Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü KİTAP benzersızlığı keşfe yarar. KITAPADANASERGISALOMZNDA.. Çnaiı Mah. 5 Sok. Çırariı Işhan No 2 Kat1 (Sabana Iş Mefkezı Ariaa)Adana Tel (322)36312 11 F*s.(322)36312 15 CumhurîyelI Cumhuriyet kitap kulübü -' Çefâalı duşuncelere dıngınlik ve incelık /* "ÇAĞDAŞ YAYINLARI'nda. TurtocağıCad No 38/41 p4334)Cağaoğlu4s(antxi Tel (212)51401 96 Faks (212)51401 95 75. YIL SAY! 26511 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 8MAYIS1998CUMA C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H 1 Z M E T 1 İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar: NURCULUK Prof. Dr. Neda Armaner'in bu bilimsel araştırmasını ilgiyle okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyef 1e birlikte Mahkûmiyet kararı, Tansu Çiller'i aklayan .komisyonu tekzip etti Özer ÇjDer'i ABD korudu • Ankara 7 Ağır Ceza Mahkemesf nın kararı, ıkı ülke arasında anlaşma bulunmasma karşın "mahkemenın sıyasi olduğu" gerekçesıyle adh yardım sağlamayan ABD'nın "Çıller çıftını koruduğunu" ortaya koydu Karar, REFAHYOL donemınde kuşkulu belgelerle 87 oy çoğunluğuyla Tansu Çılier'ın "Yuce Dı\an"a sevk edılmesıne gerek olmadığı" karannı veren TBMM soruşturma komısyonunun karannı da mahkûm ettı Gazetemizimtiyazsahibi Berin Nadi, Cumhunyet 'in 75. >ayınyuinaadım atmasındanötürü gumrluydu. (\JĞ UR GUNYÜZ) 74. yılda coşkulu buluşma \V\ yeHİIİk Cumhunyet okurlan, kuruluş yıldönumunde gazetelennı ve çalışanlannı yalnız bırakmadı Torenlere katılamayan okurlanmız faks ve telgraf gondererek 75 \ıl mutluluğunu çahşanlarla paylaştı Gazetemiz bahçesınde duzenlenen kutlama torenıne okurlanmız, kımı yazın-duşun adamlan. polıtıkacılar ve sıvıl toplum orgutu temsılcılen de katıldı Gazetemızın 75 yıldönumu kutlamrken Radyo Cumhunyet yayın hayatına başladı Yenı yaşıyla bırhkte Cumhunyet, înternet'e de gırdı • 7. Sayfada 'Cumhuriyet en köklü kuruluş' Cumhurbaşkanı Demırei, Başbakan Yılmaz ve CHP lıden Baykal, Cumhunyet'ın 75 kuruluş yıldönümü nedenıyle gazetemiz ımtıvaz sahıbı Benn Nadı ve Genel Yayın Yonetmenımız Orhan Ennç'e gonderdıklen kutlama mesajında Cumhunyet'ın Türk basın dünyasmın en koklu kuruluşu olduğunu vurguladılar Devlet Bakanlan Turk, Gurel ve Sağlık Bakanı Ozsoy da mesajlannda, Cumhunyet'ın dınamık bır yayın polıtıkası ızledığını belırttıler • 7. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Burostı) - Ankara 7 Ağır Ce- za Mahkemesf nın Özer Uçu- ran Çiller'ı mahkûm eden ka- ran, eskı soruşturma komısyo- nundakı sıyası "aklamayı" saptarken ıkı uike arasında anlaşma bulunmasma karşın adlı yardım sağlamayan ABD nın "Çilter çiftini koru- duğunu" da ortaya koydu Tansu Çıller hakkında RE- FAHYOL'un 8 7 Oy çogunlu- guvla "Yüce ENvaıTa sevkedil- mesinegerek ounadığr karan- nı veren komısyonun yanıltıcı bılgılen temel aldığının belır- lenmesı. DYP'nın "yenisoruş- M Arkası Sa. 17,Su\3'te Meclis'te 'irtica kavgası' • Irtıca yasalanna karşı çıkan FP'lıler komısyonda kavga çıkardı FP'h Dökülmez, "Allah'la kul arasına kımse gıremez" dıyen ANAP'Iı Köksalan'a "Alçak" dıye bağırdı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Hukumetın ırtıcayla mücadele kapsamında hazırla- dığı ve devnm yasalanna aykı- n hareket edenlere yönelık ce- zalan arttıran tasannın göruş- melennde FP "din kavgası" çı- kardı TBMM Adalet Komıs- yonu'nda ele alınan tasan uze- nnde soz alan ANAP'tı Irfan Koksalanın. -Allah'la kul arasına kimse gjremez" sozle- n uzenne FP'lı Ahmet Dokül- mez "Dini senden mi öğrenece- ğiz, alçak" dıye bağınricen, dı- MArkasıSa. 17,Sü.3'te Sakık^ın suç dosyası kabarık Tarmaksız Zeki' kod adlı PKK'li teröristin 254 olaya kanştığı açıklandı Yiırt Habetieri Senisi - Olağanustu Hal Bolge Valısı A>dın Arslajı "Par- maksız Zeki" kod adlı Şemdin Sakık ın dogrudan ve dolaylı oiarak 254 olava adının kanştığını açıkladı Gunevdo- ğu'da surdurulen "Murat operasvonu" çerçevesınde 5 teronst ölduruldu Kuze> Irak'ta duzenlenen bır operas- yonla Genelkurmaj Başicanlığı Ozel Kuvvetler Bırlığı nce yakalanarak Tur- kıye'ye getınlen Şemdin Sakık ıle ılgı- Jı ıddıaname, Dıjarbakır Devlet Guven- lık Mahkemesı'nde gorevlı 2 savci ta- rafından oldukça genış kapsamlı olarak hazırlanıyor Olağanustu Hal Bölge Valısı Arslan,' Güneydoğu GazetecılerCemıyetı'nı zı- yaretınde, basın mensuplannın Sakık ıleılgılısorulannıdayanıtladı Sakık'ın bırçok eylemde adının geçtığını, Ela- zığ'dan Tuncelı ve Hatay'a kadar olan bolgelerde eylemlen bulunduğunu be- lırten Arslan, şunlan söyledı "Hiçbir şey konuşmadı demek yanhş oiur. Çokşey konuştu. Tum ka> ıtlar. bel- geler toplaımor. BuMik bir bolumu de toplandı. katıldığı olaj sa\ısının 254 ol- duğunu bürvorurn. Bunlara, dogrudan vedolaylı olarak katılmış. Vakında mah- kemeye çıkınca orada izlersiniz." Arslan, Olağanustu Hal kapsamında olan 6 ıl ıle 5 mücavır ılde 1987 yılın- dan bugune kadar duzenlenen operas- yonlarda 20 bın 379'u olu, 571 'ı yara- lı, 2 bın 576'sı sağ,2 bın I28'ı teslımol- mak uzere toplam 25 bın 654 terönstm etkısız hale getınldığını soyledı Aynı surede, 5£)8'ı kadın, 489'u çocuk, 4 bın MAr/casıSa. 17,Sü. /'de http.//www cumhuriyet com tr f _j J Cumhuriyet înternet'teCumhuriyet,yüzyıhn 'bîlgi otoyolu' olarak adlandırılan tnternet'teyayım- lanmaya başladu Yiız milyonayakın insanın kullandığı varsayılanbdgioto- yolunda en önemli duraklardan birisi de Cumhunyet olacak... * 6 ay süren yoğun bir uğraştan sanra, Yöre şirketinin de katkılanyla yayı- na açılan înternet sitemizde gazetemizden başka 'Aıyiv', 'Cumhuriyet Ki- taplan', 'KitapDergi', 'Bilim Teknik', 'PazarDergV, 'Tartişma','KitapKu- lübü', 'Radyo Cumhuriyet' bö- lümlendeyeralacak. Cumhuri- # # # yet, înternet'te bir ay boyunca onemh bırdurak daha sonra înternet'teyer aldu Ancak bu birgecikme değil, daha iyi ola- nın arayışı idL Cumhuriyet, tnternet'teyayımlanırken kendi kımliğınden vegörüntüsünden ödün vermek istemedL Bu nedenle de Yöreşirketiyle uzun süreli bir çalışma dönemiyaşandu Sonunda Cumhuriyet bir Uke daha im- za attu Bu uzun süreli arayışın ardından, tnternet'te kendigazete kimliği- ni ve sayfa düzenini koruyarak yayımlanan ilk gazete oldu... Radyo yayında 75'inciyayınyüınagiren Cumhuriyet Gazetesiyenibir sevinci de dün yayına başlayan Cumhuriyet Radyo ile yaşadu 107.4 frekansından yayımlanmaya başlanan radyo şu anda İstanbul ve çevresınden dınlenebiliyor. önümüzdekı gunlerde Cumhuriyet Radyo 'yu herkes Türkiye 'nin heryerinden dinleyebdeıek. 4mk radyolannızı CumhuriyetRadyo'yaayarlayacaksımz. YARIN PAZAR BİLİM TEKNİK MN&BI GÜNÜN KUTL0 utSUL. BİRBAKIMA SERVER TANİLLİ • 15. Sayfada DÜZYAZI ORHAN BİRGİT • Z Savfada 1 HAFTAYA BAKJŞ AHMET TANER KIŞLALI • 7. Sayfada GÜNCEL CL NEYT ARCAYL REK Dimyafa Pirince Giderken... "Sıstem"de kımı arızalar, aksaklıklar arayanlar, ne- dense, "s/stemı ışleten, ayakta tutan ınsan"dan söz etmıyor Demokratık sıstemımızde duzeltılmesrzorunlu olan temel yanlışlıklar yok mu^ Elbette var Harta sayısız denılecek kadar da çok Ama one surulen çozumler kımı yerde "mevcut ola- • Arkası Sa. 17,Sü\l 'de BORSA oDun 4094 Öncekı 4218 DOLAR Dun 250100 öncekı 250.300 MARK ûDun 142.000 öncekı 141.500 ALTIN Dun 2.415 0O0 öncekı 2.450 000 Borsa'da yaprak kıpırdamıyor Bıieşık endeks bınncı seansta 6 puanlık bır artışla 4224 puandan tamamlandı Para pıyasasında lıkıdıte sıkıntısının öncekı gune gore azalması bono faızlennm 2 puan gevşemesıne neden olurken gecelık faız oranlarında yüksek düzey korunuyor • 10. Sayfada Bergama'da siyanür îspanya'da arsenik • Endulüs'te çevre felaketıne yol açan zehırlı atıklarda arsenık bulundu Arsenığın bınlerce ton çamura yayıldığını belırten uzmanlar, sızıntının Isveçlı Bolıden firmasının ışlettığı pınt madenındekı atıkJarın yanlı^ şekılde depolanmasından kaynaklandığını belırtıyorlar Bolgeyı temızleme çalışmalannda hır haftada 15 ton balık, kurbağa ve yengeç olusu nehırlerden çıkanldı • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Repo-Faiz Gelirleri... Geçen yıllarda vergı rekortmenlen açıklanınca lıs- te başı alışılmış bır ad olurdu Matild Manukyan Devır değıştı Şımdı lıste başlarını, Tıtancılar, re- po-faız gelırı sahıplen, bır de banka batınp gelır yuk- seltenler tutuyor Devlet bır ılen adım daha atıp, ruş- vet ve kara paradan da vergı almaya gınşse, oyle an- m Arkası Sa.17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog