Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MAYIS 1998 PERŞEMBE' 8 HABERLER idamı isteniyor Ozan Ceyhun'un davasma yann devam edilecek Haber Merkezi - Almanya'da yaşayan Yeşıl- ler Partısı'nin Göçmenler \e Sığınmacılar Gru- bu Sözcüsü Ozan Ceyhun'un 1980 yılında mey- dana gelen bır öldürme olayıyla ılgıli olarak yargılanmasma Beyoğlu Agır Ceza Mahkeme- si'nde yann devam edilecek. Yazar Demirtaş Ceyhun'un oğlu Ozan Ceyhun hakkında 18 yıl sonra açılan da\ada. TCY'nın 146 1 maddesi uyannca idam cezası isteniyor. Daha önce bu olayla ilgilı olarak İstanbul Sı- kıyönetım Mahkemesı'nde dava açıldığını ve davada yargilanan ıki saniğın beraat ettığını be- lirten Ceyhun'un avukatı HansVVbHgangEuler, dün Almanya'da konuyla ılgıli bır basın toplan- tısı yaptı. Müvekkıh hakkmda daha önce takıpsizhk karan venldığıne dıkkat çeken Euler. yıllar son- ra yenıden da\a açıldığını ve gıyabı tutuklama karan verildığinı belırterek bu karann kaldınl- masını ıstedi Ceyhun, Beyoğlu Cumhurıyet Savcılığı'nın yenıden gündeme getirdığı soruş- turmanedenıyle \e Türkıye'nın lnterpol aracı- lığıyla tutuklama ıstemı üzerıne Alman>a'da gözaltına alınmıştı. 1980'de ışlendığı öne sü- rülen suç dolayısıyla Almanya'dan ıadesı ıste- nen Ceyhun, kısa bır gözaltı süresının ardından polıs tarafından serbest bırakılmıştı. Cey- hun'un, 1998 Ekım ayı ıcınde Avrupa Parla- mentosu mıllenekıli oîması beklenıyor. Ceyhun gözaltı olaymdan sonra yaptığı açık- lamada. "Türkiye. haberim o)ma>an bir suçtan doJayı lnterpol aracüığıyla vakalanmamı iste- miş. Adam öldürmek ve vasadışı örgüt üyesi oJ- makla suçlanryormuşum. Suçun işleniş tarihi de 1980 vılnnuş,. Bugüne kadar bana bu konuyla ilgili tek bir bildirimde bulunulmadi. \\rupa pariamenteriigimin gündeme geldiği birdönem- de, Türkiye'den bö>lesi bir talep geldi" demıştı. Avukat Euler basın açıklamasında, müvek- kılinın bır Alman \atandaşı olduğuna dikkat çektı. Euler, müvekkilinın iddıa edılen olaydan 18 yıl sonra "sahte bOgilerie kaleme alınmış uhıslararasıbirtaleple'" gözaltına alındığınıbe- lırterek tnterpol'ün kırmızı bültenınde suçunun cezasının 10 yıl olarak yazıldığınu vurguladı. Bültende Ceyhun'a yönelık idam cezası istemı- nin saklandığım öne süren avukat Hans Euler, "Uhıslararası tutuklama talebinin sahte bilgi- lerle kaleme alınması suçlaması Türk adalctine yönelik bir suçlama değil. buna neden olan em- niyet teşkilaü ve adli makamlarla çahşan birey- lerineyöndiktirve bu bire>ler bu açıdansorum- luluk taşunaktadırtar" dedı. tki soylu direnişin kahramanlan: İmam Hüseyin ve Deniz Gezmiş Kerbela sehitleri aıulclı MtYASE tLKNUR Tarih 10 Ekim 680... Bağdat'la Ku- fe arasmdaki Kerbela çölü, tarihın en soylu direnişlerinden birine sahne ol- du Bu soylu direnişin kahramanı İmam Hüseyin... Muaviye'nın oğlu Ye- zid'e biat etmemekte direnen Hz. Ali'nin oğlu İmam Hüseyin, 72 yakı- nıyla bırlikte öleceğinı bile bile karşı- sındaki on bın kişilik ordu- ya karşı savaşmayı göze al- dı. Babası Hz. Ali'nin "'haksıznğa direnmeyip bo- yun eğenler, sadece haklan- nıdeğfl,aynızamandaonur- laruıı da yitirirter" sözün- den hareketle Yezıd'in hak- sızhğına ve zulmüne boyun egmeyip ölümü yeğledi. Tarih 6 Mayıs 1972... Üç şövalye ruhlu genç; Deniz Gezmiş, Hüseyin tnan ve Yusuf Aslan, Ankara Mer- kez Kapalı Cezaevi'nde dö- nemin faşist iktidan tarafin- dan idam edildi. Onlar da 60'lı yıllarda verilmiş onur- lu bır mücadelenın kahra- manıydılar Yaşları 22 ile 25 arasında değişiyordu. Cana kıymayan bu üç genç, in- sanca ve hakça bir yaşam ıçın savaştılar. (Carşılannda- kının topu. tüfeği ve onlan ölüme gönderecek yetkıle- n vardı. Boyun eğmeleri ve "tövbe etmeleri" halınde belkı de affedileceklerdı. Ancak "aman dilemeyi" onursuzluk saydılar. Dün güzel bır tesadüf so- nucu İmam Hüseyin ile De- niz'lenn ölüm yıldönümü aynı güne denk düştü. 68"lı- ler dun Deniz, Yusuf ve Hü- seyin'ı anmak içın Karşıya- ka Mezarhğı'ndaydılar. Alevi ve Şıiler de Şah Hü- seyin'ı anmak ıçın kendi dinsel mekânlannda bır ara- ya geldiler. Aslında Kerbela şehidi Şah Hüseytn, Kerbela'daöl- dürüldüğünde Muhanem Orucu'nun 10. günüydü. Hilal takvi- mine göre hareket eden Anadolu Ale- vileri ve Şiiler, her yıl Muharrem Oru- cu'nun onuncu gününü "matemgûnü" olarak kabul eder, o gün Hüseyin'i ana- rak yas rutarlar. O yüzden her yıl anma günü bır ay öne gehr. Aleviler dergâhlarda Hüseyin için yazılan mersiyeleri okuyarak yaş dök- tüler. Matem gününün hafta arasma Şülerin matem gününde toplandıklan Seyit Ahmet Ca- mii'nin duvarianna düek yazan kadınlar uzun bir kuynık oluşturdu. Kimi oğluna iş. kimi kızına kısmet kimi de ken- disine ev istiyordu. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) rastlamasmdan olsa gerek dergâhlarda Hüseyin içın toplanan Alevilerin nere- deyse tamamına yakınını kadınlar oluşturuyordu. Kentin varoşlanndan gelmeleri bır başka ortak özellikn. Bir anket yapılacak olsa büyük bır kısmı- nm oğlu ya da kızının cezaevinde ol- duğu. bazılannınki 12 Eylül cuntası dönemınde işkencelerden geçtiğı mu- hakkaktı. Birçok Alevi evınde İmam Hüseyin ve Deniz Gez- miş'in resmı yan yana ası- lıydı.' Hüseyin'e ağlarken aynı zamanda yoksulluğu- na ve çocuklanna da ağlı- yor olmalıydılar. Sayıca az olan erkekler matem ayı nedeniyle sakal- lıydılar. Kadınlar siyahlar giyinmiş, aşure için dağıtı- lan şekerlerden kapmak için birbirilerini eziyordu. Karacaahmet Sultan Dergâhı'nda akşam saat 20.00'deki Kerbela Olayı ile ilgilı panelden sonra ola- yı temsil eden tıyatro oyu- nu sahneye kondu Şahkulu Dergâhf nda ıse cem ayini düzenlendı. Şiiler de Halkalı/daki Zeynebiye Camiı ile Üskü- dar Seyıt Ahmet Dere- sı'ndeki camıde toplanarak Hüseyin'i andılar Şnler geçmiş yıllardaki gıbı sırt- lannı kan revan içinde bıra- kan zincirlerle dövünme olayını tepkıler üzenne bu yıl yapmadılar. Csküdar Şeyit Ahmet Camiı 'nin du- varianna dilek için yazı ya- zanlar uzun bir kuyruk oluşturdu. Dılekler arasın- da neler yok ki?.. "Ayten'e ev", "Dilek \-e Gühen'e iyi bir okul", "Hüseyin'e iyi bir iş ver Allahım", "Başkent Universitesi'ndeokuyan kı- zımaABD'denburs'"-. 6 Mayıs günü, bu yıl ılk kez bırden çok amaca hiz- met etti Hepsi de çok say- gın, çok güzel anlamlar ıçe- riyordu. Kötü davranan polisler hakkında soruşturma açılacak 1 Mayıs sanıklanndan 193'ü serbest bırakıldı istanbul Haber Servisi- Çağlayan Meyda- nı'nda yapılan 1 Mayıs kutlamalan sırasın- da "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu- nu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle gö- zaltına alınan 243 kışı, dün Şışlı Adlıyesı'ne çıkanldı. Sanıklardan 63'ü tutuklanmalan ıs- temıyle mahkemeye sevk edılirken ılk etap- ta 180 kışi serbest bırakıldı. İstanbul Valisı Kutlu Aktaş, olaylar sırasmda yanlış davra- nışlarda bulunan polisler hakkında soruştur- ma açılacağını söyledı. Çağlayan Meydanı'nda gerçekleştinlen 1 Mayıs kut- lamalan sırasmda gözaltına alınan 243 kişiden 63'u. İs- tanbul DGM Cumhunyet Başsavcılığrnın "görevsiz- fik* karan vennesinden son- ra dün yoğun güvenlik önle- mı altında Şışlı Adlıyesı'ne getınldi Şışlı Cumhunyet Başsavcılığı, DGM savcıla- nnın aldıklan karan göz önünde bulundurarak 63 sa- m|ı. "2911 Sayıh Toplantı ve Gösteri Yürüvüşleri Kanu- nu'na muhalefet", "Polise mukavemet". "pankart aç- mak" ve "toplu ızrar" suç- lanndan tutuklanmalan ıste- mıyle Şışlı Nöbetçı 1. Aslı- ye Ceza Mahkemesı'ne se\k ettı. Başsavcılık. Gü\enlık Şube Mudürlüğu'nde kalan 180 sanığm da salıvenlmesı için polise talımat verdı ifadelen alınan 63 sanıktan 50'sı tutuklanırken. 13'u serbest bırakıldı. Bu arada İstanbul Barosu'nabaglı 21 avukat. 1 Ma>ıs'tagöstencı- lere müdahale yöntemıne ilışkın İstanbul Emnıjet Müdürü ve müdahale>e ka- tılan polisler hakkında sav- cılığa suç duyurusunda bu- lundu. Şışlı Cumhunyet Başsavcılığı'na gelen avu- katlar, emnıyet görevlıleri hakkında kamu davası açı- labılmesı ıçın Şışli Müraca- at Savcılığı'na dılekçelennı verdıler Avukatlardan Muhittin Köylüoflu. suç duyurusunda bulunulan emnı>et görev- lılerinın dışında İstanbul Bü^kşehır Beledı- >e Başkanı Recep Taj-yip Erdoğan'm polise otobüs vererek suça ıştirak ettığinı, İDGM'nın de 5 günlük gözaltı süresı vere- rek yasalara aykın davrandığını ılen sürdü. Valı Aktaş. kutlamalar sırasmda yanlış dav- ranışlarda bulunan polisler hakkında incele- me ve soruştunna başlatılacağını söyledı. Evinde intihar etmisti •« Ahmet Ozdemir toprağa verildi İstanbul Haber Servisi -1 Mayıs kutlamalan sı- rasmda polis tarafından bayılana kadar dövülen ve geçirdiği psikolojik sarsıntıdan dolayı evinde inti- har eden Ahmet Ozdemir dün toprağa verildi. Ül- kücülerin silahlı, bıçakiı saldınsı sonucu öldürü- len konfeksiyon işçisi HADEP'lı Bilal Vural'ın (20) cenazesi de bugün toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi Çağlayan'da gerçekleştinlen 1 Mayıs kutlama- lannda polis tarafından bayılıncaya kadar dövülen ve daha sonra geçirdiği psikolojık sarsıntıdan do- layı evinin dördüncü katından atlayarak intihar e- den Ahmet Ozdemir'in cenazesi, dün Adli Tıp Ku- rumu'ndan ahnarak Gazi Cemevi'ne götürüldü. Özdemir'ın cenazesi, burada yapılan dîni törenin ardından Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Son günlerde baltalı ve satırlı saldınlarla gün- deme gelen ülkücülerin, Kâğıthane'de yolunu ke- serek öldürdükleri Bilal Vural'm cenazesi, dün yaklaşık 300 kişinin katılımıyla Adli Tıp Kuru-- mu'ndan ahndı. HADEP îstanbul İl Başkanı Mah- mutŞakarburada yaptığı açıklamada, sondönem- de partilerine yönelik ülkücü saldınlann giderek arttığına dikkat çekti. Şakar. "Birarkadaşımız da- ha katkdüdL Bu politikalan boşa çikaracağız" dı- ye konuştu. Grup, cenazenin alınması sırasmda "Faşizmi döktüğü kanda boğacağız'" şekhnde slo- gan attı. Buradan alınan cenaze Esenler'e, oradan da Elazığ'a götürüldü. Vural'ın bugün yapılacak törenden sonra toprağa verileceği bildirildi. f 3 fgza ianst»« öîiefc Cumhuriyet 1 O7.4 ECumhuriYet kitap kulübü Cağaloğlu Sergi Salonu MAYİS AYİ ETKİNLİKLERİ DİNLETİ 7 Mayıs Perşembe Saat 13 00 FERDA EREREN ve Üç Deniz Topluluğu TurkocağıCad 39/41 CağaloğluTel 514 01 96 Cumhurryet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu MAYIS AYI ETKİNLİKLERİ SÖYLESİLİ İMZAGÜNÜ 9 Mayıs Cumartesı Saat:17.00-19.00 CEVATCAPAH Adres: Istıklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksım Tel 252 38 81/82 ECumhuriyel kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu MAYIS AY! ETKİNLİKLERİ SÖYIEŞİ 8 Mayıs Cuma Saat: 18.00 (Yann) MUSA AĞACIK Teyp'ınden Mesteto Sorgulama Adres: Istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksım Tel:252 38 81/82 Bugünlere küçük ödünlerle geldik... ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI Tel: 0212-2*6 28 99 Faks: 0212-286 13 U Vtlufbank Etiler Şb. Çev Bağış Hesap Vo: 2012776 CumhurİYet kitap kulübü Tarafından Hazırlanan "KİTAP KURDU" Her Perşembe Saat:15.00'de Q)R AD YO Cumhuriyet 1 O7.4 "Aydınlann Buluştuğu Radyo Saati" BEYOĞLU 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1995^38 Davacı Fe\"zı Eıyılmaz vekılı tarafından davaiılaı Hûseym Zeta maasçtlan aleyhıne açitauş bulunan taputescılı davaiinın yapılan dumşmaii sonunda mahkerne- nuzden \enlen karar yargıtavdan bozularak gelmekle davacı \ekılı tarafindan tashıhı karartalebınde bulımulmuştur Davilılar Husevın Zekı Mıraicılan. Se\ ım Pek- taş. Bırsen Pekta^. Taıtan Pektaş, Nacı Okan Pektaş ve Fatma Zûlal Pektaş'abozma ılamı \e tashıhı karar dıkkçesının teblığı >enne gö^nek uzere (\>bu ılar.m ılan tanhınden mbaren 15gûnw;ın(fcıtTrazetmelenaksıtakdmiedosyarunbuhalıyle)'argıta)agıdec«ğmınbelırlenmesı)ılanolunur 27 4 199S Ba.sın 1S620 GOLCLK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1997 256 Ergüder Sıtesı vönetıcı- lığı adına Saruca Altun ve- kılı Av Mustafa Yalçın ta- rafından davah \ Rıza Gûngor alevhıne açılan 68 000 000 TL sı alacak davasında Gölcük Topçular Ma- hallesı 11 Sokak Erguder Sıtesı ^ Blok No 3~adre- sınde ıkamet eden davah A Rıza Güngor'un teblı- gata sanh açık adresı tüm aramalara rağmen buluna- madığmdan ılanen teblıgat vapılmasına karar venlmış olup. Duruşmanın bırakıldığı 2.6.1998 saat 9"da hâkımlı- ğımızde hazır bulunmanız, veva kendınızı bır vekıl ile temsil etmenız. duruşma>a gelmedıfınız veva vekıl ile temsıl olunmadığınız tak- dırde HLMKnm 509 maddesi gereğınce >okiu- gunuzda durujmava de- vam olunacağı ve karar ve- nleceğı ılan olunur Basın T379 GALLERY USTALAR KARMA RESİM SERGİ5İ 7MAYIS-15HAZİRAN98 Paşabakkal Sokak No. 28-38/19 Dolapdere - Beyoğlu - İSTANBUL Tel (0212)254 60 06-237 68 42 ESKİDJÎMtlZAYBDEEVt S Sanat Galerisi Tiyatro İlanlarınız İçin q . (0212) 293 89 78 (3hat) f ^ TıyatroŞtodyosu Balkon Jean Genet 1-10 Mayıs /Ankara Ulus 100. Yıl Kültûr Merkezi H«ft»içi72O35 Cum»rt*«l: 15 30-20 30. Prar: 15.30 BIM Satış Glf^ari; Gışe (100 Yıl K M ) 0 312 310 50 21 Vakkoroma 0.312 425 22 85 Dost Krabevı 0 312 425 24 64 AST 0 312 417 76 76 Y/VPt^CKREDI KÜLJTJR SANAT YAY1NCIUK İ T C Kültûr Bakanlığinın Katkılanyla Çewen-Y6r*ten BaşarSabuncu Saiıne Tasanmı Duygu Sağıroğlu Gıysı Tasanmı S««tmÇavdw Mûzık SaitonAtakan ZuhalOtcay Haluk BHginer Ahmet Levendoğkı Oerya Alabora Sallh Sankaya BülentYarv Şebnem Sönoıez l GövenKıraç AlpteUn Sertenge<B SemaKaçik BASAK SIGORTA SANAT GALERİSİ FİKRİ ALİEV KÖKSAL HEYKEL SERGİSİ 5 Mayıs - 23 Mayıs 1998 Şair Eşref Bulvan 19 35210İZMİR Başak Sigorta Sanat Galerisi, Başak Sigorta'nın bir kültûr hizmetidir. MÜJGAN ÖZKAYA YILMAZ RESİM SERGİSİ 5 Mayıs - 23 Mayıs 1998 Şair Eşref Bulvan 19 35210 İZMİR Başak Sigorta Sanat Galerisi. Başak Sigorta'nın bir kultur hizmetidir. \/IKIML A M A N I N V I l l l l BİNBİR YOLU Kum.Pan.Ya J)evrimi • CfokOyunlaştıran ve Yöneten Galeri ve Sergi ilanlarınız İçin: 293 8978 (3 hat) Alper Maral Perşembe 20.30 , ^ Pazar 14.30 OO " Karaca Tiyatrosunda (0212) 245 24 90 TURNE NEDENİYLE SON 2 OYUN 68-98
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog