Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MAYIS 1998 PERŞEMBE HABERLER iVbsır Türk gemisine el koydu • PORT SAID (AA) - Mısır polisinin dün Süveyş Kanalı'ndan geçmekteolan bir Türk ticaret gemisine el koyduğu bildirildı. Mısır poiis yetkilileri, Vakıf Deniz Bank'a ait Ruhan Akance adlı gemiye^bir Mısır fırmasma olan 336 bin dolarlık borcu nedeniyle el konulduğunu belirttiler. HADff'lilere mahkûmiyet • ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Ankara 2 No'lu DGM. HADEP Bolu II Başkanı Kenan Ayaz ile il yönetim kurulu üyelerinin de aralannda bulunduğu 6 tutuklu sanığı. "yasadışı bölücü terörörgütû PKK'nin hareketlerini kolaylaştırdıklan'" gerekçesiyle 3'er yıl 9'ar ay ağır hapis cezasına mahkûm erti. Mahkeme, sanıklann tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahlıyelenne karar verdi. FP'de hedef Alptekin • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-FP'nin kurulucular kurulunun gelecek hafta yapılması planlanan toplantısında Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tavyıp Erdoğan'la birlikte hareket eden genç kuşak, Genel Başkan lsmaıl Alptekin'ıngörevi bırakmasında ısrarlı olacak. Genç kuşağın Reeai Kutan'ın genel başkanlık görevini de üstlenmesınden yanaoldugu belırtildi. SavaşRTÜK'e aday • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Radyo Telev izyon Üst Kurulu'nıin (RTÜK) 15 Mayıs'ta görev süreleri dolacak olan 3 üyeliği için Başbakanhk Teftiş Kurulu Başkanvekili Kutlu Savaş da ANAP'a adaylık başvurusunda bulundu. Savaş, halen Vakıflar Bankasi Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürüyor. Şekerin savunması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Askerlik yapmadığı için millervekilliği tehlikeye gıren DYP Bilecik Milletvekilı Bahattın Şeker, partısının grup toplantısında kendisıni savundu. Şeker. DTP'li Cefi Kamhi'nın. kendisıne "DTP'ye geçme teklif ettiğini". reddedınce de "Eğer rJYP'den istifa etmezsen bız de senın askerlik dosyanı açacağız' tehdidinde bulunduğunu ileri sürdü ANAP'a bombaJı saldırı • İstanbul Haber Senisi - ANAP Eyüp ilçe binasına dün bombalı saldın düzenlendı. Yasadışı TK.EP L örgütü adına biri kadın 2 kişi tarafından gerçekleştinlen saldında ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganlar, eylemi gerçekleştirdıkten sonra duvara sprey bovayla "Deniz, Yusuf, Inan savaşa de\am" yazarak binadan uzaklaştılar. Dedeman'ın yargılanması • İstanbul Haber Servisi - Dedcman Holdıng Yönetim Kurulu Başkanvekilı Nazire Dedeman'ın. eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Özalp'e yayın yoluyla hakaret ettigı gerekçesıyle > argılanmasına de\am edildi. Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesı'ndeki duruş.mava. sanık Nazire Dedeman katıldı. Polonya'ya NATO desteği • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Yardımcısı veMilli Savunma Bakanı İsrnet Sezgin. Türkiye'de bulunan Polonya Sav unma Bakan Yardımcısı Romuald Szeremıetıev\ ı kabul etti. Sezgin, burada yaptığı konuşmada. Polonya'nm totalıter rejimden demokrasiye geçışte büyük bir perfoırnans gösterdiğıni belirterek bu yapısıyla NATO'nun ılk genişleme dalgasında yer alan Polonya'ya venlen desteğin sûrdûğünü bildırdı. Mak cinayetiyle ilgili ülkücü Gökgül, DGM'deki sorgusundan sonra tutuklandı Faşiaııe karşıbirlikANKARA/BOLl (Cumhuri- yet) - Bolu'da Kenan Mak'ı bı- çaklayaraladıktan sonra linç et- tiklerigerekçesiyle gözaltında turulan 17 ülkücüden 16'sı ser- best bırakılırken Soner Gökgül adlı ülkücü faşist tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mak'ın ölümü Bolu'da büyük infial ya- ratırken siyasi partilerin il baş- kanlanyla bazı kitle örgütü yö- neticileri dün Belediye Başkanı Necdet Gören başkanlığında bir araya gelerek olayı kınadılar. Bolu'daki cinayetin ardından gözaltma alınan. aralannda ar- kadaşı linç edilen ve saldında yaralanan MahmutOrhan'ında bulunduğu 21 kışi dün Ankara DGM Savcisı TalatŞalk'a ıfade \erdi. Şalk ifadelen alınan 21 kı- şiden Hüseyin Aktekinoğlu, Er- kan Altun. Fanl Alim Merdanov. Öza\ Gündüz. Mak "a ilk müda- haleyi yapan sağlık görevlisi Serdar Koçyiğit, Ferit Oncel ile Sezai Koçyiğit'i serbest bıraktı. Sorgudaolay sırasında bir haber ajansı tarafından çekilen görün- tüler izlenerek Mak'ı öldüren ki- şi tespit edildi. Mustafa Orhan, Fatih Yıldınm, Resul Güven, Kürşad Şahin, Bülent Eken, Ab- duüah Avan. Tuncay Yılmaz. Mustafa Emin Yardak, Kürşat Duygulu, Erhan Bavram. Ser- kan karadeniz, Galip Ayyıldız ve Fahrettin Tunç ölümle biten kavgaya katılmak, Soner Gök- gül de adam öldürmek suçlama- sı> la tutuklama ıstemiyle yedek hâkımlige se\k edildi. Ankara 1 No'lu DGM Yedek Hâkımi Yar- bay Hâkim Tanju Güvendiren tarafından 2 saat süreyle sorgu- lanan 14 kişiden 13'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıra- kıldı. Güvendiren. Kenan Mak'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerek- çesiyle Soner Gökgül'ün tutuk- lanmasına karar \erdi. Bolu'da Mak'ın ülkücü faşist- ler tarafından linç edilmesiyle başlayan infial sürüyor. CHP. D- SP, DYP, ANAP, MHP. BBP'nın de aralannda bulunduğu partiler ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi yöneticileriyle yaptığı görüşme ve toplantılardan son- ra yazılı bir açıklama yayımla- yan Bolu Belediye Başkanı Nec- det Gören. Kenan Mak'ın öldü- rülmesini üzüntüyle karşıladık- lannı bildirdi. Tüm siyasi parti- lerin ve kitle örgütlerinin olayı "şiddet ve nefretie kınadıklarT bildirilen açıklamada şöyle de- nildi: a Bucinayetinhiçbirgerek- çesine katılmıvoruz. En karanlık DCM'ye çıkarblan 20 ülkücü faşist tanınmamak için yüzlerini kapamaya çauşb. (Fotoğraf: AA) günlerde bile siyasi cinayet işlen- meyen şehrimizin. ülkemiz gün- demine böyle geunesinden duy- duğumuz rahatsızlığı ifade et- mek isteriz. Bolu j asavanlan her zaman olduğu gibi bugün de bu tip çirkinliklerin karşısında ol- muştur." Gören demokratık, laik, Ata- türkçü gençlenn yetişmesi için tüm varlığını ortaya koyan İzzet Baysal'ın kurup ismini verdiği bir üniversitenin böylesi bir olayda adının geçmesinden de büyük üzüntü duyduklannı be- lirtti. Üniversiteli gençlenn öğ- renim özgürlüğüne gölge düşü- rülmemesini de istediklerini kaydeden Gören, demokrasi ve insan haklanna saygılı her türlü tedbirin yanında olduklannı be- lirtti. Gören. "Tasvip etmediğj- miz bu olayın son olmasını bek- Byonız. Kenan Mak'a rahmetdi- liyoruz; kederii ailesine. Abant Izzet Baysal Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarına baş sağügı dilek- Jerimizi sunujoruz" dedı. Gören. üniversiteli gençleri sağduyuya davet etti. Akçakoca Kaymakamı Şefik Aydın başkanlığında bir araya gelen tüm siyasi partilerin tem- silcileri de Bolu'da meydana ge- len ve bir öğrencinin öldürüldü- ğü olayın ardından Akçakocalı- lara "birlik" çağnsında bulun- dular. Siyasi parti ilçe başkanlan ve temsilcileri, kaymakam başkan- lığında yapılan toplantıdan son- ra yaptıklan ortak açıklamada da Bolu'daki olaylann ardmdan hassas bir döneme girildiğine dikkat çekerek hiçbir öğrenci grubunun arkasında bir siyasi partinin bulunamayacağını vur- guladılar. Son günlerde art arda yaşanan faşist saldırılara yurdun dört bir yanından tepkiler sürüyor 6 Yeni Çatblar istemiyoruz'HaberMerkezi- İstanbul Barosu Başka- nı Yücel Saymaa MHP ve Ülkü Ocaklan kaynaklı saldınlarda Clkü Ocaklan men- suplannın bu denli cüretkâr davranabilme- sinin nedenınin "korunmalarT olduğunu v urgulayarak "Acaba yeni Çatlılar mı yetiş- tiriliyor* 1 dedı. CHP İstanbul il Başkanı Etem Cankurtaran da bu saldınlann Su- surluk olayının avdınlatılamamasından kaynaklandığını sa\ unarak "Susuriuk ola- yından kimsenin bir scy çıkarma>acağına güvendikleri için bu saJdınJan arttınyor- lar" diye konuştu. Adana'da tnönü Parkı'nda dün saat 12.30'da bir araya gelen HADEP. ÖDP. E- MEP, SİP ve KESK taraftarlan ile üniver- siteli öğrenciler. Bolu'da öldürüien Kenan Makiçin saygı duruşunda bulundular. tHD yöneticisi Süleyman Kılıç. Mak'ın faşıst- lerce öldürüien ne ılk ne de son kişi olaca- ğına dikkat çekerek "Bütündün- ya MHP binasına kaçan genci bnç etmeye çalışan faşistleri gördü. ünKersite gençliğini terörize ede- rek susturmak isteyenlere karşı ortak mücadele baslatacağız" dı- \e konuştu. Kenan Mak'ın öldürülmesine CHP ve tP il örgütleri yazılı açık- lama yaparak tepki gösterdiler. Her ıkı parti de saldırganlann bir an önce cezalandınlmasını ve fa- şist gelışme karşısında herkesın duyarlı olması aerektiğıni vurgu- lad'ı. Tunceliüler Derneği Adana Şube Sekreten Hıdır Yüksel de ' düzenlediği basm toplantısında. "A)dınuktan, ışıktan korkan bu kuduzlar siirüsü bir an öce aklını başına toplamalı. güvenlik güçle- ri tarafü davTanışlara son >erme- üdir" dedı. ÎHD Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Sami Ceylan da. 1980 öncesınde ol- duğu gibi ülkücü öğrencilerin Malatya ve Bolu'da öldürmeye yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek sunlan söyledı: "Likemizde bir köpeğe gösterilen Ugi ne acıdırki bir insana gösterilmiyor. Sokak or- tasuıda halkın gözleri önündc infazlar vapı- lıyor. Bu karanlık güçlen kimlerden cesaret aiarak cadde ortasında ÜnKersite öğrenci- sini katlediyorlar. Bu saklınlann bir zinci- rin halkası olduğu açıkça ortada. Son gün- lerde de\ rimci ve demokratlara karşı >apı- lan saldınlan kınıyor. insanım diyen herke- si duyartı olmava çağınyoruz." Düzcede kitle örgütleri ve sıvası partiler tarafından \ apılan açıklamada. şöy le denıl- di: "Bu ola> faşist terör yuvası haline gelen Clkü Ocaklan'nın sistematik olarak ger- çekleştirdiği saldıniardan biridir. Terör yu- vası olan Clkü Ocakları kapatılmau. katil- ler cezalandınlmalı ve üniversitelerde oku- yan ev latlarımı/jn can güvenliği sağlanma- üdır." lzmir'den 23 me'slek örgütünün oluştur- duğu "İzmir Meslek Odalan Platfor- mu"nca yapılan acıklamada. "Yasam hak- kının temel hak olduğu, demokratık hukuk devleti ilkelerinin işlediği bir ülkede yaşa- mak istiyoruz" denildi. CHP İstanbul İl Başkanı Etem Cankur- taran'ın dün ıl meclisi üyeleriyle birlikte İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman'ı zıyaretı sırasında da son günlerde yaşanan olaylar gündeme geldi. 1 Mayıs'takı olaylar sırasında yanlışhk- la MHP binasına sığınan -41i Rıza Narin'e MHP'liler tarafından yapılan linç gırişimi- nın polis tarafından seyredildiğine dikkat çeken Cankurtaran, -Polisle aralannda zım- ni bir anlaşma ve birlik var" dedi. İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman Ülkü Ocaklan üyelerinin yargılandığı du- ruşmalarda da ülkücülerden avukatlara ve karşı tarafa saldınlann gerçekleştiğini söy- ledi. Hûkümetin Susurluk'un altmdaki örgüt- lenmelerin üzerine girmediği sürece huku- ku saymayanlann cesaretleneceğinı vurgu- layan Sayman, u Ben ünjversitede öğretim üyesi olduğum için biliyorum. Elebaşılan serbestçe dolaşryon emirler verivor, hatta bi- ziın dekana da 'Asayişi sız sağlayamıyor- sunuz, biz sağlanz" dıyor" dedi. Sayman, son günlerde "Biz her şeyi devlet için yap- ük" anlayışırun meşrulaştınlmaya çalışıldı- ğını belirterek "kutsal devietin hukuka ay- kın işler yapabileceği anlayışının hem mev- /uatta. hem yargüamada mevcut olduğu- nu" savundu. 1 Mayıs mitingini düzenleyen komite medyayı gösteriyi karalamakla suçladı 'Alanlar işçilere dar geldi'İstanbul Haber Servisi - l Mayıs Düzenleme Komitesi. bu yıiki l Mayıs kutlamalarına katıhmm yüksek olduğunu vurgulayarak, alanlann işçi ve kamu çalışanlanna dar geldiğini belirtti. Komite. bir kısım medyanın l Mayıs coşkusu yerine alan dışında yaşanan çatışma görüntülerini ön plana çıkarmasını kınayarak, 1 Mayıs'ın karalanmaya çalışıldığını kaydetti. 1 Mayıs'ı birlikte kutlayan DtSK.. Türk- Jş, Hak- tş ve KESK temsilcilerinin oluşturduğu 1 Mayıs Düzenleme Komitesi. dün DlSK Genel Merkezi'nde bir toplantı dûzenleyerek, 1 Mayıs kutlamalannı değerlendirdi. Komite Başkanı DtSK Genel Sekreten Murat Tokmak. hazırlık süresinin kısalığına ve hafka içine denk gelmesine rağmen bu yılki 1 Mayıs kutlamalarına katılımın çok yüksek olduğunu kaydetti. Kutlamalann yaklaşık yarım milyon işçiyle 29 ilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Tokmak, işçilerin "Şimdi demokrasi ^amanıdır" istemini tek bir ağızdan dile getirdiklerini kaydetti. Tokmak. "Bu ihtiyacın ne kadar önemö olduğunu gösteren son gelişme Susuriuk otayınm vargılannıası surecinde ortaya çıkan olumsuz taModur. Emek ve demokrasi gfiçleri Mehmet Ağar \t Sedat Bucak'ın yargıdan kaçınlması ghişimleri karşısında. halkın tepkUerini dile getinnekte kararüdır*' dedi. NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Sevda Demirel ı medya sa- yesinde tanıdık. O, bir gece polislerce "fuhuş" yaptığı id- diasıyla gözaltma alındı. Birkaç gün gözaltında kaldıktan son- ra serbest bırakıldı. istanbul Emniyet Müdürü'nün elini öperek, kendisini birmedyatik linçten kurtardığı için teşekkür etti. Bunu, TV kanallarındaki ağıt sahneleri izledi. Sevda Demirel, bugünlerde yine medyanın gündeminde. Silikonları konusunda dokto- runun yaptığı bir açıklama ne- deniyle hakaret davası açtı. Medyamızda bu önemli konu- da, izleyicilerini ve okuyucula- nnı aydınlatmak amacıyla ha- reketegeçti. Davaya konu olan olay, büyük gazetelerimizin yazdığına göre şöyle gelişti: Yayın organlan estetik cerrahı Dr. Baki Çokneşeli'nin ağzın- dan bir demeç yayımladılar: "Memesi sevilmediği için pat- ladı." Doktor bu açıklamaları yaptığı sırada Demirel'in ame- Sevda Demirerin Silikonlan liyat öncesi fotoğrafları da ba- sına dağıtılmış. Sevda Demirel de, haklı olarak bu fotoğrafla- rı da doktorun basına verdiği- ni söyleyerek şikâyette bulun- muş.. Bazı okuyucuların, "Bize ne bundan, Oral Çalışlar'/n baş- ka işi kalmadı da Sevda Demi- rel'i miyazıyor" dediklerini du- yar gibi oluyorum. Sız kendi açınızdan haklı olabilirsiniz, unutmayın ki. ben de bırgaze- teciyim ve ekmeğimi bu mes- lekten kazanıyorum. Sevda Demirel'i hayatımda hiç gör- medim, hiç merak da etme- dim. Rating meraklısı medya- mızın elinde bir oyuncak gıbı onu kullanmaya kalktığından beri, istesem de, istemesem de, resimleriyle, "açıklamala- n"yla yüz yüze geliyorum. is- tesem de, istemesem de onun zaman zaman gözü yaşlı, za- man zaman seksi olduğu sa- nıldığı için yayımlanan görün- tülerinden kurtulamıyorum. Her ülkede. basının ve med- yanın bir kesimi cinselliği bir satış aracı olarak kullanır. Bu. basın mesleğinin ne yazık ki sevimsiz ve sömürücü yanla- rından birisi. Bizdeki yolsuzluk ve çürüme ise, dünyanın hiç biryeriyle karşılaştırılmayacak düzeye ulaştı. Rating kavga- sındaki TV'ler. tüm izleyicileri- ni. bir geriliğin ve düzey dü- şüklüğünün cenderesıne hap- settiler. Yalnız TV'ler değil, gazeteler de benzer bir baş aşağı gidişin içine gırdiler. Memleketi kur- tarmak ıddiasıyla büyük laflar eden koca koca gazeteler. öy- le haberler verıyorlar ki, insanın aklı duruyor Size dünkü bü- yük gazetelerimizden bir Sev- da Demirel örneği vereyim. Demirel'in "silikon davasını" okuyucularına şöyle iletmiş: "Silikon, masaj yapılmadığı için patlamış" Sevda Demi- rel'in büyükçe ve şuh(!) görü- nüşlü fotoğrafına bir de resi- maltıyazmışlar: "Silikon dava- sından çıkan Sevda Demirel, Adliye'nin bitişiğindekJ spor mağazasına gitti ve denediği 'mükemmel katil 1 isimli kon- disyon aletini satın aldı." • • • Seyda Demirel'in, "yeniden medyaya konu oldum" diyen sıntan yüzü, sanki bir basın klasiği. işte gazetecilik buna denir, demekten başka ne ge- lir elden? TV'lerin ana haber bültenleri üzerine herkes bir şeyler söylüyor. Mizahçılar eleştiriyor, gazetecilertepkile- rini dile getiriyoriar. Sonra ne mi oluyor? Sevda Demirel'ler, ses özürlü sunucular tarafın- dan birer birer karşımızda arzı endam ettiriliyoriar. Yüzleri ör- tülü "Mezdeke Gnjbu" dan- sözlerini de bir haber bültenin- de tanımıştık, Küçük Ibo'yu da.Sevda Demirel, büyük ola- sılıkla gariban kendi halinde bir kızcağızdı. Nasıl bireğitimi, na- sıl bir mahareti olduğunu şim- diye kadar öğrenemedik. lyi bir şarkıcı mı, iyi bir dansçı mı? Inanın ki bilmiyoruz. Ama on- suz yapamıyoruz. O olmazsa, "Nadide SuKan", o olmazsa Zeynep Uludağ, tabii ki Sibel Can ve Hütya Avşar ana ha- ber bültenlerinde "haber" ola- rak karşımıza çıkıyortar. Ne Sevda Demirel'e kızma- nın bir âlemi var; ne de onun para kazanmak uğruna girdiği çeşitli kılıkların gerisinde yatan dramın merak edilecek bir ya- nı. Sorun bizim meslekte, iş iyi- ce ayağa düşmüş durumda. Muhbirlikle muhabirliğin birbi- rine karıştığı bir ülkede başka ne beklenir ki de diyebilirsiniz. PERŞEMBE ORHAN BURSALI Gelecek ve Proje Liseyi bitirdikten sonra Almanya'da, örneğin sosyal bir dalda üniversite öğrenimine başlayan öğrencimiz, ilk başta, belki de uzun sürecek bir dönem bocalayacaktır. Al/şmadığı biröğrenim or- tamına uyum sağlamak ve alışmadığı bir öğren- me yöntemine göre kendini yeniden eğitmek zo- rundadır. Ders notu yoktur... Neredeyse ders kitabı da yoktur. Tek ders kitabı, belki de seçilen konuya yöntem bakımından giriş niteliği taşıyan, öğrenciyi ısındı- ran kitaptır. Öğrenci hemen ilk ay içinde proje yazmaya, bir proje grubu içinde çalışmaya başlar. Kütüphanede veya piyasada kaynak yayın araştırır. okur, not alır, onları değerlendirir ve mi- nik veya büyük tezini yazar. Notunu da bu çalış- masj belirler. . ^ _ • • • •-'• ^ - * Proje oluşturmak, geliştirmek, üretmek. haya- ta geçirmek: işte sadece ekonomik değil toplum- sal hayatın da en temel faaliyeti. Toplumun temel dayanağı olan bireyler de, hem kendi hem de ülke geleceğıni her açıdan bıçim- lendirebilmek için küçükyaştan itibaren proje üret- meyi öğrenmek durumundadırlar. Okullanmız, "anlatan öğretmen - dinleyen öğrenci" özelli- ğinden çıkartılmalı; "azanlatan ve daha çokyolgösteren öğretmen - uygulayarak, araştırarak, yazarak, çizerek öğre- nen öğrenci" konumuna geçmelidir. • • • MEF'in 7.'sini düzenlediği Öğrenci Projeleri Yanşması'nı gezdim dün. "Liseli bllimciler" ha- zırladıklan projeler hakkında, bir bilimcinin duyar- lığı, ciddiyeti ve ayrıntılar üzerindeki titizliği ile bil- gi veriyor ve projelerini anlatıyorlar. Lise 1 öğrencisi, civcivin yumurta içinde geliş- mesini nasıl her gün izlediğini büyük bir coşkuy- la anlattı. Bir diğeri, evdeki karbondioksitin nasıl temizle- neceği projesi üzerinde bilgi verdi. Genç bilimcilerin hepsi, projelerini anlatabilmek için insanın gözüne bakıyorlardı. Dikkat ettim,.çok iyiler. Projeleriyle bütünleş- mişler. Projelerini sevmişler. Neyi, niçin yaptıkla- nnı biliyorlar. Proje geliştirmek ve üretmek, disiplinli, araştır- macı çalışmayı gerektirir. Projeci bir beyin. başka türlü çalışır. Sorunlara başka türlü yaklaşır; düğümü nasıl çözeceğini dü- şünür; yöntem araştırır, bulur ve sonra da çözer. Öğrenciler arasında kendimi başka mutlu bir dünyada duyumsadım. Türkiye'de bütün öğrenim sisteminin tepeden tırnağa değişmesi, tamamen altüst edilmesi ge- rektiğini düşündüm. Türkiye'nin geleceğini onlarda gördüm. Aydın'da işkence davası Astsubaylar açığa alındı NECATİAYGEV İZMİR - Aydın'ın İn- cirliova ilçe Jandarma Karakolu'nda gözaltma alınan 6 kişiye işkence yaptıklan doktor raporuy- la kanıtlanan ve raporu veren doktora baskı yapan tncirliova İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsu- bay Zekeriya Mirik ile Astsubay SuatÖzlük açı- ğa alındı. Hırsızlık yaptıklan sa- vıyla2l Aralık I997gü- nü tncirliova İlçe Jandar- ma Karakolu'nda gözaltı- na alınan ve yaşlan 18 ile 20 arasında değişen Yal- çaı Savar, Şaban Sevinç. Cemal Sevinç, ,\lberto Ege, Metin Sevinç, Sda- hattin Ege'ye Incirliova ilçe Sağhk Ocağı Dokto- ru Eda Güven, gözaltında işkence gördüklerini içe- ren rapor vermişti. Dr. Güven'in verdiği işkence raporu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'nca da onaylan- mıştı. Astsubay Zekenya Mi- rik ile Astsubay Suat Öz- lük. işkence raporu veren Dr. Eda Güven'e raporu değiştirmesi için baskı ya- pıp başanlı olamayınca görevini kötüye kullandı- ğı ıddiasıyla İncirliova Asliye Ceza Mahkeme- si'nde dava açtılar. Ancak yapılan yargılama sonu- cunda Dr. Güven beraat etti. Astsubaylar ise Aydın Ağır Ceza Mahkeme- si'nde 5 yıla kadar ağır hapis cezası ile yargılan- maya başladılar. İşkence gören gençlenn katıldığı duruşmada, mahkeme he- yeti, olayla ilgili olarak ta- limatla gelen tanık ifade- len ile terhis olan sanıkla- nn ifadelerini okudu. Mahkeme heyeti, Jandar- ma Genel Komutanlı- ğı'nın26Şubat 1998 gün ve 7621/74 sayılı yazısıy- la sanık astsubaylann açı- ğa alındıklannı açıkladı. Türk-Yunan işbirliğî Ege'ye 6 barış'ı kadınlar getirecek İstanbul Haber Servisi - Türkiye-Yunanıstan Kadın Banş Girişimi oluşturularak Ege'deki anlaşmazlıklann çözülmesi için ortak hareket etme karan alındı. Türkiye'yle Yunanistan'daki çeşitli kadın kuruluşlan ve onlara destek veren, aralannda uluslararası kuruluş- lann da bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü. 30 Ni- san - 3 Mayıs tarihlennde Kos - e Bodnım'da bir araya geldi. Toplantıya katılan Çar ^ş Yaşamı Destekleme Demeği Genel Başkanı Prof r.Türkan Savlan da Ege 'de banş için oluşturulan bu gi. ışıme. 206 sivil toplum örgü- tünün bir araya gelmesinden oluşan Sivil Toplum Kuru- luşlan Birliği'nin de destek verdiğini açıkladı. İnsan kaynakianna tefnelden yatınm: \ J m\%J k Türkıye Gazetecıler Cemiyeti'nin yaptırmakta olduğu İLKÖĞRETİM OKULU'NA SİZ DE KATKIDA BULUNUN BAĞIŞtARINIZI İstanbul İl Özel Idaresı'nın Zıraat Bankası Cağaloğlu Şubesı'ndekı 30402/2776 numalan hesabına yapabılırsınız. Türkıye Gazetecıler Cemiyeti Tel: 0213.513 83 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog