Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makale



Katalog


«
»

4 MAYIS 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 Eğitimde aeı tablo EBRUTOKTAR ANKARA - Mıllı Eğıtım Bakanı HDanet LTuğbayın, 7 yıldır yapılmayan eğıtım muşavırlığı smavını yaşama geçımıesıyle bırhkte, Turkı- ye'nm çarpık eğıtım tablosu da ortaya çıktı Sınavagıren 374 oğretmenden yalnızca 4'ü başanlı olunca, oncekı dönemlerde yurtdışına gon- denlen eğıtım musavırlen- mn duzeyı konusunda da kuş- ku gundeme geldı Sınavm, Öğrencı Seçme ve Yerleştır- me Merkezf nce (OSYM) 9 Ağustos'ta gercekkştınlme- sıne karar venldı Mıllı Eğıtım Bakanlığı. 3 yıllık sûre ıçın yurtdışına gon- derılecek eğıtım muşavın ve ataşe- sını belırlemek uzereÖSYMtara- findan gercekleş- tınlen sınavm ye- nılenmesıne karar verdı 22 Mart'ta yapılan ve açıkla- nan koşullara uy- gun 374 oğretmenın katıldı- ğı sınav, ulkedekı eğıtım ka- lıtesıne ılışkın ıpuçlan \ erdı Yalnızca 4 adayın kazandığı sınavda. oğretmenler Tur- idye Anayasası, devletyaptsı, uluslararası kumhışlar vego- revfea genelTurktarrtu,Turk devTİm tarihı ve Atatürkçu- Kık, \liffi EgMm Temel Yasa- sı, 657 sayılı Devlet Memur- hn Vasası.bakanhk merkez, taşra ve yurtdışı teşkilabnın işleyişi ve genel kulture" ılı^- kın sorulan yanıtlayamadı- lar 1991 yılından berı ger- çekleştınlmeyen sınav nede- nı> le daha çok "torpflK" oğ- retmelenn gorev yaptığı eğı- tım muşavırlıklennde ıse kor- kunçtablolar ortaya çıktı Ba- kanhk mufettışlennın, eskı Dış tlışkıler Genel Muduru FıkretGokdemir donemınde eğıtım muşavın olarak atanan • Eğıtım müşavırlığı sınavına gıren 374 kışıden sadece 4"ü başanlı oldu. bazı kışılenn usulsüzluk yap- tığını saptayarak başlattığı soruşturmanın tamamlandı- ğıoğrenıldı Mıllı Eğıtım Ba- kanı Uluğbav "a sunulan so- ruşturmaraporunda. "eğitim atoşesT ve "eğitim mü^viri" olarak atananlann bırcoğu- nun "yabancı dil bilmediğr. Turkıye'yı yurtdışmda "ba- şarryia temsfl edemediği'' ve u resmi yazışmalarda bulu- namadıgT saptandı 22 Mart'ta yapıian sınav da ba- şanlı olan 4 adayın muktesep haklannın ıse korunarak. söz- lü "Temsfl Yeteneği Mülaka- ü"na alınacaklan bıldınldı ÖSYM' de 9 Ağustos'ta sa- at 9 30'de yenılenecek yazı- lı sınava gırmek ısteyen aday- " lar. Dış Ihşkıler Ge- nel Mudurluğu'ne yadaılrrullıeğınm mudürlüklenne ye- nıden başvuruda bulunabılecek ABD. Avustralya, Isvıçre Hollanda, Isveç,Almanya\e Fransa ya gonde- nlecek eğıtım muşavın-ata- şe sınav Ianna gırmek ıste- venlerde şu koşullar arana- cak "Falaütevadayukseko- kul mezunu olnıası: eğitim müşavırhğı kadrosuna ata- nanlann bakanbK merkezva da taşra teşkilatında en az 12 yıL ataşe kadrolanna atana- eakiardaena/lOyılataşeyar- dımcdığı kadrosuna atana- caklarda en az 8yılhk hume- h bulunması; başvunı tari- hınden ıtibartn 3 Mİdır mer- ktv\ada taşra teşkıldtındaça- hşıyor olması. son 6 avlık si- dl notu ortalamasının en az lyi derecede olması, 07. 07.1992 tanhınden sonra ay- hktan kesme ve daha ağır dı- siplın cezası almamış. olması, erkeklerin askerlıkle ıhşkısı- nın kesılmışoiması, hjzmetm gerekordığıtemsflyeteneğine sahıp olması." Radyonun 'felsefe nöbetçisi 7.7 Yön FVl'de çarşamba akşamlan saat 21.00'de "felsefe nobetT tutan "nobetçi felsefeci" Zeki Taş, 1.5 yıldır rad- yoda felsefe progranu > apıvor. İnsanJan felsefey le duşün- meye yöneltmek ve felsefeyi sevdirmek amacıy la yaptı- ğı programın yoğun ilgi topladığını belirten Taş, İstan- bul Üniversitesi Felsefe Böİumu mezunu genç bir felse- fe öğretmeni. "Birilerinin, felsefenin nöbetini tutması gerektiği" inancıyla bu programı yapmava başladığıru aniatan raş, felseferün temelsorunlanndan yola çıkarak, gıincel olaylar u/erinde dinleyicilerinı duşundurmeye çattştığını soy luyor. "İnsanlan diğer canlılardan ayıran düşünme yeteneğjdir" diyen Taş, u Stand-up" komedi- lere karşı •*PhUos-up*" komedi tarzını da yay gınlaşürma- yaçalışıyor.(Fotoğraf YUSUFZİYA \Y) Ya ütopyalanmız olmasayclı?.. • Sızı boğan, kavuran, yaşamınızı kâbusa çevıren olaylann 'başka türlü'sünü de duşünün. Ütopyalannızı çoğaltın. paylaşın Ya ütopyalannız da olmasaydı?. ÜMÎTOTAN İZMİR-Nereye bakarsak ıçırnız daralıyor Bunalıyo- ruz, bıraz soluk alabılecek yerleran>oruz, eskı dostlann sıcaklığına sığınmaya çaba- lıyoruz. olmuyor. başaramı- yoruz Yautopyamız da ol- masaydı ne yapardık0 Lmudu kaybetmek yok Dûnyamızı nasıl guzelleştıre- ceğımızın düşunu kurmadan kurtuluş zor Bu nedenle utopyaların- dan \azgeçmeyenler her yıl bır araya gelıyorlar Duşler- den çıçek bahcesı yaratıp, so- luk alma firsatı yaratıyorlar tlkı 1994'teDatça'dager- çekleştınlen "'ÜtopyalarTop- lantısı"nın bu yıl (Carabu- run'dabeşıncısıyapılıyor 16- 19 Mayıs tanhlen arasında ütopyalarından vazgeçme- yenler. eğıtımle ılgılı kurduk- lan duşlen pay laşacaklar Bı- hmUtopyaveSOS Akde- nız Ağaçkakan dergılennın ortaklaşa duzenledığı etkın- lıkte bılım ınsanlan, çe\Te- cıler, aydınlar eğıtıme daır her şey ı gundeme getınp tar- tışılmasını saglayacaklar Lafı fazla uzatmıyorlar. "Velhasıl başka turlusünun de mümkün olduğunu bil- mek için utopyaya mecbur- SUDU/" dıyorlar Karabu- run'da. eğıtımle ılgılı herke- sın "eteğindekini dökeceği" toplantıya sızı de beklıyor- lar "Eğitinıbaşeğmekıni?", "Aktif eğJtMn". "Okul kitap- lanndarinsjyetçilik" konula- nnın da gundeme geleceğı LtopyalarToplannsı'na katıl- mak ısnyorsanız. sızın de pay- laşmayı ıstedığınız duşlen- nız varsa 0232-2241141 no- lu telefondan daha aynntılı bılgı edınebılırsınız Eğer utopyayla ılgılenecek zamanmız olmadığını duşu- nuyor. gereksız buluyorsa- nız, duş kurmayanlardansa- nız, hıç olmazsa televızyon- larda ızledıklennızden. ga- zetelerde okuduklannızdan. yetkılılenn soyledıklennden, ırkılerek baktıklarınızdan, korkuyla yaşadıklarınızdan "başka tüıiusunün" de o!a- bıleceğıne kafa yorun Ken- dınıze bıraz da soluk alabılecek olanak tanıyın Hıç olmazsa bu kadannı yapın Ben şanslı bır koşe yazanyım Haftalık yazı yazdığım halde ele aldığım bırçok konu, ya yazıyı yazdığım gun ya da gazeteye yol- ladıktan sonra, guncel oluvenyor Geçen hafta bınncısını yazdığım bu yağma ya- zısı da oyle oldu Yalım Erez'ın butün buyuk gazetelenn manset- lennde yeralan 'yozlaşanpolıtıka vepolıtıkacı' çı- kışı, SE bu ıkıncı yazıyı okumadan ıkı gun once Tur- kıye'nın gundemıne duşuverdı • • • Ulkemızde 195O'lı yıllandan ben 'gecekondulaş- ma'adıaltındagelışen 'toprakyağması' bu yağ- ma sonunda zengın olanlann sıyasal partılere ege- menlığı surecını başlatmış, bu sureç sonunda, tum ulkenın bır 'arabeskyağma kulturü'nun pen- çeşıne duşmesıne yol açmıştır Özal donemınde on plana çıkan soygun, 'ara- beskbırlıberalızm'öeğti, doğrudan doğruya 'ara- besk bıryağma kutturu'dur Çunku bu yağmada, devletın bır araç olarak kul- lanılması, hıçbır 'lıberal ekonomıde' rastlanama- yacak boyutlarda bır talanı ortaya çıkarmıştır Devletın denetım ve desteğıride gelıştınlen bu yağmanın uç ana alanı vardır 1) Gecekondulaşma ıle başlayan, sonradan ozel ve resmı kuruluşlann da katıldığı yasadışı 'toprak yağması' 2) Tahsıs, teşvık ve çeşrtlı 'resmı' ayncalıklann kullanılması ıle gelışen, nufuz suııstımalme daya- AYDINLANMA EMRE KONGAR Yağma Kültürü ve Kültür Bakanlığı lı 'mal ve hızmet yağması' 3) Usulune uydurulmuş ya da doğrudan usul- suz kredı tahsıslen yoluyla, devlet bankalan ara- cılığı ıle yapılan 'sermaye yağması' Bu uç alanda yapılan 'yağma' ıle, 'polıtıkacılık' bır 'zengnleşme' aracı olmuş, ulkenın pek çok kay- nağı, bırçok kışıye 'haksız kazanç' sağlarken ve- nmlı ve rasyonel olmayan bır bıçımde zıyan edıl- mıştır Bu yağmalann hepsının ortak ozellığı, hu- kuk dışı ya da hukuku zoriayan yontemlere daya- lı olması, devletın ıznı ve desteğı ıle yapılmış bu- lunması ve bu yağmayı gerçekleştırenler zengın- leşırken, ortak variıklanmızın yoksullaşmasıdır Ekonomık olarak uğradığımız pek çok 'gorun- mezzarann' yanında, başta Istanbul olmak kay- dı ıle buyuk kentlenmızın gıderek yaşanamaz' btr hal alması bu yağmanın gozle gorunur, gunluk ya- şamda algılanır sonuçlan arasındadır • • • Ulkemızın doğal ve tanhsel alanlan, Kultur Ba- kanltğı'nın koruması altındadır Bakanhk, yasalann kendısıne verdığı bu 'koru- ma gorevını', 'Kultur ve Tabıat Variıklannı Koru- ma Kurulları' aracılığı ıle yapar Bu kurullann, bakanlığın sıyasal baskılanndan ve 'yağmacı kulturun' aç gozlu ozlemlennden uzak tutulması gerekır Kultur Bakanlığı'nın butun kuruluşlannın topla- mından daha onemlı bır ışlevı bu kurullar yapar, çunku bu kurullann koruduğu alanlann yağmalan- ması, ulke zengınlıklenmızın doğa ve tanh bakı- mından, genye donulemez bıçımde yok olması so- nucunu doğurur 'Arabesk bır yağma kulturü' butun ulkeyı pen- çesıne alırken, pek doğal olarak, bu kurullann uzennde de buyuk baskılar oluşur Kurul uyelen, genellıkle konulannda uzman olan tarafsız ve ozerk mestek ve bılım ınsanlanndan oluş- tuğundan, 'yağmacı kultur' onlennde engel ola- rak gordukten bu kışılen harcamak ıçın, Kultur Bakanı uzennde 'sıyasal baskı' kurar Işte bu noktada Kultur Bakanlannın tanhsel so- rumluluklan ortaya çıkar Bakan, kuçuk hesaplar yaparak yenıden seçılmek ıçın delegelennı veor- gutunu tatmın etmek uğruna bu yağmaya destek mı verecektır yoksa bır devlet adamı sorumlulu- ğu ıle, ulkesının tanhını ve doğasını korumakla yukumlu olduğunu anımsayıp, koruma kurulları- nın arkasında yasalardan yana tavır alarak sag- lam bır dırenç mı sergıleyecektır'' Koruma Kurullan'nın kararlan bagımsız olduğu vebunlaraancakyargıdartırazedılebıldığMÇin yağ- madan yana olan bakanlar, kararlan değıştıreme- yeceklennden. onceden kurul uyelennı gorevle- nnden alır ve yerlenne ya bakanlık memurlarını ya da kendı sozlennı dmleyecek kışılerı getınrler Işte Istanbul'da Bogaz'dan sorumlu olan Ko- ruma Kurulu'ndakı gorevıne ıdan yargı karan ıle donen değeriı korumacı Oktay Ekınci'nın, hem de ıdan yargı karanna karşın, yenıden gorevden alınmasının onemı buradadır Ustelık Oktay Ekıncı gorevınden alınan ılk 'ko- rumacı uye de değıldır Yılmaz hukumetının DSP'lı Kultur Bakanı, Izmır'de Prof Numan Tuna ve is- tanbul'da Pnof Zeynep Ahunbay olmak uzere, aralannda bızzat kendı atadığı kışıler de olan 'ko- rumacılığı ıle tanınmış' bırçok uyeyı daha gorev- den almıştır Bence Denız Baykal, dışardan destek verdığı bu hukumet ıle seçım tartışması yapmak yerıne, 'yağma olayını' gundeme getırse, hem partısıne hem de ulkeye daha buyuk yararlar sağlar web sayfası: http^/remzi.com.tr/yazar.html Bolu Dağını ize GetiriyoruzBolu Tüneli, dünyanın en zor tünellerinden biri olarak kabul edilmektedir. Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Gerede arasındaki 90 km.'den fazla otoyol kesımıni trafığe açan uluslararası muteahhıtlık şirketi olan ASTALDI, kısa süre önce Bolu Tuneli'ndeki jeolojik sorunları giderecek yeni teknik çozumler geliştırmış ve bu çozumler konusunda Karayolları Genel Mudurluğü ıle mutabık kalmıştır. Tunelın geri kalan 1290 m.'sinde, her iki taraftan, "Pilot Tunel" adı verılen kuçuk bır tunel açılacaktır. Pilot Tunel, buradakı jeolojik zorluklar ve kaya kutlelerinın hareketleri konusunda dunyaca tanınmış uzmanların onceden bilgi edinmelerine yardımcı olacak, ayrıca katmanlar arasında binkmış olan suyu dışarıya boşaltarak dağın derinlıklerindeki çalışmalarm daha guvencelı yapılmasını ve tunelin omrü boyunca sağlam kalmasını sağlayacaktır. Bolu Dağı Geçişi Projesi, kaynaklarının Astaldi tarafından sağlanmış ve Italyan Hukumetının de finansman desteği vermiş olması sayesinde ılerleyebilmektedir. ASTALDI'nm ınsan ve ekıpman gucu bu buyuk düşünce ıçin her zaman hazır olmuştur. Astaldi tünelin program dahilinde açılması hedefini tutturacaktır. Tünel Hakkında Bazı Gerçekler • Başlangıçta 2 şeritli olması duşunulen Bolu Tuneli, 1993 yılında gidış-gelış yonlerinde 3'er şeride çıkarılmış, bu da guçlukleri en az on kat arttırmıştır. • 3300er metre uzunluğundaki çift tünelin şimdiye kadar %60'ı açılmıştır. • Kuzey Anadolu fay hattının yumuşak killerı boyle 3 şeritli bir çapta tünel açılmasını zorlaştırmaktadır. • Dağ çelik ankrajlaria desteklenmekte ve takviyeii beton kemerlerle kaplanmaktadır. • Dağın katmanları arasında birikmiş olan su, inşaatın bırçok kez durmasına neden oimuştur. • Beton kaplamanın aftma tünel boyunca plastik örtü döşenerek su izolasyonu yapılmaktadır. • Tünelin içerisindeki havanın sıkışık trafikte temiz kalabilmesi, havalandırma sistemi sayesinde mümkün olacaktır. Diğer Işler • 2400 m. uzunluğundaki viyadük gelecek yılın başında tamamlanacaktır. • Kaynaşlı kavsağından Hibaren asfartlama bu yıl başlayarak açılış tarihine kadar devam edecektir. STANDART TÜNEL ENKEStTİ PİLOT TÜNEL ENKESİT .TÛNELEKSEN! ÇİMENTO STABIllZASVONLÜ GERİ DOLGU KA0EMEBDTUU-11 ASTALDİ S.pA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog