Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 MAYIS 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gazi davası bugün • TRABZON (Cumhuriyet) - 'Gazi Olaylan' ıle ilgili davanın 8. oturumu bugün Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Davada. 2'si hakkmda gıyabi tutuklama karan bulunan. 2'si ise tuîuklu toplam 20 polis yargılanıyor Sanık polister. son oturumda olaylarda ölen 2 kişiyle ilgili davanın da 'Gazi Olaylan" davası ile birleştiTİlmesiyle 9 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduklan gerekçesiyle TCK'nin448,456.457ve 463. maddelerinden yargılanıyorlar. Cem Norveç'e gidecek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişleri Bakanı lsmail Cem. Norveç Dışişleri Bakanı Knut Vollabaek'in daveti üzerine 7-8 Mayıs günlerinde Norveç'e bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanhğı'ndan yapılan açıklamada, göriişmelerde ikili ilişkilenn yanı sıra bölgesel ve uluslararası konulann da ele ahnacağı belırtilerek, Cemin. Norveç Kralı Harald ve Başbakan Bondevik ile de bır araya geleceği bildinldi. Polise lada mesai • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emniyet teşkilatı personelinın fazla mesaı oranlannı arttıran yasa tasansı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fazal mesai oranlannın arttınlmasıyla emniyet görevlilerinin aylıklannda kademeli olarak 9 milyon 904 bin liraya kadar net artış sağlanıyor. Sigara ve alkollü içkilere satış fiyatı üzerinden hesaplanan yüzde 2 oranmda Mera Fonu kesintısi getirilıyor. HSYK ceza • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kiirulu'nun (HSYK.) görevlerini tarafsız yapmadıkJan, hatır. gönül ve kişisel duygulara bakarak karar aldıklan ve çıkar sagladıklan gerekçesiyle haklannda yer değiştirme cezası verdiği yargıç Sükrü Sönmez Ata ile Sırn Yakut'un ıtirazlan üzerine cezalan kademe ilerlemeye dönüştürdü. Adalet Bakanı Oltan Sunguıiu, Cumhuriyet'in sorular üzerine. suçlanan >argı mensuplannın cezalanmn indirildiğini belirterek gerekli ınceleraelerin sürdüğünü söylcdı Çiller'm serveti sorttşturması • ANKARA (Cumhuriyet Büros»)-DYP. Genel Başkaı Tansu Çiller hakkınia trilyonluk servetr.le ilgili kurulan Meclis soruşturma komis^onuna üye bildimeyerek oyalama taktiğnı sürdürüyor. DYP grup yonetimi, Çiller'in servetyle ilgili daha önce kurulan komısyonlarda göre\ «ptıklan ya da görüş açıklaiıklan, Çiller'le davalıolduklan savıyla ANAI'm komisyon için bildiröği 5 üye adayına itiraz (tti. DYP Grup Başkaavekili Saffet Ankan Bedüi.TBMM Başkanlığı'nca itirazlanna yanıt erilinceye kadar komısvona üye bildımeyeceklerini söylea. UluJİararası tattim • A?KARA (Cumhuriyet Bûrou) - Enerji ve Tabii Kaynıklar Bakanı Cumhur Ersüner. Alsim Alarko tarafudan düzenlenen toplaaoda, özelleştirmelere ve ertrji ihalelerine yönelik pek pk yasal değişiklik önenı üzerinde çalışnalann yüriitüldüğünü bildıdı. Ersümer. özellikle ımtiyız tanımının yenıden yapıbası \e uluslararası tahkmn gerçekleştirilmesi için erekli yasal degiiüikler konusunda hükûnet içerisinde uzlaşma sağiadığını belirterek "'Baa Sayın Ecevit olmak üzert. ÖYK de yasal değiıUik konusunda hem kırdir. lşimiz Mecs'e kaldı" dedi. Reform ve irtica paketleri unutuldu. TBMM tatile girinceye dek tasanlann çıkması olanaksız Tatil MecBs'i ükayacakANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TB- MM son "I hafta boyunca sadece bir tek ta- sanyı yasalaştırabilirken. çalışma yılının dolmasına 2 ay kala. vergı, yerel \önetım- ler reform tasanlan ile irtıcayla mücadele paketı içinde yer alan 8 tasannın çıkanlabil- mesı olanaksızlaştı. CHP'nın hükümete Meclis çalışmalannda tam destek \ ermesı sağlansa bıle, temel yasalann 2 a>lık süre- de Meclıs'ten geçmesinın olanaklı görün- mediğine dikkat çekıldı. Meclis çalışma sa- atlerinin uzatılmasına CHP'nin karşı çıktı- ğmı anımsatan Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit "Bu köstek. CHP desteğinin ne ka- Faşist saldınya Mectis araşUrması ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP, 1 Mayıs gösterilerinde bir gencin MHP'lilerce dövülmesinin ardından Bolu tzzet Bay- sal Üniversitesi öğrencisi Kenan Mak' ın katledilme- sini Meclis gündemine ge- tirmeye hazırlanıyor. CHP grup toplantısında Ankara Milletvekili Yü- maz Ateş'in. Içişleri Baka- nı Murat Başesgioğlu hak- kındaki gensoru önerisi ka- bul görmezken, "iilkücü terör" konusunda Meclis araştırma önergesi verile- bileceği bildinldi. Kenan Mak'ın katledil- mesi konusunda TB- MM'de CHP Milletvekıl- leri harekete geçti. CHP ts- tanbul milletvekili Algan Hacaloğ)u. önceki gün ge- nel kurulda olayla ilgili gündem dışı söz alırken, grup toplantısında da "ül- kücü terörü" tartışıldı. 1 Mayıs olaylannda bir gen- cin MHP'lilerin saldınsına uğramasının ardından Bo- lu'da Kenan Mak'ın öldü- rûlmesinin dikkat çekıci olduğu belirtilen toplantı- da Ankara milletvekili Yıl- maz Ateş, Içişleri Bakanı Murat Başesgioğlu hak- kında gensoru önergesi ve- rilmesini önerdi. Kökten- dinci ve milliyetçi hareke- tin son dönemde yaygın bir örgütlenme fırsatı buldu- ğunu belirten Ateş. "Bu hareketler İçişlcri Baka- nı'nın kimliğinden destek almaktadır. Bakan hakkın- da verüecek bir gensoruyu destekleyelim ya da biz bir gensoru önergesi verelim" dedı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise "gensoru konusunda bir karar ver- mediklerinT söyledı. Baykal. "Ancak, arka- daşlanmızın haklı rahat- sızlıklan var. Bu saldırılar konusundackldi bir huzur- suzluk var. Bu işin arkasın- da, örgütsel nitelik var. şid- det var. şiddet geçmişte ol- duğu gibiyeniden siyasetin aracı olarak kullanümaya başlanryor" dedi. CHP yönetımi. gensoru- nun "hükümetkrizi"' yara- tacağı gerekçesiyle doğru olmayacağında karar kıla- rak, ülkücü terör konusun- da Meclis araştırması ve- rilmesinı kararlaştırdılar. dar geçerli olacağı konusunda kuşkular uyandınyor" dedı. ANAP Genel Başkan Yardımcısı YaşarOkuyan da, "Hûkümetin önünü nkamak demek. Türldye'nin önünü tıkamak demektir" uyansında bulundu. CHP lıJen Deniz Baykal'ın hükümete bir şans daha tanıyacaklanna ılışkın açıkla- masma karşın. öncekı gün CHP'nın TBMM çalışma sürelerinın uzatılmasına ilişkın öne- ri>e "hayır** oyu kullanması hükümette ra- hatsızlığa yol açtı. Ecevıt. dünkü grup top- lantısında. "Sayın Baykal. hepimizi umut- landıran yeni bir açıklama yaptı. Ancak da- ha sonrayaşananolay hepimizin önünde ce- reyan erti. Öncelikier konusunda anlaşma sağlanmasma karşın. CHP çalışma saatleri- nin uzatılmasına karşı çıktı. Sayın Baykal. bir yandan haziran sonuna kadar destek va- atediyor. Ancak dünkü (öncekı gün) köstek. bu desteğin ne kadar geçeıii olacağı konu- sunda kuşkular uyandınyor" dedi. ANAP'hlar da, TBMM'yı çalıştırmak için FP ile işbırliğı arayışınagırdiler. ANAP Grup Başkanvekili llkü Güney. FP grup başkamekilleri ile görüşerek, "Sizin istedi- ğiniz öncelikli yasalar varsa sö>leyin, destek \erelim. Siz de tasanlanmıza destek verin" dedi. Güney, CHP Grup Başkanvekili Ön- ÇİZMEDEN YUKARI der Sav ile görüşerek. Baykal'ın kamuoyu- na deklare ettiği desteğin, TBMM'de fıilen \erilmesini istedı. CHP kurmaylan ise Baykal ile Başbakan Mesut Yılmaz arasındakı uzlaşmadan geri adım atıldığı gerekçesiyle iki lıderin yenı- den bır araya gelerek TBMM çalışmalannı planlamasını beklıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz, dünkü basın toplan- tısında Yılmaz'ın seçim hükümeti uzlaşma- sına sadık kalmasını istedıklerini söyledi. Topuz, "Biz uzlaşmaya hazınz. ancak bizi mecburcu zannetmesinler. Siz hükümetola- rak sözJerinizi tutmazsanız, CHP'nin kuzu kuzu size destek olacağmı sanmayınız" dedi. TBMM'nin 7 hafta bo- yunca sadece öğretmen ma- aşına ek zam tasansını çıka- rabildiğine dikkat çekılir- ken, kalan 8 haftalık sürede 88 maddelik vergi tasansı, 70 maddelik yerel yönetim- ler tasansı ile komisyonlar- da yoğun engellemelerle karşılaşan 8 irticayla müca- dele tasansının yasalaştınla- bilmesi olanaklı görülmü- yor. Meclis gündemine ver- gi reformu tasansını getire- meyen hükümet, medya pat- ronlannın baskısıyla RTÜK Yasası değişikliğini "önce- likleri" arasına aldı. Medya patronlanna devlet ihalele- rine girme yolunu açan tasa- nya DYP ve FP karşı çıkar- ken, CHP de "kBmen" mu- halefet ediyor. Muhalefet, Meclis tçtüzü- ğü'nün engellemeye dönük bütün olanaklannı kullana- cağı için TBMM Genel Ku- rulu. bir süre de bu tasan yü- zünden kilitlenecek. CHP yönetimi de, açıkça karşı çı- kamadığı bu tasan atlanarak. vergi reformu paketinin gö- rüşülmesini istiyor. ANAP'ın ısrarlı olduğu RTÜK tasansı konusunda CHP bölündü. CHPden 10'a yakın milletvekılinin oylamaya katılmaması ya da tasannın aleyhinde oy kul- lanması beklenirken, DSP'li TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan tasanya "hayır" oyu kullanacağını açıkladı. Cumfturbaşkanı Demirel, Tunus gezisinde Arap dünyasına mesaj verdi 6 Arap dünyasıııı Suriye kışkırtıyor' TÜREY KÖSE TUNUS / ANKARA - Cumhur- başkanı Zine Abidine Bin AJi'nin davetlisi olarak Tunus'u ziyaret e- den Cumhurbaşkanı Sükyman De- mirel. Arap dünyasına "Suriye'nin kışkırtnıalanna gelmeyin" mesajı verdı. Demirel. Arap dünyasında Türkiye aleyhtarhğının yaygın hale getırilmeye çalışıldığını \ urgulaya- rak. ".Arap dümasıyla sıkınh konu- sunda Suriye'nin kışkırttığı birger- çek. Suriye, Türkiye ile lsrail birte- şiyor. diyor. Eğer sorunlan zor kul- lanarak haüetmek istese, siz Türki- ye'nin gücünü, kuvvetini bümiyor musunuz? Herhalde başka ülkeye ihtiyaa olmaz" dedı. Demirel. Ku- zey lrak'ta "Musul viiayeti endişe- si"nın de yersız olduğunu bıldirdı. Demirel. iki günlük Tunus gezısini tamamlayarak öncekı gece yurda döndü. Demirel uçakta gazetecılerin so- rulannı yanıtlarken, Türkıye-Tunus ılişkılen konusunda da bilgi verdi Türkiye'nin AB ıle gümrük bırlığı, Tunus'un da ortaklık anlaşması yapması nedeniyle bazı ihtılaflann bulunduğuna dikkat çeken Demı- rel. "Onlannmabbİ2epahah,bizim mallanmız da onlara pahalı geliyor. Bir serbest ticaret anlaşması yapıl- ması gerek. Bu gezideki en önemii hedeflerden biri de budur" dedı. Demirel. narkotık, kaçakçılık. si- lah kaçakçılığı ve terör konulannda Tunus ile bir güvenük anlaşması ya- pılması gereğine dikkat çekerken; iki ülke arasındakı ticaret hacmınin yükseltilmesınin de ışadamlannın gavretine bağlı olduğunu söyledi. Demirel. ziyareti sırasmda Meclis Başkanı Faued M'Bazaa'nın, kök- Üç hafta süren görüşmeler sonunda tasarı kabul edildi Camilerinyönetimi Dfyanet'e ANK.ARA (Cumhuriyet Bürosu)- Ozel kişi ya da kurumlarca yaptınlan. ızinli ya da izinsiz olarak açı- lan cami ve mescitlenn yönetiminin devTİnin Diya- net Işleri Başkanlığı'na devriyle bundan sonra cami ve mescitlerin izinle ıbadete açılmasına ilişkin yasa tasansı. TBMM Içişleri Komisyonu'nda 3 hafta sü- ren göriijmeler sonunda kabul edildi. CHP'li AH Rı- za Bodur, Türkiye'de irtica tehlikesi olduğunu kim- senin göz ardı etmemest gerektiğini belirtirken tasa- nyı "baskı vezulüm \asaa" olarak nitelendiren FP'li- ler, "Atatûrk ve cumhuriyetin arkasma sıguularak din düşmaniığıyapıklığını'' ıleri sürdüler. Tasan, ik- tidar partileri ve CHPTilenn oylanyla kabul edildi. Iktidar partilerine mensup milletvekiüerinin "yeter- Hlik 6nergesiB vererek tasannm maddelerinin oyla- masma geçılmesini istemeleri tartışmalan alevlen- dirdi. FP'li Hüsamettin Korkutata. "Hiç kimse be- nim konuşma hakkımı eümden alamaz" diye bağı- nrken Ersönmez Yarbay da Atatürk ve cumhuriye- te sığmılarak din düşmanlığı yapıldığını söyledi. tendinciliği ekonomik tedbirlerle önlediklerini anlattığmı da aktardı. Demırel. Arap dünyasıyla Türki- ye'nin arasını açmak için büyük gayretler olduğunu ve bu gayretle- rin gidılen her yerde görüldüğünü vurguladı. Demirel, "Arap dünyası îfc sıkııı- ta Suriye'nin kıskirTmasıyla mı çıkı- yor" sorusuna, "Suriye'nin kışkırt- ü§ı bir gerçek. Suriye, Türkiye ile tsrail birleşiyor, diyor. Biz de, Tür- kiye sorunlannı banşçı yollarla hal- leder. diyoruz. Eğer zor kullanarak halletmek istese, Türkiye'nin gücü- nü, kuvvetini bilmiyor musunuz? Herhalde baska bir ülkeye ihtiyacı olmaz" yanıtını verdı. Hatay tatsızlığı Bu arada ABD'de ya\ın yapan Arab Network of America adlı te- levızyona demeç veren Suriye'nin VV'ashington'daki büyükelçisi Velid El Muallim. "Biz, Suriye'deki okul- lannuzda.çocuklanmıza bu çatanan vüayetimide ilgili detayb eğitim ve- riyoruz. Asla unutmadık, Hatay. Su- riye'den çaünmış bir vüayettir" de- di. Muallim bu sözlennin ardından da, "Manbk her şeyin bir sırasının bulunduğunu söyler" diyerek, Go- lan Tepelen'nin lsraıl'den alınması- nın ardından sıranın Hatay'a gele- ceğinı ıma etti. IRMIKI AYDIN ENGİN Bazen ağaçlara bakmaktan ormanı gözden kaçırırsınız. Tek tek olgular arasında kaybolup doğru sorular üretemezsiniz. Birkaç gündür, hatta haftadır MHP kadrolannda. MHP'nin kadro kaynağı Ülkü Ocaklann- da ilginç bir "hareketlenme" var. Saldınlann son günlerde kazandığı yoğunluk ve yaygın- lık, bunlan artık tek tek olgular olarak ele almanın ciddi yanıl- gılara ebelik edebileceğini gös- teriyor. Once kısa bir anımsatma: Kış boyunca üniversitelerde satıriı, baltalı. taşlı sopalı saldı- nlar ilerici oğrencileri o çok bil- dik kör çatışma ortamına çek- meye çalıştı. Öğrenciler sinmek ya da karşı şiddet kullanma se- çenekleri arasına sıkıştınlmak istendi. Bu aşıldı. Tezgâh yürü- medi. Aynı dönemlerde MHP Ku- rultayı toplandı. 1980 öncesınin "kara ve kanlı ünlü "leri MHP'nin tepesine geçmek için kıyasıya kapıştılar.lskemlelerin uçuştu- ğu, silahlann çekildiği çok de- mokratik (!) bir kongre izledik ve Bir Zehirli 6 Acaba' demokrasi gemisinde MHP ideolojisine de yer açmak iste- yenlerden kimileri aptes taze- lemek zorunda kaldı. Ama MHP ıdeolojisini bir "an- tıemperyalist" esinlenme gibi görmek ve göstermek ısteyen, solculuktan milliyetçilik batağı- na göç etmış kimileri. gene de gözlerini yummayı yeğlediler. "MehmetAğariar"\r\ yurt ge- zilerinde kurtbaşlı bayrak ve parmaklarıyla konvoylar oluş- turanlar henüz anılarda tazey- ken, Erzurumspor'un bırind fut- bol lıgine yükselmeyi garantile- dıği geçen haftaki Zeytinbur- nuspormaçındatnbünler. MHP milliyetçilığinın futbol alanlann- da da tırmanışa geçtiğinin ürkü- tücü habercisiydı. 1 Mayıs günü. istanbul Ok- meydanı'nda, Ulkü Ocaklan lo- kalinin "penceresi" ise MHP gerçeğinin en karanlık köşele- rine ışık sıkan bir kanıt oldu. He- le MHP İstanbul ll Başkanlı- ğı'ndan, ardından MHP Genel Merkezi'nden gelen açıklama- lar. faşist propagandanın "unu- tulmaz ve yeri zor doldurulur" teorisyeni Goebbels'i bile kıs- kandıracak hünerdeydi. (Bilmeyenler için not: Goeb- bels'in zengin propagandatek- niğınin artın kurallan aslında bir- kaç tanedir. Biri, hatta birincisi "Inkâr et, saçma gibi görünse bile bir başka açıklama uydur. Inkârda veyalanda ısraret. Ina- nacaklardır. Sokaktakı yığınlann sürü olduğunu unutma" der.) 1 Mayıs dehşetinin etkisi he- nüz geçmeden sıraya Bolu fa- şistleri girdi. MHP binasının önünden geçmekten öte bir "suçlan" olmayan iki üniversıte öğrencisi, binadan fırlayan Ül- kü Ocaklı yiğitlerin (!) bıçak ve sopalı saldırısının göbeğine düştüler. Gençlerden biri öldü, öteki yaralı. ••• Şimdi gelişigüzel sıralanmış bu olaylara bakın ve bizim unut- tuklanmızı (ki var) ekleyin. Orta- ya çıkan tablo size "Biz bu filmi daha önce degörmüştük. Hem de iki kez" dedirtmiyor mu? • • • Anımsayın, yaşınız uygun de- ğilse, uygun birini bulup anlat- tınn, 12 Mart 1971 öncesinde de "Komünizmle Mücadele Derneklen" üyeliğinden MHP bozkurtluğuna "terfi" ermiş, ırk- çı-faşist ideoloji tarafından tes- lim alınmış gençler, sılahlan, bı- çaklan ve bombalan ile üniver- sitelerde, miting alanlarında gençlerin ve emekçi kttlelerin üstüne sürülmüştü. 12 Mart ge- neralleri de darbenin gerekçe- lerinden birini, bu "tabloya"öa- yanarak. "Memleketiiçine düş- tüğü kardeş kavgası ortamın- dan kurtarmak üzere" diye for- müle etmişlerdi. Türkiye'de demokrasi güçle- ri şu ya da bu ölçüde 12 Mart darbecılerinin üstesınden gel- diler: Cuntanın dayattığı gene- ral Faruk Gürler'i değil, Fahri Korutürk'ü Cumhurbaşkanı seçerek demokrasiye dönüşün yolunu açtılar. On yıl bile geçmeden ülke ye- niden kan gölüne döndü. Gaze- teler o çok bildik, "Karşıf gö- rüşlü gruplar arasında çıkan si- lahlı çatışmada" diye başlayan günlük ölüm bültenlerini yayım- lamaya başladılar. MHP kadro- lannın tükenmeyen saldınlany- la ülke kan gölüne döndü; bu- rada sıralanması sayfalar dol- duracak adlar, ülkenin en de- ğerii yazarian. bilginleri, demok- ratlan sürek avlannda, kalleş pusulardayokedildiler. Ülke bir içsavaş sınınna geldi ve o eşiği de aştı. Çare? Çare 12 Eylül'ün darbeciba- şısı Kenan Evren'in ilk konuş- masında açıklandı: "Memleke- tin yüksek çıkarlan için demok- rasinin bir kez daha askıya alın- ması gereği doğmuştu" Demokrasinin tıkanma sını- nndadolaştığı bu günlerde, ırk- çı-faşist kadrolann tırmanan saldınlannı bir de bu gözle ele almak, sizce aşın bir kuşkucu- luk mu? POLİTİKA GUNLUGU HtKMET ÇETİNKAYA Demokrasi veŞeriatd) Kitabın adı: 2. Cumhuriyet Tartışmaları. Yayına hazıriayanlar Metn Sever-Cem Dizdar... Kitap 1993 yılında Başak Yayınları arasında çık- mış... Turgut Özal'dan Aydın Menderes'e: Abdurrah- man Dilipak'tan Recep Tayyip Erdoğan'a dek çok sayıdayazar, bilım adamı, politikacının görüşleri y- erahyorkitapta... Recep Tayyip Erdoğan, o tarihte Refah Partisi MKYK üyesi ve İstanbul ll Başkanı olarak politika- nın içinde... Henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı se- çilmemiş... Erdoğan'a şöyle bir soru yöneltilmiş: "Cumhuriyet ve demokrasi kavramlannın Türki- ye Cumhuriyeti'nin 70 yıllık tarihindeki ilişkisıni na- sıl değerlendiriyorsunuz?" Erdoğan, bu soruya "Rejimi kuran militarist ve si- vil bürokrasi, demokrasi ve cumhuriyet kavramlan- nı, kendi egemenliklerini ve dayatmalannı halka ka- bul ettirmek için aracı olarak kullanmıştır" deyip ek- liyor: "Demokrasi bugüne kadar bazen amaç bazen ise araç olarak görülmüştür. Hem amaç hem de araç olarak yorumlayanlar da olmuştur. Bize göre ise de demokrasi ancak bir araçtır. Hangi sisteme gitmek istiyorsanız, bu düzenlerin seçiminde bir araçtır. Yani demokrasi ile düzenler gelir, düzenler gider. Tabii bunun demokrasiyle gerçekleşmesi, halkın iradesinin tecelli etmesi güzel bir şey. Ve bu noktada demokrasiyi halkın iradesinin tecellısı şek- linde tanımlayabiliriz. Fakat bugün ülkemizde de- mokrasi bir amaç olarakyorumlanıyor. Ve bir amaç olarak görülen demokrasi ne yazık ki bugün Türki- ye'de totaliter bir yapıyı gündemde tutuyor. Bugün Türidye Cumhuriyeti'nde demokrasi adına bır dik- ta rejimi görüyoruz. Ne yazık ki demokrasi kavramı bizde tam olarak yerine oturmamıştır." Soru: "Halk iradesinin tecelli şekli dediniz. Eğer de- mokrasi sadece bir araç olarak tanımlanabilirse; halk iradesi adına iktidara yerieşmiş düşünce de- mokrasinin aleyhinde işlemeye başladığında, yani totaliter özellik kazandığında ne olacak? Kısaca ta- nımlamanız üzerinde konuşulduğunda; demokrasi- nin araç edinilmesiyle iktidara gelmiş bır totaliter re- jimden vazgeçebilmenin şartlan en azından demok- ratikyollardan mümkün görünmüyor..." Erdoğan: "Halka rağmen iktidarolunmaz... Tarihe baktığı- mız zaman totaliter rejimlerin hep halk tarafından yıkıldığını görürüz. Eğer halk totaliter bir rejimi isti- yorsa buna saygı duymalıyız. Ama rejim geldi ve halk bundan memnun değil, bunu değiştirecek olan yine halktır.' • • • Recep Tayyip Erdoğan daha belediye başkanı se- çilmeden önce "demokrasiyi amaç değil araç ola- rak gördüğünü" açık açık söylüyordu... Son günlerde kimi gazetelerin köşelerinde, tele- vizyon ekranlannda Erdoğan'ın salt Ziya Gökalp'ın şiirini okuduğu için hüküm giydiği konuşuluyor, tar- tışılıyor... İşin ilginç yanı, kimi dostlanmızın Kanal 7'ye çı- kıp orada 12 Eylül 1980 faşizmiyle bugünün ben- zerliklertaşıdığını önesürüp RecepTayyip Erdoğan'ı aklamak istediklerine tanık oluyoruz... Neymiş efendim? Türkiye'de şiir okuyanlar hüküm giydikleri için tüm dünyaya rezil oluyormuşuz... Günümüz Türkiyesi'nde demokrasi düşmanlan nedense korunup kollanıyor, onlara toz kondurul- muyor, yıllardır cezaevınde yatan ismail Beşikçi gündeme getirilmiyor... Aydın aymazlığı işte buna denir!.. Türkiye'de gerici-faşist örgütlenmeden haberi ol- mayan 'tatlı su aydınlan' dün de vardı, bugün de... Recep Tayyip Erdoğan 75 yıllık laik demokratik cumhuriyet yerine Islama dayalı bir devlet modeli is- temiyor mu? Abdullah Gül Efendi, bugün Istiklal Marşı'nın ar- kasına gizlenerek Recep Tayyip Erdoğan'ı savunur- ken, iki yıl önce de Şevki Yılmaz, Batman'da "Ben Hizbullahım" diyerek yasadışı dinci terör örgütleri- ni savunuyor, tepki toplayınca da atağa geçiyordu: "Hizbullah Allah 'ın yolu demektir..." ••• Erdoğan salt "şiir okuduğu" için değil, "Benim referansım Islamdır, bu ezanlar susmayacak, kutlu doğumlar sancılıdır" diye konuştuğundan ötürü kendisıne duruşmada soruldu: "Ne demek istiyorsun?" Yanıtı özetle şöyleydi Erdoğan'ın: "Herşeyden önce ben Müslümanım. Attığım her adımda inancıma uygun olanı anyorum..." Recep Tayyip Erdoğan 5 yıl önce ne diyor: "70 yıllık tarihinde Türkiye Cumhuriyeti katı bir üniter anlayışa sahip olmuştur. Herkonuda 'tekçil' olmuştur. Bu tek şeyi de kendisi seçmiştir. Hukuk halka sorulmadan bir yerierden aktarılmış ve zorla halka dikte ettirilmiştir. Çağdaşlıkanlayışı, ahlakan- layışı vs. Hatta kendisıne din olarak 'Kemalizmi' al- mış ve başka hiçbir dine hayat hakkı tanımayarak kitlelere zoria dikte ettirmiştir..." Ne diyorsunuz tatlı su aydınlan? Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 C.doguda Murat Operasyonu İki asker şehit oldu Ytort Habeıieri Servisi - Tunceli'de PlCK'lilerin sal- dınsı sonucu 2 asker yaşa- mını yitirdi. bir er de yara- landı. Örgüte karşı sürdü- rülen "Murat Operasyo- nu'' kapsamında dün 4 te- rörist öldürülürken 2'si ya- kalandı. Operasyonun baş- ladığı günden bugüne ka- dar geçen sürede etkisiz hale getirilen terörist sayı- sı89'ayükseldi. Tunceli'nin Kutuderesi Vadisi'nde bulunan Şehit Mehmet Karakolu yakın- lannda koruma görevi ya- pan askeri tim. önceki gün PKK'nin pususuna düştü. Açılan ilk ateş sırasında bir er şehit oldu. Yine önceki akşam saatlennde Tunce- li'nin Pertek ile Hozat ılçe- len arasmdaki Hıdırdami mevkiinde PKK'lilerin aç- tığı ateş sonucu bir er şehit oldu. bir er de yaralandı. Güvenlik güçleri terönst- lerin yakalanması için böl- gede operasyon başlattı. 26 Nisan'da başlatılan "Murat Operasyonu" da aralıksız sürüyor. 24 gene- ralin bizzat katıldığı ope- rasyonda, teröristlerden te- mizlenen alanlarda yapılan arazi aramalannda. örgüte ait çok miktarda gıda mad- desı. giyım eşyası \e mü- hımmat elde edildi. Örgüt- ten kaçan 2 terörist. Şır- nak'ın Beytüşşebap ılçe- sinde gü\enlik güçlerine teslim olurken Kürdistan Ulusal Meclısi üyesi ve Serhat eyaletı sorumlusu olduğu büdirilen Nurettin Aslan da Ağn'da düzenle- nen operasyonda >akalan- dı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog