Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA HABERLER Trafik haftası tlkgünde 22Mşi yaşamuıı yitirdi ANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - Trafik cana- van. 'KarayoJlan Trafik Gü- venliği Haftası' dınlemedı. Haftanın ilk gününde mey- dana gelen trafik kazalann- da 22 kişi öldü, l kişi kaybol- du ve 29 kişi yaralandı. Tür- kiye Şoförler ve Otomobilci- ler Federasyonu (TŞOF) Ge- nel Başkanı Deniş Günday, korkunç bilançoya karşın ders alınamamasından kork- tukJannı söyledi. Trafik haftasına yine ka- zalarla girildi. Ankara, Şan- lıurfa. Eskişehir, Samsun. Osmaniye, Kahramanınaraş, Tekirdağ. Antalya. Ordu. Gi- resun ve Çanakkale'de mey- dana geien kazalarda toplam 22 kişi öldü. Günday, trafik haftası nedeniyle yaptığı ya- zılı açıklamada, trafik kaza- lannın artık "kazaolmaktan çıkıp vahşet bovutianna gel- diğfni" söyledi. Türkıyecle trafik kazasi sonucu ölüme neden olmanın cezasının 900 bin lirayla 100 milyon lira arasında olduğuna dik- kat çeken Günday. Avru- pa'da maddi ve manevi taz- mınat rakamlarının Türki- ye'den en az yüz kat daha fazla olduğunu bildirdi. Günday. 1997 yılında mey- dana gelen kazalann yüzde -95'inin sürücü batasından kaynaklandığını belirtti. Gûndûz far yakma Günday, TŞOF olarak tra- fîğe çözüm getirecek hertür- lü önlemin yanjnda oldukla- Tnnı belirtirken gündüzleri far yakma uygulamasının kazaları azaltıcı bir önlem olduğunu düşündüklerini ve bu nedenle de destekledikle- rini bildirdi. Trafik hizmetle- rinden sorumlu Emniyet Ge- nel Müdür Yardımcısı Şev- ket Ayaz da far yakmanın hem görmek hem de görül- mek açısından çok büyük önem taşıdığını söyledi.. Istanbul Büyükşehir Bele- diyesı, trafik güvenliğı haf- tası nedeniyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir program düzenledi. Sergi ve konser etkmliklennin yeral- dığı program çerçevesinde düzenlenen trafik bilgi ya- nşmastnda, en yüksek puanı alan Nilüfer Hatun tlköğre- tim Okulu birinci oldu. Çay fiyatları Iskonto uygulaması kaldırüdı RİZE (AA)-Çay tşletme- leri Genel Müdüriüğü (Çay- Kur), Resmi Gazete'de ya- yımlanarak yürürlüğe gıren Çay-Kur Mamullerinin Top- tan Satışıyla îlgili Y'önetme- lik kapsamında. kuru çay sa- tış fiyatlannı yeniden düzen- ledi. Daha önce ana bayilere perakende satış fıyatı üzerin- den yüzde 20 oranında is- konto yapılarak gerçekleşti- rilen satış, uygulamadan kaJ- dınldı. Yeni yönetmeliğe gö- re Çay-Kur'un toptan satış fiyatı üzerine ana bayiler azarni yüzde 3 oranında kâr koyarak perakendeciye satış yapabılecekler. Perakende- ciyse aldığı fiyatın üzerine azarni yüzde 15 oranında ila- ve yaparak tüketiciye çay sa- tabilecek. Çay-Kur aynca. dar bölge ve sıcak satışa ge- çen bayilere toplam satış tu- ian üzerinden yüzde 2 indi- îim yapabilecek. İ Yeni yönetmeliğin yürür- lüğe girmesiyle Çay-Kur sa- tış fiyatlannda da yeni dü- zenleme yaptı. Buna göre ça- yın tüketiciye yansıyacak fi- yatlannda yüzde 18 ila yüz- de 21 oranında artış oldu. Çay-Kur'un ürettiği çay türlerinin perakende fiyatı •şöyle açıklandı: Kamelya 100 Gr. 90 bın lira, Kamelya 500 Gr. 435 bin lira. Kamel- ya 1000 Gr. 835 bin lira, Ri- zeTurist 100 Gr. 115 bin li- ra. Rize Turist 200 Gr. 220 bin lira. Rıze Turist 500 Gr. •540 bin lira. Rize Turist 1000 Gr. 1 milyon 70 bin lira, Çay Çiçeği 200 Gr. 250 bin lira, Çay Çiçeğı 500 Gr. 625 bin lira. Filız Lüks 200 Gr. 265 bin lira. Filiz Lüks 500 Gr. 670 bin lira, Rıze Çayı 500 Gr. 515 bin lıra. Seyrantepe'de bir konfeksiyon atölyesinde çalışan HADEP'li gence sokak ortasmda infaz Faşist terör sürayor• Baltalı, satırh ve silahlı saldınlanyla sık sık kamuoyunun gündemine gelen ülkücülerin Kâğıthane Seyrantepe, Küçükköy ve îstanbul Üniversitesi'nde düzenledikleri saldınlarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Ankara Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı. BERTAN AĞANOĞLU MHP Okmeydanı binasmdaki linç gi- rişimi ve Bolu'da işlenen cinayetle kamu- oyunun gündemine yerleşen ülkücülerin, dün ve önceki akşam îstanbul'da çıkar- dıklan üç olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Baltalı. satırh ve silahlı saldınlanyla sık sık kamuoyunun gündemine gelen ül- kücüler Kâğıthane Seyrantepe, Küçük- a. kattan atladı Copla başına vurulan genç intihar etti köy ve tstanbul Üniversitesi'nde düzen- ledikleri saldınlarda kan dökmeye dün de devam ettiler. Seyrantepe'de bir atölyede konfeksiyon işçısiolarak çalışan Bilal Vu- ral (20). önceki akşam saat 18.00"de işten çıktıktan sonra 2 arkadaşıyla birlikte evi- ne giderken, daha önce çıkan olaylar ne- deniyle kapatılan Seyrantepe Ülkü Oca- ğı'nın yanındaki lspar Iş Merkezi önün- de oturan ve çevrede ülkücü olarak tanı- nan 2 kişi tarafmdan yolu kesildi. "Bize ne bakıyorsunuz ulan" diyerek sataşan ve alkollü olduklan belirlenen kişiler işçile- re silah ve bıçaklarla saldırdı. Kavgayı ön- lemek için. bir berber dükkânında bulu- nan Hakim Atik ve ağabeyi Adil Atikin müdahale etmesi üzerine saldırganlar namlulannı iki kardeşin üzerine çevirdı. Vural ve Hakim Atik'i pompalı tüfek, ta- banca ve bıçakla: 15 yaşındaki Refik Tu- raman'ı da döverek yaralayan saldırgan- lar kaçarken. Levent Hastanesi'ne kaldı- nlan Bilal Vural burada yapılan tüm mü- dahalelere karşın yaşamını yitirdi. Vural "a müdahale eden doktorlar, gen- cin vücudunda uzun numlulu silah mer- mileri bulunduğunu söyleyerek 2 pompa- lı tüfek mermisinin de karnından girip sır- tından çıktığını beJirttiler. Vural'ın cesedi otopsi yapılması için dün akşam saatierinde savcılığa ait özel KEREMILGAZ 1 Mayıs'taki gösterilerde polis tarafından copia bayılana kadar dövüldüğü öne süriilen Ahmet Özdemir oturduklan evin dördiincü katından atlayarak intihar etti. Özdemir'in dövüldükten sonra psikolojik ve fizikse! olarak sarsıntı geçirdiğini belirten ailesi, bu işin peşini bırakmayacaklannı söyledi. "Okmeydanı PiyaJepaşa'da polis müdahaleye geçtiğinde biz İGDAŞ önündevdik. Ahmet'in üzerine yaklaştk 10-15 kadar polis saldırdı. Çevik kuvvet polislerinin hepsi Ahmef'in özellikle başına vurdular" diye konuşuyor Ahmet Özdemir'in kardeşi Hamza Özdemir. Hamza Özdemir. geçimini boya badana işleri yaparak sağlayan ağabeyi Ahmet Özdemir'in I Mayıs'taki mı'tinge katılmak için gittikleri Okmeydanı'nda polis tarafmdan baygmlık geçirinceye kadar dövüldüğünü öne sürdü. Başına aldığı darbeler sonucu yaralanan ağabeyini evlerinin yakınmda bulunan Esenler Ömür Hastanesi'ne görüren Hamza Özdemir, buradan da sevk aldıklan Haseki Hastanesi'ne gönderildiler. Hamza Özdemir'in verdiği bilgiye. göre Haseki Hastanesi doktorlan beyin tomografisi çekilen Ahmet Özdemir için "10-15 güne kadar bir şeyi kaJmaz. Eve götürebiiirsiniz'1 dediler. Ahmet Özdemir bunun üzerine Esenler'deki evlerine geri döndü. Ancak eve geldikten bir süre sonra başındaki ağnlan artan Ahmet Özdemir, dün sabah kendini 4. kattan aşağı bırakarak yaşamına son verdi. Hastaneden geldikten sonra ağabeyinin durgunlaştığını söyleyen Hamza Özdemir olayı şöyle anlattı: "Ağabeyim eve getdikten sonra sürekli terlemeye başladı. Devamlı 'Başımda baskı \ar' diyeyakınan Ahmet'i ertesi gün yine Esenler Ömür Hastanesi'ne götürdük. Burada yine müşahede alüna aJmmayan \e psikolojik olarak da rahatsızlığı de\am eden ağabeyim, dün sabah kahvaltısını yapüktan sonra kendini pencereden aşağı afrj." Olay sonrası Esenler Ömür Hastanesi'ne kaldınlan Özdemir burada hayatını kaybetti. I960EIbistan doğumlu olan Ahmet Özdemir'in avukatı Metin Narin, olaydan hemen sonra ailenin Esenler Polis Karakolu'na gittiğini ve ağabeyinin ifadesinde "Kafasına yediği coplar nedeniyle bunalım geçiriyordu" sözleri üzerine polislerden "Onu siz atıp öldürdünüz" yanıtını aldıklannı söylüyor. Polisin bilerek ve görevini aşan bir biçimde olay günü göstericilere vurduğunu öne süren Narin, "En az 48 saat müşahede altında tutulması gereken bu insanlarla ilgili Haseki Hastanesi doktoriannca müdahale yapılmadığı gibi asıl durumlanıu gösterir rapor da düzenlenmemiştir" diye konuşuyor. İfadeleri alınmak üzere polis otobüsleriyle İDGM Cumhuriyet BaşsavcılığTna getirilenlerin birçoğunun yüzlerindedarpiziolduğu görüldü. (Fotoğraf: ÖZKAN GÜVEN) Sorgulan 6 saat süren sanıklar için görevsizlik karan 1 MayıssamklanDGM'de tstanbul Haber Servisi - Çağlayan Meyda- nı'nda yapılan I Mayıs kutlamalan sırasında dövülerek gözaltına alınan 243 kişi. dün tstan- bul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıkanldt. Emniyette sorgulan tamamlanan bu kişilerden 114'ünün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlü- ğü'nde ifadelen alındı. DGM'nin "yasadışıörgüt üyesi olmak" suç- lanndan "göre\'sizlik'B karan vermesi üzerine sanıklann bugün Şişlı Adliyesı'ne çıkanlaca- ğı öğrenildi Izmir'de gözaltına alınan 13 kişi- den 11 'i tutuklanırken Ankara'da da gözaltına alınan 29 kişi için 3 gün- lük ek gözaltı süresı ve- nldi. Türk-İş. Hak-!ş. DtSK ve KESK tarafm- dan 1 Mayıs'ta düzenle- nen kutlamalara "örgüt pankartlan ve tek tip kı- yafetlerle katılmak iste- dikleri. güvenlik kuvvet- lerine taşlı sopalı saldın- dabulunduklan" ileri sürülcn ve gözaltına alı- nan I39'u kız, 104'ü de erkek toplam 243 sa- nık, dün IDGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle grup- tan 114'ü. Beşiktaş tlçe Emniyet Müdürlü- ğü'ne götürülerek ifadesi alındı. 12 DGM sav- cısı tarafindan 6 saat süreyle sorgulanan sanık- lar, DGM Cumhunyet Başsavcılığı'nın. "gö- revsizlik'' karan vermesi üzerine otobüslere bindirilerek Istanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geri görürüldüler. ifadeleri alınanlar arasında. • Gözaltındaki sanıklann bugün Şişli Adliyesı'ne çıkanlacağı öğrenilirken Izmir'de gözaltına alınan 13 kişiden 11'i turuklandı. Ankara'da gözaltına alınan 29 kişi için 3 günlük ek gözaltı süresi verildi. Ülkü Ocaklan'na sığınan ve ülkücüler tara- fmdan lınç edilmek istenen lise öğrencisi AJi Rıza Narin de yer aldı. Gözaltına alınan 280 kişiden 37'sinin olay- îarla ilgilerinin bulunmadığı için serbest bıra- kıldıgı bildirildi. Gözaltına alınanlardan 29'u lise, 61'i üniversite öğrencisi: 10'u memur, 53"ü işsiz ve 90'ının da serbest meslek sahibi olduğu belirtildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifa- delerin ahnması sırasında içeri girmek isteyen tstanbul Barosu'nabağlı bir grup avukatla çe- vik kuvvet polisleri ara- sında sert tartışmalar ya- şandı. Polisler, savcıyla görüşmek istediklerini belirten birbayan avuka- ta hakaretlerde bulundu. lfadeleri alınan ve polis otobüslerine bindirilen gruptan birçoğunun yüz- lerinde darp izı olduğu görüldü. Çevik kuvvet şubesınde görevli bir polis, ifadeleri alındıktan sonra otobüslere bin- dirilen bazı kişilerin, havanın sıcak olması ne- denıv le açtıklan camlan kapatarak "Size hava lazım değU" diyerek hakaret etti. DGM çevresinde gün boyunca çocuklannı bekleyen sanık yakınlan. otobüslerin çıkışı sı- rasında alkiştuttular. Polis. DGM'degörevya- pan Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Nuran Kalkan ile Devrimci Mücadele gazetesi mu- habirini, kendilerini çektikleri gerekçesiyle gözaltına aldı. bir araçla Cerrahpaşa'daki Adli Tıp Ku- rumu'na gönderildi. Levent Hastanesi'ne kaldınlan Hakim Atik de. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne götürü- lerek ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat sü- ren operasyonun ardından yoğun bakım servisine alınan Atik'in durumunun cid- diyetini koruduğu bildirildi. Yakınlan, Bilal VuraPın birkaç kez, zor kullanılarak, kapatılan Seyrantepe ülkü ocağına götürüldüğünü ve üye olması için üzerinde baskı kurulduğunu belirttiler. Vural'ın ülkü ocağında dövüldüğünü ve tehdit edildiğini vurgulayan yakınlan, gencin HADEP'li olduğunu ve saldınnın da bu nedenle gerçekleştiğini ifade ettiler. Saidınyı gerçekleştiren Doğan Çakmak ve MuratÇapadlı kişiler. Seyrantepe'de saklandıklan inşaattan, I adet pompalı tü- fek, 1 adet CZ marka 9 mm çapında tabânca, 1 adet sustalı bıçak ve 54 adet do- lu fîşekJe birlikte gözaltına alındı. Sanayi Mahallesi Ülkü Ocaklan Başkanı NafizBa- şaran'ın, saldınnın hemen ardından karakola giderek Seyrantepe'deki saldında kullanılan silahin kendisine ait oldugunu, ancak silahın bir süre önce çalmdığını söylediği öne sürüldü. Gaziosmanpaşa Küçük- köy Ülkü Ocağı önünden önceki akşam geçmekte olan Murat Türkyılmaz ve Dursun Fırat adlı gençler- le ülkücüler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında sila- hın] çeken Dursun Fırat, ül- kücü gruptan Şenol Sel- çuk'u karnından vurdu. Fı- rat'ın saldından sonra olay yerinden kaçması üzerine Türkyılmaz'ın çevresini saran ülkücüler, genci 6 ye- rinden bıçakladı. Türkyıl- maz Gaziosmanpaşa Has- tanesi'nde, Şenol Selçuk ise Özel Duygu Hastane- si'nde tedavi altına alınır- ken Fırat, polis tarafından gözaltına alındı. tstanbul Üniversitesi Ik- tisat Fakültesi'nin önünde bekleyen 4 kişi, yaklaşık 30 kişilik ülkücü grubun saldı- nsına uğradı. "Ülkücü ha- reket engeflenemez" sloga- nı atarak satır ve sopalarla saldıran ülkücüler, Cem Bayrakadlı öğrenci ile ola- ya müdahale etmek isteyen Esnaf Hastanesi'nde gö- revli Erdinç Sdvin'i yara- ladılar. Satırla ayağından yaralanan Bayrak'ın tÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kal- dınldığı bildirildi. StP'li öğrenciler adına yapılan açıkJamada, saidınyı Zafer Özbek'in yönettiği belirtti. HADEP, StP ve Emeğin Partisi saldınlan kınadı •Ankara Üniversitesi Ce- becı Kampusu ile Kızı- lay'da toplanan bir grup öğ- renci Kenan Mak'ın linç edilmesini protesto etti. Kı- zılay'da yapılan basın açık- lamasında, üniversitelere dışandan gelen gruplann oeden olduğu saldınlarda insanlann yaşamlannı yi- rirdiği belirtildi. Ülkücü- ler, Cebeci kampusundaki protestocu gruba taş ve so- payla saldırdılar. Olaylarda 2 öğrenci yaralanırken 15 öğrenci gözaltına alındı. Işci Sağlığı Haftası' Işkazalannda Avrupa'yı 5'ekaûıyoruz tstanbul Haber Servisi - Türkiye'de iş kazalannda ölenlerin sayısının Avrupa ortalamasının 5 katı oldu- ğu belirtildi. ILO kayıtlan- na göre iş kazalannm yüz- de 78'nin çalışanlann em- niyetstz davranışlan nede- niyle meydana geldiğinin altı çizilerek eğitımin öne- mi vurguiandı. 12. Işçi Sağlığı ve İşgü- venfigj" haftası kapsamın- da düzenlenen çeşıtlı top- lantılarda iş kazaları, işçı sağlığı ve işgüvenlıği ko- nusu Çalışma Bakanhğı yetkilileri, işveren ve işçi temsilcileriyle bilim a- damlan tarafından ele alı- nıyor. tstanbul Sanayı Odası'nın Odakule'deki salonunda yapılan toplan- tıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı- ğı Müsteşar Yardımcısı MidhatŞeref, teknolojide- ki gelişmelerle rekabetın büyük ölçüde artmasının, çalışanlann sağlığına ve işgüvenliğine yönelik teh- likeleri daha da arttırdığı- nı söyledi.. Istanbul Sanayi Odası danışmanı ve eski Dünya Bankası Başkan Yardımcı- sı An'IIa Karaosmanoğlu ise işgüvenliği konusunu "öksüz" olarak nıteledi. Karaosmanoğlu. Türki- ye'de iş kazalannda ölen- lerin Avrupa ortalamasının 5 katı olduğuna dikkat çekti. Istanbul Vali Yardımcı- sı Bülent Karaçöl. sanayi- de çalışan işçilerin yüzde 40'ınm Istanbul'da istih- dam edildiğinin altını çiz- di ve devletle çalışma ya- şamının taraflannın işbir- liği yapması gerektiğini savundu. Çalışma ve Sos- yal Güvenlik Bakanlığı Is- tanbul Bölge Müdürü Ömer Benokan da Avru- pa'daki dışalımcılann "Türkiye'de çocuk emeği kullanıhjor" gerekçesiyle tekstıl ürünlerini almama eğilimi taşıdıklanna dik- kat çekti. Basisen Sendi- kası Genel Başkan Yar- dımcısı Mustafa Ketenci 4.5 milyon olduğu belirtı- len kaçak ıstihdamı gün- deme getirdı. Bırleşik Metal-lş Sen- dikası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Helvacı fLO'nun çocuk işçilerle il- gili 238 No'lu sözleşmesı- nin bir an önce TBMM'de onaylanmasını isterken Hak-Iş Marmara Bölge Başkanı Haül Akçay ise bakanlık, sendikalar ve il- gili meslek kuruluşlannın katılımıy!a"işçi sağbğıve iş güvealiği meclisi" kurul- masını önerdı. TİSK Da- nışmanı Erol Çilcli de eğı- timin önemine değindi. DİSK'ebağhLastik-Iş Sendikasf nda dün düzen- lenen toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanhğı iş müfettişi Cemal Şahin ise DtE'nin 1996 venlerine göre Tür- kıye'de86bin807işkaza- sı ve 1115 meslek hastalı- ğı meydana geldiğini vur- gulayarak bu kaza ve has- talıklann 1492 kışînin ölü- müne, 3 bin 240 kişinin de sakat kalmasına yol açtığı- nı ifade etti. ILOkayıtlan- na göre iş kazalannın yüz- de 78'inin çalışanlann em- niyetsiz davranışlan sonu- cu gerçekleştiğinin altını çizen Şahin eğitimin öne- mini vurguladı. Cemal Şa- hin. Türkıye genelinde sa- dece 700 bakanlık müfet- tişınin bulunduğunu kay- detti. tHRACAT-İTHALAT VE K.\MBİYO UYGULAMALARI PROGRAMI 6. DÖNEM Istanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Enstitüsü: oda üyesi işlermelerin ihracat sorum- lulannın uygulama ve mevzuat bilgi ve becerilenni güncel gelişmeler çerçevesinde arttırmak amacı ile "thracat-tthalat ve Kambiyo Uygulamalan Programı'nı (6. Dö- nem)" başlatmaktır. Program, dış ticaret, gümrük ve kambiyo uzmanlannca yürü- tülecektir. Programın ana hedefı, katılımcılann dış ticaret mevzuat ve uygulama bil- gilerini güncel değişimler ve gümrük birliği uygulamalan çerçevesinde güncelleş- tirmek ve ihracat-ithalat etkinliğini arttırmaktır. 60 saat süreli "Ithalat-thracat ve Kambiyo Programı " aşağıdaki konuları ıçermektedir: 1. Dış Ticaret Rejimi ve Yönetmeliği : 9 saat 2. Dış Ticarette Odeme Şekilleri " : 9 saat 3. Gümrük Mevzuat ve Uygulamalan • : 9 saat 4. Kambiyo Mevzuatı ve Kambiyoda Hesap Kapama : 9 saat 5. Dış Ticaret Belge Uygulamalan : 9 saat 6. E.ximbank Uygulamalan : 6 saat 7. Toplam Kalite . : 6 saat 8. Serbest Bölgeler : 3 saat Toplam : 60 saat '"thracat-tthalat ve Kambiyo Uygulamalan Programı'nı" tamamlayanlara "'ÎTO Dş Ticaret Enstitüsü Uygulama Sertifikası (Katılım Belgesi) verilecektir. Programa katılan katılımcılar "katılma payı" ödeyeceklerdır. İTO Dış Tıcaret Enstitüsü prog- ramlan, üyesi olduğu "Uluslararası Ticaret Eğitimleri Organizasyonu Birliği (IAT- TO)" standartlan çerçevesinde düzenlenmektedir. PROGRAM KAYIT VE UYGULAMA BlLGlLERt 1. Kayıt tşlemleri 2. Program Başlangıcı 3. Program Bitişi 4. Program Günleri 5. Program Saatleri 11-18 Mayıs 1998 18 Mayıs 1998 (Pazartesi) I Temmuz 1998 (Çarşamba) Pazartesi-Salı-Çarşamba 18.30-/21.30 BAŞVURU ADRESİ Istanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Enstitüsü Rasim Paşa Mahallesi, Taşköprü Sokak, İTO Kadıköy Hizmet Birimi, 2. Kat, Sö- ğütlüçeşme 81320, Kadıköy- Istanbul Tel: 0216-414 82 67-414 82 68 Fax:0216-414 82 69 Email:itodte@escortnet.com Basın: 19481 TİCARİ (İNGİLİZCE) YAZIŞMA VE HABERLEŞME TEKNİKLERİ PROGRAMI (12. DÖNEM) tstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Enstitüsü, Oda üyesi işlermelerin uluslararası yazılı ve sözlü haberleşme etkinliğini arttırmak amacı ile özellikle dış ticaret sorum- lusu elemanlart için "Ticari (lngilizce) Yaaşma ve Haberleşme Teknikleri Progra- mı'nı" (12. Dönem) başlatmaktadır. Programın ana hedefı, katılımcılann ticari lngiliz- ce sözlü ve yazışma becenlenni uluslararası uygulama standartlanna ulaştınnaktır. Program 60 saat olarak planlanmış olup, "Orta Düzeyde /ngılizce Bilenler" kabul edilecektir. 60 saat sûreli propram. asagıdaki konulan kapsayacaktır: "Iş Başvuruları ve Başvuru Formu Hazırlama, Tanıtım Yazımları, Uluslararası Ti- caret, Bankacılık, lthalat-lhracat, Pazarlama, Finansal Yönetim, Sigorta ve Reklam- cılık Kavramlan ve Kullanım Alanları ile İlgili Vakalar, Sipariş tşlemleri Kavramla- rı, Pazarlama ve Piyasa Geliştırme Işlemleri Kavramlan, İş Yazışmalarınm Planlan- ması ve Uluslararası İş Mektuplan Yazım Teknikleri, lşletme Içi Yazışma, Rapor Dü- zenleme." "Ticari (lngilizce) Ifozışma ve Haberleşme Teknikleri Programı'nı" tamamlayanla- ra "İTO Dış Ticaret Enstitüsü Uygulama Sertifikası" (katılım belgesi) verilecektir. Programa katılanlar "katılma payı" ödeyecelderdir. tTO Dış Ticaret Enstitüsü prog- ramlan, üyesi olduğu "Uluslararası Ticaret Eğitimleri Oıganizasyonlan Birliği (IAT- TO)" standartlan çerçevesinde düzenlenmektedir. PROGRAM KAYIT VE UYGULAMA BtLGlLERl 1. Kayıt Işlemlen 2. Program Başlangıcı 3. Program Bitişi 4. Program Günleri 5. Program Saatleri BASVURU ADRESt 11-18 Mayıs 1998 18 Mayıs 1998 (Pazartesi) 1 Temmuz 1998 (Çarşamba) Pazartesi-Salı-Çarşamba 18.30-/21.30 Istanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Enstitüsü İTÖ Kadıköy Hizmet Birimi Taşköprü Sokak, Söğütlüçeşme 81320, Kadıköy - tstanbul Tel: 0216-414 82 67-414 82 68 Fax:0216-414 82 69 Emai1:itodte@escortnet.com Basın: 19480 Adalet Bakanı'na tepki 'TCKtasarısı kökten meczuptur' tstanbul HaberServisi- Istanbul Üniversitesi (IÜ)Hu- kuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Kayıhan İçel, Adalet Bakanlığf nca hazırlanan Türk Ceza Kanunu (TCK) ta- sansını "kökten meczup" olarak niteledi ve "Yapılmak istenen, geçiş kanunu hazırlanıp birtakım kişileri aflfet- raektir" dedi. tÜ Hukuk Fakültesi ve tstanbul Barosu'nca düzenle- nen "Türk Ceza Kanunu Tasansı Üzerinde Düşüncder" konulu toplantı. dün ünıversitenin doktora salonunda ya- pıldı. Toplantıda söz alan Prof. Kav ıhan İçel, söz konusu tasannın 1986'da yine Oltan Sungurlu'nun Adalet Bakan- hğı döneminde gündeme geldiğini anımsatarak şunlan söyledi: "Oltan Sungurlu. o dönemde kendisine görüşlerimi açıklarken heyecanlı konuşmam üzerine,' Bana taşra avu- katı muamelesi yapıyorsunuz' demişti. Şimdiyineaynı ik- tidar döneminde tasan gündeme getirildi. Bu süratin ne- denL \apılacak secim için valınmdır. Bu tasan vürüriüğe girdiğinde >urtdışına kaçan bazüan da dahil selameteere- cek. Bu tasan kökten meczuptur. Amacı. birtakım kişile- ri afietmektir." Istanbul Barosu Başkanı Yücel Sa\man. TCK tasansı- nın kamuoyunda yeterince tartışılmadığı için TBMM'den geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Tasandaki özgürlük anlayışının günümüze uygun olmadığını belirten Say- man. "Devletyine ferde karşj korunuyor" dedi. Sayman, tasannın bazı maddelennin sadece ceza hukuku değil, Medeni Kanun ve uluslararası hukuk yönünden de çeliş- kileri bulunduğunu anlattı 1Ü Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Aysel Çetikel de tasan konu- sunda hukuk fakültesınin gö- rüşlerimn alınmamasını eleş- tirerek "DemokrasLinsan hak ve özgüıiüklerini gü\ence>e almavan >asa. kamu vicdanın- dakictkisinive demokratik re- jime inancı zavıflatır" dedi. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. l ğur Alacakaptan da. 592 maddelik TCK'nin sadece 238 maddesinin ilk şeklini ko- ruduğunu, ancak değişıklik- lerin ulusal nitelikte olmadı- ğını söyledi. Ulusal yasanın reforma olacağını belirten Prof. Ala- cakaptan şunlan söyledi: "De\1etle bireji karşı karşıya getirmeyen, de\leti değil bire- yi konıyan ceza anlaytşı geti- rilmeti. Bu tasan bu öîçülere uygun değUdir." Tasannın ölürn cezasını kaldırdığmı be- lirten Alacakaptan, ancak il- gili maddenin TBMM'den ge- çeceğine inanmadığını söyle- di. Avukat Osman Erşn ise ta- sarıda, TCK'de olduğu gibi belli siyasal düşüncelerin suç olarak yerini aldığını, resmi ideolojiyle çelişen bilimsel çalışmalann yasakladığını. bilgi almanın kısıtlandığını ve gazetecilerin mahkûm olduğu maddelerin korunduğunu söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog