Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 MAYIS 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Demirel'den trafik uyarısı • ANKARA (Cıunlmrivet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Trafık Güvenlıği Haftası"nin başlaması nedeniyle Çankaya Köşkü'nde bir resepsıyon verdi. Demirel, trafik kazalannda. 10 yıldır son 70 yilda yaşanan deprem ve afetlerdeki kadar kışinın yaşamını yitirdiğine dıkkal çekerek •'Vatandaşlanma yakanyorum; dikkat edin, sağ kalın. Acele giden ecele gider" dedı. Trafik Haftası'nda anma • İstanbul Haber Servisi - Trafik Haftası nedeniyle, "Kjrmızı Işık Kazalan Araştırma ve Önleme Derneği" tarafından, geçen yıl trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisı Fatma Demir için okulunda bir anma toplantısı düzenlendi. Demir'in sınıfında diizenlenen toplantıda öğrencıler. sürücülerden dikkatlı araba kullanmalannı ve trafik kurallanna uymalannı istedi. 10. Ankara Hlm Festivali • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -10. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Usta Beni Öldürsene" ödülleri topladı. Ulusal Uzun Film dalında Banş Pirhasan'ın yönettiği "Usta Beni Öldürsene" en iyi film, en iyi kurgu, en iyi görüntü yönetmenı; Onat Kutlar En İyi Senaryo. en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yönetmenle bırlikte toplam 6 ödül aldı. Usta Beni Öldürsene 6. Zeki Demırkubuz'un yönettiği "Masumiyet" ile Ferzan Özpetek'in yönettiği "Hamam" da 3'er ödül aldı. Ağarve Bucak'm itîrazı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi"nin DYP Elazığ MiIIetvekili Mehmet Ağar ile DYP Şanlıurfa MiIIetvekili Sedat Bucak'ın dokunulmazlıklannın kaldırılmasına ılişkin TBMM karannın iptal istemınin reddine ılişkin gerekçeli karan, Resmi Gazete'de dün yayımlandı. Gerekçeli kararda, biçım yönünden yapılan incelemede, karma komisyonun kurulmasmda anayasa ve içtüzük kurallanna aykınlık bulunmadığı belirtildi Afiar hakkındaki karara inceleme • istanbul Haber Servisi - İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nm, İstanbul 6 No'luDGM'nin, DYP Elazığ MiIIetvekili Mehmet Ağar hakkında verdiği •"görevsizlik karan"nı incelemeye aldığı bıldinldi. Başsavcılık adına karan inceleyen, ancak adının açıklanmasını istemeyen DGM savcısı, incelemeyi tamamladıktan sonra itiraz veyatemyızyoluna gıdeceklerini söyledi. Kamuda istihdam • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Basbakan Mesut Yılmaz. kamu kaynaklannın daha verimli kullanılması ve rasyonel kamu istihdam polıtikası izlenmesi için bir genelge yayımladı. Genelgede. kamu kurumlanndakı "norm kadro sayısı"nın belirlenmesı amacıyla bir komisyon oluşrurulduğu belirtildi. Komisyonun başkanlığına Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk getirildi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Ecevit'ten Kıbns mesajlan 6 Adada ild de\iet var'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Tu- nus ziyaretinden dönerken, Kıbns'ta bu zamana dek telafTuz edilmeyen şeylerin konuşulmasına Türkjye'nın karşı çıkma- dığını belirterek. "Birde, defactoduru- mu vardır. Adada iki devlet vardır. Şim- di bu iki devletin nasıl bir arada yaşaya- bileceğini konuşmak gerekir" dedı. Başbakan Yardımcısı BülentEcevitde. ABD Başkanı BillClinton ın Kıbns Ozel Temsilcisi Richard Holbrooke'un son görüşmelerinın. 'Kıbns'taşimdilikneks rin olamayacağını göstermeye yaradığı- nı* söyledi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel önceki akşam Tunus'tan dönerken uçak- ta gazetecılenn sorulan üzenne Kıbns konusunda değerlendırmeler yaptı. De- mirel 'Kıbns konusunda bir dayatma olupolmadığı' sorusuna. "Öncelikle ada- da Türklerin toprağı ve dev leti bulundu- ğu gerçeğini kabul etmek gerekir" yanı- tını verdi. Başbakan Yardımcısı Ecevit de. partısinın dünkü grup toplantısında Holbrooke'un görüşmelerınin şimdilik sonuç \ermemiş gibi görünse de yararlı olduğunu söyledi. Eskisinden daha gerçekçi' Holbrooke'un göruşmeleri sonunda yaptığı bazı açıklamalar ve kullandığı bazı ifadelerin eskisinden daha gerçek- çi bir değerlendirmenin belırtilerini yan- sıttığını vurgulayan Başbakan Yardımcı- sı Bülent Ecev it şunlan söyledi: Kaçak İHUnin yapımı sürüyor CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Mehmet Folat ilkögrerim okul alanına kaçak olarak yapılan, ancak şikâyetleri üzerine tstanbul Valiligi tarafından durdurulan kaçak imam hatip lisesi inşaatının yeniden faaliyete geçtiğini belirterek UgUilerin olaya el koymasını istedi. Gazfosmanpaşa KaymakamlığTna ve ilçe Milli Eğitim nıüdüriüğiine başvurduğunu belirten Mehmet Polat. "Kaymakamlık yetkiüleri kaçak inşaatla ilgili kendilerine bir başvurunun yapılmadığını. yapılan çalışmayla ilgili bilgi verilmesi için belediveye yazı ya/acaklannı söyledi" dedi. Yalilik tarafından durdurulan kaçak inşaatın yapımının devam etmesine Gaziosmanpasa Beİediyesi'nin göz vumduğunu iddia eden Polat. İstanbul Valiliği'nin ve Milli F.ğitim'in bir an önce kaçak inşaatı dev ralarak ilköğretim okulu olarak yapılmasını ve belediye yetkilileri hakkında da yasal işlem yapılmasını istediklerini söyledi. iFotoğraf: MEHMET DEMİRKÂYA) "Örneğin, Sayın Holbrooke, Güney Kıbns Rum Yönetimi'nin Kuzey Kıb- ns'ı temsil efmediğini. kuzeydeki Türk kesiminde Rum egemenliği bulunmadı- ğını açık bir dille vurgulamıştır. Bu vur- gulama. açık söy tenmese de ve dolayk bi- çimde de olsa. Kuzey Kıbns'ta ayn bir devlet bulunduğunun artık gözardı edi- lemediğini göstermektedir." Ecevit, Holbrooke'un, Güney Kıbns Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'nde üyelık sürecinin durdurulamayacağını belirtmekle birlikte, Kıbns Türk ve Rum toplumlan arasındaki ılişkilerde yaşa- nan tıkanıklıktan en çok AB'nin sorumlu olduğuna da dikkat çektığini bıldirdi. Güney Kıbns Rum Yö- netimi'nin AB'ye üyeliği- nin AB ile fiilı fedarasyon, hatta Yunanistan'la 'örtülü Enosis' anlamına geleceği- ne dikkat çeken Ecevit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan da Türk tarafi değil, AB, Yunanistan ve Güney Kıbns Rum Yöne- timi sorumludur. Sayın Denktaş. bu açık gerçeği vurgulamıştır. Bu tavır. 23 Nisan günü Cumhurbas- kanımız Sayın Süleyman Demirerie yaptığı ortak açıklamayta bir doğrultu- dadır. Sayın Holbrooke da, bu ortak açıklamayı bir dö- nüm noktası olarak nite- lendirmiştir. Bu gerçekler karşısında KKTC resmen tanuımasa bile, bu bagım- sız devletin varlığı artık yadsınamaz duruma gel- miştir." Aykut, Erdoğanayüklendi ^IstanbuPda 4 yıldır hiçbir şey yapılmadı' tstanbul Haber Servisi - Çevre Bakanı tmren Aykut. İstanbul Büyük- şehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ı kaste- derek "İstanbul'unsuso- runu. kanalizasyon soru* nu. çöp sorunu, trafik so- runu olduğu gibi duru- yor. 4 yıkjır ne yaptilar" dıye sordu. Aykut, "Bir- takım yeıierden 3 tane ağaç getirerek çevre ko- runmaz" dedı. Aykut, dün Beşiktaş Beledıyesi Akatlar Kül- tür Merkezi'nde çevreci dernek ve kıtle örgütü temsılcileriyle bir araya geldı. Burada katılımcı- lann dılek ve şıkâyetleri- nı dinleyen Aykut, bazı çevrelenn Tayyip Erdo- ğan'ı başarılı bulmasını anlamadığını belirterek şunlan söyledi: -Istanbulda 27 tane dere var. Hepsinin yarat- tığı çevre sonınlan var. Belediveye yazdım. Ama hiçbir çalışma >ok. İstan- bıd'un çöp sorunu çözül- memiştir. Tek antma tesi- si yokrur; temeü 4 yıldır anJamadL Siz hem 15 ba- kanlıktan büyük bütçeye sahip olacaksınız hem de çöp ve atık sorununu çöz- meyeceksiniz. Böyle şey olmaz." Hayvan haklan yasa tasansının yasalaşmasını da. bütün partılenn uz- laştıgı halde Fazilet Par- tisi'nin (FP) engellediği- nı belirten tmren Aykut. "Fazilet Partisi'ni bura- da sbe şikâyetedh orum " dedi. ' FP'li Büyükşehir Be- lediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın başanlı oldu- ğu ıddialannın doğru ol- madığını yıneleyen Ay- kut, "Havayı temizledik diyorlar. Nerede temiz hava? Korkunç bir hava kiriüiği var" diye konuş- tu. Büyükşehir belediye- sınin Haliç'i temızleme dıye başlattığı çalışma- nın Haliç'ın daha da kir- lenmesi bıçımınde de- vam ettiğıni anlatan Ay- kut. bu çalışmanın ÇED raporunun da olmadığını bildırdı. Haliç'te söz ko- nusu çalışmalar nedeniy- le çamur seviyesinın da- ha da yükseldığıni belir- ten Aykut. dipten çıkan- lan çamurun, boşaltıldı- ğı kömür ocaklarından geriye gelerek bölgede büyük bir kırliliğe neden olduğunu söyledi. Halıç ile ilgili çalışmanın dur- durulması için istanbul Valisi Kutlu Aktaş'a bir yazı yazdığını bildiren Aykut, buna rağmen de- ğişen bir şey olmadığını söyledi. Aykut, tstanbul Valiliği'nin bu tutumunu da çe\ recı örgütlerin dik- katme sunduöunu söy le- dı. Doğa Savaşçılan Der- neğı'nden Zafer Murat Çctintaş da 400 bin ağaç dıkmekle övünen büyük- şehir beledıyesının ka- zandere ve Pabuçdere'de 300 bin ağacı katlertığıni ve lstanbul'da yeşıl alan- lan imara açtığını kay- dettı. Aykut. turizm sezonu öncesi antma tesısi olma- yan turistik işletmelere de bir uyan yazısı yazdı- ğını belirterek "Turistik işletmelerin ancak yüzde 20'sinde antma tesisi var. Böyle sorumsuzluk ol- maz. Kirlettiğiniz bu sula- ra bundan sonra kimi ge- tireceksiniz" dedi. Aykut. antma tesisi yapmayan işletmelerin, içinde kalan turist oiup olmamasına bakılmaksızın kapatıla- cağını bildırdi. KÜLTÜR KOLEJİ• ANAOKULU • İLKÖĞRETİM OKULU • ANAOOLU LİSESİ • SÜPER LİSE • FEN LİSESİ • 1998/99 YILI İÇİN KAYIT KOŞULLARI VE EĞİTİM ÜCRETLERİNE ILİŞKİN DUYURU 1998/99 öğretim yılı ile ilgili olarak okullarımızaalınacak öğrencilerin )-; J : kayıt koşulları ve eğitim ücretleri aşağıda belirtilmiştir. Ayrıntılı bifgi almak isteyen velilerin okul müdürlüklerine başvurmaları rica olunur. KÜLTÜR KOLEJİ ANAOKULU Başvunı sırasma göre ve mülakatla öğrenci alınacaktır. 8QO.OOQ.OOO.- TL+KDV KÜLTÜR KOUÇJI İLKÖĞRETİM OKULU 1., 2., 3., 4., 5., 6. sınıflara mülakatla sınırlı sayıda Sğrenci alınacaktır. 1., 2., 3., 4., 5. Sinrflar 950.000.000.- TL+KDV 6. sınıflar 1.100.000.000.- TL+KDV KULTUR KOLEJİ ANADOLU USESI Orta 1., 2., 3., ve Lise 1. sınıflara ön kayıt ve sınavla öğrencPalınacaktır. (Sınav tarihi: 25.06.1998) 1.400.000.000,- TL+KDV Lise Hazırlık Sınıfı'na Özel Okullar Merkezi Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 1.400.000.000,- TL+KDV Lise 2. ve 3. sınıflara dışardan öğrenci alınmayacaktır. KÜLTÜR KOLEJİ SÜPER LİSESİ !YABANCi DİL AĞIRLIKİI LİSE} Not ortalaması 4 ve üstü olan 8. sınıf mezunları Hazırlık Sınıfı'na ; bunlardan İngilizce Seviye Tesbit Sınavı'nda başarılı olanlarLise 1. sınıfa alınacaktır. 1.400oooooo-TL+KDV KÜLTÜR KOLEJİ FEN LİSESİ Merkezi Fen Liseleri Giriş Sınavı'nı kazananlar Hazırlık Sınıfı'na; bunlardan İngilizce Seviye Tesbit Sınavı'nda başarılı olanlar Lise 1. sınıfa alınacaktır. 1.400.000.000.-TL+KDV NOT: Eğiünı ücreünde KDV oranı %8'dir. KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR KÜLTÜR KOLEJİ BAK3RKÖY KAMPÜSÜ ANAOKULU, İLKÖĞRETİM OKULU bcHVtfHpMLf 0MiyM710İrtaM T*(8-m) 570 54 44 r« Fvc5838«1t KÜLTÜR KOLEJİ GENEL MÜDÜRLÜK 0.-10. KMB Utkin 34 750 b t » M M- (0212) 559 M 88 PBX wt. 5W Fn: 559 7517 vnfc www.taritv.fldi.fr 1MC MKH*glalUr.f.ir KÜLTÜR KOLÇJİ ATAKÖY KAMPÜSÜ ANADOLU LİSESİ / SÛPER ÜSE / FEN LİSESİ 1-10. I M AMrty 14 750 ktaM TA(0Z12)5S0040lrn FtX5004771 Si ?£ültün," tü Cetinden AB'ye sert eleştîri 'İkinci sınıf vatandaşlığı kabul etmeyiz' • TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Washington Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada "Avrupa Birliği'nde olsun ya da olmasın Türkiye laik, demokratik ve liberal yoluna devam edecektir" dedi. FUAT KOZLUKLL VVASHINGTON-ABD- de geçen haftadan ben temas ve incelemelerde bulunan TBMM Başkanı Hikmet Çe- tin, Türkıye'nın sıyasi ve ekonomık gücüyle bulundu- ğu bölgede bir güven ve ıs- tikrar adası halıne geldiğini vurgulayarak AB'ye mesaj gönderdi. Çetin, "Türkiye olarak ikinci sınıf vatandaş- lığı asla kabul etmedik,etme- yeceğiz" dedı. Çetin. ABD yönetımleri- nin djş politika ve özellikle de Ortadogu konulannda görüşlenne en çok başvur- duğu kuruluş olan VVashıng- ton Enstitüsü'nde vaptığı konuşmada "Avrupa Birli- ği'nde olsun ja da olmasın Türkiye laik. demokratik ve liberal yoluna dev am edecek- tir" dedı. Bölgesel konulara deği- nen Çetin. AB'nin Türkı- ye've karşı aynmcı bir poli- tika izlediğini dile getırdi. Çetin şunlan söyledi: "Av- rupa Birliğfnin Lüksem- burg zirvesinde Türkive ve Kıbns ile ilgili aldığı kararlar büyük bir hatadır. Biz, AB'nin birinci sınıf üyesi (rf- raak istivoruz. ikinci sınıf de- ğil. AB. adada çözüm bulun- madan Kıbns'ı üye olarak aJmayarak sonımluluğunu göstermelidir. Ege'vi çözün diyorlar, çözümü bizden isti- yorlar. Kıbns'ı çözün divor- lan hareketi bizden bekliyor- lar. Karşı taraftan istenen >t>k. Biz bu sonınlan tek ba- şımıza çözemeyiz. Türkiye, AB haritasında ver almadık- ça sorunlar giderilemez. Türkiye, NATO üyesi olarak Avrupa'da demokrasiye, gü- v«nliğe ve istikrara katkıda bulunmuş bir ülkedir. AB'nin şimdi kalkıp da bize 'Sız farklısınız' demeyehak- kı yoktur. Bizinı için dünya sadece AB demek de değildir. Türkiye've karşı yapılan ay- nmcılıktır." Gazetecılenn ıç polıtıka- ya ilişkın sorulannı yanıtla- yan Çetin, daha sonra Ame- rıkan-Türk Konseyı'nin o- nuruna verdiği yemeğe katı- larak burada da bir konuşnıa yaptı. Washington'dan ayrı- îarak New York'a geçen Çetin bugün yurda dönecek. Emekli Yarbav Talat Turharu "TSK'yi yıpratnıaya ça- hşıyoriar" dedi. (Fotoğraf: BERTAN AGANOĞLU) Turhan'dan Milli Gazete'ye dava İstanbul Haber Servisi - Emekli Yarbay Talat Tur- han'ın. kapatılan RP'nın yayın organı olarak bılınen Milli Gazete aleyhıne açtı- ğı 2 milyar liralık maddı tazminat davasının görül- mesine Zeytinburnu 2. As- liye Hukuk Mahkemesf- nde başlandı. Milli Gazete'de 8-11 Ha- ziran tarihleri arasında Ah- met Sözer imzasıy la yayım- lanan "Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike" adlı yazı dı- zısinın son gününde yer alan "12 Mart'ın Komünist Cuntalan" başlıklı bölüm- de. NazJıIhcakın polıs ifa- delennden derlediği "12 MartCuntalan" adlı kitap- tan alınan paragraflar. Taiat Turhan'ın kitabından yapı- lan alıntılar olarak gösteril- miş ve 12 Martdöneminde- ki bazı komutanlar Mark- sist-Leninist olmakla suç- lanmıştı. Turhan'ın 21 Temmuz 1997 tarihinde noter kana- lıylagönderdiğı tekzip Mil- li Gazete tarafından yayım- lanmamış, bunun üzerine Turhan, gazete aleyhıne da- va açmış ve Zeytinburnu Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti Turhan'ın yanıt ve düzeltme istemini yerinde bulmuştu. Ancak Milli Ga- zete mahkeme karanna kar- şın Turhan'ın tekzıbını ya- yımlamamıştı. Tekziplerini mahkeme karanna karşın yay ımlama- ması üzerine Turhan, Milli Gazete aleyhine. kişılik haklanna ve onuruna yöne- lik gerçekdışı yayın nede- niyle 2 milyar liralık mane- vi tazminat davası açtı. Da- vanın dün yapılan ilk duruş- ması delillerin mahkemeye sunulması \e sulh ceza mahkemesinden tekzip ka- rarıyla ilgili yazının gelme- mesi nedeniyle ertelendi. Milli Gazete'nin yayını- nı değerlendiren Turhan. yazı dizısının yayımlandığı tanhte Genelkurmay Baş- kanlıgı'nın "irtica brifingi" verdiğini belirterek "Bizi atlama tahtası olarak kulla- narak TSK'yi yipratmaya çahşjyorlar" dedı. Radyonuzu aydınlığa, demokrasiye, Cumhuriyet'e ayariayın. Cumhuriyet 1 O7.4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog