Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 MAYIS 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 13 CHP, Genel Müdür Erdin An dönemindeki iddialann araştırılmasını istedi Ejnlakbank^a ûdnci araştunıaANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - CHP, Erdin An'nın genel müdür- lüğü döneminde Emlakbank'ın içi- ne düşûrûldüğü durumun sorumlu- lannın belirlenmesi için araştırma önergesi verdi. TBMM 'de daha önce de araştırma komisyonu raporuyla yolsuzluk ve usulsüztüklerin saptandığı Emlak- bank'la ilgıli CHP'li 15 milletveki- lınin verdıği önergede, Emlakbank davasmda rüşvet almaktan 7.5 yıl ha- pis. 62.5 milyar lira para cezasına çarptınlan kaçak eski Genel Müdür Engbı Ctvan ve bu kişiye rüşvet ver- me suçundan çarptınldığı 111 mil- yar lirapara cezasını ödememek için ABD'ye kaçan Setim Edes skandai- lannm ardından yeni iddialann ba- smda yer aldığı anımsatıldı. Önergede, yalnızca son 10 yılda 8 Araştırma önergesinde. yalnızca son 10 yılda 8 genel müdür ve 8 ayrı yönetim değişikliği yaşanan. bankada, işbaşma gelen yönetimlerin, belli sayıdaki inşaat şirketlerine, yaptıklan sözleşmelerle banka sahibi olacak kadar çok para kazandınrken Emlakbank'ı zarar ettirdiklerine dikkat çekildi. genel müdür ve 8 ayn yönetim deği- şikliği yaşanan bankada. işbaşına gelen yönetimlenn. inşaat şirketleri- ne, banka sahibi olacak kadar çok para kazandınrken. Emlakbank'ı za- rar ettirdiklerine dikkat çekildi. Önergede. Emlakbank yöneticile- rinin. Hazine ve Dış Ticaret Müste- şarlığı, Bankalar Yeminli Murakıp- lan ve Yüksek Denetleme Kuru- lu'nun (YDK). "halen yürûmekte olan projelerde sauş yoluyla finans sağlanana kadar yeni projelere giril- tnemesi" uyansını dikkate almadık- lan kavdedildi. Önergede. şöyle denildi: "Engin Civan'ın genel müdür yardımcılığv- nı yapmış olan Erdin An'nın, Llus- lararası Turizm ve Ticaret Merkezi inşaat] ESKA işlemi nedeniyle genel müdür yarduncıhğ) döneminde so- ruşturma geçirdiği ve hakkındaki ra- pora göre Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesine göre işlem yapdma- sı istendiği: Kıbns"ta bulunan ve yö- netim kurulu üyesi olduğu KARPAZ Ltd. Şti. sıfatını gizJeyerek haksız ve usulsûz kredi açürdığı gerekçesiyle Bankalar Kanunu'nun 41/2-a mad- desi gereğince Hazine ve Dış Ticaret Miisteşarlığı'nca ihbarda bulunul- duğuve kademe ileriemecezası\eril- diği; Ataköy SahU Şeridi-Demir Ltd. Şti. ik banka zaranna yol açan söz- leşme düzenlemesi nedeniyle açüan soruşTurmasonucunda kınamaceza- sı verildiği. ancak zamanaşımı nede- nryle uygulanmadığı ikri sürülmek- tedir." İddialar, iddialar An'nın. YDK ve Bankalar Ye- minli Murakıbı raporlannm karşı de- ğerlendirmesine ve 25 bin konut sto- ku bulunmasına karşın fesih aşama- sına gelen Mavişehir inşaatlannı ye- niden başlattığı; hükümetin banka- nın konut işinden çekilmesi tavsiye- sine uymayarak Ankara/Lodumlu'da kat karşıhğı konut yapımı işi verdi- 5i; Antalya'da Karides üreten PAL- MAR şirketine usulsüz kredi verdi- ği; siyasi yakınlannı yurtdışında gö- revlendirdiğı anlatıldı. Önergede. An'nın "Bu görevün- de başanlı olacak kadar bir siire ka- labilirsem daha sonra özel sektörde- ki çalışmalanmda burada kurdu- ğum kontaklar kazanam olacaktır. Yani ben EmlakBankası'ndan beşe- ri sermaye kazanacağım. Biraçrama tahtası ise. "evet" bu amaan güdül- düğü de söylenebflir" sözüne dikkat çekilerek, bankanın düşürüldüğü du- rumun nedenlennin ve sorumlulan- nın ortaya çıkanlması istendi. TOPRAK KAĞIT SANAYİ A.Ş.DEN 1997 YILI KÂR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA DUYURU Şirketimizin 21.04.1998 tarihinde yapılan 1997 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 29.05.1998 tahhinden itibaren ortaklarımıza sahip oldukları hisse tutarının %10'u oranında kâr payı dağıtılması kararlaştırılmıştır. Olağan Genel Kurul'umuzun aldığı bu karar uyarınca kârın 29.05.1998 tarihinden itibaren süresiz olarak aşağıda belirtilen şirket merkezinde dağıtılmasına başlanacaktır. Ortaklarımızın mevcut 1., 2. ve 3. tertip hisse senetlerinin "1997 yılı kâr payı kuponları" ile 29.05.1998 tarihinden itibaren aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir. Sayın ortaklarımıza ilanen duyurulur. Dağıtım Yeri: Toprak Kağıt Sanayi A.Ş. Halaskargazi Caddesi No: 301/4 Şişli-İstanbul Tel: (0212) 232 31 00 (14 Hat) SPK Yasası'na tepki İŞÇİNİN EYREMNDEN ŞÜKRAN SONER Çetelere de Alıştık TARIKYILMAZ Şirketlerin iflası yerine zamana yay ılan tas- fiyeyi öngören ve Sermaye Piyasası Yasa Ta- sansı'na konulan tedrici tasfiyeye eleştiriler artıyor. 1985 yılında yürürlükten kaldırılan tedrici tasfiyenin 2000'li yıllara girerken tek- rar gündeme getirilmesinin ardında başka ko- nular aranması gerektiğini söyleyen lstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim İ stündağ, tedrici tasfiyenin amacırun şirketlerin iflaslan- nı yargı dışına çıkarmak ol- duğunu söyledi. Batan Türkinvest'in iflası- gerçekleştiren Avukatnı Mehmet Kadıoğlu da 2.5 yıl- da tasfvyeyi gerçekkştirdik- lerini ve 2.5 yıl gibi kısa sayi- labilecek bir sürede iflası tamamladıklannı belirtti. Sermaye piyasası kurumlan olarak belirtı- len banka ve aracı kurumlann iflas yenne ted- rici tasfiyeye girmesini öngören Sermaye Pi- yasası Yasa Taslağı hukukçulardan tepki alı- yor. Hazırlanan tasannın gerekçesinde tasfi- ye prosedürünün sermaye yapısına uymama- sını vepiyasada güven ilkesini zedelediği be- Banka ve aracı kurumlann iflas yerine tedrici tasfiyeye girmesini öngören Sermaye Piyasası Yasa Taslağı hukukçulardan tepki alıyor. lirtilirken. Prof. Dr. Üstündağ. yürürlükteki iflas prosedürünün geciktirmeye neden olacak hükümler içermediğini. aksine 1980 sonrası yapılan değişikliklerle bu sorunlannbirçoğu- nun halledildiğini söyledi. tflaslann mevcut prosedürle istenilse de uzatılamayacağını id- dia eden Üstündağ. "Bugün iflaslann uzama- dıgına en iyi örnek Türkinvest davasıdır" de- di. "1980 yılından sonra yapılan değişiklikle- re karşın iflas eskisi gibi han- tal duruyor denüirse ben bu- nu bazı kurumlan iflas ettir- memeendişesi için gerekçe sa- yanm"diyen Üstündağ, iflas- lara hız kazandırmak için ka- nunda elden gelen her şeyin yapıldığını öne sürdü. Tedrici tasfiyenin sisteme hız kazandırmasının müm- kün olmadığını belirten Üs- tündağ, 1980 yılmdan önce tednci tasfiye ile borçlan ödenmeye çalışan şirketlerin ödeme- lerini yıllarca alamadığını da hatırlattı.. 1980 yılından sonra bankalann iflas edebi- leceğinin yasayla saglandığını belirten Üstün- dağ, "Bu sistemde aracı kuruluşlar ve banka- lar iflas edebiliyorsa 1980 öncesinin tedrici tas- fiye metodunun 2000'li yıllarda getirümesine anlam veremivorum'" dedi. 1984 sonrasını. 12 Eylül sonrası sivil iktidarlara geçilen ilk yıllan anımsayın.. Türk-lş, askeri yönetimde kapanma- mak, DlSK'in başına gelenleri yaşama- mak üzere sustuklarını, sivil iktidarlar döneminde sendikal hakları yasaklayan anayasal ve yasal düzene karşı savaşım vereceklerini, sermaye-siyasi iktidar it- tifakının 12 Eylül sürecinde işçilere kay- bettirdikleri ücret ve sosyal hakları geri alacaklarını ilan etmişti. Türk-lş 12 Eylül kayıplannın geri alın- ması için etkili, örgütlü sokağa bile in- mişti. Bir dizi eylem ve kampanya ile geri alınacağı umulan kayıpların kazanıl- masınm öyle kolay bir iş olmadığı anla- şılmca, önce eylemler tavsadı. Sonra is- temler ağızlara bile alınmaz oldu. Bir ara bilinçli bir sivil protestocu "Adı- şamadım" sloganı ile ortaya çıktı. 12 Eylül'ün yasaklı düzeni ve anayasasına karşı sloganı bayrak oldu. Bir süre çok sayıda siyasal ve sivil örgütlenmeler, bu slogandan yola çıkarak bir karşı duru- şu yürüttüler. Sonra bir şeyleri gerçek- ten değiştirecek kadar ağırlık koyama- yınca, istemekten yoruldular. "Alışama- dık" sloganı, yaşam pratiğinde "Alıştık" oldu. Susurluk ilk patlak verdiğinde ger- çekten çok etkilendik. Kimi siyasal ve si- vil toplum girişimleri ile toplumsal du- yarlılığımızı geliştirdik. Hatta şu ışık sön- dürme eyleminde, çetelerle hesaplaş- madaki toplumsal duyarlılığımızı ülke sathına bile yaydık. Bedeli olmayan düğmeye basma eyleminin arkasını ge- tiremezsek, çok fazla abarttığımız du- yartılığımızın bir balon gibi söndürüve- rilecegini pek de hesaplayamadık. İlk bakışta çok ilgisiz gibi gelebilir. Şampiyon Galatasaray'ın teknik direk- törü Fatih Terim'in, Ağar'ın kanserden ölen kızının mezarını soz verdiği üzere ziyaret edip Galatasaraylılığın simgesi armağanlar bırakması. aslında çok in- sancıl bir boyut. Ancak başından beri Agar'ın kızının gerçekten dramatik has- talığı ve ölümü, Ağar'ın kamuoyunda aklanması, sempati toplaması yolunda medyatik araç oldu. Günümüzde değer, kavram. kafa kar- maşası tam da bu türden araçlarla ger- çekleştiriliyor. Clinton'un seks skandal- lan ile toplumsal hesaplaşması aşama- sında, kansı ile aşk tatili paparazzi ka- meralanna takılmış oluyor. Ağar sade- ce kızının acısı ile değil, çok sayıda tö- ren ve toplantıda, "Seninle gurur duyu- yoruz" diye gösteri yapan seçmenleri ile sık sık gündemegeliyor. Kafalardaki Su- surluk. dolaylı da olsa çeteler ilişkisi, şüphesi siliniyor. Ağar, başından beri hep "Hesap ver- meye hazınm" diyerek, istifası ile baş- layan çok akıllı bir strateji içinde, hesap verme ortammdan giderek kendini kur- tanyor. Suçu varsa bile bundan sonra yargılanması, hesap vermesi çok zor. Benim derdim birey olarak Ağar hiç değil. Ama Çatlı'nın kimliğinde, çete bağlantılı kimi zanlılann yargısız serbest bırakılmasında rolü kanıtlanmış Ağar'ın yargıda hesap vermeden kurtulmasmın hukuk devleti açısmdan sonuçları ürkü- tüyor. Eminim sizin de derdiniz çeteler, çetelerle hesaplaşamadan, çetelere iliş- kin defterlenn kapanmasının sonuçları değil mi? Dün görüşlerini açıklayan bir şoförva- tandaşımızın çeteler olayına nokta ko- yuşu, bugün geldiğimiz noktada yaygın bir kamuoyu görüşünü, eğilimini yan- sıttığı için, size de aynen aktarmak ge- reksinimi içindeyim: "Çetelerişi kapandı. Çeteler işinden bundan sonra hiçbir şey çıkmaz. Çıka- maz. Hani Mesut Yılmaz ne kadar id- dialı konuşuyordu, birşeyyapabildimi? Çeteler işinde en doğruyu Evren söy- ledi. O da, Özal da, Demirel de, Bucak da, Ağar da, Yılmaz da.. çok kişi, hep- s/ bir ucundan işin içinde variar. Çete- ler başka ülkelerde de var. Belli ki ba- zen devlet çaresiz kalıyor. Ermeni işin- de olduğu gibi. Hukuk dışı işlerde kirli adamlan, suçlulan kullanıyor. İşin ucu biraz fazla kaçmış ama, kim kime hesap sorabilecekki?.." Işte vatandaşın önemli bir çoğunluğu böyle düşünmeye başladığında, böyle düşünme noktasına geidiğinde, ipin u- cu kaçıyor. Hukuksuz devlet, çeteler de, demokrasi ölçüsü olamayacak yasaklı anayasa, 12 Eylül düzeni, yasaklı sen- dikal yasalar düzeni gibi toplumsal ka- bul görüyor. Kişisel kanıma göre Türkiye, çetele- rin hep var olduğu ama bilmezlikten ge- lindiği dönemlerden çok daha ağır, çe- teleri her boyutu ile tartışmış, hesapla- şamadan teslim olma noktasına hızla gidiyor. İlk günlerin duyarlılığı, güçlü tep- kilerinin ardından çetelere de ahşılıyor. Çeteleri bayrak yapıp iktidanna yol açan Mesut Yılmaz hükümeti, sonuçta hu- kuk devleti düşlerimizi ayaklar altına al- makta baş aktör, suçlu rolünü üstleni- yor. Daha önce Erbakan - Çiller ikilisi- nin başını çektikleri çetelerle suç ortak- lığma, Yılmaz - Ecevit - Cindoruk üç- lüsü katılmış oluyor. î Desteğinizle 8 yılda gücümüze güç kattık! Global büyüklük Global 10 trilyon 812 milyar U özkaynaktoplamıyia, 1997'deödedigi 2 triryon 557 milyar TL toplamvergiyte, son 5 yılda Türkiye'yesağladığı yaklaşık 3 milyar u$D glrdiyte, 600 çalışanıyla, yönettiği 50 trilyon Tlfonla ve bu büyüklüSün her alanda getirdiği rakipsiz güçle TürkveBûlgesel sermaye piyasalanna yön veriyor. rüri'jye/nin Snlyi Aftjyi Otiü Asya'/ıı/] t 5n iyi A/iüliui 4 Gurib/ Avrupa v Doçju Dorduncü füfiâye'nin n İyi Saiiv AnaJİ Bu ödüller Türkiye'ye Global'e! Global'in dünya finans otoriîelerinden yıllardır aldığı bu seçkin ödüller, yatırımcılarımıza uluslararası düzeyde yüksek kazanç sağlayan araştırma gücünün göstergesidir. 5;ı iyi Atücı S.U In İyi Araa i-uruj GLOBALlstanbul • New York • Alma-ata • BOkreş Kazablanka • Bakü • Bişkek • Sofya Merkez: Maya Akar Center Büyükdere Caddesi No: 100/102 Esentepe BO28O lstanbul Tel: |0İ 12) 211 49 00 Şubeler: istanbul, Ankara, izmir, Bursa, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Konya, Gaziantep.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog