Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET OLAYLAR VE GÖRÜŞLEİÎ 6 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA Uluslararası Antlaşmalar 'Anayasa-Ustü' mü? Prof. Dr. RONA AYBAY G ünümüzde yürürlükte olan anayasa, "usiılünegöreyürür- lüğe konulmuş" olan uluslara- rası antlaşmalarla ilgili iki önemli ilke içeriyor: Bu ant- laşmalar "kanun hükmünde" sayılıyor ama öteki kanunlardan farklı olarak "bunlar hakkındaana\-as^aavkınlıkkidiasıileAna- \asa Mahkemesi'ne başvurulması" olanak- sız (madde 90 son f.) Bu ılkelere verilen an- lamlar ve çıkanlan kimi sonuçlar, kanım- ca. kesinlikle gözardı edilemeyecek kadar büyük sakmcalar içeriyor. Ama önce. bu il- kelerin anayasaya nasıl girdiği konusunda kısabıraçıklamayararlıolacak. 1961 Ana- yasası'mn hazırlanması evresinde, anaya- sanm bütününü kapsayan üç tasan ortaya çıkmıştı. Bu tasanlar. kısa adlanyla. şun- lardı: "Ön-Tasandstanbul Tasarîsı), SBF Tasansı ve Temsilciter Mecfisi TasansL Uluslararası antlaşmalann "kanun hük- münde" olduğuna ilişkin tümce, bu tasan- lann hiçbirinde yoktu. Usulüne göre yü- rürlüğe konulmuş, uluslararası antlaşmalar- la ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne baş- VTiruIamamasına ilişkin bir engel de sözko- nusu değildi. Buna karşılık, Anayasa Mah- kemesi'ne bu konuda bir tür "ön- denetinT yetkisi tanıyan birdüzenleme üç tasanda da kabul edilmişti. Bu ön-denetim şöyle işle- yecekti: Onaylanması sözkonusu olan bir uluslararası antlaşmanm anayasaya aykın olduğu. TBMM üyelerinin belli biroranın- ca ileri sürülürse, onaylamayı uygun bul- ma kanununun kabulüne ilişkin işlemler Anayasa Mahkemesi'nin karanna kadar durdurulacaktı. Sonuç olarak. .Anayasa Mah- kemesi'nce anayasaya aykın bulunan ulus- lararası antlaşmalann onaylanması olanak- sız olacaktı. İlgili madde, 1961 Anayasası'nın hazır- lık çalışmalannda "Alt Mectis" görevi ya- pan Temsilciler Meclisi'ndeönce. tasanda- ki biçimiyle kabul edilmiş ama asker üye- lerden oluşan "Cst MecBs" konumundaki MBK, maddede köklü değişikJikler yap- mış; Temsilciler Meclisi de, MBK'de yapıl- mış değişiklikleri, hiç birüyenin söz alma- dığı bir oturumda kabul etmiştir. MBK'nin hu davranışında. NATO ve ABD ile yapıl- mış kimi antlaşmalan denetim dışı bırak- ma isteğinin etkisi olduğu söylenmektedır. Sonuç olarak ortaya çıkan ve günümüzde de varlığını sürdüren durum şudur: * Uluslararası antlaşmalann onaylanma- dan önce Anayasa Mahkemesi'nin deneti- minden geçirilmesine olanak veren düzen- leme metinden çıkanlmış, bu yol kapatıl- mıştır. * Usulüne göre yürürlüğe konulmuş ulus- lararası antlaşmalann "kanun hükmünde'" olması kabul edilmiştir. * Ama kanunlarla ilgili olarak ışlemesı kabul edilen Anayasa Mahkernesi deneti- mi yolu, "kanun hükmünde" sayılmasına karşın uluslararası antlaşmalar bakımından kapatılmıştır. 1961 Anayasasfnın temel özelliklerin- den bıri, gerek yasama gerek yürütme (ida- re) ışlemlerini sıkı biryargı denetimıne bağ- laması idi. Uluslararası antlaşmalarla ilgi- li olarak, deyim yerindeyse, son dakikada anayasaya sokulan denetim yasağı, 1961 Anayasası'nın temel özelliğine açıkça ters düşüyordu. 1961 Anayasasfnmbudüzenlernesi(m. 65), konumuz bakımından önem taşıma- yan bir iki sözcük değişikliği dışında 1982 KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 (3 HAT) İ S T A N B U L B Ü Y Ü K Ş E H I R B E L E D İ Y E S İ CEMAL REŞİT REY [ ^ KONSER SALONU metnine aynen aktanlmıştır (m. 90). 1982 metninin hazırlık evresinde, Ankara Üni- versitesi SBF'nde. aralannda bu satırlann yazannın da bulunduğu bir grup. gönüllü olarak bir Anayasa Onerisi hazırlamıştı. (Bu çalısjnaya öncülük eden Prof. Bahri Sav- a'yı ve değerli katkılar yapan Prof. Mün- ci Kapani'yi rahmetle anıyorum). Fakülte- ce bir kitap olarak da yayımlanan bu çalış- mada, uluslararası antlaşmalann onaylan- masıyla ilgili olarak önerilen madde şöy- leydi: "Türkiye Cumhuriyetiadınayaban- cı devletlerie \e uluslararası kuruluşlaria yapüacak antlaşmalar ona> lanmadan önce TBMM'nin bilgisine sunulur. Sumıluştan başla>arak otuz gün içinde en az elli millet- vekili tarafından. hakkmda görüşme açüma- sı isttnmev en > a da ü> e tamsa> ısının üçte bi- ri taranndan anayasa\la bağdâşma/bgı Ana- yasa Mahkemesi önünde ileri sürülmeyen antlaşmalar TBMM'ce uvgun bulunmıış sayılır. Hakkında görüşme açılması istenen ya da Anayasa Mahkemesi önüne götürü- İüp de anayasay la bağdaşır bulunan antlaş- malann onaylanması. TBMM'nin onajla- mayı bir yasayla uygun bulmastna bağb- dm" Görüldüğü gibı, SBF Anayasa Onerisi. uluslararası antlaşmalann onaylanmasının uygun bulunması için kanun çıkanlması aşamasında. anayasaya uygunluk denetimi içın Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya olanak vermekteydi. 1982 metninin hazır- lık çalışmalan sırasında bu önerinin dikka- te alınmadığı açıkça görülebilir. tlgili mad- de. Danışma Meclisi'nden görüşmesizgeç- miş; dört general ve bir amiralden oluşan Konsey de maddeyi aynen kabul etmiştir. Kuraüann sıralamasında antiaşmalann yeri: Kimi hukukçular, onaylanmış. antlaş- malarla ilgili olarak anayasaya a\ kınlık id- diası ile sürülmesi >olunun anayasaya kapaübnış oiduğuna nakarak onaytan- mış uluslararası antlaşmalann. kanun- lardan daha üst düzeyde, giderek ana- yasa düzeyinde olduğunu ileri sürü- yoriar. Bu görüş, antlaşmaiaruı "ana- III. ULUSLARARASI GENÇLIK FESTİVALİ l ( 9 - ! 9 M A Y I S 1 9 9 8 ) BORUSAN ODA ORKESTRASI Koouk Ş«f A m n FiraUı Solıs: Ozjür Ayduı (Pıyano) Mozart. Bgar. Brinen İ.T.Ö. TİİRK MÜSIKÎJİ DEVLET K0N5ERVATUVARI TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ ,. â "GRUPANKA- M.S.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI GENÇ YETENEKLER KONSERİ Kh<nralı:M.IMTl. 11 Mım irw Pmru» İM-JU M.S.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI ÖĞRENCİ SENFONİ ORKESTRASI Şef- Fahrtttın Ktnmov Sol.stkr Burak Bılgnı - Unu^n kulojlu Rossını, Vent. Mozart. Beetfnven HHrı.«ı:SH.MTI. oooo EMINIGUS & AHMET Y. OZBILEN "TÜRKÜLER" r EMRE TAMER & MUHİDDİN DÜRRÜOĞLÜ • DEMİRİZ Keman - Piyano Ikilisi ^ B^h. Schmıttke. Mozart DOrrüoğtu-Demtnz, Frank IJ Mım Vm ÇlT»bi 5M3IJİ AZERİ GENÇ YETENEKLER KONSERİ "Cengi Dans Topluluğu" İ.Ö. DEVLETKONSERVATUVARI MEZUNİYET GÖSTERİSİ M.S.U. DEVLET KONSERVATUVARI MEZUNİYET GÖSTERİSİ uarmn.mMtn. İ.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MEZUNİYET KONSERİ \ tıkır.ıılı:<WMTL AUDIO FACT Caz Konserl LINGA DANCE PROJECT 17 Ma.. m» fınr Sa*:*M A$K İKSİRİ (Kofniic Opera, 2 Perde) İSTANBUL BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CEMAL REŞİT REY OPERA VE ORKESTRASI Cenci Sanat Y5n«tmcnr Arda AYDOtAN Şcf. FahreHin KİRİMOV Sahneye Koyan Aytıç MANIZAOE na Fıjan LMLIM TL h * M > l»M».glW» Pmrtoı SMtliJI İSTANBUL TROMBON TOPLULUĞU H«FIT»I:5»HWT1. liMnsmi Fmı» Sol:»JI İ.Ü. DEVIET KONSERVATUVARI ÖĞRENCİ ORKESTRASI KONSERİ Şef Rarmz Metik AsUnov Sotıstlm Şentürker (Pıyano) ffsnmn ERESTSHOTEL İstnbıl B«r«kş«ktr KENT ORKESTRASI Şef:Kamıl Cojkun Soti* Laıty ONcil CRR Konı» SMnc 232 9t MffteanMronHnniio« ta.«HIJ0 n a loU ««rj AKMSertooOooı 2S1 S6 » CAHOUStL 8»»»6j: 5TOM M CAflTOL *fcBÜ«l»»1 19» 13) , ERESH OM İnnM 0J1J m tj H SHraauı MMn HyM bdaMMnk a ^ a m 4>wö. M U M ttafyea ncnultera %« aı« M UfOt pıjte» *J0 MH> w*r. yasa-üstü" bir düzeyde olduğu sonucuna bi- le varabiliyor. Oysa anayasaya göre. onay- lanmış uluslararası antlaşmalar "kanun hükmünden dir. Anayasanuı bu hükmünün amacı, Türkiye'nin onayladığı antlaşmala- nn Türk yasalanna girmiş olduğunu; Türk mahkemelerinde görülmekte olan davalar- da Türk yasası imiş gibi uygulanması ge- rektiğmi belirtmektir. Anayasanın, uluslararası antlaşmalann "kanun hükmünde'' olduğunu belirten an- latımının hemen ardından, bu antlaşmalar- la ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nebaş- vurulması yolunu kapatan düzenlemesi. antlaşmalan "kanun üstü" konuma getir- miştir. denilebilir mi? Kanımca, buna olanak yoktur. Türk hu- kukunda, anayasaya aykınlığı ileri sürüle- rek Anayasa Mahkemesi'ne başvurulama- yacak başka "yasalar" da vardır. Örneğin, 12 Eylül döneminde "kanun" adı altmda yapılmış düzenlemelerin "ana- yasaya aykınlığı iddia edilemez" (1982 met- nL Cİeç. m. 15). Kanımca. bu anlatıma ba- karak. bu tür kanunlann öteki kanunlardan daha üst birdüzeyde olduğu söyienemez. Bu i "kanun"lann. yasama organınca değişti- rilmesine ya da yürürlükten kaldınlmasına bir engel yoktur. Bunun ıçin. nitelikli ço- ğunluk da gerekmez. Demek ki soruna bu açıdan bakıldığında. uluslararası antlaşma- lann "kanun-ustü" ya da ''anayasa eşidi" bir düzeyde olduğu sonucuna vanlamaz. Sonuç Usulüne göre yürürlüğe konulmuş bir uluslararası antlaşmayı kanun değerinde saymanın doğal sonucu şudur Antlaşmanın kapsadığı konulara ilişkin olaylarda, eski kanunlarda antlaşmayla çelişen hükümler \ar- sa; antiaşma o hükümlerin yerine geçmiş ola- caktır. Ancak bunun gerekçesi. antlaşmanın daha "üstün" olması değil, daha yeni tarih- li ve kanun gücünde olmasıdır. Konunun bir başka yönü de şu soruyla ilgılidir' "TBM.M'nin,ooaylannıış birulusiararası ant- laşmayla çelişen bir kanun yapma yetkisi \ar nudn-?" Konuya Türk hukuku açtsmdan bakıldığında. bu soruya şöyle yanıt \erile- bilir Türk Anayasa hukukunun gelenekle- rine göre. yasama organınm kanun yapma yetkisi konu bakımından sınırsızdır. Onay- lanmış bir antlaşmayla çelişen hükümler ıçeren bir kanun yapmak da TBMM'nin yetkisi içindedir. Onaylanmış bir antlaşmay- la çelişen hükümler içeren kanun yapılma- sı. uluslararası hukukaçısından "istenilroe- yen", ''kabul edikmez" ve giderek devletin uluslararası sorumluluğuna yol açabilecek bir durum olabilir. Ama bütün bunlar, ya- sama organının kendi anayasasından almış olduğu kanun yapma iktidannı (gücünü) ortadan kaldıramaz. Her hukuk kuralı gibi, antlaşmalann da, duruma uygun ve gerçekçi sonuçlar vere- cek biçimde yorumlanıp uygulanması ge- rekir. Buna olanak bulunmayan durumlar- da. yetkili ulusal organlar, uygun düzenle- meler yâpabilmelidirler. Türk Boğazlanna ilişkin olarak 1936 yılmda yapılmış Mont- rö Sözleşmesi 'yle ilgili uygulamalar bu ko- nuda canlı bir örnektir. Günün ve gecenin her saatinde, ticaret gemileri için tanınmış serbest geçiş hakkı. kötü hava koşullan ya da köprü inşaatı gibi haklı nedenlerle kısıt- lanabilmektedir. Usa uygun ve gerçekçi sı- nırlar içinde kalan bu uygulamalar. hem ls- tanbul kentinde yaşayan milyonlann hem de geçiş yapan gemilerdeki insanlann can ve mal güvenliği için zorunludur. Uluslararası antlaşmalarla ilgili olarak yapılacak benzeri yasal düzenlemeler, ger- çekçi düzeyde kaldığı sürece, Türk diplo- matlannın deneyimi ve becerisiyle ulusla- rarası forumlarda savunulabilir. Uluslararası antlaşmalann Türk huku- kundaki yerini incelerken gözden kaçınlma- ması gereken önemli bir nokta vardır: Tür- kiye Cunüiuriyeti. bir ulusal kurfuluş sa\a- şı sonunda kurufmuştur. Osmanlı Devfeti'ne yabancı güçlerce \ ükletikn çeşitli yakışıksız, 0derek utanç verki antlaşmanuı. Kurtuluş Savaşı'ıun nedenleri arasuıda önemli biryeri okhığu unutulmamalıdır. ECumhuriYef kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu MAYIS AYI ETKİNLİKLERİ SÖYLEŞİ 8 Mayıs Cuma Saat:18.00 MUSA AĞACIK Teyp'inden Meslekı Sorgulama \ıtkııru w istaıthtıl'g OTEL • * • - KLU Totil ve Seminer urganizasyonlannız için en yakın eviniz Karadenize sıfir konumda Kapalı ve Açık TûzmeHaruatf Manzaraya hakim Sauna, Jakuzı ve Fitness Center; Bilardo, Masa Tenisi ve Oyun salonlan, Toplantı Salonlan; Tüm odalarda TV, Minibar, Saç kurutma.. Her hafta sonu Restaurant ve Taşbar'da Canlı müzik.. Adres: Istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksım Tel:252 38 81/82 \ Cuma-Pazar2 gece 1 Hafta 7 gece 15.000.000 38.000.000 AKDAĞMADENt KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1994-116 Esas ' 1997/53 Karar Davacı Akdağmadeni Mal Müdürlüğü tarafindan da- valılar Mehmet, Hasan, Ali Şensoy ve Hacı Koç aleyhi- ne açılan Abdurrahmanlı köyü 116 ada, 5 nolu parsel hakkında yapılan kadastro tespitınin iptali davasının açık yargılaması sonunda; 12.6.1997 tarihli karar davacı Ha- zine vekili tarafindan 9.12.1997 tarihinde temyiz edilmiş olup, karar ve temyiz dilekçesinin Yeter Şensoy adına ilanen tebliğine karar verilmiş, temyiz dilekçesı ile karar ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde temyiz dilekçesinin ve karaın kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı ve dosyanın temyiz incelemesi yapıl- mak üzere, Yargıtay'ın ilgili dairesine gönderileceği hu- susu ilanen tebliğ olunur. Basm: 18417 TEMA DOĞASEVERLERE DUYURU! TEMA VAKFI DOĞA VE KÜLTÜR GEZİSİ Vakfımız 09-10 Mayıs 1998 tanhlennde Asortı Tunzm işbirfrğiyle Getibolu, Çanakkate, Tnjva bölgeterinde bir "Doğa ve Kültür Geztsi" gerçekleştirecektir. Rahat bir nefes alabılmek ıçın bızı arayırt... TÜRKİYE ÇÖL OLMASIN! : (TEMAVakfı)0212 283 7816(pbx) 148'den Burcu Baturer ya da 129'dan Reyhan Bıbercı : 0212 2811132 : Çayır Çmen Sotak Emlak Kıedi Bloklan A-2 Blok Dare 6 LLevent-lsianbul Tel. Faks Adres ŞJŞMANŞÎRKET İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLAM DosyaNo-199*16 Emınönü. Katıp Kasım Mahallesı. \emkapı semtıode. Mustafa İCemal Caddcsı ıle Gûvenlik caddelen aıasmdakı Imrahor Hjmamı Sotak'ta (Unga Ki-aiol Sobk devanul bın 142 pafta. 800 ada, 25 paısel sayılı 54 m2 sahalı eskı 5. yeni' 1 kapı nolu kargırdüldon ve evın tamamı ızalevı şûyuu ve açık ırttırnıa suretryle satışa çıkanlmıSır Sans ila- nı ılgılılerm adıesıne leblığe göndentmı> olup. adıeae teblıgat '•aplmama>ı veya aJreslen bılınmeyenler ıçın ışbu satış ılanımn ilanen lebligat yenne kaım oiacagı ılan olunur Imar Durumu: Emınönü Bel. Bşt lmar Müinün 20 2 1998 ünhliAazısına göre: Parsel Tarih Stf alanı ve kentsel StT alanı olarak ılan edilmiş bölgede olduğundan her tûriû ınsaı faalıyet ıçın kunıl gorüşû alınması hehrtılmektedır Halıhaar dunımu* Sokaktakı karakol bıtışığinde yer alan parsel üzerinde. bodnım bl. zemin kaı, I noımal kallı, yıgma yan kargır esld bir yapı mevcut olup. bodnım blına ırenıvantan kapaklı gıns mevcultur Zemın ve 1 katı kıraariıane olarak kullanılmaktadır Cephesı ahsap dogramalı. zemını bramozayık dö^lıdır WC'sı. ocak mahallı mevcuttur. Elektnk ve su tesısab mevcul bmamn bodnım kan takribi 15 m2 sahalı. zemia ve ncrmal bt alanün toplamı taknbı 85.49 ra2 olup. toplam alanı 100 49 m2'dir Yemkapı otobûs duraklanna. Uleli semtıne çok yakın konumda ver almakta. üzerindekı vapı oldukça eski ve vipranmışnr. Kıymetı: Tûm raülkıyeflne 17.000.000 000 -TL ıon yedı rmlyaı lıra) kıymet takdıredümıslir thale damga pulu bedelı. KDV ve tahlıye masraflân ile apuda alım hareı alıcıya aımr. Armrma za- manı ve yen' llk açık amıması 3 7 1998 Cuma eünü saa! 11 30'dan 12 00 ye kadar lstaobal Adliye Sarayı Onuncu lcra Müdûrlü|û'ıide yapılacaktır llk açık amrmada teklıf edilen bedel muhammen kıymetaı yüzde 75'ım ve varsa rijçhanlı alacakhlann bu gaynmenkul ıle temın edılmış alaiaklan mecmuunu asmadıgı takdirde en çok artnraıun taah- hüdû bakı kalmak Ü2ere artlırma on gûn daha uzatılank 13.7.1998 Pazanesı gunü saal 11.30'dan 12 OO'ye kadar vme Isanbul ^dhve Sarayı Onuncu lcra. Mûdûrlûşûnde yapı- lacak ıkıncı acık artnımada muhammen bymetin yuzde 40'ını bulması ve satış bievenın alacagına [ûçham olan aiacaklann loplamından fazla olması ve bundan başka paraya çe- vırme ve paylasfirma masraflannı geçmesı şanı ıle en çok arttırana ıhalcsı yapılacaktır. Gaynmenkul kendısme ıhale olunan alıcı. venlen rnehıl içinde ıhale bedelım ödemezse namma yapılan ıhale fesholunarak ItK'nın i 33 maddesı hükmû tatbık olunur IkühalearasiDdalufarkvegeçengünlennyûzde 30'dan hesaplanacak feız ve diğer zarariar ayn- ca hüknve hacet kalmaksızın alıcıdan tahsıl olunur Ipotek sahibı alacaklılarla diger ılgılılenn ve ırtıtak hakkı sahıplennın haklannı. faız ve masrafa dair olan ıddıalann dayanagı belgclcric 15 gün içinde ıcra dairesine bıldiımelen ıcap eder. Akşı halde haklan lapu sıcılıyle sabit olmadıkça satış bedelının payla^lmasından hanç kalırlar Arttırro şartname- sı herkesm görebılmesı ıçın 3.6 1998 tanhınden ıtıbaıen müdüriügumüzde açık bulundumlacaktır Talep edıldığı ve 400.000.-TT.hk posta pulu göndenldigınde şarmamenın bir önıegı göndenlır Arttırmaya ışürak etmek ısteyenlenn artttrma şartnamesmı okumuş ve mûnderecaatını aynen kabul etmış ad ve itıbaf olunacaklardır. thaleye ısnrak etmek ıs- tevenleria muhammen kıymetın yûzde 20'sı nispetınde pev r akçesı ı TL oiarak) veya o mıktar kadar mıllı bir bankanm Kmınak mektubunun tevdıı mecbun olup. alıcı bmde 3.6 damga resmını ıhaleyı mûteakıp ödemeye mecburdur Fazla bılgı edmmek istevenlenn dosya numasan ıle mûdûriûğümûzf mûracaallan ılan oltınur Basm. 19070 GAYRİMENKLT MALLAR AÇIK ARTTIRM.4 İLANIMERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ \IE>IURLUĞU'NDAN DosyaNo 1998 22Saıış tbrahım Çopur, Müslüm Çopur ve diğerlen adlanna kayıtlı ıkoı afalannda tabımı mûmkmı obnadığmdan Mersın 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden venlen 2.31998 gün ve 1997.1244 esas. 1998255 karar sayılı kesrnleşroiş ılamı ile sanşım karar verrien; Mersm Fındıkpıııaı kö)ü 102 ada 50 parsel sayılı asmnaz 1293 42 nû miktenBda Fmdılcpman kö>^ Bozön göztesı mevki- ınde meskui alan ıçensinde. ımar dışıoda ancak mûcavır aian dahılmdedır İçinde bir taoe kargir ev ve üç Qne baraka vardu Kargır ev 75 m2 zemıne mja edilmiş ıkı katiı iuanen çtkmalı. ça- iısı galvanızlı oluklu sac kaplı. (ikmah kısmı sundurma şekiınde >ıgma sistemlevapılmı^ır. Zemın kal bodnım, üsı kan da ıkametgâh olarak kullanılmaktadır. Içı lanamen ve dış taraft da ku- men sıvalı ve damalıdır. Elektnk \s $uw mevcuttur. Aynca taşınma; ıçmde ûç l y >ere vapılmış ıhsaplan basit oiarak ınşa edilmiş üzerlen oluklu çmko ıle kapanlan avm özellikte barana- lar \ardır Aynca yhıe 6 adet 30 vaşmda cevız agaa, 5 adel 20 yaşmda kıraz agacı, 15 adet 20 yaşmda elma apcı. 2 adet 20 yaştnda hzılcık agacı. 4 adel 20 yaşında erik agacı. 4 adet 20 ya- şındafindıkagacı vardır Taşmmazmbulunduğuverdetamamenyazlıkyaylaevlerivardır Iraarsayfflerdendir Zeminık;rnıengüneydenkuzeyevebsmendeban<kffidoîııyado|rumeyil- lıdır Topografik yapı olarak pek dûzgün degıldır. Taşmmaza mahkEmece 12.2.1998 onhmde dega takdır ettmlmış olup bu deger ûzennden ve bu özellıkleri ile satışa çıkartjlmıştır Muam- mendegen 5461 130.000 -TL'du. Bırmcı Satış Gûnü. 23.6 1998 Salıgünû saat 14 15-14.30 arasmda Mersm Adliye Sarayı 6 "kat 606 nolu odada v-apılacaknr. I-Armrmayaıştirakedecek- lerin yukanda yazılı muammen ki)metm)üzde (yumıl nispetinde nakıt veya beiırlenecek bir bankanm lemınal mekiubuno veraıelen lazımdır 2- Alıcılarm. satış saatlennden evvel gavTimen kulû görmûş. befenuıiş. şartnaneyı tetkik eteıış ve tamamec kabul elmiş olmalar. ıcap edecejmden buna matuf ılırazlan sonradan dmlenmez. 3- Işbu ga)Timenkulün şaıtnamea ılan tarihin- den itibaren bettesn görebflmesı içın dosvasmda açık üulundunılacaktır llaoda yazılı olandaa fazla Nlgı almak ıstevenler 11998.22-1 numanh sanş dosyası ile sahş tnemuruna müracaa el- melıdırler 4- Ipotek sahibı alacaklılarla dı|er alacakhlann mtjfa ttakkı saiııplennra gayrimenkul üzenndeki haklannı hususıyetle faız ve masraflarla birlikte ilan lanhınden itibaren 15; gün içinde memunyeamıze muracaaı etmelen lazımdır. ,Aksi halde haklan tapu sıcılıyle veya \erajet belgesı ıle sahıp olanlar dışındakıler. satış parasmm paylaşnnimasmdaH hariç kahriar 5- Gös- tenlen gıimk. gayTimenkul uç defa bagnldıktan soıua ısatış saatı bıttıkien sonra tellal nunfeti)k. ıhale oldu bir. ihale oidu ıkı v e ıhale üç denıldikten sonra) en çok arttırana ihalesı ıcra edilır .\ncak. arttırma bedelı muammefikıymenn vicde yetmış beşını geçmez ıse ıhale oo 110) gün daha tendıt edılerek on gün sonra 13 71998 Cuma günı;) aynı yer ve ayıı saatlerde yapılacaktır 0 gûnü yüzde kırk (40) artı masraflannı geçmez ise: sanş yapıhnaz 6- Gaynmenkul kendısine ıhale olunan kımse: ihale bedelinı peşinen vevas satış memurluguna verilecek mühlet zarfın- da ödemezse: ihale karan fesholunarak kendısinden evvel en yüksek teklıfte bulunaı kışi arz etmiş oldugu bedelle almaya ran otursa o kışiye ıhale olunur, almaya razı oimaz veya bildirdıfı adreste bulunmaz ise yedı gün mühletle yenıden ıhakye çıkartılıt ve v'üzde 40 (yüzde kırkını ı bulmazsa satılamaz İki ihale arasındakı fark &\sn gûnler ıçın hesaplanacak yüzde 50 {yûzde elli) faız verir. bu masraflar faız ve ıkı ihale araandakı fark. hıçbır hükme hacet kalmaksızın tahsıl olunur. (1.1 K.'mn 133 Md. 17- Sanş tapu kaydma göre vapılmiktadır. 8- Satış günûoe ka- darbırikmış vergiler vemasraflar ilesalıj bedelı üzerinden almması jereken yüzde 061bmdealtı) ılan hara hissedarlara. saöstan sonrakı ihale danıga resrm ve yüzde 15 KDV alıcıya ve ay- nca tapu alım hârcı keza alıcıya aıtnr 9- Işbu gayrimenkul üanda ve şarfflamede yazılı otduguüzeresatılacağıılanolunur 244.1998 _ Basıiı İ543 7 ÇAYKARA KADASTRO MAHKEMESİ HÂKİMLİĞt'NDEN DosyaNo: 199493 1997-21 Davacı Mal Mûdûriûgû' Çavkaıa. taranndan davahlar Çaykara LamEÖl Yenmıahalie'de Abdı oğlu Ismaıl Soylu. Abdı SoyhTnun çocuklan Slacl Azız Soyh. Hamit oğlu .AhnKt Scylu. Hamit eşı Fatma Soyh.Saıt'uıçocuklan Ayşe.ŞSknye.Havva.HalıceSovtu.MasutaçocuklanBılalleMetaetSoykBılajSoviuBuılonıııİanMiüO&hzıMakbule.SalihogkıHaıun.SslihoğhıMehmet'mçocuüaneşı Ayşe, ba Emınc. oğlu MusBfa. oglu Salıh. oğlu Halıra. Büai og!u tbrahım ogliı Ismaıl'ın (soyadı Tanerı çocuklan Ismad'in eşi Havva. Ayşe kızt Asi)e, ;.nıe Büal oflu Ibniın oğlu Şikni esı Makbule. oğlu Ibraiım. oefo Musnk Soyk ıle faüm Soj ia le Emıııe Sotlu lievhuK mMaanaae acıiu tespıte ıtiıaz ve tescil dav^mın yapıian yareıiaffifciikk \-zaii açıt umiıilen yazılı dataluara tüm ara$tırmlâra nğneı tendılenK dava dılekcsı lebiığ slılenk-dığı \t ılanc! leblığme kaıar veniniş ve duraşııaljnn bo şeblde y-apıtmış olduğu ve davamn «ouciaodığL Çaykara Lzunşöl Venımatolle dt kam 105ada37 pnsd sayıh üşmmazm tespıt çıbı tescılıne. masaflânn davacı ıdAıc üzcnne bırakılımsıiB karar veriidgi: Vapılan tüm aramalanı nğmen davattann aıheslenan lespn cdılemcJın. bo nedentc karann kcodık- nx leblıgedflamncsi nedcnı ıle ilanen tebugme kaıar vadmış olmakla: Işbu kararaı ıbn tanhındeD lUbaren yttsal süıra ıcertarnie davalılar Oranndaıı laım/ edıimerDesı hahnde kaıam tesaleştınleccp, ka- or fcbbğ ytrine kaim olnak ûzere hükûm özaı ilanen; Isbu hikün Çaykıra Vlal Müdürlüğü tarafindan 04.03.1998 taıihiııdc temyiz edflıruş obnaUa a>m gerek^eler üe davalılaıa Kmyız dîkk(esııuıı tebiiğı- ne''Taşınmazınfatyauö olduğu gerekçesi ıle'' kaım olmık üzeıc. Karar özeo ıle lemviz gerekçesi ilanen tebhğ olunur Davahlar I- Fahna Soylu. Lrunşöl YemmahalleÇa>tiia 2- Abrfi SoyKı Namii o§- lu Yenımahalle Çayb'ıa 3- Emıııe Soylu. Haııt Lzı Yeciinaklic Çavkara 4- Hanm Soylu. SaUı oglu YcmmahallcCaytara 5- .Ayşe Soylu. Mehmet eşı YeniaaUe/Çaykara 6- Emine Soyk Mehma kızı Yc- nımahalleÇaykara 7- Mustafa Soylu. Mehmei oglu Yeıumahalle'Çıyian İ- Salıh Soyio. Metoeı oğlu YenımatallcÇjykara 9- Haum Scytu. M(hmel oglu YenBmha8e.Çaytara 10- Sökrü Soyk eşı Makbu- le Sovlu Yenmahalle. Cavkan 11- Ibrahim Soylu. Şâkrû oglu Yeniımkılle/Çavkaa 12- Musala Soylu. Şüknl oghı Yenraaıalic'Çaviara 13- BıU oğlu. Musbfakızı. Mjkbule Soylu Yenımahalle Çaykan •4- Bılal oğlu. tbrahım oglu. lanaıl Soylu soyadını değıstırmekk Taner ölü buhgıduğiDdın Hava Taner. Ismail eşı YaumahalbÇaykara 15- Avşe Taner. Ismail bzı Yenunahalk Çaykan 16- VMV: Taner. Isnaıl kjzı Yenıınahalle.Çaykara 1T - Azız Soyfu. Abdı oglu Yenımahalle.Caviara 1 s- Mecıl Scytu. Abdı oğhı Yemmhalk Çavkaıa 1'- Ahmet Soylu. Hamıt oglu Yemmahalie Çaylara Basm 134T PENCERE Vizyon!.. Dilimizde alengirti bir özdeyiş var: "Paran kadar konuş" derler adama... Yalnız kişiler için değil, bu kural devletler için de geçerlidir. Eskiden kral ya da sultan pjarasının üstüne dam- gasını bastı mı, işi bitirirdi; egemenlik paraya ba- kardı: hem de altın ya da gümüş paraya... Kâğıt para daha dün gibi... Değiş-tokuş ekonomisinden altın paraya, son- ra da kâğıt paraya geçildi. Günümüzde ulusal pa- ralann değeri ülkelerin gücünü de vurguluyor; ama, şimdi yeni bir dönemin elı kulağında... AB 1999'un ilk günü ortak para birimine geçi- yor... "Euro" piyasaya ç/kıyor. Peki, biz ne olacağız?.. • Türkiye'nin gelmiş geçmiş en hızlı "iş bitiricisi" Turgut Özal uzağı görmüştü... Cebinde hep Amerikan Doları taşırdı rahmetli... Bir kez cuma namazından sonra elini cebine sokmuş, cüzdarunı çıkarmış, içinden bir 100 do- larlık banknot çekerek imam efendiye vermişti: - Camiye bağışımdır!.. Cebinde Amerikan Doları taşıyıp Türk Lirası'na yüz vermeyen Türkiye Cumhurbaşkanı, başında bu- lunduğu devleti nasıl batırdığını da açıklamış olu- yordu. Özal'ın hakkını yemeyelim, Türkiye'de "dolari- zasyon" Turgut Bey döneminde gerçekleşmedi mi!.. • 2000'e 1.5 kala Türkiye'nin resmi parası Itra, gerçek parası dolardır. Alışverişler iğneden ipliğe dolarla yapılıyor, piya- sada ücretler dolarla saptanıyor, medyada aylık- lar Amerikan Dolan'ylaölçülüyor, ev kiralannın kar- şılığı dolarla dile getiriliyor. Gerçi toplumun aşağı kesimlerinde Türk Lirası'yla konuşup anlaşan dinozorlarda var... . . Ama kıymeti harbiyeleri yok!.. Bir tanıdığım geçen gün alışverişe çıkmış, gö- züne kestirdiği bir ceketin fiyatını sormuş: - Ne kadar?.. Tezgâhtar: ' • . -ŞOOdolarL . . . . " Bizimkinin kafası kanşmış... ' ' . Ceket ucuz mu, pahalı mı?.. Işin içinden çıkamamış... Kıçında don kalmayan millete Amerikan Dola- n'yla külot satan düzene pes!.. • Avrupa'dan ilerdeyiz. Ulusal paramızı tuvalet kâğıdına dönüştürüp çağ atladık. Ulus devlet nasıl olsa piyasadan kalkmı- yor mu; biz daha şimdiden ulusal paranın içine et- tik. AB'ye girmeden Gümrük Birliği'ne girdik, ABD'ye 51 'inci eyalet olmadan parasını benimsedik. Vizyon işte buna denir. ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME TÜRKIYE ÇAĞDAŞ YAŞAMI ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEGİ DESTEKLEME DERNEĞI VAKFI ATATÜRKARAŞTIRMABİRİMİ CUMHURİYETİMİZİN 75. YIL YARIŞMAURI Cumhuriyetimizin 75. yıldönümünü anlamlı ve ölümsüz kılmak üzere bütün yurttaki üniversite öğrencileri arasmda HUKUK, TARİH, FELSEFE DALLARINDA OLMAK ÜZERE ÜÇ AYRI YARIŞMA DÜZENLENMİŞTİR. Yanşmalann amacı, Ataturk ılke ve devrimlennın temel fel- sefesinın, kaynak araştırmalanyla gençlerimızce öğrenilmesi ve oluşacak bilincin öbürlerine ıletılmesidir. Bu nedenle, aşağıda belırtenen her üç konuda tarih, ede- biyat ve hukuk öğrenimi gören gençlerimizin, en az on kay- nak tarayarak ve en az on daktılo sayfası tutarında birer araş- tırma yapmalan, bunlara kendılerinde oluşan yorumları da ka- tarak, iki fotoğraf. yaşam oykusu ve oğrencı belgeleriyle bir- likte en geç 15 Eylül 1998 tarihine kadar ulaştırmalan gerek- mektedir. Kazananlar, 29 Ekitn haftasında, bir törenle açık- lanacak ve yayımlanacaktır. Ödüller 50'şer milyon TL olup, duruma göre mansiyonlar da verilebilebilecektir. Yanşma konusu: TÜRK AYDINLANMA DEVRİMİNDE HUKUK ANLAYIŞI (Hukuk) Jün: Prof. Dr. Nıhal Uluocak, Prof. Dr. Ibrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Aydın Aybay Yanşma konusu: ATATURK DÖNEMİNDE TARİH BİLİNCİ (Tarıh) Jüri: Prof. Dr. Ergun Aybars, Prof. Dr. Sina Akşin, Prof. Dr. Ahmet Mumcu Yanşma konusu: CUMHURİYETİN OLUŞUM FELSEFESİ iFelsefe) Jüri: Prof. Dr. BediaAkarsu, Doç. Dr.Hüseyın Batuhan, Sami Karaören Bilgi: 0J2A2 25244 33 Nuran Çakariı DENİZLİ4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Sayı; 1998'368 Alacaklı Turgut Güme vekili Av. Mehmet Deligöz tarafin- dan borçlu Bakırlı Mah. 294 Sokak No: 2 Denizli adresinde bulunan Birol tnci hakkında yapılan icra takibinde borçlunun 27.11.1996 vade tarihli 765.000.000 TL bono ile ilgili olarak gönderilen ödeme emri borçluya tebliğ edilememiş ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla yukanda yazılı borçlu ve masraflannın işbu ilanın ödeme emrinin tebliğ tarihinden iti- baren yırmi beş gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğine haiz değilse yirmi gün içinde mer- cie şikâyet etmeniz. takip dayanağı senetteki imza size ait de- ğilse yine bu yirmi gün içinde aynca ve açıkça bir dilekçe ile tetkik merciine bildirmeniz. aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzarazı haksız yere inkâr ederseniz sözü edilen senede da- yanan takip konusu alacağın %10 oranında para cezası ile mahküm edileceğiniz ve merciden bu itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunaca- ğı, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zamanaşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazınız varsa sebepleri ile birlikte 20 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek mereiden itirazın kabulüne dair bir ka- rar getirmediğiniz takdirde cebri icraya de\am olunacağı, iti- raz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 25 gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız. bulunmaz- sanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulun- maz veya hakikate aykm beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağınız ilanen tebliğ olunur. 1.4.1998 Basm: 19119
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog