Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

6 MAYIS 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 ALLECRO EVÎN tLYASOĞLU Necîl Kâzım Akses bugün 90 yaşmdaÇağdaş Turk muzığını yaratan ve ku- rumlaştıran onculerden bın, Nedl Kâ- zını Akses, 6 Mayıs 1908 gunu Istan- bul'da doğmuştu Bugune dek yetıştır- dığı beş kusak oğrencı, yazdığı bınler- ce sayfa >apıt ve muzık kurumlanna attıgı temel taşlarla, Atatürk'un ılenye donuk Turkıyesı'ndekı ılk sımgelerden bındır Ensesıne doğru kıvnlarak uzamış ak saçlan, kartal bumu, aklaşmış gur kaş- lannın altında açık renk, denn gozlen yaşamının her donemınde kendısıyle ozdeşleşen gobeğı ve elındekı purosu ıle Necîl Kâzım Akses gozlennı uzak- lara dıkıp bır şeyler mınldanırken, sızı duılerken ya da bır şeyler anlatırken mutlaka -belkı de yaptığı ışe yogunlaş- makıçın-bacağınısallamaktadır Uzun suren bır konusma sırasında artık sızı dınlemedığını fark ettığrnızde yuzunde- kı ılkcıddı ıfadeyennı muzır bır çocuk edasına bırakmıştır Bıraz sonra mutfak- ta emporvıze edeceğı yemeğı hazırla- maktadır kafasında Pastırmalı yumur- ta yapmah Ama oyle herkesın bıldığı cınsten değıl Once sut, yağ, yumurta, peynır. sonra pastırmayı serersın Yu- murta da Orman Çıftlığı'nden alınmış- tır mutlaka Pastırma ıse son yırmı yıl- dır aynı şarkutenden1 (E\in İlyasoğ- lu'nun Yapı Kredı ıçın hazırladığı 'Ne- cil Kâzun Akses' başlıklı kıtabının gı- nşınden) Bugun. 1998 >ıhnın bu 6 Mayıs gu- nunde, onun90 yasını kutluyoruz Bır butun yırmıncı yuzyılı basından sonu- na dek solumuş, savaşlan, devnmlen, sanat akımlan. yeru buluşlan ve yenı bes- tecılenyle ızlemış sanat adamımız Yıne her zamankı gıbı, toplumumu- zun sanatçısına duyarsızlığından soz edeceğım Acaba kaç orkestra bu haf- takı programına bır Akses yapıtı aldı9 Ne de olsa Akses çağdaş muzığımızde senfonının onculennden bın Acaba Ankara Devlet Konservatuvan halen hayatta olan bu ılk kurucusunu nasıl bır torenle selamlayacak bugunr> Ya da Dev - let Opera ve Bale Genel Mudürlugu, en knhk yıl- larda ıkı kez genel mu- durlugunu yapan, bugun hâlâ nıce operayı onun çevınsıyle oynadıklan Akses'ebır90 yaşarma- ğanı sunacak mı9 Radyo ve televızyonlanmızda onunla ılgılı nıce belge- sel vardır Onlan bır ara- ya getınp guncelleştıre- rek bu geceye ozgu bır program cıkacak mı or- taya dersınız9 Dunya tanhınde ve gu- numüzde sanatçısına bu denh sahıp çıkmayan kaç ulke daha sayabıhrsınız1 Galıba duşunurler ve çı- zerler daha şanslı Nede olsa yorumcu gıbı bır aracıya gereksınımlen yok Belkı de bundandır muzıkçının çabuk unutulması ve yalnız- lığı O seslendınlmedıkçe sessızlıge terk edılıyor Necıl Kâzım Akses bugun dolu do- lu doksan yaşına bastı Aılesı. onun Av - rupa'da. Ankara'da, studyolarda, konser- lerde çalınmış dağınık yapıtlannı der- leyerek 13 CD'lık bır kullıyat yapmış, bugun kendısıne armağan olarak sunu- yormuş Doğal kı henuz altın CD ha- lınde Aslında bunlann basılıp çoğalma- sı, Kultur Bakanlıgı'na yaraşacakbır pro- JÇ Tûrk Beşleri'nin en genç üyesi Ben. *Necil Kâzım Akses1 , kıtabıma ıkı yıl once baslamıştım Cemal Reşit Rey'ın hemen ardından basılacaktı Ya- pı Kredı Yayınlan 'nca Şu sıralarda dız- gıde lyı bırrastlantı olarak AJcses'ın 90 yılına yetişmış oluyor Vekıtapçıkarçık- maz, 20 Hazıran 1998 tanhınde Yapı Kredı Kultur Sanat, bır Akses gecesı du- zenhyor Istanbul Ataturk Kultur Mer- kezı'nde Değerlı bestecmın kendısı- B•irbütün yirminci yüzyılı basından sonuna dek solumuş, savaşlan, devrimleri, akımlan, yeni buluşlan ve yeni bestecileriyle izlemiş sanat adamımızın bu 6 mayıs gününde 9O.yaşını kutluyoruz. nın de katılacağını umduğumuz bu say- gı gecesınde, onun ılk yapıtlanndan bı- n olan keman ve pıyano ıçın Poem (Ci- hat Aşkm-Mehnı Ensari) pıyano ıçın Mın>aturler (Vedat Kosal), aynca Lı- edler ve en son tamamlanmış bestesı olan 4 Kuvartetı (Yiiceten Kuvartet) seslen- dınlecek Dılımız dondugunce onun ta- nhı kışılığını anlatacağız ve kıtabın ar- kasına ekledığımız ıkı kompakt dıskte kendı sesınden onun anılanyla okudu- ğu şıırlen dınleyeceğız Akses'ın yaşamındakı hemen herev- re ılgınç bır coşkuyla yukludur Istan- bul Sultanısı'ndekı lıse yıllannda aynı zamanda Darulelhan'a gıderek Batı'ya açılan pencereden dışan bakmaya baş- lamış Raslantıyla değıl, bıhnçlı olarak muzığı meslek edınmeye karar vermış ve once Vıyana Yuksek Muzık Oku- lu'nda, ardından Prag Konservatuva- n'nda zamanm en onemlı hocalanyla egıtım gormuş Vıyana ve Prag o gun- lerde Pans gıbı sanat merkezlen Orta Avrupa, post-romantızmın beşığı Ge- nış soluklu uzun sen- fonıler. yoğun or- kestra dılı, genış ım- gegucu Butun bun- lan veçevresındekı yenılıklen ozumse- yerek 1934'te yur- da donduğunde An- kara'da Cumhurı- yet'ın ılk coşkusu yaşanmaktadır Ata- turk'un emn ıle yaz- dığı ılk operası. 'Ba- yönder, Saygun'un 'Tasbebek Operası' ıle aynı gece sahne- lenır Ataturk mıma- nde ve hukukta ol- duğu gıbı sanatta da yurtdışmdan uzman- lar getırtmektedır 1935'teAlmanbes- tecıPaulHindemith çagnlırTürkıye'ye Akses ıle Hmdemıth uzun çahşmalar so- nucunda 1936'da Ankara Devlet Kon- servatuvan'nı kurarlar Akses burada uzun yıllar kompozısyon oğretmenlığı ve bır sure mudurluk yapmıştır Bır sure Guzel Sanatlar Genel Mu- durluğu, Bern ve Bonn'da oğrencı mü- fettışhğı ve kultur ataşelığı yapmıştır Ankara Devlet Konservatuvan'nda Ak- ses' ın oğrencısı olarak kımler yetışme- mıştır kı' Bülent Arel,Nevit Kodaflı,h- han Usmanbaş, tlhan Baran, Mithat Akaitan, bır sure CengizTanç v e bugun genç kuşağa yon veren nıce bestecı On- lara hep yenılığe açık ve cesaretlı olma- yı oğutlemıştır Turk Beşlen olarak andığımız Cum- hunyet'ın ılk çokseslı kuşak bestecıle- nnm en genç uyesıdır Akses Dığerle- n Cemal Reşıt Rey, Uhi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar ve Ahmed Adnan Saygun'dur Bu beş bestecı aynı çatı al- tında birleşıp kurallar koymamış olsa- lar da, amaçlan geleneksel Turk muzı- ğını çokseslı bır yontem ıçınde evren- sel değerlere sunmaktır Onculenn ara- sında belkı de dıvan muzığınden, dıvan edebıyatından, makamsal yapıdan ve aksak ntımlerden en çok kaynaklanan bestecı \kses olmuştur 1971 'de Devlet Opera ve Balesı Ge- nel Mudurluğu'nden ıstıfa ederek emek- hlığını ısteyınce bestecılık dunyası ıyı- ce zengınleşmıştır Cemal Reşıt Re> 'ın dedığı "70 yaşından sonra beste yapd- maz, gençlik coşkusu tükenmiştir" sa- vmı çururur Akses Çunku en buyuk senfonılennı, en guzel kuvartetlennı hep 70'ınden sonra tamamlamıştır Hem de her yıla dev bır eser sunarak Yöne- tıcılık gorevlennden sıynlmıştır Artık yalnız oğrencılen ve bestelen vardır yaşammda Doğal kı bır de mutfak sa- natçılığı1 Yapıtlannın evreleri Necıl Kâzım Akses'ın bestelen dort dönemde ıncelenebılır Avrupa'dakı oğ- rencılık yıllanna rastlayan ılk donem çalışmalan 1929'dan 1934'e kadar olan yıllankapsar 'Ballad' ıle 1947'deıkın- cı donemıne gırer Orkestra paletını bır butunluk ıçınde korudugu, tek solukta- kı bır sureçtır Ballad Uçuncu donemı 'Itri'nin Neva Kar'ı Czerine Scherzo', (l%9'da)başlar Davullar, tefler, makam- lar ve polıntmık dokusuyla başlı başı- na bır coşkudur Ve dordûncu donemı 'Bir Divandan GazeT (1976) ıle başla- varak gunumuze vanr Bu son done- mınde solıst, koro ve orkestra ıçın bu- yük çaplı yapıtlar uretmıştır lyıce yo- ğunlasan orkestra yazısında aleatonk (raslamsal) teknık gıbı yırmıncı yuzyıl muzığının getırdığı bırçok yontemden yararlanmıştır Son yapıtı olan 'Arancf senfonısmın ancak bmncı bolumu ta- mamlanmıştır Yıne Akses'eyaraşırbır uzunlukta Gunumuzde nıce bestecı, yalnız bu tek bolume bır senfonı adını verebılır Akses ıse onun hâlâ tamam- lanmadığmı behrtıyor Kım bılır. belkı de hâlâ elıne kalemı alıp bır gun tamam- lar bu senfonıyı Necıl Kâzım Hoca' POLATLI2. ASLhT HUKUK M4HKEMESİNDEN 1992<487Esas 1994 489 Karar Müdahalenın men'ı davasının mahkememızde yapılan açık duruşması sonunda. Davalılardan Safı>e Karaca, Nadı>e Karaca, Aslıye Karaca, Mıyase Karaca, Mahı- per Karaca ve Nurten Hazal'a tum aramalara rağmen karar ve Yargıtay onama ıiamı teblığ edılmedıgı, adı geçenlenn 15 gûn ıçensmde tashıhı karar talebınde bulunmadık- lan takdırde karann kesınleşeceğı ılan olunur 20 3 1998 Basın 19243 BÜYÜKÇEKMECE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NDEN 1997 938 Esas Davacı SSK Genel Müdurlüğü vekılı tarafindan davalılar Tekfen Inşaat, Yılmaz Ka- ra. Raıf Denn, Fahrettın Kara aleyhıne mahkememızde tazmınat davası sebebı ıle, da- vacı SSK Kurum vekılı tarafindan mahkememıze venlen 3 9 1997 tanhlı dava dılekçe- sıyle, Emlak Bankası Sınanoba konut projesı müteahhıdı ve asıl ışveren olan Tekfen İn- şaat ve Tesısat AŞ'nın taşeronu bulunan kurumun tstanbul Sıgorta Müdürlüğü'nun 4 / 4003 706192 34 20 sa>ılı dosyada ışlem gören Yılmaz Kara-Yektaş lnşaat Dekorasyon ışyen sıgortalılannda 42155 sıgorta sıcıl numaralı Reşıt Çakener'ın 4 12 / 1994 tan- hınde geçırdıgı ış kazası sonucu vefatı nedenıyle sıgortahmn ış sahıplenne 2 755 723 306 TL peşın sermaye gelın bağlandıgını, ış kazası sıgortahmn ışyen olan Sınanoba konutlan ınşaatının 7 katında çalışması sonucunda asansör boşluğuna düşe- rek vefat ettığını, bu nedenle ış kazası nedenıyle sıgortalının hak sahıplen tarafindan ış- veren ve taşeron aleyhıne dava açıldığı ve bu davada alınan raporda ışyennde gereklı gu- venlık önlemlen ahnmayarak ış kazasının oluşması nedenıyle ışverenlerden Tekfen ln- şaat ve Tes AŞ'nın kusurlu olduğu tespıt edılmış, bu nedenle fazlaya daır talep ve hak- lan kalmak suretiyle 2 755 723 306 TL'nın şımdılık 1 377 861 653 TL'sımn davalılardan müştereken ve muteselsılen tahsılıne karar venlmesını talep ve dava etmış. ancak dava- lılardan bütun aramalara ragmen Fahrettın Kara'nın adresı tespıt edılemedığınden ıla- nen teblığıne karar venlmış olmakla, duruşma gûnü olan 9 6 1998 günü saat 10 00'a bı- rakılmıştır lşbu ılanın ılanından ıtıbaren 7 gün geçtıkten sonra teblığ edılmış sayılaca- ğı ve 10 gûnluk cevap verme suresının bu tanhten ıtıbaren başlayacagı ılan olunur 29 4 1998 Basın 19305 DİDİM SULH HUKLTK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1995 142 Dıdım Sulh Hukuk Mahkemesı'nde yapılmakta olan Dıdım Karakuyu mevkıı 873 parselde kayıtlı ta- şınmazın hıssedarlar arasında aynen taksımı mumkün olmadığından satılarak paraya çevnlmesıne karar ve- nlmış olup hıssedarlardan Mustafa Dalay'm teblıgat adresı tespıt edılemedığınden ışbu ılanın ılanen yapıl- masına karar venlmış olmakla. Yalı Caddesı no- 52'2 Karşıyaka Izmır adresmde mukım Mustafa Dalay'a ışbu karar teblıgatı ılanen yapılmasına karar venl- mekle, ılanın teblığı tanhınden ıtıbaren 15 gün sonra- sında adı geçene teblığ edılmış sayılacağı ılanen teb- lığ olunur Davalılar Alı Kocakulah 729 Sok No 7 Kadıfe- kale-/ Izmır Mustafa Dalay Yalı Caddesı no 52 2 Karşıyaka-lzmır Basın 19234 KOCAELİ İKtNCİ İŞ MAHKEMESİ'NDEN 1997 138 Esas / 1998 19 Karar Davacı Şuayp Kosem tarafindan davalılar tbrahım Demırer, Alı Mübın Kocaalp ve Sosyal Sıgortalar Kurumu Genel Müdurlüğü aleyhıne mahkememıze açılan hızmet tes- pıtı davasının yapılan açık yargılaması ve ıncelemesı sonunda Davacı Hüseyın oglu 1951 doğumlu, Şuayp Kosem'ın ışverenler Osman Bılgı. Mah- mut Surçüoğlu, adına 4 4001 0895541 01 sayılı ışlem gören davalılar ve taşeronlar tb- rahım Demırer ıle Alı Mübın Kocaalp'ın taşeronluğunu yaptığı Izmıt Seka tnşaat köp- rüsunde 1 9 1970 tanhınde bır gun sıgortalı olarak çalıştığının tespıtıne ve sıgortalılık başlangıç tanhının bu tanh olarak tespıtıne, davacının fazla talebının reddıne, Davacıdan alınması gereken harç peşın alındığından başkaca harç alınmasına gerek bulunmadığına, Yargılama nedenıyle yapılan tüm masraflann davacı üzennde bırakıl- masına, Temyızı kabıl olmak uzere davacının yüzüne karşı, davalı SS Kurumu genel mudürlüğu vekılı Av Turkan Keskın'ın yüzüne karşı davalılar Ibrahım Demırer ve Alı Mubın Kocaalp'ın yokluklannda karar venlmış, davanın açılmasını müteakıp tüm teb- lıgatlar bu davalılara ılanen yapılmış bulunduğundan. ışbu ılanın gazetede yayımından ıtıbaren yukanda adlan yazılı davalılar tarafindan 8 gun ıçensınde temyız edılmemesı halınde hükmun kesınleşeceğı ılanen tebhg olunur Basın 17455 TEKtRDAĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU Aşagıda ko>u \e parse! numarası >azılı olan taşınmazlaruı 3402 sayıh kadastro kanununun 41 maddesı uvannca ı^lem yapılan parsellenn ılgılı şahislan aşagıda belırtılmıştır Tekırdag ılı Mu- ratlı ılçesı Aşağısevındıklı ko>ıı hudutlan dahılınde bulunan 90 ve 91 No'lu pareeller ıçın vazı- lan 20 3 1997 tanh ve 407 sayılı mudurluk yazısında bahsı geçen 91 No'lu parsel ıçın teblıgatı va- pılması gereken taşınmaz malıkı olan Ömer oğlu Sukyman Dede'nın hayatta olup olmadıgı ha- yatta ıse ıkametgah adreslen ıle olü olanlann mırasçılan bılınemedığınden soz konusu 41 mad- deye gore yapılan duzeltme ışlemı tüm ılgılılenne teblığ edılememış olup yukanda adı geçen şa- hıs v eva mırasçılann ış bu duyuranun yayımı tanhınden ıtıbaren 15 gün sonra başlamak üzere 30 gun ıçensınde belırtılen 41 madde duzeltmelen ıle ılgılı yazılan tetkık ederek haklan zayı olan- Tann ılgılı Sulh Hukuk Mahkemesı'ne dava açmalan gerektığı 7201 sayılı yasanın 28 29 ve 31 maddelen gereğınce ılanen teblığ olunur Basın 14141 tSTANBUL 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN tLANEN TEBLİGAT DosvaNo 997 12486 Alacaklı Mustafa Yalçın Vekıllen A\ Ibrahım Gemıcı Borçlu Ismaıl Erdoğan (Ege Pazarlama)Guvenlık Mah 267 sok Güneş Apt iso 14 Antal>a Alacak 1 903 485 000 TL (faız ve masraflar hanç) Mudurluğumüzce tarafınıza göndenlen ode- me emn adresınızde bulunamamanız nedenı ıle teblığ edılememış ve zabıtaca yapılan araşnrma- da ve muhtarlıkça yapılan tetkık de bır netıce vermemış olduğundan ödeme emnnın ılanen teblı- ğıne karar venlmıştır Yukanda yazılı borç ve masraflan ışbu odeme emnnın teblığı tanhınden ıtıbaren kanunı sûreye 15 gun ılavesıyle 25 gûn ıçınde odemenız takıp dayanağı senet kambı>o senedı nıteiığını haız değılse keza takıp dayanağı senet altındakı ımza sıze aıt olmadıgı ıddıasın- da ısenız 20 gun ıçmde açıkça bır dılekçe ıle Tetkık Mercıı Hâkımlığı'ne bıldırmemz, aksı tak- dırde kambıvo senedındekı ımzanm sızden sadır olmuş sayılacağı ımzamzı haksız yere ınkar edersenız senede dayanan takıp alacağın % 10'u oranında para cezasına mahkum edıleceğınız borçlu olmadığınız veya borcun ıtfa veya ımhal edıldığı ve>a alacağın zamanaşımına uğradığı hakkında ıtırazınız v arsa bunu sebeplen ıle bırlıkte 20 gun ıçınde Tetkık Mercııne bır dılekçe ıle bıldırerekmercıden ıtırazınızın kabulune daır bır karar getırmedığınız takdırde cebn ıcra>a devam olunacaği ıtıraz edılmedıgı ve borç odenmedığı takdırde 25 gün ıçınde 74 madde gereğınce mal beyanında bulunmanız hapısle tazyık olunacağınız hıç mal beyanında bulunmanız veya hakıka- te aykın bevanda bulunursanız hapısle cezalandınlacağınız ıhtar olunur 20 4 1998 Basın 17656 BEYKOZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1997 549 Davacı tstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanlığı vekılı tarafindan davalı Alı Yılmaz alevhıne açılan ecnmısıl dava- sı ıle a) 1 12 1992 tanhınden 31 12 1992 tanhıne kadar top- lam 413 000 TL b) 1 1 1993 tanhınden 11 12 1993 tanhı- ne kadar toplam 6 744 000 TL c) 1 1 1994 tanhınden 31 12 1994 tanhıne kadar toplam 9 540 000 TL,d)l 1 1995 tanhınden 31 12 1995 tanhıne kadar toplam 22 896 000 TL e)l I 1996 tanhınden 31 12 1996 tanhıne kadar toplam 38 923 200 TL f) 1 1 1997 tanhınden 31 11 1997 tanhıne kadar toplam 135 603 560 TL ecnmibil talebı ıle dava açıl- mış olup adresınde bulunamavan davalıva ılanen teblığıne karar venfmekle ışbu ılanm dava dılekçesı venne kaım ol- mak üzere dav alının duruşma gunu olan 18 *> 1998 gunu sa- at 10 da dunışrnada bızzat hazır bulunması >a da kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı ettırmedığı taktırde durusmanın yokluğunda yapılarak karar venleceğı hususu ılanen teblığ olunur 24 4 1998 Basın 18933 BAMRKOY 5. SULH HUKU MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1997 1354 KararNo 1998/150 Davacı Alı Yağcı vekılı Av Vefa Bostan tarafindan ıkame olunan vası tayını davasının mahkememızde yapılan açık yargılaması sonunda venlen karar gereğınce Davanın kabu- lüıle Çankın ılı Orta ılçesı DodurgakovuCılt 005 ; 04 Say- fa 18 ve Kûtuk Sıra 74 te nufusa kayıtlı halen Flor>a Şen- hkkoy Mahallesı Hurnvet Cad No 22 Bakırköv adresınde ıkamet eden Satılmış ve Zohre oglu 28 5 1979 doğumlu Ka- dır Yağcı nın hacır altına alınmasına kendısıne aynı ver ve hanede nufiısa kavıtlı keza avnı verde mukım ağabe>ı Satıl- mış oğlu 1971 doğumlu Alı Yağcı nın TMK nm 355 mad- desı gereğınce vası olarak nasp ve taymıne 3 3 1998 tanhlı celsede karar venlmış olup ılan olunur 30 4 1998 Basın 19273 KADDCÖY AHKAMIŞAHŞİYE DAVALARBSA BAKMAKLA GÖREVLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997 913 Vası Tav Mahkememızce venlen 23 12 1998'tanh ve 1997913 esas, 1997'1089 karar sayılı ılamı ıle) Edıme ılı, Havza ılçesı, Taptık kö- yü, e 028/103 asn 91 'de nüfusa kavıtlı bulunan Mustafa ve Es- madan olma 1966 doğumlu, hükümlü ve (Fıkırtepe Abdı Sok no 20 Kadıköylstanbul) adresınde ıkamet eden Recep Balkan a yıne aynı adreste ve ayru adreste ıkamet etmekte olduğu bıldınlen Mus- tafa Balkan vası taym edılmıştır Ilan olunur 164 1998 Basın 12965 KARTAL 5. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 1995 839 KararNo 1998 176 Davacı Şevket Bakır vekıllen Av Mehmet Bevazıt ıle Av Saygı Durmaz tarafindan davalı Turan Yılmazer aleyhıne açılan menfi tespıt davası 10 3 1998 tanhınde davacı Şevket Bakır'ın borçlu olmadıgının tespıtıne, yuzde 40 kotu nıvet tazmınatmın davalî Turan Yılma- zer den alınarak davacı tarafa venlmesıne, (1215 000 - TL) hra peşın harç, kabule gore (13 / 500 000 -TL) lıra nıspı ücretı vekalet ıle (I 025 000-TL) lıra mahkeme masrafının davalıdan alınarak davacıya venlmesıne. pe- şın harcın ıcraı mahsubu ıle bakıye (3/645 000 -TL) lı- ra ılam harcının davalıdan alınarak Hazıne've ırat kaydı- na, Yargıtay volu açık olmak uzere 10 3 / İ998 tanhın- de Yargıtav'yolu açık olmak uzere karar venlmıştır Ad- resı meçhul olan ve kendısıne duruşma gunu ve dava dı- lekçesı ılanen teblığ edılen davalı Turan Yılmazer'e ılam teblığı venne kaım olmak üzere hukum ozetı ılan olunur 24 4 1998 Basın 19343 İSTANBUL ASLİYE BİRİNCİ TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN 1997/876 Davalı Suleyman UCAR Ataturk Sanayı Sıtesı Blok No 28 (Oto cafer) Maslak// Ist Davacı Orman Genel Mudürlüğu'ne ızafeten Bahçe- köy Orman lşletme Müdürlüğü vekılı tarafindan dava- lı Suleyman Uçar aleyhıne açılan, toplam 317 166 000 TL ıhale farkı ıhale zarannın 6 5 1997 tanhınden tah- sıl tanhıne kadar tahakkuk edecek reeskont faızı ıle tum yargılama giderlen ve ücretı vekaletın ıdare lehı- ne hükum venlmesı ıstemlı davanın yapılan duruşma- smda, Dav alının adresıne çıkartılan teblıgat bıla teblığ ıade edılmış olup yapılan emnıyet tahkıkatı sırasında da davalının yenı adresınm tespıt edılemedığı bıldınl- mış olduğundan mahkemece davalıya ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmıştır Karar gereğınce durus- manın yapılacağı 16 6 1998 günü saat 11 30'da davalı Suleyman Uçar'ın mahkemede hazır bulunması gel- medıgı takdırde HYUK'nın 3156 sayılı yasayla değı- şık 213'2 maddesı uyannca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu davetıye >enne geçerlı ounak üzere ılanen teblığ olunur 22 4 1998 Basın 18711 KARTAL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1997'258 KararNo 1998/81 Davacı Mehmet Avan vekılı Av Zehra San Başof- laz tarafindan davalılar Melıha Kural vs ale>hlenne açılan tapu ıptalı ve tescıl davasının duruşması sonun- da, Açılan davanın kabulune ve Maltepe ılçesı, Kuçuk- yalı Yenıkanye 151 pafta, 1503 ada, 12 parselde kayıt- lı 1838 m2 mıktanndakı taşınmazın tapusunun ıptalı- ne, ıptal edılen taşınmazın davacı Mehmet Ayan'ın uzenne tescılıne, (9 000 000 TL) lıra peşın harç, kabu- le gore (9 / 340 000 TL) lıra mahkeme masrafı ıle (52 000 000 TL) lıra nısbı ücretı vekaletın davalılar- dan tahsı! edılerek davacıya venlmesıne, peşın harcin ıcraı mahsubu ıle bakıye (27 00 000 TL) lıra ılam har- cının davalılardan tahsıl edılerek Hazıne'ye ırat kaydı- na, Yargıtay yolu açık olmak üzere 3 3 1998 tanhınde karar venlmıştır Adresı meçhul olan ve kendılenne duruşma gunü ve dava dılekçesı ılanen teblığ edılen davalılar Melıha Kural, Tülun Sumru Kural Fılız Kural, Ceran Kural, Hıfeı Kural, Meral Ayan, Tonguç Ayan ıledahılı dava- lılar Hüseyın oğlu, 1295 doğumlu Hıfzı Kural'ın ad- reslen meçhul olduğundan ılam teblığı yenne kaım ol- mak üzere hüküm ozetı ılan olunur 21 4 1998 Basın 19494 İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK HÂKİMLÎĞİ'NDEN 1997 415 Davacı Fatma Geyve tarafindan, davalı lsmet Akman aleyhı- ne açılan menfi tespıt davasında Kuçukayasofya, Hacımehmet SokakNo 25 Kuçukayasofya-Jstanbul adresınde bulunan da- valı lsmet Akman'a çıkartılan teblıgatlann bıla teblığ ıade edıl- dığı ve zabıtaca da adresı tespıt edılemedığınden mahkeme- mızce adına ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmış olup mahkememızın 1997/415 esas sayılı dos>asının duruşmasının 106 1998gunüsaat 10 30'da olduğu, dava dılekçesı ve duruş- ma gunu yenne geçerlı olmak uzere ve aynca yukanda bıldın- len duruşma gunünde duruşmaya gelmesı gebnedığı takdırde yargılamava yokluğunda devam edıleceğı ve huküm venleceğı hususu ılanen teblığ olunur 27 4 1998 Basın 18931 GÖLCÜK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN 1997/676 E Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafindan davalılar Ömer Yılmaz aleyhıne açılan alacak davasında venlen ara karan uyannca Davalı Alı Rıza Deryal'ın adresı bı- lınmedıgınden yapılan zabıta tahkıkatı ıle de adresınm tespıtı mümkun olmadığından duruşma gunünün ve da- va mevzuuunun ılanen teblığıne karar venlmış olmak- la duruşma gunü olan 16 6 1998 gunu saat 10 00'da da- valı Alı Rıza Deryal'ın duruşmada hazır bulunması hu- susu teblıgat yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olu- nur 16 4 1998 Basın 17693 Pamukbank Fotoğraf Galerisi'nde • Kültur Servısi- a^mum "Eşyanın Tabıatı' başlıklı sergı Pamukbank Fotoğraf Galensı'nde 20 Hazıran tanhıne dek ızleyenlenn beğenısıne sunuluyor Zelda Cheatle'm hazırladığı sergıye, John Blakemore, Manuel Alvarez Bravo. Hannah Collıns, Imogen Cunnıgham, Stepan Crygar, Katnna Lıthgovv, Steve pyke, Jaroslav Rossler ve Tono Stano katıhyorlar Sergıdekı fotoğraflar. fotoğraf makınesı ve fotoğraf sanatını kullanarak cansız nesnelen dış dünyayla bır ılışkıye donuşturen, bızı göstenlen nesnenın otesınde anlamlar aramaya ıten sanatçılann son derece kışısel gozlemlen Ohnaz' dergisi çıktı I KülturServisi-istanbuILnıversıtesı Edebıyat Kulubuoğrencılennın hazırladığı Olmaz ısımlı ıkı aylık kultur dergısının ılk sayısı çıktı Dergının bu sa>ısında şıırlenyle kuçuk Iskender. Atakan Denız. Çağatay Aydın, Hakan Akgun, Ufuk Selçuk Cıhan Yağmur yer alıyor Dergıde avrıca Ebin Kılıç, Bevazıt Aslan, tlkıftar Ezbercı, Emre Paça. Melıke Emıne Cemal, Erhan Akkoyun, Lmut Ozkardeş. Fatıh Kaynak ve Yusuf Gumuş'ün oykulenne >er venlmış Kitle hetişimsel GöPÜntü ve Fenomenolojik Hayalgücü • Kultur Servisi - Istanbul Fransız Kultur Merkezı'nını ışbırlığı ve Turkıye Felsefe kurumu Fenomenolojı Bınmı'nın katkılan>la Alman Kultur Merkezı nde "Kıtle lletışımsel Goruntu ve Fenomenolojik Havalgucu' konulu uluslararası kolokyum düzenlenıyor Kolokyum perşembe ve cuma gunlen gerçekleştınlecek Yann 10 00-17 30 saatlen arasında Havrettın Okçesız başkanlığındakı ılk oturumda. Bernard Waldenfels ın "Bakışın Doğallığı ve Yapavlığı', Lambert VVıesıng'ın Hayalgucunun Guçlendıncısı . Onay Sozer'ın 'Gerçek Olarakmış gıbı Sahnelemenın Avkınlığı' Gottfrıed Boehm'ıtı 'Goruntu-lletışım Aracı-Sanat Yapıtı tkon Donumu Lzenne Duşunceler'. Fnednch Kıttler'ın Kıtle Iletışım Kuramı Karşısında Fenomenolojı konulu konuşmalan yer alacak Cuma gunu ıse 10 00-16 00 saatlennde Ferda Keskın yonetımındekı ıkıncı ve son • oturumda ıse Bernard Stıegler ' Endustnyel Zaman Nesnelen'nın Uretıcısı olarak kıtle Iletışım Araçlan ve Sayısal Donuşturmenın Sonuçlan", Denız Dennan 'Narsızm ve Otekı Uzam' konulu konuşma yapacak Smerama'da Tarantino dosyası • Kultur Servisi-\vhk Sınema Dergısı Sınerama'nın mayıs sayısı çıktı Smerama'nın bu aykı dosya konusu Quentın Trantıno Aynca dergıde Demı Moore, Jeremy Irons, Stanley Tuccı, Elısabeth Sue, Ben Affleck, Jennıfer Jason Leıgh \e Gabnel Byrne ın portrelen yer alıyor Demır Maskelı Adam fılmı hakkında yazılara da yer venlen dergıde Uluslararası \nkara Fılm Festıvalı, Cannes Fılm Festıvalı. Unıversal Studyolan hakkında bır yazıya, Turk Smeması bölumünde Denız Gezmış ve arkadaşlannı konu edınen Hoşçakal Yann filmınm yonetmenı Reıs Çelık ve Salkım Hanım'm Tanelen filmının yonetmenı Tomm Gıntlıoglu ıle bırer roportaja ve Zıya Oztan'ın fılme aldığı Cumhurıyet projesı ıle ılgılı bılgılere yer venlıyor fTİJ Güzel Sanatlar Bölümü liyatro Festivali• Kûltûr Servisi - Genç mımar ve muhendıs adaylannın duzenledığı Tıyatro Festıvalı, 8 Mayıs'a dek İTL Ayazağa Kampusu Odıtoryumu'nda gerçekleştınlecek Festıval kapsamında perşembe gunune dek 17 00-19 00 saatlennde bır yanşma da gerçekleştınlecek 'En lyıler '98' yanşmasında tıyatro yapıtlan sahnelenırken başanlı oyun. oyuncu, yonetmenlerle, gorsel ve ışıtsel tasanmlar odullendınlecek Yanşmaya katılacak oyunlar arasında. oğrencıler tarafindan yonetılen 'Ağzı Çıçeklı Adam , "Aç Sınıfın Lanetf. 'O Guzelım Kaymaklı Dondurma Rengı Elbıse'. Yağmurcu'. 'Karanlıkta Komedı ve 'Kapılann Dışında' adlı yapıtlarbulunuyor Yanşma oyunlannın ardından cuma akşamı saat 20 OO'de gerçekleştınlecek odul torenıvle festıval sona erecek lUasıl yaraüyorlar? • Kültür Servisi - Marmara Unıversıtesı Guzel Sanatlar Fakultesı'nın geçen hafta Zulfû Lıvanelı ıle başlamış olduğu 'Nasıl Yaratıyorlar0 ' dızısının bu haftakı konuğu Hılmı Yavuz Toplantı bugun saat 15 OO'te Güzel Sanatlar Fakultesı'nın Acıbadem'dekı bınasında gerçekleştınlecek Sanatta dısıplınlerarası ılışkılen vurgulamayı, farklı sanat dallannda yaratma kavramı ve yaratma bıçımı uzennde durmayı, fakultenın sanat ve tasanm eğıtımınde dısıplınlerarası eğıtım duşuncesıne ışık tutmayı amaçlayan bu konferanslarda konuşmacılar kendı yaratı seruvenlennı ve yontemlennı anlatıyorlar BUGUN • BORUSAN KULTUR VE SANAT MERKEZİ'nde saat 12 30'da 'FrankSinatra Yaşamı veDönemi-l' adlı belgesel ızlenebılır • AYŞE VE ERCÜMENT KALMIK VAKH nda saat 18 30'da Halıl Altındere'nın 'Oteg Kullik: 1994-97 Performanslan' başlıklı vıdeo gostensı ve soyleşısı ızlenebılır 1. ULUSLARARASI İSTANBUL KUKLA FESTIVALI BUGÜN • HADt ÇAM\N TtYATROSl nda saat 13 OO'te Pinokyo adlı vıdeo gostensı saat 15 OO'te Saım Bugay'ın katıldığı Türkiye'de Kukia Sorunları konulu soyleşı, saat 18 30'da Feyza Zeybek'm Çiz Duşıim konulu gostensı ızlenebılır • DOĞUŞOKULLARI'nda saat 12 30'da TOBAV Afıfe Jale Sahnesf nde 20 30'da Teater Male'nın Leverets adlı gostensı ızlenebılır YARIN • HADİ ÇAMAN TİYATROSU'nda saat 13 OO'te Marh adlı vıdeo gostensı yer alıyor • AR-EL KOLEJt'nde Teater Male'nın Leverets adlı gostensı ızlenebılır • TOPKAPI S\RAYl'nda saat 10 30'da Shovv Tıyatro'nun Dünyayı Sev Veşili Konı adlı gostensı yer alıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog