Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet lmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenı Orhan Erinç # Genel Ya>ın Koordınatorü HikmetÇe- tinka>a A Yazıışlen Mudunı tbrahim Yıldu • Sorumlu Müdur Fikret Ilkiz # Haber Merkezı Mudunı: Hakan Kara # Gorsel Yonetmen Fikret Es«r Di!) Haberler Şinasi Danışoğlu 9 Ktıhbarat Cfngiz Yıldınni 9 Ekonomı Mehmet Saraç • K.ultur Handan Şenköken 9 Spor \bdulkadir Yücetaan 9 Makjleler Sami karaören 9 Duzeltme \bdullah V aacı 9 Fotoğrat Lrdoğan Koseoğlu 9 Bılgı-Belge Edibe Buğra 9 Yurt Hdberlen Mehmet Faraç Ya\ın Kurulu İlhan Selçuk (Bajkan ı. Orhan Erinı;, OkU> kurtböke. Hikmet Çetinkaya. Şükran Soner, Ergun Balcı. tbrahim N ıldız. Orhan Bursah. Muslafa Balba\. Hakan Kara. AnkaraTerri!.ılcısı Muslafa Balbay Ataturk BuhanNo 125.Kat4.Bakanlık.lar-AnkaraTel 4W5020(7hatL Faks 4195027 9 Izmır TemMİciM' Serdar Kı/ık. H Zı>a Bh. 1352 S 2 3Te) 44U220. Faks 44191179 Adana TemsılcısrÇetinYtğenoğlu, InonüCd 119 S No I Kat I. Tel 363 12 11. Faks 363 12 15 Mue>>s«v: Müdunı Lstün Akmen 0 Koordınator Ahtnet Korulsan # Mıiıasefce BiifentteiKrAkbns Hüseyin Gürer • t,letme Önder Çelik • Bıigı- blem Nail İnal • Bılgısavar SiMcm FaziktKıua MEDVA C: • Yonetım Kunılu Ba^kanı - Genel Mudur Gülbin Erduran 0 Koordınator Reha Işıtman 0 Genel Mudur Yardımcısı SetdaÇoban Tel 514 07 53 - 5U9580-5138460*1.Faks 5138463 Ya>ımU\an \e Basai): Yenı Ouo Haber Aıanst. Basın \e Yasıncılık A S TürkocagıCad 39 41 Cagaloglu 34334 Ist PK 246 tslanbul fel (0 212ı 512 05 05 ,2Ü ha:> Faks 2121513 85^5 7 MAY1S 1998 İmsak:4 05 Güneş: 5.48 Öğlel3 08 Ikindi: 16.59 Akşam: 20.13 Yatsı. 21.50 Yeni top moüel Mazza • Haber Merkezi - Zeki Triko, 1998vılıtop modeller lıstesıne bir yenısini daha ekledı. Moda dünyasının Maradonası olarak gösterilen Arjantinli Valeria Mazza'nın fotoğraflannı Amerikalı moda fotoğrafçısı Marc Kayne çekti. 1.76 boyunda ve 87-59-89 ölçülerindeki 25 yaşındaki manken, önümüzdekı günlerde Arjantinli ünlü bir işadamı ile evlenecek. uyelerine ihraç • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yükseköğretim Kunılu (YÖK) Yürütme Kurulu. not karşılığı öğrencileriyle özel ilişki kurmakla suçlanan Ege Üniversitesı Fen Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Aslan Eroglu ile Prof. Dr. Salim Oflaz'ı öğretim üyeliğınden ıhraç etti. Haklannda disiplin soruşturması açılan öğretim üyeleri, "öğretim üyeliğine yakışmayan yüz kızartıcı davranışlarda bulunduklan" gerekçesiyle suçlu bulundular. Eğitime katkı için koştular • tstanbul Haber Servisi - Yüzyıl lşıl Okullan ve British Intemational School'un yüzlerce öğrencisi eğitime katkı için koştu. Malatya Eğitim Vakfı yaranna düzenlenen eğitim koşusu 2 Mayıs günü Kemer Golf Country Club AÜıspor Tesisleri'nde yapıldı. Koşudan elde edilen gelırle 250 öğrencıye katkıda bulunacaklannı söyleyen Malatya Eğitim Vakfı Başkanı Naci Ek$i, "Hedefimize ulaştık" dedi. RTÜK yönetmeliği • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Radyove Televizyon Ost Kurulu'nca (RTÜK). gidilen yönetmelik değişiklığiyle televizyonlara alkol, sigara. uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarla mücadele ve trafik konusunda haftalık yayın sürelerinın yüzde 5'i orarunda uyancı program yayimlama zorunluluğu getirildi. RTÜK. tbrahim Agâh Çubukçu'nun başkanlığında dün son toplantısını yaptı. RTÜK'ün 228. toplantısına. üyelik sürelerini tamamlayan Başkan Çubukçu, Tülay Çetingüleç ve Fatih Karaca son kezkatıldı. kaçta patente tepki • tstanbul Haber Servisi - Türk Eczacılar Bırliği Başkanı Mehmet Domaç, 1 Ocakl999tarihinde yûrürlüğe girecek ilaçta patent uygulamasının yerlı sanayiyi zedeleyeceğini söyledi. Yerli ilaç firmalannın yeterince hazırlık yapmadan patent uygulamasına geçılmesinin sadece çokuluslu firmalara yarayacağına dikkat çeken Domaç. "Sağlıklı yaşam ucuz ve kalıteli ilaç üretiminı gerekli kılıyor. Bu sanavinin çokuluslu tekellerce yönlendirilmesi halk adına oluşturulacak sağlık politikalanyla bağdaşmayacaktır" dedi. 11 bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğü vakıf üniversitelerinde ücretler 13 bin dolara vanyor Ozel eğitim dövize bağLandıEBRUTOKTAR ANKARA- Üniversiteyi kazanamayan maddi gücü yeterli gençlerin ilgı göster- diği vakıf üniversitelerinde öğrenim üc- retleri dövize bağlandı. Geçen yıla kadar Türk Lirası üzerinden ücret alan Bilkent ve Başkent üniversiteleri, bu yıl dolara bağlanırken. tıp ve mühendıslık fakültele- ri bulunan vakıf üniversiteleri, 13 bin do- lara varan öğrenim ücretleri ilan ettı. Yak- laşık 11 bin 500 öğrencinın öğrenim gör- düğü vakıf üniversiteleri, 100 mılyon do- larhk sektör oluşturarak "yurtdışı eğiti- me" alternatif yaratıyor 15 bin 751 öğrenci kontenjanıyla yük- seköğretimdeki payı yüzde 2 olan vakıf üniversiteleri. 1998-1999 öğretim döne- minde "doUr ve sterlin" üzerinden öğre- nim ücretı almaya karar v ererek yüzde 100 zam yaptılar. Yükseköğrenim kurumlan arasında en az öğrenci ve öğretim üyesjne sahıp vakıf üniversiteleri. özellikle tıp ve mühendıs- lik fakültesi bölümlerinde yıllık 3 milyar lirayı aşan öğrenim ücretlenvle yurtdışı öğrenime koşut fiyatlar belırledı. 2 bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğü Bilkent • 2 bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğü Bilkent Üniversitesı, öğrenim ücretlerini bu yıl 4 bin 350 dolar (1 milyar 87 milyon lira) olarak açıkladı. 996 öğrencinin öğrenim gördüğü Başkent Üniversitesi de geçen yıl 480 milyon lira olan öğrenim ücretini 4 bin dolara (1 milyar lira) yükseltti. Üniversitesı, geçen yıl 596 milyon lira olan oğrenim ücretlerini bu yıl yüzde yüz art- tırarak 4 bin 350 dolar (1 milyar 87 mil- yon lira) olarak açıkladı. 996 öğrencinin öğrenim gördüğü Başkent Üni\ ersitesı de geçen y\l 480 milyon lira olan öğrenim ücretini 4 bin dolara (1 milyar lira) yük- selttı. ' ' 25 trilyonluk sektör 100 milyon dolarlık (25 tnlyon lira) sek- tör yaratan vakıf üniversıtelen. toplam 1 milyon 213 bin öğrencinin bulunduğuala- nında, yaklaşık 1 lbın 500 bin öğrencne eğitim veriyor. Öğretim üyesi ve eleman sayısının azlığı nedenıyle henüz gelışeme- yen ve devlet üniversitelennın rakıbı ola- mayan vakıf üniversiteleri, dev let üniver- sıtelennden transfer ettığı nıtelıkli akade- misyenlerle ayakta durmaya çahşıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporun- da da vakıf üniversitelerine değinilerek şu değerlendirmede bulunuldu: "Yurtdışında çok yüksek Öğreniın üc- retleri ödeyerek. yükseköğreaim görmek- te otanöğrencisayunız50 bin crvanndadır. VakıfüniversiteJerinin Türkvükseköğrenim sistemi içindtki pa\ı ise yü/de 2 civannda- dır. Bu pa>ın gelecekie >üzde 10"a çtkanl- ması büyük başan olacaktır. Türk yükse- köğreniminin geleceğini, sadeceyurtdışı \e valafüniversiteleri kurunılannda aramak gerçekçi depdir. \gırlık büyükötçüdede\ - let üniversitelerinin üzerinde olacakür." 1994'ten itibaren kurulmaya başlanan di- ğer vakıf üniversıtelennin gelecek yılki öğrenim ücretlen de şöyle: "'Ankara'da Aülım l"ıüversitesi 4 bin 500 dolar(1 miKar 125 mih on lira), Ankara'da Çankava Lniversitesi 4 bin 300 dolar (1 mttyar 75 mihon lira); Tarsus'ta Çağ Lni- vcrsitesi 5 bin dolar (1 milyar 250 milyon lira); İstanbul'da Doğuş LnhersitesiTürk- çeprogramlan5bin500dolar(l mih«r375 milyon lira), tngilizce programlan 6 bin 500 dolar (1 milyar 625 mihon lira), mes- lekvTİksekokullan 5 bin dolar(1 milyar 250 milyon lira); İstanbul'da Fatih L niversite- si 4 bin 500 dolar (1 milyar 125 milyon li- ra); tstanbui'da Bilgi L niversitesi 6 bin 650 dolar (1 milyar 662 milyon lira); İsttnbul Kültür l niversitesi 6 bin 250 dolar (1 mil- yar 562 milyon lira); İstanbul'da Yeditepe L nrversitesi öp ve diş hekimliği fakültele- rinde 10 bin dolar (2 milyon 500 milyon li- ra), mütıendislik-mimarhk fakültelerinde 7 bin 500 dolar, (1 mibar 875 mihon lira), diğer fakültelerinde 6 bin dolar (1 milyar 500 milyon lira). nıeslek >1iksekokullann- da 5 bin dolar (1 ınilyar 250 mihon lira); İstanbul'da Beykent l ni> ersitesi 3 bin 500 sterlin (1 mihar 456 mihon lira); İstan- bul'da lşık Üniversitesi 6 bin dolar (1 mil- yar 500 mihon lira); Koc, L ni\ersitesi6 bin 500dolar(İ mihar625 mihon lira). İstan- bul'da Malttpe Lnhersitesi np fakültelerin- de (3 mihar 250 milyon lira), diğer prog- ramlannda 6 bin doİar (1 mihar 500 mil- yon lira), meslek yüksekokullannda 4 bin 500 dolar (I mflyar 125 mihon lira). Ortaöğretim başansını OSS belirleyecek • YÖK'ün karannın doğuda ve varoşlarda okuyan öğrencilere üniversite yanşında ikinci bir "eşitsizlik engeli" getireceği belirtildi. Soğukkanh adaysınavda dahabaşanh FtGEN ATALAY C niversite sınavlanndaba- şanlı olanlarla olamayanla- nn yalnızca bilgi açısmdan değil. düşünsel ve davranış- sal açıdan da birbirlennden farklılık gösterdiği belirlen- dı. Kararsız, duygulannı kont- rol edemeyen, sorumluluk al- mayan. sabırsız ve aşın hare- ketlıler smavlarda başansız olurken. kararlı, gelışmiş so- rumluluk duygusu sahibi, sa- bırlı, sakin ve soğukkanh adaylar, sınavda başanyı ya- kahyor. MEF Dershaneleri Reh- berlik ve Araştırma Birimi. üniversite sınavlanna hazır- lanan 4086 öğrencıyle yaptı- ğı çalışmalar sonucunda, üni- versite sınavlannda başanlı olan öğrencılerle başanlı ola- mayanlararasındakı düşünsel ve davranışsal açıdan belirgın Hollywood'da Titanic filmiyle beraber yeni bir dönem başladı Seksyerhuaşkabmıhyov ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Yükseköğ- retim Kurulu'nun (YÖK) ortaöğretim başarı pu- anıyla ilgili yeni karan, doğuda ve varoşlarda oku- yan öğrencilere üniversi- te yarışında ikinci bir "eşitsizlik engeü" getire- cek. Gelecek yıldan iti- baren ortaöğretim başan puanı. okullann ağırlıkh OSS puan ortalamalan- na göre belirlenecek. Fen ve Anadolu lisele- rindeki öğrencilerin orta- öğretim başan puanlan- nı yükseltmek için 10. sı- nıfta genel liselere geç- mesıni önlemek üzere ge- tirilen sistem. gelişmış bölgelerde okuyan öğren- cilerin şansmı daha da art- tıracak. Ortaöğretim başansı- nın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'ndaki (ÖSYS) ağırhğını kay- betmesi sonucu, tamamen "sınav vedershane" mer- kezli uygulamaTürk yük- seköğretim sistemine ege- men oluyor. Ankara Ünı- versitesı Eğitim Bilimle- ri Fakültesi Öğretim Üye- sı Prof. Dr. SüfcymanÇe- tin Özoğlu, eğitımdeki çarpık tablonun ortaöğ- retımde venlecek nıtelik- li "yöntendirme" ile de- ğişebıleceğinı vurguladı. Nıtelikli öğretmenlenn de özel okullarla batı ve güneydeki merkezi okul- larda yoğunlaştığını kay- deden Özoğlu, "Doğu ile sidiğinl gidennek için ön- ceiikli olarak taşımalı eği- tim modeliyle, vatüılık sis- temini geliştirmek gere- kiyor.Artık kimseçocuğu- nu küçük ilçelerde ya da köylerde okutmak istemi- yor" dedi. Eski Eğitim-lş Başka- nı. eğitim uzmanı Niyazi Ahunya ise okullann öğ- rencıyı soğuturken, ders- hanelerin "dahaeğlence- li ve özgür" bir sistemi yaşama geçirmesi nede- niyle halk tarafından da tutulduğunu söyledi. ÖYS'ye604bin 33 aday katılacak .\NKARA (AA) - ÖSS sonuçlan, 8 Mayts'tan iti- baren adaylann adresleri- ne postalanmaya başlana- cak. Sınavda, 105'in altın- da puan alan öğrencilere sadece 1998 ÖSS Sonuç Belgesi gönderilecek. 105 ve daha fazla puan alan adaylann adreslerine ise 1998 ÖSS Sonuç Belge- si'ylebirlikte. 1998 ÖSYS Tercih Formu ve 1998 ÖSYS ikinci Basamak Kı- lavuzu da gönderilecek. Haziranda yapılacak ikinci sınava, 604 bin 33 aday katılacak. ÖYS so- nucunda devlet, vakıf, KKTC ve yurtdışındaki üniversitelere toplam 262 bin 360 öğrenci alınacak. Çeviri Servisi- Sınemalarda hste başı konumunu uzun süre sürdüren Titanic, nısanın ılk haftasında ıkıncilığe, takıp eden haftalarda da üçüncülüğe düştü. Aylar süren bırincılik durumu. 1.4 milyar dolarlık gışe hasılatı ve 11 Oscar sonrasında, gişeler de tekrar eskı hareketsız günlenne döndüler. Titanic daha uzun bir zaman "en başanlı' \e 'en pahalı' fılm olmaya devam edecek. çünkü kısa zaman içinde aynı bütçede ve içenkte bir filmin daha yapılması beklenmiyor. Ancak Hollywood"da Titanic sonrası diye adlandınlacak yenı bir evre çoktan başladı. Bir filmin pıyasadakı başansını para kadar somut ve duygular kadar soyut ıkı kavramın doğru orantılı kanşımı oluşnırduğundan. bir film vızyona gırmeden önce kimse binakım hesaplan yapamıyor. Kendilerine, fılm başına 60 milyon dolar üretim malıyetı ve bir 30 milyon da filmin pazarlanması için tahsis edilen stüdyo sorumlulannın mantıklı bir karar vermekte tek ölçütlen. geçmiştekı başanlan veya fiyaskolan oluyor. 80'li yıllann, tüm türlerin bırbirlenni acımasızca yok ettiği action- thriller dönemi çoktan kapandı. Bu türlerin birbirlerini karşılıklı olarak sevmesi gereğıni cinsellık sınırlan içinde yorumlayan 90 sonrası evre, gördüğü ılgiyi çok çabuk kaybetti. Bu furyanın en çok izlenen fılmlennden biri olan Temel İçgüdü'dekı başan daha sonra tekrarlanamıyordu. Sevgiyı seksten ayırma fikri bu sıkıntıh düşünceler arasında doğdu. Ve tuttu .. Titanıc"in seyircisinı inceleyen Hollyvvood. bu filmin başansındaki payın >Hzde 50'sınin. hatta daha da fazlasının kadınlara ait olduğunu gördü. Hotlywood, Titanic ile paranm tadına bir kez daha vanrken. bu filmin gişe başansının pahalılığından kaynaklanmadığının vebirtesadüf olmadığının da bılincıne vardı. Tıtanıc'ın dünyayı bıraz da hıçkınklarla sarsarak. 2 saat 7 5 dakıka gıbi aslında çok uzun bir süre ile 11 Oscar'ı alması, karann teknolojıden değıl sevgiden yana venlmış olmasından kaynaklanıyordu Başrollerini Sharon Stone ve Michael Douglas'ın payiaşOğı Temel İçgü- dü'den sonra o türdeki filmler istenilen başanya ulaşamadı. Seyirci Tita- nic'e gösterdiği ilgiyle karannı sev giden yana verdiğini gösterdi. RASGELE / RAÎFERTEM Çektığim resim. Çerçeveletıp astığım. Bakmadan ge- çemiyorum. Pınl pınl parlayan bir güneş gökyüzünde. Yeryüzünde dona çekmiş bir kar. Tepenin eteklennde uzanan evler. Arkasında dağlar. Doğaya isyan etmiş bir çıft ağaç. Tam karşımda. Erzincan'da Tanyeri Beldesi'nde. Yedek subay öğret- men olarak atandığım Pınarlıkaya Köyü'nde. Köy Keşiş Dağtarı'nın tepesinde. Gittiğim günü hiç unutmam. Yıl 1964. Erzincan'da Mil- li Eğitim Miîdürtüğü'nde buluştuk. Tanyeri'ndetrenden in- dik. Dağ yolunu tırmanmaya başladık. Yol değil patika. Dura kalka. 8-10 kilometre yolu. 4-5 saatte zor aldık. Eşyalanmı taşıyan çocuklar. Öğrencilenm. Bitkin düş- tüter. Alışmışlar. Pes etmediler. Köyüm gözüktü. Sarp kayalann önünde. Geldik. Tüm köy halkıyia kucaklaştık. Çoluk çocuk. Evcek. Sanki o köy- den biriyim. Sabahlara dek biriikte olduk. Yıllarca. Unutamadığım dostluklar, arkadaşlıklar Gözümün önünde. Yaşadım, yaşıyorum. Unutamıyo- rum. Okulumuz. Tüm sınıflann öğrencileri bırodada. Biroda- da öğretmen evı, öğretmen odası. Ne öğrencilere yeterli eğitim yapılabıliyor ne de öğret- men-halk ılışkisı kurulabilıyor. Zaten tek öğretmenım, tek öğretmenız. Öğretmene de çalışma olanağı kalmıyor. Okul gerekli Kasım, aralık aylan. Karyağmaya başladı. Gündüz dur- sa da. Geceler kar fırtına. Yollar kaparvdı. Erzincan'a gıtmemız gerekıyor. Tanyen'ne ineceğiz. Trenebineceğız. NasılıneceğizTanyen'ne?Yoldediğimiz yerler adam boyu kar. Tepe sırtları en güvenılir yol. Kann Erzincan Andarı, Doğu Yörelerimizin Yaşamı en ınce olduğu yeıier. Bılenler. Kurtlar! Yabanın hayvanı. Onlann izini izleyerek yolculuk yapı- yor insanoğlu. Yol gerekli. Yaz tatilınde. Doğru Ankara'ya koştum. Siyasi ıktidar- da olanlarla ilişki kurdum. Erzincan Valisi'nin de katktsıy- la. Pınarlıkaya Köyü'ne yol, okul yapıldı. Okuldaverimli çalışmalar yaptık. Amayolumuz kışın yi- ne kapandı. Kar yolları kesti. Adam boyu doldurdu. Yıne kurt izlerini izleyerek inmek zorunda kaldık. Köy yaşamı da yeterli değil. Yaz gelince gurbete gıdi- yor evin erkeği. Çalışmaya, evin giderlerını sağlamaya. Kı- şın geliyor. Gelmeyenler, gelemeyenler de oluyor. Çoluk çocuk yalnız, sıkıntıh. Karla biriikte yaşam zaten yarı yanya duruyor. Dığer köyler de yol, okul istemeye başladılar. Düşün- düm. Bir hesap yaptım. Okul, yol gkjerleriyle, tüm köyü bir merkeze indirmek mümkün. Toplanılan bu merkezde yeni iş sahalan da yaratılabilir. Hetn goç önlenir hem de yaşam düzelir. Cevre köy muhtarlan bir araya gekjik. Imzalı başvuruy- la Tanyeri Beldesi'ne inmek istediğimizi: okul, yol gıder- len yerıne, inenlere ev yapılmasını ıstedik. Sıyası ıktıdar- dan. Yıl 1966. Bir raporia olgulan tüm siyasi partilere de gönderdik. Bir yanıt alamadık. işın acı yanı programa alınan yollar da yapılmadı. Köylerimız de merkeze ınemedı. Eğer sağlanabılseydı. Diğer köyteri de kapsayabılsey- dı. Beldeler kurulabılseydı. Göçde dururdu. Anarşık olaylar da zemin bulamazdı. Olmazdı. Neden yazmak zorunda kaldım bu anımı. Doğu'ya ya- tınmlarönerıliyor, yönelıyor. Zorunlu. Yurdumuz tüm Anadolu. Doğu köylerımizde okullar öğrencısız kalmaya başla- dı. Köylerde 15-20 oturan ya kaldı ya da kalmadı. Yatınmlar yerieşım polrtıkasıyta biriikte yürütülürse. Aydınlığa çıkannz tüm Anadolu'yu! Rasgele... farklıhklar olduğunu sapta- dı. Birim Müdürü Süleyman Hecebfl'in verdiği bilgiye gö- re, sınavlarda başanlı olama- yan öğrenciler, çalışmaya ne- reden başlayacağını kestire- mıyor, ders yükü altındaezıl- me duygusu yaşıyor, gerek- sinımlerinın farkında değıl, önceliklen belırlenmemiş bir yaşam ve programsız bir ça- hşma düzeni içinde bulunu- yor. Sınavlardabaşanlı olama- yanlann özellikleri şunlar: • Çalışmaya Başüma ve Sürdürme Açısından Vlasa başında oturamama, süreklı başka şeyierle oya- lanma isteği. çabuk sıkılma, sık sık 'biraz sonra' diyerek çalışmayı erteleme.çalışma- ya uygun olmayan çalışma ortamları. • Motivasyon Açısından Çalışma isteğının düşük olması. kendinı yorgun hısset- me. sosyal etkinliklerin ve sosyal ilişkilerin yaşamdabi- rinci öncelik sırasını alması, derslere ve konulara ılgisiz- lik, kendılen ile ilgili motivas- yon araçlannı tanımamaları, beürlenen hedeflerin gerçek- leşme olasılığının başka in- sanlara ve başka şeylere bağ- lı olması, başanyı sağlamak için herhangı bir stratejılen- nın olmaması, niçın çalışıldı- ğinın bilinmemesi • Akademik Benlik Açı- sından Kendi potansıyellenne ve güçlenne inanmama, kendi- ni yeteneksiz olarak algıla- ma. 'ne yaparsa yapsın' tüm çabalarınm boşa olduğuna inanma. Başarüı olanlann özeUikleri • Düzenleme-Planlama Açısından Zaman planlaması ve faali- yetlenn önceliklennin belir- İenmesi, ncyin, ne zaman ve ne kadar çalışılacağının ön- ceden behrlenmesi, ihtiyaç- lara görebelirlenmışçalışma stratejilerinin oluşturulması. • Çalışmaya Başlama ve Sürdürme Açısından Keyıfsaatleri ile çalışma sa- atlerinı bırbırinden ayırabil- me becerisı, 'önce ders son- ra keyif (dersını vap. keyfı- ne bak) ilkesinı benımseme, çalışmaya du\gusal anlam- da hazır olma, çalışmak için belirlenen saatın gerçekçi bir zaman dılimıne konulması. • Motivasyon Açısından Açık ve gerçekçi bir bi- çımde belirlenmiş amaçlar, kendi kendıni teşvik etme, başanyı yakalamak için stra- teji oluşturma, derslere ve ko- nulara yüksek ılgı. karşılaşı- lan güçlükler karşısında ko- lay pes etmeme. kendi moti- vasyon araçlannı tanıma, ken- dini ödüllendırme. • Akademik Benlik Algı- sı Açısından Kendi güçlenne ve potan- sıyellenne güvenme, hiçbir ders ve konuva önyargıyla yaklaşmama. • Konsantrasyon ve Dik- kat Açısından L zun süreli dikkat, tek bir konu üzerinde yoğunlaşabil- me. belli zaman aralıklan ile çalışmaya ara verme ve yenı- den konsantre olma becerisi. g K / e-posta: tan @ prizma. net. tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog