Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 MAYtS 1998PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 G L N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • taşarafı 1. Sayfada fe/? *asiiar konusunda fikır ve eylem bıriığınde anlaşacaklannı" sjvuycrdu Crtada soz çok, henüz eylem yok. Ama goruşme beklentısı canı Zateı Yılmaz gıbı sozcuklen ağır aksak kullanan bır lıderden e<sxes hızıyla harekete geçmesı beklenmez ya . "riukjmetın ıç ışlenne ve ışleyışıne kanşmamak lazım" kura- lınajynakmı,yoksaYılmaz'ınbırtur1uBaykariayenıdenbırara- yagslenemesınden kaynaklanan "olumsuztabloya" bakıp "Sı- yaseiısrıkranmız nereye gıdıyor' dıye hayıflanmak mı gerekıyor'? Atık karar kamuoyunun1 Kjşkusuz, "Yatoş/W/°oyunu kendı kurallanna koşut surdürme- y yeglı/or. Geçen pazar Esnaf Konfederasyonu'ndakı lyımsertık aşılayan karşlıkı nutukları yeterlı bulmuyor Hjkumete "destek" konusunda da, bır ara aklından geçırdı- ğ "kös'ek" eyiemınde de karar vermekte zorianıyor Mect/armza yetennceyansımıyor Ancak gerçek manzara ço- gj açıcan şaşırtıcı CHP hukumete "şans tanıyor" Ne kı hukumetın CHP'nın desteğıne gereksındığı bellı başlı ko- nalar ne goruşulebılryor ne de karara bağlantyor Ömeğın, hukumet ırtıca ıle mucadele yasalanyla yenı vergı ya- sasını geçırebılmek ıçın TBMM nın gece yanlanna dek çalışma- smı ıstı/or CHP destegı yok karar alınamryor Örneğın, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşmayı bekleyen "Ya- bancılann Turhye'de Ikametı ıle llgılı" tek bır maddelık tasan, CHP destegı olmadığı ıçın goruşulemıyor Bizdeki laiklik mi? Olumsuz daha başka ışaretler var kı, ıktıdar partısınden alını- yor Kulıslere taşan bılgılere gore hukumetın hazırlayıp parlamen- toya gonderdığı ırtıcaya karşı yasalara ANAP ıçınden homurtu- lar yukselryor Bu yasalan ANAP grubunun bellı başlı uyelennın ıçtenne sın- dıremedığınden soz edılıyor Hatta Başbakan Yılmaz'ın grup yo- netcılennı eleştınsel ıfadelerie uyardığı one suruluyor Sonuçta bır hızlanan bır yavaşlayan tempodakı Yılmaz usulu sıyasal uygulamalar degerlı zamanın boşuna akıp grtmesıne yo) açıyor Yılmaz. CHP kaptsını -bugun yann umut edıyoruz- çalmalı Zıra, "islamı sıyasallaştırmanın onüne geçecek" çağdaşlığı temel ılke olarak benımseyen her çevre laıklığı pekıştırecek ya- sal duzenlemelerın bır an once yaşama geçırılmesını beklryor Tunus'a bakarak demokratık rejımımızden belkı ovunme pa- yı çıkarabılır Turkıye Ama Tunus'ta toplumun yuzu ak pak1 Çarşıda, sokakta bızdekı gıbı laıklığın yuzune kara çalan kara çarşaf yok Her sokak başında camı yok, sokaktara taşan ezan sesien duyulmuyor Fatıh'ın Çarşamba'sındakı gıbı yasaya aykın cuppelı sanklı, sakallı acayıp mahluklar gezmıyor ortalıkta En azından Tunus'ta kılığı kıyafetıyle kadın, sokakta ozgur ve Batılı Ya bızde 9 Çankaya'da kara çarşaflı, çeşrt çeşrt tnçımlerde or- tunmuş kadınlan gordukçe toplumun, devletı yonetenlenn ve ta- bıı sıyasetçılenn yuzu kızarmıyor mu acaba? Bu saptamalar karşısında adı sanı bellı kımılennden gelmesı olası savunulan araştırmaya gerek yok "Laıkltk uygulamalan Tunus 'ta elbette bu denh cömert olacak" dryecekler "Orası yan başkanhk sıstemınde kapalı bır rejım'" öyle mı'' Pekâlâ. evrensel Kenan Bey'ın başkanlığında beşı bır yerde dıye anılan generaller cuntası Turkıye'de uç yıla yakın ıktıdardı Kapalı bır rejımdı Parlamento, basın, dernek, sendıka yoktui Evrensel Kenan Pasa adlan "pansıyona" çıkmış, tankatların mılrtan yetıştırme ocaklan olduklan bılınen yurtlan kapatma ce- saretını bıte gosteremedı Genç beyınlen laık rejıme duşman bıreylere donuşturen bu ku- ruluşlan kamulaştınp, MEB'e bağlayamadı Şımdı çıkmış ortaya, evrensel Kenan, kurtancı ınsan mavallan okuyor Hadteawmsen<Je!<- ' Özer Çiller'e 5 ay hapisANKARA(Cumhuri>etBüro- $u) - Ankara 7 Ağır Ceza Mah- kemesı. TBMM soruşturma ko- mısyonuna sunduğu belgelerde sahtecıhk yaptığı ıddıasrylayar- gilanan Ozerl çuranÇüler'ı, gö- revını kötuye kullanma suçuna katıldığı gerekcesıvle 5 ay hapıs cezasına mahkûm ettı Çıller'le bırlıkte aynı suçla- mayla yargılanan Marsan Hol- dıng'ın avukatı Atflla Özer ıle Ankara 25 Noter Başkâtıbı Yu- suf Uvgurtaş da aynı cezaya çarp- tınldi DYP Genel Başkanı Tan- su Çiller hakkında "kanuna ve ahlaka a> kın şekilde mal edindi- ği, görevini köriiye kullandığı" ıd- dıalanyla ılgılı olarak TBMM'de kurulan soruşturma komısyonu- na venlen resmı belgede sahtecı- hk yapıldığı ve komısyona eksık belge venldığı gerekçesıyle açt- lan dava. Ankara 7 Ağır Ceza Mahkemesı"nde dun karara bağ- landı Duruşmaya. sanıklar Ozer Çiller ıle Atılla Ozer katılmazken avukatlan Bulent \ear ıle Omer Asım Livanefioğlu hazırbulundu Sanık \usuf Uvgurtaş da duruş- mavakatıldı Ozer Çiller'ın avukatı Acar, mahkemev e sunduğu 18 savfalık dılekçesınde muvekkıhmn bera- atını, beraat karan venlmemesı durumunda ıse cezanın paraya çevrılerek ertelenmesını ıstedı Atılla Ozer'ın avukatının da ben- zer ıstemlen ıçeren savunması- nın ardından son sozlen »orutan Noter Başkâtıbı Uvgurtaş göre- vının onune getınlen belgeyı onavlamak olduğunu belırterek. "Önume gelen bir belgede duma- nın > u\arlak değil du/ olduğu va- nlsın ben dogru otup olmadığına bakmaksızın onavlamak duru- mundayiın. Beraatime karar ve- rilmesini ısti>orum" dedı Hevetın kısa bır ara vererek yaptığı goruşmenın ardından ka- ran açıklayan Mahkeme Başka- nı Mııstafa Batu. Ozer Uçuran Çiller ın da\a konusu belgenın çe\ ınsının yanı sıra aslını da ko- mısvona sunduğunu <\BD nın adlı yardımlaşmada bulunmaya- cağı ıçın sahtecıhk ıddıalannın doğrulanamadığını belırterek. es- kı Başbakan, D\ P Genel Başka- nı Tansu Çiller ın eşı hakkında bu suçlamadan beraat karan ve- nldığını bıldırdı Batu. sanık 25 Noter Başkâtı- bı Yusuf Uvgurtaş'ın dava konu- su belgeyı duzenleverek Turk Ce- za Yasasıron240 maddesınde duzenlenen gorev mı kotuye kul- lanmak suçunu ii>ledı|ının sabıt gorulduğunu belırttı Ozer Lçu- ran Çıller'ın de kendısıne faksla ıletılen belge>ı Atılla Ozer'e ver- dıgı, onun da 25 Noter"deçevın- sınıyaptırdıklannı kaydeden Ba- tu, Ozer Çıller ve Atılla Ozer m suça katıldıklannın saptandığını kavdettı Batu. TCY'ye gore me- murolan kışılenn ışledığı gorevı- nı kotuye kullanma suçuna katı- lanlann da aynı şekilde cezaian- dınldıklannı belırterek. her 3 sa- nığın da "gorevini kötu>e kullan- mak" suçundan 6 ay hapıs, 860 bın lıradapara cezasına çarptınl- masına ov bırlığıyle karar v enldı- ğını sovledı Batu, cezanın TCY'nın 59 maddesı u> annca 6'da bır oranın- da ındınlerek 5 av hapıs cezası olarak belırlendığını kaydederek, son olarak bu cezanın da 2 mıl- yon lıra para cezasına çevnldığı- nıveertelendığını belırttı Heruç sanık avnca 2 ay 15 gun sureyle memunyet gorevınden alıkonu- lurken bu ceza da ertelendı Çıller'ın avukatı Bulent \car. olmayan suça ceza venldığını, karan temyız edeceklennı sovle- dı •? sanık, davanın başlangıcın- da "sahtecilik yapüklan" gerek- çesıyle 8 yıl 6 aya kadar hapıs cezası ıstemıyle yargılanıyorlar- dı 'Aşırı İslam tehdidi' fig >ffle r '3 fhlllH 'ld I Baştarafı 1. Sayfada Kanther tardfından açık- lanan raporda, Alman- ya'da faalıyet gosteren aralannda 2'sı >asakla- nan, toplam 61 yabancı orguttekı "potansivel maitansavBinın*' 57 bın 300"den 58 bın 200'e çıktığına ışaret edılerek. bu orgutlenn ışledığı şıddet ola>lannda kay- dedılen duşuşün. ozel- hklePKK'nmtaktıkde- ğiştırmesınden kaynak- landıgi vurgulandı Rapora gore. yabancı kokenlı aşın dıncı grup- lar, geçen vıl da etkıniı- ğını surdurduler Kant- her, bır soru uzenne "aşm İslami örgütkri gelecek yüzvılın büyük tehlikea" olarak göster- mekle. yenı duşman ya- ratmaya çaltşmadıklan- nı belırterek şunlan soy- ledı "Bügerçekferedik- kati çekrnek ıstivomz. Llkemizde de bu tör gnıplann faaliyet gös- terdiği bir gercektir. Bunlar bmıık bir özen- le izlenmeli ve gerekU tedbirter alınmalıdır, çunku buorgutkr her ne kadar ülkemizde şiddet eylemine girişmeseler dahi, başka ulkelerde bu voride faalıvet gosteri- >Tirlar. Bu nedcnle, birte- şcn Avrupa'da. aşın gnıplann sığmabikceği vee>lemlennı gerçeüeş- tirebOecegi iılkeier olma- mabduf Fnsch de Islamı değıl. aşın İslamcılan bır teh- lıke olarak gorduklennı belırterek, bu gnıplann dunyada dıne dayalı bır yönetım şeklı oluştur- maya çabaladıklanna ışaret ettı Almanya'da, toplam üye sayısı 31 bın olan aşın dıncı gruplann başında 26 bın 500 ka- yıtlı üyesı veonbınlerce sempatızanı ve taraftan ıle merkezı Koln'de olan İslam Toplumu Mıllı Gorviş Teşkılatı"nın (IG- MG) geldığıne dıkkat çekılen raporda, halk arasında "Kaptancılar" olarak bılınen Islam Ce- mıyetı ve Cemaatler Bırhğı'nın (İCCB) ge- çen yılkı uye sayısının, oncekı yıla kıyasla 200 azalarak 1300'e ındığı belırtıldı B Baştarafi I. Sayfada nıvlesonaerdı DenızGezmış vearkadaş- lan, Istanbul'dakı unıversıtelerde duzenle- nen forumlarla anıldı 68'lıler Bırlığı Vakfi uyelen. Denız Gez- mış ve arkadaşlarının asılmasına ılışkın 1568 sayılı >asanın kaldırılması ıstemı>le 1 Ma>ıs'ta Samsun'dan başlattıklan Ba ğımsıziık ve Demokrası Yüruyuşu çerçe- vesınde dun Ankara'va ulaştılar Anka- ra'va gınşten ıtıbaren katılan venı eylem- cılerle bırlıkte yaklaşık 500 kışıye ulaşan grup Gezmışvearkadaşlannınmezarlan- nı zıyaret etmek uzere Karşıyaka'va doğ- ru vürüdu Yol bovunca alkı^ ve sloganlar- la 'eşitlik.ozgüıiuk\edemokrasi* ıstemle- nnı dıle getıren yürüyuşçulere. CHP mıl- lervekıllen Sabri ErgüL Algan Hacaloğlu, \ ılmazAteş. HaydarOymak. AhmetGür- yüz Ketenci ıle sanatçılar Tank Akan ve Berhan Şimşek destek verdı Yuruyuş boyunca halkın da alkışlarla eş- lık ettığı eylemcıler saat 13 OO'te Karşıya- ka Mezarlığı'na. "İnadına hepimiz birer Deniriz". "Denizler vaşıvor, direniyor" "Devrim şehitkri ölümsüzdur" sloganla- rıyla gırdıler Mezarlığa daha once gelen EMEP'lılenn anma gostenlennın ardından 68'lıler. Gezmış. lnan ve Aslan'ın mezar- lanna çelenk koydular ve tum devnm şe- hıtlen ıçm 1 dakıkalıksaygıduruşundabu- lundular Yurü>uş çerçevesınde Ço- rum/K.araka>a'da anılan İbrahim Kavpak- kaya'nın mezanndan getınlen toprak. 'dev- rimcilerin birUğTdıleğıyleGezmış, lnan ve Aslan'ın toprağına serpıldı \nma törenın- de konuşan Gezmış ve arkadaşlannın avu- katı Halit Çelenk. uç devnmcı gencın hak- sız yere ıdam edıldıklennı vurguladı Çe- lenk "'Savaşımdayenikdüşmediniz.Busa- \asım kurtııluş yolundaönemli birkilomet- re taşı oldu" dedı 68 lıler Bırlığı Vakfı Başkanı Haşmet \tahan da BağımMzlık Yuru>üşçulen Sonuç Bıldırgest'nıokudu Bıldırgede "Buvunıvüşugereekbağımsız- bğa.işçisınınnın>ehalkımızınekonomıkve sosval kurtuluşuna kadar Denızler ıle bır- likte devam ettireceğiz. Denizlenn bağım- sızhk. demokrasi \e sosvalizm mücadetesi- ni milyonlara ulaştıracağı/" denıldı Gezmış vearkadaşlan Istanbul'dadaçe- şıtlı unnersıtelerde duzenlenen forumlar- la anıldı İstanbul Lnıversıtesı Merkez Kampusu'nda toplanan yaklaşık 200 oğ- rencı, Gezmış ın resmının yer aldığı bır pankart açtıktan sonra şıırlerokudu Denız- ler'ın hayat hıkavelerının anlatılmasmın ardından '6 Mayıs' ve *Gün Doğdu' marş- larını sovleyen oğrencıler "Yusuf. Hiıse- yin, Deniz; süriıvor sürecek mucadekmiz" sloganını attı Denızler İU AvcılarKampu- su, ITL Maçka \e Ayazağa kampusları ıle MU İletışım Fakultesı'nde de duzenlenen gostenlerle anıldı CHP İstanbul tl Başka- nı Etem Cankurtaran tarafından yapılan yazılı açıklamada da. Gezmış ve arkadaş- lannın ıdam hukmunun yenne getırılmesı- nedaır 1568 sav ılı yasanm yunırlukten kal- dınlması ıçın her kesımden destek bekle- dıklerını kaydettı * " — G U N D E M \1LST\F\ BALBAY • Baştarafı 1. Suyfada ANAP Içel Mılletvekılı Halıl Cin'ın ıcraatına uğrayan Yıl- maz ın gorevden alınması halkın mudure sahıp çıkmasıyla kamuoyuna mal oldu Dıleyelım kı Halıl Bey'ın soyadı, Yıl- maz'a değıl surgun mantığına çarpsın Yılmaz'ın başına gelenlen basından ızleyen pek çok bu- rokrat sanınm acı acı gulup soylenıyordur "Bu da bır şey m/' Bız nelennı yaşadık " Gerçekten de değışık nedenlerle kamuoyuna ulaşamamış bınlerce burokrat "surgun" kılıcını sureklı tepesınde hısse- dıyor Bugun onlardan bır ornek verelım Vetettin Birsöz, Nevşehır Tunzm Müduru ıdı Danış- tay'dakı dosyasını ıncelerken son bır buçuk yıl ıçınde başı- na gelenler başımı dondurdu Bır buçuk yıla 12 surgun Eğer 657 sayılı Devtet Memurlan Yasası'nı aşabılseydık, Bırsoz'un soyleyeceğı çok soz olurdu Ama, kendısıne ulaş- tığımda yasayı anımsatıp dosyanın her şeyı anlartığını, yo- rumda bulunmak ıstemedığını soyledı Dosyayı ozetleyelım Bırsoz, tunzm sektorune 12 yaşında gırmış Bulaşıkçılık, garsonluk derken Ankara Tunzm ve Otelcılık Lısesı nı brtır- mış Ardından Ankara Unıversıtesı Dıl ve Tanh-Cografya Fa- kultesı, sonra beş yıl Almanya da tunzm bursu Butun bun- ların ardındanTunzm il Mudurluğu'neyukselmış Nevşehr'e atanmış Buraya kadar normal şımdı sonrası Bırsoz ılk kıyıma ANAYOL un kısa donemınde uğruyor Nevşehır den Karabuk Safranbolu Tunzm Danışma Mudur- luğu'ne Mahkeme karanyla gen donuyor REFAHYOL donemın- de bır kıyım denemesı daha yasadan donuyor 55 hukumetın ış başına gelmesıyle bırlıkte Bırsoz ıçın ye- nı bır seruven başlıyor Son bır yılda uç kez Safranbolu llçe Mudurluğu. Uç kez Hacıbektaş llçe Mudurluğu Bır kez Cılvegozu Tunzm Mudurluğu Bır kez Kars Tunzm Danışma Mudurluğu Bır kez Ankara ya APK uzmanı En son 28 Nısan 1998 tanhlı kararname şoyle Açık bulunan bırıncı derece kadrolu artı 3000 ek goster- ge/ı Tuncelı İl Tunzm Muduriuğü'ne Nevşehır İl Tunzm Mü- duru Velettın Bırsoz'un atanması " Takdirname arkadan gelsin Bırsoz o kadar hızlı suruluyor kı arada kendısını odullen- dırmek ısteyen Nevşehır Valısı Şinasi Kuş bıle yetışemıyor Bır ornek verelım 18 Temmuz 1997 tanhlı B054VLK4500400 / 01 -286 sayılı Kuş ımzalı takdirname metnı şoyle Nevşe- hır Tunzm Mudur Vekılı ıken Hacıbektaş Tunzm Danışma Mudurluğu'ne tayın olunan Velettın Bırsoz'e tarafımdan ve- nlen ve bır nushası da adı geçenın sıcılıne ışlenmek uzere Tunzm Bakaniıgı na sunulan takdirname ekte gondenimış- tır Söz konusu takdımamenın adı geçene teblığını nca ede- nm" Konunun buraya kadar olan yonu madalyonun bır yuzu Şımdı otekı yuzunu aktaralım Nevşehır Tunzm il Mudur Yardımcısı Bahattın Baş ANAP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehır Mılletvekılı Abdulka- dir Baş'ın kardeşı Her nedense Bırsoz gorevden alındıkça yenne Baş vekâlet edıyor Ama uygulama yargıdan donun- ce hevesı kursağında kalıyor Abdulkadır Baş karartı kardeşını mudur yapacak Tunzm eğıtımı var mı' Yok Olsun ınsanın kardeşı ıktıdar partısının genel başkan yardımcısı olduktan sonra bundan ıyı dıploma mı olur' Son yıllann burokrat kıyımının en acısını REFAHYOL yap- tı RP zıhnıyetını her ne pahasına olursa olsun devletın her kurumuna yerleştırmeyı kafaya koyanlar, kutuphane mudur- luklenne ımamlan getırdıler Ne yazık kı, yenı hukumette de zaman zaman ANAP'ın 1980 lerdekı arsızlığına tanık olunuyor ' Bız demokrası surgun versın dedıkçe, burokrası surgun venyor - / • 1-11 ın oırci'iÂn cleüıl hercıvln9 1 • • [ller iillm, Yirekleri onlotır. Mofifler vordır, İlıtıek ilmek, Sevinci, Hosreti, Hesiller boyu yışştır. Doğanın Renklerini Hoyato DSgümkiSk, KnSBygüae, Gekcege TOSMUL Rugstore'da seçeceğ'miı her »I halısı ve kilim anaenize özel olacaktır • CAFtBRUNCHla w alışvcriş gfmboyu keyfc dönfiş&y«r "Sorunsuz Halı Cenneti" 3KHalıRng»tore 3K Halı'nın tescılli markasıdır, Yeşilova mevkiı E-5 ustü 34640 Florva tSTA\BLL Tel: 0212-541 22 22 (Pbx) Fak«t: 0212-540 77 37 F Maıl 3khs!ı«t«rk net »ww ikhah rom misnncOr PARK 4/4N/W/Z HE\ Cl TTL R
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog