Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

4 MAYIS 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yuptdışınöaki oyhakkı • İstanbul Haber Servisi - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Hasan Korkmazcan. yurtdışında yaşayan vatandaşlara oy hakkı sağlayan yasa çıkmadan Türkiye'de genel seçimlenn yapılmayacağını söyledi. Korkmazcan. bu konudakı yasal düzenlemeler hakkında, yurtdışındaki vatandaşlann yaşadıklan Fransa ve Almanya'da parlamento başkan yardımcılan ile içişleri ve dışişleri komisyonlan yetkilileriyle görüşmek üzere Türkiye'den aynldı. Karadayı Belçika'da • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanı Orgenaral Ismail Hakkı Karadayı. dün Belçika'ya gitti. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden dün yapılan açıklamada, Karadayı'nın"129. MC/CS Toplantısı ve Shapex '98 Konferansı'na katılmak üzere" Belçika'ya gıttiğı kaydedildi. Güneydoğuda operasyon • DtYARBAKIR (Cmnhuriyet Bürosu) - OHAL bölgesınde bır haftadır sürdürülen operasyonlarda toplam 91 PKK'lınin etkisız hale getırildiği açıklandı. OHAL Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada dün de Murat operasyonu çerçevesinde Bıngöl, Muş, Bitlıs, Dıyarbakır ve Şırnak'ta 15'i ölü 3'ü. yaralı 18 PKK'linin ele geçinldıği bildirildı. FP'de Refah yasakları • ANKARA (ANKA)- lstanbul Büyükşehir Beledıye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'm 10 aylık mahkûmıyeti sonrasında alarma geçen Fazilet Partısı, "^r&rgitay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'a RP'nin devamı olduğu gerekçesiyle dava açtna malzemesı vermemek içın bu partinin "Adıl Düzen", "Millı Görüş", "tslam Birliği" gibi ünlü söylemleri kullanmama karan aldı. FP'lilerin kullanmayacağı diğer söylemler arasında da "tnananlann partısi". "Hak geldı batıl zail oldu", "Batı uşağı" söylemler de yer alıyor. Ümraniye'de korsan gösteri • tstanbul Haber Servisi - Cmraniye Mustafa Kemal Mahallesı. 3001 Caddesi üzerinde dün akşam saat 20.00 sıralannda yaklaşık 100 kışilık bır grup korsan gösteri düzenledı. Emniyet yetkilıleri korsan gösteriye müdahale ederken polısin göstencileri dağıtniak içın havaya ateş açtığı gözlendi. Polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçan çok sayıda kişinin yakalanarak gözaltına ahndığı bildirildi. hsan hakları kurultayı • MANİSA (AA)-CHP Gençlik Kollan 'lnsan Haklan Kurultayı', Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu'nda dün başladı. CHP Gençlik Kollan Genel Başkanı Erhan Baydar. insan haklan açısından Manisa'nın önemli hale geldiğini, bu kentte işkence gören gençlerin direnerek kazandıklannı belirterek, "Manisa, işkence yapanlara bir diretmedir, rest çekmedir. CHP Gençlik Kollan da bu resti çekmek için Manisa'dadır" dedi. KalemH çete' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Parasız eğitim, özgür-demokratik üniversıte istemini duyurmak amacıyla Meclıs'te pankart açan ve örgüt üyeliği suçlamasıyla DGM tarafından toplam 96 yıl hapis cezasına çarptınlan öğrencilerin yeniden yargılanmasına 18 Mayıs'ta başlanacak. DGM'de başlayacak olan yargılama öncesi öğrenci aileleri ve avukatlar kamuoyuna destek çağnsı yaptılar. Yapılan açıklamada 'Adalet ve özgürlük ısteyen herkes' duruşmaya katılmaya çağnldı. CHP Bursa ve Sakarya kadm kollan hazırladıklan raporlarda, illerindeki dinsel örgütlenmelere dikkat çekti CHPTi kaduılardaıı irtica uyarısıANKARA (ANKA) - CHP'li kadınlar ha- zırladıklan raporlarla irtica uyansında bu- lundular. Bursa ve Sakarya kadın kollannın hazırladıklan raporlarda, ıllerinde özellikle eğitim alanında gerçekleşen dinsel örgütlen- melerdıle getirildi. Bursa ve Sakarya ıl kadın kollan. illerine ilişkin raporlan CHP Kadın Kollan Genel Başkanlığı'na sundu. Raporlarda özellikle i- ki ildeki dinsel örgütlenmelere yer verilerek irtica uyansında bulunuldu. Bursa il kadın kollannın hazırladığı rapor- da, Bursa'nın mevcut sıkıntılan ıçerisine bır de 37 bin öğrencısi bulunan Uludağ Üniver- sıtesı'nde filizlenen sıkıntılann eklendiği vurgulandı. Gençlerin sorunlarının Türki- ye'de yaşanan ekonomik sorunlarla birebir ilgili olduğu kaydedilen raporda, devletin 37 Terör öncelikli konu bin öğrenciden ancak 5 binine yurt sunabil- diği, geriye kalan 32 bin öğrencının bannma sorununa kendi başlarına çözüm aramak zo- runda kaldıkları ifade edıldi. Çaresızlık ıçin- de kalan öğrencilerin ikinci biryol olarak or- tak ev tutmayı denediği belirtilen raporda. "Öğrencilerin \e ailelerin bannma alanında yaşadıklan sorun tarikatları harekete geçiri- yor" görüşüne yer verildi. Raporda şöyle de- nildi: "•Okul öncesinden başlayan ilk \e ortaöğ- retimde okul, dershane ve vakıf-yurtlar ola- rak kurumlaşan tarikatlar üniversite öğren- cilerine de göz kırpıyor ve adeta onlan kap- maya çalışıyor. Kampusta. otogarda. öğrenci ailelerine yardımcı olunuyor. vakıf-evlerde ağırianmayaçalışılıyor. 'Abı' olarak isimlen- dirilen ve aslen imam olan kişilerce >önetilen vakıf-evlerde ağlanna düşürmek istedikleri gençlere ve ailelere çok az bir masrafla rahat vetemiz mekânlar sunuluy or. Ancak vakıf-ev veya y urtta konaklayan gençler bir süre son- ra y urtta devamlı namaz kılmaya. program- h din eğirimi görmeye zorianıyOT.'" Yurtlarda görevlı personelin çoğunun o- cak teşkilatından gelen ülkücüler olduğu kay - dedildi. Bursalı kadınların hazırladığı raporda gençlerin yalnız bırakılmaması. partinin var gücüyle sorunlan çözümleyecek yeni polıti- kalar üretmesı gerektiği vurgulanarak şu öne- nlerde bulunuldu: "Daha ilk ve ortaöğrenimdeyken öğrenci- leri ba/ı siyasi öngörülerle koşullandırmadan, tarikatlann etkisi altında kalmadan eğitilme- lerini sağlamalıvı/. Eğitimde adaleti \e fırsat eşitliğini gerçekJeştirmemiz, herkesin kaliteli eğitime kavuşmasını sağlamamız, parasız eği- tim i devletin temel bir ödevi kabul ermemiz, ezbere dayalı egirimi terk edip bilimsel, çağ- daş, araştırmacı ve uygulamaya dönük eğitim sistemlerini geuştirmemiz, bilgisayar ve ya- bancı dil öğrenimini sisteme katmamız gere- kir. Ucuz ama öğrenci gereksinmelerine uy- gun evler ya da yurtlar biçiminde seçenekle bannma projeleri üretmeliyiz." Oy kavgısıyla din ticareti Sakarya Kadın Kollan'nın raporunda ise halkın. köylünün bıiınçlenip, örgütlenmesı- ni istemeyenlerin oy kaygısıyla dıni siyasete alet ettikleri vurgulanarak, "Cumhuriyetön- cesi ve sonrasL, toplumumuzda irticadan da- ha zararİL daha korkunç bir tehlike olmamış- tır" denildi. Sakarya'da özellikle ilk ve orta dereceli okul idarelerinde Türk Islam Sente- zi'ni benimseyen kadrolann yer aldığının kaydedıldiği raporda, sağlık kuruluşlannın da farklı görüntü içermediği bildirildı. Bu durumu mevcut yönetıcilerin de bılmelerine karşın umursamazlıktan geldiklerı dile geti- rildi. Kadın kollan raporunda, Sakarya'da Nur- culuk ve Süleymancılık"ın çok etkili olduğu. bunlann yanında çok sayıda cemaatin de bu- lunduğu belirtilerek. en kısa zamanda bu kadrolann değıştırilmesı. yerine Atatürkçü, laik. demokrat olduğu ıspatlanmış. cesaretli kadrolann atanması gerektiği \urgulandı. Raporda. gericı kurumların malı kaynaklan- nın saptanarak kurutulması gereğıne de işaret edildi. Demirel bugün Tunus'a gidiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, De\ let Başkanı Zeynel Abidin Bin AB'nin davetlisı olarak bu- gün Tunus'a gidiyor. Iki günlük resmi ziyaret sıra- sında, Körfez krizi sonra- sındaki gelışmeler ve tero- rizm sorununun ele alına- cağı. bazı ışbirliği anlaş- malannın ımzalanacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Demi- rel'in Tunus gezisine Dev- let Bakanı Işın Çelebi. U- laştırma Bakanı Necdet Mearir. Kültür Bakanı Is- temihan Talay ve Tunzm Bakanı İbrahim Gürdal katılacak. Ziyaret sırasın- da gerçekleştırilecek gö- rüşmelerde ikili ılişkiler ve işbirliğinin geliştinlmesi imkânlan ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada ziyaretle ilgili olarak şu bilgilere yer ve- rildi: "Türkiye ile Tunus ara- sında tarihten kaynakla- nan yakın dostluk ve kar- deşlik ilişkileri meveuttur. Bu Uişkiler. iki milletin bir arada yaşadıklan üç yüz yK- lı aşkm bir süre içinde güç- lenmiş ve bugün aramızda- ki samimi ışbirliği anlayışı- nın temelini oluşturmuştur. Türkiye ile Tunus'un dış poUtika hedefleri birbirine benzerdir. Türkiye. Orta- doğu sorununun çözüm ün- de ve FUistin halkının meş- ru haklaruun savunuuna- sında Arap dünyası ile bir- likte hareket etmiştir. Cum- hurbaşkanı Demirel"in >a- pacağı ğörüşmelerde. böl- gesel sorunlar meyanında Ortadoğu barış sürecinin canlandınlması. Körfez krizi sonrası geüşmeler ve terorizm konulan gündem- de yer alacaktır." Açıklamada, Demirel'in temaslan sırasında Türkiye ile Tunus arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkıle- rin son durumunun da göz- den geçirileceği belirtile- rek "Ticaret hacminin art- tmlmasu yeni ışbirliği im- kânlanmn belirlenmesu kültür, turizm ve ortak çı- kartanmızı ilgilendiren di- ğer alanlarda ilişkilerimi- zin derinleştirilmesi yollan araştınlacaktır" denildi. Ziyaret sırasında; Veteri- nerlik Anlaşması. Turizm Işbirliği Protokolü ve Kül- rürel Değişim Programı imzalanacak. 1987 yılından beri devlet başkanlığını Zeynel Abi- din Bin Ali'nın yürüttüğü Tunus'un nüfusu 9 mılyon. Hızlı bir kentleşme süreci yaşayan Tunus'ta nüfusun yüzde 61'ınin kentlerde yaşadığına dikkat çekilır- ken: ekonominin önemli kalemleri arasında tanm. madencilik ve sanayi başta geliyor. Turizm ve yurtdı- şındaki işçı dövizleri de. ödemeler dengesindeki açığı kapatmada önemli dövız kaynağı sağlıyor. Tu- nus "Mağrip ülkeleri ara- sında modemleşmeye en açık olanı" sayılıyor. Ku- zey Afrika'nın önemli tu- nzm merkezlennden bın olan Tunus. özellikle Avru- palı turistlerin ılgisıni çekiyor. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART 68 kıısağı hedefe yiirüyör CEMİLCİĞERİM MERZtFON / ÇORLM - De- niz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü- seyin İnanın "TBMM'deonayia- nan 1§86 sayıb CMüm Cezalannın Yerine Getirilmesine Dair Ya- sa'nın yüriirlükten kaldınlmasr amacıyla 68'liler Birlığı Vak- fı'nın gerçekleştirdiği Samsun- Ankara yürüyüşü coşkuyla de- vam ediyor. Merzifon ve Co- rum' u geçen yürüyüşçüler bugün Sungurlu'da olacaklar. Merkezi Istanbul'da bulunan 68'liler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen ve üç gencin idam cezalannın ınfaz edıldiği gün olan 6 Mayıs'ta Ankara'da. Deniz Gezmiş'in mezan başında sona erecek olan yüruyüşe katılanlar uğradıklan il \e ilçelerde yoğun ilgiyle karşılanıyorlar. Saçlanna ak düşmüş yürüyüşçüler geçtik- leri yerlerde günümüz gençliği- ne 68 kuşağını anlatmaya çalışı- yorlar. Yürüyüşçüler. Deniz Gezmiş ve arkadaşlannın 6 Ma- yıs 1972 tarihinde idam edılme- lerinin yanlışlığını anlatıyorlar. 68'liler dün Merzifon ve Ço- rum'da da yine yoğun bir ilgiyle karşılandılar. 400 kilometrehk yolun tam ortası olan Çorum'a gelmeden önce Merzifon'da 68'liler Birliği Vakfı üyelerinm de katıldığı bır "forum" düzen- lendi. Merzifon'da düzenlenen etkinliğe katılan ktanbul Mıllet- vekili Ahmet Güry üz Ketenci. i- dam kararının kaldınlnıa^ı yö- nünde imza kampanyasının sür- düğünü. CHP mılletvekillennin TBMM'ye sunduklan yasa öne- risinin takipçisi olduklannı açık- ladı. 68den günümüze Türk solu- nun sorgulandığı forumda konu- şan Merzifon'un CHP'li Beledi- ye Başkanı Hüseyin İnsaL "Tür- kiye'de solun. aydınlann böyle bir yüruyüşe ihtiyacı vardı. Bu yürü- yüşe destek vermek her ayduiın görevidir. Bu yürüyüş, bize' yurt- taş' olduğu muzu anlatmah. 'yurttaş" olmafıkrini Türk halkı- nın kafasına sokmalıyız" dedi. Forum sırasında zaman zaman "Deıüzleryasıyor.savaşryor'" slo- ganı atıldı. Yürüyüşçüler Merzi- fon'dan aynlırken 68'lıler Birli- ği Vakfı Başkanı Haşmet Atahan THK'nin deri gelirinin elinden alınmasına tepki Türkkuşu'ndan protestolu kutlama ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Türk Hava Kurumu'nun (THK) eğitim çalışmalannı yürüten Türkkuşu Genel Mü- dürlüğü'nün kuruluşunun 63. yıldönümü buruk kutlandı. Hükümetin yayımladığı yönet- melikle kurban derilerinden sağlanan geliri THK'nin elin- den alması nedeniyle gösteriler siyah flamalar eşliğinde vapıl- dı. THK Genel Başkanı Atila Taçoy, "THK'nin mezannın kazıldığuıı. gerçek Atatürkçü- lerin kunımu aç midelere yem etmeyeceğini'' söyledi. Türkkuşu Genel Müdürlü- ğü'nün 63. kuruluş yıldönümü, Etimesguftaki Türkkuşu tesis- lerinde düzenlenen bir törenle, çeşitli hava gösterileri eşliğin- de kutlandt. THK'nin kurban derilerinden sağladıgı geliri elinden alan karann protesto edildiği törene hiçbir hükümet yetkilisi katılmazken yurttaş- lar yoğun ilgi gösterdi. Atila Taçoy, törende yaptığı konuşmada THK'nin dört bir yandan kuşatılarak boğulma noktasma getirildiğini söyledi. Taçoy. THK'nin kurulduğu yıllardaki kaynaklannjn yavaş yavaş elinden alındığını anla- ttı. Taçoy'un konuşmasının ar- dından hava göstenlenne ge- çildi. T-67. M-18 ve Antonov uçaklanyla yapılan gösterile- ri n ardından model uçak göste- risi yapıldı. Tören, Türkiye'de ve uluslararası platformdaki yanşmalarda çeşitli dereceleri olan paraşütçülerin gösteri leri- nin ardından sona erdi. Her yıl ayaklanna Türk bay- rağı bağh olduğu halde atlayış- lannı gerçekleştiren paraşütçü- ler, bu yıl gösterilerini siyah fi- lamalarlagerçekleştirdiler. Ay- nca tesis binasmda Türk bay- rağınm yanındaasılı duran bü- yük siyah bayraklar da dikkat çekti. kendisinı uğurlamaya gelenlere şöyle seslendi. "Tarih,68'Uleri haklı çıkarmış- Or. 68'liler giriştikleri devrimci mücadelede kaybettiler, ama ye- nilmediler. Tarihin sosyal pratiği içinde, insanlık vicdanında, asıl yenilen siyasi iktidardır. Son 30 yıldır uygiılanan terör. provokas- yon ve kışkırtıcdık. mahkeme ka- raıiannı uygulamama. hukukdı- şı y önetim. egemen güçlerin siya- set yapma biçimi oldu. Irkçılık. dincilik. devletin resmi ideolojisi oldu. Sosyal, kültüreL siyasaLetik, esterik her alanda ırkçı dinci eği- time, öğretinıe, yönetime ağıriık verildi. Milli kurtuluş sa\aşı ge- lenekleri, devrimci cumhuriyet anlayışı ve uygulayışı tasfiye edil- di. Dinin çıkan için değiL toplu- mun çıkan için çalısan soL sosya- list her türiü girişim ve örgütlen- me özgürtüğüne yaşama hakkı tarunmadı. Emperyalizmio,ulus- lararası tekellerin \e onlann gü- dümünde olanlann çıkarlan, ül- kemizin ve halkınuan çıkarian- na tercih edildi 1972 yılında, hu- kuka ve ahlaka. adalete, \icdana aykın bir şekilde Deniz ve arka- daşlan, egemen güçlerin bu poli- tikalan uygulayabilmeleri uğru- na idam edildiler. Denizlerin baş- laroğı yürüyüşü sürdürüyonız." IRMIKI AYDIN ENGİN Tam da yazının başlığının çağnştırdığı gibi. Merkez sağa neredeyse gazete ilanlan ile li- der aranacak. Yalım Erez ileri görüşlü politikacı rolüne so- yunmuş; merkez sağı birleşti- recek lider anyor. Söylenenle- re bakılırsa merkez sağın tek eksiği lider. Lider bir bulunsa siyasetteki çalkantı dinecek, ik- tidar istikrar kazanacak, sorun- lar çözülecek... Once merkez sağ denen si- yasal yapılanmaya bakalım. Refah Partisi (Şu Fazilet'e bir türiü alışamachm. Siz?), evet Refah Partisi, takıyye bulaşmış makyaj tazeleme çabalarına rağmen, merkez sağın bir par- tisi olarak değil, siyasal islamın partisi olarak tanımlanıyor ve merkez sağ Çiller'ın Doğru Yol'u ile Yılmaz'ın ANAP'ına tapulanıyor. Her iki partinin al- dıklan ve almalan olası oy oran- ları aritmetik olarak toplanıyor; ortaya "ANAP + DYP= Tek ba- şına iktidar" gibi tuhaf hesap- lar çıkıyor. ANAP ile DYP ara- sında ciddi bir çizgi farkı olma- Lider Aranıyor... dığı varsayılıyor. Sorun Çiller- Yılmaz itiş kakışının aşılması- naindirgeniyor. Çillerbirleşme- nin lideri olamayacak kadar "kirli", Yılmaz da birleşmeyi sağlayamayacak kadar "bece- riksiz" bulunuyor ve... Ve ister istemez merkez sağın tek ek- siği. ANAP ve DYP'yi biıieştire- cek, ortaya çıkacak yeni siya- sal örgütü (ANAYOL?) çekip çevirecek bir basiretlı lider olu- yor. Bu siyasal "tam" doğru mu? Bu tanıdan yola çıkılarak veri- lecek "yenilider reçetesi" has- tayı ayağa kaldınr, merkez sa- ğı derleyip toparlayabilir. sağa yatkın seçmen kitlelerınin oyla- nnın yüzde 40'ından fazlasını toplayabilir mi? Soruyu başka türiü soralım: Yeni bulunacak lider, dünkü DYP, bugünkü ANAP iktidarla- nndan farklı ne yapacak? Ekonomi profesörü Tansu Çiller... (Sakin ol Aydın Engin, sövüp sayma Aydın Engin, ağ- zını bozma Aydın Engin; ciddi bir siyasal yazı yazıyorsun, ya- zıya akıllı uslu devam et Aydın Engin). evet ekonomi profesö- rü Tansu Çiller, iktidarı sırasın- da bir 5 Nisan operasyonu ile enflasyonu önce yüzde 100'le- rin üstünefıriattı, ardından yüz- de 100'ün altına indirip başan nutuklan attı. Ekonomi dehası Güneş Ta- ner'i... (Sakin ol Aydın Engin, sövüp sayma Aydın Engin, ağ- zını bozma Aydın Engin; ciddi bir siyasal yazı yazıyorsun, ya- zıya akıllı uslu devam et Aydın Engin), evet ekonomi dehası Güneş Taner'i ekonominin ba- şına getiren Mesut Yılmaz, ik- tidarının ilk aylarında enflasyo- nu yüzde 10O'ün üstüne fırlat- tı, ardından yüzde 100'ün attı- na indirip başan nutuklan attı, atıyor. Çiller "özelleştirme"yi önüne temel hedef olarak koymuştu. Et Balık'ı ve SEK'İ yağma Ha- san'ın böreğiörneği haraç me- zat sattı. Bununla övündü. Koalisyonun büyük ortağı ANAP'ın ekonomi için önüne koyduğu ana hedef de özelleş- tirmeydi. Anlaşılan ona da Te- lekom'u haraç mezatlamak na- sip olacak; o da onunla övüne- cek... Ekonomiden başlayan fo- toğrafın geri yanını siz doldu- run. Dış politikada, demokra- tikleşmede, insan haklarında, 12 Eylül Anayasası'nın faşist lekelerden arrtılmasında, trafık- te, ulaşım ve enerji politikalann- da... sayın sayabildiğinizce ve sorun sorabildiğinizce, "Ç/7/er ne yaptı da Yılmaz yapmadı. Yılmaz ne yaptı da Çiller yap- madı?" Peki merkez sağın aranıp bulunacak olan yeni lideri ne yapacak? Sorun lider olaydı, zamanın- da bulunmuştu. Cem Boyner. Sıkıntı gerçekten lider olaydı, Cem Boyner merkez sağın tüm eksiğini kapatır, bir numara da büyük gelirdi. Ama olmadı. Olamadı. Çünkü Müslüman mahallesinde salyangoz sat- maya soyunmuş; Türkiye'nin merkez sağına, Batı Avrupa demokrasilerinin "muhafaza- kâr" partilerinin gömleğini giy- dirmeye kalkışmıştı. Gömlek birkaç numara bol geldi. Merkez sağın siyasal kadroları "Susurluk"suz, rant vurgunsuz, yurttaştan yüzde 80'e para (mevduat) toplayıp devletten yüzde 120'ye Hazıne bonosu almaya dayanan yasal "titancılık"s\z, üniversiteleri YÖK'lenmemiş, yurttaşlan kul- luktan kurtulmuş, dış politıkası barış omurgasına oturmuş bir Türkiye'yi sindiremiyorlar. Eski hamam, eski tas kaldık- ça tellak değişiminin anlam ta- şımayacağını halkımız yüzyıllar öncesinden kalma bir bilgelik- le vurgulamış. Yeni tellak da ay- nı hamamda aynı tasla yıkaya- cak olduktan sonra... Cindoruk 'Yeni bir hükümete ihtiyaç yok' BEKİR ŞAHtN GAZİANTEP- DTP Ge- nel Başkanı Hüsamettin Cindoruk. Türkiye'nın ne erken seçime ne de yeni bir hükümete ihtiyacı olduğu- nu ileri sürerek "Halk se- çim istemiyor, huzur isti- yor" dedi. Partisinın Gaziantep il kongresıne katılmak üzere kente gelen Cindoruk. Tür- kiye'nın düzgün bir seçim hukukuna ve hükümet fa- aliyetlerine ihtiyacı bulun- duğunu belirterek şöyle ko- nuştu: "Türkiye'nin ne erken seçime ne de yeni bir hükü- mete ihtiyacı var. Ben ülke- nin her yerini dolaşnm. Her yerde aynı ses var. seçim is- teyen yok. Yeni hükümet de istemiyoriar. İstedikleri tek şey huzur. CHP lideri Deniz Baykal 'Uzlaşma bitti. hü- kümet azınlığadüştü. Sürp- rizlerehazırolun" şeklinde açıklama yapıyor. Siyasette sürpriz olmaz. Ancak at ya- nşlannda sürpriz olur. Hü- kümet her şeye hazır. Hü- kümetin düşürülmesi için CHP'nin bir karan varsa. parlamento zemini açıktır. Gelip düşürür, sonuçlanna da hepimiz katlanınz. Bu çocuk oy uncağı değü." Erez'e eleştiri Bakan Yahm Erez'ı de eleştıren Cindoruk. "Siya- set işsiz güçsüz insanlann işi haline gelmiş diyor. Peki kimmiş bunlar, açıklasın* 1 dedi. Cindoruk, şunları söyledi: ""REFAHYOL hüküme- tini kurduran kendisi. İşsiz güçsüz birisi \arsa herhalde siyasete 40-45 yıhnı \eren biz değüiz. Türkiye'nin ba- şmı derde sokan da biz de- ğüiz. Türkiye'yi REFAH- YOL hükümetine mahkûm eden de biz değüiz. Türki- ye'yi REFAH^OL hükü- meti nedeni ile bunahma götüren, ara rejim tehlike- siyle karşı karşı karşıya bı- rakan da biz değiliz. Ağzı olan da konuşuyor. ağzı ol- mayan da." DTP Genel Başkanı Hü- samettin Cindoruk daha sonra partisinın ıl kongresı- ne katıldı. Zeydan: Oğlumun ölümüne sevindim HAKKÂRİ (Cumhuri- yet) - Demokrat Türkiye Partisi'nin Hakkâri tl Kongresi'ne katılan Hak- kâri Milletvekili ve DTP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Zeydan. burada partilere hitaben yaptığı konuşmada ılgınç açıkla- malarda bulundu. Kültür salonunda yapı- lan ıl kongresınde Zey- dan, DYP'den aynlış ne- denlerinden PKK'ye ka- tılan oğlu Yücel Zey- dan'ın ölümü %e örgütiin ikinci ismi Şemdin Sa- kık'm ifadelenne kadar bırçok konuda açıklama- larda bulundu. Zeydan. Güneydoğu sorunu ve PKK konusunda ise şun- lan söyledi: '•Sizlere 10 yıl önce söy- lediğim gibi bu bir terör örgütüdür. Kürtlere hiz- met için diye propaganda yapıyor. Ama amacı bu değit Kürtleri bitirmekrir. \akalanan örgütün ikinci adamı Şemdin Sakık söy- lüyor. Sakık diyor ki evet, bu örgüt dünya kamu- oyıında y^rleşmiş Ermeni lobisine bağlı olarak çalı- şryor. Bir Kürt davası için bu örgüt yola çıkmamış- tır. Evet Kürtleri bitirmek için çahşolar. Nitekim bi- tirditer. Aç kalan, sefil olan yine bizler olduk. bin bi- tirdiler. Dağda isek. hapLs- te isek. sefil isek. perişan isek, hep bunlann yüzün- den olduk. Oğlum için şurdadır burdadır diyor- lar. örgütün ikinci adamı. oğlum \ ücel'in 1994 yılın- da öldürüldüğünü itiraf ettL Oraya gidenin sonu- nun o olacağını bildiğim için üzülmedim. sevindim. Devlet bik bu konuda ba- na zaman zaman güven- medi. Hayırefendim.oğlu da dağda siyaset yapıyor dendL Ama çok şükür o- lay ortaya çıktı."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog