Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

6 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ANAP, TBMM soruşturmasına yanaşmıyor, CHP soruşturma için harekete geçti Ağar'a Meclis korumasıDemirel: Suriye ile baş ederiz TÜREY KÖSE TUMUS - Cumhurbaşka- nı Zine El Abidine Ben Ali'nin konuğu olarak Tu- nus'u zivaret eden Süley- man Demirel temaslan sıra- sında Ortadoğu banş süreci ve işbirliği olanaklanyla il- gili mesajlar verdi. lsrail ıle ilişkilerin Suriye'ye yönelik tehdit oluşturup oluşturma- dığına yönelik soru üzerine Demirel, "Tûrkiye gerekir- se Suriye ile kendisi baş ede- bflir'' dedi. Demirel. Körfez savaşından çok olumsuz et- kilenen Türkiye'nin Irak'ın tüm Birleşmiş Milletler ka- rarlanna tam olarak uyması- nı ve bölgede yeni bunalım çıkmamasını arzuladığını söyledi. Demirel, önceki gün baş- layan Tunus gezisinde Cum- hurbaşkanı Ben Ali ile gö- rüştü ve akşam da Kartaca SarayTnda onuruna verilen yemeğe katildı. Demirel, yemekte yaptığı konuşma- da şu görüşleri dile getirdi: "Bölgesel sorunlarmeyanın- da Ortadoğu sorununun. tüm çabalara rağmen > akla- şık 50 yıldır kahct ve adil bir çözüme kavuşamanuş olma- SL ülkelerimiz için ortak en- dişe kaynağıdır. kardeş Fi- bstin halkırun meşru hakla- nnın korunması ve Filis- tin'in uluslararası toplum içinde hak ettiği > eri almasL, Türkiye'nin Arap düny asıy- la uyum halinde beliıiediği Ortadoğu'ya yönelik dış po- litika gündeminde her za- man ön sıradadır." Demırel. dün sabah da şe- hitler anıtına çelenk koy- duktan sonra Millet Mecli- si'ni zıyaret etti. Cumhur- başkanı, Millet Meclisi'nin yenilenen salonunudolaşır- ken "Gürültüsüz, paurasız yapıyorlar işte" değerlendır- mesini yaptı. Demirel. Mec- lis Başkanı ile görüşmesin- de "İslamın siyasallaşması İslam dininin yüceliğine za- rarverir" dedi. Dernirel daha sonra Bar- •#o ;f ft1ûzesi ve Hamoudha; Bacha Camisi'ni ziyaret et-' tî. Demirel, öğleden sonra da Türk-Tunus lş Konseyi toplantısına katıldı. 'Istikrar istiyorum' Demirel. Tunus'tan An- kara'ya dönerken gazeteci- lerin sorulannı yanıtladı. Demirel, CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal'ın "hü- kümete desteğüün 1999 yıb- nakadar süreceğine'' ilişkin açıklamasından memnun olduğunu söyledi. Demirel, "Ben istikrardan memnun olurum, istikrarsızlıktan memnun ounara" dedı. Demirel, bir başka soru üzerine de seçimden istikra- nn çıkabilmesi için partik- rin ittifak yapmasına izin verilmesi gerektiğini yine- ledi. "İstikrann olması için başkanhk sistemi mi lazun" sorusunu yanıtlarken de De- mirel şunlan kaydetti: "Türkiye'deki sorun şu: Seçim Türkiye'de paıia- mento çıkanyor. ama parla- mento hükümet çıkaramı- yor. Çıkamor işte hükümet; sonra hükümet 6-8 ay daya- nıyor. Ondan sonra hükü- metin mevcudiyeti sorgula- nır hale geliyor. Hatta bir gün hükümet kayboluyor, ertesi gün çıkıyor. Tamam bu defa gitti falan derken bir dayanak çıkanyor geri geli- yor." ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - TBMM'de çoğunluğu oluşturan sağ partiler. Tstanbul Devlet Güvenlik Mahkeme- si'nin (DGM) "YargüamaryıYü- ce Divan yapar" gerekçesiyle hakkında görevsizlik karan ver- diği DYP Elazığ milletvekili MehmetAğar'ı koruma eğilimi- ne girdı. DYP ve FP'nin sahip çıktığı Ağar için, iktidann bü- yük ortağı ANAP da Meclis so- ruşturması vermeye yanaşmıyor CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal ise olaya kişisel bakmadıkla- nnı belirterek. *Bu konuda ka- muoyunun btzden beklentisi var. Merak etmeyin, üzerimize düşe- ni yapacağtz" dedi. CHP Içel miHeUekili Fikri Sağjar, Ağar hakkında Meclis soruşturma önergesi vermek için hazırlık başlattığını bildirdi. Susurluk davasında hakkında iddianame düzenlenen Mehmet Ağar için tstanbul DGM'nin ka- ran üzerine Yüce Divan dışında yargı yolunun kapanması sonu- cu gözler TBMM'ye çevrildi. CHP"nin tek başına Meclis so- ruşturması vermesi, Ağar'a Yü- ce Divan yolunu açamıyor. ANAP'ın Meclis soruşturma önergesi vermeye yanaşmaması nedenıyle, DSP destek verse de, iki partınin oylan Meclis soruş- turması açılmasını sağlayamı- yor. ANAP. CHP'nin vereceği önergeye destek verse bile. par- ti içinden çok sayıda milletveki- linın, "Yüce Drvan" karanna karşı çıkacağına dikkat çekili- yor. Iktidar kanadından DTP'nin de sahip çıktığı Ağar'a DYP. FP ve BBP destek veriyor. Parla- mentodaki son milletvekilı da- gılımı şöyle: " FP: 141, ANAP: 139, DYP: 92, DSP: 62, CHP: 56, DTP: 22. BBP: 8. MHP: 2, DP: 1, DEPAR: 1. Bağımsız: 18. Boş: 8 Buna göre, DSP'den hiç fire olmasabile Ağarhakkındakı so- ruşturma önergesine destek ve- receği kesin olan milletvekilleri- nin sayısı ancak 118'i buluyor. FP. ANAP ve DTP liderleri Ağar aleyhinde oy kullansa bile ana- yasaya göre soruşturma önerge- Mehmet Ağar tartışması DGM Başsavahğı itiram hagrlantyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tstanbul DGM Başsavcılığı'nın Mehmet Ağar'm yargılanmasıyla il- gili verilen görevsizlik ka- ranna itiraz edeceğı bildi- rildı. Eski Anayasa Mahke- mesıBaşkanı Yekta Gün- gör Ozdeıı. Ağar'ın doku- nulmazlığmın kaldınlma- sının iptali istemiyle Ana- yasa Mahkemesi'ne yaptı- ğı başvurunun reddedilme- siyle yerel mahkemenin karan arasında çelişki bu- lunmadığını söyledi. Ağar'm itirazının reddedil- mesine muhalifkalan Ana- yasa Mahkemesı Başkan- vekili Güven Dinçer DGM'nin karannı yerinde bulduğunu söyledi. Susurluk ana davasını görüşen tstanbul 6 No'lu DGM'nın Ağar yönünden görevsizlik karan vermesi hukuki tartışma başlattı. Ağar hakkında görevi suiistimal, aranan suçlula- n saklama ve çete üyesi ol- duğu iddiasıyla dava acan İstanbul DGM Başsavcılı- ğı'nm 6 No'lu DGM'nın karanna itiraza hazırlandı- gı öğrenildi. Yargıtay yetki- lıleri, itirazın gerçekleşme- sı durumunda dosyanm 8. Ceza Dairesi'nde incelene- ^ceğini bildirdiler. . ->*•• Daire, dosyayı incele- dikten sonra mahkemenin karannı yerinde görürse onama, görmezse ret kara- n verecek. Ceza Daire- si'nden ret karan çıkması durumunda Ağar dosyası tstanbul 6. No'lu DGM'de görüşülüp karara bağlana- cak.Yargıtay Başkanlığı yetkilileri, adli yargı içinde bir mahkemenin diğer bir mahkemeyle ılgili olarak verdiğı görevsizlik karan- na ıtıraz edilebıleceğmi kaydederek, Ağar'la ilgili yargılamanın en hızlı han- gi mahkemede sonuç alına- bilecekse orada yapılması gerektiğini vurguladılar. Aynı yetkililer, DGM'nin göre\sizlik karannın. Ağar açısından olumlu yönde değerlendirilebileceğini belirttıler. DGM'nin gö- revsizlik karannın ardın- dan Anayasa Mahkeme- si'nin ret kararlannın işle- \mı yıtirdıği bıldirildi.is- tanbul 6 No'lu DGM'nin görevsizlik karannın ge- rekçeleri arasında Ağar'm emniyet genel müdürlüğü dönemine ilişkin suçlan da sayması durumunda ise Memurin Muhakematı Ka- nunu'ndaki şu yöntem izle- necek: lçişleri Bakanlığı. suçlamalarla ilgili olarak lüzumu muhakeme karan venlmesi istemiyle Danış- tay'a başvurursa, 2. Daire, ilk derece olarak istemı ka- rara bağlayacak. Danıştay 2. Daıresı yargılanması yö- nüçdejta^r \erç \ ç bu kit rara yapılacak itırazı Da- nıştayldan Işler Kurulu reddederse. Ağar. suçlama- larla ilgili olarak birıncı sı- nıf hâkimler gibi Yargı- tay'ın ilgili dairesinde yar- gılanacak. Belgeler ABD'ye gönderildi Ecevit: Yunanistan terörist ülke sayılmalı Haber Merkezi - Başba- kan Yardımcısı \e DSP li- den Bülent Ecoit, Yuna- nistan'ın PKK ile doğrudan bağlantısının bürün yönle- riyle belgelendiğini belir- terek bu belgeleri, "Yuna- nistan'ın Amerika'nuıterö- rist de\letler Bstesinde de- ğerlendirilmesi ricasıyla" ABD Başkanı Bill Clin- ton'a ilettiğinı açıkladı. Ecevit dün Kanal 6 tele- vizyonunda Yunanistan'la ilgili Türkiye'nin yeni giri- şimlenni anlattı. Yunanlı yetkililerin, Atina'da PKJC bürosu bulunmadığı yö- nündekı açıklamalannın anlam ifade etmediğıni be- lirten Ecevit. "Yunanistan yülardan beri Türkiye'ye karşıterörist yetiştiriyor. Ne yazık ki Avrupa Birligi bu- na beklenentepkiyigöster- mijor" dedi. Yunanistan'ın PKK ile devlet düzeyinde doğrudan bağlanusının ad- resler ve şahıslar bazında belgelendiğini belirten Ecevit. "Madem her şey bdgetendl o halde Ameri- ka neden Suriye gibi Vuna- nistan'ı da terörist devlet- ler listesine sokmuvT»r" şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı: "Ben bu konuvu Clin- ton'un özel danışmaru Ric- hard Holbrooke'a detayla- rrvia anlattun. Kendisi biz- den belge istedi. Türkiye Cumhuri> l eti devkrinin bu belgelerielindebulunduran birimi olan MtT'tenbUgüe- ri alıp u/un bir metin ola- rak kendisine ilettim. Sanı- yorum Amerikanyönetimi gelecekte bu konuyu AB ül- kelerinden daha detavlı ve geniş perspektifle değerien- direcektiK" DüZYAZII ORHAN BtRGİT TBMM soruşturma açar ve ona> larsa Mehmet Ağar Yüce Divan'da yargılanacak Sıısurluk'ta Ağar kronolojisi 3 Kasım 1996: Susurluk "ta meydana gelen trafîk kazasında Hüseyin Kocadağ, Abdullah Çatlı ve Gonca L's öldü. Sedat Bucak yaralandı. Çatlı da Mehmet Ağar imzalı bir silah taşıma izin belgesi bulundu. 8 Kasım 1996: tçişleri Bakanı Mehmet Ağar görevınden ıstifa etti. 12 Kasım 1996: TBMM Susurluk Komisyonu kuruldu. 8 Arahk 1996: Ağar. Çatlfdaki belgenin sahte olduğunu öne sürdü. Belgeyi inceleyen kriminal laboratuvarlar. imzanın "kuvvetle muhtemelen Ağar'a ait olduğu" sonucuna vardı. Soruşrurmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Nihat Artüran. Ağar'ın dokunulmazlığının kaldınlması istemiyle fezleke düzenledi. 13 Aralık 1996: Adalet Bakanlığı fezlekeyı ıade etti. 30Ocak 1997: tstanbul DGM Başsavcılığı Ağar ve Bucak'ın dokunulmazlıklannın kaldınlması istemiyle fezleke hazırladı. Dönemin başbakanı Necmettin Erbakan 70 günü aşkın bir süre fezlekeyi sümenaltı ederek TBMM Başkanlığı'na göndermedı. 16 Mayıs 1997: Susurluk Komisyonu çalışmalannı tamamladı. 11 Aralık 1997. Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ın dokunulmazlıklan kaldınldı. 10 Ocak 1998: Mehmet Ağar. İstanbul DGM Başsavcılığı'na ifade verdı. 10 Şubat 1998: tstanbul DGM Başsav cılığı Ağar hakkında görevini suiistimal. çete üyeliği ve aranan kişileri alıkoymak suçlamalanyla 18 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle davaaçtı. 4 May'ıs 1998- tstanbul 6 No'lu DGM Mehmet Ağar hakkında • görevsizlik karan vererek dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderdı. leriyle ilgili grup karan alınamı- yor. Bu nedenle Mehmet Ağar'ın, sağeğilimli partilerde- ki geniş "arkadaş grubunun" soruşturma önergesine olumlu oy kullanmasına olasılık tanın- mıyor. ANAP Grup Başkanvekili Ül- kii Güney. gehnen aşamada a Biz dokunulmazlığını kaldırarak gö- rev imizi yaptık. şimdi soruştur- ma önergesi vermiyoruz'" dıye- rek. Mehmet Ağar'a dolaylı des- tek verdi. Güney, DGM karan karşısında "Madem öyle, biz de soruşturma önergesi vere- rek Yüce Divan'a göndere- lim" anlayışında olamaya- cakJannı belirterek. "Mec- lis'te herhangi bir talepte bulunulursa gereğini vapa- nz. .\ma böyle bir talep yokken. kendiliğimizden herhangi bir girişimde bu- lunmamıza gerek yoktur" dedi. CHP lideri Baykal ise "Mecüs soruşturmasına'' değinmeden "Üzerimize düşen görevi yapanz" de- di. Partısının grup toplan- tısında. Başbakan Mesut Yılmaz'ın. Budapeşte'de kendisıne yumruk atan ki- şiyi affederek verdiği sözü tuttuğuna dikkat çeken Baykal, "Susurluk'ta en başa döndük. Yargı, topu birbirine atıvor. Ama Baş- bakan. Budapeşte'de ken- disine yumruk atan kişiye verdiği sözü tuttuğu gibi, Susurluk konusunda da halka verdiği sözü tutmalı- dır'" dıye konuştu. Baykal, Petrol-tş Sendı- kası yöneticilerinı kabulü sırasında da gazetecilerin Meclis soruşrurması verip vermeyeceklerine ilişkin sorulannı yanıtladı. Ağar konusunda CHP'- nin üzerine düşen katkıyi yapacağını kaydeden Bay- kal. "Bu olayı örtbas etme anlayışı içinde değiliz. Ko- nuyu grup NÖnetimimizde değerlendireceğiz. Kamu- oyunda bizden bir beklen- ti var, bunun farkındayız ve merak etmev in. bLd ilgilen- diren, katkı sağlamamız gereken ne varsa onu yapa- rtt"diy&kAıuşt«. aâykal, konuya kijıler bazında bakmadıklannı, kimseyi suçlamayı amaçlamadık- lannı da belirterek. "Sonu- ca götürecek avnntılann aydınlatıhnası konusunda da ne yapılması gerekiyor- sa katkı yapacağu" dedi. TBMM Susurluk Ko- misyonu üyesi de olan CHP tçel milletvekili Fik- n Sağlar ise Ağar için Yü- ce Divan dışında yargı yo- lunun bittiği görüşünün doğru olmadığını söyledi. Ağar'ın Emniyet Genel Müdürlüğü dönemindeki suçlannın mahkeme kara- nnda gözardı edildiğini vurgulayan Sağlar, "Bun- lann gözardı edilmesL bir dizi kuşkuyu doğuruyor. Asluıda Mesut Yümaz, Su- surluk'un örtbas edilmesi- ni isriyordu. bu amacına da ulaştı. Çünkü kendisinin de bu işin içinde olduğu açıktır" diye konuştu. Yılmaz'ın örtbas girişi- minin sinyalini Budapeş- te'de kendisine saldıran ki- şiyi affetmekle verdiğini kaydeden Sağlar. "Kendi- sine yumruk atan adamı Ağar-Sedat Bucak mahke- mesinden önce affermiş ol- ması bü-üerine belli simal- ler verdiği çağnşımı yap- maktadır. Bu. 'Susurluk kapatılsın" sinv'alidir" gö- rüşünü dile getirdi. POLtTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA 'Meclis'e Havale../ İstanbul DGM, DYP Milletvekili Mehmet Ağar hakkında görevsizlik karan verdı, Sedat Bucak ile Sami Hoştan'ın dosyalan ise 'Susurluk Davası'yla birleştirildi... Şu anda 'Susurluk Davası 'nda tutuklu sanık kal- madı... Önceki gün yapılan duruşmada Sami Hoş- tandasalıverildi... Yaşar Öz, sadece 'uyuşturucu kaçafcçı//ğVndan tutuklu... Şımdi ne olacak? Bekleyelim, hep birtikte göreceğiz... Mehmet Ağar, duruşma bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulundu: "Yargıya güveniyoruz, devletimize bağlıyız..." Dün sabah gazetelere şöyle bir göz attım... Başlıklar ilginçti: "Susurluk sil baştan...", "Ağar'ın davası Meclis 'e havale...", "Beşayboşaharcandı...", "Bucak'tan ilginç itiraflar..." Galiba Susurluk kazasıyla ortaya çıkan 'devlet içinde örgütlü çeteler' toplumumuza yavaş yavaş unutturulmayaçalışılıyor, yargı yavaşlatıhyor. Cem Ersever'den Behçet Cantürk'e. Ömer Lütfii To- pal'dan Savaş Buldan'a dek pek çok failı meçhul cinayetin 'sırn' bilindıği halde çözülmek istenmi- yor... Gazetelerimiz son günlerde Yalım Erez'in açık- lamalarıyla ilgililer... Yalım Bey, 'promosyon gazetelen'r\\n yeregöğe sığdıramadıklan ünlü bir politıkacı... Eh, Yalım Bey ne de olsa Tansu Çiller'i DYP'nin liderlik koltu ğuna taşımış, ardından Başbakanlık koltuğuna oturtmuş, REFAHYOL'un miman olarak ünlenmiştir... Yalım Bey'i 'promosyon gazeteleri' neden bu denli çok seviyor? Promosyon yasağının delinmesine izin verdiği için!.. Anlı şanlı basınımız Mehmet Ağar ve Sedat Bu-i cak'ın da fazla üzerine gitmiyor bugünlerde... Bir ülkede laikdemokratik basın, yasalan 'delip' işini yürütürse siz o ülkede demokrasiden, ınsaö haklarından söz edebilir misiniz? Bir ülkede kırrîı medya patronları kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmez, devlet hazinesini yağmalarsa siz o üt kede talana, soyguna karşı çıkabilir mısinız? , İşte o zaman şöyle bir durum çıkar ortaya: "Ben ne yaptımsa her şeyi bayrağım, vatanım, ülkemin bölünmez bütünlüğü için yaptım..." ,, • • • Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ın İstanbul DGM'de yargılandıkları saatlerde Piyade Yüzbaşı Ali Abbas Apaydın'ın cenazesı Ankara'da Koca» tepe Camii'nden alınmış, Cebeci Askeri Şehitlir ği'nde toprağa veriliyordu... ,, Bu kaçıncı şehidimizdi? > Gazetelere yeniden baktım!.. l Haber gazetelerin pek dikkatini çekmemiş ofc- malıydı ki iç sayfalara resimaltı olarak girmiştı... : içimi tarifsiz bir hüzün bürüdü... Acılar bir mayıs sabahında dağlann yeşil vadile- rinden süzülüp ovalara doğru nasıl uzanırdı? Yüzbaşı ApaydınL Gencecik yaşında vatanı uğruna şehıt düşmüş- Obiraskerdi!.. ' - Sekiz aylık hamile eşi Melek Hanım, alti yaşıri- daki kızı Emel masmavi gözyüzü altında hıçkırık- lara boğulurken kan gölünde politika yapanlara iyi bir ders veriyoriardı!.. Yüzbaşı Apaydın'ı tanımıyorduk, onun yüzünü hiç görmemiştik. Çünkü o bir askerdi ve konuş- mazdı... Hele televizyon kanallanna çıkıp kendinden şöy- le söz etmezdi: "Biz teröristlerie savaştık!.." Birileri ise Meclis kürsüsürvden, televizyon ekran- larından, DGM'lerden seslenirlerdi: "Biz ne yaptıysak devletimiz için yaptık..." • • • Mehmet Ağar, Sedat Bucak, Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve diğerleri... Gözlerimi yumuyor ve öylece kalıyorum... Fotoğraf karelerınde Uğur Mumcu dan Bahri- ye Üçok'a; Turan Dursun'dan Doğan Öz'e. Ab- di Ipekçi'den Kenan Mak a Orhan Yavuz'dan Ümit Cihan Tarho'ya dek uzanan zıncirın halka- larındaki ölülerimizin katillerini görüyorum... Yüzbaşı Apaydın vatanı uğruna şehit düştü. Eşi Melek ve kızı Emel'in hıçkırıklan yüreklerimize bir ok gibi saplandı. Bolu'da faşistlerin öldürdüğü üni- versite öğrencisi Kenan Mak'ın babası Zeynel Mak'ın çığlıklan toplumumuzu bir kez daha sars- tı... Yüzbaşı Apaydınlar, Teğmen Leventler, Onbaşı Ahmetler, er Hüseyinler bu ülkenin bağımsızlığı uğ- runa canlannı verdiler... Haydi söyleyin bakalım. devlet hazinesini cuk- kalayanlar, orman ve hazine arazilerini talan eden- ler, hayali ihracattan köşeyi dönenler. devletı do- landıranlar, eroin için birbirlerinı öldürenler. dın be- zirgânlığı yapanlar, tarikat kadroları kuranlar ne yaptılar? Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Susurluk olayına karıştığı ileri sürülen eski Emniyet Genel Müdürü ve Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar, henüz ma- sum olduğunu ıspat edemedi ama; iyi bir hukukçu olduğunu ortaya koydu. Dokunulmazlığının kaldırılması için hazııianan fezlekenin ortaya çıkmasın- dan bu yana, hem Anayasa Komisyo- nu'nda hem de Meclis Genel Kuru- lu'nda, eski lçişleri Bakanı kendisine yö- neltilen suçlamaların Emniyet Genel Müdürlüğü ve bakanhk dönemlerini kapsadığı ıçın, hesap verme yerinin de DGM'ler değil; Yuce Divan olduğunu ileri sürüyordu. Ağar kendisi ile ilgili kimi suçlamala- n hiç kabul etmıyor, ama kimileri için de "devletin yüksek çıkahan" gibi bir ge- rekçeyi savunmasına dayanak yapıyor. Önceki gün, Ağar ve Sedat Bucak, İstanbul 6 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin önüne çıktılar. Elazığ Milletvekili, mahkemenin öncelikle "gö- revsizlik" konusunda karar vermesini istedi. Isteği, savcının itirazına karşın kabul edıldi. Mahkeme, "Ağar dosyası "nı kendi önündeki ötekı sanıkların evraklanndan ayırdı. Böylece Elazığ Milletvekili, hem partamento kürsüsünde hem de DGM Mehmet Ağar Olayı... Savcısı karşısındaki hukuksal savaşı- mının ilk raundunu kazanmış oldu. Basketbol sporu dili ile, birtür "time- out" aldı da denilebılir. Basket karşılaş- malannda, takımlardan birisınin 'koç'\i, oyunun en sıkışık anında mola alır ve hem oyunculann soluk almasını hem de kendisinin yeni bir taktik hazırlama- sını sağlar. Hakemler, bu on beş, yirmi saniyelik duraksamadan sonra oyunu yeniden başlatacak düdüğü çalarlar. Ağar davasındakı ara verme olayın- da, Elazığ Milletvekili'nin durumu elbet- te farklı. Dokunulmazlığı, Susurluk du- ruşmalannda sanık sandalyesine otur- masını sağlamak amacı ıle kaldınlmış- tı. Elazığ Milletvekili, "Asılırsam Ingilizs/- cimi ile olmalı" diyen adamın öyküsü- nü anımsatırcasına, "Yargılanacaksam bu işin yeri Anayasa Mahkemesi'dir" görüşünü sonunda DGM heyetine de onayiattı. Peki şimdı ne olacak? Dokunulmazlığını otomatik olarak tekrar elde eden Ağar, elbette hakkın- daki iddıalann başının üzerinde bir de- mokles kılıcı gibi sallanmasından, Su- surtuk sanığı iddialannın bir gölge gibi bütün bir yaşamı boyunca kendisini iz- lemesinden herhalde rahat değildır. Hele, politikada maraton koşusuna girmiş ise, rahatsızlığı daha da artacak, nefes darlığı boğmaca nöbetlen ile ka- rışacaktır. Fakat asıl rahatsız olması gereken, bir zamanlar Susurluk ile yatan, Susur- luk ile kalkan "temiz toplum" özlemi içindeki yurttaşlardır. Bu yurttaşlann gözünde Mehmet Ağar, haklı haksız işin içinden yargı hük- mü olmadan sıyrılmış biri gibi görune- cektir. Öte yandan Susurluk için zaman za- man çok büyük sözler söylemiş olan parlamenterlerimiz, hükümetımız, hat- ta bu işi çözemezse, başbakanlık ma- kamının kendisine haram olması gibi bir bedduayı kendisine reva gören Mesut Yılmaz da kendi yarattıklan çıkmazın içinde kımıldayamayacaklardır. Peki, bu iki ucu da kirlenmış Susur- luk sopası, hangi yönünden ve kımin tarafından tutularak temizlenecektir? Anayasa, "Meclis Soruşturması"n\ tanımlayan 100. maddesinde, Meclis'ın üye tam sayısının en az onda birinin ye- receğı önerge ıle soruşturma açılabile- ceğini söylüyor. Ağar da görevsizlik itirazlarında ken- disi için ancak Meclis soruşturması yo- lu ile harekete geçilebileceğini söyle- miştı. Mehmet Ağar hakkındakı ıddıaları Yüce Divan sıfatıyla ele alacak olan Anayasa Mahkemesı, sadece Elazığ Milletvekıli'nı yargılamakla kalmayacak. Yüce Divan olarak bütün bir Susurluk dosyasını satır satır ırdelemek olanağı- nı da elbette bulabilecek. Böylece bakın başka bir şey daha olacak. Susurluk ıle ilgili olarak çeşrtlı mahkemelere dağılmış olan dosyalar ve sanıklan, Yüce Dıvan'ın önünde to- parlanabilecek. Mahkeme, sadece Mehmet Ağar'ı dinlemekle yetınmeye- cek. Eski Emniyet Genel Müdürü, ken- disine yöneltilen kimi suçlamalan dev- letin yüksek çıkarlan için yapılması ge- reken işlemler olarak gösterdıği için, Yüce Divan elbette bu göndermeleri ül- kenin en yüksek mahkemesi olarak de- ğerlendirme olanağını bulacak. Çağır- dığı bakanlar, başbakanlar, sıvil, asker istihbarat görevlileri. tanık olarak bu mahkemenin önüne gidecek ve bildik- lerini anlatacaklar. • • • Basket karşılaşmalarında alınan mo- ladan sonra, oyunculann kazandığı o yeni soluk yüzünden maç hem hızlanır, bakarsınız hem de potalar birbirinden güzel atışlarla sarsılır. Mehmet Ağar'ın kendisi için istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde aldır- dığı görevsizlik karan ile Susurluk dos- yalannın bugüne kadar sakladığı giz, Anayasa Mahkemesi'nın "Allah'tan ve vicdanlanndan başka Wmseterden Kork- maması gereken" en yüksek hâkımleri- nin çözebileceği bir hale gelir mi dersi- niz... Parlamentodaki değişik partilere da- ğılmış en az elli milletvekilinin oyunun yeniden başlaması ıçın düdük çalacak hakemlerın yerine geçerek, hazırlaya- cakları bir soruşturma önergesinin Meclis Başkanlığı'na verildıği haberi bakalım ne zaman gelecek? Umanm öncelikle Mehmet Ağar böy- le bir girişımden memnun olacaktır. CHP lideri Deniz Baykal 6 Hükümete girmeyizr ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal. "hükü- mete bir şans daha tanıya- cağı" mesajıyla sıyasi tan- siyonu düşürdü. Başbakan Mesut Yıl- maz'ın kendisinden "bir şans daha" istediğine dik- kat çeken Baykal. "Biz da- ha önce bu şansı verdik. şansönünde duruyor. Ama şimdi bir daha istiyor. Baş- bakan rahat olsun, huzur içinde olsun. verdiği sözleri tutsun. görevinin gereğini yapsın. şansı kendisi vara- tacaknr" dedı. Baykal. partisinın grup toplantısında hükümetin ekonomi politikasını eleşti- rirken, enflasyon hedefle- rinde başanya ulaşılamadı- ğını söyledi. Baykal, geçmişte kuru- lan iki azınlık hükümetın- den birinin darbeyle gıttiğı- ne, ANAYOL'un da 4 ay dayanabıldığine dikkat çekti. CHP'nin üzerine dö- şenw tarihi görevin bilincU»- de" olduğunu %-urgulavan Baykal, sözlenni şöyle sür- dürdü: "Şimdi başbakan bir şans daha istiyor. Bu 'daha' sözü çok önemli. Böylece,dahaönce bir şans verdiğimizi kabuletti. Evej, hükümete o şans verildi. Başbakan da bunu inkâr etmiyor. Ama bir kez daha istiyor. Başbakan rahat ol- sun, huzur içinde olsun." Baykal. grup toplantıy- nın ardından Petrol-İş Sen- dikası yönetimini kabulün- de, gazetecilerin hükümete girip girmeyeceklerı yö- nündeki sorulannı yanıtla- dı. Baykal. "Başbakan'dan hükümette 4. ortaklık için teklif gelirse yanıtını/ ne ohu"" sorusuna. "Hüküme- te girmek gibi bir arayışı- mız yok" yanıtını verdi. '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog