Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 MAY1S 1998 PAZARTESİ HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul B 29 Sinop Edirne Y 30 Samsun A 26 Adana A 33 A 27 Mersin A 29 Kocaeli B 30 Trabzon A 24 Diyarbakır A 27 A 24 Şanlıurfa A 30 A 29 Mardin A 24 Çanakkale Y 25 Giresun izmir Y 31 Ankara Manisa Aydın Y 33 Eskişehir A 30 Siirt A 26 Denizli Y 34 Konya A 29 Hakkâri A 21 B 31 Sıvas A 26 Van A 20 Zonguldak A 26 Antalya A 27 Kars A 17 Yurdun batı kesimle- ri çok bulutlu, geç sa- atlerde Marmara'nın batısı ile kıyı Ege sa- ğanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı bütun yurtta artacak.. Rüzgâr, gü- ney ve batı yönlerden hafif, yurdun batı ke- simlerinde orta kuv- vette esecek. DIS MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn A B A B PB Y Y Y 1b 11 20 17 12 14 12 17 Berlin Y 22 Münih Y 14 Zürih Budapeşte Madrid Vıyana Belgrad Sofya Roma Atina Y Y Y Y Y Y Y 16 18 17 26 25 17 24 Y 16 Şam Moskova Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tiflıs Kahire Y A A PB A A Y A 24 18 8 18 19 19 22 40 A 32 Parçaiı bulutlu Bulutlu k Çok bulutlu Yağmurtu Kartı b Gok gurultOHJ Sakhnlararüyor 'Türkiye AB'den kopmamak'ANKARA (Cumhurivet Üniversitede. bazı öSren- 9f M.ANKARA (Cumhurivet Bürosu)-Üniversıtelerde ül- kücü saldınlar giderek yo- gunlaşıyor. Ülkücü grupla- nn Istanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği satırlı saldı- nlar ve tnönü Üniversite- si'nde oruç tutmadığı gerek- çesıyle öldürülen L'mit Cî- han Tarho'nun ardından, Bolu'da Kenan Mak adlı üniversite öğrencisi ülkücü bir grup tarafından öldürül- dü. Istanbul'da ülkücülenn satırlı saldınlan unutulma- dan. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu ve Gazi Ünıversitesi'nde sık sık po- lisin seyirci kaldıği ülkücü saldınlar yaşanmaya başla- dı. Malatya'da 7 Ocak 1998 tarihinde ülkücü bir grup ta- rafından öldürülen Ümit Cı- han Tarho olayıyla ilgili ola- rak Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Ay- dın Endoğan tarafından Ma- latya Ağır Ceza Hâkimli- ği'ne sunulan suç duyurusu istemini içeren dilekçede de delillerin yeterince incelen- mediğı ve saldınnın "basit bir kavgaya indirgendiği" belirtildı. Dilekçede. olayın öğrenci gençliğe yönelik, planlı bi- çimde işlenmiş bir saldın ol- duğu kaydedılırken "Saldır- ganlann amacı okulda hâki- miyet kurmaktır. Öğrenci gençlik yeniden kargasa. kaıga. terör ortamına sü- rüklenroek istenmektedir. Özellikle son 1 yıh aşkın sü- rede ortaya çıkan gerçekler, gençliğe yönelik bu tür sakb- nlann arkasında. kökleri es- kiye da> anan karanlık orga- nizasvonlann bulunduğunu göstermektedir" denildi. Üniversitede, bazı öğren- cilenn oruç tutmaması ba- hane edilerek önce tehdit. darp eylemlennde bulunul- duğu belirtilen dilekçede. bu grupların gerekli önlemlerin alınmamasından cesaret al- dıkları içın daha sonra Ümit Cihan Tarho ve arkadaşlan- na karşı planlı, organize sal- dın ile cinayet işledikleri vurgulandı. Dilekçede, Tar- ho'nun öldürülmesi olayın- da Ülkü Ocaklan Dergisi Malatya Temsilciliği'nden sorumlu kişilerin ve dosya- da suça kanştığı tespit edıl- mesine karşın haklannda iş- lem yapılmayan Uğur Ök- tem, Murat Sapmaz ile Kadri Kıbç hakkında suç du- yurusunda bulunulması is- tendi. Cinayetin, planlı ve taam- müden işlendiğı kaydedilen dilekçede, "Sanıkîann ta- mamının anlatımlannda Ül- kü Ocaklan dergisinden 'o- cak' diye söz edilmektedir. Dosyadan anlaşıldığı kadan ik burası bir derginin yayın faaliyeti yürütülen bir büro- su olmaktan çok adeta bir örgüt gibi çabşmaktadır" denildi. Dergi bürosunda lı- se öğrencilerine eğitim ve- rildiği belirtilen dilekçede. "Dergi bürosuolarak adlan- dınlan bu yerin organize suç ilişkisinin merkezi konu- munda olduğunu gösteren çok ciddi kanıtlar dos>a içe- risinde bulunmaktadır. Adı geçen dergi bürosunun suç- la irtibati açık bir şekilde gö- rüldüğü halde burada bir arama yapma gereği duyul- mamış. soruşturma aşama- sında sanıklara hiçbir soru yöneltilmemiştir" ifadesine yer\enldi. • Baştarafı 1. Sayfada lanyla sona erdi. 21. yüzyılda Avrasya'nın önemini anlattığı "Büyük Satranç Tahtası" adlı kitabtyla geniş yankılar uyandvran eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Prof. Brzezınski. "Türkiye, hem Av- rupa'mn. hem Doğu Akdeniz'in hem de Orta Asya'nın güvenliğinde en kritik role sahip ülke. Avrupa bunu çok iyi anlamalı. Çok kısa sürede Türkive'nin üyeliği yeniden gündeme gelmeli" dedi. " Türkive'nin AB'yetam üyeliği içın birtakım standartlara uyması gerektiğini belırten Brze- zinski, demokratikleşmenin önemine dikkat çekti. Orta Asya cumhuriyetlerinin ve Kafkas- ya'nın önemine de değinen ünlü siyasetbılimci Orta Asya cumhuriyetlerinin sadece bir devle- te bağlı olmaması gerektiğini vurguladı. Yeni Atlantik Girişimi'nin Çırağan Sarayf nda dü- zenlediği toplantılann son konuşmacısı Orgene- ral Bir de Türkiye'nin hızla büyüyen ekonomi- si ve giderek artan stratejik önemıyle bölgede güvenliği sağlayıcı bir ülke konumunda olduğu- nu belirtti. NATO üyesi olan Avrupa Birliği ül- kelennin kendi aralannda ayn savunma grup- lan oluşturmalannı eleştiren Bir, "NATOçözü- lüyor mu ki bazı müttefilüerimiz kendi güven- liklerini sağlamak için yeni yollar bulmaya çau- şıyorlar'" diye konuştu. Toplantılann önceki akşamki oturumunda "Balkanlar'dan Ortadoğu'ya Türkiye'nin böl- gesel istikrar ve güvenlik açısından rolü" tartı- şıldı. ABD'nin eskı Ankara Büyükelçisi Mor- ton Abramovvitz'ın başkanlığını yaptığı oturum- da, Türkiye'nin Kafkaslar ve Avrupa arasında bırenerji köprüsü konumuyla önemli bir rol oy- nadığtnı söyleyen Cumhurbaşkanlığı Başdanış- manı Emekli Orgeneral Nezilıi Çakar. AB'nin LüksemburgZinesi'nin Türkiye'ye aynmcıhk yaptığını, AB'nin tavnnın Yunanistan'ı cesa- retlendirdiğini ve (Cıbns Rum kesiminin üyelik müzakerelerinin başlatılmasının adayı ikiye böl- düğünü kaydetti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi lşler Da- iresi Genel Müdürü VVblfkang Ifchinger ise Tür- kiye'nin AB ile ılişkilerinin düzelmesinin bir önkoşulunun Yunanistan ile sorunlannın çözül- mesi olduğunu söyledi. Ifchınger, **AB, sorunlannı çözmeyen ve yü- kümlülüklerini yerine getirmeyen ülkeleri tam fiyeüğe kabul edemez. etmemelidir ve umanm etmeyecekür de" diye konuştu. Toplantının bir diğer ilgi çeken konusu da Or- tadoğu'nun güvenliğinde NATO'nun rolünün tartışılması oldu. Oturumda konuşan Ürdün VeliahtPrensi HasanBinTaUal NATO'nun, böt- geyi petrol güvenliği açısından bir çıkar bölge- si olarak gördüğünü ifade ederek Ortadoğu'da kitle imha silahlannın yok edilmesi için bölge- deki bütün ülkelerin bir araya gelerek ortak çö- zümaramalan gerektiğini söyledi. lsrail'in BM Daimi Temsilcisi DoreGoMdabölgebanşı için NATO'nun devreye girmesinin işleri daha da kötüleştirebileceğini ileri sürdü. Karayalçın'dan uyan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı. CHP milletvekili Murat Karayalçın ise AB ve NA- TO'ya üye ülkelerin aynı ülkelerden oluşması gerektiğini, gerçek savunma için bunun şart ol- duğunu söyledi. Karayalçın, ABD Senatosu'nda NATO'nun genişlemesinin onaylanmasıyla her- kesin "genişkme tamam" gözüyle baktığını, an- cak Lüksemburg Zirvesi'nde Türkiye'nin dış- lanmasının getirdiği rahatsızlığın Meclis'te sür- düğünü ve NATO'nun genişlemesinin oylan- masmın nasıl etkileyeceğini bilemediğinı be- lirtti. Linç edilmek istenen gençten MHP'ye dava tstanbul Haber Servisi - 1 Mayıs günü yaşanan olaylar sırasında MHP Okmeydanı Temsilciliği'ne giren AK. Rıza Narin'in linç edilme girişimine tepkiler giderek büyüyor. CHP Istan- bul ll Başkanı Etem Cankurtaran, MHP yönetıcilerinin "sureti haktan görünerek yalan söylediklerini'" vur- gulayarak "Bunca deneyimden sou- ra yeni toplumsal gerginlikler yaratıp Türki>e'ye \aak etmesinler" dedı. Narin, MHP'lilerden şikâyetçi oldu. Polis yetkilileri. olayla ilgili soruş- turma başlatılacağını ifade ederken avukatlar, MHP hakkında suç duyu- rusunda bulunacaklannı bildirdıler. Alı Rıza Narin'in babası Hüseyin Na- rin, dün oğluyla görüştü. Baba Narin, oğlunun yasadışı örgütlerle ilişkisi- nin olmadığını savundu. Atakent Lisesi öğrencisi Narin'in (19) MHP Okmeydanı Temsilcili- ği'ndeki linç girişimiyle ilgili görün- tüler Türkiye'nin yanı sıra CNN gi- bı televizyon kanallan aracılığıyla tüm dünyaya iletilirken MHP yöne- ticilerinin olayı yalanlamaya yönelik açıklamalan büyük tepki gördü. CHP Istanbul ll Başkanı Etem Cankurta- ran, olayla ilgili olarak "bir insanlık suçu" nitelemesinde bulundu. Can- kurtaran. 21. yüzyılda insanlann bır- birlerineböyle yapıyor olmasmın, üs- telik de bu fiilin kendilerine sığmmış bırıne yapılmasının ürkütücü ve u- tanç verici olduğunu söyledi. MHP yönetıcilerinin olayın yanlışlığmı vurgulamak yerine, yalan söyleyerek olayı çarpıtmaya çalıştıklannı kay- deden Cankurtaran şöyle konuştu: " Bunca deneyimdensonratophınida yeni gerginlikler yaraüp Türkiye'ye >azıketmesinler. MHP yöneticileri su- retihaktan görünerek milyonlann iz- lediği otayı \alanlama yolunu sectik-r. Yalan söylemek de en az bu ola> ka- dar kötü bir şe\. Hiç olmazsa olavın yanlış olduğunu vurgulayıp neden olanlar hakkında soruşturma başla- tılacağını sövleseterdi." DlSK'e bağh Medya-Sen Adana Şubesi'ni ziyaret eden ÖDP Genel Başkanı Ufuk Lras Narin'e yapılan saldın için "Kurdun tüyû değtşir hu- yu değişmez, diye bir söz \ardır. Fa- ştzmin demagojik yilzünü gösterme- si bakınundan ivi oldu" dedı. Bolu'dafaşistterör Klll]>\ui sağLdv klllpil lvUTİi I Baştarafı 1. Sayfada da hastaneye gelen Abant Izzet Baysal Üniversitesi Rektörü Nihat BUgin, öğ- renciler tarafından yuhalan- dı ve ıslıklarla protesto edil- di. Hacaloğlu'nun,cenaze- nin götürüldüğü Tunceli'ye gidecek öğrencilere rektör- lüğün bir hafta izin verece- ğinı açıklaması da öğrenci- leri yatıştırmadı. Telsiz anonsuyla çağınlan iki oto- büsü bekleyen öğrenciler, "Faşizme karşı omuz omu- za, Türkeş'in hieri yıldıra- maz bizleri, Dcvrim şehitle- ri ölümsüzdür, ^'ılgınlık>T)k direniş var" sloganlan attı- lar. Hastane önüne gelen Bolu Emniyet Müdürü Uğur Gür. öğrencilere ce- nazeyi uğurlayacaklan yö- nünde güvence verdi. Bek- leyiş sırasında, öğrencilerin tehdit edilmeleri nedeniyle okula gidemediklerini söy- lemeleri üzerine Gür, "Okula gideceksiniz; oku- yacaksuuz. Bizim koltukla- nmızda okuyacaksınız. Ge- rekirse ben de sizinlegidece- ğan 010113" dedi. Faillerin yakanlandığmı belirten Gür. "Yaşasın halklann kardeşliği" sloganlannın atılması üzerine, "Bu ne otuyor. Türkiye'de sadece bir halk vardın TürkhaUa"" dıye öğrencilere çıkıştı. Gür daha sonra olayla il- gili yaptığı yazılı açıklama- da. gözaltı sayısının 20 ol- duğunu belirtti. Gür'ün açık- lamasında suç aletinin elde edıldıği ve sanıklann Anka- ra DGM'ye sevk edilecekle- ri de kaydedildi. Otobüslerin gelmesinin ardından konvoy oluşturula- rak Pazarköy gişelerine gı- dıldı. Öğrenciler otobüsten inmeden. cenazenin bulun- duğu ambulans bir eskortla birlikte Tunceli'ye gönderil- di. Bunun üzenne konvoyda bulunan otobüsten inen Al- gan Hacaloğlu, Gür'e "Mü- dür Bey; ayıp ettiniz. Arka- daşlannı saygı duruşu vapa- rak göndermek öğrencilerin hakkıydı. Cenazeyi kaçırdı- nn" diye tepki gösterdi. Gür de kimsenin kendisinden böyle bir istemde bulunma- dığını savundu. Öğrenciler daha sonra aynı otobüslerle kente döndüler. Uğurlamaya CHP Tunceli Millervekıli Orhan VeBYıkünm. CHP ve ÖDP il yöneticıleriyle çok sayıda sivil toplum örgütü kanldı. ÖDP Bolu ll Başkanı Ah- met Cantürk, Bolu'da ben- zeri olaylann sürekli yaşan- dığını belirterek "Çevirip tehditediyorlardı.Ülkü Oca- ğı'nınönündeçocuklançevi- rip dövmüşler. Kenan Mak öldü. Daha önceki olaylarda sağ kalmalan tesadüftü. Çe- \irip tehdit ediyorlardı. Son- ra dösüp Ülkü Ocağı'nın önüne bu^kıyorlardı" diye konuştu. Valiliği ve emniye- ti defalarca uyarmalanna karşın önlem alınmadığını kaydeden Cantürk, "Emni- yet bunlara göz yumdu. Re- is olarak bilinen adamlan okula polis arabalany la,elle- rinde polis telsizleriyle gidip gjeliyor. Sürekli uyardık. Onünegeçemedik" diye ko- nuştu. Cantürk, polisin yaralı öğ- renciyi de gözaltına aldığını belirterek "tstanbul'daki olayı biliyorsunuz. Şimdi MHP U başkanıçıkıp'Türki- ye'nin koşullan çok kötüy- dü. Bir an önce kurtulsun di- ye öldürdük' diyecek" dedı. • Baştarafı 1. Sayfada bir kulp bulup Kuİp'u terk etmiş. Bölgenin sağlık kulpu kopmuş. Ankara'da Sağlık Bakanlığı kayıtlanndan Kulp'a baktığımızda şunu görüyoruz: 20 doktor, 15 ebe-hemşi- re... Halen görev yapan ise i- ki doktor. iki hemşire, üç ebe... Doktorlar Ogün Akbaş ve Erhan Dircan rekora gi- diyor. Dircan 24 ay 29 gün- dür görevde. Bu süreyi aşan olmamış. Akbaş ise yedi aydır Kulp'ta. Uzmanlık sı- navını kazanamazsa göre- ve devam edecek. Hasta muayene arasında Akbaş ve Dircan'la sohbet ettik: - Bölgede en çok hangi hastalıklarvar? " Babda bittidenilen ne varsa bura- da hepsi var. En çoksıtma, uyuz ve ti- foyla uğraşıyonız. Kışın bile sıtmayla karşılaşıyoruz, - Sanınm bunlann tümü altyapı ye- tersizliğine dayalı hastalıklar. Altya- pı nasıl? "Şu kadannı sövleyelim. Kulp'un i- ki tarafından iki deregeçiyor. Oradan su içenler bir şey ohnuyor. Etierdeki çeşmeden su içenler tifoya yakalanı- yor. Açıktan akan kanalizasyon içme suyu borulannın arasından geçiyor." - Sizın göre\ yapma koşullannız nasıl? "İki doktor 24*er saat çabşıyoruz. Sağlık merkezinde yatıp kalkıyoruz. Alryapı eksikliğinden dolay ı doktorlar Kulp'tan kaçmak için her çareye başvuruyor. Bazen yorgunluktan tetkik istediği- mizhastanın şikâyetinin ne olduğunu unutuyoruz. Tetkikten sonra yeniden muayene ediyonız." - Yöre halkının kendi sağlığına ba- kışı nasıl? "Olüm. organ kaybı sıradan bir o- lay. Ömeğin bir kişi geliyor. Tarlada kolunu yaralamış. Burada tedavi mümkün değil. Diyarbakır'a gitmesi gerek. Ambulansın benzini olnıadıgı için kendisinin doldurması lazım. Hastaya hatırlatıyoruz. Diyarba- kır'daki masraflandadüşünüyor. Bi- zedönüp."Doktor bey kes şu kolu, ka- nı da dindır, beni köve gönder' diyor." - Peki, Diyarbakır'a giderse kurtu- labilecek ama gitmediği için yaşamı- nı yitirenler çok oluyor mu? "Ortalama haftada bir» Aileye du- nımu bildirdiğimizde topu bize atı- yorlar,' Doktor bey sen yapabıleceği- ni yap. o kadan yeter' diyoriar." - Bölgede aşılamanın sorun oldu- ğunu duyuyoruz, doğru mu? "Hem de nasıL 500 haneli köye gi- diyoruz, aşı için üç çocuk bulamıyo- ruz. Herkes çocuğunu sakhyor. Ço- cuklara aşının kısırhk yaptığı inancı hâkim. Bunu hâlâ kıramadık..." - Buraya tayın olan doktorlann ço- ğu gelmiyor. Siz geldıniz ve bölge ko- şullanna göre uzun kaldınız. Neden? "Torpilimiz ohnadığj için~" - Torpil bulsanız gider misiniz? "Gideriz»" ÖSS sonuçları bugün açJdanıyor ANKARA(AA)-Üniver- siteye girişin ilk adımı olan Öğrenci Seçme Sınavı'nın (ÖSS) sonuçları bugün açıklanıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleş- tirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Dr. Fethi Toker. ÖSS sonuçlannı, saat 10.00'daÖSYM'de düzen- leyeceği basm toplantısıyla duyuracak. Adaylar. smav sonuçlannı. Türkiye Gaze- teciler Cemiyeti tarafından yayımlanacak Sınav Sonuç Gazetesi. internet ve 900'lü telefon numaralanndan öğ- renebilecekler. Üniversıte adaylannın sonuçlan öğre- nebilecekleri telefon hatla- n ve intemet adresi şöyle: 0 900 909 1000, 0 900 910 1001. 0 900 910 1002, 0 900 910 1003, 0 900 910 1004,09009101005.0900 909 1111. internet hattı: http: /'www. osym. gov.tr 'Çocuklar sömürülmesin' "Çocuk İşçiliğjnin Önlenmesi Küresel Yürüyüşü" için Türkiye'ye gelen çocuklar dün Taksim'deydi. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) haziran ayında düzenleyeceği zirveye kâtılmak üzere İ7 Ocak'ta Manila'dan yürümeye başlayan ve 27 Nisan'da İran sınınndan Türkiye'ye giriş yapan 32 çocuktan 8'i tstikkal Caddesi'nde "Çocuk emeğj sömürülmesin'' pankartlanyla yüriidü. Türkiye organizasyonunu DİSK," KESK, Türk-İş, Hak- İş ve TESK'in gerçekleştirdigi yürüyüşe, Beyoglundaki sokak çocuklan da destek verdi. (Fotoğraf. KEREM 1LGAZ) MHP hden Devlet Bahçeli ise dün gazetecilerin konuyla ilgili ısrarlı so- nılanna yanıt vermedi. MHP'den ya- pılan yazılı açıklamada da olayın par- ti bmasında değil. "ülkücülenn gitti- ği birk>kalde" meydana geldiği savu- nuldu. Açıklamada. olayın linç giri- şimi olduğu reddedilerek "Bu kadar insan körü niyetii obaydı aşağı atar kurtulurlardr denildi. Ali Rıza Narin'in önceki gün MHP'lilerden şikâyetçi olduğu belir- tilirken polis yetkilileri de Ali Rıza Narin'i MHPbinasındadöverkengö- rüntülenen kışilerhakkında soruştur- ma açılacağını söyledi. tstanbul Em- nıyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Ar- paa, Okmeydanı'nda gazetecilere saldırarak yaralanmalanna neden olan ülkücülerin en kısa za- manda yakalanacaklannı ifade ettı. Güvenlıkten so- rumlu Arpacı, Alı Rıza Na- rin olayıyla Beyoğlu llçe Emniyet Müdürlüğü'nün il- gilendiğini sözlerine ekledi. Ali Rıza Narin'le dün gö- zaltmda tutulduğu Beyoğlu Emniyet Amırlıği'nde görü- şen babası Hüseyin Narin. oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Olayı vahşet olarak niteleyen Baba Narin, oğlunun yasadışı ör- gütlerle ilişkisi olmadığını savundu. Hüseyin Narin, "Gazeteler gerçekdışı seyler yazıyor. Belki oğlum orada ölebilirdi, belki bir daha onu göremeyebilirdim" diye ko- nuştu. Narin'in, annesi ve ı- ki kardeşi de televizyonda 17.00 haberlerini izlerken Ali Rıza'yı tanıdıklarını ve olay karşısında sinir knzi ge- çirdiklerini anlattılar. Halkm Hukuk Bürosu avukatlanndan Behiç Aşçı ise gözaltına alınanlar ara- sında çok sayıda yaralınm bulunduğunu söyledi. Aşçı, gözaltındaki kişilerin adliye- ye çıkartılmasınm ardından 1 Mayıs mitingi sırasında görev alan güvenlik güçle- riyle Narin'i döverek hasta- nehk eden MHP'liler hak- kında suç duyurusunda bu- lunacaklannı belirtti. 1 Mayıs mitingi sırasında çıkan olaylarda gözaltına alı- nan 259 kişinin bugün Şişli Adliyesi'ne çıkartılacağı be- lirtilirken tstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Cad- desi'ndeki binasında bula- nan Güvenlik Şube Müdür- lüğü'nde 259. Terörle Mü- cadele Şubesi'nde 14 kişinin sorgusuylaailelerin emniyet önündeki bekleyişi sürüyor. Yetkililer, güvenlik şubesin- de tutulanlann bugün Şişli Adliyesi'ne çıkartılacağını vurgulayarak olaylara kan- şanlarla ilgilioperasyonlann de\r am ettiğini belirttiler Halkın Hukuk Büro- su'ndan yapılan açıklamada da gözaltında bulunanlarla ilgili Istanbul Barosu CMUK servisme bağlı 23 avukatla birlikte güvenlik şubesinde bir toplantı yapıl- dığı belirtildi. Gözaltına alı- nanlann hepsınin görünen yerlerinde darp izi bulundu- ğu ileri sürülen açıklamada, gözaltında bulunanlann be- yanlanna göre gözaltına ah- nırken ve otobüslerde bilin- çli olarak kafa ve sırtlanna vurulduğu, kadınlara cinsel tacizdebulunulduğubelirtil- di. Açıklamada Haseki Has- tanesi'ne götürülen yaralıla- nn formalite bir muayene- den sonra emnıyete götürül- dükleri de kaydedildi. G U N D E M MUSTAFA BALBAY B Baştarafı 1. Sayfada Afrika'daki kabile kavgalannda görülecek bir o- lay. İlk bilgiler şöyte: Izzet Baysal Caddesi'nde yürüyen Kenan Mak ve Mustafa Orhan. Ülkü Ocaklan önünde durdu- ruluyor. Sanlıyor. Dövülüyor. Çevredekiler müda- hale etmiyor. Mak hastaneye kaldınlırken yolda ölüyor, Ortian tedavi altında. Özellikle üniversitelerdeki 1997-98 ögretim yılın- da yaşanan olaylar, MHP zihniyetinin ülkeyi nere- ye sürüklediği ve bu kişilerin kimler tarafından ni- çin korunduğu sorusunu askıda bırakıyor. f Kimileri olayı şöyle görmeye çalışıyor: Üniversitede sağ-sol çatışması... Gerçek öyle değil. Sağ-sol çatışması yok, genç- liğe yönelik faşist saldınlar var. 1 Mayıs'tan bu yana yaşananlara geçmeden ön- ce biranımsatmayapalım. 7 Ocak 1998 günü Ma- latya'da Ümit Cihan Tarho adlı bir üniversite öğ- rencisi bıçaklanarak öldürüldü. Gerekçe, Tar- ho'nun oruç tutmamasıydı. Tarho'yu bıçakladığı iddia edilenlerie ilgili gelişmeler şöyleydi: - Söz konusu grup sürekli "ocak" dedikleri, Ül- kü Ocakları Dergisi Malatya Temsilciliği'ne gidip- geliyordu. - Olaydan sonra da oraya gittiler. Hatta kanlı montlannı bile burada bıraktılar. - Ağabeyleri onlara arandıklannı söyleyip saklan- malarını istedi. Malatya'daki olay "yerel" görüldüğü için şimdi öteki kentlerde benzerleriyle karşılaşıyoruz. Istanbul'da 1 Mayıs kutlamalan sırasında polis- ten kaçarken MHP'ye tutulan Ali Rıza Narin, MHP binasında bir güzel dövülüyor. Pencereden sarkı- tılıyor. Dışanda kalanlar eline ne geçirirse vuruyor. Olayı görüntülemek isteyen gazeteciler kovalanı- yor, dövülüyor... Böyle bir olay demokrat bir dernek binasında ol- sa, şimdiye kadar on kez basılırdı. Olaydan sonra MHP Istanbul ll Merkezi'nden yapılan açıklamada şöyle deniyor: "Biz onu korumaya çalıştık. Camdan atlamasın diye de dövdük. Biraz ileri gidilmiş..." • -. Pişkinliğin bu kadarına pes. Ali Rıza Narin camdan atlamasın diye dövülüyor! Gazetecileri de herhalde olayı adam gibi görüntü- leyemiyorlar diye kovaladılar. Bütün bunlar olurken, MHP Genel Başkanı Dev- let Bahçeli Antalya'da, "Sevdam Türkiye, iktidar yürüyüşû" mitinginde konuşuyordu: Iktidarülkenin sorunlannı çözemez, MHPMec- lis'e girmeli." Dövecek adam anyorlarsa fena yer değil! MHP'yi 'düşman' ayakta tutuyor 12 Eylül'ün öncesinde ve sonrasında MHP'nin üstlendiği işlev, Susurluk kazasıyla birlikte daha da netleşti. MHP'liler 12 Eylül öncesi eylemlerinden yargılanırken birden zamanaşımı gelmiş ve yargı- lamadurmuştu... 1990'larda MHP'yi güçlendirenunsurPKKterö- rü oldu. Doğudan batı kentlerine gelen şehitler için düzenlenen törenler MHP gösterilerine dönüştü. 1994 yerel seçimlerınde merkez sağ-sol partilerin kalesi olan pek çok yerieşim yerinde belediye baş- kanlığını MHP aldı. özellikle Türkeş'in ölümünden sonra kamuoyu- na, "MHP'nin yeni bir görünüm aradığı, ölmesey- di Türkeş'in de böyle birgırişim hazırlığında oldu- ğu" haberleri yayıldı. MHP kongresi bunun böyle olmadığını gösterir- ken, sağ kamuoyu yine de bu partiye prim verdi. Son dönemde kimı MHP yönetıcilerinin tabana şu mesajlan verdiği söyleniyor - Bıyıklar kesilecek... - Artık salonlara girilecek... Yaşananlar gösteriyor ki, taban "kesme" sözcü- ğünü farklı algıladı. Salona giriş de demek ki dışa- ndan gelen olursa pencereden sallandırmak için- miş. Yakın tarihe baktığımızda MHP zihniyetini ayak- ta tutan, karşısına aldığı "düşman" oldu. Bir hare- ket düşünün ki, düşman ilan ettiği başka hareket olmazsa gelişemiyor, ayakta duramıyor... Hedefteki düşman devre dışı kalınca yenisini an- yor... i Enacısı daşu: . .• •-. Su başlannda onlann suç işlediğine inanmayan kişilervar... Yücel, Dishekimleri Odası Başkanı Tobip Odası seçimlerini Prof.Anoğulkazandı Istanbul Haber Servisi - Istanbul Tabip Odası'nın (İTO) seçimli genel kurulu tamamlandı. Seçimleri, Sağlıklı Toplum ve iyi Hekimlik tçin Güçbirliği adıyla liste çıkaran grup kazandı. Sağlıklı Toplum ve iyi Hekimlik tçin Güçbirliği Grubu, Demokratik Katılım Grubu ve tdealist Hekimler Platformu'nun yanştıği seçimlerdün Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi'nde yapıldı. Çeşitli semtlerden otobüs seferlerinin yanı sıra İbrahim Paşa Sarayı, Büyük Saray Mozaıkleri ve Ali Kuşçu Rasathanesi'nde rehberli geziler düzenlendiğı seçimleri Güçbirliği Grubu kazandı. 3 bin 200 hekimin oy kullandığı seçimlerde Sağlıklı Toplum ve tyi Hekimlik İçin Güç Birliği Grubu listesinden aday olan eski Başkan Prof. Dr. Orhan Anoğıd, 1696 oy aldı. Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Orhan AnoğuL Özcan Baripoğlu. Haluk Eraksoy, Mithat Kryak, Atilla Ongan, Namık Kemal Tartan ve Kürşat Yıldız." Seçimlere katılan Demokratik Katılım Grubu 814. tdealist Hekimler Birliği ise 700 oy aldı. İki grubun yanştığı tstanbul Dishekimleri Odası seçimleri de dün tamamlandı. 2 bin 38 diş hekiminin katıldığı seçimlen Prof. Dr. Taner Yücel başkanlığındaki "Buük Grubu" kazandı. Birlik Grubu 1436 oy alırken Demokrat Grup 514 o> aldı. Bursa Tabip Odası'nın kongresinde de Çağdaş-Demokrat Hekimler listesi seçimi kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog