Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

RADYO Cumhuriyet BUGÜN YAYINDAYIZ Cumhuriyet R AO Y BUaİTN. YAYINDAYIZ 75 VILSAYİ: 26510 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) /Cumhuriyet 7MAYIS 1998 PERŞEMBE GAZETEMİZİ BUGÜNLERE GETİREN OKURLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ 1924'TEN BUGÜNE 6. VE 7. SAYFADA Dönüm Aoktası Cumhuri.vet'iıı ilk sayısı 74 yıl önct bugün yayımlandı. Dıfaa önccki yıldönümlerinde açıkamıştık; ancak yeni kuşak- lairada duyurmak için bir nokta- nın dtmı yeniden çizmekte yarar van Cumhuriyet, Kurtuluş Sa- vaşında Ankara'da çıkan Veni Gün'ün devamıdır. Kurucumuz Yurus Nadı. Milli Mücadele'ye kaûknakamacıyla 1920'de BabV ili'y terk etmiş, Ylustafa Kemal Paşa'nın yaıunda Veni Gün'ii çı- karnıştı. Zaferden sonra 1923 Devrimi gerçekle$ınce, Istan- bul'da Cumhurivet'i yayımlama- yatnşladı. Dtmek ki Türkiye Cumhuri- yeti'nin var oluşuyla Cumhuri- yet gazetesinin yazjpsı bir-, " • Yıınus Nadi. Cıunhuriyet'in Qk sayısında " Bız ne bir partı ne de hukumet gazetesıyız" diyerek bağımsıziığımızı ilan etmişti. Bu- na karşın o gunden bugüne Cum- hurivet'i "resmı gorüş'ün gaze- tesi olarak tamtmak isteyen çev- reler, bu yoJda propagandayı sür- dürdüler. Ancak bu ne biçinı "resmı go- ruş" gazetesidir kj \nkara'daki hükûmetler uzun ydlardan bu yana Cumhurivet'i dava etmek- ten. kapatmaktan, resmi daireie- re girmesim yasaklamaktan geri duntıamışlardır. L zun bir süreç- te Cumhuriyet'in •"resmı çevre- ler'de sakıncah görülmesi. dev- lettdti bu çabanın sonucudur. Peki, bu çeiişki nasıl açıkiana- bffir?- • Yunus Nadi'den sonra yanm yüzyıl Cumhuriyet'i yöneten Başyazanmız Nadır Nadı, çok partili rejimden hemen sonra. 01- kenin demokrasiye değil, karş»- devTİme doğru yol alacağını sez- mişti. Bu konu kendisine soruldu- ğu zaman, geleceğe ilişkin diişün- celerini "Kısa sure ıçm lyımser değılım, uzun süre ıçm karam- sar değılım" diye dile getirirdi. Çok uzun bir süre Cumhuri- yet'in, birbiri ardına gelen hükü- metlerce neredeyse "sakıncalı" saydmasuıın temelinde yatan ne- den beflidir. Atatürk'ün 'Avdın- lanma Devnmı'ylekurduğulaik Türkiye Cumhuriyeti'nde, Turk- Islam Sentezı'ni devletin ideolo- jisi yapmak isteyen iktidaıiaria Cumhuriyet gazetesinin bağdaş~ ması elbette soz konusu olanraz- dı. Çok uzun bir süre bu çatışma sürmüştür. Ancak siyasal irtka açık seçik iktidara oturduktan sonradır ki gözler açılabilnıiştir. Refah Partisi'nin hükümet kurması bu bakımdan bir dö- nüm noktası gjbi algüanabilir. 11- ke irtka ve aynlıkçılık uçurumu- nun kenanna gelmeden uyanış başlamadı. Karşıde\rime çok uzun süreden beri ilk kez 'dur' denilmiştir. Cumhuriyet'in haklı olduğu sonunda açık seçik ortaya çıktı. Ancak daha önfimüzde uzun ve ince bir yol var. • Elinizde tuttuğunuz bu sayısı fle Cumhuriyet 74'üncü y üı geri- de bırakıyor, 75*üıci yıla adımını atıyor. Bu sonuca okuriannıı/jn desteğiyle ulaşıyoruz. Vledyanın karteDeştiği ve tarikat gazeteleri- nin piyasayi sardığı ortamda tek bağımsız gazete Cumhuriyet'in okurlardan başka destegi yoktur. Umuthı bir yolun başlangıcın- dayız; okuriannuza 'nıce yıllara" diyesesleniyoruz. Cumhuriyet Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı '1997 Güvenlik Raporu' açıklandı 9 Islaııı tehdidi• Almanya tçışlen Bakanı Manfred Kanther, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı ile birlikte düzenlediğı basın toplantısında "aşırı Islami örgütleri f;elecek yüzyılın en büyük tehdıdı" olarak gösterdi tslamın değıl aşın slamcılann tehlıkesinın vurgulandığı raporda, 26 bın 500 kayıtlı üyesi ve on binlerce sempatızanı ıle merkezı Köln'de olan İslam Toplumu Mıllı Görüş Teşkilatı'nın başta geldığıne dikkat çekıldı. Raporda aşın millıyetçı örgütlerin büyük bir faaliyetı olmadığı kaydedıldı • PKK'nin ıse "kriminal birörgüt" olduğu açıklandı. 1993 yılında konulan faaliyet yasağmın etkili olduğunu belirten Alman Bakan Manfred Kanther, örgütün geçen yıl şiddet eylemlerinden büyuk ölçüde vazgeçtığine işaret ederek "Umarım bu böyle kalır" ıfadesını kuüandı. Şiddet olaylannda kaydedılen düşüşün, özellikle PKK'njn taktik değıştırmesmden kaynaklandığı vurgulandı Yasadışı yabancı sol örgütlenn Almanya"nın ıç güvenlığını tehdıt ettığı belirtildi. KOÇ HOLDİNG'DEN GÜNEYDOĞU'YA YATIR1M • 3. Sayfada ÎKİ ASKER ŞEHtT OLDU • 5. Sayfada CAMİLERİN YÖNETİMİ DIYANET'E • 5. Sayfada İBOR8A O I OOLAHİ MARK 2-450.000 Oncek 2 40O.OOO DENİZtNCEDtKEN BONN - Almanya'da ulke ıçı ıs- tıhbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından hazır- lanan "1997 Güvenjik Rapo- nı"nda, ulkede faalı>et gosieren aşın dınci gruplann başında, 26 bın 500 kayıtlı uyesı ve on binler- ce sempatızanı ıle İslam Toplumu Mıllı Goruş Teşkilatı'nın UGMG) geldığıne dikkat çekıldı Almanya Içışlen Bakanı Manfred Kanther. a$ın lslamcıian gelecek yüzyılın en büyük tehlıkesı olarak gördük- lennı vurguladı Almanya içışlen Bakanı Manfred K.anther, bugun Anayasayı Koruma Teşkıiatı Baş- kanı Peter Frisch ıle birlikte Bonn'da düzenlediğı basın toplan- tısında, ülke ıçı istıhbarattan so- rumlu Anayasayı Koruma Teşkı- lalı tarafından hazırlanan "1997 Gü>enlik Raporu" hakkında bılgı venrken PKK'nin -kriminal bir örgüt"olduğunu so>ledı PKK'ye kaı>ı Federal Içıslen Bakanlığf nca 1993 yılında konulan faaliyet ya- sağının etkılı olduğuna işaret eden Kanther, orgutun geçen yıl şiddet eylemlennden buyıık ölçude vaz- geçtığıne işaret ederek "Lmanm bu böyle kalır" ıfadesini kullandı MArkasıSa. I9,Sü.3'te H a p i s c e z a s ı p a r a y a ç e v r i l d i Özer Çiller mahkûm • Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesı, TBMM soruşturma komısyonuna sunduğu belgelerde sahtecilik yaptığı ıddiasıyla yargılanan DYP lideri Tansu Çıller'in eşı Özer Uçuran Çıller'ı, görevinı kötüyekullanma suçuna katıldığı gerekçesıyle 5 ay hapıs cezasına mahkûm ettı. Özer Çıller'in duruşmalardaki durumu ve geçmişinı göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, mahkûmiyeti para cezasına çevirerek erteledi. • 19. Sayfada T a t i l M e c l i s ' i t ı k a y a c a k Reform paketi unutuldu • TBMM son 7 hafta boyunca sadece bir tek tasanyı yasalaşhrabilirken, çalışma yılının dolmasma 2 ay kala, vergı, yerel yönetimler reform tasanlan ile ırtıcayla mücadele pake4ı içinde yer alan 8 tasanntn çıkanlabilmesi oianaksızlaştı. CHP'nın hükümete Meclis çalışmaiannda tam destek vermesı sağlansa bile, temel yasalann 2 aylık sürede Meclis'ten geçmesinin olanaklı görünmedığine dikkat çekıldi. • 5. Sayfada Kenan Mak cinayetiyle ilgili ülkücü Soner Gökgül tutuklandı karşıbirlikAlü günlük yürüyüşün sonunda Deniz, Hüseyin \e Vusurun başucunda toplandılar. 68'liler. üç devrimci gencin Türkiye insanının bağımsı/lığı ve her türiü baskı ve sömüriiden kurtulması için yürüttükleri mücadelede haksız yere idam edjldiklerini vurguladılar. 68'1üer '3fidan'la buluştu • "Bağımsızlık ve Demokrası Yürüyüşü" Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan \e Hüseyin Inan'ın mezarlan başında düzenlenen görkemlı bir anma töreniyle sona erdi. ANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - 68'lıler Bır- lığı V'akfı'nın. 1 Mayıs'ta Samsun'dan başlattığı 'Ba- ğunsızuk ve Demokrasi Yü- rüyüşü' Deniz Gezmiş, Yu- suf Aslan v e Hüseyin tnan' ın mezarlan başında düzenle- nen görkemlı bir anma töre- MArkasıSa. 19,Sü.5'te (Fotoğraf: HAS\\ W Dl\) • Bolu'da önceki gün Kenan Mak adlı öğrenciye iınç eden ülkücüler dün Ankara'da DGM'ye çıkanldılar. Ifadeleri alınan 17 ülkücüden 16sı turuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sorguda, olay sırasında çekilen görünrüler izlenerek Mak'ı öldüren kışı tespıt edıldi. Soner Gökgül adlı ülkücü tutuklandı. • Kenan Mak'ın ölümünden sonra siyasi parti il başkanlan ve bazı kitle örgütü yöneticileri Belediye Başkanı Necdet Gören başkanlığında bir araya gelerek olayı kınadılar. Universiteli gençlerin öğrenim özgürlüğüne gölge düşürülmemesini istediklerini kaydeden Gören, demokrası ve insan haklanna saygılı her türlü tedbirin yanında olduklannı belırtti. • 4. Sayfada 'YENİ ÇATLILAR İSTEMIYORUZ' • 4. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' Î N İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar: NURCULUK Prof. Dr. NEDA ARMANER Ankara Unıversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Neda Armaner, bu çok önemli bilimsel çalışmasında İslam dininden ayrılan bir akım olan Nurculuk'la ilgili olarak şunları söylemektedir: "Nurculuğun milletimiz ve dınımız içinde zumre yaratma çabalarını ortaya koyan bir hayli belge vardır. Bir kere, tarikatçı olmadıklarını söyledikleri halde kendılerı bir şeyhın, bir müridin çevresinde toplanmışlardır. Said-i Nursî için kullanılan hitaplardan bırkaçına bakalım: Muhterem Ustadım Efendim Hazretlerı, Bulbül-ü Bağıstan-ı Kur'an, Eyydhel Üstad-ul-Muhterem, Üstad-ı Ekremın Efendim Hazretlerı gibı sozlere pek çok risalede rastlanmaktadır. Turkiye'de resmen tanınmış bir Nurcu okul, medrese buiunamayacağına göre, böyle bir gruplaşmaya yasadışı sayılan gizli bir zumre gözüyle bakılabilir. Çünkü, tarikatçı soylemler kullanılarak Nur Risalelerı'nın yayılması için dinî duygular ıstismar edılmekte ve Nurculuk açıkça bir misyon olarak belirmektedir." Prof. Dr. Neda Armaner'ın bu önemli bilimsel araştırmasını ilgiyle okuyacaksınız. Yarm Cumhuriyet l GÜNCEL CUIVEYT ARCAYUREK Bu Akılla Gidersek... Sıyaset rulet masası onunde sankı: Başbakan Yılmaz: "Bıze bir şans daha venn." CHPIıden "Vatoş/W/"Baykal: "Başbakan yetennce şans- Bu hafta içinde sıyasetın önünü açacak gelışmeler bek- lenıyordu Başbakan Yılmaz, bu hafta ıçmde Baykal'la buluşup "TB- MM hazıranda tatıle gırmeden önce çıkanlmasını ongördûk- mArkosıSo. 19, Sü. l'de ijieHi yılın tanığı bir yazar Oya Baydar'la yazarlığı ve son romanı üzerine iki söyleşi ve tüm yapıtlarının bırdeğerlendirmesi... "Sevdanın adresi belli değil" 30 yıllık deneyimim, gozlemlerini, anılarını ve yaşadıklarını 16 kitaba sığdıran Hikmet Çetınkava'nın yenı kitabı... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY ••Sürgün Turizmi. Içel Emnıyet Muduaı Tuncay Yılmaz'la ilgili gelışmeler, burokratlann hangı koşullarda çalıştığını ortaya koyan önem- li bir gosterge. Yılmaz, uzun yıllar başkentte, Emmyet Gene) Mudurtuğu Kaçakçılık ve Organıze Suçlar Daıre Başkanı olarak gorev yapmıştı Bıze ulaşan bılgıler kadanyla Yılmaz'ın "defo'su yok. Burokrasımızın bir geleneğı daha var, "ctefo"lu olma- yanın "defol'u oluyor • Arkosı Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog