Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

7 MAYIS 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 Irkçılar ve şerıatçılar Ankara Cumhuriyet Usesi'nden bir grup öğretmen, Emek'te ikinci adresleri gibi kullandıklan ülkü ocağma . öğrencileri de götürüyor. Sınıfta dersle ilgili soru sorulurken, "Sen milliyetçisin, bilirsin" diyerek ocağa giden öğrencinin sırtı srvazlanıyor. Öğretmenlerden birj, parmağındaki "bozkurtlu" yüzüğü göstererek, "Başbuğumuzu tanıyor musuz?" diye soruyor velilere. Aynı lisede başkâ bir grup öğretmen ise şeriatçılann dershanelerine yönlendiriyor öğrencileri. Ve kimi öğretmenler cumalan topiuca camiye namaza götürüyor çocuk/arı. Gençleri bir taraftan ırkçılar, öte taraftan şerıatçılar çekiştiriyor. Veliler şaşkın, veliler tedirgin. Veliller, "Lanet olsun" diyorlar hepsi o kadar. Çünkü veliler şikâyet edecekleri kurumlara güvenmiyor. Karakola gitseler kendileri dayak yiyebilir, Milli Eğitim'e gitseler çocukları mimlenebilîr! Etektronik postac Dena.So»neraks»tcom Tcl: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - 1 milyar lira ödülle zekâ yanşması herkese açıkmış... "Aklı olan katılıvor!" Kemal Gürüz'e aynen sunulur.üksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ke- mal Gürüz, Samsun'daki "Osman Ça- kır'ın Üniversitesi"nde "üç hilalle bir tür- bana" verilen profesörlük konusuna aylar- dır herhangi bir açıklama getiremiyor... Belli ki Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversite- si, YÖK'ün yasasına-masasına bağlı değil... Samsun'daki üniversitenin rektörü Prof.Dr. Os- man Çakır, bir yandan mahkeme yoluyla tekzip gönderip ırkçı ve şeriatçı kadrolaşmayı inkâr etsin, öte yandan dilediğini yasaya aykırı biçimde profe- sör yapsın, beri yandan YOK Başkanı Prof.Dr. Ke- mal Gürüz suskunluğu yeğlesin ama neylersiniz ki her şey fotoğraf gibi ortada! Üstelik fotoğraflar önümüzde, birlikte bakıyoruz şimdi: • •• Tabelasında "T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi" yazan giriş kapısının önündeki iki ağacın arasına bir pankart asılmış. Aynen şöyle: "3 Mayıs Türkçülük Bayramı Kutlu Olsun. Milliyet- çi Hareket Partisi ll Başkanlığı Samsun" Bu pankartla, üniversite arasında birbağlantı kur- mak tabii ki olası değil. Şimdi gelin çarşı içindeki pan- karta bakalım: "Panel... Konu. 3 Mayıs Türkçülük Bayramı. Ko- nuşmacılar: Prof.Dr. Nazmi Polat. Prof.Dr. Ali Akbu- lut. Doç.Dr. Şahin Köktürk. Doç.Dr. Semih Yalçın. Yer Set Düğün Salonu Fuar içi. Tarih: 3 Mayıs 1998 Pa- zarsaat 14.00" Panelistlerden Prof.Dr. Ali Akbulut, Eğitim Fakül- tesi Dekanı... Samsun'daki "tosuncuklar"ın çıkardı- ğı ülkücü gazeteye demeç verirken, uygulamalı bil- gisayar dersinin karatahtaya bilgisayar resmi çizi- lerek yapıldığı ortaya çıkmış hani... Ve böylece Prof.Dr. Osman Çakır'ın Üniversitesi'ndeki "çağdaş eğitim düzeyi"ni anlama fırsatını bulmuştuk... Prof.Dr. Nazmi Polat ise, aylardır yazdığımız "üç hilalle birtürban"a profesörlük kadrosunun baş ak- törü... Osman Çakır'ın uğruna mahkemeden tekzip kararlan çıkarttığı bilim adamı... YÖK Başkanı Prof.Dr. Kemal Gürüz'ün, profesörlüğünü savunamadığı çi- çeği burnunda profesör... Universitede profesör olan bu zatın uzmanlık ala- nı biyoloji; Eğitim Fakültesi'nde Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi! MHP'nin düzenlediği pa- nelde ise "Türk Tarihi ve Kültürü" uzmanı... Kemal Gürüz, arzu ederse fotoğrafiarı adresine pos- talayabiliriz. Osman Çakır da Nazmi Polat'ı profesör yapmak için postanın jet hızından yararlanmıştı ya, aynen onun gibi! SESSİZ SEDASIZ (!) NURİKURTCEBE A/E DE Gİ/CÜM /. Yüksek YerilimHattı Erdinç UTKU Kötü günlerimiz için bir kenara "birkaç gün" saklamıştım, gel onu yaşayalım. Köy Hizmetleri'nde bekârlara kamp Köy Hizmetleri Genel Müdürlü- ğü'nün yazlık kamplanndan bekâr devlet memurlannın yararlanamaya- cağına ilişkin talimatnamede imzası bulunan Genel Müdür Vekili Hüseyin Alioğlu, telefon etti. Alioğlu, yıllardır sağ ve sığ kafala- nn egemen olduğu zihniyetten söz etmemize sinirienmiş olmalı ki, "Sen benim kim olduğumu biliyormusun?" diyerek söze girdi, "Tek2ibi alınca an- larsın" diyerek lafını bitirdi. Biz de "kimrniş" sorusunun yanıtı- nı Köy Hizmetleri Genel Müdürlü- ğü'nün bağlı olduğu Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'dan öğrendik; Hüse- yin Alioğlu Köy Hizmetleri Genel Mü- dür Yardımcısıymış... Bu arada Mustafa Yılmaz, kamplarda bekâryasağına iliş- kin talimatnameden haberi ol- madığını, bürokrasinin çarkları içinde böyle bir uygulamanın devam ettiril- miş olabileceğini söyledi. Bakan Yılmaz, Köy Hizmetleri'nde çalışan kişilerin bir aile gibi değerlen- dirilmesi gerektiğini belirterek "bekâ- ra yasak" konusunun yeniden değer- lendirileceğini açıkladı. DSP'li Devlet Bakanı Mustafa Yıl- maz, bekâr bir devlet memurunu ça- lıştığı kurumun kamp olanağından ya- rarlandırmamanın hürriyetin kısıtlan- ması anlamına geldiğini bildirdi. PALAS PANDIRAS TEKEL tartışması daha çook sürecekmiş... Bir de "tek elin nesi var, iki elin sesi var" derler! ı ..-~_ -, MufrtBozacı AYDINLANMA ATEŞİ îleüşim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 'Çağdaş Türkiye için tekyol Kemaüwh Laiklik veDemokrasV Gençturorganizasyonuyla Kayaba- şı'nagıden 17 ögrenci inşaatyapımın- daçalışıyor. Kayabaşı Cumhuriyet İlköğretim Okulu UNESCOnun bir alt birimi CCIV'S (Uluslararası Gönüllü Hız- metler Eşgüdüm Kurulu) tarafından "50 örnek proje' seçiminde birincı sırada yerverilen Kayabaşı Cumhuri- yet îlköğretim Okulu inşaattnda ça- lışmak üzere 'Gençtur' tarafmdan or- ganize edilen gençlik çalışma kampı- nın birincisi 1 Mayıs'ta Kayabaşında açıldı. Kampa 17 ögrencı. 2 öğretmen ve Gençturkoordinatörü katılıvor. Orga- nizasyon bir miktar malzeme yardımı yapacak ve gençier inşaat yapımında çalışacaklar. Bu kamp 15 gün sürecek ve sonra ıkıncı 15 günlük kamp baş- iayacak. 28 Nisan ! Ma\isarasında inşaat için yardım yapanlann isimleri: Nnrten Uluutku (5 milyon), Sabi- re Yöce (5 milyon), Aynur Kılınç, (5 milyon). Necla Saydam (10 milyon), Alpaslan Çetinel (I milyon). Bugüne kadar toplanan bagış mik- tan; 9 milvar 635 milyon 390 bin li- ra. Hesap No: Ziraat Bankası Denizli- Kale Şubesi 304400-4600-2 " Doğa Yürüyûşü "10 Mayıs'ta Adapazan'na meyva bahçelerinin ve çam ormanınm ıçın- den geçerek doğa yûriiyüşü yapmaya gidivoruz Yürüyüşe katılanlarakitap armaSan ediyoruz. Bilei ve kayıt için 0.216İ385 16 18 - 0.532.326'46 76 (Hakan Kıyat)." Ankara Cumok "Gazetemizin kuruluş yıldönümü nedeniyle bugün saat 19.00'daki top- lantımız sonrasmda (Ataç Sok. 66 1) gazetemizin Ankara bürosunu ziyaret ediyoruz. 22-24 Mayıs'ta Karadeniz'ebir ge- zi düzentiyoruz. Amasra-Çakraz-Ku- rucaşiIe-Cide ve Safranbolu görule- cek yerler. Kayıt ve bilaı için tel: 0.312.467 11 80 - 263 (Nurşen Te- kin)." Çorlu Cumok "2 Mayıs"ta Tekirdag ÇYDD'nin düzenlediği Prof. Ahraet Taner KJŞ- lalı'nın sunduğu'Atatürk Laiklik ve Demokrasi' konulu toplantıya katıl- dık. 3 Mayıs'ta De\ let fh'atrosu Tak- sim Sahnesi'nde 'Bir Anarşistin Ka- za Sonucu Ölümü'nü izledik. Taksim Cumhuriyet Kjtap Kulübünüziyaret et- tik. Önümüzdeki hafta Jstanbul Tari- hi Yanmadaya gezimiz var. Katılmak isteyen dostlan bugün saat 19.00'da- ki toplantımıza bekliyoruz. Tel: 0.282.653 48 24." Kocaeti ADD "Insan hak ve özgürlükJeri, insan ol- maonurunun temelidir. KemalistDev- rimciler için mayıs ayının iki önemli günü vardır; 1 Mayıs ve 19 Mayıs. Bizler ADD Gençliğı olarak, 1 Ma- yıs ve 19 Mayıs ı bırbinnden ayırmı- yoruz. 1 Mayıs Dünya ve Türkiye Emekçilennın sömürüye karşı başkal- Bugün # Cumhuriyet Kitap Kuiübiı mayısayıeflanlikleri k^samın- da saat 13.00'te Cağaioğlu CKK'nde f%rda Ereren müzik dintetisiyeraİFyor. dırdığı gündür. Emekçı halkın ulusla- rarası birlik. mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs. ülkemızdeki köyiü. i§- çi, memur kesiminjn sendıkal haklan için mücadele ettikJeri gün olarak ta- rıhe geçmiştir. Aynı şekilde \9 Mayıs'ta Anadolu halkının emperyaîizme ve emper>aJiz- min ülke içensindeki işbirîikçüerine karşı isyan ettiği günün tarihidir." Tekirdağ Cumok "25 Nisandaki toplantımızaözel- JikJeADD, ÇYDD. CHP ve diger Ke- malist. demokrat Tekirdağ gençli- ğinin ilgi göitermesi \ e katılımı biz- leri mutlu etti. umutlandırdı. Atatürkçü aydınlanmanın sembo- lü Ahmet Taner Kışlah'nın 'Ata- türk. Laiklik ve Demokrasi' adlı konferansrna büyük destek verdik. Salonumuzudolduran kitlenin büvük çofunlugunun gençier olması onla- ra verilecek destefin. onlan anla- manın ne kadar yaşamsal olduğu gerçeğini bir kez daha gösterdi Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleşmesınde Kemalizmin. la- iklik ve demokrasinin çok daha iyi anlaşılması ve bu yolda verilecek mücadelede herzaman başka hiçbir yola sapmadan yer ahnması gerçe- ğini anladık. Bugün gazetemizin yayın hayatı- na girişinin 74. yılı. tnsanlann insan- ca yaşayacaklan. tam bafımsız, ba- nşçı. adil ve eşitlikçi bir Türkiye için verecegimiz mücadelede gaze- temiz Cumhuriyet'in aydınlanma ateşi yolumuzu her zaman aydmla- tacaktır Bu ateşin sonsuza dekyan- ması dileklerimizie." Bursa Cumok "Uludafi 2. Yerleşım Planı konu- sunda Idare Mahkemesi'nde açılan Ip- tal davasına Bursa Cumok alarak ta- raf olduk. Aynca, bu konu ile ilgili baslatılan tmza kampanyasına kaaidık. Uludağ-Keles I. Murat Jlköğretım Okulu yetkilileriyle Bursa Milli Eği- tim ll Müdüriügü'neğiderek.hemye- ni il müdürii ile tanıştık, hem de okul ile ilgili bazı sorunlan ve istekleri ak- tardık. Görüşmemiz oldukça olumlu geçti. Keles'teki dostlanmızla mayıs ayı sonunda Kocayayla'ya piknik dü- zenleme karan aldık. Bursa Cumok yaz aylannda da be- raberliğini sürdürecek. Birlikte olma- mızı gerektiren ortak degerlenmiz \ ar. sayıca az da olsak. kendimizi baskı grubu olarak görüyoruz. Haklıyız. çün- kü bız halkız. Cumok'lar olarak gaze- temizin doğun gününü laıtluyoruz. Bir çok senelerde birlikteliğimizin deva- mını diüyoruz." Karşıvaka/ İzmir Cumok "Hocalann hocası. Atatürk dev- rimlerinin yıimaz savunucusu Ord. Prof Hıfzı V'eldet Velidedeoğlu nun Karşıyaka-Bostanlı parbndaki büs- tünün 3. kez kınldığı gerekçesi ile Büyükşehir Belediyesi göre\lileri ta- rafından yerinden sökülüp almdığı. uzun zaman geçmesine karşın yeni- sinin yerine konmadı|ı görülmüştür. Durumun aydmlığa kavuşması için birgrup arkadasımızgörevlendirilmiş. başka heykellerin de boyandıgı ve kı- nldığı saptanmıştır. Heykel düşman- lığı yapan zihniyetin temsilcileri her- kesçe bilinmektedir. Güvenlikgüçie- rinin gerekli önlemleri almasını bek- liyoruz. Izmirli hemşeriJerimizi bu konuda duyarlı olmaya ve yetkililer nezdinde gerekli tepkiyi göstermeye çağınyoruz." HAYVANLAR ISMAIL GÜLGEÇ ffMinnnnnnnn» " KİM KtME DUM DUMA BEHİÇ AK behicak.n turk.net ÇİZGİLİK KÂMİLMASARİCI HARBİ SEMİH POROY TARİHTE BUGÜIV MÜMTAZ ARIKAIS Mayıs 7E- SOSÜAJ, CUMHUfZÎ/er SAZETESİ YUfJUS' UAt>>, ALTTNOAKİ fSTnMSUL 'MAJ fS2O A/JSAfJ/MOA SİZLİ A SSÇM/Ç SINOA y&y/ GÜN f . fSZ3 'TE YAzıroeDu. "cuMfftueirer; BİUMS£L DÜZ ÇİZGÎ ÜMİT ZİLELİ Radyo Cumhuriyet DoğduL Cumhuriyet.. Bu sözcükle büyüdüm ben.. Önce dedemin, son- ra babamın dizlerinde o inanılmaz Kurtuluş Sa- vaşı Destanı'nı ezberledim.. Babam, öylesine müthiş, öylesine duygulu ve öylesine öfkeyle an- latırdı ki: - Mustafa Kemal, ancak muhteşem bir kadı- nın boynunu süsleyebilecek güzellikte bir ger- danlık gibi uzanan Boğaz'da dizilmiş ingiliz ge- milerine, emperyalist hücumbotlanna şimşekler çakan gözleriyle uzun uzun baktı, sonra son de- rece kararlı birsesle, "Geldiklehgibigiderler" de- di.. Geldiklerigibigirtileroğlum!.. 1918'deOsman- lı'nın tarihe karışmak üzere olduğu, hıyanetin en alçakçasının yaşandığı o simsiyah günlerde, din- leyenlerin kahkahalarla gülecekleri üç kelimelik cümleyi su içer gibi sadelikle söyleyen o müthiş adam, yalnızca 5 yıl sonra bize Cumhuriyeti ar- mağan etti!.. Boğazıma bir yumru gelir oturur, ağlamak is- terdim.. Bazı sözcüklerin anlamını çok seneler sonra öğrendim. Ama sesindeki inanç, sıcaklık ve sevgiyi hiç unutmadım. Uzun uzun anlattıktan sonra hep aynı cümleyle noktayı koyardı: - Cumhuriyet canımız pahasına korunacak bir armağandı!.. • • • Cumhuriyet gazetesini ilk elime aldığımda bü- yük bir sıcaklık ve heyecan duyduğumu anımsı- • yorum. Uzun süre ismine bakmış, sayfalarını ok- şarcasına çevirmiş, hemen her sayfasını büyük bir dikkat ve keyifle okumuştum. - Yıllar yılı büyük bir heyecanla nikâyesini din- lediğim Cumhuriyetin adıyla ve ruhuyla özdeş gazeteyi bulmuştum!.. O günden başlayarak Cumhuriyet hepyanı ba- şımda oldu. Öyfe ki, 1970'lerin ikinci yansında gen- cecik bir öğrenciyken ve de gazeteyi taşımak ce- saret işiyken dahi Cumhuriyet'i büyük bir gurur- la taşıdım.. Çünkü onu taşımak büyük bir onur, birayrıcalıktı. Tunceli'deaskerliğimiyaparken bir, bazen iki gün geç gelen Cumhuriyet'i pusuya yattığımız yerlerde asker kaputunu başıma çekip küçük el feneriyle satır satır okuduğumu da anım- sıyorum.. Gazeteci olmak istememin altında yatan neden de Cumhuriyet'tiL On yedı yaşımda, henüz lise öğrencisiyken mesleğe adım attığımda bir gün mut- laka Cumhuriyet gazetesinde çalışacağıma dair kendi kendime söz vermiştim!.. - Sözümü tuttum!.. • • • "Cumhuriyet ne hükümet ne de parti gazetesi- dir. Cupıhuriyet sadece cumhuriyetin, daha ilmi • veyaygın ifadesiyle demokrasinin savunı "•<.<sudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslannı çiğ- neyen veyıkan, yıkmaya çalışan herkuvvetle mü- cadele edecektir." 7 Mayıs 1924'te Cumhuriyet'in ilk sayısında Yunus Nadi imzalı başyazıda gazetenın başlıca ilkesi halka bu şekilde ilan edilmiş... Bugün Cumhuriyet gazetesinin 74. kuruluş yıl- ; dönümü. Uzun bir yolu ilkelerinden taviz verme- , den, başı dik, onurlu ve bağımsız olarak kateden Cumhuriyet'in doğum gününde bir yeni doğuma imza atmanın kıvancını yaşıyoruz.. - Bugün, Radyo Cumhuriyet doğdu!.. Yunus Nadi'nin 74 yıl önce ilan ettiği ilkelere sım- sıkı bağlı, başı dik, onurlu ve bağımsız bir radyo için bugün yola çıkıyoruz. Güvencemiz bu ülke- nin aydınlık insanları.. Artık radyonuzu, kültüre, sanata. habere, mü- ziğe, edebiyata, estetiğe. insanlığa, eşitliğe, la- ikliğe, aydmlığa, demokrasiye.. Kısacası Cum- huriyet'e ayarlayabilirsiniz.. - Çünkü, bu ülkenin aydınlık insanlarına Cum- huriyet yakışır.. • • • Son olarak; Aydınlık yüreklerjyle, pırıl pırıl beyinleriyle, yıl- ların imbiğinden süzülüp gelen. değer biçile- meyecek deneyimleriyle Radyo Cumhuriyet'in bu görkemli çıkışını sağlayan llhan Selçuk. Or- han Erinç. Hikmet Çetinkaya ibrahim Yıldız, Deniz Som. Mustafa Balbay, Handan Şen- köken, Fikret llkiz, Ahmet Oruçoğlu ve isimlerini bu satırlara sığdıramadığım tüm Cumhuriyet ailesine, programlarıyla Radyo Cumhuriyet'e güç katan aydınlık insanlara, o güzelim tanıtım kam- panyasının a.'tına imzasını atan sevgili Ersin Sal- rrîan'a yürekten teşekkür ediyorum.Onlarla çalış- maktan kıvanç duyuyorum. - Aydınlanmanın sesi Radyo Cumhuriyet'ten hepinize kucak dolusu merhaba!.. Email:ertac@superonline.com Faks:(0212)2874241 BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAV SAĞA: 1/I967'dekuru- lan İngiliz rock topluluğu. 2/ Sa- hip olma. kazan- ma... Bir soru 3 eki. 3/ Bir ili- miz... Çamajır- cı ayı da denilen 5 ve Amerika'da yaşayanhayvan. 4/"---bükebe- limizi / Söylet- meye dilimizi Hastaiken hali- mizi / Soranlara selam olsun' 1 2 3 4 5 6 7 (Yunus Emre)... Birnota. 5/ flaç. deva... Hıristivan. 67De- mirya da tahta vüzeyler- deki boya. pas gibi şey- 3 leri çıkarmakta kullanı- 4 lan çelik araç... C'stün c biryetkinin gücünü sim- geleyen değnek. 7/Süz- geç. kevgır. 8/ Hububat tozu...Notadadurakişa- 8 reti... "Ne zaman seni g düşünsem / Birceylan - - - içmeye ıner" (llhan Berk). 91 1898-1987 yılları ara- sında yasamış ünlü ressamımız. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/XV1I. yûzyılda yaşamış ünlü halk ozanımız. 2/ Tavır, davranış... Sakat kimse. 31 Torun sahibi kadın... Büyük tepsi. 4/ Hayvanlara vuru- lan damga... tnce ve yuvarlak kesilerek kızartılmış pata- tes. 5/ Bir çeşit parlak ipekli kumaş. 6/ Aruz ölçüsünde, kısa okunması gereken birheceyi kalıba uydurmak için uzatma... Birpeygamber. II "Harami var diye korku ve- rirler Benim ipek yüklü kervanım m ı — " (Karacaoğ- lan). 8/ Miras bırakan... Bir nota. 9/ Ince ve parlak na- kış... Ceylan.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog