Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

4 MAYIS 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 15 'Sol', Özal'ı öiiöviiyorTurgut özal m oturttugıı çarpık düzen suru\or Ozelleştırmeler hem çok karlı hem de stratejık kuruluşlam dek uzannor Rant zengmlen ulkede cırıt atnor Geiır dağılımındah uçurum gıderek açılnor Ekonomı ıç borçlanmamn ve para ovunlanmn sarmalmda Iktıdar ortağı DSP nın Dışışlerı Bakanı İsmaıl Cem Turgut Ozal ı goklere çıkam or " Turkıye 'de Özal zamanında dışa açılma hamlesı basladu Kendısını rahmetle ve şükranla antyoruz*" DSP Turgut Ozal a sahıp çikı\or da muhalefetçıhkoxna\an CHP nın lıden Demz Baykal farklı mı9 Ba\kal bundan tam bır \ıl once 2000yıhna donuk hedefinı şö\le açıklamıştı "İnanıyorum ki Ataturk'ün, Menderes'm, Demırel'in, Özal'ın Turkıye \e kazandırdıkları ılertemelerm 2000 7iyıllarda yaşanacak olanını sosyal demokrasi gerçekleşürecek." u Sol"da olduğımu ılerı suren partrferımız elma ıle armutları bırbırme karıştın\or Onun ıçın de ılkesel anlamda "sol"dan \oksun sıstem bır lurlu belını dogrultamıvor Ankara'da her okul bîr tiyatroDuşunun' 6 bın ogrencı \e ~00 oğretmen 260 a\n okulda 260 o\imu sahneıe ko\acak Ankara Okullaratası Tnatro Şenlıgı 11 \1a\ıs ta başla\acak Elmadagdan Çubuk a Çamlıdere den Be\pazarı nadeğın çeşıtlı ıl(,eleıdekı vuzlerce okul bırer tnatro\a donuşecek Egıtımı \e oğretımı derslıklerın dışına taşımak sanat tutkusunu \ eşertmek çagdaş duşunce \ e değer \argüarım da\amşma ıçınde one çıkarmak ıçın \ola çıkan şenlık toplumuna karşı sorumluluk du\an sorgulaxan, ureten \epa\la$an bıre\ler \etıştırme\ı amaç edınnor Bo\lesı genış bır kıtle\ı kucakla\an şenlığe onemlı katkılarda bulunan "Sanat Danışma Kurulu "nu tammakta \arar \aı tl Mıllı Eğıtım Muduru Behçet Yavuz II Mılh Eğıtım Mudur SSK sınavı£«A; RP h bugün FP h Necatı Çelık ın Çalışma \e Sosval Guvenlık Bakanlığı donemınde \apılan on bmlene kışının adeta bırbınm ezerek \arıştığı SSK memur sına\ım ammsarsımz SSK Genel Mudurluğu nce ışte bu sınavda \apılan usulsuzluklerle ılgılı bır soruşlurma vurutuldu Hazırlanan rapora gore 80 ada\ memurun ataması sozlu sına\ \apılmadan sma\ kazandırılarak gerçekleştırılmış 3 ada\ memurun okur-vazar bıle olmadığı anlaşılmış Bırada\ memur verıneağabeyım sına\a sokmuş 231 ada\ memurun ıse "siyasiparti uyesi " olduğu saptanmış Adü duzen sınavı dedığın bö\ le olmah Yardımcısı Gülseren Çalı DTCF Tnatro Bolumu araştırma gorevlısı Tülin Sağlam, DTCF Tnatro Bolum Baskanı Prof Dr \urhan Karadağ De\let Tnatroları Basın Ya\ın Halkla Ilışkıler Damşmanı Atılla Gürçay Ankara De\let Opera \e Balesı Mudur Yardımcısı Şenol Tiryakı TOB 41 Başkanı Tamer Levent TOBAV temsılcısı Oğuz Tunç Lluslararası Çocuk \e Gençlık Tnatroları temsılcısı Doç Dr Selda Öndûl Ankara Deneme Tnatıosu temsıhılerı Yılmaz Ozgun \ e Sıtkı Tekmen rejısor Kemal Başar Mahır Cano\ a Sahnesı Yenımahalle Sahnesı Altındağ Tnatrosu Ataturk Kultur Merkezı TESK METEM Salonu Yunus Emre Kultur Merkezı Yılmaz Gunev Sahnesı Gençlık Parkı, Sıncan Kultur Merkezı ve Erkan Yucel Sahnesı nde ızle\ıcı onune çıkacak oğrencılen onların coşkulu oğretmenlermı alkışlarınızla destekleme\e ne dersınız'7 Çokuluslu şırketlenn sımr tanımaz "anayasası" olaruk tanımlanan Çok Taraflı Yatınm Anlaşması (ÇTY4) görüşmelen, Fransa mn çekıncelerı nedenıyle altı ay ertelendı Ülus otesı şırketlere, ulusal degerlerı, yargı ve denetımı vok sa\arak genış haklar tanıvan anlaşmava Fransa, kulturel davatmalar nedemvle karşı çıktyor Anlaşmamn ılgılı maddesı. kühür sübvansıyonlanmn yalmzca Kültüp Bakanlığı haberdar mı?\erlı sanatçılara va\ınlara produksivon sırketlenne dağıtılamavacağını ongorüyot Bu ne demek' Dıyelım kı Turkrve 'de de\ let Vlusal Kurtuluş Savaşı ya da Cumhurıvet ıle ılgılı bırfilm çekılmesını ıitıyor tnına kaynak avırdı \e \erlı sanatçılar, vapımcılar da gorcv ustlendıler ÇTY4 'va gore, ış bu kadar basıt degıl Anlaşma, "Hayır" dnor "Türkiye Cumhuriyetı. sen bufilmi kendi sanatçılartnla, kendi yapuncUarınla gerçekleşüremez, ayırdığın paralan yalnızca yerti sanatçı ve yapuncılanna veremezsin." Ya ne olacak 9 Devlet, Ulusal Kurtuluş Savaşı va da Cumhurıvet fılmı ıçın uluslararası alanda ıhale açmak zorunda kalacak Metro Golden Maver Warner Bross, Unnersal gıbı yabancı film şırketlerı de "iş "e talıp olacakîar Kultur Bakanlığımız, çokuluslu şırketlenn vapım ve vonetmenhğım üstlendığı ' 'Çok KoUu Ahtapotun Dönüşûn adh fılmın vtzyona gırmek ıtzere olduğundan haberdar mı 7 Hıç sanmnoruz Kınlangıç fırtınasıBahar tşıgı nısanda eser hrlangıç firtınası Tam gulhatmılenn tomurcuğa durmak ıçın naz vaptığı günlerde Gulhatmıler Ankara mn a\lak sokaklannm kuxtu bahçelerınde saklanırlar Apartmanların azman golgesı abansa da üzerlerıne tahımde ma\ ıs yapıağı de\nldı mı çıçek açarlar Çocuk resımlerımn sozlügunde "m "dır hrlangıçlar Guneşe \ahn tıtrek "m "ler çızıktırılmışse eğer bılınır kı onlar kanatları hrlangıç fırtınasına \ akalanmış konuk goçmenlerdır Gulhatmılerle alışvenşlerı voktur pek Tek ortaklıklan \akasim tek duze alışkanlıklara kaptırmış kent ınsanının sezgı \oksullugundadır belkıde Gozucmla bıle farhna \anlamamamn alınganlığından olsa gerek, gulhatmılenn kımı mosmor uvanır sabuhlaru Kırlangıçlar hem koşuşturan ınsanlara hem de sabahlara kuskundürler Omuzların duştûgu adımlann eve bır an önce varmak ıçın sıktaştıgı ahllarda geçtnlen gunden kalma bınbır düşünce hnntısınm dıdıklendığı saatlerde çıkarlar orta\a Akşamustu gohvzunde \anhlanan haxlaz çığlıklan Bakanhklar da beledtve otobuslerınm fren gıcırtılanm bastınr \e deniı çokturiar' Yargıta\ ın çatısından Saracoğlu Mahallesı ndeh ağaçlann vuksek dallanna değın tepemızde bınlerce sıvah nokta mnaşır durur 1$ çıbşı \olunuz Kızıla\ tamfina duşerse Ankara mn hrlangıçlan ıle tanışın İalmz bahçelerdeh gulhatmılene çör kırpm "Kent" denen derebe\ ınden odunç aldığmız tutsaklığı anlık olsa bıle kuşatm Yaşam sevgısımn hrlangıç fırtınasına tutıılıın DLYURU EZİNE tCRA TETKİK MERCİİ HÂKİMLİĞİ'\DE\ 1996 35 E 1997 20 K Davacı kendısıne asaleten Zergun e \elaveten Emıne Yumuşak tarafmdan davalılar Yakup Gurdal Yumuşak vs alevhıne açılan ıstıhkak da\asımn va pılan açık yargılaması sonunda Davacı dava dılekçesı ıle Ulukoy 491 parsel- de buiunan ışler vazıvettekı mandıramn tapu kaydmdâ eşı muns Yakup Kad- n Yumuşak ıle 1 2 oranında malık olduklarmı davalı Yakup Gurdal ındaeşı- nm ılk eşınden olma oğlu olduğunu mandıramn ışletmesının davalıya venl- dığını da\a!ımn da borçlanması netıcesı hacız ıcra takıplerıne maru2 kaldı- ğını Ezıne Icra Mudurluğu nün 1995 9 P savıhdosyası ıle ıcra takıbı vapıl- dığırıı, takıbm kesınleştığını kendısı Lapsekı Çardak ta orurdugundan ışlem lerden haberdar olmadığını satışın durdurulması ıle ıstıhkak talebınde bu- lunmuş mahkemenın 19 6 1997 tanhlı 1996 35 esas 199"? 20 karar savılı karan ıle davanm reddıne karar venlmış ışbu kararı davacı Emıne \umuşak tem\ ız talebınde bulunmuij olup ışbu karar çzetı ve temv ız dılekçe^ı ozetı ıla- nen adresı bulunamayan ve teblıgat*tapılın>ayaH davah MuğlaGokovadae$> hemşıre Şengul Yumuşak >anmda, mukun davah ^akup Gurdal 'Vumuşak'a teblıgat verıne geçerlı olmak uzere duvurulur Basin 12259 HAYVANLAR ismtL GVLGEÇ KtM KİME DUM DUMA BEHIÇAK KOCAELİ 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLIGAT 1996 4983 \lacaklı Musa Akgul Borçlu Hamdullah Vıldınm Venı Mahalle Erdıl Sokak No 38 Izmıt Borç mıktan >3 ^06 000 - TL Borçlu Hamdullah Yıldınm m Yenı Mahalle Erdıl sokak no 38 tzmıt adresıne çıkanlan odeme emnne ha\ ı adlı teblı gat bıla teblığ ıade edılmı^tır Kocaelı Emnıvet Mudurluğu Kuruçeşme Karakol Amırlığı94 1997tanh"'31 savılıvazılanıleborçlununbelırtılenadresvecıvarın- da araştınlmış olup adresı te&pıt edılememı* olduğu bıldınldıgınden ılanen teblı- gat yapılmasına karar venlmı^tır \ukanda vazılı borcu ışbu odeme emnnın teblı- ğı tanhınden ıtıbaren 45 gun ıçınde odemenız vıne borcun bır kısmma ve\a tama- mına veva alacaklmın takıbıne karşı bır ıtırazınız varsa yıne bu odeme emnnın teb- lıgı tanhınden ıtıbaren 22 gun ıçınde açıkça ve sebeplen ıle bırlıkte tcra ve Iflas Kanunu'nun 62 ncı maddesı hukmu geTeğmce dılekçe ıle ve^a bozlu olarak ıcra daıresme bıldırmenız kıra aktı ve sozleşmedekı ımzanızı kesın ve açık olarak red- detmedığınız takdırde aktı kabul etmış savılacagınız vııkandakı surelen ıçınde borcu odemenız veva ıtıraz etmezsenız alacaklınm telkık mercımden tahhvemzı ıstevebıleceğı \e kesınleşen kıra alacağından dolavı da hacız talep edebıleceğı ıla- nen ıhtar veleblıg olunur 17 12 199" Basın 18274 DERELİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1992 20 Esas 199T3"Karar Gıresun ılı Derelı ılçesı Kuzca mahallesınde kaın İO"' ada 14 parsel savılı ta^ın mazın tespıtıne vonelık olarak davacı orman ıdaresınce mahkememıze açılan ka- dastro tespıtıne ıtıraz davasının vargılama>ı wnunda "davanın kabulune" ılışkın olarak venlen (dava konusu taşınmazm Hazıne adına orman olarak tescılıne ılış- kın) 3 9 199" 7 tanhlı karann teblıgı esnasında rumaramalararağmen teblıgata \a rayan açık adresı tespıt edılemeven olu tespıt mahkı Ahmet Eser mırasçısı foraman Eser e mahkeme ılamırun ılanen teblığuıe karar venlmışolmakla davah olan Ah- met oglu 1946 doğumlu Toraman Eser e ışbu ılanın vavınlandıgı tanhten ıtıbaren 15 gun sonra mahkeme ılamının tebhğedılmış savılacagı hususu 7 201 savılı Teb- lıgat ICanunu nun ılgılı hukumlen uvannca ılanen teblıg olunur Basın 7441 HARBİ SEMİH POROY EMİRDAĞ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1996 136 DavacılarCevlanKarahısarhvs vekıllen\v ^vşeSantarafındandavalıHasan Bağseven aleyhıne mahkememıze açılan tespıte ıtıraz davasında Emırdağ ılçesı Karacalar Ky de kaın 12^ ada 9 ve 36 parsellenn kadaitro tespıtının vanhş vapıl- dığından baiusle açılan davada vurt ıçınde bulunup avik adreslen tespıt edıleme yen Fatma Eryürûk Abıdın Bağseven A Kadır Demır Kemal Ervoruk Nazıre Can,Necmettın Karahısarlı nın teblıgata\arar açık adreslennın bulunamaması ne denıvle kendılenne vurt ıçınde vayınlanan gazetelerden bın>mde ılanen teblıgıne karar venlmıştır Adı geçen dahılı davalılann duruşma gunu 22 0" 1998 tarıh saat 09 55 e bırakılmıştır Duruşma gunu adı geçenlenn mahkememız salonunda hazır bulunması veva kendılennı bır vekılle tem;,ıl ettırmelen aksı takdırde vargılama vavokluklanndadevamedılıp karar \enleceğı ılanen teblıgı olunur Basın 18013 ÇORUM BİRİNCİ ASLİ\E HUKUK M4HKEMESİNDEN 1996 203 1- Sadullah (Kavaoğul) Mustafa oglu. 2- Salıha (Kuşçuoglu Hacı Ömer kansı) 3 Fatma Kuşçuoğlu Hacı Ömer kızı) DavauNıhat Arasvekılı \\ Lgur Kûçuktarafin- dan davalılar Alı \ras vs aleyhıne açılan tapuda bim tashıhı da\asının vapılan vargı lamasısonunda DavanınkabulüıleÇorummerkezÇepnımahallesı^ahıte 6 P pafta 30 ada 331 parsel 25 de layıtlı gaynmenkulün 4320 103680 hısse Tralıkı olarak go- zuken Emıne (Kuşçuoglu Nun kansı) nın wnının Emme Buy'ukvabacı olarak düzeltıl- mesme2611 199 7 tanhve 1997 504 savı ıle karar venlmıştır \ukanda ısmı yazılı da hılı davalılann adreslen meçhul olduğundan dava dılekçesı ve duruşma gunu ılanen teb- hgedılmış olup karann da ılanen teblıgıne karar venlmıştır işbu ılanın >aymlandığıta nhten ıtıbaren 1 ^ gun ıçenMnde temyız edılmedıgı takdırde hukmün kesmleşeceğı ka- rar yenne kaım olmak uzere ılanen teblıg olunur 18 3 19% Basın P14'1 MIRMIRLAR LĞVRDLRAK ...AMA LMı ÇORUM İŞ MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1997 IV) Davacı SSK vekılı Av Asuman Tolun tarafmdan davalılar Mehmet Ozturk ve Ak Sıgorta alevhıne mahkememızde açılan rucuen alacak davasının vapılan açık vargüaması sırasında%enfcn ara karan uvannca Davalılar Mehmet Özturk adına duruşma gununu bıldınr davetıve çıkartıldıgı ancak adresinm tespıt edılemedığın- den bılateblığ ıade edıldığı ve vapılan zabıta soruşturmasi ıle de adresının te^pıt edılemedığınden ılanen teblıgat vapılmaMna karar verılmıştır Davah Mehmet Oz- turk un > argılamanın bırakıldıgı 19 6 1998 tanh \ e saat 09 00 da mahkememızde hazır bulunması veva kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı aksi halde vargılama- >a Nokluğunda devam edıleceğı ve karar venleceğı duruşma davetıvesı jenne ka- ım olmak uzere ılan olunur Basın 18036 TARİHTE BUGÜN MIMTAZARIKAK SOĞUK SAVAŞIN !LK Y/UARINDA. 4 Mayıs 0943} GÖRÜŞ BEDRI BAYKAM Akit Gazetesine Bazı Sorular Akrtgazetesı, 27 Nısan 1998 gunku sayısında, "Akıt'/n at&st ve elı kanlı terör orgutu ıle anlaşma yapttgı ıftırası - nı atanlar ve bunu yayımlayanlar ıddıalannı ıspat etme- d//fçeşerefe2d/rter"dıyebaşhkatmış Gazete aynca"6eş yılayaklaşan 1680gunlukyayınhayatımızda Akıtgaze- tesmın tek bır nüshasında tek bır habennde ateıst PKK yt savunurmahıyette bıryazı bulunmaz" dıyor Kımın kımın- le hangı anlaşmayı yaptığını ben bılemem ve takıp ede- mem Ancak ben elımdekı arşıvden ve somut yayımlan- mış yazılardan yola çıkarak herhangı bır konu hakkında duşunebılırım Benzer ideolojık sıyası fıkır taşıyan yayınlar kımı za- man bırbırme destek vermek ıçtn karşılıklı ılan ahşverışı yapariar Orneğın geçmışte yayımlanan Ataturkçu De- vınım dergısı ve Cumhunyet gazetesı bırçok defalar kar- şılıklı bırbırlerının ılanlarını yayımlamışlardır Bu alışverı- şın olabılmesı, yayın organlarının genış ortak paydada buluşmalan ve guçlu bır gazetenın benzer bır ıdeolojıyı taşıyan yenı genç bır yayına destek vermesıdır Devınım ve Cumhunyet arasındakı ılışkıde genış ortak payda, odun- suzKemalızm, demokrasi, ınsan haklan vedevnmcılıko\- muştur Beş yıldır yayımlandığını soyleyen Akıt gazetesı on- ceden "Beklenen Vakrt" adıyla çıkıyordu Daha sonra anladığım kadanyla ısım haklan ve benzerı sorunlar yu- zunden unvanlarını degıştırıp eskı ısımlerıne son dere- ce benzeyen "Akıt" adını aldılar Btrıncı sayfa yayımla- nnda belırttıklen gıbı buyuk çoğunlugu aynı kalan kad- rolanyla yuruttuklen yenı gazetelerı Be$ yıldırçıkıyor" yanı kendılenne gore de "Beklenen Vakıt"ın devamı Elımde, 6-12 Ocak 1995 tarıhlı Taraf dergısı var Hanı şu kapağında Hoşgeldın 95, Hoşgeldın Savaş' başlığı taşıyan ve ıçınde Onat Kutlar'ın olumuyle sonuçlanan The Marmara Otelı bombalanmasını oven 'Allahsız Onat Kutlar ağır yaralandı' dıye sevınç naraları atan utanç belgesı Tesadufe bakın kı bu dergının yedıncı sayta- sındakı bır ılan duruyoronumde Sagaltta Gazete oku- manın tam vaktı" dıyen bır "Beklenen Vakrt" ılanı Aynı sayfada bır de "Hıkmet Seyyat" ımzalı bır makale var Adı "Turkler ve Kürtler ıçın bırlıkte kurtuluş programı - 2-" "Baştan sonaışgalı çozmenınyolu eşzamanlııhtılal ve Bırlıkte kurtuluştur" gıbı rfadelerie dolu yazısı şoyle bıt- mektedır "TCırk ve Kurt halkı Kemalızm ı hedefalmalı dır Şark Cephesı nı kaybetmenın Garp Cephesı nı de kay- betmek demek olacağı ve aynı şekılde Turk kurtuluş ha- reketının sustunjlmasının Kurt halkını yıne aynı zulmun pençesıne ıteceğı unutulmamalıdır Aynı Taraf dergısının 1 Ekım 1997 tanhlı sayısında 28 sayfada 'İBDA-C Şark Raporu' başlıklı bır yazıda Kur- dıstan hantası çızılmekte ve Guneydogulu vatandaşla- nmız ısyana teşvık edılmektedırler 'Şu 1yı bılınmelıdır Bugun Kurdıstan'da TC nın tankı topu ve ışgal kuvvet- lennden başka hıçbırşeyı kalmamıştır Yazının butun ge- n kalan bolumu daha da ılerı gıderek dırekt bır PKK rek- lamına donuşmekte İBDA hareketının de bu bolgeler- de guçlenerek bu altyapıya destek verdığını anlatmak- tadır Buradakı alıntılarınsanın ıçını kaldıran bırortam oluş turyyor "Bugun PKK tek başına yanı (ML) anlayışıyla bu duruma gelmedı Halkın buyuk bır kısmı zaten re/ımden nefretedıyordu PKK halkın 70yıllıkbaskırejimındençek- tıklennı kullanmasını bıldı" Yazının sonu ıse PKK hareketının gıttıkçe Islamlaşa cağının umıdını yaymaktadır Dergının gerı kalan bolu- munde sayfalarca PKK reklamı ve eylem tanıtımı vardır Taraf la yakın "kardeş ' ılışkılerınde olan aylık Tahkım dergısınde ıse Aralık 1994 sayısında 12 ve 13 sayfa- sında 'İBDA-Ccoyotte" ımzasıyla Mustafa Dinçel ın Dev- nm dergısınde çıkan yazısına bır yanıt venlmıştır Işte sı- ze bır alıntı "Kurt hareketıne endekslenmek yanlış de- ğıldır Zıra, son on yıllık donemde gundemı en çok zor- layan ve pratığı hatın sayılır olan tek hareket PKK mer- kezlı Kurt Ulusalcı Hareketı 'dır Yoksa sız TC dostu ve "go- zuaçık" Kemalıst mısınız 9 ' Yanı beyefendılerın duşma- nının duşmanı dostları olmuş oluyor 1 Bu alıntılardan sonra Akıt gazetesı şu soruları yanıt lamalıdır 1) Beklenen Vakrt ve daha sonra Akıt adıyla çıkar- ken bu gazetelerde Taraf Akıncı Yolu Tahkım gıbı PKK ıle ışbtrlıgı ve şıddet çağnsı yapan koktendıncı yayınla- nn ılanı yayımlanmış mıdır'' Bu dergılere ve temsıl ettık- lerı İBDA-C orgutune kaç kere yazılarınızda referans ya- pılmıştır? 2) "Beklenen Vakrt" ve Akıt'ın (burada orneğını ver dığımız Taraf dergısınde yayımlanan ılanı dışında) bu te- ror orgutu yayımlarında kaç tane ılanı yayımlanmıştır'? 3) Bu dergılerın sozunu ettıklen konularla haşır neşır olan Akrt ve Beklenen Vakrt burada bazı alıntılarını koy- duğumuz bu yazılan lanetleyıp eleştırmış mıdır'? Bun- lara yanıt vermış mıdır 9 Muslumanlan Guneydoğu da "TC ye karşı savaşa çağıracak kadar açık konuşan bu kendını bılmezlere haddını bıldınp, Cumhunyetı ve onun askerlennı savunmuş mudur? 4) Bu PKK yanlısı ve PKK- Şenatçı ışbıriığını oneren İBDA-C ısımlı teror orgutunu, Akrt gazetesı hıç suçla- mış veya hedef almış mıdır? Onların şıddet çağnlarına karşı bır savaş başlatmış mıdır? 5) Kemalızm'ı, Turkıye Cumhurıyetı'nı, 1923 dev- nmını yerden yere vurmaya çalışırken, yıllardır her sa- yısında Akrt ın Ataturkçu Cumhurıyetımıze karşı kullan dığı mantık, dıl ve bolucu teror orgutunun kullandığı dıl tesadufen mı bu kadar benzemektedır? 6) PKK ılışkısı ıddıalarını ortaya atanlara karşı "şeref- sızler" dıyecek kadar bu konuya hassasıyet gosterdığı- nı ıddıa eden Akrt gazetesı bu goruşlen açıkça teşvık edenlerı nasıl ılan vererek desteklemıştır? Bu yanıtlar çok aydınlatıcı olacak veınsanlar şayet boş yere suçlanıyorlarsa boylece aklanmış olacaklardır1 E-maıl adreslen baykamc u superonlıne com bedbayc6furk net Fax: (0212) 227 34 65 BULMACA 1 2SOLD\\ S\G\ 1/ Afvon ılındebır kaplıca 2/ Batı Anadolu kov >ığı dı Kostebek 3/ ' - - Tollu Un lu ressamımız Memelılerdeprote ın metabolızması nın son urunu olan veıdrarladışanatı lanmadde 4/Rüt besızasker Camı mescıt gıbı verler de >apılan dınsel konuşma 5/Öçal mavı amaçlayan gızlı duşmanlık Neodım elementının sımgesı \n- 1 lamlı ız 6/ ttalyan mutfagı na ozgu bır tur makama ve meğı 7/Bır gıda maddesı Buvukkadın hatun hanım 8/ Eskı dılde vuz çehre Basık, loş \e nemlı >er 9/ ls lam ınanışına göre kıvamet gunu butun ölulenn duılerek toplanacağıvennadı Utan madu>gusu Q YUKARIDANAŞAĞIY4 M 1/ Afvon ılınde başka bır kaplıca Gozde sanva çalar kestane rengı 2/Çıkannıbılen vurguncu dalaverecı 3/Bırkımsevıko tuleme verme Neptunvum elementının sımgesı E^kı Mısır da guneş tannsı 4/ Tuzaga duşurulen şe> ^sık suratlı V Kazan da >etennce mavası gelmemış hamurun ıçınde bekletılerek dm lendınldığıdennmadenıtekne 6/ÇınveJaponva daovnananbır stratejıovunu Lenfdüğumlenvangısı 7/fgdışedılmışerkeksı ğır Eveekmekle — goturmevı Boylehavalardaunuttum (OrhanVelı) 8/lskandınav ulkelenne ozgu eskı bır uflemelı çal gı Kopek Bırgosterme sıtatı 9/llışkılerde olçunun. bıçımın onemsendığını gösteren tutum
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog