Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 MAYIS 1998 PAZARTESİ 8 DIŞ HABERLER Kosova'da çatışmalar • PRİŞTtNE(AA)-Sırp 'elevızyonu. öncekı gece Amavutluk'tan Kosova ya gırmeye çalışan venı bır sılahlı grubun puskurtuldüğunü öne sürdü Sırptelevızyonunun habennde, "bır grup sılahlı terönstın" Arnavutluk- Kosova sınınnda bulunan Gorojup köyu yakınlannda oncekı gece sının geçmeye çaiıştığı, Sırp sınır bırhklennın uyan ateşı açması sonucu sılahlı grubun Arnavutluk'a gen kaçtığı belırtıldı Kosova Kurtuluş Ordusu nun Ponosevaç koyundekı Sırp polıs karakoluna duzenledığı saldın sonucu 4 Sırp polısı yaralandı İpan'üa 1 müyon uyuşturucu bağrnibsı • TAHRA.N (AA) - Iran'dakı uyuşturucu bağımlılannın sayısının son 4 yılda ıkı kat artarak bır mılyona çıktığı bıldınldı Tehran Tımes gazetesınm Lyuşturucuyla Mucadele Karargâhrna dayanarak v erdığı habere göre, bağımlılann savısı bır mılyona ulaştı 60 mılyon nufuslu tran'da. ozellıkle ülkedekı yoksullar ve gençler arasında yaygmlaşan uyuşturucuyla mucadele amacıyla, bağımlılar ıçın ozel cezaevlen kuruluyor ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı sert onlemler alınıyor ^BOT'nm geleceği meçhuT • ALMATI(AA)- Moskova'da 28 Nısan'da duzenlenen Bagımsız Devletler Topluluğu (BDT) zırvesmde Kazakıstan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev 'ın önenlennın gundeme alınmaması Kazakıstan'da hayal kınklıgı yarattı Jas Alaş gazetesinın yorumunda BDT zırvelennm "şampanya toplantılanna donüştuğu" savunulurken BDT'nm geleceğının meçhul olduğu vurgulandı Yorumda. "BDT ulkelen boşanma oncesı kan-kocanın kaygılannı anımsatıyor Zırveye gonulsûzlûk egernen" denıldı îsrail ve Filistin liderleri Londra'da ABD Dışişleri Bakanı Albright ile bir araya geliyor Netanyahu'raın eH boDış Haberler Servisi- İsraıl Baş- bakanı Benyamin Netanyahuve Ft- lıstın lıden Yaser \rafat,bugun tn- gıltere'nınbaşkentı Londra'da \BD Dışışlen Bakanı Madeieine Alb- right ıle bır araya geliyor Goruş- melerde Netanyahu'nun, İsraıl as- kerlennın Batı Şena topraklannın yuzde 13'undençekılmesınıongo- ren <\BD tasansını kabul etmeve- ceğı belırtıldı Goruşmeler. Ortadoğu banş; su- recıcın venıden canlandınlmasını hedefleyen tngıltere Başbakanı Tonj Biair'ın gınşımı olarak gerçekleşı- yor Fılıstın \e tsraıllı lıderleron- ce Blaır. daha sonra da Albnght ıle ayn ayn goruşecekler Goruşme- lerde ozellıkle Batı Şena'dakı tsra- • Netanyahu'nun basın danışmam David Bar-Illan, îsraıl'in ABD'nin istediği gibi Batı Şeria'nm yüzde 13'ünden çekilmesinin olanaksız ıl askerlennın çekılmesı uzennde du- rulacak ABDtarafındanhazırlanan \e tsraıl'm Batı Şena topraklan- nın yüzde 13'unden çekılmesını öngoren tasan Fılıstın tarafından kabul edılmesıne karşın İsraıl tara- fından kabul edılmedı İsraıl, Batı Şena'nın yalnızca yüzde 9'undan çekılmeyı kabul edıyor Toplantıdan once bır açıklama yapan Netanya- hu'nun basın danışmam DavidBar- IUan, Israıl'ın Batı Şena nın yuz- de 13'ünden çekilmesinin olanak- sız olduğunu soyleyerek hukume- tın Netanyahu'ya daha fazla asker olduğunu açıkladı. çekılmesını kabul etmesı yönünde yetkı vermedığım belırttı Bar-Illan *A"BD vöneriminin tutumumuzu bildiğini sanıvorum, BatıŞeria'nm yüzde 13'unu terk etmemıze ola- nak yok" dedı Basın danışmanı goruşmelerde İs- raıl tarafmın Fılıstın Havaalanı'nm açılması ve Gazze Şendı'nde tıca- ret bolgesı kurulması projelen uze- nnde yoğunlaşacagını belırtırken Fılıstın tarafı, asker cekılmesı so- runu çozumlenmeden hıçbırkonu- da ılerleme sağlanamayacağını v ur- guluyor Goruşmelerde -Mbnght'ın banş surecını çıkmazdan kurtar- mak ıçm Netanyahu'yu vuzde 13 planını kabul ettırmeye çalışacağı. ancakdurumun pek umut vencı ol- madıgı belırtılıyor Fılıstın lıden Yaser \rafat. Londra'ya gıtmeden once duzenledığı basın toplantısın- da bır soru uzenne "Goruşmeler- debaşan sağlanması Netanyahu'ya bagk.Çünküsorun İsrail tarafinda" dedı Fılıstın yonetımı tarafından on- cekı gun yapılan açıklamadaysa İs- raıl uyanlarak "İsraiL Londra gö- rüşmekrinin başanse obnasıduru- mundabdtgcdevenidenşjddetveka- osun patlak vermesinin kaçımlmaz olduğunu bilmekdir" denıldı Or- tadoğu gezısıne çıkan ABD Ba^kan Yardımcısı \lGore. dunve once- kı gun ^rafatveNetanyahuıleyap- tığı goruşmelenn ardından yaptığı açıklamada İsraıl- Fılıstın banş su- recının çok onemlı bır aşamada ol- duğunu belırterek fırsatın kaçma- ması ıçın çaba harcanması gerek- tığını soyledı İsraıl ve Fılıstın"de- kı temaslannı tamamlayan Gore dun Vlısır'ınbaşkentıK.ahıre'yegı- derek Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'le Ortadoğu banş surecı- nı tartışmak uzere bır araya geldı \rafat da Londra"ya gıtmeden on- ce Mubarek \le goruştü rastiantı • CHICAGO(4A)- Pıyasaya yenı surulen ıktıdarsızlık hapı \ ıagra'nın rastlantı sonucu keşfedıldığı belırtıldı Kalp damarlannı genışleten ılacın anjın ağnlan ve kalp spazmlannı gıderme ıle ılgılı olarak yapılan klınık deneyierde cınsel arzuy u ortaya çıkardığı behrlendı Irak'ın sabn taşıyor • Bağdat'ın BM kararlanna uyduğunu bıldıren Arap Bırlığı, 'Yaptmmlar bır an önce kaldınlmalıdır' derken. Irak UNSCOM Başkanı Butler'ın görevden almmasını ıstedı BAĞDAT (AFP)-Arap Bırlığı. Irak ın kıt- le ımha sılahlannın denetlenmesınden sorum- lu BM Özel Komısyonu'nun (UNSCOV1) Baş- kanı Rkhard Butler'ı. ulkeye yonelık yaptınm- lann yenılenmesıne katkıda bulunan raporun- dan dolayı eleştırerek. "Bağdat BM şartlan- na uymuştur'* dedı Irak ıse Butler ı "ustfen- diği uluslararası goreve ihanet ermekte" suç- ladı \e görevden almmasını ıstedı Arap Bırlığı Genel sekreten IsmetAbdül Me- cid Mısır ın başkentı Kahıre'de gazetecılere yapttğı açıklamada "ArapBirüği, Irak'ın BM Guvenlik konseyi kararlanna veşubat avında BM Genel Sekreten Kofı Annan laimzalanan anlaşmavauvdugunuduşunuvor"denıldı Ab- dul Mecıd "Kofi \nnan'ın Irak'ın pozisvonu- nu desteklediği açık. ancak Richard Butİcr'ın raporu Guvenlik KonseyTm Irak'la bır anlaş- maya varmaya teşvik eder vönde degiP dedı Abdul Mecıd. BM"yı Irak'a yonelık yaptırım- ları "bir an once kaldırmaya" çağırdı Bağdat vonetımının bır sozcusü. Butler'ın Bağdafı 700 hardal gazı taşıyan başlığın he- sabını verememekle suçlamasına dayanarak UNSCOM Başkanı nı BM ambargosunun kal- dınlmasmı engellemeye çalışmakla suçlamış- tı Buarada. Irak'taıktıdardakı Baaspartısının resmı yayın organı El-Tav ra gazetesı. •'Butkr, kendisine verilen gorevle bağdaşmavan şekil- de davramvor. \teşle o>Tiu)t)r ve uluslararası guvtnliğı, banşı tehlikeye atıvor" dedı But- ler'ın Irak'a yonelık ambargonun devamını öngoren ^BD planı çerçevesınde hareket et- tığı kaydedılen yazıda. BM Guvenlik kon- seyı'nın "sorumluluklannı yerine getirerek BNI'ninşanmalavıkrjir LNSCOM Başkanısec- mesgerektiğinrbıldırdt El-Tav ra.-Dinlemeye gönüDukim varsaona dhoruzki: Ambargo kal- dınlmalıdır. Irak'ın sabnnın bir sının vardır" dedı Kabil bölgesindeki gonulluler, dağlarda bannan \e sık sık kövlere saldıran şeriatçı militanlan gözliivoriar. FIS ateskes îstediDış Haberler Senisi - Cezayır'de yasak- lanan lslamı Selamet Ccphesı'nın (FIS) lj- derlennden MiBelhac, sılahlı koktendmcı orgutlere sılahlı mucadalelenne son venp ateşkes ılan etme çağnsı yaptı Belhac, hukümete karşı sılahlı mucade- le veren uç sılahlı gmbun lıderlerıne gon- derdığı mektupta. sılah bıkanp banş yap- malannı ıstedı Cezayırbasını ateşkes çağnsınm 42 ya- şındakı Alı Benhac'ın sertlık yanlısı tutu- munu değıştırdığının gostergesı olduğunu belırtırken ateşkes çağnsı bagımsız kay- naklar tarafından henuz doğrulanmadı Is- lamcı hareketın onde gelen adlanndan bı- n olan ve 1992 yılında 12 yıl hapse mah- kûm edılen Belhac. 1994 yılından ben bı- • Ev hapsınde bulunan FIS lıderlennden Alı Belhac, üç sılahlı grubun hderlenne bır mektup göndererek sılah bırakmalannı ıstedı. lınmeyen bır verde ev hapsınde tutuluyor Ote yandan Cezayır guvenlik guçlen, GIA'nın bombalama eylemlennden sonjm- lu Attafcır (Patlama) orgutunun 23 mılıta- nını oldurdu Cezayır'de Fransızca yayım- lanan La Nouvelle Republıque gazetesı rakıp bır sılahlı orgutun yaptığı ıhban de- ğerlendıren polısın. bombacılann Btıda bolgesmdekı bomba >apım atolyesıne bır baskın duzenleyerek 23 bombacıyı oldur- duğunu bıldırdı GIA'nın bombalı eylem- lennın yuzlerce kışınm olümune yol açtı- ğı belırtılıyor Ihban hangı orgütun yaptı- ğının gızlı tutulmasına karşın GIA lıden Ha- san Hattab'ın açıklamasının yer aldığı bır duvar afişınde. GIA'nm hukumet guçlen- ne ve FlS'ın sılahlı kanadı lslamı Selamet Ordusu'na (<MS) vonelık saldınlarını art- tıracağı belırtıldı Geçen ekım ayında tek taraflı ateşkes ılan eden A1S, tslamı dava- vı sattığı gerekçesıvle GIA taratından ha- ın ılan edıIm ıştı Geçen cuma gunu başkent Cezayır'ın doğusundakı bırmezarlıktapat- layan bır bomba. ıkı kadınla 6 yaşındakı bır çocuğun olumune yol açtı Geçen perşem- be gunuyse Tıpaza bolgesındekı bır me- zarlıkta patlay an bomba sonucu bır kışı ya- şamını yıtırdı. bır kışı yaralandı SEYDİLER SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALEİ ŞÜYUU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN 1997 2 Satümasına knrar verilen: Seydıler ılçesı Şalgam ko\ü hudutlan dahılınde Bocek mahallesı mevkıınde samanlık v asfında 0188 m2 mıktann'ia9''1 kutuk 979 parscl \e 20 paftaıia ka>ıtlı Sa- bahat Uludağ se arkadaşlan adına tapuda ka\ıtlı gaynmenkul 57 6(X) 000 TL muhammcn bedel- le, yıne avnı koydc Bocek mahallcM me\kıınde ev ve ahır cınsınde I'^S m2 mıktannda tapunun 975 kutûk 981 parselınde ve 20 paftada ka\ ıllı Sabahat Uludağ se arkada^lan admd kavıtlı ga>n menkul 337 600 00 TL muhammen bedelle a>nı ko> Bocek mahallesı me\kıınde harman cınsın- de 2828 m2 mıktannda tapunun 971 kütuk 977 parsel 20 paftada Sabahat Uludag \e arkadas,ları adına tapuda ka>ıtlı gaynmenkul 68 499 000 TL muhammen bedelle a\nı kov Dereurla mevkıın- de tarla vasfında 5260 m2 mıktannda tapunun 112 kutuk 3 pafta \e 114 parselınde kavıtlı 28 11960 v e 23 2 1979 tanhlı tapuda Sabahat Uludağ \ e arkada^lan adlanna ka> ıtlı ga\ nmenkul 127 407 000TL muhammen bedelle avnı ko> Kovonu nıe\kıınde tarla \asfında 2408 m2 136kü- tük,4pafta 28 1 1960 ve 23 2 I979tanh 138 parselde kayıth Sabahat Uludağ vearkadaşlan adı- na tapuda kavıtlı gaynmenkul 58 326 000 TL muhammen bedelle aynı kov Koyonu mevkıınde tarla cmsınde 5440 m2 mıktannda tapunun 143 kutuk 4 patu a\m tanhlı Sabahat Uludağ \e ar kadaşlan adına kayıtlı 145 parsel savılı gavnmenkul de 131 " f 6 7 000 TL muhammen bedelle ay- nı koy Köyonu mevkıınde tarla cınsmde 4470 m2 mıktannda tapunun 149 kutuk 4 pafta a\nı ta- nh Sabahat Uludağ vearkadaşlan adına kavıtlı 15] parsel 108 272 00TL muhammen bedelle.ay- nı koy Köyıçı mevkunde tarla cınMnde 4580 m2 mıktannda tapunun 150 kutuk 4 pafta a\nı tanh Sabahat Lludağ ve arkadaşlan adına kayıtlı 152 paısel 110 936 000 TL muhammen bedelle avnı kov Kovıçı mevkıınde tarla cnsınde 8050 m2 mıktannda tapunun 152 kutuk 4 pafta aynı tanh Sa- bahat L ludağ ve arkadaşlan adına kayıtlı 154 parsel 194 98"1 000 TL muhammen bedelle ayn\ köv Kazanocağı mevkıınde tarla cınsmde 9980 m2 mıktarında tapunun 168 kutuk 4 parta aynı tanh Sa- bahat Uuldağ vearkadaşlan adına kayıtb 170pars.el 241 7J5 000 TL muhammen bedelle aynı köv Karağaçlı mevkıınde tarla cmsınde 12320 m2 mıktannda tapunun 14 kutuk 2 pafta aynı tanh Sa- bahat Lludağ ve arkadaşlan adına kayıtlı 15 par^e! 2^ 056 OOo TL muhammen bedelle aynı köy Ötekovaltı mevkıınde tarla cınsınde 15960 m2 mıktannda tapunun 81 kutuk 3 pafta aynı tanh Sa- bahat Uludağ ve arkadaşlan adına kavıtlı 82 parsel 64 368 000 TL muhammen bedelle avnı ko> Bocekaltı mevkıınde tarla cınsınde 2250 m2 mıktannda tapunun 89 kutuk 3 pafta 23 2 1979 tanh tapuda Fuat Uludağ v e Ahmet Uludag adlarına kav ıtlı 90 parsel 24 300 000 TL muhammen bedel- le. aynı koy karşı mevkıınde tarla cınsmde 23180 m2 mıktannda tapunun 840 kutuk 16 pafta 28 1 1960 ve 23 2 1979 tanh Sabahat Uludağ ve arkadaşlan adına kavıtlı 841 parsel -. ıvılı gayn menkul 34 128 000 TL muhammen bedelle aynı kov Tohumkesen mevkunde tarla cınsınde 1230 m2 mıktannda tapunun kutuk 274 pafta 6 avnı tanh Sabahat Uludağ ve arkadaşlan adına kavıtlı 276parsel 13 284 000TL muhammen bedelle,aynı koy Tohumkesen mevkıınde tapunun 284 kü- tûk 6 pafta avnı tanh tarla cınsmde 1120 m2 mıktannda Sabahat Uludağ ve arkadaşlan adına ka- yıtlı 286 parsel sayılı gaynmenkul 12 096 000 TL muhammen bedelle gaynmenkuller uçuncü kı- şılere de açık olmak uzere açık arttırmaya çıkanlmıştır Satış şartları: 1 - Satış 8 6 1998 Pazane- sı gûnu 979 parsel saat 9 ?0-10 00 arası 981 parsel 10 00-10 30 araM 977 parsel 10 30 11 00 ara- sı lHparselll 00-11 30arası 138 parsel 11 30-12 00 145 parsel 13 30-14 00.151 parsel 14 00- 14 30 152 parsel 14 30-15 00 arası Seydıler Adalet Daıresi nde açık arttımıava çıkanlacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetm yuzde 75 ını v e ruçhanh alacaklı lar v arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek sanı ıle ıhale olunur Bov le bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıra- nın taahhüdu bakı kalmak şartıv la 18 6 1998 Perşembe gunü aynı > er ve a> nı saatler arasında ıkm- cı arttırmaya çıkanlacaktır 2-961998 Salı gunu 154 parsel saat 9 30 ıla saat 10 00 a kadar 1 ^0 parsel saat 10 00 dan saat 10 30 a kadar 15 parsel saat 10 30 dan saat 11 00 e kadar 82 parsel sa- at 11 00"den saat 11 30 a kadar 90 parsel saat 11 30 dan saat 12 00\e kadar 843 pan>el >dat 13 30 dan saat 14 00"e kadar 276 parsel saat 14 00 ten saat 14 30 a kadar 286 parsel saat 14 30 dan saat 15 00 e kadar Sev dıler \dalet Daıresi nd« at,ık arttınna sureüv le satış v apılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın yuzde 75 ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mec muunu ve satış masraflannı geçmek şartıv la ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdu bakı kalmak şartıv la 19 6 1998 Cuma gunu aynı yer ve aynı saatler arasında ıkmcı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da ruçhanlı alacaklıların alacagını ve satış masrafla- nnı geçmesı şartıvla en çok arttırana ıhale olunur 3- Arttırmaya ıştırak edeceklerın tahmın edılen kıymetın yuzde 20 sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar rnılh bır bankanın temınat mek tubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığmdı. 20 gunu geçmemek uzere me- hıl venlebılır Tellalıve resmı ıhale pulu tapu harç ve masraflan aİKiva aıttır KDV alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır 4- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn bu gayn- menkul uzenndekı haklanru hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelerı ıle on beş guaıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olma dıkça paylaşmadan hanç tutulacaklardır 5- Satış bedelı hemen veya venlen muhlet ıçınde oden mezse tcra ve tflas Kanunu nun 133 maddesı gereğmce ıhale feshedılır Ikı ıhale arasındakı fark tan ve yuzde 10 taızden alıcı ve kefıllen mesul tutulacak ve hıçbır hukme haeet kalmadan kendı leruıden tahsıl cdılecektır 6- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı v enldığı takdırde isteven alıcıya bır ömeğı göndenlebılır 7- Satışa ıştırak eden lenn şartnameyı gönnuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı almak ısteyen lenn 1997 2 sayılı dosva numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ılan olunur 20 4 1998 Not llgılıler tabırıne ırtıfak hakkı sahıplerı de dahıldır Basın 18087 KADIKÖY 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GA\TIİMENKUL AÇIK ART1RMA İLAM Dosva No t997PI4Tal sayılı dosyanıza Bır borçtan dolayı ıpoteklı bulunan ve aşağıda tapu kaydında adetı cınsı cvsafı kıvmetı ve onemlı özelhklen ıle satış şartlan be- lırtılen taşınmaz müdurluğümuzcc açık artırma suretıvle satılanık paraya çevnlecektır Satış ılanı ılgılılenn adreslerıne teblığe gonderılmış olup adreste teblıgat yapılamamasi veya adresı bılınmeyenler ıçın de ışbu satış ılanının ılanen teblığı venne kaım olacağı ılan olunur Tapu Kaydı: Dosyada mevtut Kadıkoy 2 Bolge Tapu Sıcıl Mudurluğu nun 14 11 1997 tanh 6951 vevmıve nolu yazısmda lstan- bul ılı Kddıköy 7uhiupaşa Mahallesı Çıftehavuzlar sokağında kaın 89 pafta l!12ada M) parsel savılı 1070 m2 mıktarlı bahçelı kar- gır apartmanda kat mölkıvetlı 60 1080 arsa paylı bcşıncı kat (11) nolu daırenın tamamının Latafet Aydınlar adına kavıtlı oldugu bıldı- rılmıştır Halihazır durumu ve evsafr. Satışa konu gavnmenkul K.adıkoy Zuhtupaşa Mahallesi (,ıftehavuzlar caddesınde mahallen 30 ka- pıtaı nolu betonarme karkas sistemde ınşa edılmış bır bodrum bır zemın sekız normal katlı Güneş apartmanının 5 normal kat (11) nolu daıresıdır Daıreye gınşte antre solda muttak karşıda balkonlu salon sağda bır korıdorda bırı balkonlu uç vatak odası banvove WC mahallesı mevcuttur Döşemeler ıslak zemınlerde mermerle salon ve odalarda ahşap parke ıle kaplıdır Muttakta tezgah altı ve ustüdolaplan banyodakuvet klozet ve lav jbo \ardır Daıre takrıben 130 (X) m2 sahalıdır Bına vasat malzeme ve ışçılıkle ınşa edıl- mış olup bınada su elektnk kalonfer (doğalgazlı) ve asansör tesısatları vardır Bına her turlu beledıye hızmetlenndcn ıstıtade eder konumda olup ulaşımı kolavdır Imardurumu: Dosvada mevcut K.adıkov Beledıye Başkanlığı tmar Mudurluğu nun 17 11 1997 tanh ve9"" 15096 sa> ılı ımar du- runılu yazısmda soz konusu 30 savılı parselın 17 8 1968 T T lı I 1000 olçeklı Fener Kalamış Dalvan Bolgeleme Planında bına yuk- sekhğı H-serbest ırtıfada taks 0 25 kaks 2 07 aynkmzam ıskan sahasında kaldığı bıldınlmiştır Kıvmetı Bulunduğu semt semt ıçındekı verı ımardurumu ınşatarzı halıhazırvazıvetı bucıvardakı daıre alım-satım ravıçlen kul- lanılan malzeme ve ıs\ılık kalıtesi bınımn vıpranma pavı ıle gunun ıktısadı koşulları da goz önunde bulundurularak daırenın tamamı na 30 000 000 000 - <otu7 mılyar lıra) TL sı kıymet takdır edılmıştır Satış şartlan Vukanda kaydı venlen taşinmazın 1- 1 Satişı 5 6 1998 gunu saat 14 00-14 1 S e kadar K.adıköy 1 Itra Mudürlügu nde vapılacaktır Bu arttımıada tahm\n edılen kıy- metın yuzde 75 ını ve nıı,hanlı alaıaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı ve pavlaştırma masraflannı geçmek şartı ıle en çok arttırana ıhale olunur Bovlc bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdu bakı kalmak şartıvla 10 gun daha uzatı'.a- rak 10 gun olan 15 ft 199S gunu avnı vcr vc aynı saatlcrde ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edıleme- mışse gaynmenkul en çok arttıranın uahhudü saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecekt r Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymctının yuzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve butıdan başka paraya çevırmc ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıvmetın vuzde 20 sı nıspetınde pev ak- çesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın kesın vesuresız temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı iste- dığınde 20 gunu geçmemek uzere mchıl venlebılır Ihale damga pulu bedelı tapu alım harcı tahlıve masraflan da alıcıya aıttır Bınk- mış vergıler ve tellalıve satış bedelınden odenır %1 KDV alıcıya aıttır (2 Ocak. 1998 tanhlı Resmı Oazete de yayımlanan -27 2 1997 tanh vc 97 10465 sayılı kararnamcnın ekı karar- Bakanlar Kurulu karamamesı gereğınce) 3- ipotek sahıbı alacakhlarla dığer ılgılıle- nn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı, hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçınde da- ıremıze bıldırmelen lazımdır \ksi takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanv bırakılacaklardır 4- Ihaleye ka- tılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıyle ıhalemn feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıha- le bedelı arasındakı farktan ve dıger zararlardan ve aynca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrut faızı ayn^a hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark varsa oncelıkle cmınat bedelınden alınacaktır 5-Şartname ılan tanhınden ılıbaren herkesın gorebılmesi ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır ömeğı göndenlebılır 6-Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuşvemunderecatını kabul etmış savılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1997 1714 Tal sayılı dosya numarasıy la mudurlugumüze başvurmalan ılan olunur (*) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basm 17654 BURSA-YENİŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1997/251 Davacı Hanıfe Bayram tarafından davalı Salahattın Bayram aleyhı- ne açılan boşanma davasında venlen ara karar u\annca. B- Yenışehır Gündoğan mahallesı C 003 S 3 U 214'te nufusa kayıtlı Velı ıle Fatma'dan olma 11 4 1943 doğumlu da\alı Salahattın Bayram'ın en son Bakırkoy Akıl Hastalıklan Hastanesı'nde bulun- duğu bıldınlmış ıse de. adı geçenın bu adreste bulunmadığı ve teda- vı gormedığı ve başkaca da adresı'temın edılemedığınden, Adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 07 05 1998 gunu saat 9 55'te bızzat mahkememız salonunda hazır bülunması veya bır ve- kılle kendını temsıl ettırmesı aksı takdırde mazeretsız olarak gelme- dığınde HUMlC'nun 2H \e 377"ncı maddelen uyannca yargılama- nın yokluğunda yapılarak karar venleceğı hususu Teblıgat Kanu- nu'nun 28,29.30 \ e 31 maddelen uyannca dava dılekçesı yenne ıla- nen teblığ olunıır 20 03 1998 Basın 13979 RİZE-PAZAR K\D\STRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No 1992 22 Karar No 1994 2 Davacılar Necmettın Balta ve Bedahat lCaraosmanoğlu tarafından mudahıl Müza- hıttın Balta ve Maşeker Altınsoy ıle 23 ar- kadaşı hakkında mahkememızde açılan ka- dastro tespıtı davasının yapılan yargılama- sı sonunda Davalılardan Sevım Balta ıle (Cemal kı- zı) H Avnı kızı Dursune Balta'ya karann teblığ edılemedığınden karann davalılara ılanen teblığ edılerek teblığ tanhınden sonra 15 gun ıçensınde varsa ıtırazlarının mahkememıze bıldınlmesı ıle aksı halde karann hukum gıbı kesınleşeceğı davetıye venne geçerlı olmak uzere ılan olunur Basın 13200 Hindistan Savunma Bakanı 'En büyük tehdit Çin'YENİ DELHİ (AFP) - Çın'ın kendılenne yonelık en buyük tehdit olduğunu ılerı suren Hindistan Sa- vunma Bakanı ulkesının nukleer sılah uretmesımn kaçınılmaz olduğunu bıl- dırdı Hmdıstan Sav unma Ba- kanı George Fernandes, ozel bırTV kanalının ken- dısıyle yaptığı sovleşıde "Çin. bir numaralı potan- siytl tehdittir" dıye konuş- tu Çın'ın Hindistan aaske n duzeyde ılk resmı zıv are- tını gerçekleştırdığı bu gun- lerde ıkı ulkenın zaten has- sas olan ılışkılennı ıyıce ze- delemesı beklenen soyle- şıde Fernandes "Çin'in oluşturduğu potanshel teh- dit Pakistan'ınkındendaha büyukrür. Hindistan'ın gü- vvnligi için kavgıdu van her- kes bu gerçeği kabul etme- Sdir'dcdı Hındıstan-C ın sı- nınnda 1962 yılında kısa ancak şıddetlı bır sav aş pat- lak vermış bumın ardından ıkı ulke 14 yıl sureyle ılış- kılennı donduımuşlardı Pekın'ın Tıbet'te nukle- er fuzelerkonuşlandırdığı- Afganistan nı belırten Femandes. "Çin nükker silahlannıTıbet'te, tam da Hindistan sının bo- yunca konuşlandırdL Sade- ce Hindistan'ı hedef alrru- voriar. Bu silahlann başka ulkelen? de vuneltilmiş ol- duklanndancminim" dedı Çın'ın aynca Myanmar (Burma) ordusunu da eğıt- mekte olduğunu kaydeden Fernandes "Çinli üst dü- ıeş subrnlar. Hin t Okvanu- su'nunHimfetan'a aitolma- dığını sövlediler. Çin'in hız- lagelişendonanmasnınya- kında Hint Okvanusu'na gireceğinden hiç kuşkum TOk" dedı Fernandes Çın ve Pakıstan'dan gelen teh- dıtler karşısında nukleer sı- lah seçeneğının Hindistan ıçın kaçınılmaz hale geldı- ğını-vurguladı Bakan,"Sa- vunma politikamızı yeni- den gozden geçırmemiz ge- rektiğine inandığımız bir noktavageidik.Yeniden göz- den geçirmesurvcı içınde,bu tchditlerin alsıladığımızşe- kıldeotduğundan emın oiur ve nukleer seçcneğı kullan- ma zamanı geldığine inanır- sak. kullanın/" dedı Banş fırsatı yine kaçtı Dış HaberierServisi- Af- ganistan ın buy uk bolümu- nu elınde tutan Taleban ıle muhalıt gnıplar arasında Pakıstan'ın ev sahıplığınde gerçekleştınlen ve ıkı gun aradan sonra dun yeniden başlaması beklenen banş goruşmelennın suresız as- kıvaalındığıbıldınldı BırleşmışMılletler(BVl) ve tslam Konferansı Orgû- tu (İKO) hımayesınde ger- çekleştınlen goruşmelenn Taleban'ın tnuhalıflenn de- netımındekı Hazaracat bol- gesıne uyguladığı ablukay ı kaldırmayı kabul etmeme- sı uzenne çıkmaza gırdığı kaydedıldı BM yetkılısı Ja- mesNgobi. ablukayı kaldır- mak konusunda karar ver- me yetkısı olmadığını belır- ten ve konuvu Taleban 1ıde- rı Molla Muhammed Omer'e danışmak uzere başkent Kabıl e gıden Ta- leban heyetınm dun gen donmeyeceğını bıldırmesı uzenne goruşmelenn sure- sız ertelendığını soyledı \fganıstan'ın kuzeyın- de uslenmış bulunan mu- halıf guçlenn sozcusu ko- nuyla ılgılı yaptığı açıkla- mada. "Afganistan'ın bir fırsatı daha kavhettiğini uzfl- terckaçıklıyorunTdedı Ta- leban y onetımı ıle muhale- fet arasında Pakıstan'ın baş- kentı tslamabad'da geçen pazar gunu başlayan göruş- melere \fganıstan'ınorta kesımındekı Hazaracat bol- gesıne Taleban tarafından uygulanan ablukanın kal- dırılması ve esır değışımı gıbı çetın kanularda anlaş- mazlık olması nedenıyle geçen perşembe gunu2 gun ara venlmıştı Tarafların bırkaç gun suren goruşmeler sırasında ozellıkle. ulkeye banşı getır- mekten sorumlu olacak 40 kışılık bır ulema komıs- vonunun kurulmasında an- laştıklan açıklanmıştı YEŞILELMA Acentosı Taks,m (212)249 52 II 249 52 17 Copıto/ (216)39) 51 30 Anlcoro (312)440 50 00 BUDAPEŞTE 16- 19 Mays (4 gjrı 3 gece) MAİIV HavoyoHar ıle PRAG 16 - 19 Mayıs (4 gjn - 3 gece) THYıfe OK konaktama, Şehir Turtan, Transferler dahil. BEYKOZ SL LH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No 996 1020 Davacı Turk Telekomünıkasyon A Ş tarafından Bay- ram <\ynalı vs aleyhıne açılan alacak davasınm duruş- masında Beykoz Dedeoğlu Çubuklu'da hurdacılık ya- pan davalılardan Husamettın Kdplan tüm aramalara rag- men bulunamadığından adı geçen davalının duruşma gu- nu olan 116 1998 gunu saat 10'da mahkemede hazır bu- lunması veya kendisinı bır vekıl ıle temsıl ettırmesı. ak- sı halde vokluğunda karar venleceğı hususu dava dılek- çesı yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 16 4 1998 Basın 18254 YAZIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997 249 Davacılar Mehmet Doğan Korkmaz Ayşegul Kork- maz vs vekıllerı tarafından davalılar Naıme Korkmaz, Fahnye Ozkan. Alı Ozdamar vs alevhme mahkememı- ze açılan ıştırak halındekı mulkıyetın muşterek mülkıye- te donuşturulmesı davasınm yapılan ara karan gereğm- ce, Tum aramalara rağmen adreslen meçhul olup bulu- namayan \lı Ozdamar Se\gi Özdamar, Orhan Özda- mar, Şazımet Semra Ozdamar ve Fahnye Ozkan a ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmış olup duruşma günu olan 12 5 1998 gunu saat 09 30'da mahkemeye bızzat gelmelen \e\a. kendılennı bır vekılle temsıl ettumelen gelnıedıklen takdırde vargılamaya devam olunacağı ve M K 584 a maddesı gereğınce ıştırak halındekı mulkı- yetın muşterek mulkıyete donüşturulmesıne karar ven- leceğı hususu ışbu davetıye yenne geçerlı olmak kay- dıyla ılanen teblığı olunur 24 3 1998 Basın 16603 Turkıye Gazetecıler Cemıyetı'nın yayınladıgı gunluk Bizim Cazete Ulke sorunlarına ılışkın rap>orlanyla araştırmalarıyla koşe yazılanyla, tarafsız haberlenyle sıvıl toplumların gazetesı Duzenlı okumak ıçın abone olun Tel 0 212 511 08 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog