Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

4 MAYIS 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Dayton Antlaşması'nın miman Richard Holbrooke, taraflan bir araya getirmekte zorluk çekiyor Kıbrıs, Bosna'dan zor!REŞATAKAR LEFKOŞA -ABD Başkanı Biü Clin- ton'ın Kıbns Özel Temsilcisi Richard Holbrooke. Bosna banşında gösterdiği ba- şanyı. Kıbns sorununun çözümü konu- sunda da tekrarlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cum- hurbaşkanı RaufDenktaş ile Rum Yöne- tımı Başkanı Glafkos Klerkks arasında mekik diplomasisıni dün de sürdüren Holbrooke, liderlenn ortamı sertleştirici demeçlenni önleyebılmek amacıyla bası- nı devre dışı bırakmaya çalıştı. Rum lıderi Glafkos Klendes'le üç kez görüştükten sonra dün saat 10.00"da Türk kesimıne geçen Holbrooke. Denktaş'la üçüncü görüşmesıni gerçekleştirdı. An- cak bu kez gazetecılerin görürttü almala- nna dahı izin verilmedi. Toplantının ar- dından bir basın açıklaması yapan Denk- taş. Klendes'le yenıden görüşme masası- na oturmasının ikı eşit devlet koşulunun kabul edilmesıne bağlı olduğunu ancak Rum tarafının hâlâ bunu kabul etmedıği- Mekik diplomasfsinde başanlı olamayan Holbrooke, 8 mayısta tekrar adaya dönmeyecek. Holbrooke, ABD'ye giderek Clintorr a kapsamlı bir rapor sunacak. nı belırttı. Denktaş. Holbrooke'un arabu- luculuk göre\ınin sona erdiğını \e daha önce öngöriildügü gibi 8 Mayıs'ta adaya dönmeyeceğını belırtti Holbrooke'un Başkan Bill Clinton'a kapsamlı bır rapor sunacağı bıldinldı. Holbrooke, Denktaş'la gönişmesinın ardından Klendes'le dör- düncü kez masaya oturdu. Kıbns sorununun çözümünü amaçla- yan toplumlararası görüşmeleri yenıden başlatabilmek için lıderler arasındakı de- rin görüş aynlıklanni gıdermeye çalışan Holbrooke'un pek başanlı olamadığı ve bugün adadan aynlmazdan önce bir basın Holbrooke, Denktaş'ı 'iki devlet" koşulundan vazgeçiremedi. toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bu- lunacağı haberverildı Denktaş suçlandı Holbrooke. mekik diplomasisini sür- dürürken Rum basını KKTC Cumhurbaş- kanı RaufDenktaş'ı yeniden suçlu sandal- yesıne oturttu. Holbrooke'un "tkitoplum liderini" masaya oturtmak istediğını. Denktaş'ın ıse "İki devfet* koşulunu öne sürdüğunü anımsatan Rum basını. bu lu- tumnedeniyleliderlerarası görüşme dave- tınin hazırlanamadığını ıddia ettı. Güney Kıbns'ta yayımlanan Fileleftheros gaze- tesi "hayal lankhğT başlığıyla yayımla- dığı dünkü manşet habennde, Holbro- oke'un taraflan zirveye davet eden mek- tybun içenğini hazırlamakta dahi zorlan- dığını ıddıda ederek şöyle dedı: "Türkta- rafinın ta\ru Kıbns Rum tarafını daveti- yelerin îçeriğj konusunda daha fa/Ja gü- venceler aramava mecbur ediyor. Denk- taş'ın demeçlerinden önce basit bir dave- tin >eterli oiduğu düşünülüvordu. Ancak Denktaş katı göriişlerini duyurma çabası içinc girdi \e zor olan dunımu daha da karmaşık hale getirdi." Holbrooke'un, dün Türk kesimine ge- çişi sırasmda Ledra Palace Rum barikatı önünde toplanan bir grup Rum gösterici. KKTC veTürkiyealeyhınde sloganlarat- tılar. Holbrooke'un önünü kesen fanatık Rumlar. Türk askerinın adadan ç:kması- nı ve tüm göçmenlenn evlenne dönmesı- nı öngören pankartlar taşıdılar "Anti-lşgaP adlı hareketın basını çe- ken Hacıpanayoti ıle "OzgürGirne" Der- neği Genel Sekreten Vannis Şekersavaş. Holbrooke'un kendilenne sıcak ilgi gös- terdiğini ve gerek kayıplann bulunması. gerekse Rum göçmenlenn e\ lenne dön- mesi gibı istekler karşısında son derece heyecanlandığını ileri sürdüler. Ledra Palace barikatında geniş güven- lik önlemlen alan Rum polisi de dünkü Holbrooke-Klendes görüşmesıni izlemek ızleyen Türk basın mensuplanna zorluk çıkardı. Türk basın hevetinde Ercan Ha- vaalanı'ndan gıriş yapan TC vatandaşla- nnın bulunduğunu ilen süren Rum polisi "yasak limandan giriş yapanlara" geçiş ıznı veremeyeceklerinı söyleyınce basın mensuplan bu tutumu protesto ederek geri döndüler. ABD kentlerinde silaha isyan SPRINGFIELD (Reuters) - ABD'de yüzlerce kişi. dün Smith VVesson silah firmasının önüne 5 bin 285 ayakkabı bırakarak, ateşli silahlann yol açtığı ölümleri protesto etti. Firma önüne bırakılan ayakkabı sayısının 1995 yılından bu yana ABD'de ateşli silahlarla işlenen cinayet. kaza ve intiharlarda yaşamını kaybeden çocuklan \e gençleri temsil ettiği belırtilerek. ABD'de sadece 1995 yılı içinde 36 bin kişinin ateşli silahlarla yaşamını yitirdiği kaydedildi. Gösterinin, sılah üreticilerini silahlann üzerine kilit sistemi yerleştırmeleri ve uyanlar koymalan için zorlamak amacıyla düzenlenen en büyük gösteri oiduğu belirtildı Gösteriyi düzenleyenlerden Elkn Freudenheim. "Çocuklara özel şişeler, kolayca ateşleyemeyecekleri çakmaklar ve ateşe davanıklı gijsiler yapüıyor. Fakat silah üreticileri çocuklan silahlardan korumak için hiçbir şe> vapmıvor" dedı. Springfield'de yüzlerce kişinin katıldığı sessiz gösteri sırasmda Smith Wesson firmasının önüne bir metre 30 saııtim uzunluğundaki beyaz bir tabut bırakılırken, dün ülkenin değişik eyaletlerinde ateşli silahlan protesto eden birçok küçük gösterinin yapıldığı kaydedildi. Ortadoğu'da üçlü ittifak LALE SARIİBRAHİMOĞLU AÎSKARA - Ortadoğu'da Türkiye ve lsrail arasındaki stratejik işbirliğine Ürdün bo- yutu da eklendı. Türkiye ve Ürdün ilk ortak askeri eğıtim tatbikatını geçen a\ gerçekleş- tirdiler. Türkiye'den bır grup asker Ürdün'de çöl koşullann- da eğıtilırken Ürdünlüaskerler de Ankara'da eğitim gördüler Böylece Ürdün'ün Ortado- ğu'da Türkiye ve tsrail arasın- da \ar olan stratejik işbırlığine aktif katilımı tescıl edilmiş ol- du. Eski Hava Kuvvetlen Ko- mutanı Orgeneral Ahmet Çö- rekçi'nin iki yıl önce tsrail'i ziyareti ile Türkiye ve Ürdün arasında var olan. ancak kâğıt üze- nnde kalan askeri ışbirliği anlaşma- sının işlevsel hale getırilmesı karar- laştınlmıştı. Türkiye ve Ür- dün arasındakı ılk ortak eğitim tatbı- katı yapıldığı ha- beri Ürdün "ün resmi haber ajan- sı Petra'dan geldı. Petra. bir grup Türk askerinin Amman'a ge- lirken bİT grup Ürdün askeri- nin de eğitim işbırlıği çerçeve- sinde Türkiye'ye gittiğıni du- yurdu. Petra'ya göre. askeri eğitim işbirliği iki ülke kuv- vetlerinin bırbırlennin dene- yim. bılgi ve eğitim metotlan v e yetenekleri konusuda değiş tokuş yapmalannı sağlıyor Türkiye ve Ürdün arasında hava eğitim tatbikatlannın da gündeme gelmesi beklenıyor. Türkiye ve tsrail uçaklan ıse yaklaşık iki yıldırbirbırlerinm hav^ sahasını kullanarak eğı- tım uçuşlan yapıyorlar. Türkı- ye'nın Ürdünlü pilotlara ingı- lizce eğitim vermesi konusu da gündemde Ürdün Veliaht Prensi Ha- san'm öncekı gün Ankara'da Cumhurbaşkanı SüleymanDe- mirel ile yaptığı görüşmede ilişkilerin askeri boyutu ve tı- kanan Ortadoğu banş sürecıne • Türkiye ve Ürdün arasında geçen ay ilk ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirildi. Böylece Türkiye ve lsrail arasında var olan Ortadoğu'daki stratejik işbirliğine Ürdün boyutu da eklendi. iki ülkenin olası katkılan üze- rinde de duruldu. Türkiye'nın îsrail ıle yaptı- ğı ve zaman içinde derinleşen asken işbirliği: ekonomik ve kültürel alanlarda da iki ülke arasında yakın ışbirliğinın ku- rulması ıle stratejik bir boyut kazandı. Ortadoğu'da genelde benzer görüşlen paylaşan Fürkiye, Ürdün ve lsrail arasındaki üç- lü asken işbirliği: Ankara'nın bölgede aktıf bır oyuncu olma yolundaki potansiyelini de art- tınvor. Diplomatik kaynaklar. Arap ülkelennm Türkiye ve Ürdün arasındaki askeri işbirliğine yonelik tepkılerinin: Anka- ra'nın Ortadoğu'da artan bi- çımde belirleyıcı rol oynama- sına olan öfkeyi de yansıttığına dıkkat çekıyorlar. Ürdün'ün; Türkıye'nin: Mı- sır. tsraıl veFilis- tın'ın işbirliğı ıle yannın Ortado- ğu'sunda önemli rol oynayacağına mandığınadikkat çekıliyof. Ürdün ile oiduğu gibi Viısır ıle de yakın istişare mekaniz- ması kuran Türkiye'nin Kahi- re konusundakı sıkıntısı, bu ül- kenin Ortadoğu'nun liderlıği- ne soy unması nedeniyle Türk- İsraıl stratejik işbırliğinden ür- küyor olmasından kay naklanı- yor. Kuzey Irak'a yaptığı ope- rasyonlar ıle bölgede asayisi sağlayan bir ülke halıne gelen Türkiye. Ortadoğunun ılımlı Arap ülkeleri ıle yakın işbirli- ği yoluyla bu ülİcelenn PKK terörüne destek veren Suriye üzerinde baskı yapmalannı is- tiyor. Avnı şekilde Türkiye. PKK terörüne destek veren Yunanistan üzerinde Batılı ül- kelerin baskı kurmasını istiyor. Arap ülkelerinin çoğunluğu Türkiye v e lsrail arasındaki as- keri işbirliğine yönelik sert tepkı vermeye ve Fırat ıle Dic- le sulan konusunda Şam'dan vana tavır takınmaya ise de- vamedivorlar. PrometheusDreammaker - Consultant Group - HR Resourcing "yvhenever you need a global passport" turkey LEONARDCmi TANIYORSANIZ... Yönetim danışmanlığını üstlendiğimiz, sektörünün öncü firmalanndan olan bir müşterimiz (çalışma yeri İstanbul) için; PROJE MÜDÜRÜ (PRO.Man) anyoruz. Keyifli bır çalışma ortamı (işyeri Anadolu yakası), ıyı bir ucret paketi (yıllık 12 milyar TL bnıt + ...) ve kariyer sunan bu pozisyona başvurmak isterseniz, (Yöneticilik deneyimi, Makina Muhendisı, İngıhzce, anadolu yakasında oturuyor olmuk tercihımız.) liitfen başvurularınızı 15 Mayıs 1998 tarıhıne kadar YücelAtış dıkkatıne başvurduğunuz pozısyonu belırterek İstanbul Ofis'e faks veya aps ıle iletınız. "Herşey aramızda bir sır olarak kalacak..." • • İstanbul Ofis: Tel 0-216-411 73 62/411 79 36 Faks: 0-216-302 28 60 ' ' • - • ,. ' Koryatağı Atalurk Caddesı Konutldrı No 43 A Blok D: 12 81080 Erenkoy-Ktanbul ' '•• V' . ' • " • - • " . - Ankara Ofis: Tel- 0-312-468 95 46 Faks 0-312^68 95 47 Izmır Ofis: Tel 0-232-369 4b 14 Faks 0-232-369 18 02 ;orlu Ofis: Tel O-2S2-673 33 85-86 Faks 0-282-673 25 91 DERELİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1991 175Esas 1997 20Karar Davacı orman idaresince davalılar Salih Ay ve ar- kadaşlan aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 11.06.1997 tarihli "davanın reddi- ne, dava konusu Dereli ilçesı Kuşluhan mahallesı Köleoğlu (Yazıcıoğlu) mevkiinde kain 107 ada. 13 parsel sayılı taşınmazın tespit gibi tesciline" ilişkin karann ve bu karara karşı davacı idarece sunulan 21.7.1997 tanhli temyiz dilekçesinin tebliği esnasın- da, tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edile- meyen bir kısım davalılara karann ve temyiz dilek- çesinin ilanen tebliğine karar venlmıştır. Karar gereğınce; davalılar Salih oğlu Salih Ay. Mehmet Kılıç mirasçılan Fatma Kılıç, Güllü Kılıç. Ağabey Ay mirasçılan Cevdet Ay, Rafet Ay, Emine Dikmen. Mehmet Özer mirasçılan Kerime Özer. Ali Özer, Güllü Özer, Kadir Özer, Fatma Özer, Saliha Özer. Zeynep Özer. Mustafa Özer, Alı Özer, Şaban Özer mirasçılan Selime Özer, Fatma Özer. Halıl Özer. Mutu Özer mirasçılan Gülüzar Özer. Murat Özer, Muzaffer Özer, Arzu Özer'e işbu ilanın yayın- landığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 10606 ADANA 1. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayr 1997 319E.'l998'93K. Davacı Hüha Zeycan Vek. Av. Mustafa Gülnerman ta- rafından davalı Ramazan Zeycan aleyhine açılan boşanma davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasın- da venlen ara karar gereğince: Davalı Ramazan Zeyean'ın adresi tespit edılemedigin- den duruşma gününün ilanen tebliğ ediidiğı mahkememız tarafından \erilen 12 2 1998 tarıhlı karar gereğınce Hülya Zeydan ve Ramazan Zeyean'ın boşanmalanna karar \erıl- mış olmakla davalı Ramazan Zevcan'ın süresı içerisinde temyiz hakkını kullanabilmesi için ilanın yayın tarihınden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten 15 gün sonra karann kesınleşeceğı teblıgat verıne kaım olmak üze- re ilanen tebliğ olunur. 164.1998. Basın. 17008 ŞJŞMANŞJRKET MİLAS MAHKEME SATIŞ MEMURLUĞL'NDAN DosyaNo: 1998.6 Davacılar Necibe Kaya vs. vekıh Av. Ayşen Turan tara- fından davalılar Albertı Şen, Selma Şen. Rubeke Şen \e Kaden U>gun aleyhine açılan ortaklığın gidenlmesı dava- sında. Dava konusu ve satılmasına Mılas Sulh Hukuk Mah- kemesı'nın 16 5.1997tanh ve 1995 484-466 savılı kararıy- la satılmasına karar venlen Mılas Hocabedrettm Mahallesı ada 234 parsel 10 kayıttı 2. Sakarva Sokak'ta kâin Mehmet Kayalı ve Şemoel Elhadef adına kayıtlı 536.56 m2 mesaha- lıkârgır\eavlusunundeğen2.057 762 891 TL. olarak tak- dır edılmıştır. Yukanda ısmı vazılı davalılar aramalara rağ- men bulunamadığından vapılan takdırı kıymetin kendilen- ne ilanen tebliğine. llan tarihınden itibaren sekı? sonra ilanın davalılara ilan edilmiş sayılacağına. süresı ıçersinde yasal yollara müra- caat edilmedıği takdirde kıymet takdirinın kesınleşeceğı ılan olunur. 9.3 1998. Basın- 12235 ANKARA 12. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1997714 Davacı Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü vekıli tarafından davalılar Erol Aysu ve Ayşe Aysu (Gün) aleyhlenne açılan alacak davasının yapılan duruşmasında venlen ara karan gereğince: Özgür Bloklan 138. Sok. No: 48 Batıkent Ankara adresinde oturduğu bildinlen davalı Erol Aysu. Yine aynı adreste oturduğu bildinlen davalı Ayşe Aysu'ya (Gün) yasal yollardan tebligat yapılamadı- ğından ve adreslerı de tespit edılemedığinden verilen karar uyannca davalılara duruşma günü ile birlıkte dava dilek- çesinin ilanen tebliğine karar venlmiş olmakla. adı geçen davalıların duruşma günü olan 21.5.1998 günü saat 09.40'ta mahkememızdekı duruşmada hazır bulunmalan veva kendılerinı bir vekille temsil ettırmelen. aksi takdir- de HUMK'nin 509-510. maddeleri uyannca duruşmalara yokluklannda devam edilerek karann da yokluklannda verıleceği hususu dava dilekçesı >erıne kaim olmak üzere davalılar Erol Aysu ve Ayşe Aysu'ya (Gün) ilanen tebliğ olunur 1 4.1998 ' . Basın: 16328 Bayi Satış Teşkilatırruza ürün ve satış konulannda eğitim verebilecek; • Makine Mühendisi • Çok iyi derecede Almanca ve/veya İngilizce btlen • Satış konusunda deneyimli • Tercihan otomotiv sektöründe deneyim sahibi • Askerlikle ilişkisi bulunmayan Satış Eğitim Uzmanı aranmaktadır. Adaylann özgeçmiş, diploma fotokopileri ve fotoğraflannı içeren müracaatlannı referans belırterek aşağıdaki adrese göndermeleri rica olunur. Mercedes-Benz Mercedes - Benz Türk A.Ş. Personel Müdürlüğü Askeri Fınn Yolu Burmalı Çeşme Sok. No 2 Davutpaşa 34022 ISTAN'BUL MUĞLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1996429 Davacı Abdullah Konya vekıh tarafından davalılar Mus- tafa Kışpınar ve Tahir Akçi aleyhine açılan alacak davası- nın mahkememızce yapılan duruşmalan sırasmda; Izmır Bomova ' Doğanlar Kövü Okul Sokak Akçi Mer- mer Akceyian Tıcaret karşısı adresinde tkamet ettiği bildı- rilen davalı Tahir Akçi adına çıkanlan dava dilekçesı bila tebliğ iade edilmiş olup. zabıta marifetıyle yapılan tahkı- katta da açık adresinin tespit edılemediğı bıldirilmiş ol- makla. davalı Tahir Akçınin HUMK'nun 213. 337'ncı maddeleri gereğınce duruşmanın bırakıldığı 01 6.1998 gü- nü saat 9'da Muğla Aslıye Hukuk Mahkemesı salonunda hazır olması veya kendısinı bir vekille temsil ettırmesi. ak- sı takdirde duruşmanın yokluğunda yapılıp karar verılece- ği ilanen tebliğ olunur. 10.11.1997 Basın 6404 ŞİŞLİ 1. İCRA \IÜDÜRLÜĞÜ'NpEN ICRA E\IRİNİN İLANEN TEBLİĞİ DosyaNo: 1997-7177 Borçlu: Kâpıcıoğlu Kool. Şırketı Ahmet Kapıcıoğlu ve Ortaklan. Alacaklı: Maliye Ha- zınesi. Borç Miktarı: 213.387.OO0TL. masrafsız. Müstenıdı: Şışli 3. Asliye Hukuk Mah- kemesf nın 984-10 (x) 990954 karar sayılı ılamı. Aleyhınızde yapılan ıcra takibinde yu- kanda v azılı adresinıze göndenlen ıcra emn bila tebliğ iade edilmiş. yaptınlan zabıta tah- kikatında adresıniz tetkik edilememiş olmasına ıcra emnnın ilanen tebliğine karar veril- miştir. İşbu icra emrinin gazeteden ilanından itibaren borca ve takıp masraflannı 22 gün içersinde ödemenız. borcun tamamına veya bır kısmına veya alacakltnın takıbat ıcrası hakkında bır itırazınız var ıse tetkik mercıinden veya Yargıtay 'dan v eya mahkemesının ia- desı yoluyla ait oiduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına daır bır karar getırmedı- ğinız takdirde cebri icra yapılacağı. yine bu müddet ıçersınde 74. mad. gereğince mal be- yanında bulunmanız. mal beyanında bulunmaz v eya hakıkate aykın beyanda bulunursa- nız 337. mad. gereğınce hapis ile cezalandınlacağınız. Yukanda yazılı işbu icra emrinin teblığı tanhınden itibaren 22. gün süre içersinde yapmanız, aksı halde 30. madde gere- ğince ılam hükmünün ıcraen yerıne getırileceği, ış yalnız tarafımızdan yapılmasına daır ise bu süre içersinde yapılmaması halınde 343. maddedeki cezavı gerektıreceğı. yukan- da yazılı ırtıfak hakkını ıcra emnnın tebliğinden itibaren 22 gün içerisinde yüklemenız. aksi halde ılam hükmünün zorla yerine getinleceğı ve ılam hükmüne muhalefetın aynca tlK'nun 343. maddesındekı cezayı gerektıreceğı hususu tarafınıza ilanen ihtar olunur. (x) Şışli Ayazaga mevkunde bulunan 2 pafta 1 ada 98 parsel sayılı gaynmenkuldekı müda- halenin men'ı ve krokıde belırtılen kırmızı taralı yerlenn yıkımı. Basın: 17058 Romanlannız ve ansiklopediieriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 ŞJŞMANŞJRKET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog