Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

6 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 15 AbtMİtamit'in peştemalı iştanbul Üniversitesi'nde sanat tarihi eğitimi gören öğrenciler, müfredat gereği bazı derslerini müzelerde yapıyor. Müzede ders yapmak eğitimin bir parçası sayılıyor. Bugüne dek, öğrenciler ders için müzelere girerken ücret ödemiyordu ki Kültür Bakanı Istemihan Talay, uygulamayı değiştirdi. Öğrencilere 700 bin lira giriş parası koydu. Müzeler Genel Müdüıiüğü yetkilileri, tepeden gelen bu karara olumlu bakmıyor ama yetkî onlarda değil. Üniversite, bütçesinde müzeye giriş parası olmadığı ve öğrencilerden zorla para isteyemeyeceği için müzelerdeki dersleri iptal etmiş durumda. Kültür Bakanlığı'ntn hesabına göre öğrencilerden alınacak para, bakanlığın döner sermaye işletmesi DÖSİM'e aktanlacak. Umanz, DÖSİM'de çok para toplanır da yurtdışındaki ilk müzayededen "Abdülhamit'in peştemalını" satın alarak müzelere yeni eserler katartar*. Tei: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97Sektronac posta: Dena.S0m@r3ksnet.com - Çilfer iktidannöaki f993 yı/ı yolsuzlukta rekor yıl o/muş... "1993 rekoftes/r» ABD'ye bile ihrac etmistik!" Büyük kumar operasyonu okat Valiliği'nin kentin asayişine ilişkin ya- yınladığı resmi bültenden bir alıntı: "Tokat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekip- lerinin-Hükümet binası yanı Latrfoğlu apart- manı kat 5 sayılı yerde bulunan Tokatspor Kulü- bü'nde yapmış oldukları kontroller esnasında tom- bala tabir edilen kumar oyununun oynandığı tespit edilmiş, sanıklar ile birlikte suç aletleri üç adet 500 bin lira, beş adet 250 bin lira, 13 adet 100 bin lira, iki adet 50 bin lira, 90 adet numaralı tombala pulu, 20 adet tombala kağıdı ve çok sayıda çay pulu ile birlikte yakalanmış olup. olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." Çok sayıda "çay pulu"nun yanısıraTürkiye Cum- huriyeti Merkez Bankası'nca basılan banknotlar da suç unsuru arasına girmiş... Polis, "kumar oyunu oynandığını tespit etmiş" bir kere... Lakin, sanıklarla birlikte ele geçirilen paranın mik- tarına bir kez daha bakar mısınız lütfen? Üç adet 500 bin lira eder 1.5 milyon lira. Beş adet 250 bin lira eder 1 milyon 250 bin lira. 13 adet 100 bin lira eder 1 milyon 300 bin lira. iki adet 50 bin li- ra eder 100 bin lira. Hepsini topladığınızda eder 4 milyon 150 bin lira. Resmi basın bülteninin başlığı şöyle atılmalıydı: "Tokat'taki büyük kumar operasyonunda kumar- bazlarla birlikte 4 milyon 150 bin lira ele geçirildi!" Operasyonu düzenleyen Güvenlik Şubesi Müdü- rü'ne, 31 Aralık 1998'de Istanbul'da özel görev ve- rilmeli; yılbaşı geçesi evlerde kimbilir kaç kumarbaz yakalanır! Tokat'taki güvenlik operasyonları kumarbazlarla sınırlı değil. Dernek adı altında meyhane işletmeye kalkışan- lar da sıkı takip altında! Örneğin, Çağdaş Gazeteciler Derneği. Geçen yıl derneğin açılışında ele geçen bir kasa bira nedeniyle Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne lo- kal açma izni verilmiyor. Lokal izni bir yana, savcılık soruşturmasıyla açı- lan dava sonunda "kendiliğinden dağılrrnş sayılma- sının tespitT'ne gidilip Çağdaş Gazeteciler Derneği kapatılıyor. Tokat'ta derneklere ilişkin ihbaıiar ve peşinden polisin operasyonu birbirini izliyor. Tokat'tan gelen haberlere bakılırsa bu tür ope- rasyonlardan sonra ırkçı ve şeriatçı çevreler pek mutlu oluyor! SESSÎZ SEDASIZ (!) BAĞ/MSJ2. O, DEV8/MCHDİ a D£\/-GENÇr~i OOKL 'GBNÇTÎ • NVRİ KURTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Trafik kazalannda telef oluyonız; bir Türk öbür dünyaya bedeldir! Uç tıilal ve 'nîzam-ı alem' okullarda Istanbul Bağcılar'da, Bağcılar Li- sesi'nde tarih öğretmeni, öğrencilere ödev veriyor ve ödevlerini hazırlarken yararlanacaklan kaynakları da göste- riyor... 1. Konu: Türklerde hâkimiyet anla- yışı. Kaynak: Büyük Türkiye Tarihi An- siklopedisi. 2. Konu: Türk cihan ha- kimiyeti mefkûresi. Kaynak: Türk Ci- . n a n Hâkimiyeti Ansiklopedisi. 3. Konu: Nizam-ı âlem ülküsü. Kaynak: Türk Devleti Gelene- ği Ansiklopedisi. 4. Konu: Kı- zılelma. 5. Konu: Alperen ve Türkler- de ideal insan tipi. 6. Konu: Osmanlı Devleti'nde misyonerlik faaliyetleri hakkında bir kitap okuyup özetleyiniz. Istanbul'dan Izmir'e gidiyoruz... Bornova'da Suphi Koyuncuoğlu ll- köğretim Okulu'nun giriş salonunda duvariarı "Preveze Deniz Zaferi" ve "Ulubatlı Hasan" tabloları süslüyor. Hasan'ın elinde ve Osmanlı gemileri- nin direğinde kırmızı zemin üzerine üç hilal dalgalanıyor. Izmir'den Amasya'ya geçiyoruz... Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amas- ya Eğitim Fakültesi'nde sıraların üze- rine kazınmış örgüt adları dikkat çe- kiyor. Bu arada gazeteler yazıyor: Bolu'da ülkücüler bir üniversite öğrencisini öl- dürdü. Neden acaba? - PALAS PANDIRAS Gündüzleri sokak lambalannı yakan bir millet olarak gündüzleri far yakmayı becerebilecek miyiz? iMüfHBozacı AYDINLANMA ATEŞt tletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Kemalist gençlerden 'Çok Taraftı Yatırım Anlaşması'na tepkL.. Kocaeli Barosu Çocuk Haklan Ko- misyonu oluşturduğu Kocaeli Çocuk Platformu'nun üçüncü toplantısını 1"? Mayıs'ta "Sokak Çocukları" günde- miyle gerçekleştırecek. Karşıyaka/İztnir Cumok "6 Mayıs l W d e Demz G«zmişy Yusuf Aslan ve Hüsev in İnan; olağa- nüstû kurulan bir mahkemenin, bir hu- kuk cinayeti sayılan karan ile bir ön- ceki dönemin asılan üç büyüğüne kar- şıhk bir ıntikam duygusu içinde dara- ğacına çıkanldılar ve idam edildıler. Onlar ABD'nin Türkıye'yi sömür- düğünü, yerli ışbirlikçilerinın Türkiye emekçı taalkını sömürerek bir komp- rador düzeni kurduğunu, bu nedenle •tam bağımsu ve gerçekten demok- nrtik bir Türkiye' için ABD emper- yalizmi ve işbirlikçisi buıjuvazı ile sa- vaşmak gerektiği inancındaydılar. On- lar, insanm insan tarafından sömürül- mesine ve ezilmesine karşı başkaldır- dılar. Özgûrlûk, eşitlik. banş ve kardeş- Bugün 9 Sakarya Cumhuriyei Kadınla- n Medisi; yazar Mehmet Töık- kan ile birtikte-Mehirkeıu Aşağı Kirazca Bkögjeom Okutu'nu ziya- ret ediyor. Yazar Türkkan öğren- cikrie söyieştikten sonra tüm öğ- röKtlere birer kitap hediye ede- cek. Mayıs'ta Sam- sun'dan yola çıkan 'Bağımsızlık ve Demokrasi* yÛTÜyüşçülcrini 'Denizleri AnıyoTuz, 68'Hler Bir- l i ^ Vakft'nus Co^kusunu Paylaşj- yoruz' sloganıyia Ankara'da kar- Sihyor, saal 09.00 - Samsun yolu- Keçi&en KavşaŞ. saat 1230; De- nKtevier Onkoloji Hastanesi önû, saat 13.00; Karşıyaka Mezariığ). lık. temehnde, savaşsız ve sömürüsüz bir dûnya kurma isteği ile haykırdılar. Bugûn yaşadığımız olaylar, onlann ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymu^tur. Halkın ve tanhin hükmû, onlann idam kararlanm ge- çersa kılmakta, mahkûmedilenlerin de- ğil, mahkûm edenlerin suçlanmasına yol açmaktadır. Onlar 'anıtmezar'lar- da değil, ama, Türiciye emekçi halkı- nın ve yurtseverlerin yüreklerinde sön- meyen bir meşale olarak hep yaşaya- caidardır. Erdemleri rehberiıniz. anıla- n yolumuza ışık olsun... Kocaeli Çocuk Platformu '"Kocaeli Barosu Çocuk Haklan Ko- misyonu olarak 'Yüreğinde ve Gün- deminde Çocuk OlanHerkes' sloga- nıyia Kocaeli Çocuk Platformu'nu oluştururken, Çocuk Haklan Sözleşme- sinın 'Her çocuk kendisi ile ilgili iş- lemlere katılma ve göriiş bildirme hakkına sahiptir" maddesme ışleriik kazındırmak amacındaydık. Bu amaç- la önce eğitimi tartıştık, ikinci toplan- tımızda ise gündemde çalışan-vşçi ço- cuk sorunlan vardı. Bu kez de toplan- ttnın idarecileri çocuklardı. Sorunlan- m aktardılar. Çocuklanmızın yazilı ve sözlü tebhğlerinin sonuçlannı ve çö- zûm önerilerini. çok daha geniş kitle- lere ve bu konuda karar mekanizması içindeyer alan yöneticilerc ulaştınlmak üzere bir 'Sonuç Bildirgesi' hazırlan- dı. Üçüncü toplantı 17 Mayıs'ta 'So- kak Çocuklan' gündemiyle gerçek- leştırilecek." Çorlu Cumok "Önümüzdeki hafta Istanbul Tan- hı Yanmadaya gezimiz var. Katılmak isteven dostlan yann saat 19.00'daki toplantırruza beklıyoruz. Tel: 0.282.653 48 24 - 0.282. 673 28 99 " Istanbul Üniversitelerarası ADT "Türkıye'yı yönetenler ekonomi- mizin çöküşüne neden olan ve bağım- stzhgimın teHdit ederfGATT ve-Otf anlaşmalanndan sonra uluslararası ser- mayenm, önündeki en büyük engel olarak gördüğü ulusal devleti işlevsiz- leştirmek. dahası kendı emnnde kul- lanmak için önümüze koyduğu MA1 (Çok Taraflı Yatınm Anlaşması) An- laşmasını imzalamayahazırlanıyorlar. Ulusal ekonomimizden sonra huku- kumuzun da yok oluş sürecine gırece- gmi görüyoruz. Türid\ ı e Cumhunyeti' m sömürgeleştirecek anlaşmalara ımza atan siyasetçiler şunu ıyi bılmeliler ki tanhte isımleri Damat Ferit ve Vah- dettin ile birlikte anılacaktır. Biz Kemalist gençieî olarak bu ye- ni kapıtülasyon anlaşmalannı. bu ye- ni Sevr anlaşmalannı ımzalayanlardan hesap soracağımıza söz veriyoruz. Yıl- dız L'n. ADT, Manmara Ün. ADT. Mi- mar Sinan ADT. Galatasaray Ün. ADT. tTÜ Aydmlanma 1923 Topluluğu." Trabzon-Rize Cumok "8 Kasım'dan beri gazetemız artık sabah erken saatlerde elımize geçiyor. Bu nedenle bölgemizde Çumok'lann sayısı yaklaşık yüzde 40 oranında ar- tış gösterdi; aılemız büvüdü. 9 Mayıs saat 20.00"de SSK Hasta- hanesi karşısvndaki karayollan Konu- kevı Lokali'nde düzenledığimiz ye- mekli toplantıda hem yeni katılanlar- la tanışacağız, hem de mayıs ayı etkin- liklerimizi birlikte değerlendirip bi- çimlendireceğiz. Katılım sayısının ön- ceden belirlenebilmesı için 8 Mayıs saatl8.OO'ekadarO.462.32144 27've 0.462.326 62 87 nolu telefonlara bil- gi verilmesi gereklıdır." İzmir tl Temsilciliği "Her zaman en güvenilir haberlen vererek bize rehberlik eden. yaşama se- vincimizi çoğaltan, Cumhuriyet gaze- temizi çok seviyor. gazetemızın 74. kuruluş vıldönümünü 8 Mayıs saat 17.00'de Fuar Menekşe Çay Bahçe- si'nde kutluyoruz. Tel: 0.232. 368 14 94 (Deniz Sapraaz)." Aydmlanma 1923 '"İTÜ Kültür ve Sanat Birliğı Aydm- lanma 1923 topluluğu 9 Mayıs saat 10.30-18.00 arasındaTTÜ Maçka Sos- val Tesislerinde '21. Yüzvılda Kema- lizm' konulu bir sempozyum düzen- Hyor. Katılanlar; Prof. Dr. Toktamış Ateş. Prof. Dr. Ergun Aybars, Prof. Dr. Anıl Çeçen, Prof. Dr." İsmail Du- man, Prof. Dr. Emre Kongar, Erol Mütercimler. Dr. Halide Pek. Cenk Yaltırak." Kadıköy ÇYDD '•9 Mayıs saat 21 .OO'de Atatürk Kül- tür Merkezi Büv-ük Salon'da Ayla Er- duran ve Ayşegül Sanca,'U mut Ço- cuklan Yararına' (Sokak Çocuklan) resital veriyorlar. Davetiyeler, AKM gı- şelerinden. Suadiye, Akmerkez ve Tak- sim Vakkoramalardan, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nden ve Kadıköy ÇYDD Şubesi'nden temin edilebilir.'"' Konya ADD "Bilgiyi beynine, se\gıy\ yüreğine sığdıramayan gençlerimiz için kitap bağış kampanyası başlattık. Derneği- mizin bir odasını kıtaplık halıne getır- mek istiyoruz. Tüm dostlann bu kam- panyaya katılmasını diliyoruz. Adres: Araboğlu Makası Mimar Muzaffer Cad. 29/3 Konya. Tel: 0332 J531510 - 0J32 J53 6310." KİM KİME DUM DUMA BEHİÇAK behicakuı turk.net ÇİZGÎLtK KİMtL MASAR.ACI HARBİ SEMİH POROY MIRMIRLAR UĞVR DUKAK TARİHTE BUGUN MÜMTAZARIKAK 6 Mayıs OORDÜNCÜ KEZ BASKOMUTAN! •r$2z'pe BUGÜN, TBMM'NDS, &*Z/ MUSTAFA <e~ MAL'İU BAŞKOMUTANUK YE7KİSİ OÖRDÜNCÜ KEZ UZATIL&I. 1321 BAHA#IN&A SAfuAYAKt YU- , **ecus üzeaiNoe BÜYÛK ««^ YARATtAtŞ, BU SldAPA, MUSTXF* 6 İ i İ İ " *İLE DÜŞMAN İLESl£MBSİ , MUSTAPA K£tAAL PAÇA'NfN 8AÇ- KjDKMJHUUSt 1921 EtCllAİUDE İKL/HCİ \/£ 1323. ŞUBAT AYtAIOA ÜÇÜNCÜ X£Z UZAT/L- MffTT. &AZJ MUSTAFA ACeMAi. '/*/ 8AŞ- TAMUK YETKİSİ, MSCÜS 77^JBA^/A/~ SON KBZ, 'BÛYÜK 7HAes>UZ~'CHAfJ Aa*i (TEMMLfZ f9Z2) .. GORUŞ İSMAİL SOYSAL Emekli Büyükelç, Attna'nın Vetoları ye Türkiye'nin Tepkisi AB'nin, gümrük birliği çerçevesinde, Türkiye'ye veritmesini öngördüğü yaklaşık 500 milyon dolar- lık ve Avrupa Yatırım Bankası'nın kararlaştırdığı yaklaşık bir milyar dolarlık kredilerinin Yunan ve- tosu ile durdurulması üzerine, basınımızda Türk hükümetinin de Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Ma- caristan'ın NATO'ya ahnmasını veto etmesini öne süren yorumlar öngörülmektedir. Kanımızca, böy- le bir davranış yersiz ve yararsız olduğu gibi dış iliş- kilerimize de zarar getirici niteliktedir. Şöyle ki: 1. NATO'nun Avrupa'nın doğusunda genişletil- mesi, Türkiye'nin güvenliği bakımından yararlıdır. Hatta Bulgaristan ve Romanya'nın da bir an önce NATO'ya alınması bizim için iyi olacaktır. Çünkü bu kararlar ileride yeniden güçlenebilecek bir Rus- ya'ya karşı caydıncı rol oynayabilir. Bu genişlemelerin Almanya'nın geleneksel "Drang Nach Osten" (Doğu'ya Doğru) politikasını yeniden canlandıracağı gibi bir kaygı anlamsızdır. Çünkü gü- nümüzde bölgesel degil, küresel dengeler söz ko- nusudur. 2. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan öte- den beri Türkiye'nin dostlarıdır. Atina'nın vetolan- nın acısını onlardan çıkaramayız. Devletler huku- kunda "misliyle mukabele" kuralı sadece zararı ve- rene karşı bir kuraldır. Kaldı ki Türklerin "ahde ve- fa'gibi dostlanna da vefalı olmageleneği çok sağ- lamdır. Onu korumalıyız. 3. NATO'nun en büyük ve en etkin kurucusu ABD, söz konusu genişleme kararını resmen ka- bul etmiştir. Öbür üyeler de aynı davranış içinde- dir. Türkiye böyle bir bütünlüğü bozamaz. 4. Yunan vetolanna karşı çıkmayan AB'nin tutu- muna gelince: Kanımızca bırliğin Almanya, Fran-- sa, Ingiltere gibi etkin üyeleri isteselerdi Atina'ya baskı yapıp onu önleyebilirlerdi. Atina direnirse, o zaman daYunanistan'a açılanyıllıkkredileri azalta- caklannı ya da Türi<iye'ye AB etiketi olmayan bir biçimde parasal yardım edeceklerini hissettirebi- ürlerdi. 5. Herhalde, Ankara'nın NATO'da bir vetoya baş- vurusu, Türkiye'ye bir şey kazandırmayacaktır. ZO' runlu olmadıkça veto kullanamayız, şantajcı duru- ma giremeyiz. Gerçekçi ve vakurtutumumuzu sür- dürmekte uzun vadede kârlı çıkarız. BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAGA: 1/ Otomobilde farlann uzun ve kısa uzaklıkta yanmasını sağ- layan aygıt. 2/ Küçük çocukla- rı korkutmak için uydurul- muş yaratık... Suat Taşer'ın bırşürkitabı.3/ Işkil, kuruntu. 4/Lezzet...Mal alıp karşılığın- da mal vererek ödeşme. 5/ Su kıyılann- daki çalı ve ağaççıkla- nn üzerinde de yaşaya- bilen bir balık... Adlan sıfatyapmaktakuHanı- 3 lanbiryapımeki. 6VNu- . maranm ktsa yazılışı... Bir yerde oturma. 7/ Nâ- zımHikmet'inbiroyu- 6 | nu...Birnota.S/Adkav- 7 mi hükümdarı Şeddad „ tarafından cennete ben- ' zetilerek yaptınlan ef- 1 2 3 4 5 2 3 •f- 9 sanevi bahçe... Genellikle kıldan yapılmış kaba dokuma. 9/ lşaret... Htnt müziğine özgü telli bir çalgı. YL'KARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Çekirdeksiz bir üzüm cinsi. II Ilaç... Yaratıcısının adı bilinmeyen yapıt. 3/ Mız- rapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı... Rütbesiz asker. 4/ Güzel kadın... Kımsesiz. 5/ Bir yanmadayı ka- raya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası... Bir soru eki. 67 Bir derebeyin himayesine girip kendini onun hizme- tine adayan kimse. 7/ Küme. grup... Iskambil kâğıtlann- daki dörtrenkten biri. 8/ Küçük kitap... Kale hendeği. 9/ Tek bir sanatçının tek bir çalgıyla verdiği konser. SEYDIŞEHIR ASLIYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1995 206 Karar No: 1997 756 Davacı Etibank Kırka Boraks Işletmesı Müessesesı Seviısehıt Alûtnın- yum Ulemıesı Mûdûrlû|û vtkılmce Ahmet Tuna ve 18 kişı aleyhmc açılan Cebri Tescıl da\asımn yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın kabulü ile 2942 sayılı yasamn 17. maddcsı eereğınce Sevdışehır ilçesı Alaviar 1 Mah. 71 Pafta'.497ada. 132 Parsel. 465 savfadakavnlı 5839 m2 rmktaniKİakı a- şınmazın davacı tnüessese adınatapu>atescvlıne karar \enlmij olup. Dava- lılaıdan Kamil Udns oglui Tahır ıNacıye'nin kocası). Mukadder (Alı kıal Ahmet Tuna (Mehmet Tahır oglu) ve dahıli davalılardan Faik Neyaman. Ne- riman Bulunma2'm tüm aramalara ragmen a<ireslen tesbit edüemedigmdCT karann ılanen teblıŞı yoluna gidılmekle. îşbu ılankarar teblı|ı yerine kaım ol- makûzere adı geçmdavalıve dahıli davahlara teblı| olunur. Basın 13525 BOLU 2. ASLtYE HUKUKMAHKEMESİ'NDEN DosysNo 1996.245 E 1997 72 7 K. Davacı M\lh Sa\ıınmaBakanlıgı Vekılı Av. Sabahat Eraktaş tarafindan da- valılar Kemal Özdoğan. Mahır Tezcan. Mehmet tnceel aleyhıne açılan tazmı- nat davası sonunda \enlen karar; davacı \ ekilı tarafından. hûküm alnna alman tazmınatın davalılardan mi^tereken ve mûteseisılen tahsilıne karar venlmesı gerekırkeıı venlmedıjinden. kusur msbetlen nazara alınarak tazıranann tahsı- line karar verilmediginden ve resen nazara alınacak sair sabeplerle karann bo- zulması veya dûzeltılerek onanmasına karar verilmesi talep edilereV lemNH edılmij olup; Son olarak Merkez mah. Gûngören cad. No; % Bağcılar- Istan- bul adresınde ıkamet eden davalı Kemal Özdo|an'ın adresı meçhul oldugun- • dan ve bugûne kadar da zabitaca adresi tahkık edilemedıgınden ıjbu temvız - dılekçesi özetı davalı ICemal Özdogan'a ilanen teblıg olunur. Basın: \8693 - AKDAĞMADENİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1995.40 Esas. 199' 35 Karar Davacı Rıza Yararsoy tarafodan davalılar Nanfe Qûâ ve arkadaşlan al«ytııw »çılan Oluközû köyû 111 ada. 3 nolu parsel hakkmda »\m Sudastte ıcspuromıpıâlidavasmm mahkeKKnuzdeyapıten açıkyargıUması soDimda. Mabkememizın 22.5.1997tanhiı hük- mû djvKi Rıza Yararsoy tarafından 26 6 199 1 tanhü dilekçesi ile temyiz editaiş. tan- yiz dilekçesi dahıli dava!; Halı! Özlû adma leblığ edüemedı|radec davetıye vennekaım obnakûzert ilanen tebhgaî yapılmasınakarar verilmistır Basm 13457 DÖRTYOL ASLİYE HUKIK H.\KİMLÎĞrNDEN 1997 262 Esas Davacı Devlet Demırvollan Genel Müduriüğu Urafından davalı Hakan Ofset aleyhıne acılantescil davasının mahkeraemEdeyapılan dvnuşmalan«munda, Mah- kememizm 23 3.1998tanh ve 199 1 262 esas sayılı karan ile davanın kaMûne ka- rar verilmıinı Mahkemermzkaran asa|ıda ısmı yanlı davalıya ilanen teblığ olunur KimBği: Hakan Ofset Sanayi ve Ticaret AS Merkez mahallesı Güzelbahçe Cad Hakan tş Merkea Yenıboaâ Istanbul Basın. 18018 DÖRTYOL ASLİYE HUKLK HÂKİMLİĞİNDEN 1997 259 Esas Davacı Devlet Demıryollan Genel Müdürlüğü tarafından davalı Hakan Ofset aleyhıne açılan tescıl davasının mahkemermzde yapılaa duîus.malar! sonunda. Mahkememızın 23 3.1998 onh ve 1997 259 esas sayılı karan ile davanın kabu- lûne luratverilmıştir Mahkememiz karan asağıda ısmı yazılı davalıya ilanen ıeb- lığ olunur Kimliği: Hakan Ofset Sanayı ve Tıcaret A.5 Merkez mahallesi Güzel- bahçe Cad Hakan Iş Merkezi Yenıbosna tanbul Baan. 18021
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog