 'da gazeteyi bulmak- tagüçlük çeken okurlardan kutlama mesaj- ları geliyor. Cumhuriyet Gazetesi artık İn- ternet aracılığıyla dünyanın her yerindeki okuruna günü gününe ulasacak, Daha önce de vurguladığımızgibi, bu he- nüz bir deneme yayını. Sitede kimi teknik MArkasıSa. 17,Sû.3'te Tıbbm yenı gündemi Alzheimer • tngiliz Alzheimer Derneği'nin nisan ayının son haftasında düzenlediği toplantı tıp dünyasında geniş yankılar uyandırdı. Hastaİıkla ilgili araştırmalan yürüten uzmanlarla birlikte hasta yakınlannın da katıldığı toplantıda Alzheimer hastalanna uygulanacak yöntemler görüşüldü, şimdiye kadar sürdürülen ara^tırmalar sonunda saptanan gerçekler açıklandı. LONDRA / ANKARA (ANKA) - tngiliz Alzheimer Hastalığı Derneği'nin nisan ayının son haftasında düzen- lediği toplantı tıp dünyasında geniş yankılar uyandırdı. Has- talılda ilgili araştırmalan yürü- ten uzmanlarla hasta yakınla- nnın da katıldığı toplantıda, Alzheimer hastalanna uygula- .nacak yöntemler görüşülerek şimdiye kadar yürütülen bi- limsel araştırmalar sonunda saptanan gerçekler açıklandı. Toplantıda bulunan Türk Alzheimer Derneğı üyesi Atü- la Sonmez. hastalığa daha çok yaslılarda rastlandığmı belırt- ti. 3ellek ve anlama-değerlen- dirme yeteneklenni yitirerek ile'leyen hastalığı önlemek, te- davi etmek olanağı bulunmu- yo" ve sonuçta ölüm kaçınıl- m4rkasıSa.l7,Sü.6'da Fotoğraf bilnıecesi Atatürk'ün Calatasaray'a imzaladığı fotoğrafin, yann yapılacak müzayedede satışa çıkanlması ortalığı kanş- tırdı. Üzerinde "Galatasaray'a.. Gazi M. Kemal" yazan ve 1930'da kulübe hedive edilen fotoğrafin Galatasaray Lisesi'nin müzesinden nasıl çıkankiığı araşOnlıyor. Müzenin eski müdürü fotoğrafin gerçek olduğunu söylerken. yeni müdiir röprodüksiyon olduğunu ileri sürdü. \annki açık arttırmava Galatasaray Kulübü de katılacak. • Spor'da Siyasi kulisler 'baskın seçim' olasılığmı tartışıyor Meclis beldemede• Erken seçim tarihi, tarafsız t>ir hükümet tartışmalarının ardından CHP ile hükümetin ANAP kanadı yeni bir sıkmtıyla çalkalanıyor. Başbakan Yılmaz'ın CHP'ye "Meclis'i çalıştırmak koşuluyla nisanda seçim" sözü miUetvekillerinin devamsızhğı nedeniyle yerine getirilemiyor. Yılmaz'ın önceki gün grubunda yaptığı konuşmadaki, "Ya Meclis'i çalıştınr gündemdeki yasalan çıkanrsınız, ya seçime gideriz" çtkışı bazı milletvekillerini kızdırdı. • ANAP'hlar, "Biz emir eri değiliz. Devamı sağlamak istiyorsanız yasalan gözden geçirin" diye Yılmaz'ı eleştirdiler. CHP'li Sav hükümetin Meclis'i çahştıramadığını belirtirken "Önce kendileri üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirsinler, sonra CHP'den özveri istesinler" dedi. Devamsızlığın, başta Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Yasa Tasansı olmak üzere bazı tasanlara tepkiden kaynaklandığı belirtildi. • 5. Sayfada Özer Ciller davası Başsavcılık karara itirazetti • Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'e verilen hapis cezasının ertelenmesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık, mahkeme karanrun gerekçesiyle çıkmasmdan sonra temyiz gerekçelerini hazırlayacak. Başsavcılığın aleyhe, Çiller'in lehe temyiz istemleri ile birlikte dava dosyası Yargıtay'a gönderilecek. • 5. Sayfada Meçhul Asker'e DNA testi • ABD Savunma Bakanı William Cohen'in, bir başvuru üzerine. ABD'de kutsal sayılmasına karşın adma Meçhul Asker Anıtı dikilen askerin kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla mezann açılarak DNA testi yapılmasını emrettiği bildirildi. Meçhul Asker'in, Hava Kuvvetleri'nden Pilot Teğmen Michael Blassie ya da helikopter pilotu Kaptan Rodney Strobridge olduğu sanılıyor. • 9. Sayfada Bakû Ceyhan'a PKK gölgesi • Silahlı Ku\ r vetler'in bölgede başlattığı operasyonla etkinliğini yitiren PKK, gerçekleşme olasılığı artan Bakû-Ceyhan boru hattını engellemek için tehdit ve propaganda çalışmasına girişti. • Yetkililer. PKK'nin girişimini "hızla yok olan terör örgütünün Türkiye'yi sıkmtıya sokma çabası" olarak niteledi. • 4. Sayfada 225 MİLYONA 'KAÇAK KAT' • 5. Sayfada ANNELER GÜNÜ'NDE PROMOSYON YAJIIŞI • Arka Sayfada E^HOGOLD'UN CEZASI ONAY BEKLİYOR • Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\TREK û010 «M OOtAR ûOur Ş1J0O SO.100 MARK CXJH . 141K» Önceki 142.000 L MTIN ûDun 2.440.000 Ûncsta 2.415.000 Trafikteki Noksanımız! Bir iki gündür başkent bulvarlarında, sokaklarında yeni bir trafik kuralı uygulanıyor. Araçlar farlannı gundüz gözüyle de yakıyoriar. Böylece, yayanın dikkatini çekerek trafik kazaları- nın önüne geçilecekmış. Ya da seyir halindeki araç- ların ışıklannı yakmaları halinde arkadan vurma, yan- dan çarpma gibi olaylar "vuku bulmayacakmış". UArkosıSo. 17, Sü. l'de Birbirini yiyen böcekler... Böceklerin avını yakalayıp öldürdüğü an elektron mikroskobuyla görüntülendi. Sadece sevilmişler sevebilir... Romantik aşk ve anne-baba sevgisi üzerine... Güzel olma isteği bir hastalık mı? Daha güzel olmayı istemek doğal mı, bir kişilik bozukluğu mu? GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte TBMM'yi Çalıştırma Çalışmaları Hükümet kendisinı savunurken en çok şu tümceyi kullanıyor: "Meclis tarihinin en çok reform yasası hazıriayan hükümeti bizız." Çok doğru ama, küçük bir eksik var; Meclis topla- namıyor. Toplansa, Balkanlar'ın ve Ortadoğu'nun en çok yasa çıkaran Meclis'i olacak. MArkasıSa. l7,SÜ.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog