Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

R AD VO Cumhuriyet 7 MAYIS'TA YAYINDAYIZ Cumhuriyet RAD voCumhuriye( 7 MAYIS'TA YAYINDAYIZ 74. YIL SAYI: 26508 / 150000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 MAY1S 1998 SALI Richard Holbrooke, Rauf Denktaş'ı suçladı; Ankara KKTC'ye destek verdi KılırLS kördüğüm'İlerleme mümkün değil' ciinton'm Kıbns Özel Temsilcisi Richard Holbrooke, toplumlararası görüşmeleri yeniden başlatma çabalannın sonuçsuz kalması konusunda Denktaş'ı suçladı. Denktaş'ın "KKTC'nin tanınması" ve Rum kesiminin AB'ye üyelik başvurusunu geri çekmesi konusunda ısrar etmesinin görüşmeleri tıkadığını açıklayan Holbrooke, AB'yi de Türkiye'ye karşı takındığı tutum konusunda eleştirdi. • 9. Sayfada Özel temsilciye başkentten tepki Holbrooke'un Kıbns'taki temaslannın sonuçsuz kalması konusunda Denktaş'ı suçlaması Ankara'da tepkıyle karşılandı. Denktaş'ın 3 önkoşuluna destek veren Türkiye, adada iki devlet olduğu gerçeğinin anlaşılması gerektiğini açıkladı. Denktaş ise görüşmelerin tıkanmasının suçlusunun Rumlar olduğunu belirterek "S-300'ler konusunda pazarhk yapmayız" dedi. • 9. Sayfada YunartİStan 'a PKKtlOtaSl Türkiye, terör örgütü PKK'nin Atina'da büro açmasına izin veren Yunanistan'ı bir notayla uyardı. Yunanistan'ın Türkiye Büyükelçisi Nezeritis'e verilen proteşto notasında, Atina'nın terorizme destek vermesinin BM ve NATO ilkelerine aykın olduğu vurgulandı. Yunanistan'ın PKK iîe ilişkisinin belgelendiğini vurgulayan Türkiye, Atina'nın bu çabalannın sonuç vermeyeceğini bildirdi. • 9. Sayfada •• •• « CHP, Ulkü Ocaklan'nı Meclis gündemine taşıyor; ODP ve IP kapatılmasını istiyor 'Çath'nın mirasçıları işbaşmda' Emniyete suçlama Saldm iissü Ülkü Ocaklan Dergisi • Bolu'da MesJek Yüksekokulu'nda odaklanan ülkücülerin, eylemlerini okulun kantinindej>lanladıklan öne sürülüyor. Aynca Ulkû OcakJan Dergisi Bolu Temsilciliği'nin de saidın üssü olarak kullanıldığı belirtiliyor. • "Dergi"nin ışıklannm gecenin geç saaderine dek yandığı. 15-20 kişilik koğuş bulunduğu ve saldırganlann hazır güç olarak sürekJi bir arada bulunduklan kaydedildı. ALPERBALU BOLU-Ülkücülerin Bolu'da KenanMak'ı katlettikleri saldınnm üssü, Malatya'daki Ümit Cihan Tartao cinayetinde yaşandığı gi- bi Clkü Ocaklan Dergisi temsilciligi oldu. Bolu'daki demokratçevrekr, ülkücülerin üni- versiteye bağh meslek yüksekokulunda odak- landıklanm ve eylemlerini okulun kantinin- de planladıklanm öne sürerken Rektör Prof. Dr. NîhatBygenokuldakı ülkücü kadrolaşma- yı dağıtacağını açıkladı. Lğur Gür yöneti- mindeki Bolu Emniyeti'nin ülkücüleri koru- yup kolladığı ıddıa edildı. Gür ıse "KoBasay- Ara, katiDer30 saniyede yakalanır mıydı* dı- yerek iddialan reddetu. Ülkücü saldırganlar- ca linç edilıp 7 bıçak darbesıyle katledılen Kenan Mak 1974, Tunceli Pertek dogumlu. Pertek'in adı CHP heyetinin 2 yıl önce Tun- celi'yeyapüğjziyaretteyoğun olarak tartışıl- mıştı. Yerel idarecüer. Pertek'in giriş ve çıkı- M Arkası Sa. 17, Sû.l'de 5 bin kisi katıldı KenanMak toprağaverildi • Ülkücülerin bıçaklı saldınsı sonucu yaşamını yitiren Kenan Mak, memleketi olan Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin kattldığı bir törenle toprağa verildi. TUNCELİ (Cumhariyet)-Ülkücülertara- findan önceki gün Bolu'da bıçaklanarak öl- dürülen lzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Kenan Mak'm cenazesi, Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tö- renle toprağa verildi. Baba Zeynd Mak. og- lunun planlı bir şekilde öldürüldüğünü öne sürerek katillerinin yakalanacağına inanma- dıgını söyledi. Bo!u"dan dün saat 07.00'de, ambulansla Tunceli'ye getirilen Mak'ın ce- nazesi, polisin uyansı üzerine bekleîilmeden Pertek ilçesine götürüldü. Kenan Mak için saat 09.00 sulannda yapîlan cenaze törenine. Tunceli'nin yanı sıra yakm iilerden gelen va- tandaşlar da katıldı. Mezarlıktan oidukça mArkasıSa.l7,SH3te • Siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri, Bolu'da ülkücülerin gerçekleştirdiği cinayete büyük tepki gösterdiler. MGK'de onaylanan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde ırkçı milliyetçiliğin düşman kapsamında değerlendirilmesinin ardından "Ülkü Ocaklan kapatılsın" tartışması son olaylarla birlikte yeniden gündeme geldi. Ufuk Uras ve Doğu Perinçek, "terör yuvası Ülkü Ocaklan'nın kapatılmasf' gerektiğini söylediler. Haber Merkezi-CHP. üyelerinın işlediği cina- vetler artan Ülkü Ocaklan"nı TBMM gündemine taşıyor. Boludaki cinayete tepki gösteren ÖDP Genel Başkanı Ufiık Uras ıle IP Genel Baskan Yardımcısı Hasan Valcm, suç odağı ve terör yuva- sına dönüştüğü gerekçesıyle Ülkü Ocaklan'nın kapatılmasını ıstediler. ÇHD Genel Başkanı Ay- din Erdoğan da ülkücü kökenlı tçışleri Bakanı Murat Başesgioğlunu ıstıfa etmeye çağırdı. Bo- luda öğrencıler anma törenı yaparken tstanbul, Adana \e Gazıantep'te de öğrenciler olayı protes- to ettiler. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin. haf- ta sonu Tunceli'de "Anneler Ağtamasın" mıtıngi düzenleyecek. Kenan Mak'ın arkadaşları dün lz- zet Baysal Üniversitesi"nde anma töreni yaptı. El- lerindekı karanfıllerle ünıversıteye giden öğrenci- leri taşıyan servis araçlan. jandarma ve ünıversi- te güvenlik elemanlannca yerleşke ginşinde dur- duruldu. Yerleşkeye alınmayan 200 kadar öğren- ci, olayla ılgilı çeşitli gazetelerde yer alan haber- • Arkası Sa. 17,SH8 'de Sanık sandalyesine oturan Mehmet Ağar kimlik tespiti sıra_sında, "emekli vali ve 20. dönem milletvekili" olduğunu söyledi. Sedat Edip Bucak ise meslegini tt çiftçi\e20. dönem oiarak açıkiadı. (Fotograf: KEREM ILGAZ) eclis 'ten sanıksandalyesine> Istanbul 6 No'lu DGM, Mehmet Agar'ın Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini belirterek görevsizlik karan verdi. Sedat Edip Bucak ve Sami Hoştan'ın dosyası, Susurluk ana davasıyla birleştirildi. Sami Hoştan tahliye edildi. İstanbul Haber Servisi - tstanbul DGM, DYP ElazığMıllervekili Mehmet Agar'ın Susurluk davasında sanığın suç tarihinde bir dönem îçışlen Bakanı olarak görev yapması nedeniyle "görevsizlik karan" verdi. Ağar'm yargılanma yennin Anaya- sa Mahkemesi olduğuna karar veren mah- keme heyeti, dosyayı DGM Başsavcılı- ğı'na gönderdi. Mahkeme heyeti. davanın tek tutuklu sanığı Sami Hoştan'ın da tah- lıyesine karar verdi. Susurluk kazasından sonra ortaya atılan iddıalarla ilgili hakla- nnda ek dava açılan DYP Şanlıurfa Millet- vekili Sedat Bucak ıle kumarhaneci Ötner Lütfü Topal'ın iş ortağı Sami Hoştan'ın dosyalan. 12 sanığın yargılandığı ana da- va ile birleştirildi. fstanbul 6 No'lu DGM'deki duruşma. saat 10 15'tehakkın- da ek ıddianame düzenlenen Topal'ın iş ortağı tutuklu sanık Hoştan'ın tek olarak salona alınmasıyla başladı. Kımlık tespıtı yapılan Hoştan'ın dosyası, daha sonra Su- surluk ana davasıyla birleştirildi. Hoştan'ın çıkartılmasından sonra saiona bu kez. tu- tuklulann getinldiği bölümden Ağar ile Bucak alındı. Duruşmada daha sonra, Agar'ın görev itirazında bulunduğu dilek- • Arkası Sa. 17, SiL3'te BUCAK: ABDULLAH ÇATLI ILE TANIŞMADIM, TANIŞTIRILDIM • 17. Sayfada Kara parayla yoğun mücadele dİkkat Maliye Bakanhğı, yılbaşmdan bu yana, kara parayla ilgili 30"a yakın şüpheli işlemi incelemeye aldı. Kara parayla mücadele kapsamı içinde şüpheli işlemleri ihbar edenlerin yasal olarak sorumlu tutulamayacaklanna ilişkin düzenleme getirileceği öğrenildi. Özelleştirmelerin de kara para aklanmasının bir yolu olduğunu ifade eden yetkililer. başvuru olduğu takdirde bu işlemlerin de incelemeye alınabileceğini bildirdiler. • 3. Sayfada Yolsuzluk savlarında Çiller rekoru i988-i996 döneminde 1140 yoîsuzluk ve rüşvet savı basında yer ahrken yıllara göre en bü>^ük sayıya 307 ile DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in başbakan olduğu 1993 yılında ulaşıldı. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetçisine göre demokrasinin yerleşmemesi, merkezi yönetim, hak ve özgürlüklerin sınırlanması, şeffaflığın olmaması, devletin ekonomide tek hâkim oluşu, yolsuzluklar için uygun ortam yaratıyor. • 5. Sayfada ÖSS açıklandı Türkiye IsmaiJ Burak Bal kntirve Adana'dan • 1 milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği Öğrenci Seçme Sınavı sonuçlan açıklandı. Sözel, sayısal ve eşit ağırhkta aynı puanlan alan Izmir Fen Lisesi ögrencisi fsmail Burak Bal ve Adana Özel Gündoğdu Lisesi ögrencisi Onur Kaya birinci oldular. • 71 adayın sınavı iptal edilirken bilgisayar taramalan sonucu kopya çektiği belirlenen 1 i 3 öğrencinin puanlan düşürüldü. 1 milyon 359 bin 579 öğrenciden 714 bin 16 aday elenirken 604 bin 33 aday Öğrenci Yerleştirme Sınavı'na (ÖYS) girmeye hak kazandı. • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Dr. Fethi Toker, 105 ve daha yukan puan alarak Öğrenci Seçme Sınavf nı (ÖSS) kazanan adaylann adreslerine 8 Mayıs'tan itibaren '"1998 ÖSS Sonuç Belgesi, ÖSYS Tercih Formu, Yurt-Kur Başvuru Formu ve tkinci Basamak Kılavuzu"nun gönderileceğini açıkladı. • 3. Sayfada İKİLİ GÖRÜŞME BctykaVa ortaklık önerisi• Ortaklan DSP ve DTP'yi 1999'daiki seçımin bir arada yapılması konusunda ikna eden Başbakan Mesut Yılmaz'ın, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bu hafta içinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Yılmaz'ın Baykal'a "seçim hükümetı" yerine hükümete 4. ortak olarak girmesi önerisinde bulunacağı kulislerde dile getirildi. B 6. Sayfada YURUYUŞUN 4. GUNU 68'lüere büyükUgi• 68'hlerBirliği Vakffnca 1 Mayıs'ta Samsun'dan başlatılan "Bağımsızlık ve , Demokrasi Yürüyüşü" halkın sevgi gösterileriyle sürûyor. Yürüyüşün 4. gününde Sungurlu'ya ulaşan kafileye Çorum'da halk büyük destek verdi. • 68 hareketinin devrimci öncüleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan'ın idam kararlannın onaylanmasına ilişkin 1586 sayılı yasanın kaldınlması istemiyle başlatılan yürüyüş. yann Ankara'da sona erecek. • 5. Sayfada G.Saray'da şampiyonluk sevinci • Galatasaraylı fijtbolcu, tekııik kadro ve yöneticiler, gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler. Tım futbolcuların katıldığı şanpiyonluk gecesinde C)şkun Sabah da söylediği şa-kılarla eğlenceye renk kittı. USpor'da GÜNCEL CUNEYT ARCAYLREK Benzerlîk! TUNUS - Resmen ziyaret edilen bir ülke ıle Türki- ye arasında "heıfıangi bir sorun" olmayınca, o gezi, bir bakıma inceteme ve gözlem yapma olanağı veri- yor. Tunus, bu ülkelerden biri. Programa bir göz atınca bu tanımlamanın kanıtını görebiliyorsunuz. • Arkası Sa. 17, Sü. l'de Direnen işçinin zaferi ABD ve Japonya işçılerinden gelen destekle güçlenen Avustralya liman işçilen, nısan başından beri sürdürdükleri direnışten zaferle çıkarken muhafazakâr hükümete de yol göründü. • 8. Sayfada Mina Urgan'ın demlenmiş anıları Mina Urgan, kendisinı gülünçleştirmekle saygınlığını zedelemeyeceğını bilmenin verdiği güvenle, hiç de sıradan olmayan bıreysel yaşam serüvenini büyük bir alçakgönüllülükle, sanki "sıradanmışçasına" paylaşıyor bızımle. • 12. Sayfada 'Cannes Film Festivali'nde 51. buluşma 51. Uluslararası Cannes Film Festivali'nin resmi bölümünde bu yıl 30 film yer alıyor. • 13. Sayfada BORSA ûDun 4266 Önceki 4231 DOLAR ûDun 250.500 Önceki 2S0.30Q MARK ûDun 140.650 Önceki 140.600 ALTIN öDun 2.468.000 Öncekı 2.480.000 Istanbul'un umudu 'Marmaray' "3. köprüyü demiryolu ılavesıyle" gündeme getırmek tüp geçış projesini etkisiz kılma- amacına dayanıyor. Ne var ki Istanbul'un içinden tüneller ve viyadüklerle "tren geçirmek" anlamına gelen bu düşünce "tehlikeli bir fantezi" olmanın ötesine de geçemiyor. M Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY İkti'dardakiler'... Ülkemızde gelenektir... En lyı muhalefetı ıktidar yapar... Türkiye Odalar ve Borsalar Bırliğı'nın (TOBB) Trab- zon'daki bolge toplantısında konuşan Mesut Yılmaz hükümetinin Sanayı ve Tıcaret Bakanı Yalım Erez, müt- hiş birmuhalefet örneği gösterdı. Mubarek muhalefet de- ğil afet... M Arkası Sa.17, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog