Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 MAYIS 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cumhuriyet'in yayım Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi TÜBA'ıım bütçesi artacakANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Maliye Bakanlığı. ödenek sıkıntı- sı çeken Türkiye Bilimler Akademi- si "nin (TÜBA) bütçesini arttırma ka- ran aldı. Atatûrk Uluslararası Banş Ödülü'ne değer görülen Prof. Dr. Bernard Levvis de bilimsel çalışma- lara destek olmak amacıyla ödülü- nûn 46 bın dolannı TÜBA'ya bağış- lamıştı. TUBA Başkanı Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar. 1998 yılı için 285 milyar li- ralık bütçe istemlerinin I20 milyar Iira olarak belirlendiğinı anımsata- rak, Maliye Bakanlığrnın ödenekJe- nni arttıracağını söyledi Çavdar, "MaHye Bakanı Zekeriya Temizel, bütçeödenekJerimizin bir miktarart- ürüarak çahşmalannuan desteklene- ceği ve yakında uygulamanm başla- tılacağını beyan etmişlerdir*' dedi. Gazetemizin dünkü sayısında yer alan haberde, TL'BA Başkanı Prof Dr. Ayhan O. Çavdar. 285 milyar lı- ralık ödenek istemlennin Başbakan- lık tarafindan 120 milyara düşürül- mesı nedeniyle akademınin büyiik sı- kıntıya gırdıgini belırtmiştı. Bilim- sel çalışmalar ve bütünleştirilmiş. doktora programının yürütülmesi amacıyla 1998 vılı için istedikleri ödeneğin kısttlandıgına dikkat çe- ken Çavdar. şöyle demiştr "Büyük sKıntrya girdik. Gençlerin eğitimine y önelik olarak sürdüriilen bütünleştirilmi; doktora programı çerçevesinde öğrencilerin burslannı ödeyemez hale geldik. Bursiyeriere her ay 1000 dolar ödenmesi gereki- yor. Ödenekteki kKMbya dövizin hız- b artışı da eklenince kurumun faali- yederi durma asarrıasına geldi. Du- rumu \e ödeneğin arttınlması gerek- riğini Başbakanhk'a yazılı olarak bfl- dirdik, ancak şu ana kadar bir yanrt gefmedi." Akademinin ıçıne düştüğü darbo- ğazdan kurtanlabilmesı için birçok ışadamı ve firmadan da yardım is- tendigini anlatan Çavdar. "Neyazık ki başvunıianmıza yanrtbileverihne- di. Yalnızca Koç Gnıbu olumsuz va- nrt vermekle yetindi" dedi. 1998 yılı Atatürk Uluslararası Banş Ödülü'nü alan fslam ve Ortadoğu üzerine dünyaca ünlü bilim adamı Prof Dr. Lewis, yaklaşık 60 bin dolar- lık ödülün 46 bin dolannı bilimsel çalışmalar için TÜBA'ya verdi. TÜBA_ Başkanı Prof. Dr. Ayhan Çav- dar, TÜBA şeref üyesi olan Lewis'in parasal ödülün önemli birbölümünü Türkiye'dekı bilimsel çalışmalara bağışlamasını "şükrania karşıiadık- IanmTI belirtmişti. GAP'ta traktör fabrikası Koç Holding'den Güneydoğu'ya ilk yatınm KEREMILGAZ ŞAMJLRFA-Koç Hol- dıng'in GAP'taki ilk yatı- nmı olan Trakmak Enteg- re Tesisleri, Şanlıurfa'datö- renle hizmete girdi. Koç Holding Idare Mec- lısi ve Yönetim Kbmitesi Üyesi TemelAtay. Cumhu- riyet ile yaşıt ve ülkenin sa- nayiinde pek çok ilke imza atan Koç Topluluğu'nun, Şanlıurfa'daki tesisleri ile yine bir ılke imza attığını söyledi. Şanlıurfa-Viranşehir ka- rayolunun 4. kilometresin- de 4 bin metrekaresi kapa- lı. 41 bin 800 metrekare alan üzerine kurulan ve yıl- da 2 bın kişıye eğitim ve- nlmesi planlanan Traktör ve Ziraat Makinaları (Trak- mak) Entegre Tesisleri'nin açılışına, Vali Şahabettin Harput, Belediye Başkanı AhmetBabçjvan. Koç Hol- ding Yönetim Kurulu Baş- kan Vekili Suna Kıraç. Se- mahat Arsei, Koç Holding Idare Meclisi ve Yönetim Komitesi Üyesi Temel Atay, Gökçe Bayındır. Necati Arî- kan, Trakmak A.Ş. Genel Müdürü M. Ateş Arsan ile Ankara. lstanbul ve lz- mir'den holding çalışanla- n, davetlüer ve Şanlıurfa'da- ki çiftçilerkatıldı. Törende konuşan Koç Holding tdare Meclisi ve Yönetim Komitesi Üyesi Temel Atay, Çumhuriyet ile yaşıt ve ülke sanayiinde pek çok ilke, buzdolabından traktöre, otomobilden rüp- gaza kadar birçok ürüne im- zasını atan Koç Toplulu- ğu'nun yine bir ilke imza- smı attığını belirterek, kâr amacı gütmeyen Trakmak Entegre Tesisleri 'nin, GAP bölgesinin ekonomik geliş- mesine've bunun belkemi- ği olan yöre çiftçisinin eğı- tımine hizmet vereceğinı belirttı. Şanlıurfa'daki yatınmın Koç Topluluğu yatırımla- nna göre çapı küçük, an- cak ufku büyük bir proje olduğunu anlatan Atay, şun- lan söyledi: "GAP, bölgenin sosyo- ekonomikyaptsını iyfleştire- cek, yöre halkının yaşam standardınu gelir düzeyini ve istihdamını arttıracak- ör. Bu büyükolayınteme- linde insan faktörii bultın- maktadır. Trakmak Enteg- reTesisleri sağlayacağı tek- nik eğitim hizmetieriyle in- sana yapılan bir yatınmı ifade etmekte ve topluJuğu- muzun üısan faktörüne ver- djğiönemigöstermektedir." Esnaftan kira artışına protesto ucuza oturdukian vakıf binalannın kiralannın artışını protesto etti. Dün düzenledik- leri protesto gösterisinde kepenkleri kapatıp çatıŞa çıkan esnaf, "Burası Mısır Çarşı- sı, Akmerkez değil". "Gürdere istifa" sloganlan attı. Daha sonra bir açıklama yapan Mısır Çarşı&ı Esnaflan Yardımlaşma Derneği Başkanı Örncr Yünlü, "130 ik 200 mii- yon Iira arasında olan kiraJanmız 800 miKon lira>a çıkartıldı. Bu bedel kazancımızın yansının üstündedir" dedi. Açıklamanın ardından lstanbul TicaretOdası'na giden es- naf, Oda Başkanı Mehmet Yıldınm'la görüşrüler. Ksnafi destekle>eceğini belirten Yıl- dınm, "Kesin çözüm için Gürdere istifa etmeü" dedi. Vakıflardan sorumJu De\let Ba- kanı Metin Gürdere, Slısır Çarşısı'nın bazı bölümlerinin kullanümaz hale geidiğini vurguİHyarak restore ediJeceğini söyledi. (Fotoğraf: KADER TUĞLA) Yuzde 40 basarı Kanser için buzlandırma yöntemi lstanbul Haber Servisi - Wis- consin Ünıversıtesi Ögretım Üye- si Dr. Edward Quedbeman. kara- ciğer ve kolon kansen teda\ısi ıçın buzlandırma ve soğutma >önte- mini geliştirdi. Tümörün merkezi- ne yerleştirilen metal bir çubukla uygulanan yöntem yüzde 40 ora- nında başanlı oluyor. ABD'nin Wısconsin Çerrahı Kulübü üyeleri bir dizı konferan- sa katıimak için Türkiye'ye geldı. Dün Intemational Hospıtal'da dü- zenlenen konferansa katılan dok- torlarson gelişmeleri anlattılar. Dr. Edward Quedbeman. buzlandır- ma ve soğutma yöntemınin ülke- sinde yeni tanınmaya başladığını söyledi. Yöntemi 5 yılda 200 has- taya uyguladığını belirten Qued- beman, sadece karacığer v e kolon kanserinde uygulanan teknığı şöy- le anlattr u Bu Amerika'da yeni bir mesete. Karaciğerdeki tümör- ler kolavca kanadıgı için tedavi et- mekçDkzm: Karac^erde biriki.ver- de kanservarsa bunlan almak ko- la>.Ama sayisıçoksa almakda çok 2»r. Fazla sayidaki tümöriere buz- landırma ve soğutma teda>isi u>- guladık. Bu sayede tümörün için- deki körii hücreler ölüyor. Diğer hücrelerolniüyor. Buzlandırma ve soğutma yöntemi metal bir çubuk- la yapılıyor. Metal bir çubuk tû- mörün merkezHieycrieşü'riliyorve eksi 130dereceyt kadardonduru- luyor.Operasyon,5dakikagibila- $a bir sürede gerçekleşiyor." ABD'de her yıl 200 bın kişinin kolon kanserine yakalandığını bil- diren Dr. Quedbeman, bu yönte- min başansının yüzde 40 olduğu- nu ifade ettı. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Şeriatçı Mantığı Bizim şeriatçıları anlamak çok zor. Kendileriniöylesine "aynca- lıklı" ve "dokunulmaz" sayıyor- lar ve hiç "haklan olmayan" ba- zı şeylerı öylesine "hak" sayıyor- lar kı, şaşırmamak mümkün de- ğil. Inanılmaz boyutlarda bir "çif- te standartlan" var. Sekiz yıllık kesintisiz temel eği- tim yasasını protesto etmek için haftalarca yasadışı gösteriler yap- tılar, camileri gösteri alanına çe- virdiler. Polisler, bir "şefkat abi- desi" idi. Çok mecbur kalınma- dıkça hiç kimse göza/tına alınma- dı. Bir "cuma" sonrası Cağaloğ- lu'nda, polisler de sıkıştı ve biraz şiddet kullandı. Aman Allahım, kıyamet koptu. Kimi islamcı ya- zariar, "Canım bu kadar da sert davranılmaz kı..." gibisinden ya- zılardöktürmeye başladılar. Göz- lerime inanamadım. 1 MayısgünüHürriyetgazete- sinde Oğuz Aral'ın enfes bir ka- rikatürü yayımlandı. Karikatürün amacı, kimimuhteremlerin"de- mokrasiyi nasıl "anıden keşfet- tiklehni" açıklamaktı. Karikatür ikı bölümdü. Üstte- ki bölümde; ellerinde bıçaklar, kesilmiş kelleler, yangın malze- meleri bulunan üç "muhterem", "Şeriatisterüük'diye koşturuyor- du. Alttaki bölümün sağ yanın- dan bir postal görünüyordu ve tersyüz eden bu "muhteremler", bu kez "Demokrasiisterüük!.." di- ye koşturuyorlardı. Ne kadar doğ- ru... Bu güzel karikatür tabii dertıal kesildi vefakültedeki odamın pa- nosunda yerini aldı. Arada bir bakmakta yarar var. Aynca, de- mokrasiyi her şeyin üzerinde gö- ren kimi "süper özgüriükçü" ar- kadaşlara da arada bir göster- mekte yarar olacak. Birsüreönce, EsenlerAtatürk- çü Düşünce Dernegi'nin açılış toplantısına katılmış ve bir ko- nuşma yapmıştım. Esenler'in mü- tevazı bırdüğün salonunda, son derece ıçten bir toplantı olmuş- tu. Belkıs Akkale de nefıs bir konser vermişti. Anlaşıldığı kada- nyla, Esenler CHP llçe Örgütü ile Esenler ADD arasında yakın bir ilişki ve dayanışma vardı. Zaten Türkıye'nin pek çok yöresinde bu dayanışmayı görüyorum. Fa- kat Atatürk elbette CHP'lilerin te- kelinde degil. Toplantıda yaptığım konuşma- da, çok farklı konular yanında Müslüman olmakla şeriatçı ol- mak arasındaki farkı da vurgula- mış ve Türk devriminin başanl- mış olduğunu ve artık geri dönül- mez bir noktada bulunduğumu- zu söylemiştim. Ve laik cumhu- riyetımizi bir Islam şeriatı düze- nine dönüştürmek isteyenlerin durumunu, "Anıtkabrin sütunla- nnı kemiren hamamböcekleri- ne" benzetmiştim. e Birkaç gün sonra Akit gazete- sinin iç sayfalannda, resimli birha- bere konu oldum. "Toktamış Ateş Gene Kın Kustu" başlığını atmış- lardı. Oysa kı toplantıdan bir gün sonra okula telefon etmişler ve bu haberin doğru olup olmadı- ğını sormuşlardı. "Elinizdeki haber doğru" de- miştım. "Ancakbundan sizene? Siz demokrat değil misiniz? Siz- ler laik cumhuriyeti ortadan kal- dırmak mı istiyorsunuz?" "Elbette demokratız" yanıtını vermişlerdi fakat, galiba "ha- mamböceği" benzetmesini içle- rine sındirememişlerdi. Aslında bunlar "demokrat" (!) ama... Haberde bir de fotoğraf vardı. Emin Cankurtaran'la yan yana otururken çekmişler. Önümüzde limonata bardaklan. "Galiba ra- kı ıçiyorlardı" diyorlar. Insaf ya- hu... Esenler'deki düğün salonunda gündüz vakti rakının ışi ne? Kal- dı ki terli olmamızın nedeni, sa- lonun çok kalabalık ve sıcak ol- masıydı. Ikram olarak kola ve meyve suyuyla tatlı ve tuzlu ku- rabiyelersunmuşlardı. Önümüz- dekı bardaklara gelince. bu bar- daklar düğün salonlarında "li- monata bardağı" dıye isimlen- dirilir. Aynı bardaklar Telemak'ın meyhanesinde "rakı bardağı" olurlar. Telefonda bu konuyu da sor- muşlar ve ışın doğrusunu anlat- mıştım. Anlaşjlan ellerindeki fo- toğrafı kullanmak ıstemişler. Akıl- lan sıra çamur atacakJar. Sanki ra- kı içmek ayıp bir şeymiş gibı... Zaten son birkaç yıldır, pek iç- ki içmiyorum. Galiba, vücudum rakıya doymuş. Eskılenn deyimi ile "Işba noktasına gelmiş". Bir süre önce bir yemekte ne ıçece- ğimi soran garsona, "portakal suyu" deyınce, aynı masada otu- ran sevgili Yekta Kara ıskemle- den düşecektı. "Bu portakal su- yu nereden çıktı?" diye bütün gece güldü. Şaka yapıyorum san- mış. Bizdekı Islam şerıatçılan garip insanlar. Düşüncelerini açıkça söyleseler, ınanın saygı duyaca- ğım. Fakat bunlar akıllannca "ta- kıyye" yapıyorlar ve bir oraya kı- vırtıyoriar, bir buraya kıvırtıyor- lar. Oysakı Islam fıkhında, takıy- yenin koşulları belli ve bunun dı- şında takıyye çok günah. Korkarım bunlar cehennemde yanacaklar. TRlt»LK R ı K O N U T rio Konutları'nda hayatın standartlan Pazarlama ve Organizasyon: I ! Pamir & Soyuer • Sosyal ve Spor Tesisleri: hjllside İ İstanbul'un tam merkezinde, Kozyatağı Trio Konutlarf nda nasıl bir hayat standardına sahip olacağını bilen pek çok kişi karannı verdi. Siz de fîkir edinmek istiyorsanız işte birkaç ipucu... Trio Konutlan'nda daireler 4 yatak odalı ve briit 285 m2 büyüklüğiinde. Yerde ahşap parke. granit seramik ve ithal halı kullanıldı. Ses ve ısı yahtımı miikemmel. Banyoda günün tüm yorgunluğunu atabileceğiniz muhteşem bir jakuzi var. Mutfak ve beyaz eşyalar dünyanın en iyi markalanndan... Tabii bununla da kalmıyor. Park ve gezi bölgesi olarak düzenlenmiş 15 dönümlük yeşil alan, alışılmadık kalitede bir altyapı organizasyonu, 17.000 m2 'lik daire başına iki otomobil yeri aynlan kapalı otopark, özel güvenlik sistemi, profesyonel servis ekibi, ve işletmesini Hillside'ın yapacağı, Kadıköy yakasımn en gelişmiş sosyal ve spor tesisi Hillside City Club Trio, diğer Trio avantajlarından bazılan. Siz de böyle bir hayat standardına ulaşmayı düşünüyorsanız, lütfen bizi aravın. Trio Konutları'na Finansbank'ın sağlayacağı çok özel kredi koşullarından yararlanarak sahip olabilirsini;. Halk Cad. No: 99 Yeni Sahra, Kozyatağı, 81100 İstanbul Tel: (0 216) 472 39 52- 53, 472 22 83-84 M a I S a h i b i v e İ n ş a a t : TEKSERİNŞAAT SAIUYI VE TlCAfiff A.Ş. CUKUROVA BAYTUR İNŞAAT TAAHHÛT A.Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog