Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 MAYIS 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 tngiltere Başbakanı Tony Blair'in danışmanı Profesör Meghnad Desai umutsuz 4 Küresefleşmeden dönüş yok'• Ingiliz Işçi Partisi'nin ideologlarmdan Desai, kimsenin gemiyi akıntıya karşı süremeyeceğini savunurken kapitalizmin daha uzun süre ayakta kalacağını öne sürüyor. Desai'ye göre Işçi Partisi adı yalnızca bir logo artık. OZGURULUSOY "20. Yüzyıl kapitalizme altematif ara- yışlan çağıvdı. Yüzyıl sona ererken bütün alternatiflerin çöktüğünü, kapitalizmin ayakta kaMığını görüyoruz. Globalleşme (küreseUeşme). kapitalizmin \eniden do- ğuşu demek. Sancılı. fakat kaçınılmaz bir süreç. Sağladığı avantajlar karşıhğın- da agır bir bedel ödetiyor." Sözlerin sahibı. yeni solun simgesi In- gıltere Başbakanı Tonj Blair'in damşman- lanndan Hintlı profesör Meghnad Desai. Ingiltere Lordlar Kamarası üyesı ve Lon- don School of Economics'te öğretim iiye- si olan Prof. Desai. Bilgı Üniversitesi'nde "Küreselleşme: Mit mi, Gerçek mi?" baş- lıklı bir konferans verdi. Konferans so- nunda Cumhurivet'in sorulannı da yanıt- layan Desai "Kapitafizm kimseye bir se- çim dayatmryor. Öteki sistemlerbu yüzden çöktü. Kapitaiizm daha uzun zaman a\ ak- takalacak dıyorama eklemeden de ede- miyor "Tabii bu iç kararbcı bir şe>. Ne- den mi? Çünkü gençliğimizdt farklı dün- ya projelerimiz vardı. Bu projelerin şimdi dfişlerde kakhğını görüyoruz." Desai. 80'lerde baslav an ve 90'larda hız kazanan globalleşmenın eşitsız ve denge- siz bir seyir ızlediğı görüşünde. Sermaye yerkürede istediği gibi dolanabiliyor, ama emegin (özellıkle demavi yakalılann) ser- best dolaşımından söz etmek zor. Bu süreçte siyasilere diişen '"geminin rotasınıhitavüı etmek." Ekonominin ulus- devletlerin çapını aştığrna dikkat çeken Desai "Gemi\i akınüya karşı sürmek mümkün değil" dıyor. İyi bir siyasi de. okyanusta gemısini ıyi sürebılen bir kap- tan demek. Desai'ye göre. devlet artık ekonomiden elıni çekmelı. refah devleti de yeniden yapılandınlmalı. Ingiltere de tşçi Partisi'nin yapmaya çalıştığj da bu. tşçi Partisi, ekonomide verimliliğin sağlanma- sı için ilkelerini yeniden gözden geçirdi. İlkeler değişınce. partının adını da gözden geçirmek gerekmiyor mu? Desai'nın bu soruya yanıtı şu: "Hayır. Çünkü Işçi Par- tisi. siyasi bir logo. Ö> le kalmalı." Globalleşmeyi, komplo teorilerinin öne sürdüğü gibı Batıh ülkeler icat etmedi De- sai'ye göre dogal olmayan. ama toplum- sal bir süreç bu. Yeni sömürgecilik gibi gö- zükse de. gerçekte öyle değil, ABD bile bu süreçten korkuyor. Globalızm eleştirilerine Desai'nin ya- nıtı şu: "F.mekli maaştanmızı hangi yan- rım ancında değerlendireceğinıizi düşü- nürken globatizm iyi. tşten çıkanlma teh- likesi varsa, o zaman kötü." Kültûrel alana gelince, bu açıdan bir globalleşmeden söz etmek zor. Meghnad Desai. Holywood fllmlerinin ûlkesini is- tila ettiğini düşünen, bu yüzden kotalar koyan Fransa için "Fransa'run kültürünü koruma çabasi anlaşılabilir. Ancak pazar- da Fransız filmlerine büvük bir talep ol- madığı da bir gerçek" dedi. Avustralya'da dev yürüyüş SYDNEY, MELBOURNE (AFP) - Avustral- ya'nın Melboume kentinde 100 bin kişı, muhafa- zakâr hükümetin sınai "reformunu" protesto etmek için gösteri yaptı. Patrick Denizcilik Şirketi tarafmdan sendikalı olduklan gerekçesiyle işten çıkanlan işçilerin ön- cülük ettiği yürüyüş kentte yaşamı durdurdu. Yürüyüşe uluslararası sendikalar da destek me- sajlan gönderirken Avustralya Denizcilik Sendi- kası (MLJA) sözcüleri. sendikalı işçilerin işten çı- kanlması ginşımınin hükümetin ücretlen düşür- me ve sendika tekelini kırma çabalannın ilk adımı olduğunu belırttiler. Patrick Şirketi, limanlardakı güçlü sendika hareketini kınriak için bin 400 sen- dikalı işçiyi işten atıp işe sendikasız işçiler almış- tı. Avustralya Yüksek Mahkemesi'nin önceki gün işten çıkanlan işçilenn işe dönmelerine karar ver- mesine karşın işçiler dün işbaşı yapmadılar. İşçiler işe başlamak için Patnck Şırketi'nin limanlara yer- ieştırdiği muhafızlarla köpekleri gen çekmesini şart koştular. MUA ulusal sekreteri John Coombs, işçilerin işbaşı yapmasının askıya alındığını belir- terek Patrick Şırketi'ni limanlara özel güvenlik güçlerinı yerleştirip çatışmayı ale\ lendırmek ve mahkeme karannı ıhla! etmekle suçladı. Coombs, yaptığı açıklamada "Üyelerimizden bir cezaevi kampında çalışmalanm isteyemeyiz. Köpekierle muhafiziar timanlan terk etsin" dedı. Yöneticılerinin işçilerin misıllemesınden kork- tuğunu belirten Patnck şirketiyse çekırdek bir gü- venlik ekibinin limanda görev yapmasmda ısrar ediyor. MUA yönetıcılerinden MkkO'Lean "Yö- neticilerin korkmasına gerek yok, bütün istediği- miz işe dönmek" dedi. Katliam kıtrbanına gözyaşı Kolombiya'da aşın sağeı milislcrin gerçekleştirdiği iki a> rı katliamda aralannda befoek ve çocuklann da bulunduğu toplam 32 kişi yaşamını yitirdi. Bir kö\ü basarak aralannda küçük çocuklann da bulunduğu 21 kişiyi öldüren sağcı milisler Bolivar kentindeyse biri 6 ayük 9 çocuğu anne ve babalanyla biıiikte öldürdiiler. Kayıp annelerinin zaferi Bl'ENOS AJRES(AFP)- Arj an- tin'de. askeri rejim döneminde "kaybolan" bir ailenın çocuğunu alarak kendı çocuğu gibi gösteren bir kadın üç yıl hapis cezasına çarptınldı. Mahkemenin dünkü kararıyla Arjantin tarıhinde ilk kez. askeri cunta kurbanlannın ço- cuklanna sahte belgelerle sahıp- lenilmesı cezalandınlmış oldu. Ancak mahkeme. Uruguaylı "kayıp 1 " çiftin çocuğunu alan Marta Elvira Leiro'nun cezasını tecıl ettı. Leiro'nun kocası Deniz Yüzba- şı Carlos Ernesto De Luccia. Uru- guaylı çocuğubir gözaltı merke- zinden almıştı Çocuğun anne ve babast da aynı merkezde gözaltın- da tutuldukları sırada "kaybol- muşlardı." Arjantin de askeri cuntanın iktı- darda olduğu 1976-1983 yılları arasında çok sayıda rejim muhalı- fî, gözaltında kaybolurken dünya- nın dikkatinı "•kayıplara" çekmek isteven Arjantinli kadınlar. ellerin- de kayıpların resimleriyle her gün başkenttekı Plaza de Mayo mey- danındatoplandılar. Bütün dünya- da Plaza de Mayo analan olarak ta- nınan bu kadınlar, başka ailelere dagıtılan torunlannı bulmak için de savaş verdi. Leiro'nun büyüttüğü ve şimdi 20 yaşında olan Carlos bu çocuk- lardan biri. Leiro. mahkemede Carlos'un 17 yaşına gelene kadar kendisıni gerçek annesi olarak bil- diğini kabul etti. Leıoro.kayıpçif- tın yakınlannın Carlos'un izini bulmasıyla gerçeği söylemek zo- runda kaldığını açıkladı. Carlos'un büyükannesi Renee Pallares kızı ile damadinın nasıl gözaltına alındıklannı ve tonınu- nu bulabilmek için izlediği yolla- n mahkemede anlattı. Gerçeğin ortaya çıkmasından hemensonrabiryargıcınCarlos'u başka bir ailenin yanına verdiği. büyükannesi Renne ile teyzesı Reggina Casco'nun Carlos'u sık sık ziyaret ettiği bildinldi:- -s - • Reppas'ın bürosuna saldın MURATİLEM ATtNA - Yunanistan Hükümet Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Dimitris Reppas'ın bürosuna bombalı saldında bulunuldu. Saldınnin sorumluluğunu daha önce Türk askeri ataşeiiğine ait araca saidında bulunan anarşist Vicdani Kundakçılar örgütü üstlendi. Önceki gece geç saatlerde Dimitris Reppas'ın ABD Büyükelçiliği yakınlanndakı bürosuna yapılan bombalama olayırun sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı. Reppas'ın beşinci kattaki özel bürosunun girişine yerleştırilen bomba binada ağır hasara yol açtı. Atına'da yayımlanan bağımsız Elefterotipia gazetesini arayan bir kişinin Vicdani Kundakçılar adlı anarşist örgüt adına saldmnın sorumluluğunu üstlendiği bildinldi. Örgütün hükümetin kemer sıkma poiitikasını ve yaşam koşullannın ağırlaşmasını protesto ettiği açıklandı. Polis. örgütün daha önce bazı hükümet üyelerinin bürolanna yaptığı saldınlardaki gibi gaz ve petrol yüklü varillerle yangın çıkardığinı belirtti. Son aylarda çeşitli saldınlardüzenleyen örgüt, Türkiye'nin Atina yakınlanndakı askeri ateşeliğine ait bir aracın bombalanmasında da sorumluluğu üstlenmişti. Geçen 1 nisanda Yunanistan Çalışma Bakanı Mütiades Papayoannu ve Dışişleri Bakanı Hristos Protopappas'ın bürolanna yapılan saldınlann sorumluluğunu da anarşist örgüt Kasun Çocuklan ü&llönmiştı. Merkez Yönetim Kurulu üyemiz ALPER ÖZTÜRK'ün babası AVNİ ÖZTÜRK'ü kaybettik. Arkadaşımızın ve ailesinin acısmı paylaşıyoruz. EĞtTİM-SEN MERKEZ YÖNETİM KLRULL Eğitim-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri ALPER ÖZTÜRK'ün babası AVNİ ÖZTÜRK'ü kaybettik. Ailesinin acılannı paylaşıyor: yakınlanna, dostlanna başsağlığı diliyoruz. DEVRİMCİ SENDtKAL DAVANIŞMA Eğitim-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri ALPER ÖZTÜRK'ün babası AVINİÖZrÜRK aramızdan aynldı. Arkadaşımızın acısını paylaşıyor; ailesine. tüm dost ve yakınlanna başsağlığı diliyoruz. YENİDEN OKURLARI TÛRKÜLER YOUADIM SANA Söz Mtaik <K dûzenkme: ADNAN CRGİL ENGEREK OÜNYA ÇAUN DAVUOARI İ6z re Mizsk: ANONM (îaaiot Tjrtüsû! KARAHİSAR KALESİ (Açlık gmtnde döşen anlsra) SEVDA SEVDA ÜSTÜNE SĞZ ve Mûz*: BAftV KHtBAĞ GEL J»r. FIR SULTAM ABDAL Mülik: BANU KIRBAĞ YUNUS MİSALİ Sö! « Mûnk: A1AA T7İN US GÛLÜŞÜN KAUH BENOC Stıl. ÂHMET THU - Uuzık: SHM BAĞCAti (AfyonTûrictot) OAĞUR OĞUL i&zvfMizHr.MVSTAFAATia (Ojvlhnm layteden tntkn) HAaAÜOBASI Söz K « < i * ANOtSM (frrtışh Tûrtüsû) HELEYAR y SÖZ * Mûz* ANONIM M*> MfldBRÖZaÜN MÜZİK YAPtM BASIN VE HALKLA liJKİLER, MENAJERÜK VE ORGANİZASYON T d : 0.212 • 527 6 1 1 2 1 TOKAT ASLİYE (1) HUKUK MAHKEMESrNDEN DosyaNo: 1997/214 D.lş Davacı Ali Raşit Ulusoy, eşı Gülzade Ulusoy'un 5.7.1997 tarihınde Tokat 600 Evler Akçay Apt. No: 27 D: 3 'te bulunan müşterek konutu terk ederek gittiğıni bir da- ha haber alamadığını belirterek müşterek haneye dönme- sinı, aksi takdirde 1 a>lık süre ıçınde boşanma davası aça- bilecegınin ihtarını istemiş; Ah kızı Elife'den olma 25.3.1954 D.lu Gülzade Ulu- soy gösterilen ve araştınlan tüm adreslerden araştırma yapılmasma ragmen adına karar tebliğ edilememiş olup; Gülzade Ulusoy mahkememizden verilen 19.11.1997 gün ve 1997214 D. Iş sayılı ihtar kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere tüm delilleri ile bırlıkte mahkeme- mizin anılan dosyasına müracaatı ihtar. Keyfiyet ilan olunur. 16.4.1998 Basın: 18043 ŞJŞMANŞJRKET (0-212)274 88 48 Hüvviyetimi kaybettim hükümsüzdür. NURTEN USTA BOZOVAİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKLTLÜN AÇIK ARTTIRMA İLAN1 1996 109 Satılmasına karar verilen gaynmenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Bozova il- çesi. Kızlar köyü. 147 no'lu parsel. 52.5 dekar. ikinci sınıf kuru tanm arazisi olup, muhammen kıymeti: 4.200.000.000.- TL'dir. Satış şartlan: 1- Satış, 16.6.1998 günü saat 10.00'dan 10.15'e kadar Bozova Hükümet Konağı önünde açık arttırma suretiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüz- de 75'ıni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geç- mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhü- dü baki kalmak şarttyla 26.6.1998 günü aynı yerde aym saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok art- tıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen miiddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelınin gaynmenkulün tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala- caklan» toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşe- cektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış, peşin parayladır. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil ve- rilebilir. Tellaliye resmı. ihale pulu. tapu harç ve masraflan ve diğer masraflar alıcı- ya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak- lannı. hususiyle faız ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bıldirmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça payiaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- lhale>e katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedelı arasında- ki farktan \e diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola- caklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihınden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayı- lacaklan. başkaca bilgı almak istevenlerin 1996' 109 sayılı dosya numarasıyla mü- dürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 26.3.1998 (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 15259 Romanlannız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 Hüvviyetimi kaybettim hükümsüzdür. MERTACAR Hüwiyetimi,Evlenme cüzdanımı kaybettim hükümsüzdür. OKŞANACAR GAZÎANTEP ASLİYE 5. HUKUK \L\HKEMESt'NDEN EsasNo: 1997/670 Davacı Songül Atilgan tarafından davalı Alı Atil- gan aleyhıne açılan boşan- ma davasında, verilen ara karan gereğince; Davacı dilekçesinde, davalı ile 1985 yılından beri resmı evli olduğunu. 3 tane çocuklannın bulun- duğunu. 3-4 yıl içinde iyı bir evlilıklerinin olduğu- nu. daha sonra davalının başka bir kadmla gayn- meşru bir evlilik yaptığı- nı. sonra da kendisini ve çocuklannı evden kovdu- ğunu, 7 yıldan beri de an- nesinin evinde kaldığını. eşi nin tabanca ile adam yaralamaktan ve sahte kimlik taşımaktan dolayı arandığını, bu nedenle eşi ile bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını. bu nedenle boşanmalanna karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Vakas ve Ay- şa'dan olma Ali Atilgan'a davetiye tebliğ edileme- miş ve tüm aramalara rağ- men de bulunamamış ol- duğundan kendisine du- ruşma günü ile birlikte da- va dilekçesi özetinın ila- nen tebliğine karar veril- miştir Davalı Ali Atilgan'a iş- bu ilanın tebliğinden son- ra mahkememizın 4.6.1998 günlü 1997/670 esas sayılı dosyasmm du- ruşmasına bizzat gelmesı veya bir vekil gönderme- si. delillerini bildirmesi. aksi takdirde duruşmanın gıyabında yapılarak karar verileceği meşruhatlı da- vetiye yerine kaim olmak üzere duyurulur. Basın: 18034 Bağkur cüzdanımı kaybettim hükümsüzdür. ALlHAN SATILIK Cihangir'de 3 katlı, muhteşem manzaralı yeni restore edilmiş çok özel müstakil ev. Tel: 511 84 66 Hüviyetimi ve Istanbul Üniversitesi öğrencı kimliğimi yitirdim. Hükümsüzdür. EMRE BEZEL Hüviyetimi kaybettim Hükümsüzdür. AÜALDIRMAZ POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Prof. Bernard Levvis'le BIP Miilâkat Milliyet gazetesinde Şahin Alpay ünlü Ortado- ğu ve Türkiye uzmanı Prof. Bernard Levvis'le yap- tığı mülâkatta "Refah Partisi'nin yasaklanmasıhak- kında ne düşünüyorsunuz" diye soruyor. Prof. Levvis'in yanıtı aynen şöyle: "Parti yasaklanmasının demokrasiye aykırı ol- duğu söyleniyor. Bu elbette iddia edilebilir. Ama Nazi Partisi Almanya'da yasak. Faşist Parti Ital- ya'da yasak. Refah Partisi muhakkak Nazi ve Fa- şist partilerinin benzeri değil. Bazı durumlarda bir partiyi yasaklamak savunulabilir. Komünizm ABD 'de yasaklanmıştı. Bir parti hakkında karar verirken, şu sorular so- rulmalı: Kimle ilişki kuruyohar? Iran'daki mollalar- la, Libya 'daki Kaddafi ile, Fransa 'da Le Pen 7e mi? Dünyaya ne diyoriar? Gazetelerine bakın. Hıristi- yanlar'a, Yahudiler'e, Batı'ya karşı olduklannı söy- lûyorlarsa, bu size onlar hakkında fikir verebilir. Şurası muhakkak ki, tüm dindar partiler bir kefe- ye konulmaz. Avrupa'da da dindar partiler, Hıris- tiyan demokrat partiler var. Bunlar işleyen demok- rasinin bir parçası. Japonya'da Budist Parti çok önemli bir parti. Kimse bunları demokrasiye bir tehlike olarak görmüyor. Tükiye'de dindar bir parti ortaya çıktığı zaman sorulması gereken şu: Bu parti Japonya'daki Bu- dist, Italya'daki Hıhstiyan Demokrat Parti gibi bir parti mi, yoksa Cezayir'deki kökten dincilerin, Iran 'daki mollaların partisine mi benziyor? Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ama sorulması ge- reken bir sorv." • • • Evet, böyle konuşuyor Prof. Bernard Lewis. Bernard Levvis, dünya çapında bir bilim adamı, ta- rihçi. Aynı zamanda Batı'nın önde gelen liberal ay- dınlanndan. Ama, Refah Partisi'nin kapatılması hakkındaki görüşü, bizim basınımızdaki bazı yerli demokratla- nnkinden farklı. "Ne münasebet; demokrasilerde parti kapatıl- maz. Hiç böyle şey olur mu? Tahammül etmesini öğrenmelisiniz efendim " türünden yerli demokrat- lann yazdıklan yazılara hiç de benzemeyen şeyler söylüyor. "Bazı durumlarda bir partiyi yasaklamak savunulabilir" diyor. "Duruma bakmak lazım. Ki- minle ilişkikuruyoriar, dünyaya ne söylüyorlar?" di- yor. Prof. Bernard Levvis neden böyle konuşuyor da, ne denli liberal ve demokrat olduğunu göstermek için Refah'ın kapatılmasını derhal kınamıyor? "De- mokrasilerde parti kapatılmaz" şeklinde bir genel- leme yapmıyor? Çünkü kompleksi yok. Çünkü çok değil, 15 yıl ön- ce Maoculuğu, Stalinizmi ya da Tiran mpdelini sa- vunmamış. Kendi kendisi ile kavgalı değil. Geçmi- şi ile hesaplaşması yok. Liberal bir ortamda yetiş- miş, her zaman demokrasiyi savunmuş bir bilim adamı. Kendisinin demokrat olduğunu her fırsatta kanrtlamaya gereksinmesi yok. Zira bazıları gibı de- mokrasiyi yeni keşfetmemiş. ••• Refahyol'un iktidardan düşmesi, basınımızdaki malum demokrat grup tarafından "ordu darbesi" ya da "post modern darbe" diye nitelendirilirken Paris Üniversitesi Öğretim Üyesi Nora Şeri Le Monde gazetesine verdiği demeçte, bu değerlen- dirmenin yanlış olduğunu söylüyordu. Şeri, "Sade- ce ordu değil, bir dakika karanlık eylemini yapan halk, sivil toplum kuruluşlan, üniversiteler, işçi ve işveren sendikalan da Refahyol'a karşı" diyordu. • * • Yanlış anlaşılmasın. Niyetimiz Refah'ın kapatıl- ması iyi oldu, ya da kötü oldu tartışmasını yapmak değil. Refah'ın kapatılması kimine göre iyi olabilir, kimi- ne göre kötü. Görüşler değişebilir. Ama siz, demokrasi kahramanı havasıyla hemen ortaya atılıp "Demokrasilerde parti kapatılmaz" di- ye bir genelleme yaparsanız, Refah konusunda kuşkusu olanlan Anti demokrat", "özgürlüklere karşı" diye tanımlarsanız, üstüne üslük. sizin gibi düşünmeyenleri "Yüreksiz" ya da "Belkemiğiyok" diye niteleyip "Şu basında benden başka demok- rat yok" havasına girerseniz o zaman insana "Ar- kadaş senin şu demokratik geçmişin kaç yıl önce- sine dayanıyor? Acaba sen geçmişinden kurtul- mak, günah çıkarmak için mi böylesine gözü kara demokrat oldun?" diye sorarlar. Prof. Levvis'in sözleri, bunları düşündürdü bize. TEŞEKKÜR Rahatsızlığım süresince benden ilgı ve desteğinı esirgemeyen l.U Tıp Fakültesı Genel Cerrahi Bölümü'nden Dr. SERTAÇ DEMİREL'e sonsuz teşekkürlenmi sunanm. PINAR BAHÇEKAPILI İNŞAAT MÜH. ODASI'NDAN DUYURU Oda Genel Sekreten seçilecektir. Genel Sekreter adaylık şartlan, C>da Merkez ve Şubelerimizden öğrenılecektir. Adaylar 20.05.1998 günü saat 17.00'ye kadar kısa özgeçmişleriyle birlikte aşağıdaki adrese başvurabıhrter. Inşaat Mühendisleri Odası Selanik Caddesi No: 19/1 Kızılay-ANKARA Tel: 419 38 82 V Cumhuriyet çiler 7 Mayıs'ta (bugün) saat 20.00'de Armada'da buluşuyoruz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog