Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

6 MAYIS1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Özellestirme POAŞ'ın satışına Japonca protesto ANKARA / ADANA (Cumhuriyet) - Petrol Ofısi Anonim Şirketi'nin (POAŞ) satışına tepkiler devam edi- yor. Konu dün TBMM'de tartışılırken Petrol-lş Sendi- kası özelleştirilme gınşimi- ne karşı koyuyor. Uzerinde Türkçenin yanı sıra tngılız- ce ve Japonca 'OzeUeştirme- ye Hayır' yazılı afişler bastı- ran Petrol-lş yetkilileri, "Türkçe anlatamadık. Şim- di belki anlarlar de>ip Japoo- cayı bile deru\oruz. Herkesin şunu bilmesiniisüvoruz,<ÂvA- leştirmeye kesinlikle izin ver- meyeceğiz"' dedıler. DSP lstanbulmilletveki- HCevdetSehiTBMMGe- nel Kurulu'nda yaptığı gün- dem dışı konuşmada, TSK '- nin de gereksinimini karşı- layan POAŞ'ın yeterli fıyat araştırması yapılmadan. ha- raç-mezat. yerli-yabancı ay- nmı olmadan elden çıkanl- dıgına dıkkat çektı. Devlet Bakanı GüneşTaner'in, mil- letvekıllenne. POAŞ'la ilgi- li gizli dosyayı almak için ihaleye gırip teminat yatır- malannı söylemesi tepkiye neden oldu. Taner, şirketlere 10 bin dolar karşılığında ve- rilen gizli dosyanm görüşül- tnesi için Meclis genel kuru- lunda kapalı oturum istedı. Ödül. 1 milyar Zekâ yanşması herkese açık ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Türkiye 3. Zekâ Yanşması. bu yıl cumhun- yetın 75. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirili- yor. TÜBİTAK, ODTÜ, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanhğı'run işbirlı- ğiyle gerçekleştırilen ve 4 •"aşamadan oluşan yanşmanın ödül törenı 29 Ekim'de yapı- lacak. toplam l milyar lira tutannda ödül dağıtılacak. Yaş, tahsil sınırlaması ol- madan herkesin katılabilece- ğı 'Oyun 98"in l. Eleme Sı- navı, 3 Mayıs - 29 Mayıs ta- rihleri arasında yapılacak. Gazete, dergi ve internet veb sayfalannda yayımlanacak 10 adet sorudan oluşan l. eleme sınav kâğıtlan, Türki- ye Zekâ \'akfı, ODTÜ. TÜ- BlTAK, Kültür Bakanlığı, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı il müdürlüklerin- den de elde edilebilecek. Ya- nıtlar, en geç 29 Mayıs cuma günü postaya verilmiş ya da elden teslım edılmiş olacak. tlk elemeyi kazananlara, '2. ElemeSınav Kitapçıgr 22 Haziran pazartesi günü gön- derilmeyebaşlanacak. Yanıt- lar, en geç lOTemmuz cuma günü postaya verilmiş ya da elden teslim edilmiş olacak. 'Yan Füud SUMVI'. 13 Ey- lülpazargünü 13.30-17.30 saatleri arasında. 'Fınal Sı- navı' da 28 Ekim çarşarnba günü 13.30 - 17.30 saatleri arasında ODTÜ'de yapıla- cak. Yanşmayla ilgiü aynn- tılı bilgi edınmek isteyenler. 0-312 427 52 83 nolu telefonu arayabilirler. HSYK, FP'li Altınsoy'un çıkan lehinde hareket ettiği savıyla soruşturduğu yargıç ve savcıyı cezalandırdı Yarğıda yeni skandalALPERBALLl ANKARA - Hâkimler ve Sa\cılar Yüksek Kurulu (HSYK.), eski Devlet Ba- kanı, FP Ankara Milletvekili Mehmet Alünsoj'un çıkarlanna uygun davran- makla suçlanan Ankara 5. Ceza Mahke- mesı Başkanı Şükrij Sönmezata ıle Cum- huriyet Savcısı Sım Yakut'a disiplin ce- zas\ verdı. Yüksek kurul. ıki hukukçu- nun, 'görevlerini tarafsız yapmadıklan: haür, gönül ve Idşisel duvgulara bakarak karar aküklan. çıkar sağladıklan' görii- şüne vardı. Ata ve Yakut'un Yargıtay'a üye olmak için yaptıklan başvuru redde- dildı. HSYK. soruşturması. gazetelerde Altınsoy'un bakanlığı döneminde özel kalem müdürlüğünü yapan Nebiha Ö- ual'ın anlatımlan üzerine başlatıldı. Ö- nal, Altınsoy"un Türkkonut Genel Baş- kanlıgı dönemine ilışkin usulsüzlük suç- lamalannı. halefı Yıimaz OdabaşTna an- lattı. Türkkonut Genel Başkanı Odaba- şı'nın kasete aldığı açıklamalannda Ö- nal, Altınsoy"un, Sönmezata ve Yakut'la birlikte yenı yönetime komplo kurdu|u ıddıalannı dile getirmişti. Odabaşı, O- nal'ın anlatımlanna dayanarak Altın- soy'un Sönmezata'ya müsteşar yardım- cılığı, Yakut'a da Yargıtay üyeliğı vaadin- de bulunduğunu iddia etmışti. HSYK'nın sonışturmasına konu olan Sönmezata hakkındakı ıddıalar kurul ka- rannda şöyle sıralandı: "Üyesi bulundu- ğu kooperatife 400mihon lira ödemesige- rekirken 140 mihon lira ödeyip kalanı ödemediği için ihraç aşamasına geldiği. adam ötdürmeye teşebbüs suçunun saru- ğı olarak yargıladığı OdabaşTndan yar- dım istediği, Odabaşı'nın da Sönmeza- ta'nın borcunu kooperatif hesabına öde- vip ihraçtan kurtulmasının ardından his- senin saülmasını sağladığı.-" Yakut hakkında da, yaptıgı ışler ve davranışlanyla görevini doğru ve taraf- sız yapamayacağı kanısını uyandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma şu ıddi- alara dayandınldı: "Müştekisi Altınsov, sanıklan Odabaşı ve Yıimaz Şimşek olan iftira suçuik ilgili 1996/89217sayüı haar- lık evrakında sonışturmayı bizzat yap- mak için özel gayret gösterdiği. haârlık evrakıru tevriye tabi tutturmavarak ken- disinealdıgL Alünsoy'un devlet bakanı ol- ması nedenivle ifadesini makamında al- masına karşın bu hususu tutanakta belirt- me>erek bu ga> retini saklamava çahşbğu soruşturma sırasında muhatap olduğu kişekre ve iş sahiplerine kıncı davrandı- Sönmezata ise kurulda yaptığı savun- mada iddialan reddettı. Odabaşf nm ken- dısıne ıftıra attığını belirten Sönmezata, kurul üyelennın aklında en ufak bır şüp- he bulunması durumunda da emekliye aynlmaya hazır olduğunu bildirdi. Yakut da, tarihini tam arumsayamadı- ğı bir gün odasına girdiğinde, masasının uzerinde Altınsoy'un şikâyetçi, sanıkla- nnın Odabaşı ve Şimşek olarak belirtil- diği bır dilekçe gördüğünü. 'zimmet' da- vasının da savcısı olduğu için kendisini görevlı sayarak soruşturma yürüttüğünü anlatarak Altınsoy ve diğer kişileri so- ruşturma nedeniyle tanıyıp ifadelerini al- dığını söyledi. Yakut, sanıklann ifadesi- ni alırken üzennde ceket olmadığını, an- cak kıncı da\Tanmadığını da savunur- ken. Altınsoy'unşikâyetdilekçesineözel özen gösterdiği iddialanmn soyut oldu- ğunu öne sürdü. Haklannda kamu dava- sı açıp cezalandınlmasmı istediği kişile- rin iftira atmasının doğal olduğunu belir- ten Yakut. kayırma iddialanmn Altın- soy 'dan sorulmastnı istedi. Yakut, Altın- soy'un telefonla ıfade vermeye çağırdı- ğını, ancak iş yogunluğunun bahane edil- mesi üzerine Altınsoy'un gönderdiği araçla Devlet Bakanlığı makamına gitti- ğini anlatarak sanık ifadesinin tespiti ya da keşif nedeniyle gitmediği için kayıt tutmadıgını söyledi. Kararda, incelenen dosya kapsamında 'Şükrü Sönmeata ik Sun Yakut'a yöneltilen soruşturma mad- delerinin sübuta erdiği anlaşılmış olmak- la ilgilüer hakkında yer değiştirme ceza- sı verilmesi gerektiği sonuç ve inancına vanklığı' kaydedıldi. Karann sonuç bö- lümünde, Sönmezata ve Yakut'a ilişkin cezalar HSYK Yasası'nın 68. maddesi- nin b, c, f fıkralanna dayandınldı. Yakut için T fıkrası uygulanmadı. Söz konusu maddeler, yargı mensuplannın 'yaptakia- n işler veya davmnışrvia görevini dogru ve tarafsız >apama>acagı kanısını uyan- dırnıasL hatır ve gönüle bakarak veya Id- şisel duvgulara kapılarak görev yapması ve hedive isteyip çıkar sağlamak amaay- la verilen hediyevi kabul etmesi' hüküm- lerini içeriyor. ÖES'den 'ekzamma'protesto Öğretim FJcmanlan Sendikaa (ÖES) Genel Başkanı Prof.Dr. LHettin Önder, öğretim ekmanlaruıa yapılan ek ders zammırun 'bir aldatmacadatı ibaret oiduğunu' söyte>-erek "Bazı güçter öğretim elemanlannı ve öğrencikri ekonomik ve siyasi baskı attına almak istiyor" dedi. İU Merkez Kampusu'nda bir aray-agelen ÖES üyeteri öğretim eJemanJanna yapılan ek ders zanunını protesto ettL Gazetemiz >a2an Prof. Dr. Toktanaş ] Ateş ve ÖDP Genel Başkanı Lfuk l ras'm da kaüldjğ) protesto gösterisinde konuşan Önder, öğretlnı ekmanlanrun ekononıik v« s Basbakan Mesut Yllmaz 'îrticanın temeli ekonomik'• Basbakan Mesut Yıimaz, hükümetin enflasyon hedefini tutturamadığını ve bundan özel sektörün sorumlu olduğunu söyledi. Yıimaz, bölücü terörün ve irticanın temelinde ekonomik sorunlann var olduğunu söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Basbakan Mesut Ydmaz. enflasyon oranındaki küçük düşüşe karşın hü- kümetin hedeflerinı rutturamamasından özel sektörü so- rumlu tuttu. "Özel sektör beklediğimi/ tavn koymadı" dıyen Yıimaz "bölücü terörün de, irticanın temelinde de ekonomik sorunlann yattıginr vurguladı. Basbakan. CHP lıderi Deniz Baykal dan gelen destek mesajmı Mec- lis'in çalıştınlması için firsat olarak nitelendirdi ve gru- bunu devam konusunda uyardı. Yıimaz, dün sabah ANAP Başkanlık Divanı ve Meclis grup yönetimini or- Prof. Dr. Erdal liiöiıü, siyasetçîlerin dışandan teknoloji almayı tercih ettiklerini söyledi w Gençler bîlimsel çahşmaya yönelsîn 9 • Gençleri korkusuzca bilimsel çalışmalara yönelmeye çağıran Prof. Dr. Inönü: "Benim sizlere tavsiyem, eğer bilimde başanlı olacağınıza inanıyorsanız ailelerinizin aksi yöndeki öğütlerini dinlemeyin. Çünkü insan, yaşamı boyunca en çok kendisiyle beraber olur. Hayatta en yanıltıcı olan şey korkudur." MEF Dersaneleri tarafından düzenlenen k MEF 7.Türkiye Use Oğrencileri .\rası Araştırma Pro- jeleri Yanşması Sergbi" tnönü tarafından açüdı. İstanbul Haber Servisi - Prof Dr Erdal İnönii. Türkiye'de siyasetçîle- rin, uzun süreli çabalardan sonra so- nucu alınan bilimsel araştırmalara ya- tınm yapmak yerine dışandan tekno- loji satın almayı tercih ettıklennı söy- ledi. tnönü. gençleri korkusuzca bi- limsel çalışmalara yönelmeye çağırdı. MEF Dersanelerf nin düzenlediği 'MEF 7. Türkiye Lise Oğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yanşması Sergisi' Erdal tnönü tarafından dün açıldı. Ortaköy'deki MEF Okullan'nda açılan yanşma sergisine, Türkiye'nin çeşitli illerinden 37 okulun 73 proje- si katılıyor. Açılış töreninde konuşan tnönü. yanşma sergisine 7 yılda baş- vuran bin 379 projeden ancak 5 ade- dinin sanayide kullanılmasının. bilim- sel araştırmaların zorluğunu göster- diğine dikkat çektı. İnönü. bu zorlu- ğa karşın dev letin bilıme ödenek, ın- san gücü ve zaman ayırarak katkıda bulunması gerektiğini söyledi. Yaşa- mı boyunca bilimle uğraşıp, yenı bir şey bulmaktan aldığı büyük zevki baş- ka hıçbir uğraştan almadığını anlatan İnönü. gençlere seslenerek şunlan söyledi: " Yanşmalarda birinci olamazsanız da yeni bir şey bulmamn zevkini yaşa- yın ve bulduklarınız sizleri yeni araş- tırmalara y öneltsin. Matematiğe ve fi- ziğe yeteneği olan gençler. çok para ka- zanamayacaklan kaygısıy la ailekTİ ta- rafından başka alanlara vöneltilmek isteniyor. Benim sizlere tavsiyem, eğer bilimde başanlı olacağınıza inanıyor- sanız ailelerinizin aksi yöndeki öğütle- rini dinlemeyin. Çünkü insan. yaşamı boyunca en çok kendisiyle beraber olur. Hayatta en yanıltıcı olan şey kor- kudur. Yeteneğiniz varsa bilime kor- kusuzca yönelin. Yaşamınızı yeteneği- niz doğrultusunda dü/enleyin." MEF Eğitim Kurumlan Kurucusu tbrahim Ankan da, yanşmanın 1992'de, ülkede bılimin genlediği dü- şüncesinın yayıldığı bir zamanda baş- latıldığını söyledi. Türkiye'nin kalkmmasında temel belırleyıcinin fen bilimlerindeki ge- lişme oiduğunu vurgulayan Ankan, "Doga boşluk kaldırmaı. Bilimin yok olduğu ülkelerde bilimin yerini. karşı- tı olan hurafeier alır. Clkemizde, bili- min yaygınlaşarak topluma bilimsel düşüncenin hâkim olmasına ihtiyaç vardır" dedi. Üç gün sürecek sergi sonucunda jü- rinın 'özgünlük ve öğrencinin kendi olanaklamla geliştirmesi' ölçütleriy- le belirleyeceği fızik, kimya ve biyo- loji projeleri 8 Mayıs'ta düzenlene- cek törenle ödüllendirilecek. Yanşma jürisi, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömür Akyüz, Marma- ra Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ömer Asım Saçu. Prof. Dr. Emre Dölen. İstanbul Üniversitesi öğretim uyeleri Prof. Dr. Reşat Apak, Prof. Dr. Fîgen Gürdöl ve Doç. Dr. Tuncay Al- tuğ'dan oluşuyor. Yanşma sonucu üç alandan birinci olan öğrencilere 50'şer, ikincilere 30'ar, üçüncülere de 20'şermilyon li- ra para ödülü \erilecek. Yanşma so- nucu üç alandaki proje sahibi öğren- cıler de 15'er milyon lira teşvik ödü- lü alacak. tak topladı. Toplantıda, Meclis'in yaz tatiline kadar geçen sürede nasıl çalıştın- lacağı konusunda görüş alışverişmdebulundu. Yıi- maz CHP'nin desteğinın, Meclis'in çalıştınlabilmesi için bir firsat olduğunu be- lirterek "CHP'nindeönce- likle çıkanlmasını istediği yasaiar dahiL gündemdeki önemti yasa tasanlannı çı- karmalryTz. Bununiçin mil- letvekiUerinin Medis'ten aynlmamalannı ve çalış- malaradevametmeleriniis- tiyorum'' dedi. Özel sektörden bugüne kadar umduklan desteği bulamadıklannı kaydeden Yıimaz, "Öael sektör, geç- miş deneyünlerini dikkate alaraken kötü koşuBaragö- re hareket etmez, bizim programımızagöre hareket ederlerse yü sonunda enf- lasyonu yüzde 50'leredüşü- rebiliriz" dedi. ANAP grup toplantısında, son zaman- lanndaki çıkışıyla dikkat çeken Sanayi ve Ticaret Ba- kanı Yahm Erez eleştirilir- ken Basbakan Yıimaz, "Bunlargünlükkonularge- lip geçer.önemfi değil,siz de önemsemevin'' dedi. KADIKÖY 2. ASLİYE TİÇARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN 199'60 Davacı Gûneş Sigorta vekili Av Çelık Yalazkan tarafından davalı Milan Uluslararası Naklı- yat ve Ticaret Lımıted Şirketi aleyhine mahkememıze açılan tazmınat talebıne üışkm davanın ya- pılan açık dunışmalan sonunda: Serasker caddesi No 112 K 1 Kadıköy - İstanbul adresınde bu- lunduğu bıldırilen davalı Milan Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Limited Şırketı'nın bu adresıne tebhgat yapılamadığmdan ve zabıtaca da yapılan araştumada adresı tespıt edılemedığınden ılanen teblıgat yapılarak yapılan yargılama sonucunda; Mahkememizin 13.3 1998 tanh, 199760 esas. 1998/203 karar sayılı ilamı ile: - Yargılama so- nucunda yerinde bulunduğu ve ıspatlandığı belirlenen davanın kabulü ite. davalının davacı ya 1.340.340.000 TL rucuen sigorta ödencesı odemesıne, aynca bu mıklar paranın davacı tarafça sı- gortalısına ödendıfı 28.10.1996 tanhinden başlayarak yıllık % 5 7 ve sonradan degışen oranda re- ^skont faızı de yürütülmesine, - Davanm kabul mıktan bulunan 1 340.340 000 TL üzerinden be- lirienen 48.252 240 TL ilam harcının. 12.063.063 TL'si dava açılırken davacı tarafından peşın olarak yatınlmış olmakla bakiye kalan 36.189.P7 TL ilam harcının davalıya yüklemlmesine. - Davacı tarafindan yatınlan 429.000 lira başvurma harcı. 83 000 lira vekâletname harcı ıle 12.063.063 lira peşın ilam harcının davalıya yüklenilmesıne. - Davacı tarafından yapılan 24.000 000 lira bıhrkişı ınceleme gıden, 1.800 000 hra tebligat posta giden. 6 440 / 000 TL da- valıya yapılan ılanen teblığ gıderi. 300 000 lira tezkere posta gıderinin davalıya yüklemlmesine. - Davacı kendisini vekil ıle temsıl ettirmış bulunduğundan davanın mıktan bulunan 1.340.340.000 lira üzerinden davanın açıldıgı tanhte yürürlükte bulunan avukatlık ucret tanfe- sindeki esaslara göre davacı yaranna belirlenen 51.340 340 lira nısbı avukatlık ücretinin davalı- ya yüklenilmesıne karar verilmiştir. lşbu ılamn. ılan edıldığı tanhten ıtıbaren 15 gün sonra dava- lı Milan Uluslararası Naklıyet ve Ticaret Lımıted Şırkeü'ne teblığ edilmiş sayılacağı. 7201 sayı- lı Tebligat SCanunu'nun ilgili hükümlen gereğı tebliğ yerine kaım olmak üzere ılan olunur. 28.4.1998 Basın: 19609 >\ R A D V O }] Cumhuriyet //1 O7.4 SARIYER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo- 1997 830 Davacı Varol Osmanoğlu vekılı tarafından davalılar İstanbul Defterdarı. Süleyman Yazgılı. lsmet Lokumcu, Osman Keleş, Hüseyin Keleş, Ösman Kurtuluş. Gülbeden Keleş. Ayşe Keleş. Safıye Keleş. Meryem Keleş. Hedıye Keleş aleyhlenne açılan tespıt davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğın- ce: Sanyer ılçesı, Tarabya Şalcıkır Asfaltı, pafta 250 DZ 111 d- 1542 ada. 5 parsel sayılı taşınmazın maliki olan Haralambo'nun kendısıne ılanen tebligat yapılmasına karar venlmiş olduğundan tapu malıkı Haralambo'nun duruşma günü olarak tayin edılen 11 6.1998 günü saat 9 30'da duruşmaya gelmedığı veya kendi- sini bır vekıl ıle temsıl ettırmedığı takdırde duruşmaların gıyabında yTİrûyeceğine karar verileceğı hususu HUMK'nın 509-510 maddelerı gereğınce tebligat yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur. 2.4 1998 Basın. 18866 KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 (3 HATI ART ESKİDII TMayıs '5 Hazirar 5T GALLERY USTALAR KARMA RESİM 6ERGİ3İ f Sanat Galerisi Art Dırector•_• MnMm 6üha OZTARTAR ^ • H H ^ H Paşabakkal Sokak No. 28-38/19 ^ d & S ^ H Dolapdere - Beyoğlu - İSTANBUL Tel: (0212) 254 60 06 - 237 68 42 KADIKÖY AHKAMIŞAHŞİYE DAVALARESA BAKMAKLA GÖREVLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997/797 VasıTay. Mahkememıze verilen karar gereğince (19.3.1998 tarih ve 1997/797 esas, 1998/234 karar sayılı ilamı ıle) tstanbul. Mal- tepe. Altıntepe, c: 002/06, s: 36, k: 444'te nürusa kayıtlı bulu- nan Talıp ve Ayşe'den olma, 1971 doğumlu hükümlü Galip Yavuz MK'nın 357. maddesi gereğince vesayet altına alınmış ve kendisıne yıne aynı nüfiısta kayıtlı bulunan ve Kadıköy lçe- renköy Başıbüyük yolu Pınar Sok no: 61 İstanbul adresinde ıkamet eden Talip Yavuz vasi tayin edilmiştir. Ilan olunur. 16.4.1998 Basın: 17964 GÖLCÜK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1997/579 Davacı: Hafize Bala tarafından davalılar Muzaffer Kahraman, Akın Altıkaoglu aleyhine açılan kayıt tescili davasında verilen ara ka- ran uyannca: Davalılar Muzaffer Kahraman ıle Akın Altikaoğlu'nun adresı bilinmedığınden yapılan zabıta tahkikatı ıle de adreslerinin tespiti mümkûn olmadığından duruşma gûnünön ve dava mevzuunun ilanen teblığıne karar venlmiş olmakla duruşma günü olan 30.6.1998 günü saat 09 OO'da davalılar Muzaffer Kahraman ile Akın Altikaoğ- lu'nun duruşmada hazır bulunması hususu tebligat yenne kaim ol- mak üzere ılanen teblig olunur 14.4.1998 Basın: 17692 GÖLCÜK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997<556E. Davacı SSK Genel Müdürlügü tarafından da\ah Karel Inşaat aley- hine açılan kurum zarannm tespiti davasında verilen ara karan uyann- ca Davalı Karel Inşaat Koll. Şt.nın adresı bilinmedığınden yapılan za- bıta tahkikatı ıle de adresının tespiti mümkün olmadığından duruşma gününün ve dava mevzuuunun ılanen tebliğıne karar venlmiş olmakla duruşma günü olan 16.6.1998 günü saat 11.00'de davalı Karel Inşaat Koll. şirketinin duruşmada hazır bulunması hususu tebligat yerine ka- ım olmak üzere ılanen tebliğ olunur. 16.04.1998 Basın- 17691 tSTÂNBUL LASÜYE HUKUK HÂKİMLİĞl'NDLN EsasNo: 1997258 Karar No. 1998/83 Davacı Ahmet Ince- oğlu vekili Av. Ahmet Tamokur tarafından da- valı Mahı Inceoglu aley- hine açılan bosanma da- vasınınm yapılan yargı- laması sonunda: 2.4.1998 tarih ve 1997,258-83 sayılı karar ıle taraflann boşanmala- nna karar venlmiş, dava- lı Mahı Inceoglu'nun ad- resı meçhul olması sebe- bı ıle karann davatıva ılanen tebüğıne karar ve- nhniştır. tş bu ılanın ne- şır tanhinden itibaren 15 gûn sonra tebliğ edilmiş savılmak kaydıyla karar yenne kaım ve temyızı kabıl olmak üzere ılanen teblığ olunur. Basın: 19048 Pasomu ve öğrenci kimligimi kaybertim. Hükûmsüzdür. AYSEL KARTAL e h m ü n F e h m l c l m l r d a I e r a I u s t a f a [a I n a o I B e h m h u r C a n b a z o ğ t u m e m e t a y a b i n j d a t s e n i I I a I n a k a n n f z r, u o ğ I ıı h m e t n e r E m r e t h i Z e y n e p I ı D e n r ü e r z a ıü I k a d i RADYO Cumhuriyet 1O7.4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog