Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA/ CUMHURİYET 7 MAYIS 1998 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER BAYRAKLI BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. 01.01.1997 - 31.12.1997 Dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Karşılaştırmalı Özet Bilançosu (000.000. TL.) AKTİF (VARUKLAR) I- DÖNEN VARUKLAR A. HA2IR DEĞERLER B MENKUL KIYMETLER C KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR D. DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR E. STOKLAR 1-STOKLAR 2- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI F. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR II- DURAN VARLIKLAR A. UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR B. DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR C. FİNANSAL DURAN VARLIKLAR D. MADDİ DURAN VARLIKLAR 1 - BİNALAR, ARSA VE ARAZILER 2- MAKİNA, TESİS VE CİHAZLAR 3- DİĞER DURAN VARLIKLAR 4- BİRİKMİŞ AMORTISMANLAR (-) 9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 10- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 5- VERİLEN AVANSLAR 3- ARAŞTIRMA VE GELİŞTIRME GIDERLERİ F. DİĞER DURAN VARLIKLAR AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI CARİDÖNEM 31.12.1997 970.866 106.854 28.781 88.216 179.473 (174.570) 6.714.609 36.786 8.466 0 0 32.353 2.490 2.485.206 0 1.077.720 477.656 344 0 0 6.873.295 8.466 16.093 4.075.427 6.898 198 10.973.625 ÖNCEKİDÖNEM 31.12.1996 409.267 63.612 28.285 108.706 99.938 (159.535) 671895 607.250 3.256 0 0 156.504 0 797.151 0 472.879 164.703 124 0 250.000 1.356.539 3256 15.989 1.591.237 1.625.908 3.217.145 BİLANÇO DİPNOTLARI: (31.12.1997) 1- Işletmenin fiili faaliyet konusu: Boya ımalatı ve satışı. 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahıp ortaklann: Adı PayOranı PayTytarıTL YAŞAR HOLDİNG A.Ş. %14.79 68.044 071.000- DYOA.Ş %50.39 231.805.350.000.- 3- Sermayeyı temsii eden hısse seneUerine tanınan imtiyazlar (Hısse senetten tertipleri ve imtiyaz tûrteri «anyte ayn ayn):YOKTUR 4- Kayıt sermayelı ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı: YOKTUR ' : 5- Yıl ıçinde yapılan sermaye artınmian ve kaynakları: ArtınmTarjhi ArtmrnTutan Nakit Yedekter YDOAF 05.06.1997 160.000.000"OÖÖ 160.000.000 000 - - 6- Yıl ıçinde ihraç edılen hisse senedi dışındaki menkul kıymetter: YOKTUR • : Menkul KıymetınTürü İhraç Tutarı VadMİ 7- Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymerjer YOKTUR Menkul Kıymetin Tûrû jtta Tutan 6- Cari dönemde duran varlık hareketleri: a) Satın alınan, imal veya ınşa edilen maddi duran varlıklann malyeti: Çiğb. A.O.S.B yeni fabrika yatınmı için 5 459.147.- nnlyon TL ve tabrika ıçi yalınm için de 76.269- mirvon TL yatınm yapılmıştır. b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeli: 2.331.- milyon TL c) Cari dönemde ortaya çikan yeniden değerteme artışlan: -Vartık malıyetlennde (+): 55 169.893.326 • -Birikmış amortJsmanlarda (-): 23.054.771.669.- * d) YapılmaMa olan yatınmiann njtetği, loplam tutarı. başiangıç ve brtış tanhı ve tamamlanma derecesa: Çiğii A.O.SB. Bölgesındeki yatınm, kompte yenı yatınmdır.31.12.1997larihiitibariytetoplam6.768.394424.013-TLharcanmıştır. Bututara 17.000.000.000-TLarsabede*darrtjr Teşv*belgerrnzde yatmmın baştangıç taıihi 01.01.1995 dif. T,ahmine/ı 1998 yıh Haziran aylannda bitecektır. 9- Cari ve getecek dönemierde yararlanılacak yatınm mdmmıntn loplam tutan: Cari dûnemde 902.471.178.080.-TL ve getecsk dtoemierde ıse tahmmer 5.865.923.245.933.-TL yatınm indinminden yararfanılacaklır. 10- Işletmenin ortaklar, iştirakter ve bağlı ortaklıklaria olan alacak borç Nişkısi: Alacaklar • • Borçlar Tjeari Tıcan Otnayan ' . Tjcarî Tıcan OKnayan î) Ortaklar , 47.051.738.021. 2) Bağlı Ortaklık 3) Iştirakler 11 - Stoklar ve diğer bilanço kalemterinde uygulanan değerteme envanter ve amortısman ayirma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe poftkalannda önceki dönemlere göre yapılan değîşîkhKler, bu değışikNklenr parasal eftiteri ve ışletmenin süreMKği He dönemsell* varsayımlannı değiştlrecek muhtemel gelışmeter ve bunlann gerekçeteri: Stoklar ağırlıkli ortalama maliyet yöntemme göre, bdanço kalemlerl etde etme maliyet yöntemıne göre degertendkilrnekte, fiiii envanter yöntemi uygulanmakta, maddi sabit kıymetlere normal ve azalan amortisman yontemi uygutanmafctadır. 12- Tebliğin 1 nolu ekinde beirtjlen bilanço tantunden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara işton bdgi: YOKTUR 13- Tebliğin 2 nolu ekinde oeSrtılen şarta bağlı zarartarfeher türtü şarta bağlı kazançlara ilişkin brtgı. fışletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu efcileyebilecek hukukl ihtjlaflann mahiyetten bu bötûmde açıklanır.): YOKTUR 14- Işletmenin gayn safı kâr oranları üzennde önemlı ölçûde etkıoe bulunan muhasebe tahmmlennöe değtşiklMere itşkm bilgı ve bunlann parasal etMen. YOKTUR 15-AWdeğerierûzerindemevcutbulunantoplamipotekveyateminattutarian: Variten İpoteMer : 1.943.265 000.000.-TL Veriten Banka Teminat Mektuptan : 2.437.901.588.013 • TL 16- Aktrl değertenn toplam sıgorta tutan 3.206.949,750.000.- TL. Bu meblağ 01.01.1998den rbbaren 6.573.00OO00.000.-TLye yûksettlmiştir. 17- Alacaklar için alınmış olan ıpotek ve dığer temtnatların toplam tutan: Alınan tpotekler : 23 490.000.000 - TL Alınan Banka Teminat Mektuplan : 181.923.485.718 -TL Alınan Teminat Senetten : 63.034.007.194.-TL Alınan Teminat Çekteri : 43.582.729.120.-TL 18-Pasıtte yer ahnayan taahhûtlenn toplam tutan: YOKTUR 19- Bankalardaki mevduatm bloke olanına iişkin tutariar YOKTUR 20- Bilançoda maliyet bedeli üzerinder göstenlmtş menkul kıymetlerin ve fınansal duran varlıkların borsa rayıçlenne göre, borsa rayiçleri ûzermden gösterilmiş menkul kıymettenn ve finansal duran varlıkların maliyet bedelterine göre değerlenni gösteren bılgı: Hazine Bonosu: 2.490.000.000.- TL 21 - Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp ışletmenin ortaklan, şrjrakten ve bağb ortaklıklar tarafından çıkanhmş bukman menkul kıymet tutarlan ve bunları çıkaran ortaklıklar YOKTUR 22- Mali tabUardaki "rjğer" ibaresmı taşıyan hesap kalemlennden dahil olduğu grubun toplam tutannın %20'sini veya bilanço aktrt toplamının %5'ini aşan kaiemlerin ad ve tutarlan Dığer maddı oVnayan duran vartıklar: 1) Hakiar (Bılgısayar yazılımları) 1.115.878.909.-TL 2) Özel malıyetter: a) Fabrika btnası b) istanbul bökje md c) Aûana bölge md. d) Ankara bökje md. e) Ege bölge md. f) Bursa bökje md. g) Toplam h) Birikmiş amortisman 11.421.040.860.-TL 455.439185.-TL 23.600.000.-TL 18.408.000.-TL 315.510.869.- TL 50.000.000.- TL 13.399.039.774.: TL 4.933.675.948.- TL Digerborçye gkter karsılıktan: a) Ödenecek tsans giderteri b) Ödenecek ticari kredi faizleri c) Ödenecek dro pirim karşıhklan d} Toplam 52.643.342.564.- TL 94.032.235.556.- TL 6.024.389.213.-TL 152.699.967.333.-TL i) Net 8.465363826- TL 23- "Dığer alacaklar" ıle 'Diğer :<ısa veya Uzun Vadeli Borçlar' hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının %1'ini aşan, personeHen alacaklar ile personete borçlar tutarlannın ayn ayn toplamlan: YOKTUR 24- Ortaklar, ıştırakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedenryte ayrılan şüphelı alacak tutarlan ve bunlann borçMan: YOKTUR 25- Vadesı gelmiş bulunan ve henûz vadesi gelmeyen alacaklar için aynlan şûpheli alacak tutartan, (bu tutartar ayrı toptemtar olarak gösterüir.): Şûpheli alacaklar: Karakaya BoyaTic. Paz. Ltd. Şti- 550.161.818-TL Onder Boya Ltd. Şti. 2.165.029.003.-TL Platkı Boya Ltd. Şti. 1.915401.983.-TL 4.630.592.804- TL 26- işletme üe dolaylt sermaye ve yönetim ilişkisıne sahıp tştiraider ve bağlı ortaklıklann dökümû ile işt&aMer ve bağk ortakHdar hesabında yer alan ortaklıkların isımleri ve iştirak oran ve tutarlan: YOKTUR 27- İştırakler ve bağlı ortaklıklarda ıçsel kaynaklardan yapılan sermaye artınmı nedeni ite etde edilen bedelsiz hisse senedi tutarlan: YOKTUR 28-Taşmmazlar ûzerinde sahip oiunan ayni hakiar ve bunlann değerteri: YOKTUR 29- Duran variıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerteme tutarlan: . . 1995 16.180.579.933.- • . 1996 1997 32.115.121.657- 31.12.1996 taıihi ttanyıe yemden degerleme isiemlen yaplmrş. 20.387.272.182- TL. Değer artış tonu hesaplanrmş, a x * «nansman gider kısıBarras ledenıyıe 1997 y*nda iptal erürriştir. 30- Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantsı oimayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayn ayn tutarlan ve TL'na dönûştürülme kunan: BORÇLAR Ç[NŞ! Döviz cinsi Miktar TLKuru Tutar. fTL) Hammadde ABD. Dolan 1.911.100 204.750- 391.297 725.000.- Hammadde AlmanMarkı 516.841 114.240- 59.043.915.840.- Hammadde Fransız Frankı 95.200 34.120 3.248.224.000.- ALACAKLAR ihracat ABD Dolan 1.535.390 204.750 314.371.102.500.- 31- Ortaklar. iştırakler ve bağlı ortaklıklar lehine venlen garanti, taahhût, kefalet, avans, ciro gibi yOkûmlûluklerin tutan: YOKTUR 32- Kategorileri irjbariyle yıl ıçinde çalışan personelin ortalama sayisı: Kadrolıı personel sayısı: 355 Geçn personel saytsı: 60 33- MaN tabloları önemli ölçûde etkıleyen ya da mali tabtolann açık, yorumianabilir ve anlaşılabilir olması açtsından açıklanması gerekli olan diğer hususlar 31.12.1996 TariN itibariyle ayrılmış olan kıdem tazminatı karşılığı hesabında, kıdem tazmınatı tavanı 56.312.500.- TL. olarak dikkate alınmış *en, kıdem kazminatı tavanı 01.01.1997tarihınden itibaren 104.734,375- TLolmuştur. Yukandaki maddeterrje yer almayıp işletme için bellı t»r öneme sahıp olan muhasebe polftıkaları: YOKTUR PASİF (KAYNAKLAR) I- KISA VADELİ BORÇLAR A. FİNANSAL BORÇLAR B. TİCARİ BORÇLAR C. DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI II- UZUN VADELİ BORÇLAR A. FİNANSAL BORÇLAR B. TİCARİ BORÇLAR C. DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI III-ÖZ SERMAYE A. SERMAYE B. SERMAYE TAAHHÜTLERI (-) C. EMİSYON PRİMİ D. YENİDEN DEGERLEME DEĞER ART1ŞI 1 • DURAN VARUKLARDAKİ DEĞER ARTIŞI 2- İŞTİRAKLERDEKİ DEĞER ARTIŞI 3- BORSADA OLUŞAN DEĞER ARTIŞI E. YEDEKLER 1-YASALYEDEKLER : 2-STATÜYEDEKLERİ 3-ÖZEL YEDEKLER -» ' 4- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 5-MALİYET ARTIŞ FONU 6- SERMAYEYE EKLENECEK İŞTİRAK HİSSELERİ VE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI F. NET DÖNEM KARI G. DÖNEM ZARARI(-) H. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 1-199. YIUZARARI 2-199. YIUZARARI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI CARİDÖNEM 31.12.1997 0 32.447 0 0 145.626 0 822 5 72.138 0 0 O 2.698622 1.452.354 62.121 64.603 362.480 3.789.100 0 0 0 246.298 460.000 0 1.040.000 32.447 218.391 547.209 0 0 4.640.180 4.035.398 2.298.047 10.973.625 ÖNCEKİDÖNEM 31. 0 20 720 0 0 80.098 0 0 0 . 0 0 0 0 1.028.877 566.281 105.593 20.649 77.853 747.876 6 0 0 121.194 300 000 0 0 20.720 80.098 147.998 0 0 2.1996, 1.799.253 869.076 548.816 3.217.145 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI: (31.12.1997) I - Dönemm tüm amortisman gideneri ile itfa ve tûkenme paylan: a) Amortisman gıderlen 70.354.394.841.- TL aa) Normal amortisman giderien. 38.239.273.184- TL ab) Yeniden değertemedendoğan amortismangıdenen, 23.054.771.669- TL b) itfa ve tükenme paytan YOKTUR 2-Dineminreeskontvekarşılıkgiderteri: 154.131294.002.-TL V . - - ' "•••.' "' ' A a)Reeskontgiderieri 154.076 136.422.-TL ' "" ^ b) Karşılıkgıderlen 55.157.580-TL 3- Dönemın tûm finansman giderleri: 2.595.710.997.228.-TL a) Ûretim maliyetine verilenler ^ 40.912 937.717.-TL b) Sabit varlıklann maüyetıne verilenler ^ 1.806.698.786.252.-TL elDoğrudangıderyazılanlar 748.099.273.259.-TL 4- Dönemin finansman gıderlerinden ortaklar. bağh ortaklık ve işSraklene ılgli kısmm tutan (Topiam tutar jpnrjekı payları %20 yı aşanlar aynca gösteritecektir.! YOKTUR 5- Ortaklar. bağlı ortaklık ve ışüraklerte yapılan saiış ve alışlar (Toplam tutar çndekı paylan %20'yı aşanlar aynca gösteritecektir.) YAŞAR HOLDİNG A.Ş oen alışlar 86.236.395.005- TL YAŞAR HOLDİNG AŞne satışbr •• 7.277 299.193.-TL 6- Ortaklar. bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen taiz, kıra ve benzerleri (Toplam tutar içindeki paytan %20'yı aşanlar aynca gösteritecektif.) YAŞAR HOLDİNG A.Ş, 86.236.395-005.- TL 7- Yönetim kurulu başkan ve ûyelenyie genel müdûr. genel koordinatör, genel mOdür yardımcıları gtbı ûst yönetıalere cari dönemde sağlanan ûcret ve benzen menfaatlenn toplam tutan: 36.500.000.000.- TL 8- Amortisman hesaplama yörttemleri ile bu yöntemlerde yapılan değışikikterin dönemın amortisman giderlerinde meydana getırdiği artış (+) veya azalış (-): Normal ve azalan bakıyeler yöntemleri uygulanmaktadır, yöntem değişikliği: YOKTUR 9- Stok malryetı hesaplama sistemleri (Safha veya sipanş maliyeti gibi) ve yöntemleri (Ağıriıklı ortalama maliyet ilk g>ren ik çıkar, hareketfi ortalama maliyet gfa.v Fiili maliyet, ağıriıklı ortalama maliyet. 10- Varsa, tamamen veya kısmen ftlı stok sayımı yapılamamasının gerekçeler: 31,12.1997 tanhınde fiili sayım yapılmıştır, I1 - Yurbçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürûn, hurda, döküntu gibi maddetern satışlan ile hızmet satışlarının ayn ayn toptamlannın brût satışlann yüzde yirmısıni aşması rıaknde bu madde ve hizmettere İSşkm tutarlan: YOKTUR 12- İştetmenin varsa satışlanyla ügili teşvik ve sûbvansryonlar hakkında bilgi: YOKTUR 13- Önceki döneme ilişkın geiir ve gkjerler ile önceki döneme aıt gider ve zarariann tutartarmı ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not: Onceto döneme tlışkın gedr ve kâriarda görülen 39.775.000.- TL Yaşar Bank 1996 yılı banka masrafı ladesi, 397.867.000.- TL. 1994 yılında ödenen net aktıf vergıa kısrm laoesı ve 89293.000-TL îsegûmnjkvergiiadesidir. 14- Adt ve imtjyazlı hisse senetten için ayn ayn gösterilmek koşuluyla: 1.000. TL Nomınal Değerdeki Net Dönem Kân .1 0 M 11896 TL Hisse Senedi Başına Kâr (TL) = Çıkanlmış (Ödenmış) Sermaye 15- Her btr ana ürerjm grubu için ayn ayn otmak ûzere, iştetmenin dönem içinde gerçekleştirdıği mal ve hızmet üretim miktarlarındakı değişmeler: KREDİ URETİMI Mobilya boyalan İnşaat boyalan Sanayi boyaları Otc tamir boyalan Özel polyester reçinelen TOPLAM Mobilya boyalan İnşaat boyalan Sanayi boyalan Otc tamir boyalan Özel polyester recineleri DİĞER ÛRÛNLER Emûtsryon Sistemleri (Yasaş)" Oto yan Sistemleri (Dyosad)" Tutkal (Akril)" Boya Fırçaları (Botaş)" TOPLAM 31 12.1996 (TONJ 11.996 2.626 4.191 378 3.631 22 822 eünerwı auneın ıçv 31.12.1996 [TON] 12.017 2.358 4.317 421 3.633 5.763 96 70 •134.016 31.12.1997 (TONj 13.545 5.642 5.289 429 4.740 29.645 noe gerceKieşuroiç 31.12.1997 (TON) 13.689 5.385 5.470 355 4.664 3.514 52 80 144.483 DEGIŞIM % 12.9 114.8 26.2 13.5 30.5 29.9 KREDİ ÜRETİMİ 3112.1996 31.12.1997 DEĞIŞIM 1284 26.7 -15.6 28.4 -39.0 -45.8 14.3 7.8 28.675 33209 15.8 • AıJet satşiaı - Emüaycn s^emlen oto yan sslmM. tulkal w boya lırçalan Yasaş * Ş Oyosad A.Ş, Akril A.Ş. ve BoOŞ A.Ş. erafmdan ûfet*ne«8* BAYRAKLI BOYA VE VERNİK SANAYİİ A Ş 01.01.1997 31 12,1997 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KARŞILAŞTIRMALI ÖZET GELİR TABLOSU (000.000.- TL. I A- BRUT SATIŞLAR B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) C- NET SATIŞLAR D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KÂRI veya ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ (-) ESAS FAALİYET KÂR veya ZARARI F- DİĞER FAALİYETLERDEN GEÜRLER VE KÂRLAR G- DIĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) H- FİNANSMAN GIDERLERİ (-) FAALİYET KÂRI veya ZARARI 1- OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KÂRLAR J- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-1 DONEM KÂRI veya ZARARI K- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÛLÜKLER (-) NET DÖNEM KÂRI veya ZARARI BAYRAKLI BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. 01.01.1997 • 31 31.12.1997 10271.811 f2.054.519) 8,217.292 (5.528.898) 2688.394 (1.418.899) 1.269.495 147.380 (169.115) (748.099) 499.661 147.624 (869) 646 416 (99.207) 547.209 12.1997 DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENFTİM RAPORU 31.12.1996 4.764.023 (937.2631 3.826.760 (2.770.884) 1 055.876 (580.572) 475.304 33.961 (36.864) (283.014) 189.387 2.714 (627) 191.474 (43.476) 147.998 BAYRAKLI BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. nin 31 12.1997 tanhı ıbbariyle dûzentenmış btlançosumj <e bu tanhle sona eren hesap dörıemıne aıt get- tahosu, Fon Akım. Nakrt Akım, SatışJann Ualiyeti v« Kâr Dağıtım TaUosunu ıncaemış butunuyooE. inceterıemız gene kabui görmüş deneüır ıte esas ve stanrjartlanna uygun olarak yaptlm;ş ve doiayısıyta hesap ve ıştemlerie ilgıli olarakTOjHasebekayıtlannın tontrolü ile geraıli gördûğümûz diğer ttenetım yöfflem ve teknıMennı ıcenniştir. Görüşûmuze göre, sözkonusu mali taOtolar BAYRAKLI BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. mp 31 .'2.1997 tarihindekı gerçs* mali ttarumunu ve bu tanhle sona eren hesap dönemine ait gerçe* faaiyet sonucunu, mevzuala ve bir önceki hesap dânerm ile tutariı t»r şekilde jygulanan genel kabui görmüş Tiuhasebe ilketerine uygun olarak doğru btr biçımde yansıtmaktadır. lzmirO5/D3ıl 1998 AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLIK VE DENETİM HİZMEUERİ A.Ş. Sonjmlu Otak Baş Denetçi. Yeminli Mali Mûşavır Ahrnet Sezer ENGİN ŞÎŞMANŞJRKET (0-212)274 88 48 PENARHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1997/31 Davacılar Emine Krray, Hasan Güven vekilleri tarafmdan davaltlar Hüseyin (Hüsnü) Birsen. Faruk Bırsen. Zöhre Bayraktar. Veysel Bayraktar. Süleyman Bayraktar. Sezgin Bayraktar. Sezer Bayraktar ateyhlerine aç- tıgı Kırklareli ili. Pınarhisar ilçesi, Osmancık köyü. pafta no: 15. parse! No: 2229 sırasında kayıtlı dava konusu taşınmazda davalılann müdahalesınin men-i dâvasinm yapılan açık yaraılaması sırasında venlen ara ka- ran uyannca: Davalılardan Hatice Meriç'in (Bayraktar) adresi lespit edilemedığınden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle. davalı olarak katıldıklan davanın duruşma günü olan 12.05.1998 günü saat 11,20'de mahkemeye bizzat gelmelerı veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelen veya davaya cevaplannı bildirmeleri ve gelmedikleri takdırde HUMK'nin 213 maddesi geregınce \okluklannda davaya devam olunacağı ve karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak ûzere ilanen tebliğ olunur. 17.4.1998 Basın: 18044 "Kıbpıs Federal Cumhupiyeti" • MOSKÖVA(AA)- Rusya, Kıbns"ın • demilitanzasyonu (asker ve silahtan anndınlması) yolunda hazırladığı ve BM'deki Temsiicisi Sergey Lavrov tarafından BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a 30 nisanda verdiği planırun tam metnını açıkladı. Metinde. kurulması istenen devletin ismi "Kıbns Federal Cumhuriyeti" olarak tanımlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafindan basına venlen beş sayfahk planın, demilitarizasyonun temel ilkelen adlı bölümünde dört madde halinde şunlar sıralanıyor: Federal Cumhuriyet. sahil muhafaza servisi dışında federal silahlı kuvvetlere sahip olmayacaktır; Federal Cumhuriyet. yedek askeri güçlere sahip olmayacak. sivillerin paralı güvenlik gücü olarak kulîanılmalan yasaklanacaktır: Federal Cumhuriyet ile. onun iki unsuru (Türk ve Rum Devletlen) polis güçlenne sahip olacaklardır; Federal Cumhunyet'in ve onun unsurlarının güvenliğı garanti altına ahnacaktır. Holbrooke pes etmedi • AINKARA(AA)- Kıbns'ta mekik diplomasisi ile çözüm arayışlarından eli boş dönen ABD'nin Kıbns Özel Temsiicisi Richard Holbrooke'un haziran ayında yeniden bölgede temaslarda bulunacağı öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Holbrooke. ABD Dİışışleri Bakanı Madeleine Albright'ın mayıs ayı sonunda Ankara veÂtina'yayapması planlanan ziyaretlennden sonra haziran ayı içinde bölgeye geri dönecek. ABDDışişlen Bakanı Albright'ın Ankara vc Atina ziyaretlennden önce İngiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook'un da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Italya'da -; sel can aldı • ROMA (AA)-ttalya"nın güneyinde şiddetli yağışlann yol açtığı sel ve toprak kaymalannda 25 kişinin öldüğü. 70 kişinin kayıp olduğu ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi Can kaybının • meydana geldiği 4 köyü basan çamur selinin yüksekliğinin yer yer 2 metreye çıktığı bildinldi. Irpinia dağlan eteklenndeki köylerden 3 bin kişi tahliye edildı. Bir sivil koruma yetkilisi bölgeye 10 helikopter gönderildiğinı, aralannda 40 yaralının da bulunduöu yüzlerce kişiyi e\ lennin çatılanndan indirerek kurtardıklannı söyledi. Rlistin'de iki saldın • KL'DÜS(A.\)-Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci kendisini bıçakla yaralayan bir Filistinli'yi vurarak öldürdü. Israil radyosu. Batı Şenanın kuzeyindeki Yahudi yerleşımi ElVde bir yerleşimcinin kendisini bıçakla göğsünden yaralayan Filistinli'yi öldürdüğünü duyurdu. Kudüs'teyse duvarlarla çevrili Eski Kent'te dolaşmakta olan Israilli bir genç. bıçaklanarak öldürüldü. Polis kaynaklan, kentin Müslüman kesiminde yürüyen İsrailli gencin. Filisrınli bir saldırgan tarafından 4 ayn yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü açıkladılar, IRA'dan Sinn Fein'e meclise katıtma izni • DlT BLIN (AA) - îrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA), siyasi kanadı Sinn Fein'in gelecekteki Kuzey Irlanda Vleclisi'nde yer almasını kabui etti. tngilız basını. Sinn Fein'in bu sayede Kuzey Irlanda Meclisi'ne katılabileceğini ve ademi merkeziyetçi bir hükümette yer alabileceğini kaydetti. Bu arada. Belfast'ta Protestan olduğu sanılan iki kişi açılan ateş sonucu yaralandı. Saldınnm bir iç hesaplaşmaya yönelik •"cezalandınna" amaçlı oldugunun tahmin edildiği belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog