Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 MAY1S 1998 ÇARŞAMBA 16 SPOR G. Saray çahştıncısı Terim, üst üste 2. şampiyonluğun kariyerinde ayn bir yere sahip olduğunu söyledi 6 Avrupa üe hesabımız var'Bu yılki şampiyonluğun ekip ruhu ve sorunlaraı eşit ölçüde paylaşımı ile geldiğini vurgulayan Terim, en çok da seyirciye teşekkür ediyor. ARtFKLZlLYALES 1996 Avrupa Şampiyonası Fınalisti Türk Mıllı Futbol Takımı'nın başından aynlıp Galatasaray'a • gelen ve 2. görev yıhnda 2. şampiyonluğurm ya- kalayan teknık dırektör FatihTerim. kuşkusuz son 3 günün en mutlu kişisi. HerkesTenm'ı anyor. teb- nk edıyor. kutluyor, öpüyor. sırtmı sıvazlıyor. An- cak o daha düne kadaryazılanlan söylenenleri he- nüz unutmamış. lsrarlabu yıl kazanılan şampiyon- luğunfijtbolkariyerindekj 'en önemli' başan ol- duğunu belirtıyor. Sezona 'Şampiyon' unvanı ile başlayan \ e geçen yıl. 'ahn teri ile kazanılan' pe- naltılar nedenıyle birçok çe%Te tarafindan "hedef" göstenlen Galatasaray'ın 'doğaüstü' bır mücade- le ömeği göstererekbugünlere geldiğini söylüyor. Bu yılki şampıyonluğun ekıp ruhu ve sorunlann eşit ölçüde paylaşımı ile geldiğini vurgulayan Te- rim. en çok da seyirciye teşekkür ediyor. Alı Sa- mı Yen Stadf ndaki Istanbulspor maçı sonrası, ne- redeyse 30 bın kişi ile sevıncım paylaşan Terim. şampiyonluğun 'kısa' seyrini anlatırken "Biz bu şampiyonluğu takım ruhuyla mücadele ederekya- kaladık. İşin miman oyuncular, yönetim ve özd- likk de taraftariar. Onlara aynca teşekkür ediyo- şike açıklamalarının kendisine ait olmadığım söyledi Erzen'denyalanlamaSpor Servisi - Galatasaray Kulübü Basm Sözcüsü Ateş Ünal Erzen, bazı gazetelerde yer alan. "Şike yapan Marsüya da küme dûşmüştü" şeklındekı açıklamalann kendisine ait olmadığım açıkladı. Bazı basm kuruluşlannın ezeii rakipleri Fenerbahçe üe aralanm açmak istediğini söyleyen Erzen, "Fenerbabce-Şekerspor maçı öncesi bazı olaylar yaşanmış oiabtür. Bunlar bizi ügilendirmez. Lsteük ortada soınut bir şey de olduğunu sanmıyorum. Fenerbahçe. Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar bu tip olaylara hiçbir zaman prmez" dedi. Erzen. Bursasporlu Bafiç'in. transfer haberlerim de 'şu aşamada' doğrulayamayacağını söyledi. rum. En yıpratıldığımız dönemdeyalnızbırakma- dılar.ıslıklamadılar.onurumuzlaoynamadılar. Ka- famıza pet şişe atmadılar. tşte bu nedenk seyirci- nin bende ayn bir yeri var" dıyor. Fırtmalar aflatük Terim, kötü başladıklan ve ancak 28. haftada zırvesine çıktıklan ligde hiçbir zaman umutsuz- luğa kapılmadığını, ancak çok zorlu günler yaşa- dıgmı da söylerken "Bu şampiyonluğu inan zor kazandık, Sezon boyunca özellikle takım kötü gi- derken stkça cteştirildik. hatta asılmak istendik. Bu dönemlerde saüandık ancakyıkılmadık Fırb- nalı bu sular bizi kamçıladı. Her takım bu yükün ahından kalkamaz. tşte bu yüzden bize ayak uy- durmak kolay değil. Galatasaray. futbolcusuyla. yönetimiyte,teknik kadrosuyla cl ele verip bugün- İere geldL Bu şampiyonluk tüm Galatasarayülara armağan obuıT diye konuştu. Geçen yıl şampiyonluğu yakaladıklannda "Av- nıpa'daçeyrekfinârdiye yola çıktıklannı. ancak hesapta olmayan gelışmeler nedenıyle grup maç- lannda Şampıyonlar Lıgi'ne veda ettiklerinı söy- leyen Terim, sözlerinı "Avrupa kupalannda ya- nda kaJmış bir hedef var. Onu bıtirmek istiyoruz. O zaman çeyrek fınal demistik.Yine aynı şeyi söy- lüyoruz" dıyerek noktaladı. Öte yandan Fatih Terim. dün Mehmet Ağar'ın kızmın mezannı ziyaret ederek sağlıgmda kendi- sine söz verdiği anahtarlığı mezanna bıraktı. Teknik dırektör Fatih Terim'in şampiyonluktaki payı büyük. Transfer harekâtı baslıyor Beşiktaş sil baştan Bariç ve Marinho görevden ahnırken takım Muratoğlu ve Datcu 'ya emanet ASENA ÖZKAN Beşiktaş'ta ope- rasyon baslıyor... Lıge ıkınci yan- nın başlannda havlu atıp, Türkıye Kupa- sı'na yönelen. kupayı müze- sme götürdükten sonra da prosedür maçlan oynayan Beşiktaş'ta satılacak, kiraya venlecek ve transfer edilecek futbolculann isimleri kesin- leşiyor. Teknik direktör John Benjamin Toshack ıse önüne gelenı suçlayıp. "Herşeyesı- firdan başlayacagu" açıkla- masmı yapıyor. Dardanels- por ile oynayacağı maçtan çok, Galatasaray ile yapaca- gı Cumhurbaşkanlığı Kupa- sı"nı düşünen Toshack, açtı ağzını yumdu gözünü. "Bu kadro şampiyonluğaoynaya- cak bir takım için ohışruıiıl- maımş" şekhnde konuşan Toshack sözlenni şöyle sür- dürüyor: "'Kadro şampiyon- luk içinyeterli değil.Gereksiz transferler yaptlmış. Ben ay- nı hatayı yapmayacağıın. Böylegereksiz transferler ye- rine PAF takumndan alaca- ğım 4-5 oyuncu ik açıklan kapamaya çalışacağım. An- caktakıma yeni gelecek isim- lerin uyum problemi olacak ve gelecek sezon uyum soru- nunu aşmaya çalışacağız." Toshack, Galatasaray'ın gerek kadro ve gerekse 'İobi' açısından kendilerine göre büyük bir avantaja sahip ol- du|unu da söyledi. Toshack, San-Kırmızılı ekibin aslan HagL Popescu \ e Hakan Şü- kür'e de övgüler yağdırdı. Hagi ve Popescu içın, "Onurtu, sorurnluluk alan ve kişih'kli oyuncular" dıyen Toshack, ezeli rakipleriyle aralanndakı mesafeyi azalt- mayaçalışacaklannı söyledi. Kampiptal Beşikta$'ın Cumhurbaş- kanlığı Kupası maçı ıçin An- talya"da yapmayı planladığı kamp ıptal edildi. Bu arada lnönü Stadı'nda gelecek se- zon ıçin inşaat çalışmalan dünbaşladı. Fenerbahçe ^kaynaınaya' devam Rüştü 'denyanıt Fenerbahçe ve milli takımın başanh fDe bek- çisi Rüştü, dün Dereağn'nda bir basın top- lantısı düzenledi. Rüştü. "Herkes kendi içi- ne baksın. Şamphtm olamadık diye kimse- nin bizibu kadar ağır eleştirmeye hakkı yok. Futbolcunun kimüğine \« kişüiğine hiç kim- se söz sö>\e\emez. Gerekirsebiz de ban açık- lamalarda bulunabiuriz. ÖzeDikle sanatçı \« manken arkadaşlardan bundan böyle konu- şurlarken biraz daha dikkatii obnalannı is- tiyorum"dedi(Fotoğraf: ASLAN YILDIZ) HtLMtTÜRK.\Y F Bahçe'de bekle- nen gelışme nihayet oldu. Teknik kadro- dan Otto Bariç ve Marinko. transfer komitesmce görevden alınırken bu haftakı Gençlerbırliğı maçma takı- mı.antrenörCemşir Muratoğlu ile kaleci antrenörü Datcu'nun hazır- layacağı öğrenildı. Hazıran ayına kadar izınlı sayılacak olan Banç- Mannko ıkılisine böy lece tazminat da ödenmeyecek. • .•Sanr-Laci\erth kulübün başka- nı KBO. V'üdınm ıse yönetıcilerle aralanndakı anlasmazlığm para ol- madığım ıfade ederek "2.5 ay için- de yönetimin buyükükakhramaya- cağını herkes gördü. Yönetimden görevi bırakmalannıistedim.Onlar bırakmazsa ben bırakacağım. Koi- tuğa yapışmadım. Kalınm da de- miyorum. Anıa kulübü kaosa asla götiirmem.tkibaşh yönetimolmaz. .Ahernatif olarak kulübü dışandan yönetmekistiyoriar.Kulübüben mi yoksa V'efa mı yönetecek? \'efa Bey'in seçimden son ra çekilmesi >e bu işleregjrmemesi gerçkirdL Eğer ille de ada\ olumm dhorsa o za- • Başkan Aziz Yıldınm "Yönetimden görevi bırakmalannı istedim. Onlar bırakmazsa ben bırakacağım. Koltuğa yapışmadım" dedi. man hemen bırakır gklerim"dedi. Küçtik: Erken pes etti Bu arada V'efa K.üçük yaptığı açıklamayla Yıldınm'ın erken pes etüğjnı söyledi.2.5, ay sonra Yıldı- nm"ın başansızlığı başkalanhda' aramaya başladığını belırten Kü- çük. ' ".\zizYıldınm 38 oy farkla secilen yönetimle görüşmeyeceğini söylüyor. Başkanın bukoltuğaotur- mamasıgerekirdl Hem maddihenı de manevi açtdan erken pes etti. Gitnıekteserhesttir. Kimse kendisi- ne kal demez. Kulübü bu yönetim- k? değil kendi yandaşlanyla yönet- meyt çahşiyor. Biz bunun farianda- \u. Ben 1Ogünönceyönetimle top- İantı yaptım. Herkes taahhütk'rini yerine ^ürecek" dedi. Dereagzı Tesisleri'nde son kez basmın karşısına çıkarak bır top- lantı yapan Bariç ise Fatih Te- rim'in kendısmden hızlı çıktığını belırttı. Banç. ıkincılığın de başan olarak kabul edılmesını ıstedi. Ali Şen kulüpte Ali Şen, dün gece kulübe gele- rek geç saatlere kadar Azız Yıldı- nm'la bır görüşme yaptı. Kaçan sampıyonluktan üzüntü duyduğu- nu söyleyen Şen. "Yönetim topla- nıp genel kurul kararı almalı.Yıl- dınm da böyle ce serbest bırakıl- malı. önü açılmah" dedi. Takımla bırlikte .\nkara"ya git- tneyen Banç'ı de eleştıren Şen. "Eğer ben başkan olsaydım, onu hemen ülkesine gönderirdim.Ta- kımda büyük laçkalık var. Bir bakıyorsunuz Saffet otomobü fuarında. L'che de klip çekimin- de. Olacak iş değir diye konuştu. Öte yandan Transfer Komıtesi Başkanı Abdullah Acar. Baliç'le anlaştıklanm. Hasan Şaş ıçm te- maslann sürdüğünü, iç transferde de Moshoeu ile bugün masaya otu- racaklannı söyledi. San Lacıvertlıler aynca Chel- sea'nm sol kanat oyuncusu 20 ya- şındaki Babayaro'yu da transfer hstesine aldığı bıldırildi. NEYMtŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Vezir de Ederler Rezil de... Bir ligin daha sonu geldı. Galatasaray 40 yıllıK Tür- kiye Lıgi tarihınde 12. kez kupayla kucaklaştı. Demek ki 28 kez de bu kupayı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trab- zonspor müzesine götürmüş. Umanz daha nıce yıllar liglerimiz kazasız belasız biter ve nice nice mutluluk- lar yaşanır. Bugün Galatasarayltlann günü. Çünkü Galatasa- ray'ın renkleri ile özdeşleşmiş bir büyük kitle, mutlu so- na eren takımının bayramını, coşkusunu, sevincini payiaşıyor. Buonlann hakkı. Tüm Sarı-Kırmızılı cami- ayı kutluyoruz. Bu yıl Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne, Beşiktaş Kupa Galipleri Kupası'na, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Istanbulspor da UEFA Kupası'na katılacaklar. Bır yılı gende bırakırken Avrupa kupalanna katılan takım- ların taraftarları; lütfen bir duşünün, hangi futbolumuz- la Avrupa'ya çıkacağız? Tam 40 yıl boyunca Türkiye lıglerinde mücadele eden takımlanmız şampiyonluk- lan paylaşırken kulüplerimizacabafutbolumuzun ka- lıtesıni yükseltmek, çağdaş kulupçülük anlayışını be- nimsemek gibı bir gelışimi gerçekleştırebılmiş midir? Diyelim herhangi bır yıl, örneğin 1979'da hangı ta- kım şampiyon oldu? Örnegin 1987'de hangi takımı- mız Avrupa kupasına katılmaya hak kazandı? 1992'de hangi takımımız gittiği Avrupa kupalannda başanlı ol- du? Bir iki ömek dışında hiç kımse, hatta hiçbir fana- tık taraftar bile bu sorulann yanıtını veremez. Demek ki 40 yıldır paylaşılan şampiyonluklar sadece sevinç yumaklan oluşturmuş, onun dışında herhangi bir çivi bıle çakılmamış futbolun gelışmesı adına. Şimdi bu ki- min hatası? Bu gelişmemışhğın sorumlusu kim? Bi- raz düşunmek ve Galatasaray'la gelen şampiyonlu- ğun ve onun oluşturduğu coşkunun degeriendirme- sini bıraz daha akılcı, bıraz daha dıkkatlı yapmak ge- rekiyor. Galatasaray lıgde en az yanlış yapan, en fazla hırs ve inanç taşıyan ekip olarak ipı göğüsledı. Bu şampi- yonluk onlann hakkı. Ama kutlanması gereken bir ta- kım var ki o da Fenerbahçe. Fenerbahçe gibi ılk yan- yı şampiyon olan Galatasaray'dan 6 puan önde biti- ren; ancak Bariç'ın egoıst ve nemelazımcılık kıskacın- da kalan; ikincı yanda sahada bır oturacak iskemlesi eksik iki "BOŞ'nak"m mezesi olan Fenerbahçe, art ar- da 13 puan yitirmesıne karşın lıgı yine de ıkınci olarak bitirmişse bu takımı da kutlamak gerek. Aralık 1997'de şoyle demişiz bu köşede, "Fener- bahçe 'de iyi ve kaliteli futbolcular var ama helva ya- pacak usta yok. Verin bu Fenerbahçe'yi Fatih Ho- ca'ya şampiyon yapsın." Bir kişi bır takımı "vezır de yapar, rezil de". Bu atasözü bu yılın gerçeği. Fenerbahçe, şu sıralar suçlu arıyor. Suçlu futbolcu- lar mı? Bence değil. Pekı suçluteknik patron Bariç mi? Bence tek başına o da değil. Bence suçlu Fenerbah- çe yönetımı ve onun başındakı kişıdir. Peki ama yö- netimin de üstünde olan kimdir bu yetkili, etkili ve tep- kili kişi. Bence Ali Şen'dir. Üstelik Ali Şen, "Bu takı- mın sonımlusu sezon sonuna kadar benim" demiş- tir ve gerçekten de bu takımın bu yıl şampiyonluğu ka- çırmasının nedenı de Ali Şen'dir. Aii Şen, Banç "istedi" diye llie'yi almış, sonra "is- temedi" diye göndermiştir. Şen, Banç "istemedr di- ye Tank'ı da Kocaelı'ne satmıştır. Ancak Banç'in hep sırtmı sıvazlamış, futbolculara moral vermeye çalışmış, ancak yanlış yapmıştır. Ali Şen. şampiyonluk kaçtık- tan sonra dün de "Yapılacak ış kongreye gitmektir" diye fetva vermıştir. Oysa "Ben Bodrum'a çekilip enyekliliğin tadını çıkaracağım" diyen Ali Şen, "Bu ta- kımın sorumtusu sezon sonuna kadar benım, demiş- tim. Ligiikincibitirdiğımiz için üzgünüm. Vefa Küçük yönetim kunjlu başkanı Aziz Yıldınm'a destek ver- sin ve Fenerbahçe bu darboğazdan kurtulsun" de- meliydı. Bunu beklerdıkAlı Şen'den. Amaohâlâkong- re davutlannı Bodrum'dan bile çalarak Fenerbahçe'nin kaostan çıkmasına yardımcı olmuyor. Uzun lafın kısası Azız Yıldınm birkaç aylık yönetim anlayışı ile Fenerbahçe camiasından tam puan topla- mıştır. Yönetim kurulundakiler ise henüz Fenerbahçe- li olduklarını bıle anımsamışdeğıller. Kongreyse kong- re, uzlaşma ise uzlaşma, hangisı olursa olsun, yeter ki kavga bitsın ve Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi seven- ler yönetsin. Ancak Fenerbahçe'nin bugünkü yöneti- minde Fenerbahçe'yi sevenler kadar Fenerbahçe'yi çomaklayanlar da var. Bir gün onlan da yazacağız. Baliç: E Bahçe ile anlaştım LE\T:NT GENCELLÎ BfJRSA- Bursaspor forması altında oynadığı fiıtbolla. spor kamuoyıınun dikkatlerini üzertne çekmeyı başaran Ehir Baliç, transferinde son noktayı koydu. Bosnak yıldız. 3 yıldır başansı için çalıştıfiı Bursaspor'dan aynlmaya kesm ka- rar verdığinı belirterek "Fenerbahçe ileanlaşum. Bursaspor'da kalmam mümkün degü. Herkes- ten bu konuda anlayış bekliyorum" dedi. Balıç'm. Vakıfköy Tesıslen 'nde. menajeri Su- at Karaliç ile birlikte düzenlediği toplanöya, ba- sm mensuplan hayli ilgi gösterdı. Üzgün oldu- ğu gözlenen Baliç. Bursaspor'dan aynlmak içın kesinkaran verdiğinı bıldirdi. Bursaspor'la 1 yıl- lık sözleşmesı olmasına karşın, hedefmın büyük olduğunu ve bu konuda yönetim ve taraftardan anlayış bekledığinı kaydeden Baliç. "Bura'da görev yaptığım süre içerisinde bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyonıın'" dedi. Milli takım açıklandı SporServisi-2000Avrupa Futbol Şampiyo- nası hazırlık programı çerçevesinde 11-12 Ma- yIs'tatoplanacakA Milli FutbolTakmumız,Tek- nik Dırektör Mustafa Denizli tarafindan açıklan- Si. 40 kişilık kadroda şu futbolcular bulunuyor: Hakan Şûkûr, Okan, Fatih, Hakan Ünsal,Tu- gay.Arif, Bülent Ergün (G.Saray). Fevzi,Alpay, Tayfur, Oktay, ErtuğruL Mehmet (Beşiktaş). J?üştfi,Tayfun, Saffet Akbaş, Kemalettin. tlker {F.Bahçe). Ogün, Abdullah, Tolunay. Hüseyin, ^letin Aktaş, Hami (Trabzon), Sergen, Saffet JVkyüz. Oğuz (Istanbulspor), Mert,Tank (Ko- iaelı). Hasan Şaş (A.Gücü). Ayhan (G.Antep), Coşkun (Erzurum). Selım (Bursaspor), Engin îpardanel), Sinan (Van). Yasin (Sakary), Engin JŞekerspor), Erhan (Altay), Emrah (Adana). 'gile'de hentbol Lacivert-Beyazlılar, play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı yenerek seride 2-0 öne geçti Efes Pilsen yam finale uzandı jıeyecanı »: Spor Servisi - Türkiye Hentbol Federasyo- iu'nun Şıle Beledıyesi ile ortaklaşa düzenlediği J. Lluslararası Budget Bayanlar Hentbol Tumu- «iası bugün Şile'de baslıyor. 10 mayısta sona ere- <ek turnuvada Türkiye A ve Türkiye Genç ta- ^ımlanyla bırlikte Türkmentstan, Hollanda, Ka- jakıstan ve Bulgaristan mücadele edecek. İlk gü- *)ün programı şöyle: 14.00: Türkiye Genç - Türk- Snenıstan. 16.00': Türkiye - Bulgaristan, 18.00: üjiollanda - Kazakıstan. İZLENİM/ LEVENTYÜCELMAN Efes Ağır Bastı Dünkü maç savunmalarm çarpışması ve bu müda- falan aşma savaşımı biçimınde geçti. Bunda az da olsa üstün olan Efes 2-0'lık avantaj yakalayarak ama- cına ulaştı. Bu sonuç bır anlamda Efes'in yan finale daha yakın olması demektı. Zira G.Saray için 2-0 ge- riden gelip Efes'i üst üste 3 kez yenmek kolay olma- sa gerek. G.Saray pota altı savunmasını sağlam tutup, Ke- rem'le birlikte oynartığı Orhun'dan skor yönünden yararlanmayı düşündü. Teoman'ın, kendisini savu- nan Hüseyin'i üzerine çekerek çemberden uzaklaş- tırması, Mirsad'ın Nvvosu Stevvart ıkılisine karşı po- ta altında zayrf ve etkişız kalması veribauntüstünlü- ğü G.Saray'ın skorda öne geçmesının sebebıydi. Fi- zıği itibanyla zayıf kalan Hüseyin de içeride kalmakya da dısan çıkmak konusundaki ikilemı çözemeyince Teoman 13 dakikada 11 sayı üretti. G.Saray'ın pota altını iyi kapatan, yardımlaşan ve sert savunması kar- şısında Efes Pilsen ıçeriye top geçiremediği gibi hü- cum organizasyonlannı kuramamanın sıkıntısını çek- ti. Ancak uyguladıklan zone prese karşı, teknik kad- rosunun gafletı nedeniyle G.Saray hazırlıklı olmadığı ıçin 13-2'lik serı yakalayarak dengeyi buldular. 2. yarı karşısında adam adam savunma bulan G.Saray 10-2'lik seri tutturunca Efes Pilsen yine alan savunmasına dönmek zorunda kaldı. Ancak bu kez uyguladıklan alan savunması ilkyanya oranla daha et- kiliydı. Çünkü iri fizikli Tamer'le ortayı iyi kapatıp kı- saların içeri yardımı da çogalınca pota altından kolay sayı yemeyıp G.Saray'ı çemberden uzaklaştırdılar. Hücumda açıkları kapatarak içeri gömülen savunma karşısında bocalayan G.Saray'ın savunma konsant- rasyonunu zaman zaman kaybetmesi Efes'i 11-0'lık penyoda taşıdı. Ancak G.Saray'ın kaybetmesindekı en önemli neden, 2. yan alan savunmasına karşı hü- cum edecek savunma alternatiflerini bulamamasıy- dı. Alan savunmasını delebilecektek oyuncu olan Or- hun'u kenarda fazla unutmalan hataydı. Aynca play- off fikstüründekı garıplik nedeniyle Tuborg maçından iki gün sonra Efes Pilsen karşısına çıkmanm yorgun- luğu sonlara doğru dahada belırgin bir hal aldı. G.Sa- ray kolay çembere bakma şansı vermeyen Efes Pil- sen hücumda daha kontrollü oynayıp yan finale bir adım yaklaştı. Dünkü maçın hakem ikilisinin, verrjikleri yanlış ka- rarlan zaman zaman telafi yoluna grtmeleri, itirazlara ve kenar yönetımlere taviz vermeleri, çaldıklan her düdük sonrasında kendilerini açıklama yapmak zo- runda hissetmelen gereksiz yere gerilimi arttırdı. Efes Pilsen: 67 Galatasaray: 60 Ş Fi\KEMLER: Fatih Dalay (4), Fuat Demir (4) EFES PİLSEN: Mirsat (7) 17, Naumoski (5) 11, Howard (6)6, Hüseyin (6)9, Ufiık (6)13, Hidavet (6)9, Murat (4)2. Tamer (5) GALATASARAY: Ste*art (5)9, Teoman (6)11, Orhun (5)3, Kerem (5)5, Nwsu (7)20, Gökhan (6)10. Yiğit (4)2. Merı (3) tLKYARI: 34-32 Efes Pilsen KEREM KAÇARLAR EfesB Hidavet maç boyunca iyi bir oyun çıkardı. (Fotoğraf: ALt ESER) Basketbol 1. Erkekler Ligi play-off çeyrek fınal ılk maçında Efes Pilsen, Galatasaray'ı yenerek se- ride 2-0 öne geçti. Karşılaşmaya iki takım da adam adama savun- mayla başladı. Galatasa- ray bu yanda daha etkili olantaraftı. Daha iyi hücum eden ve top çevirerek rahat bas- ketler bulan Galatasaray hep önde olan taraftı. Ama son dakıkalarda Naumos- ki ve Hidayet karşılaşma- ya ağırlığını koydu ve E- fes Pilsen devreyi 2 sayı önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci G ü n ü n i c i n d e n • Futbol dünyası iki ölüm haberiyle sarsıldı. Arna%ııt- luk birınci hg takımlanndan Flamurtari ve Arnavutluk ümit milli takımının 19 yaşındakı savunma oyuncusu Edison Nito'nun bir gece kulübü önünde öldürülmesı, Amavutluk'u ayağa kaldırdı. Futboldaki diğer ölüm ha- benyseYugoslav^a'dan geldı. Yugoslavya 1. Futbol Li- gi takımlanndan Zeleznik Belgrad Kulübü Başkanı Ju- sa Buliç, silahlı saldın sonucu yaşamını yıtırdı. • UEFA Kupası'nda final günü. tki Italyan takımı ln- ter ve Lazıo bu kupayı kazanmak için Pans'te mücade- le edecek. TRT l'in de naklen yayınlayacağı karşılaş- ma 21.30'dabaşlayacak. • Avrupa Şampiyonası ıçin dün Slovakya'ya gıden Güreş Milli Takımı. \ıze sorunu nedeniyle yaklaşık 6 saat bekletilırken havaalanındaki sorun nedeniyle ol- dukça yorulan güreşçiler otelde dinlemeye çekildi. • A 1 erkekler voleybol play off finalınin ılk maçın- da Emlak Bankası, NETAŞ'ı 3-2 yenerek 7 maçlık se- ride durumu 1-1 yaptı. 158 dakika süren karşılaşmada NETAŞ, ilk 2 seti almasına karşın Emlak Bankası dığer setleri almasını bildı ve durumu eşitledi. • BayanlarTenisi'nde Dünyatakımşampiyonası ola- rak kabul edılen \e Manavgat'ta düzenlenen "FED CUP" Avrupa - Afrika 2. grup eleme grubu maçlannın ilk gününde Türkiye. Ermenistan'ı 2-1 yendı. Teklerde Duygu Akşıt, Ermeni rakibini yenerken, Gülberk Gül- tekin yenildi. Çiftlerde ise gülen taraf Akşıt-Gültekın çiftı oldu. Türkiye bugün Norveç ile karşılaşacak. yansı çok çekışmeli geç- ti. Efes Pilsen kontrollü ve rahat oyunuyla karşılaş- mayi kazanmasını bildi. Tofaş eşitledi Tofaş: 87 Beşiktaş: 59 SALON-.Atatürk HAKEMLER: \temduh Öget (6), YusufDakad (6) TOFAŞ: Şemsettin (6)13, Rogers (6)12, Murat (7)21,Jackson (7)18, Cii- neyt (5)5, Tayfun (4)3. Gökhan (5)5, Hüsevin (5)5, Ali (4)5, Sanel (3) BEŞİKTAŞ: Turabi(5) 16, Thompson (4)10, Rüçhan (3)2. Wooldridge (5)15. Sihat (3)9, Erdem (3)3. Murat (3)2, Onur (3)2. Cenk (3). Nedim (3) DJKYARI:4/-29 Tofaş BURSA- Basketbol bi- rinci erkekler play-off çey- rek fınal ılk maçında To- faş, Beşiktaş'ı farklı yene- rek durumu 1-1 yaptı. İkinci karşılaşma Ah- met Fetgen Spor Salo- nu'nda pazar günü oyna- nacak. Basketbol Ülker - Daçka F.Bahçe - PTT SporServisi- Basketbolde play-off heyecanı sürüyor. Çeyrek finalde bugün iki karşılaşma oynanıyor. Abdi Ipekçi salonunda saat 15.30'da Ülker. Darüşşafaka ile (1-1) mücadele edecek. Diğer maçta aynı salonda sa- at 18.15'te Fenerbahçe, Türk Telekom PTT ile (1-0) karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 18.15'tebaşlayacak. TV'de spor CINE 5 15J0 Ülker-Daçka TRT \ 18.15 F.Bahçe-PTT, 21.00 Lazio-tnter (UEFA Ku- pası finali) 1. KOŞU: F: Beyrek (2). P: Cimdalh (3), PP: Lady Union (4). S. Phantom (7). 2. KOŞL : : F: Dost K.araca(5). P: Babayıldız (3). PP: Ağatay (II. S: Bayramcan (4). 3. KOŞU: F: Ağadayı (5). P: Alpbörü (7). PP: Eska\atör (4), S: Adnan (3). 4. KOŞU: F: Mehmetbeyli (41. P- Küçükdilan (5). PP: Şela- lpm (6). S: Niyazi (2). 5.KOŞU:F-CashCamer(2), P: Sam North (4). PP: llbay (3). S:Tramontana(5) 6. KOŞU: F: Şakirefendi (2), P-. Gabya (10), PP. Burberry (8). S: Sürsürü (6), SS: Brav'e Heart(3) 7.KOŞU:F:Buğrahan(2),P: Çılgın3(7).PP:KızKalesi(5), S: Emrecan (9). Günün Ikilisi: 5. Koşu:2 4 Tab«la Bahis: 2. 10. 8. 6. 3. ALTILI GANYAN 5 6 4 2 2 2 7 5 7 4 6 i 3 3 I 2 2 9-1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog