Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

4 MAYIS 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Tûpkiye çiçekçilen günü • İstanbul Haber Servisi - '3 Mayıs Çiçekçıler Günü' Interflora, İstanbul ÇıçekçiIerOdası ve Bakırköy Belediyesi"nin ortakJaşa düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı çerçevesinde Interflora üyesi çiçekçilerin gerçekleştirdiğı "Çıçek Düzenleme Yanşması' vapıldı. Çiçek buketi. aranjman çalışması ve sürpriz aranjman çalışması olmak üzere üç dalda yapılan yanşma, çevrede bulunan halkın da büyük ilgisini çekti. Atatürk'ün Kadıköy'e gelişi • İstanbul Haber Servisi - Arütürk'ün K.adıköy'e gelişinin yıldönümü nedenıyle Fenerbahçeliler Derneği ve Kadıköy Belediyesi'nce düzenlenen "Milli Mücadele ve Fenerbahçe" konulu panel, dün Kadıköy Belediyesi Brifing Salonu'nda gerçekleştirildi. Panelde konuşan gazetemiz yazan Oral Çahşlar. "Milli mücadelede örnek olan Fenerbahçeliler. sportif rekabet ve centilmenlik konusunda da örnek olmalılar" dedi. Fenerbahçe tarihçısi Cem Atabeyoğlu da Fenerbahçeli futbolculann milli mücadele yıllannda yaptıklan çalışmalardan örnekler verdi Gazhane Çevre Gönüllülepi • İstanbul Haber Servisi: Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan tarihi Gazhanc '•" Fabrikasf nın yeşil alan ve kültür merkezi olması için çalışmalaryapan Gazhane Çevre Gönüllüleri üyeleri. Gazhane'nin temizlenmesı talebiyle görüşmeye gittikİeri IETT Ge'nel Müdürü Raif Yetim'i. kendilerine tepki gösterdığı gerekçesiyle protesto ettiler. Türk-Japon Kültür Merkezi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-Japon Kültür Merkezi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel ve Başbakan Mesut Yılmaz'ın katılımıyla dün açıldı. Törende konuşan Demirel. Türkiye'nın Osmanlı tmparatorluğu'nun tasfiye edilmesinin ardından Japonya"yı model aldığını söyledı. Japon Prensı Tomohıto Mikasa da iki ülke arasında kurulan ilişkilerin 108 yıl öncesine dayandığını kayderti. Baba Eğitim Programı' • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy Belediyesi Aile Danışma Merkezi. yetişkin erkekleri eğitmek üzere "Baba Eğitim Programı" başlattı. Programın açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk. bu programla yetişkin erkeklerin çocuklanna. aile üyelerine ve topluma karşı davranışlan konusunda eğitileceğinı söyledi. tstanbul"da ilk kez uygulanan ve 9 hafta sürecek programa 130 kursiyerin katıldığı bildirildi. 200 milyarlık eroin • İstanbul Haber Servisi - tstanbul'da düzenlenen iki ayn operasyonda. piyasa degeri 200 milyar lira olduğu belirtilen 51 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda, Kapalıçarşı'daki Mega Döviz'in müdürü Zeynel Abıdin Karabaş ile adamlan Kamber Sevınç. Osman Atik ve Timur Pulat suçüstü yakalandı. Başka bir operasyonda da Şemsettin Sürücüoglu. Abidin Sürücüoğlu. Nazım Kanakan ve Aydın Yeke adlı kiştler gözaltına alındı Merkezi Fransa'da bulunan OGD'nin nisan ayı raporunda, Ağar'ın uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürüldü 'Çete PKK'nin işiııi devraldı'• Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve tnterpol gibi kuruluşlarca önemli veriler olarak kabul edilen OGD'nin raporunda. Susurluk skandahna yer verildi. "Azerbaycan Türkiye Arasında Çete Savaşlan" başlıkh raporda Susurluk'la ortaya çıkan kimi isimler ve DYP lideri Çiller'den "Çiller çetesi" olarak söz edildi. DEVHtVl SEVİMAY İREMSAĞLAMER Uyuşturucu Jeopolitığı Gözleme\ı (OGD). "ÇulerçetesTnin PKKyle mü- cadeleye girerek, 1993 yılından sonra PKK'nin elındekı uyuşturucu tıcaretmı de\raldığını öne sürdü. OGD, eskı lçiş- leri Bakanı Mehmet Ağar. Özel Kuv - vetlerKomutanlığı'nabağlı Binbaşı Ka- şif Kozinoğlu. ülkücü katlıam sanığı Ab- dullahÇattı. Azerbaycan "ın Toguz ken- tinin gü\ enlik şefi Nevruz Emi ve uyuş- turucu tüccan ülkücü Mikail Göleli'nin Azerbaycan'da birlikte uyuşturucu tica- reti yaptıklarını iddia etti. Merkezi Fransa'da bulunan \e hazır- ladığı raporlar BM, AB ve lnterpol gibi kuruluşlarca önemli \eriler olarak ka- bul edilen OGD'nin nisan ayı raporun- da, Susurluk skandahna yer\erildi. "Azer- bavcan Türkive Arasında Çete Savaşla- n" başlıkh raporda Susurluk la ortaya çı- kan kımi isimler \e DYP lideri TansuÇil- ler'den "Çiller çetesi" olarak söz edildi. Son gehşmelerın. çetelenn siyasal alan- da ve eroin tıcaretinde ne kadar etkih ol- duğunu ortaya çıkardığı belirtilen rapor- da. "Örneğin, Azerbaycan'daki darbc girişinıinde te geçen günlerde işlenen oto- yol cinay etinde eski Başbakan Tansu Çil- ler'in adamlannın parmağı vardı" iddi- asında bulunuldu Raporda öne sürülen ılışkıler ağı şöyle' Amerikan-Lübnan kökenlı ABDyurt- taşı Roger Tamraz, 1995 yılında Tansu Çiller'egiderek Bakû-Ceyhan boru hat- tı önerisini "satmaya" kalkıştığmda. eş- zamanlı iki olay nedeniyle rafa kaldınl- mış bir Türk rüyasını yeniden canlandır- dığını düşünüyordu. Bu iki olay. 1993 >ılında Azerbay- can'da gerçekleşen ve Türkiye yanlısı Cumhurbaşkanı EbulfeyzElçibey'ın dev - nlip yerine Haydar Aliyev'in geçmesıy- le sonuçlanan darbe. Ikıncısıyse 1993 yılında PKK eylemlerinin patlak verme- siyle Bakû-Ceyhan boru hartı projesi- nin yaşamageçirilmesini engellemesiy- di. Böyle bir durumda Tamraz' ınönen- si Çiller çevresinde çok heyecan yarat- tı. Böylece, Sedat Bucakgibi aşiret lider- leri. mafya, ülkücü katliam sanığı Çatlı gibi aşırı sağcı gangsterler, istihbarat ajanlan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı ajanı ve CIA'ya yakınlığıyla bilinen bin- başı Kaşıf Kozinoğlu, Çiller polıtikası- nın doğal uygulayıcılan haline geldiler. Mutlak dokunulmazlıkları olan bu in- sanlar Anadolu'da PKK'ye, bütün Avru- pa'da PKK ıle işbirliğı yaptıklan ya da PKK için kara para akladıklanndan kuş- kulandıklan rakıp suç örgütlerine. Azer- baycan'daysa Aliyev 'e karşı acımasız bir savaşa gıriştıler. Suç çetelerinden v e PKK'den kurtul- mak işin bir yanı, onlann "işlerini" ele geçırmekse ışindiğeryanıydı. 1993 yı- lında uyuşturucu ticareti yeni müttefik- lenn eline geçti. Ama Çiller'in Refah'la koalîsyona gir- mesiyle Çiller çetesi zayıfladı. Çiller çe- tesi, Aliyev'in ılımlı politikalanna kar- şı olduğu için tehlikeli görülmeye baş- landı. Bütün bunlann yanı sıra, 1996 yılın- da Çiller çetesi Aliyev'e baskı yapmak için yeni yollarbuldu. Aliyev 'in oğju İl- ham Aliyev. öldürülen kumarhaneci Omer Lütfii Topal'ın kumarhanelerinden bi- rinde 5 milyon dolarkaybetmişti. Azer- baycan Dışişlen Bakanı Hasan Hasa- nov,llham Aliyev 'in borcunu kapatmak- la kalmayıp ona bir de Bakû'de lüks bir kumarhane olarak işletilmesi koşuluyla 20 milyon dolar değennde bir villa sa- tın aldı. Skandalın ortaya çıkması AJiyev 'i bu eylül ayında yapılacak seçimler ön- cesinde güç durumda bıraktı. TESK genel kurulunda konuşan Başbakan Mesut Yılmaz'dan Deniz Baykal'a çağn 'Bu hükümetebirşans verin 9 ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Başbakan MesutYümaz. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal a "Ge- iin bu hükümete bir şans verin. Hiç kimsenin bu hükümete bir şans ve- rirken kendi sivasi istikbalini teh- likeyearmasını istemiyonınT çağ- nsında bulundu. CHP liden Bay- kal da Türkiye'nin çok hassas bir dönemden geçtiğini. "erken se- çimden kaçmakla siyasi istikrann sağtanamavacağmı" söyledı. TESK'iıi 15. Olağan Genel Ku- rulu'nda konuşan Baykal. Türki- ye'nin çok önemli bir siyasal dö- nemden geçtığine dıkkat çekerek TESK gibi Türkiye'de toplumun te- melini teşkil eden örgütlerin. ülke- nin sıkıntılı dönemlerınde cesur ve doğru tavırlar almasından bü- yük mutluluk duyduğunu kaydet- tı. 55. hükümetın, 11 ayayakınbir süredir ülkeyi bir krize sokmadan yaşamını sürdürdüğünü bildiren Baykal, böyle olmasında CHP'nin dışandan verdiği desteğin göz ar- dı edilmemesı gerektığinı vurgula- dı. Baykal. hıçbır siyası partinın iktidann getırdığj. imkânlan kullanmaması gerekti- - jŞm ¥UFgularken erken seçımdenkaçm- makla ülkede istikrann sağlanamayacağı- nı söyledi. Yılmaz'ın başbakan olarak en uzun sü- relı görevini. bir muhalefet partisi olan CHP'nin desteğıyle gerçekleştirdiğini be- lirten Baykal, bunun önemini Yılmaz'ın TESK'in 15. Olağan Genel Kurulu'na kanlan Yıhnaz ve Ba>kal, bir süre baş başa görüştü. (AA) da çok iyi değerlendırdiğıne inandığmı kay- detti. jj Başbakan YılnTS ğji&tt mi^ma Kukü- - meti olarak yollarfflaftievam edecekJerını. hükümetin kurulan uzlaşma doğrultusun- da yeni bir planlama yapmak durumunda olduğunubildirdi. Yılmaz. Baykal 'ın"*her tûrlü kişisel ve partisel menfaatlardan kur- tulunması gerektiği"' yolundaki sözlerine katıldığını vurgularken "E\«t kişisel «par- tisel nu'nfaatlan bir tarafa bırakıp Türki- ie'.ninnıenûıatiannıortav a koyaten.Oalar- ca jıldır çıkanlamayan hazırladığımız re- fornı vasalan >ar. Bunlar lüavdagecegün- düz denilmeden hükümet tarafindan ha- zırlanarak TBMM've getirildi" dı>e ko- nuştu. "Acaba Türkive'nin acil bir seçime mi ihtiyacı var. yoksa onlarca \ıldır çıkanl- mavan bu yasalann çıkmasına mı ihtiyacı var? Bunlan karşılastıra- lım" diyen Yılmaz, salonda bulu- nan Baykal'a dönerek şunlan söy- ledı: "Bu hükümcti destekleven her- kest.Sayın Ba>kal'aseslcniyorum: Bu hükümete bir şans verin. Ben erken seçime giderek kimsenin si- vasi istikbalini tehlikeve atmasını is- temiyorum. Biz kimseden karşıhk- sız destek de istemivoruz. Bu hü- kümetten beklenenler belii. Bi/den sadece \e sadea> REFAHYOL'un bıraktığı o harabev i temizlememiz beklenmişti. Rejim tartışmalannı Türkiye'nin gündeminden çıkar- mamız istenmişti. Ama biz. hayır 2000 yılına kadar programla geli- yoruz dedik. Hükümctimizin bt- rinci hedefi enflasvonu aşağı çek- mek. Enflasvonu tam kontrol alü- na almışken. ülkeyi bir erken seçi- me götürmek bu millete, bu devle- te haksı/lık olur. Ben Türkiye'nin geleceği için her türlü riski aJmaya hazınm." Türkiye'de uzlaşmayı aradığını bildiren Başbakan Mesut Yılmaz. ~İki buçuk sene sonra seçira yapümasuu istemiyorjnusu» • nuz? O zaman bir sene sonra yapalım, ama bir yılda enflasvonu düşürmem ve milletin moralini düzeltmem lazım. Rejim tartış- malannın Türkiye'nin gündemine bir da- ha girmemesi için yasal dü/eniemeteri ha- zırlayalım" diye konuştu. ANAP'ın, Eminönü Belediye Başkanı Çetinsaya'yı görevden alması gerektiği savunuldu Kaçak iıışaat 5 yıldır yıkılamıyor İstanbul Haber Servisi- Emi- nönü'nün "Park Oteli" olarak nitelendirilen Cağaloğlu Molla Fenari Sokak'taki kaçak inşaat 5 yıldır yıkılamıyor. Başbakan- lık dahıl birçok yere şikâyet edi- len kaçak inşaattaki mühürlü otopark da çalıştınlmaya de\ am ediyor. tnşaatın kaçak kısımla- nnın yıkılması için 5 yıldır mü- cadele eden Melih Atay. "5 yü içinde göstermelik yıkımlar va- pıldı, ama bir türlü yıkım ta- mamlanmadı. Belediye yıkım ya- püdı diye bilgi vererek Başba- kanhğı yanıltıyor" dedı. Eminönü Alemdar Mahalle- • Sultan Turistik Tesisleri AŞ'ye ait inşaatla ilgili yıkım kararlannı yerine getirmeyen belediye yetkilileri hakkında. 26 Ocak 1995 tarihinde il idare kurulunca "lüzumu muhakeme" kararı verilmesine karşın yıkım tamamlanmadı. re Kurulu'nca "'lüzumu muha- Şişli Belediye Başkanı Gfilay keme"karan verilmesine karşın Ashtürk gibi görevden alması si. Molla Fenari Sokak. 36 paf- ta. 42 ada, 47 parselde bulunan Sultan Tunstik Tesisleri AŞ'ye aıt ınşaatm. ruhsat ve eklerine ay- kın olarak yapılan kaçak kısım- lann 5 yıldır yıkımı gerçekleş- tirilemiyor. Şikâyetler üzerine başlayan yıkım çalışmalan gös- termelik olarak kaldı. Yıkım ka- rarlannı yerine getirmeyen Emi- nönü Belediye Başkanlığı yetki- lileri hakkında. 26 Ocak 1995 ta- rihinde tstanbul Valiliği II 1da- yıkım yine de tamamlanmadı. Eminönü Belediye Başkanı Ah- met Çetinsava ise teknık konu- ları başkan yardımcısına dev- rettıği için yargılanmaktan kur- tuldu. Inşaatın kaçak kısımlannın >ıkılması için 5 yıldırbaşvurma- dığı yerkalmayan şikâyetçi Me- lıh Atay. ANAP'ın. suııstimal- leri ay \ uka çıkan Çetinsaya'yı da gerektığinı savundu. 5 yıldır yıkım karannı yenne getirmemesinin dahi görevini ne derece ihmal ettiğinin en iyi örneği olduğunu vurgulayan Me- lih Atay. "Bu nasıl devlet? Kay- makamlığa. \ aliliğe. İçişleri Ba- kanhğı'na. Başbakanlığa 5 yıldır şikâ> ette bulunu\orum, ama y ı- kılmasına karar v«rilen bir inşa- at )ikılmıyor'" dedi. Ayşe Ege Kız Meslek Lisesi Lise müdürü hakkında yolsuzluk iddiası KÜLTÜR • SANAT Atay 21 Mart 1994 seçimle- rinden önce yıkımın başladığı- nı, Ahmet Çetınsaya'nın göre- ve gelmesinden sonra yıkımın durdurulduğunu. uzun uğraşlar- dan sonra 2-3 kez yıkıma baş- landığını, ancak bunun göster- melik olduğunu vurguladı. Eminönü Belediyesi tmar Mü- dürü Yaşar Kıroğlu. daha önce yıkım ihalesini kazanan müteah- hidın yıkımı yanm bırakıp git- tiğıni, yıkım işleminin yeniden ihale aşamasında olduğunu be- lırterek "Yıkım karan alınan bölümlerin büyük bir bölümü vıkıkir dedi 293 89 78 (3 HAT) İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu Ayşe Ege Kız Meslek Lısesf nden bir grup öğrenci velisi, mü- dür Gülseren Akmanın yolsuzluk yaptığını iddia ettiler. Veliler, müdürün edebiyat öğretmeni adına para topladığını. ancak öğ- retmenin bundan haberı olmadığını savundu. Lisede önceki gün yapı- lan veli toplantısına katı- larak müdürün yolsuzluk- lannı anlatmak isteyen ede- biyat öğretmeni Muam- mer Akça ve şikâyetçi ve- liler okuldan çıkartıldılar. 20 Şubat 1998 tarihinde emekli olduğunu belirten Muammer Akça. 1 Mart tarihinden itibaren okulda sözleşmeli olarak çalıştığı- nı söyledi. Ders başına 500 bin lira ücret alacağmı kay- deden Akça şöyle devam etti: "Beninı alacağun ücret sınıf basına 8-10 mih on li- ra. Kaldı ki benim alacağun ücretin 130 bin lirasını da devlet ödüvor. Toplam üc- ret 100 milyon lira civann- da. Okul yönetimiyse öğ- rencüere bana verecekle- rini söyleyerek kişi başına 2-4 milyon lira para iste- miş. Bu para yaklaşık 1 mih ar lira ediy or. Ben ola- yı tesadüfen öğrendim. Ko- nuyla ilgüotarakvaliiğe di- lekçe verdim. Müdür. ola- yı şikâyet eden velilerin ço- cuklanna baskı y apfyor." Öğrenci velisi Bircan Pakır da müdürün öğret- mene verileceği söylenerek öğrencilerden bağış mak- buzu karşılığında 2 mil- yon lira aldığını söyledi. Pakır şunlan söyledı: "Oğrencilerden bu ka- dar para istenmesine kar- şın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe ver- diğim 15 Nisan tarihine ka- dar okula edebiyat öğret- meni de atanmadı. Hiçbir yazılı açıklama yapılma- dan öğrencilerden para is- tenmesi veliler arasında kuşku uyandırdı." Okul müdürü Akman, olay la ilgili olarak sorula- nmızı yanıtsız bırakırken polıs çağırarak bahçedeki edebiyat öğretmeni ve ga- zetecileri dışan attırdı. 1 Stnema, Hyoiro, koruer, bale, muzayecie, opera, sürelı yayınlar, muzık market, fotogral, sergî( kıtap, gezi, konferans.. ÇiçeJcçilerden moto kuryeye lcadca* uioşmok ıstedîğıntz her cjrJres, her eftmJik Hrjrfa'da İ İÇİNDEll BU SART! Ç.NFMA m<Jı FHNİTF Vf K HER AY 5 Mayu 1998 So/ı saaf. 20.00 MUAMMER KARACA TİTATtOSU1 Tel: 252 44 5 6 - 2 5 2 5? 35< Kültür Sanat ^ i n ilanlarınız İçin: II* (3hat) Tiv^troStüdyosu Balkon Jean Genet 1-10 Mayıs /Ankara Ulus 100. Yıl Kültür Merkezi Hafta Içl: 20 3a Cumarteal: 15.30-20 30, Pazar: 15 30 Bllet S M f Giçoteri; Gışe(IOOYılKM) 0 312 310 50 21 Vakkoroma- 0 312 425 22 85 DostKitabevı 0 312 425 24 64 AST 0 312 417 76 76 TKRED( K Ü U Ü R SANAT YAYINCIUK T.C Küllûr BaKanlığı'nın kalkılarıyta Çevron-Yfineten: BaşarSabuncu SahneTasarımı: Duygu Sağıroğlu Giysı Tasarımı Sevlm Çavdar Mûzıfc: SeHm Atakan ZuhalOtcay HaluJt BHglnef Ahmet Levendoğlu Derya Alabora Salih Sarıkaya Bülent Yarar Şetmem Sönmez CetalPefk Gûven Kıraç Alptekın Serdengeçtj SemaKeçik Susurluk sorusturması Ağar ve Bucak'ın yargılanmasma bugün başlanıyor İstanbul Haber Servisi - Dokunulmazlıkları kaldınl- dıktan sonra haklannda Su- surluk soruşturması kapsa- mında dava açılan eski İçiş- leri Bakanı DYP Elazığ Mil- letvekili Mehmet Ağar ve DYP Şanhurfa Mılletvekılı SedatEdip Bucak'ın yargılan- malarına bugün başlanacak. Davanın tek tutuklu sanığı Topal'ın ış ortağı Sami Hoş- tan da bugün hâkım önüne çıkacak. İstanbul 6 No'luDGM'de görülecek davada. eski Özel Harekât Dairesı Başkame- kıli tbrahim Şahin.özel tım- cıler Ayhan Çarkın,Oğuz \o- rulmaz. Ercan Ersoy. Ayhan Akça, Ziya Bandırmaboğlu, Mustafa Altunok ve Enver Llu ile uyuşturucu kaçakçı- lığı suçundan halen Metris Cezaevf nde tutuklu bulunan VasarÖz, kumarhanejci Ömer LütfU Topaf'm-i? ortafı «V* Fevzi Bir, Bucak'ın şoforü Abdülgani Kızılkaya ve MİT görev lısi emekli yarbay Kor- kut Eken yargılanacak. Aynca davada tek tutuklu sanık olan \e polıse teslım olduktan sonra hakkındakı gıyabı turukluluk karan v ıca- hiye çevnlen Topal'ın iş or- tağı Sami Hoştan da bugün hâkım karşısındaolacak. Sa- nıklar Ağar \e Bucak'ın du- ruşmaya katılmalan yönün- de mahkemenin gönderdıği davetıyeye olumlu yanıt ver- diklerı öârenıldı. Çete oluşturdular İstanbul DGM Başsavcı- lığı'nca hazırlanan iddiana- mede. TCY'nin 296. 240 \e 312 2-3. maddelerı uyannca " Devlet tarafindan gıyabi tu- tuklama kararıyla aranan Abdullah Çatlı'nın yerini bil- diği halde yetkili mercilere derhal habervermeverek sak- lamak". "^)z ve Çaittı gibi ki- şilere silah taşıma izin belge- leri, yeşil pasaport vererek gö- revi suiLstinıaJetmek" \ e "Cü- rünı işlenıek için çete oluş- turmak" suçlanndan 7 ila 15 yıl ağır hapıs cezası isteni- yor. 40 sayfalık iddianamede Bucak'ın da TCY'nin 296, 312/2-3 ve 6136 sayılıAteş- li Silahlar Yasası'na muha- lefet ettiği gerekçesiyle "Dev- let tarafjndan gıyabi tutukJa- ma karanyla aranan Çat- lı'nın yerini bildiği halde ge- rekli mercilere bUdirmeverek saklamak". "Cürüm işlemek için çeteoktşturmak". "\ahim nitelikte silah bulundurmak" suçlarından 11 ila 20 yıl ağır hapis cezasına çarptınlmala- n ıstenıyor. Emnıyet yetkililerine tes- lım olduktan sonra hakkında ek iddianame hazırlanan Sa- mi Hoştan hakkında da TCY'nın296ve312.madde- leri uyannca 5 ila 9 yıl ağır hapıs cezası ısteniyor. Kitap fiıam sona erdi 'Khap'98 lluslararası SanatsaL KültüreL BilimseL, EğitseL Akademik ve Giincel Kitap Fuan" dün sona erdi. İstanbul Hilton Exhibition Center'da düzenlenen fuar süresince Cumhuriyet Kitap Kulübü standında çok savıda yazar okuruvla buluştu. Önceki gün Halit Kıvanç ve Salâh Birsel'i okurlarıyla buluşturan Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün dünkü yazar konuklan. gazetemizin Genel Yayuı Yönetmeni Orhan Erinç ve yazanmız Prof. Dr. Toktamış Ateş'ti. Kitaplannı imzalay an Erinç ve Ateş, okurlanvla sohbet ederek sorulannı yanıtladılar. (UGUR DEMİR) Sivil girişim 3 Mayıs 'ın 'yaya günü' olması istendi tstanbul Haber Servisi - Yaya haklarmın savunulma- sı için bir araya gelen Kadı- köylü bir grup gönüllü. 3 Ma- yıs'ın u dünvayayalargünü'" olması için siv il girişim baş- lattı. Kadıköylü grup, Moda'da- ki Bahçe ve Bahçe Kültür Evi'nde düzenlediği toplan- tıda, dünya yayalar günü için ilk adımı attı. Toplantıda, gru- bun hazırladığı "Yaya Hak- ian Bikürgesi" açıklandı. Ülke çapında "Dünya Ya- yalar Günü İçin SivilGirişim Komitesi"nı oluşturmayı planlayan grubun sözcüsü ÜmitSinan Topçuoğlu. yaya haklarının temelını. bütün yerleşım alanlannda motor- lu taşıtlar tarafindan taciz edilmeden, fiziksel ve sos- yal engelle karşılaşmadan, yaya olarak bir yerden bir ye- re ulaşmanın oluşrurduğunu söyledi. Topçuoğlu şunlan söyledi: "Yayalar kentJere hükme- den otomobillerin diktatör- lüğü altında yaşıyoriar. iyi bir yaya, otomobih'n getirdi- ği kurallara boyıın eğen ya- ya demek. Kötü bir y ayaysa zaten fazla yaşamıyor. Yaya haklan. otomobil diktatöriü- ğünün yayalara lütfettiği hak- lardan ibaret, ama bu kısıt- b haklarda bizzat otomobil- ler tarafindan çiğneniyor. Gerçek yaya haklannın ka- zamlması için otomobil dik- tatöriüğüy le mücadeleyi göze almak gerek."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog