Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

6 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Tateban saldırıya geçtî • İSLAMABAD(AA)- Afganistan'daki taraflar arasında Pakistan'ın başkenti tslamabad'da yapılan banş görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Molla Muhammed Ömer liderliğindeki Taleban'ın yeniden saldınya geçtiği bildirildi. Afganistan'ın kuzeyindeki Takhar bölgesinde Taleban güçleri ile Ahmed §ah Mesud'a bağlı birlikler arasında önceki gün çıkan çatışmalann sürdüğü kaydedildi. Afgan Tslam Ajansı (AIP) tarafindan verilen haberde, ağır top saldınlannın da düzenlendiği çatışmalarda can kaybı olduğu belirtiliyor. Vatikarîda cimet • VATİKAN(AA)- Vatikan'da papalık kurumunu korumakla görevli Cedric Tomay' ın, bir anhk cinnet sonunda Isviçre Muhafızlan komutanı Alois Estermann ile eşi Gladys Meza Romero'yu öldürdükten sonra intihar ettiği bildiridi. Papa 2. Jean Paul tarafindan, Isviçre Muhafızlan Komutanlığf na atanmasının üzerinden yalmzca 10 saat geçtikten sonra öldürülen Estermann, Mehmet Ali Ağca'nm 13 Mayıs 1981 tarihinde St. Peter's meydanında Papa'ya yönelik suikast girişimi strasmda, Papa"mn hareket halindeki özel arabasına atlamıştı. Eşcinsel Olimpiyatı'na • AMSTERDAM(AA)- Avrupa Birliğı Komisyonu, gelecek ağustos başmda Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenecek Eşcinsel Olimpiyatlanna 55 bin dolar mali destek verecek. Olimpiyat Oyunlan Düzenleme Komitesi, AB'nin sağlayacağı mali desteğin, Uçüncü Dünya ülkelerinden gelecek olan 375 eşcinsel sporcunun yol masraflan içinharcanacak. Ortadoğu banş görüşmeleri Israirin yeni koşullar öne sürmesi yüzünden sonuçsuz kaldı Netanyahu yokuşa sürdüDış Haberler Servisi - ABD Ehşişleri Baka- nı Madeteine Albright'ın Ortadoğu banş görüş- melerini yeniden canlandırmak için Isi~a.il ve Fi- listin liderleriyle Londra'da sürdürdüğü görüş- meler sonuç almmadan sona erdı. İsrail Başbakanı BenyaminNetanyahu ve Fi- listin Devlet Başkanı Yaser Arafat ile Lond- ra'da 2 gündür görüşen Albright. gazetecilerin, bu görüşmeler sırasmda bir anlaşmaya vanlıp vanlmadığı yolundaki sorusuna "Hayır* yanı- tını verdi. Ancak Madeieine Albright'\n, İsra- il ve Filistin taraflannı, yeni tur görüşmeler için gelecek hafta Washington'a davet ettiği bildirildi. İsrail ve Filistin liderlerinin bu daveti kabul ettikleri açıklandı. Londra'da önceki gün baş- layan görüşmeler, ABD'nin. lsrail'in Batı Şe- • ABD Dışişleri Bakanı Albright, îsrail ve Filistin taraflannı yeni tur görüşmeler için gelecek hafta Washington'a davet etti. hu'nun, işgal altındaki Arap topraklanndaki Ya- hudi yerleşimkrinin inşasının dondurulması ko- nusunda ısrar edilmemesini istediğini söylediler. Öte yandan Albright'ın. Londra'daki görüş- melerden sonuç ahnamadığı yolundaki açıkla- ması, Ingiltere tarafindan yalanlandı. tngiltere Başbakanı Tony Blair'in sözcüsü, Albright'ın, görüşmelerin sonuçsuz kaldığına ilişkin açıkla- masını reddederek Blair ile Arafat'ın yeniden bir araya geleceklenni söyledi. ria'dan yüzde 13 oranında çekilmesini isteyen önerisi yüzünden çıkmaza girmişti. Yenikoşuflar Görüşmeler sırasmda Netanyahu'nun işleri daha da yokuşa sürerek yeni şartlar öne sürdü- ğü bildirildi. Konu ile ilgili bilgi veren Avrupa- lı diplomatlar Netanyahu'nun Londra'daki gö- rüşmelerin başka bir yere aktanlmasını istediği- ni kaydettiler. İsrail Başbakanf nın. Filistinlile- rin teröristlere yönelik aldığı önlemleri daha da sıkılaştırmasını ve bağımsız bir devlet ilan etme- meyi garanti etmesini de koşul olarak öne sür- düğü belirtiliyor. Diplomatlar aynca Netanya- İsrail gazetesinin kkliası Israil'de yayımlanan bir gazete. Filistin lideri Yaser Arafat'ın Kudüs'ten vazgeçerek yakının- daki Abu Dis kentini gelecekteki Filistin devle- tinin başkenti olarak belirlediğini ileri sürdü. Is- rail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Arafat'ın New York taki Dış llişkiler Konseyi'nin üyeleri ile yaptığı görüşmede kendilerine "Abu Dis Ku- düs Urdün'ün kontrolü albndayken kentin bir bölgesi idi. Başketıt olması kabul edilebilir" de- diğinı yazdı. Ancak haber, Filistin yönetimi ta- rafindan yalanlandı. Özerk Filistin Yönetimi Ge- nel Sekreteri Ahmet Rahman "Bu haber tama- men uydurma. Arafat Doğu Kudüs'ün, işgal al- tmdaki öteki Filistin topraklannın aynlmaz par- çasıoMuğu söyledi, yoksa Ebu Dis'in başkentola- cağını söytemedT dedi. Rahman, Ulusal Filistin Konseyi'nin, müstakbel Filistin devletinin baş- kentinin Kudüs olması konusunda kararalmış ol- duğunu hatırlattı. Endonezya'da zama isyan Dış Haberier Servisi - Endonezya'da hükümetin petrol ve elektriğe zam yapmasının ardından baş- layan protesto gösterilerı sertleşiyor. Ülkenin Me- dan kentinde önceki akşam bir karakolu ve 13 aracı ateşe veren göstericiler çevredeki dükkânlara da zarar verdiler. Polisin gös- tericileri dağıtmak için plastik mermi kullandığı olaylarda 17 öğrenci yara- landı. Endonezya'nm başken- ti Cakarta'nın batısındaki Mercu Buana Üniversite- si'nde dün 5 bin kişinin ka- tıldığı gösteride. hüküme- tin petrol ve elektriğe yap- tıgı zamlar protesto edildi. Göstericiler tarafindan ya- pılan açıklamada -Ülkenin ulusal Dder sıkınrjsı çekme- sinin nedeni Suharto'nun başuu çektiği yeni düzen- dir r denildi ve Endonez- ya'nın içinde bulunduğu ekonomik krizden Suharto sorumlu tutuldu. Batı Cakarta polis şefı- nin idaresindeki yüzlerce polisin göstericileri dağıt- mak için plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kul- lânması üzerine 17 öğren- ci yaralandı. Yaralılann başkentın güneyindekı özel bir hastaneye kaldınl- dığı bildirildi. Bu arada, önceki akşam ülkeninbatısındaki Medan kentinde binlerce gösterici petrol fiyatlannı protesto etmekiçinbir karakola sal- dırdı. Göstericiler karakolun yanı sıra aralannda güven- lik güçlerine ait iki aracın da bulunduğu 13 aracı ate- şe verdiler. birçok dükkâ- nın camlannı kırdılar. Gör- gü tanıklan. önceki gün meydana gelen olaylann ardından dün Medan ken- tinde yoğun güvenlik ön- lemleri alındığını belirtti- ler. Ordunun göstericilere sert mesajlar gönderdiğı Endonezya'da, önceki gün polisin Öğretmen Cniver- sitesinde binlerce gösteri- ciyi dağıtmak için plastik mermi kullanması üzerine yaklaşık 30 öğrenci yara- lanrruştı. KIRIKHAN İCRA DAİRESrNDEN GAYRİMENKULÜN AÇDC ARTT1RMA İLAN1 DosyaNo: l W U B E s . Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsı. kıymeti. adedi. evsafi: Kırıkhan ilçesi Karamankası köyün- de kam. tapu sicilinin parsel 85'te kayıtlı 27157? m2 yüzölçümündeki taşmmazda borçlu hissesı olan J7497,'497664 hisseye hisabet eden 20462 m2'lik kumlu tınh toprak yapısına sahip. düz ekın tarlası. sulama- sı DSİ kanalından yapılan bu tasınmazm borçlu hissesi 511.550.000 TL muhammen bedelle satıhktır. S»tış şartltn: 1- Satış, 19.6. W S günü saat 10.00'dan 10.15'e kadar Kınkhan Hükümet Kona|ı önûnde bahcede açık arttırma suretıyle yapılacak. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yûzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satıs masraflannı gecmek şartı ile ihale olunuı. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa, en çok amıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 19.6.1998 Cuma gûnü aynı yerde aym saatte ikınci arttır- maya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın laahhûdü saklı kalmak ûzere arttırma ilanında gösterilen mûddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektır. Şu kadar ki arttırma bedelınin malın tahmin edilen kıymetının yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçham olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve payîaştırma masraflannı geg- mesı laamdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı dûşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu miktar kadar milli bir bankanm teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış. peşın para ıledir, ahcı ıstedigjnde 20 gûnü geçmemek uzere mehıl ve- rilebılir. Tellalıye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahıbi alacaklılarla dığer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususiyle faiz ve masrafa daiv olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildırmelen lazımdır. Ak- si takdırde haklan tapu sıcılı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- thaleye kanlıp daha sonra ihale bedelıni yatırmamak suretiyle ıhalenin feshine sebep olan tüm ahcılar ve kefılleri, teklif etlıklen bedel ile son ihale bedeli arasmdaki farktan ve diger zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müteselsılen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacel kalmaksızın dairemızce tahsil olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin göre- bilmesi için dairede açık olup masrafi verildiğı takdirde isteyen alıcıya bu ömeği gönderilebilir 6- Satışa ış- tirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyen- lerin 1991,1412 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 20.4.1998 (*) llgıliler tabmne irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Basın: 18978 UŞAK 2. İÇRA DAİRESİ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI Dosya No: 19%, 2890 Satılmasına karar venlen gayrimenkulün cinsi. kıymetı, adedi, evsafi: Uşak Merkez Sarayaltı mahallesi Efe Sokakta 472 ada 5 parselde kayıtlı 129 m2 yüzölçümlü alan üzerine inşa edilmış betonarme karkas zemin + dört katlı olup borçluya aıt bu bınada 1-2-3 ve 4 katlardaki 3.4,5.6 bağrmsız bölümlet mesken halinde olup 215 arsa paylıdır. H« katta birer daireden ibaret olup her daire üç oda bir salon. bir mutfak bir VVC'den iba- rettir, belediye hızmetlerinden yararlanan taşınmaz ımar plamnda bitışik nizamda 6 kata mûsaadeli yerlerden- dir. Taşınmazın borçluya ait 4 dairenin toplam değeri 12.400.000.000 TL'dir. Satış şartlan: 1- Satış. 26.6.1998 günü saat 15.15'ten 15.35'e kadar Adliye önünde açık artürma suretiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmin ediFen luvTnetin yüzde 75'ini ve rûçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şarfi ile ihale olunur. BSyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıraran taahhüdü baki kalmak şartıy- la 6.7.1998 Pazartesı günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artüranm taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen mûddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektır. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıyme- rinin yüzde 40'ını bulması ve sanş isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz- sa satış talebi düşecektir. 2- Artnrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nıspetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanm teminat mektubunu vermeleri laamdır. Satış. peşin para ileidır. alıcı istediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebılir. Tellaliye resmi, ihale pulu. tapu harç ve masraf- lan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler saUş bedeKnden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla dığer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklanm hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdtr. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye kanlıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ıhalenin feshine se- bep olan tüm ahcılar ve kefılleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dığer zararlar- dan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faızi aynca hükme hacet kakıaksızm dairemizce tahsil olunacak. bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şart- name. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi verildıği takdirde isteyen alı- cıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Saüşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş, ve münderecatını kabul etmiş sa- yılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1996/2890 sayılı dosya numarasıyla müdürlü|ümüze başvurma- îan ilanolunur. 22.4.1998(*» Ilgililer tabirine irtıfakhakkı sahiplen de dahildir. " Basın: 18733 PAZARCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1997; 564 Davacı Pazarcık Mernişkâhya köyTİnden tbrahım Atay tarafindan davalı Alman uyruklu Maria Were- na Grünevvaid aleyhine açılan şiddetli geçımsizlik nedeniyle boşanma davasınm yargılaması sırasmda davalırun adına tebligat yapılamadığından ılanen tebliğine karar venlmiş olmakla: Davalı Alman uyruk- lu Mana Werena Grüne^ald. durusma günü olan 28.5.1998 günü saat 9'da Pazarcık Asliye Hukuk Mah- kemesi'nde hazır bulunması veya kendismı bir vekille temsil ettirmesi. aksi takdırde dava dilekçesinin tebliği ile yargılamanın yokluğunda yapılıp karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 13575 AKDAĞMADENİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1994/78 Esas; 1997 24 Karar Davacı .\kdağmadeni Mal Müdürlüğü tarafindan davalılar tbrahim Çelik ve arkadaslan aleyhine Abdur- rahmanlıköyü 106 ada. 11.12 ve 13 nolu parseller hakkında açılan kadastro tespıtinin iptali davasının yapı- lan yargılaması sonunda; 15.5.1997 tanhli karar. davacı Hazine vekili tarafindan 24.7.1997 tanhinde temyiz edilmış olup, tem>iz dilekçesinin ve karann Asiye Ercan, Necmiye Ercan ve Saliha Ercan adına ilanen teb- liğine karar venlmiş, temyiz dilekçesi ve karann ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edılmedigi tak- dirde temyiz dilekçesinin kendilenne tebliğ edilmiş sayılacağı ve dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üze- re, Yargıtay' ın ilgili dairesme gönderileceği husus ilanen teblığ olunur. Basın: 18419 Medan'da göstericikrie polis kıyasıya çaöşö. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymeti. adedi, ev- safi: Ankara. Çankaya ilçesi Yİıkanbahçelievler mahallesinde 15. so- kak 4 kapı numaralı binanm bulunduğu yere rastlayan ve imann 2767 ada. 15 numaralı parselini teşkıl eden 263 m2 mıktanndaki kargir apartman vasıflı olup bodrum. zemin ve 1 normal kattan oluşan bod- rum katında iki küçük daıre. diğer katlarda birer dairesi olan taşınma- zın borçluya ait 1/3 hissesi bir borçtan dolayı açık aıttınna suretiyle satüacaktır. Genış evsafi dosyada mevcut şartnameye ilişik bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Takdir edilen kıymeti: 3.703 891.667 TL olup KDV alıcıya aittir. Sıtıj şırtiarr. 1 - Satış. 22.6.1998 günü saat 14.20'den 14.30'a kadar Adliye Mezat Salonu'nda açık arttırma su- retiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yûzde 75'inı ve rûçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masrafla- nnı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 2.7.1998 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememis.se gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında göstenien mûddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektır. Şu kadar ki arttırma bedelinin malm tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenin ala- cağına rûçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi dûşecektir. 2- Arttırma- ya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanm teminat mektubu- nu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir. alıcı istediğınde 20 gü- nü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu, ta- pu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimen- kul üzenndekı haklanm hususiyle faız ve masrafa dair olan iddialan- nı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmelen la- zımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye kanlıp daha sonra ihale bedeli- ni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm ahcılar ve kefılleri. teklif ettıklen bedel ile son ihale bedeli arasmdaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmak- sızm dairemizce tahsil olunacak. bu fark. varsa öncelikle teminat be- delinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tanhinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdırde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartname- yi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1995/470 sayılı dosya numarasıyla müdürlûğumü- ze başvurmalan ilan olunur. 21.4.1998 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın: 18522 İLAN SIVAS BİRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1997/247-171-184-217 Esas sayılı dosyalar. Aşağıdadosya numaraları yazılı davacısı T.D.Ç.l. Gn. Md. vekili tarafindan açılan Sıvas merkez Doğanca kö- yünde bulunan taşınmazlannın cebri tescili istenilmekle, bu dava dosyalannda isimleri yazılı davalılann aramala- ra rağmen bulunamadığı ve tebligat yapılamadığından Sıvas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 22.05.1998 gü- nü saat 09.00'da yapılacak olan duruşma gününün ve iş bu dava dilekçesi özeti tebliği HUMK'nun 509. madde- si gereğince tebliği ilan olunur. Dosya No: Adı Soyadı: 1- 1997/247: Fadıme Seyfik. Kezıban Seyfik, Anşa Seyfik, Harun Seyfik. 2- 1997/171: Saniye Top. Zeynep Kaya, Fadime Yıl- dız, Emine Yıldız, Gülbahar Ataman, Ayşe Kanlıca, Ha- lil Yıldız, Adem Yıldız, Emine Yıdız (Alpsala). Fadime Yıldız (Kaya) Keziban Yıldız (Yiğit), Faruk Yıldız. Ha- lil Yıldız,'llyas Yıldız, Gülbahar Yıldız, Ayşe Yıldız (Kamucu). 3- 1997/J84: Mevlüde Ayvaz. Hüsne, Ömer, Mevlüde Ayvaz, Mustafa Göktaş, Hacı Mehmet, Dürdane, Ali, Ziya. Mevlüde Göktaş. 4- 1997/217: Hacı Mehmet Odabaşı. Basın: 18394 Karadağ'da ipler kopuyor • Sırbistan'atepkilerini giderek yükselten Yugoslav Cumhuriyeti'nde bir Sırp savaş suçlusu, 20 Boşnakm öldürülmesiyle ilgili olarak mahkeme önüne çıkanldı. Blair solcuları ayıklayacak Dış Haberier Servisi - Ingiliz lşçi Parti- si'nın, parti içindeki sol kanatı temizleme harekâtı başlatacaği öne sürüldü. İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesinde dün yayımlanan haberde, lş- çi Partisi'nin"sorun yaratan" solcularla "yetersiz" olanlan. 2002 yılında yapıla- cak genel seçimlere katılacak adaylann listesinden çıkarma planlan yaptığı belir- tildi. Geçen mayısta yapılan genel seçimler- de kazandığı 179 sandalyeyle parlamento- da çoğunluğa sahip olan partinin sol ka- nadı, hükümetin icraatlannı yüksek sesle eleştirmeye başlamıştı. Gazetenin haberine göre partinin "ve- rimsiz" olarak nitelediği bazı milletvekil- lerini de uzaklaştırmanın yollannı aradığı kaydedildi. Adı açıklanmayan üst düzey bir partili- nin verdiği bilgiye göre sorun yaratanlar- la yetersizlerin uzaklaştınlması planının, otonom lskoç Meclisi için yapılacak se- çimlerde uygulamaya konulacagını bildir- di. Yerel yönetimlerin, Avrupa Parlamento- su temsilcilerinin ve gelecekte oluşturul- ması planlanan lskoç Meclisi'nin seçim- lerinde de benzer süreçlerin uygulamaya konulacağı kaydedildi. Dış Haberier Servisi - Sır- bistan'la birlikte Yugoslav- ya'yı oluşturan Karadağ, Sırp yetkililerin yargılamayı reddettiği bir Sırp savaş suç- lusunu mahkeme önüne çı- kardı. 1993'te Bosna'da 20 kişiyi kaçınp öldürmekle suçlanan N'eboysa Ranisa\l- yeviç'in davası, Karadağ'ın Biyelo Polye kentinde dün başladı. Ranisavlyeviç, Bosna Sa- vaşı'nın başlamasından kısa süre sonra Bosnalı Sırplar ta- rafmdan oluşturulan ve 1993 yılında çoğunluğu Müslü- man 20 kişinin öldürülme- sinden sorumlu tutulan milis kuvvetlere katılmakla suçla- nıyor. Savcılık iddianamesinde, Ranisavlyeviç'in 27 Şubat 1993'te Bosna'nın Strpçi kentinde bir trene baskın ya- parak 20 kişiyi kaçıran milis kuvvetlerin üyesi olduğu ifa- de edildi. Iddianameye göre Ranisavlyeviç. daha sonra kurbanların Visegrad kasa- basına götürülerek öldürül- mesine de yardım etti. Ce- setler. Sırbistan ve Kara- dağ'dan oluşan Yugoslav^a Federasyonu ile Bosna ara- sında doğal sınır kabul edi- len Drina ırmağına atıldı. Savcılık. Ranisav.'yeviç'in eyleme katıldığını, hatta bir kişiyi kendisinin öldürdüğü- nü itiraf ettiğini söylüyor. Söz konusu itirafı "baskı al- tuıda" yaptiğını savunan Ra- nisavlyeviç ise suçlamaları şimdi kabul etmiyor. Birleşmiş Milletler'in es- ki Yugoslavya'daki savaş suçlan ile ilgili mahkemesi- nin davayı yakından izlediği bildirilirken eski bir Sırp sa- vaş suçlusunun Yugoslavya Federasyonu içinde yargı- lanması dikkat çekiyor. Karadağ polisi Ranisavl- yeviç'i. aynı dönemde Bos- nalı Sırplann polis birlığin- de görevli olan Dusan Petro- viç'in verdiği bir ifade üzeri- ne 19% ekiminde tutukla- mıştı. Clinton'dan 'Sus' emri D>ş Haberier Ser\isi - ABD'de Başkan Clinton'ın adının kanştığı Whitewater skandalının araştıran Kongre Komisyonu, Clinton'ın yakını avukat Webster Hub- bell'ın. cezaevi telefonundan eşi. avukatı ve arkadaşlanyla yaptığı on saatlik telefon görüşmelerinin kaydını açıkladı. Bu görüşmelerde " Ucu Hillary'e daya- nabilecek iddialardan" söz eden Clin- ton'ın yakın arkadaşı Hubbell "\VhiteWa- ter hakkında konuşmaması için baskı gör- düğünü" anlatıyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın eski üst dü- zey yöneticilerinden Hubbell'ın görüşme kayıtlan, Başkan Clinton'ın eski iş ortağı Susan Mc Dougal hakkındaki karann açık- landığı sırada medyaya sızdınldı. Büyük jüriye ifade vermeyi reddeden Me Dougal, rnahkemeye ıtaatsizlik ve adaletın engel- lenmesinden suçlu bulundu. TÜRkUtERiMIZSözvelfctMuhfcAkarsu YavuzTop SwveMûzik:MuhBsAkarHi Ba^amalar. /W Sa$, Muhlts MOBU, YawcTop \ 8UNDM4SOHRA MADENDAĞI BERİGELHAİO OYANAOÖNDER KARAOĞLAN y Bağiama: Osman Eay>u Anonim^lektro Bağlama: Arif SürNariGelefldost Bşte: Sehb Bağcan Düıenleme: Tımur Sdçıi MADEN İŞOUHt GEZ, GÖZ, ARPACK Ş* Enw Gökçe-tete: ACMBALEYIEDİK VURÜIDUK HAlKlMŞir. z^ E«E: SeUa HASANKALES! MfldOR ECumhuriYet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu MAYIS AY! ETKİNLİKLERİ SOYLEŞİU 9 Mayıs Cumartesi Saat:17.00-19.00 CEVAT CAPAN Adres: Istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Tel:252 38 81 /82 ECumhuriyet kitap kulübü Cağaloğlu Sergi Salonu MÂY1S AYI ETKİNLİKLERİ DİNLETİ 7 Mayıs Perşembe Saat:13.00 FERDA EREREN ve Uç Deniz Topluluğu Türkocağı Cad. 39/41CağaloğluTel:514 01 96 DÖRTYOL ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1 1997/277 Esas Davacı Devlet Demiryollan Genel Müdürlüğü tarafindan davalı Hamza Ipek aleyhine açılan tescil davasının mahke- memizde yapılan duruşmalan sonunda; Mahkememizin 29.12.1997 tarih ve 1997/277 esas sayılı kararı ile davanın bulüne karar verilmiştir. Mahkememiz karan aşağıda ismi yazılı davalıya ilanen tebliğ olunur. Davalı: Hamza lpek. Yunus Emre Mah. 305 Sok. No: 6'4 Malatya. Basın: 18022
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog