Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER Denktaş, Holbrooke'un temaslannın ardından Rum kesimini gerginliği tırmandırmaması için uyardı 4 S-3001er duvarı yükseltir'REŞATAKAR LEFKOŞA - ABD Başkanı Bill Clin- ton'ın Kıbns Özel Temsilcisi Rkhard Holb- rooke'un. başansızlıkla sonuçlanan temas- lan sonrastnda adanın hem kuzeyinde hem de güneyinde çelişkili değerkndirmeler yapılıyor. Rum lideri Glafkos klerides. Holbro- oke'un "Kkrides Kıbns Tûrkleri'ni tem- sil etmiyor" şeklindeki açıklamasına tep- ki gösterirken bundan sonraki muhtemel gelişmeleri değerlendirmek üzere Rum Ulusal Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Rum kaynaklan, Holbrooke'un mekik dıploma- sisinde başarı sağlayamamasının Denk- taş' ın tutumundan kaynaklandığını ve bu- nun açık bir şekilde ifade edildiğini belir- tirken buna karşın Klerides'in Kıbns Türk- • KKTC Cumhurbaşkanı toplumlar arası görüşmelerin başlayabilmesi için "iki devletlilik" koşulundan vazgeçmeyeceğini tekrarladı ve iki devletin katılımıyla Birleşik Kıbns Devletleri'nin kurulabileceğini iddia etti. leri'ni temsil etmediği şeklindeki görüşün Rum liderliğinde şok etkisi yarattığını kay- dediyorlar. KİCTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaş ise Holbrooke'un ardından S-300 füzelerini ön plana çıkardı ve fûzelerina adaya gelmesi halinde sınır boylanndaki du\ arlann daha da yükseleceğinı söyledi. "Rusfiizesige- tirecekmiş, bakmayız bile o tarafa. nazar- hkdahi>BpmavTZ.Getirirsengörürsün"dı- yen Denktaş. bu konuda Rumlan tehdit etmediğini. ancak duvann tamamen yük- seleceğini. tüm temaslanri ortadan kalka- cağını ve bundan böyle kimsenin arabu- lucuk yapamayacagını savundu. Holbrooke'un askeri biryetkiliyi de Kıb- ns'a getirdiğıni anımsatan Denktaş şöyle dedi: 'Neamaçlageldiginibilemem.ancak yaptığı temaslardan görihoruz ki bölge ısı- nıyor. Ri/tler getirilince daha da ısınabilir. Güvenlik açısından ne olacak. ne olabilir. Ne yapmak Lstediklcri konusunda iki tara- fa da sorduklannı v« füzelerin getirflmeme- si için uğraşüklannı so\ lemiştir. Askerieri- miz de kendisine. her ihtirnaİe karşı hazır- hkh olduğumuzu, füzeieri istemediğimizi. ancak füzeler geiecek diye de panik içinde olmadığınua sövlemişlerdir." Denktaş. Holbrooke'un "Rıım yöneti- minin. Kıbns Türkkri'nin hükümeti ol- madığınr söylemekle KKTC'nin mane- viyatını yükselttiğini söyledi. ABD'li dip- lomaUn temaslannı Bayrak Radyo Televiz- yon Kurumu'na değerlendıren Denktaş "Holbrooke'un ağzından tescil edilmiştir. Kıbns Rumu. Kıbns Türkünü idare ede- mez. Kıbns üzerinde idare hakkı \oktur. Bu büyük bir otaydır. Tarih \azılıru$tır" dedı. " Egemenlik hakkında vazgeçmeyecek- lerini. silah zoruyla vermediklerini masa başında vermeyeceklerini anlatan Denktaş, ABD Dışişleri Bakanı Albright'ın gezisi tehlikeye düştü Kıbns'ta bir artı bir eksiANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-ABD'nin Kıbns Özel Temsilci- si Rkhard Holbrooke'un adadaki temaslannın sonuçsuz kalması üze- rine Ânkara'da yapılan değerlen- dirmelerde "Kıbns'ta bir arö bir eks" görüşüne vanldı. Holbrooke'un Güney Kıbns Rum lideri Glafkos Klerides'in KıbnsTürklen'ni tem- sil etmediğini açıklaması bir kazanç olarak görülürken Washington yö- netiminin adada olası bir çözüm için Avrupa Birliği (AB) çerçeve- sinden kurtulamadığını gösterme- sı Ankara açısından olumsuz olarak değerlendırildi. Holbrooke'un gezi- sinin sonuçlannı bekleyen ABD Dı- şişleri Bakanı Madekine Albright'ın ay sonunda gerçekleştirmeyi plan- ladığı gezinin ertelenmesinin söz konusu oldugu kaydedildi. Kıbns'ta bir çözüm için büyük umutlarla beklenen Holbrooke'un gezisinden bir sonuç çıkmamasının ardından Türkiye ve KKTC. bun- dan sonraki olası dönemle ilgili stra- tejı çahşmalannı başlattı. ABD Kıb- ns Koordinatörü ve Holbrooke'un yardımcısı Tom Mflkr'ın ay sonun- da bölgeye yapmayı planladığı ge- zi öncesine de rastlayan strateji ça- hşmalannı sürdüren diplomatik kay- naklar, Holbrooke'un gezisi ıle il- gili şu değerlendirmeleri gündeme getirdiler: - ABD'nin, Klerides yönetimi- nin adanın tümünü temsil etmedi- ği ve Türkler üzerinde bir denetimi olmadığını ortaya koyması Kıbns'ta iki eşik siyasi varlık olduğuna iliş- kin Türk tezine yakın olduğunu gös- terdi. Böylece ABD inisiyatifı ile oluşturulacak bir çözüm formülü. Türkiye ve KKTC'nin istemine uy- gun olarak iki kesimlilik ve iki top- lumluluk unsurlannı içerebilecek. - Holbrooke'un, KKTC Cumhur- başkanı Rauf Denktaş'ın önkoşul- ları arasında yer alan "ambargo- nun kaldınlmasT maddesine yak- laşımı memnun edici. Adada olası bir çözümün bulunması ve bu çö- zümün kalıcılığının sağlanması ıçın Kıbns'taki iki toplum arasındakı ekonomik uçurumun giderilmesi gerekliliğinin ABD tarafından da göz önünde bulundurulduğu anla- şılıyor. Ancak bu konuda sadece ABD'nin anlayışı yetmiyor,özellik- le AB ülkelerine baskı da bulunul- ması gerekli. - Holbrooke'un ziyareti ile ilgili olarak gündeme gelen en olumsuz gelişme. ABD yönetiminin adada bulunacak olası bir çöziim sürecin- den AB'nin GKRY ile tam üyelik sürecini birbirinden ayıramaması. Denktaş'ın "Rumlar,AB'yebaşvu- nılannı geri çeksinler" önkoşulu- nu gerçekçi bulmayan Holbrooke. birliğin Kıbns Türklen'ni de tam üyelik görüşmelerine çağırmasını da "yararlT bir girişim olarak ni- teledı. KıbnsTürkleri'nin AB ileya- pılacak tam üyelik görüşmelerine hangi statü ıle katılacağı konusun- da bir görüş bildirmekten uzak gö- rünen Holbrooke. AB'nin Türki- ye'yi tam üye adaylığından dışlama- sının olumsuz bir gelişme olduğu- nu açıkladı. Böylece Holbrooke. Kıbns konusunda bir gelişme ol- ması için AB'nin Türkiye'ye uy- gun bir açılımda bulunması gerek- liliğine işaret etti. - Holbrooke'un sonuçsuz gezisi- nin ardından ay sonunda Miller'ın adaya dönerek, taraflann tutumla- nnda herhangi birdeğişiklik olup ol- madığını gözlemlemesi olanaklı. Miller'ın gezisinden elde edeceğiiz- lenimlerışığında ABD Dışişleri Ba- kanı Albright'ın. aynı döneme ras- layan ziyaretlerinı ertelemesi bek- leniyor. - Temaslar sırasında S- 300 füze- leri konusunda hiçbir gelişme elde edemedeğini kendisi de açıklayan Holbrooke'un, bu sistemlerin konuş- landmlmaması için daha fazla bas- kıda bulunacağı bekleniyor. Yaz ay- lannda adadaki gerilimin yüksele- bileceği kaygılannı taşıyan ABD'den, bu konuda daha ciddi adımlar gelebilir. Irak'ta çocuk cenazeleri lrakJı dede cenaze arabasında torunu için goz- yaşı dökiiyor. Birteşmiş Millerler'in ambargosu nedeniyle ilaç stoklannın eridiği Irak'ta son ola- rak 52 çocuğun daha cenazesi kaldınldı. Önce- ki gün \apılan cenaze töreninde yüzlerce Iraklı ambargo için bastıran ABD ve Ingiltere'ye olan kızgınkklannı dile getirdiler. Holbrooke'un iki tarafı masaya oturtma- ya çalıştığını, masayı ve Fikirler Dizisi'ni Rum tarafinın ortadan kaldırdığmı iddıa ede- rek kendilerinin masaya devleti koydukla- nnı ve de\iet olarak masaya geleceklerini vurguladı. Denktaş. masaya iki de\ letın oturacağı- nı ve bunun sonucunda •Birleşik Kıbns Dev- lederi'nio* kurulabileceğini belirterek şöy- le dedi: "tki tarafin birieşme sürecinin başlava- bilmesi için bir yerden başlamamız lazım. İki de>tet olur. iki devlet arasında köprü- ler kurulur. tşbirtiği gelişir. Birleşik Kıbns Devleti'nedogru gidersin. Ondan sonra.Bir- leşik Kıbns Devleti'nde federasyon mu ya- parsın. konfederasyon mu >aparsın. o baş- kamesele. Baştangıa buounaudır.Çare bti- dur." Yunan basını Holbrooke 'u Miller yanılttı MURAT İLEM ATİNA-ABD'nin Kıbns'da çözüm için arabulucu olarak görevlendirdiği Rkhard Holbrooke ve Thomas Müler'da tam bir "Denktaş şoku" yaşandığı belirtiliyor. Yunan basınında yer alan ye Amerikan kaynaklanna dayandınlan haberlerde, baş- ta ABD Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Holbrooke ve Miller'ın KKTC Cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş'ın uzağı gören diplo- masisi ile bozguna uğradıklan yorumu ya- pılıyor. Konuyu geniş bir açıdan bakan Ta Nea gazetesi, mekik diplomasisi sırasında Denktaş'ın istenilen şekilde masaya otur- tulamayacağını gören Holbrooke'nun Was- hington'a acil bir mesaj yollayarak Anka- ra'nın bu aşamadaki etkinliğinin ve çözü- me ne kadar yardımcı olabileceğinin de- rinlemesine araştmlmasını istediğini yaz- dı. Gazeteye göre başta ABD Dışişleri Ba- kanlığı ve Clinton'ın Kıbns konusundaki özel temsilcisi Richard Holbrooke, adaya gelmeden önce Denktaş'ın bu kadar sert birtutum izleyeceğini kesinliklebeklemi- yorlardı. Holbrookedan önce adada temas- larda bulunan ve Denktaş konusunda olum- lu izlenim edindiği konusunda hem Glaf- kos Klerides hem de ABD Dışişleri Bakan- lığı'na hatalı bilgi veren Thomas Miller, me- kik diplomasisinin çözümsüz sonuçlan- masının başmiman olarak gösteriliyor. \ ÖZCÜN DERSANE'den ossSAYISAL'da EŞlT AĞIRLIK'ta , . SÖZEL'de TÜRKİYE ÜÇYILLIKÖĞRENCİMİZ İSMAİL BURAK BAL • • .. • S A Y I S A L ^ ^ TÜRKİYE 8.Sİ TAYLAN OZDERE ... ve ilk 100'de birçok derece... Bu görkemli başlangıcı hazırlayan İZMİR FEN LİSESİ öğretmen ve . . yöneticilerini, ÖZGÜN DERSANE öğretmen ve yöneticilerini kutlarız. ÖZGÜN DERSANE ÇALIŞANLARI CumhuriyetBulv.No:149Als^cak™ TeMz aks:463eoeo ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDE GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAM Satılmasına karar venlen gaynmenkulûn cınsı. kıv-metı. adedi. evsafi. Ankara. Cankaya ılçesi, Kûçükesat jnahallesinde Gûniz Sokağı 30 numaralı binanm bulunduğu >ere rastlayan ve tmann 2532 ada. 1 numaralı par- selinı teşkil eden 1004m2miktanndalcarprapartmanvegara| nitelıkiı laşınmaar 121 arsa paylı 4. kat 15nu- marali. dubleks olarak düzenlenmış üst katta 3 oda kondor. banyo. alt katla salon. 1 oda. mutfak. kiler. ande. de- po ve mûştemılaündan ıbaret toplam 150 m2 kullanım alanlı mesken \ asıflı lasmmaz, hıssedarlar arasındakı or- laklığın giderilmesi ıçm açık arttırma suretıyle satılacaktır. Genış evsafı dos>3da me\ cui şartnameye rlıjik bılir- kişi raponmda açıklanmıstır. Takdır edikn kıymeu: 15.000.000.0000 TL KD\ alıcıya aıttır. S»tıij şartlın: 1- Satış, 22.6.1998 günü saat 14.40'tan 14.50'ye kadar yukanda yazılı Adliye Mezat Salonunda açık arttırma su- retıyle yapılacak. Bu arttırmada lahmın edılen kıymetin yüzde 75'mi ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve salış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok artüra- nın taahhûdü bakı kalmak şartıyla 27.1998 günü aynı yer ve aynı saatte ikıncı arttımıaya çıkanlaeaknr. Bu art- tırmada da bu mıktar elde edılememişse gayrimenkul en çok artîıranın taahhûdü saklı kalmak üzere arttuma ila- nında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektir Şu kadar kı arttırma bedelimn malın tahmin edılen kıymetinın yüzde 40"ını bulması ve satış isteyenin alacagına rüçhara olan alacaklann toplammdan fazla olması ve bundan başka paraya çevırme \e paylastırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alı- cı çıkmazsa satıs talebı düsecektır. 2- Artnrmaya ıştırak edeceklenn. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nıspe- tırtde pey akçesı \e>a bu miktar kadar millı bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Saaş. peşin pa- ra iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebılir. Tellaliye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir Bırikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ilgılilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faız ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgelen ıle on beş gün içinde daıremıze bıldırmelen lazımdır. .Mcsi lakdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşma- dan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatırmamak suretiyle ıhalenm feshıne se- bep olan tüm alıcılar ve kefıllen. teklif ettiklen bedel ile son ihale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrut faızınden müteselsılen mesul olacakiardır. İhale fartu ve temeTTüt faizi aynca hûkme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Sartname. ilan tarihinden ıtıbaren herkesm görebilmesı için dairede açık olup masrafı venldıği takdirde ısteyen alıcıya bir ömegi gönderilebılir. 6- Satışa ışrirak edenlenn sarmameyi görmüş ve tnünderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkacabilgıalmakisteyenlenn 19972601.Ş. sayılıdosyanumarasıylamüdürlüğumuzebaşvurmalanilanolu- nur. 22.4.19981*) llgılıler tabınne irtıtak hakkı sahıpleri de dahıldir. Basın: 18518 RİZE PAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo:l9%'59 Davacılar Halil Çelık vç arkadaşlan vekili K\. Memduh Eldeş tarafından davalılar Münevver Kûçük. Neza- ket Dönmez. Yaşar Kûçük. Halim Küçük. Nursun Dönmez. Buson Küçük. Suzan Ilker. Nermın Biber ve Hav- va Küçük aleyhıne mahkememızde açılan tapu rptali ve tescil davasmm vapılan yargılamasmda verilen ara ka- ran uyannca: Davalılardan Rıze ılı Pazar ılçesi Soguksu mahallesinden Ismail kızı Suzan Ilker ıle aynı yerden Dursun eşı Münevver Küçûk'e yapılan bütün aramalara rağmen dava dilekçesi tebliğ edilememiş oJduğundan haklanndaki tebligin ilanen yapılmasına karar venlerek durusması 11.6.1998 günü saat 9.00'a bırakılmıstır. Bizzat duruşmada hazır bulunmanız veya kendiraa temsıle yetkili bir vekıi göstermeniz, göstermediğıniz tak- dırde hakkınızdakı davanın yokluğunuzda yürütüleceği hususu ilanen tebligolunur. 23.3.1998. Basın: 14979 SIVAS BİRİNCİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No. 1995 '542-1996 1017 Davacılar Mehmet Koylan Vdleri tarafindan, davalılar Nafiye Ecevit Vdleri aleyhıne açılan lapu iptalı ve tescıl da- vasmda verilen karar sonunda. Davalı Cemal Yılmaz Ecevıt vekılının Yargrtay'ca onama ılamı venkn karann tashıhı ıstemınde bulunmuş olup, Yargıtay 8. Hukuk Daıresı BaskanlığYnın 9.3.1998 tanh ve 8956-23% sayılı ilamı ıle tashi- hı karar istemının reddine karar verilmistir Bunca aramalara ragmen bulunamayan ve teblıgat yapılamayan davalılar Medıha Ecevıt, Bekir (Ebubekır) Ecevıt'e iş bu Yargıtay ılam özetı tebliğı ilan olunur Basın 18393 DENİZLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997.1073 Davacı Semiha Subakan ve ark. vekili tarafından davalılar Ramazan Şimşek ve ark. aleyhine açılan ta- pu iptali v e tescil dav asının mahkememizde yapılan durusması sonrasında verilen ara karan geregince: De- nızlı ilı Akkonak Mah. 1795 Sk. No: 50 adresınde. davalı Tûlay Develıoğlu adına çıkartılan davetiyenin ge- ri döndüğü. soruşturma ıle adresinin tesbit edilemediğmden. tüm arastırmalara rağmen davalı Tülay Deve- lioğlu bulunamadığından dava dilekçesi ve durusma gününün ilanen teblığine karar verilmekle 25.5.1998 duruştna günü saat 09.00'da kendisinin veya temsil ettireceği vekille davasını takip ettırmesi, aksı halde yargılamaya yokluğunda de\ am edileceğı ve bu şekilde karar verileceği. bu nedenle dava dilekçesi ve me$- ruhatı ilanen tebliğ olunur, Basm: 18915 SIVAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1997/39-489 _ Davacı DSl Gn. Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Yeter Özoğlu ve müşterekleri aleyhine açılan cebri tescil davasında venlen karar sonunda: Sıvas merkez Güney köyü parsel 2848'de kayıtlı taşmmazın tapu kavdının iptali ile davacı kunım adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmekle ve venlen karar da- vacı kunım tarafından ûcretı vekâlet venlmediğinden bahisle 17.02.1998 tanhınde karar temviz edilmiştir. davalılar bunca aramalara rağmen bulunamadığından ve yukarda özetı yaalı mahkeme ilamı ile lemyiz di- lekçesi davalılar Yeter Özoğlu. Halıl Özoğlu, Mehmet Özoğlu ve Nuri Özoğlu'na tebliğı ilan olunur. Basın- 18395 DÖRTYOL ASLİYT HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997.280 Esas Davacı Devlet Demiryollan Genel Müdürlüğü tarafından davalı Vedat Koyuncu aleyhine açılan tescil da- vasının mahkememızde >apılan dunısmalan sonunda; Mahkememızın 23.2.1998 tanh ve 1997280 esas sa- yılı karan ile davanm kabulüne karar venlmiştir. Mahkememiz karan aşağıda ısmı yazılı davalıya ilanen teblig olunur. Davalı: Vedat Koyuncu. Payas Bucağı Yenışehir Mah. E-5 Karayolu üzeri Shell Petrol Kar- şısı No: 110 Dörtyol - Hatay. Basın: 18023 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Holbrooke Neyin Arabulucusu? Holbrooke çözüm için bugünkü koşullarda "uy- gulanabilir" birformül getirmeden Kıbrıs'ageldi, iki taraf ile görüştü ve 4 mayısta da bir basın toplan- tısı ile açıklama yaparak adadan aynldı. AB 30 mart- ta GKRY ile tam üyelik görüşmelerini başlatıp Türk tarafını "eş/f cteğ7/"birazınlık olarak görürken Denk- taş ve Klerides'i nasıl masaya oturtabilirdi ki. Çok önceden Ankara, ABD'ye bütün parametrelerin AB tarafından değiştirildiğini ve artık Türkiye ve KKTC'yi oyalama oyununa gelinmeyeceğini bildirmişti. Ay- nca son olarak da Ankara Denktaş'ı resmi bir gezi için davet etti ve 23 Nisan 1998'de Demirel-Denk- taş deklarasyonu yayımlandı. Bu açıklamanın ad- resi Holbrooke'tu; "Adaya geliyorsun, ama bizim pozisyonumuz şudur, sakın fazla üzehmize gel- me" deniyordu: -Lütfen birbirimizi artık kandtrmayalım, eğer ger- çekten iki tarafin görüşmelere başlamasını istiyor- sanız, bu görüşmenin iki eşit taraf arasında, yani iki devlet arasında olması gerekir dendi. - GKRY, AB ile Kıbns Cumhuriyeti olarak görüş- melerini sürdürdükçe Denktaş ve Klerides görüş- me masasına oturamazlar, önce GKRY'nin AB üye- liğini durdurması, geri çekmesi gerekir dendi. - Aynca, Türkiye'nin içinde bulunmadığı bir AB'ye Kıbns Federasyonu'nun giremeyeceği açıklandı. AB hukuk düzenini bilenler için söylememize ge- rek yok, ama bilmeyenler için hatırlatalım: Bir fede- rasyon kurulsa ve AB'ye girse, AB hukuk düzeni- ne göre. bugün bile "bu federasyon için verilen güvenceler ne olursa olsun" AB üst kurumlan, Türk tarafinın haklannı tek yanlı olarak ellerinden alabi- lir ve onlan azınlık durumuna düşürebilir. KKTC an- cak bağımsız bir devlet olarak AB'ye girerse, an- cak o zaman haklannı AB hukuk yapısı içinde ko- ruyabilir. Bunu AB de, ABD de çok iyi biliyor, an- cak Türkiye ve KKTC kamuoyunda bu konunun "inceliklerini" bilmeyenler (ya da görmezlikten ge- lenler) için, AB ve ABD'de "Acaba kamuoyunu at- latabilir miyiz" diye değertendirme yapanlar çıkıyor. Holbrooke bir şey "çıkaramayacağınr bile bile Kıb- rıs'a geldi ve gitti. Giderken de Türk tarafinın "ko- şullan" yüzünden "Diyalog olamıyor, işi ABD ve Ge- nel Sekretere ileteceğim" dedi. Yani, onlar baskı yapsınlar, Türk tarafı da azınlık olmayı kabullensin demeye getiriyor, biraz da şantajı deneyeceğim di- yor. Bir şeyi hatıriamak istemiyor: Türkiye'nin ve KKTC'nin öne sürdüğü "koşullarıyaratan gelişme- leri" kim hazıriadı? Bu gelişmeler olurken uyanldı- ğınızda niye parmağınızı oynatmak istemediniz? AB 1990'dan bugüne kadar bilinen gelişmeleri GKRY ile sinsice yürütürken neden sessiz kaldınız? O gelişmeleri durdurmadınız? Holbrooke nasıl bir arabulucu? Holbooke'un tarafsızlığı da olanak dışı. 6 Aralık 1997'de Cumhuriyet'te manşette yayımlanmıştı: Holbrooke'un paydaşı ve yöneticisi oldugu ABD'de- ki Credit Suisse Firat Boston Bankası mayıs 1996'da GKRY'de bir şube açmıştı. Bu şube 1997 sonlann- da, Rusya'daki bir iş için, tamı tamına 7 milyar do- larlık bir finansman sağlamış ve açıklama da GKRY Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Stavrinakis tarafından yapılmıştı. Milli geliri 6.5 milyar dolar olan GKRY'de Holbrooke'un bankasının ufacık bir şubesi, bir kalemde Rusya'ya 7 milyar dolar finans- man sağlarsa Holbrooke'un tarafsızlığı biraz kuş- ku yaratmaz mı? Üstelik bu tür işlemlerin, biraz da "para aklama " ile çağrışım yaptığı akla gelmez mi? Holbrooke bu tür parasal ilişkilerin "kişisel olarak tam göbeğinde iken" Türklerle Rumlar arasında "arabulucu" olması, olsa olsa kara mizah konusu olur. Rumlarla büyük parasal ilişki içinde bulunan bir kişinin, Yunan ve Rum isteklerini karşılamasın- dan dogal bir şey olamaz. Dayton'da ne olup bit- tiğini bilmiyorum, ama Kıbrıs'ta insanın burnuna pis kokular geliyor. PKK'ye Atina'da "resmen" ofis açarak, Türkiye içindeki kanlı olaylardan medet uman Yunanis- tan'ın, parasal ilişkiler kurduğu "arabulucularia" adayı da bir kan gölüne sokmak istemesini yadır- gamamak gerekir. Işin ikjinç yani, Rusya da Güvenlik Konseyi'ne öne- ride bulunup, adayı silahsızlandıralım demiş. GKRY'de 37.000 Rus vatandaşı iş tutmuş, 2000'den fazla Rus firması iş görüyor. Bunlar, Rus "yeraltı eko- nomisinin" GKRY'ne olan uzantısı. Şimdi Rusya, S- 300 füzeieri ile askeri personelini de adaya "devam- lı olarak" yerleştiriyor. İnsanın aklına gelmiyor de- ğil: Acaba bu askerler Rusya yeraltı ekonomisinin GKRY'deki "parasal ilişkilerinin" bir güvencesi, jan- darması olarak mı adada boy gösterecekler? Öy- le ya, o kadar Rus parasının Ingiliz üslerinin, Rum ve Yunan askerlerinin, TSK'nin bulunduğu bir yer- de "güvence altında" tutulması gerekiyor. Acaba Holbrooke bir bankacı ve inşaatçı olarak, başka sey- lerin mi "aracılığım" yapıyor. DÖRTYOL ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997/272 Esas Davacı Devlet Demiryollan Genel Müdürlüğü tara- fından davalı Hayriye Karakaya aleyhine açılan tescil davasının mahkememızde yapılan duruşmalan sonun- da; Mahkememizin 23.2.1998 tarih ve 1997/272 esas sayılı karan ile davanın kabulüne karar verilmistir. Mahkememiz karan aşağıda ismi yazılı davalıya ilanen tebliğ olunur. Kimligi: Hayriye Karakaya, Barbaros mahallesi 1205 Sok. No: 61 Mersin. Basın: 18020 DÖRTYOL ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997/276 Esas Davacı Devlet Demiryollan Genel Müdürlüğü tara- fından davalı Mustafa Karafakıoğlu ve Kemal Karafa- kıoğlu aleyhine açılan tescil davasının mahkememizde yapılan duruşmalan sonunda; Mahkememızın 23.2.1998 tarih \e 1997/276 esas sa- yılı karan ile davanın kabulüne karar verilmistir. Mah- kememiz karan aşağıda ismi yazılı davalıya ilanen teb- liğ olunur. Davalı: 1 - Mustafa Karafakıoğlu, Hatay ili Artakya ilçesi Zengınler Mah. Gazipaşa Cad. No: 43 2- Kemal Karafakıoğlu, aynı adres. Basın: 18024 ŞJŞMANŞÎRKET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog