Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 MAYIS 1998 PAZA, 14 TELEVKYON GüNÜN FiLMLERİ Aşk Hikâyesi 10.00 Show TV Dram s^S Ölümcül hastaîığa yakalanan yeni evli genç \^J bir kadınla, acı gerçek karşısında yaşamı ka- raran kocasinın yaşadıklannı konu alan fılmin yö- nefmenliğinı Nejat Saydam üsflenmiş. Başrolle- rinde Deniz Gökçer, Salih Güney. Yıldınm Önal yeralıyor(l971) Kurtar Beni 11.00 atv Duygusal /ÇX Kötii yoldan kurtardığı kadınla evlenen birca- v£/ mi imamının sonu kaniı biten aşk öyküsü. Fiim, Islamiyetin insan yaşamındaki önemine deginen ve gerçek esenliğe ancak bununla ulaşılabilece- ğini savunan, tartışmaya açık bir dinsel deneme. Yönetmen: Halit Refığ. Oyuncular: Gülşen Bu- bikoğlu, Tatat Bulut, Tanju Gürsu (1987). 13.50 / Kanal D / Şafakta... Aynntı yanda Camdan Kalp 15.05 TRT 1 Dram Havatından bezmiş birsenaryo yazan ile dert- lerine çözüm bulmaya çalışan hizmetçi Ki- raz'ın öyküsü. Yönetmen: Fehmi Yaşar. Oyuncu- lar: Genco Erkal, Şerif Sezer. Seni Sevmek™ 16.15 Show TV Dram /7^\ Babasını mahkûm ettiren avukatla öç almak yfJ ıçin e\ lenen. gerçek suçlulan bulduktan son- ra da avukata âşık olup mutlulufu yakalayan genç bir kadmın öyküsü. Yönetmen: Orhan Aksoy. Oyuncular: Ediz Hun. Filiz Akm (1971). Bu Gece ve... 20.00 HBB Duygusal (Tonight and Every Night) - Bir kabare şar- kıcısı olan genç bir kız. Kraliyet Hava Kuv- vetleri'nde pilot olan subaya âşık olur. Bunun üzerine genç kız. çok sevdiği mesleği ile aşkı ara- sında bir karar vermek zorunda kalir. Yönetmen: V'ictor Saville. Oyuncular: Rita Hayvvorth, Lee Browman. Janet Blair. 2CU5/CINE5/Ateş... . Aynntı yanda Köstebek 21.00 TRT 1 Macera /fN (The Man Inside) - Gerçek olaylardan yola >3/ çıkılarakçekilenbufılmde;GuntherWallraff adlı başarılı birgazetecinin kılık değiştirerek Av- rupa'nın en güçlü gazetesi olan The Standart'a gir- mesini ve döncn dolaplan ortaya çıkarmasını an- latıyor. Yönetmen: Bobby Roth. Oyuncular: Jur- gen Prochnovv. Nathalie Ba>e. Peter Coyote (1990 ABD-Fransa. 93 dk). Tokyo Z a m a m 22.00 Kanal E Güldürü (Living on Tokyo Time) - Kyoko, Califor- nia'yayerleşmekisteyen I9yaşındagüzelbir Japon kızıdır. Yeşil kart alabilmek için birisiyle evlenmesi gereklidir\eevlenecegi kişiyi bulmuş- tur. Yönetmen: Steven Okazaki. Oyuncular: Mi- nako Ohashi. Ken Nakagavva (1987ABD. 83 dk). Kaba Güç 22.20 TGRT Bilimkurgu (The Centurion Force) - Los Angeles 2037... Ozon tabakasındaki delik alabildiğine büyü- müş ve şehri çöle çevirmiştir. Hiçbir doğal kay- nağın var olmadığı bu yıllarda yaşamaya çalışan halk. şehrin iç mahallelerinde kurulmuş olan ve güneş enerjisiyle çalışan seralarda yetişen besin- lere tnuhtaç durumdadır. Daha da kötüsü, içilebi- lecek tek su da burada bulunmaktadır. Yönetmen: Troy Cook. Oyuncular. John Savage. Jennifer Barker. Charles Napier. Rhino Michaels. 00.30 / Show TV / Kiralık... Aynntı yanda 00.30/Kanal D / Havaalanı Aynntı yanda Rüzgânn Gölgesinde 00.30 ctv Macera (İn the Shadow of the Wind) - Stevens Bra- un. beş vıl önce aynldığı Kanada'daki küçük balıkçı köyüne geri döner. Daha önceleri aykın davranışlan. kiliseye ve rahibe karşı alaycı tavır- lanyla tüm adanın tepkisini alan Steven'm dav- ranışlan pek değişmemiştir. Yaşlı babası ve an- nesini akıl hastası kardeşiyle birlikte bırakıp gif- tiği için ailesi de hâlâ ona karşı öfkelidir. Bir sü- re sonra işler köyü terk ettiği günlerdeki gibi ka- nşacaktır. Yönetmen: Yves Simoroau. Oyuncu- lar: Steve Banner. Charlotte Wlandrey. Vahşi Kralbk 01.00 interstar Macera , (Kingdom of the Blind) - Al, dört yıl önce emekli olmuş başanlı bir dedektiftir. Güzel karısı Jeanna. kocasının kirli işierden elini eteği- ni çekmesini isterken, Al'in geçmişindeki karan- lıklar onu gittikçe olaylann içine itmektedir. Yö- netmen: Nick Vailelonga. Oyuncular: Michael Biehn, Nick Vailelonga. Yalnız Yıldız 01.10 Kanal 6 Macera ©(Lone Star) - Kimi insanlar Texas'ın Birle- şik Devletler'e katılmasını, kimiieri ise Mek- sika ile anlaşarak sınırlarını genişletmesini ve böylece Birleşik Devletler'den daha üstün olma- sını istemektedir. Day, Birleşik Devletlergenera- li tarafından Texas'ı katılım konusunda ikna et- mekle görevlendirilmiştir. Ancak bu. hiç de ko- lay olmayacaktır. Yönetmenligini Vincent Sher- man'ın üstlendiği yapımın başrollerinde Clark Gable ile Ava Gardner oynuyor. * (G) (?) (S) O Yabana İzleyin Orta Değmez ° Q YerH UYDULAR RTL 11.05 Reıch und Schön 11.35 Sunset Beach 12.30 Familien Duell 13.00 Punkt 12 13.30 Notruf ta glich 14.00 Stadtklinik 15.00 Barbel Schafer 16.00 llona Chnsten 17.00 HansMe- iser 18.00 Teen-Jeopardy 18.30 Unter Uns 19.00 Guten Abend 19.30 Exc- lusiv 19.45 RTL aktuell 20.10 Exploav 20.40 Gu- te Zeıten Schlechte Ze- ıten 21.15 Stadtklinik 22.15HinterGıttem 00.30 future Trend 00.45 Tek- rarla 11.30 Dube Dame Hörig 12.00 JörgPılavva 13.00 Vera am Mıttag 14.00 Sonja 15.00 MacGyver 16.00 Star Trek 17.00 Bayvvatch 18.00 Jeder gegen Jeder 18.30 SAT 1 Regıonal Report 19.00 Blitz 19.30 SAT 1 News- magazin. SAT 1 Spor 20 00 Gelıebte Schvves- tern 20.30 Glüclbrad 21.15SteinsFalle 22.15 WollfsRevıer23.15Fahn- dungskate 00.00 News & Stories 00.50 Kanal 4 01.50 Tekrarlar. BJR08PMT 09.30 Segeln 10.30 Fut- bol 12.30 Motor Sporia- n 13.00 Futbol 15.00 Fut- bol 16.00 Tumen 18.00 Tenis 21.00 Extremsport 22.00 Motor Sporlan 00.00 Futbol 01.30 Boks 02.00 Motor Sporlan 02.30 Kapanış. TV5 17.00 Joumal 17.15 Pyra- mıde 17.45 Bus et Com- pagnie 18.35 Fa si la chanter 19.00 Wıssens Quiz19.30 Joumal / me- teo 20.00 Paris Lumieres 20.30 Joumal de la TSR 21.00 Envoye Special 23.00 Journal / meteo 23.35 Kioscjue 00.15 Mi- se au poınt 01.15 vivre avec 01.25 Meteo 02.00 Journal de la RTBF 02.30 Les grands entretiens du cercle. Kanal E 21.10 Haftanın olaylan TV Servisi - Haf ta için- de gelişen iç ve dış olayla- n konu alan "7 Üstü 7" programını. İstanbul Üni- versitesi lletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Gfiz sunuyor. Programın bu haftaki konuğu ise Ankara Üniversitesi lletişim Fakül- tesi öğretim görevlisi ve ga- zetemizyazarlanndan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı. Programda. ekonomik \e siyasi alandaki gelişmele- rin yanı sıra, seçim konusun- daki çalkantılar ile Milli Gü- venlik Kurulu kararlan da tartışıiıyor. Kent TV 22.15 'Hababam Smıfr TV Servisi - Hikmet Çe- tinkaya'nın hazırlayıp sun- duğu "Dönemeç"te bu haf- ta yazar Rıfat Ilgaz'ın ya- şamöyküsü anlatılacak. Og- lu Aydın Ilgaz'ın konuk olarak katılacağı program- da "Hababam Sınıfı nasıl yazıldı" sorusuna yanıt ara- narak. Rıfat Ilgaz'ın şiirle- rinden örnekler sunulacak. Aynca. Ilgaz'ın hapishane günleri. Aziz Nesin'le ilgi- li anıları ve Orhan Ke- mal'ledostluğudaoglu Ay- dın Ilgaz tarafından anlatı- lacak/'Yasak kitaplar"ın da ele alınacagı program- da. düşünce özgürlüğü ve demokrasi konulan işlene- cek. TRT2 20.00 Geleneksel Turk muzığı TV Şervisi - Hasan Ci- hat Örter'in sundugu "Müzik ve Biz" progra- mma bu hafta Yıldız Tek- nik Üniversitesi Sanat Ta- sanm Fakültesi ögrerim üye- si Yardımcı Doçent Ruhi Ayangil konuk oluyor. Ya- pım veyönetmenliğini Hü- seyin Buyan'ın üstlendiği programda "Geleneksel Türk inffziği enströman- lannın çoksesü müzik için- deki kullanımlart" konu ediliyor. TRT1 13.30 'Yaşamın Içinden' TV Servisi - Mehpare Çelik ve Erkan Tan'ın birlikte sunduklan "Ya- şamın Içinden" progra- mının bugünkü konusu "Vefa". Yapımcılığını Mustafa Demirbaş'm, yö- netmenliğini ise Vlehmet Onba$ıoğlu'nun üstlendi- ği program canlı olarak ek- rana geliyor. Yapımda, 'Shogun' dizisiyle adını duyuran Jerry London'ın imzası var Liza Minnelli'nin dönüş fîlmi TV Servisi - Roma'da kaldığı otel- de uyuşturucu işine kanşan kibar bir fahişe. bu iş nedeniyle peşine düşen- lerden kurtulmak için. rüşvet aldığı gerekçesiyle işten çıkartılan bir polis memurunu kiralar. Daha önce birkaç Jerry Lewis'li güldürülere imza atan. ancak adını en çok "Shogun" adlı TV dizisiyle du- yuran Jerry Londonın yönetriği "Ki- ralık Polis" (Rent a Cop), Liza Mi- nnelli'nin uzunca bir aynlıktan son- ra sinemaya dönüş yaptığı film olarak dikkat çekiyor. "Kiralık Polis", çe- şitli kozlannakarşmnedünyadanede Türkiye'de gösterime girdiği dönem- de gerekli ilgiyi görememişti. Müzi- kallerin yıldızı Liza Minnelli ile sert rollerin adamı Burt Reynolds'ı bir araya getiren fılm. yine de kimi çeki- cilikler içeriyor. Uyuşturucu ve alkole karşı verdiği uzun mücadeleden sonra Liza Minel- li'yi izlemek " K a b a r e " filmini unut- mayanlar için ilginç olabilir. Pek gö- rülmemiş ve üzerinde pek yazılma- mış olan fılm, iki vıldızın hayranlan- nı ekran başına toplayacağa benzer. ShowTV 00.30 Kiralık Polis - Rent a Cop / Yönetmen: Jerry London / Senaryo: Dennis Shryack, Michael Blodgett / Görüntü: Giuseppe Rotunno / Müzik: Jerry Goldsmith / Oyuncular: Burt Reynolds, Liza Minnelli, James Remar, Richard Masur, Dionne Warwick / 1988 ABD yapımı, 95 dakika. 'Havaalanı', türünün belli başlı yapıtlan arasına girmiş etkili bir çalışma Dean Martin, Helen Haves ve Jacqueline Bisset'in oynadığı yapım, ünlü oyunculaı tlaıı oluşarı kadrosuy- la dikkat çekiyor. Haves bu filmdeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. ArthurHailey 'in romanından TV Servisi - Felaket film- lerinın en çok kullanılan araçlandır uçak ve onlann inip kalktıklan havaalanla- n... Bu akşam izleyeceği- miz 1970 yapımı "Hava- alanı". zamanında ivi iş yapmış, türünün belli başlı yapıtlan arasına girmiş et- kili bir felaket filmi. . Karlı bir gece... Büyük bir havaalanı... Kara sapla- nan bir uçak. iniş pistini tı- kamıştır. Bu arada başka bir uçak- ta bombalı eylem yapmaya hazırlanan bir "psikopat" vardır. Ve bir dizi karakter de yaşamlanndaki açmazla- nn çözümü için bu geceyi seçmiştir... Arthur Hailey'in çok sa- tan romanından yola çıkan yönetmen George Seaton. ortaya eli yüzü düzgün bir felaket filmi çıkarmış. Butür filmlerin temel özelliklerin- den olan kalabalık ve ünlü oyunculardan oluşan kad- ro burada da me\ cut. Onlann filme katkısının Kanal D 00.30 Havaalanı - Airport / Yönetmen-Senaryo: George Seaton (Arthur Hailey'in romanından) / Oyuncular: Burt Lancaster, Dean Martin, Jean Seberg, Helen Hayes, Van Heflin, Jacqueline Bisset, George Kennedy, Maureen Stapleton, Barry Nelson, Dana Wynter, Lloyd No)an,r j Barbara Hale, Gary Collins, Jessie Royce Landis (1970 ABD, 137 dk). üst düzeyde olduğunu söy- lemekse oldukça zor. Yönetmenin ivi bir "za- manlama" duygusuyla ko- tardığı yapım, dönemin tek- nolojisini de göz önüne alır- sak başanlı bir "action" geleneği takıpçısi olarak gö- rülebilir. Helen Hayes"in En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını aldığı "Havaala- nı", o yıl en iyi film, yönet- men, görüntü yönetmeni, müzik, yardımcı kadın oyuncu (Maureen Staplc- * tort) ââUannda da ödüle aday olmuştu. Filmin 1974te "Airport 1975", 1977'de "Airport ' 7 7 " ve 1979'da " T h e Concorde: Airport '79" adlannda üç de devam fil- mi çekitdi... atv 2i.ool Dizi film, 34. bölümüyle ekranda Uzun ve gerilimli bekleyiş TV Servisi - Yönetmenliğinı Veli Çelik'in üstlendiği. senaryosunu Ahmet V urdakulun yazdığı dizi "Sıcak Saatler" 34. bölümüy- le ekrana geliyor. Başrollerinde Mehmet As- lantug. Arzum Onan. Kamuran l sluer, Kiirsat Alnıaçık, Kenan Işık. AvtaçYörü- kaslan ve Sevda Ferdağ gibi oyunculann yer aldığı dizide bu akşam: Reis ve Ceyhun git- tıkten sonra, Sedat ve Buket. üzerlerindeki patlayıcı bağlı yeleklerle sessiz. uzun ve ge- rilimli bir bekleyiş yaşarlar. Ölüm korkusu- nun yakından hissedildiği bu anlarda, kendi hayatlanni hiçe sayarak Cevdet ve Doğan da bu bekleyişe eşlik ederler. Yeni itfaiyeci eski polis katilpeşinde MURAT ÖZER Televizyon kökenli tr- landalı yönetmen Pat O'Connor'ı, Türki- ye'deki sinema izleyici- leri daha çok " C a l " (1984) adh IRA filmin- den tanıyacaklardır. Yö- netmenin Amerikan ser- mayesiyle kotardıği fîlm- lerinden "AteşTuzağı" (The January Man) ise bizde gösterilmeyen bir yapım. Kimliğı bilinrneyen bir katil, New York'ta terör es'tirmektedir. 11 ayda 11 cinayet işlemiştir ve ocak ayına gelinmiştir. Itfaiyecilik yapan eski polis Nick, özel müfettiş uvanıyla göreve geri çağ- nlır. Çünkü o, katili ya- kalayabilecek tek kişi- dir. Nick'in ilişki kurdu- ğu Bemadette, 11. kurba- nı ölmeden önce gören son kişidir ve belediye başkanının da kızıdır. Nick'in ağabeyı Frank ise polis müdürüdür ve onun şıkeşi Christine de Nick'in eski sevgilisi- dir.Chrisrine. Nick'in ye- niden hayatına girmesiy- le birlikte bocalamaya başlar. 12. cinayet de ka- pıyı çalmak üzeredir... Birbirinden ünlü oyun- culann resmi geçit biçi- minde rol aldıklan "Ateş Tuzağı". anlatım olarak "parlak" bir film izle- nımi vermese de bu yö- nüyle ilgiyi hak ediyor. Özellikle ikincil roller- deki Danny Aiello, Alan Rickman gibi isimler fil- mi götürme işlevini ba- şarıyla üstleniyorlar. Polisiye sinemanın ka- lıplanyla yola çıkan yö- netmen Pat O'Connor, bunlar üzerinde fazla oy- namalar yapmamasına karşın. karakterler üze- rine yoğunlaşarak onla- rı daha iyi tanımamızı sağlamaya çalışıyor. Gerilimin biraz hafif kaldığı "Ateş Tuzağı", öncelikle oyunculuklar açısmdan görülmesi ge- reken bir fılm... j CineS 20.15 Ateş Tuzağı - The January Man / Yönetmen: Pat O'Connor / Oyuncular: Kevin Kline, Mary Elizabeth Mastrantonio, Susan Sarandon, Harvey Keitel, Danny Aiello, Alan Rickman / 1989 ABD yapımı, 93 dakika. TRTI 23.05İ Ergutay sunuyor Toplu konutprojesi TV Servisi - Yönet- menliğini Azade Öner'in yaptığı ve canlı olarak ek- rana gelen "Olaylann Içinden" programına, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin ile istanbul Millet- vekili Bülent Akarcalı konuk oluyor. Mesut Er- gutay'ın hazırlayıp sundu- ğu programda. Şahin ye- ni toplu konut projesi hak- kında bilgi verirken, Akar- calı ise Demokrasi Vak- fı'nı ve etkinlikierini an- latıvor. ctv 22.20İ 'Fuaye' Kültüry sanat üzerine TV Servisi - Sunucu- luğunu Selçuk Şahin'in üstlendiği " F u a y e " programı bu hafta Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiriyle başlıyor. Ekrem Kahraman'm konuk olduğu program- da, sanatçının resim ser- gisinden görüntüler ek- rana geliyor. Ayhan Ö\- mezoğlu'nun yönettiği programda; İstanbul Şe- hirTiyatrolan'nınsergi- lediği "Derya G ü l ü " adlı oyundan bölümler ile"Çığhk2" isimli fıl- min tanttımı da yer alıyor. KanaJD 23.30 Banttan Afıfe Jale Ödülleri TV Servisi -LütfiKır- dar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndager- çekleştinlecekolan "Afı- fe Jale Tiyatro Ödülle- ri Töreni" bu akşam Ka- nal D'de banttan yayım- lanacak. Bu vıl ikincisi düzenlenen ve on üç dal- da ödül verilecek olan töreni Korhan Abay su- nacak. Afıfe Jale Onur Ödülleri'ne bu sene layık görülen sanatçılar ise Yıl- dız Kenter, Suna Pe- kuvsal \c Selim İleri. Tv PROGRAMLARI 05.40 Bu Toprağın Sesi (Tekrar) 06.30 Sa- bah Haberlerı (Canlı) 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Oğleden Önce (Can- lı) 11.00 Haberler 11.05 Öğleden Önce (Devam) 12.00 Haberler 12.10 La Nena 13.00 Haber 13 13.30 Ya- şamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın içinden 15.00 Haberier 15.05 Yerli Film: Camdan Kalp 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Fıimın Devamı 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı (Canlı) 18.00 Haber- ler 18.30 Anadolu'dan Görünum 19.15 Bizım Mahal- le 19.50 Spor Haberien 20.00 Haberier ve Hava Du- rumu 21.00 Yabancı Film: Köstebek 22.35 Anılaıia Müzik 23.05 Olaylann Içinden 24.00 Gunün Getirdik- leri 00.35 Gece Başlarken (Canlı) (0 312 428 22 30). 06.20 MEBAçıköğretirn Use» Ders Prog- ramları 07.40Anadolu Üniversitesi Açıköğ- retım Fakültesi Ders Programlan 09.00 GAP TV'ye Geçiş 18.58 GAP TV'den Ge- çiş 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Bir Sevgi Ortamı 20.00 Müzik ve Biz 20.30 Akşama Doğru (Canlı) 21.20 Yaşamla İç içe (Canlı) 22.00 Gece Bültenı ve ingiliz- ce Haberier 22.30 Festıvalde Dün, Bugün, Yann 22.40 Açık Kapı 23.55 Orhan Ayhan'la Spor Yorum 00.25 Di- zi: Birinci Sayfa 01.15 Kapantş (0 212 259 72 75). 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Elmas PeŞ'ide 13.40 Gönül Bahçemız 14.50 Bel- gesel 15.20 Dizi: Deniz Şahinlerı 16.10 Olur Olmaz 17.00 Izdüşüm (Canlı) 19.00 Belgesel 19.50Genç Haber 20.00 Şaşıfelek Çıkmazı 20.50 ispanya Futbol Lıgı (Bant) 22.20 Spor Panorama. —jy 07.58 Açılış 08.00 MEB Açıköğretım Lısesı mfğ— Ders Programı 10.00 Anadolu Üniversitesi I—lJ Açıköğretım Fakültesi Ders Programı 13.00 MEBAçıköğretım üsesı Ders Programı 15.00 Mavi Gece 16.00 Fasıl 16.30 Kultür Penceresı 17.00 MEBAçıköğretirn Lısesı Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Üniversitesi Açıköğretım Fakültesi Ders Prog- ramı 24.00 Kapanış. 05.35Açılış 05.40 Öğrendikçe 06.30 Sabah Haberlerı 09.00 Çocuk Saati (Tekrar) 10.00 _ Haberler 10.05 Öğleden Önce (Canlı) 11.00 Haberter 11.05 Öğleden Önce (Devam) 12.00 Haber- ler 12.05 Dört Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamm Içinden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sı- zınlçin (Canlı) 16.00 Haberier ve Borsa 16.10 Istan- bul'dan (Canlı) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Dönme Do- lap 18.00 Haberler 18.30 Dönemeç 18.55 Akşama Doğru 19.40 IngılizceveAlmanca Haberler 19.50Spor Haberien 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Dost Dost Diye (Canlı) 22.10 Dizi: Şaşıfelek Çıkmazı 23.05 Olaylann Içinden 24.00 Günün Getırdikleri 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegün. 07.00 Show Başlıyor 08.00 DIZI: Dallas 09.00 Dızı: Bit- meyen Aşk 10.00 Yerli Film: Aşk Hikâyesi 12.00 Dizi: Tar- zan 12.30 Çızgı Film. Vıdget 13.00 Çiz- gı Film: Çiko 13.30 Çızgi Fılm: Küçük Denız Kızı 14.00 Çızgı Film: Gulıver'in Senjvenleri 14.30 Dızı: Hangımiz Eşek (Keko) 15.30 Büyük Küçük Demeden 16.15 Yerli Film: Seni Sevmek Kade- rim 18.00 Dızı: Cesur ve Güzel 19.00 Yalan Rüzgân 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Dızı: Hemşerım 22.15 Televole 24.00 Haber Hattı 00.30 Yabancı Film: Kiralık Polis 02.30 Bel- gesel 03.00 Kapanış (02122863535). 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çızgı Fılm 09.30 Müzik Sepe- tı 10.00 ErKen Teşhis 11.20 Çızgi Film 11.30 Sabah Neşe- si 13.00 Haberler 13.15 BızBize 14.15 Çızgi Film 14.30 Haftanın Rehberi 15^0 Fantazi Dünyası 16.15 Belgesel 17.15 Ara Haberler 17.25 Alo Olimpıyat 18.35 Radar 19.00 Ardan Zentürk-BaharTu- nalı ve Bugün 19.40 Rana Elik'le Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Spora Bakış - Hava Durumu 20.50 De- rınltkler 22.00 Armonı 23.00 Haber 6 23.20 Dr Stress 00.50 Haber 6 01.10 Yabancı Film: Yalnız Yıldız 02.55 Ya- bancı FHm: Son Av 04.45 Haftanın Reh- ben (Kultür Sanat) 05.30 Belgesel: 06^0 Fantazi Dunyası (0 212 283 02 83). 15 04.50 Kultür - Eğitim 06.25 Yabancı Fılm: Rıh- tımlar Üzerinde 08.10 Ya- bancı Film: Uzay Kapanı 09.40 Yaban- cı Film:-Eskı Bir Hesap 11.20 Yabancı Film: El Dıablo 13.10 Yabancı Film: Android 14.45 Yabancı Fırm: MaviRo- deo 16.20 Yabancı Fılm: Sırenler 17.50 Cine5 Ajanda (Şifresiz) 18.05 Yabancı Film: Bir Oh Desem!.. 20.15 Yabancı Film: Ateş Tuzağı 21.55 Yabancı Film: Casino 00.45 Kolejli Kızlar 01.45 21 Playmate 03.05 Yabancı Film: Sana Doyamıyorum (0212 225 55 55). 07.00 Güne Başlarken _ 09.00 Haber 09.20 Lı- ~ festyle 09.30 Haber Özeti 09.35 Ekonomi, Gundemdekiler, Pasaport (Tekrar) 12.00 Günün içinden 14.00 Haber 14.20 Lıfestyle 14.30 Ha- ber Özetı 14.35 Dunyada Bugün. Yurt- ta Bugün. Ekonomi, Dünyada Bugün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gundem- dekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekono- mi 19.20 Sporda Bugün 20.00 Haber- ler 20.40 Spor Gündemı 20.50 Ekono- mi 21.05 90 Dakika 23.00 Haberler 23.05 Belgesel: Vücudumuz 23.30 Ge- ce Gündüz (Tekrar) 24.00 Haber Bül- tenı (0212 213 03 33). 08.30 Me- ga 09.00 Sabah Mi- xi11.00Jess 13.00Spe- cıal Vıdeos 13.30 Mert 14.30 Ptnar 15.30 Mega 17.00 Burçin 18.00 Kon- ser 19.30 VVilson Top News 19.45 Haberler 20.00EgosStyle21.05 Men-e-Men 22.30 Vide- one 23.00 Cem Cemi- nayShovv 00.30Vıdeone 01.00 Mega01.30Play Ust 03.30 Karışık Müzik (0 272 285 75 75;. 07.35 Gündem 09.00 Haber Bülteni 09.35 EkoStart 10.10 Para Raporu 11.35 Dün- ya Modası 12.10 Para Raporu 12^5 Dünya Mo- dası 1^00 Haber Bülte- nı 13.35 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.35 Sektor Sohbetleri 15.35 Piyasalar 16.10 Para Ra- poru 16.35 Eko Finish 17.10 Kahve Molası 17.35 Para Rehberi 18J5 Hedef Üniversite 19.35 Dünya Modası 20.00 Ha- ber Bülteni 21.10 7 Üs- tü 7 22.00 Yabancı Film: Tokyo Zamanı (0 212 282 51 00). KANALE 08.30Yogave siz 09.00 GIZ- lı Hayatlar 10.00 Çizgi Kuşağı 11.10 Ço- cuk Bakıcısı 11.35 Tatlı ikızler 12.00 Belgesel 13.00 Haber 13.20 Magazın Dunyası 13.40 Şaka Timı 14.10 Çızgı Ötesı 15.00 Haber 17.10SokakKa- nunu 18.00 Günce 19.00 Ikı Kişılık Dünya 19.30 Ana Ha- ber 20.25 Uykudan Once 20.40 Smır Kasabası 21.00 ikınci Per- de 22.20 Sanat: Fuaye 23.10 Rock Statıon 24.00 Gece Bül- teni 00.30 Yabancı Film: Rüz- gânn Göigesinde (0212 282 36 00). m 06.30 Dillerdekı Şarkılar 2 1 W\ğ 07.00 Kahvaltı Haberien •• * W 09.00 Evrenin Dıli 09.45 Ayşe Ozgun Talk Show 11.00Yerti Film: Kurtar Beni 13.00 Gün Ortası 13.30 Süper Ördekler 14.00 Kara Kanat 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Gelin - Kaynana 18.00 Şeytanın Gözyaşlan 19.00 Dizi: Süper Ba- ba 20.00 Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Hava Durumu 20.50 Spor Haber- len21.00 Sıcak Saatler 22.20Gurbetçi- ler 23.40 Yuzyüze 24.00 Gece Haberle- rı 00.05 Yüzyuze 01.05 Şok 01.40 Ya- bancı Fılm: Büyük Hayal 03.30 Müzik- li Dakıkalar 04.50 Bam Teli 05.30 Ayşe Özgün Show (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Di- zi: Manuela 10.00 Yerli Film: Berduş 11.30 Huzu- ra Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanı- meli 14.05 Sıyaset Vıtnnı 15.05 Çizgı Fılm 16.05 Dizi: Sevgıli Isabel 17.00 Ha- berier 17.30 Tek mi?Çiftmı? 18.30 Di- zi: Eltiler 19.00Ana Haber Bülteni 20.00 Erkan Yolaç Show 22.00 Haberier 22.20 Yabancı Film: Kaba Güç 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yabancı Film: Güneş- teki Kan 02.05 Belgesel: Kaptan Co- usteau 03.05 Dizi: Manuela (Tekrar) 03.30 Müzik 04.30 Dizi: Sevgili Isabel 05.05 Dizi: Komşular (0 2126522560). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat (Canlı) 09.00 Çızgi Kahramanlar Yanşıyor 09.30 TaşDevn 10.00 Sevımlı Kahramanlar 10.30 Küçük Melekler 11.30 Farklı Bir Gün 13.00 Haber 13.10 Sen Her Şeyi Duşünürsün 13^0 Yerli Fılm: Şafakta Buluşalım 15.50 Ayı Yogı 16.20 Casper 17.00 Şınnler 17.30 BayanlarVoleybol 18.10 ÇılgınBediş 19.00 Ana Haber 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor Günde- mi 20.30 Çarkıfelek 21.45 Tejevole 23.00 Gecenın için- den 23.30 Afife Jale Tiyatro Ödullei Ödul Torenı 00.30 Yabancı Film: Havaalanı 01.30 Belgesel 02.00 Türk Halk Muziği 02.30 Sıgaranın Zararlan (02122155111). t N 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Mega Tanı- tım 09.30 Dizi: Esmeralda 10.30Yer1i Fılm: Aslan Oğlum 12.30 Çızgi Fılm: Hayalet Av- cılan 13.00 Gün Ortası 13.30 Deli Murat 16.00 Yerti Film: Fıstık Gibi 17.40 Dizi: Şehnaz Tan- go 18.40 Dizi: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.40 Çarii 21.50 Dizi: Kaygısızlar 23.00 Yasemin'ın Penceresı 24.00 Gece Hattı 00.20 Play- Oft Dosyası 01.00 Yabancı Film: Vahşi Krallık 02.40 Mega Tanıtım 03.10 Mızrap 05.40 Zırve Defterı 06.30 Dizi: Şaban Askerde (0 212 448 80 00) 06.30Aerobik 07.30 Bugun (Canlı) 10.00' Haberler 10.10 Politıka Gündemi (Can- • • • • • • lı) 11.00 Haberler 11.05 Dort Mevsim (Canlı) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim (Devam) 12.30 Airport 13.00 Haberler 13.15 Muzık Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberier 16.05 Megarıspons 16.35 Hayvanlar Âlemi 17.00 Haberler 17.05 Robo- cop 17.30 Momesa Kovboylan 18.00 Müzik Bahçesi 18.30Ana Haber 19.45 HBB Spor 20.00Yabancı Fılm: Bu Gece ve Her Gece 22.00 Onda On Haber 22.45 Platform 24.00 Haberter 0O30 Megarıspons 01.002'den 4'e (Tekrar) (0 212 281 48 00). 07.00Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesı 09.00 Yabancı Film: Hazine Avcılan 11.00 Tür- külerimiz 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 An- kara Gündemi 13.30 Banş'la Muzık 15.00Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 19.00 Yarışma 19.30 Flash Haber 20.00 Bızım Bakkal 20.45 Sinema Suare 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesit 01.00 Yıldo İle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Afacan Kız 11.05 Yıldızlar Gece Büyür 12.00 Spot 12.05 Dört Mev- sim Kadın 13.00Türk Sılahlı Kuvvetten Saatı 1130 Cum- huriyet Çınarı 14.00 Bıçerdöverde Dane Kaybı 14.15 Sizin Içtn Seçtiklerimiz 14.30 Haberler 14.45 Spor 15.15 Sizın İçin Seçtiklerimiz 15.40 Polıtika ve Yaşam 16.40 Anadolu Günlüğü 17.30 Sizın İçin Seçtiklerimiz 18.00 Gide Gide GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog