Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

31 MAYIS 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Insan haklariindaki aksaklık • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrasya ülkelen Anayasa Mahkemesı başkanlannın toplantısında konuşan Anayasa Mahkemesı Başkanvekıli Güven Dınçer, Türkıye'de siyası ıradenın kararlılığı ve yasalarda yapılan ıyileştirmelere karşuı, insan haklan konusunda bıreysel bazı aksaklıklann yaşandığını bildırdı. Dinçer. uluslararası bazı kuruluşlann da bu konuyu sıyasallaştırarak kendı amaçlan ıçin kullandıklannı belırttı Kaybolanlar için imza kampanyası • ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Izmır'de 31 Mart günü gözaltına alındıktan sonra kaybedıldıklen ıddıa edilen Neslihan Uslu. Metin Andaş. Hasan Aydoğan ve Mehmet Ali Mandal'm bulunması ıçin Içışlen BakanlığVna dılekçe venldı. TutukJu ve Hükümlü Yakınlan Dernegi'nin (TAYAD) öncülüğünde bir grup aydın \e sanatçı tarafından venlen dilekçede, kayıp kışilenn akıbetı hakkmda araştırma yapılması istenerek "Bır ınsanlık suçu olan gözaltında kayıp olayını ülkemızde yaşamak ıstemiyoruz" denıldi Kıyı yagmasına protesto • İstanbul Haber Senisi - Özgürlük ve Dayanışma Partısi (ÖDP), Âvcılar Belediyesi'nin "Avcılar Ulusal Egemenlik ve Atatürk Evi" adı altında kıyı yagmasına yol açacak bırprojeyi gerçekleştirrneye çalıştığını öne sürdü. ÖDP Avcılar Ilçe örgütü'nden bır grup, dün Avcılar sahihnde, Avcılar Belediyesi'nin yapmak ıstedığı projenin uygunsuz ve yasadışı oldugunu behrterek protesto etti Şehit polise tören • İstanbul Haber Servisi - DSP Şişlı Ilçe Merkezı'nde uğradığı silahlı saldın sonucu şehit olan polis memuru Cumali Akkurt (39) için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi Akkurt'un eşı Serpıl Akkurt ve çocuklan Yasemın ile Fethullah'ın katıldığı törene, Emniyet Genel Müdürü Necati Bilıcan, İstanbul Valisi Kutlu Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Edip Başar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici ve İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemirkatıldı. Akkurt"un cenazesi, törenin ardından topraga verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildı. Zabıtadan Ateş'e kınama • İstanbul Haber Senisi - Türkiye Beledıye Zabıtalan Vakfı Genel Başkanı Şinasi Yalçın. Ateş gazetesınde "Çocuğunuzu zabıta yapın" manşetiyle verilen haberin zabıtalara yönelik rencide edicı. çirkin ve ön yargılı bir davranış oldugunu vurguladı. Yalçın, "50 bin zabıta mensubunu zan altında bırakan ve basın ahlakına uzak haber nedeniyle 4 Haziran Perşembe günü Ateş gazetesinin önüne siyah çelenkbırakılacak" dedi. KESK mitingi • MERSİN (Cumhuriyet Gûney İlleri Bürosu) - Kamu Emekçılen Sendikaian Konfederasyonu (KESK) tarafından düzenlenen 'Toplusözleşmeye Çağn' 1 mitingi coşkulu bır kalabalıkla Mersin'de gerçekleşti. Yürüyüşe 2000 kişi katıhrken KESK Dönem Sözcüsü Eğitim- Sen Mersin Şube Başkanı Alı Rıza önen, "Toplantılanmızda yapılan eylemlerden hükümet gereken dersı çıkaramazsa 11 Haziran 1998 günü ülke genelinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak 'işbırakma' eylemini geıçekleşrıreceğiz" dedi. AGİK Basın Sorumlusu ve Alman Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Freimut Duve 'Medya bağunsız olmah'BARIŞ DOSTER ^vrupa Güvenlik ve lşbirliğı Konferansı (AGİK) Basın Sorumlusu ve Alman Sosyal Demokrat Partisi Mılleuekılı Freimut Du- ve, demokrasılerde ozgür basın \e özgür parlamentonun bırbırlerının aynlmaz par- çalan oldugunu behrterek "Eleştirel veilke- li gazeteciliğin gerçek anlamda yapılabilme- si için medyanın dolerten \e büyük serma- yeden bağımsız olması gerekir" dedi Goethe Enbtıtüsü. Sosyal Demokrası Vakfı ve Fnedrıch Ebert Vakfı'nın. Goethe Enstıtüsü Konferans Salonu'nda ortaklaşa düzenledıklen "MedyanınOzgürlüğüveSo- rumluluğu" konusunda konferans veren Du\ e, bılgı edınme \ e bilgilendırme özgür- lüğünün toplumlann sağlıklı gelışımı açı- sından çok önemli oldugunu kaydettı. Ka- muoyu önunde açıkça söylenen sözlenn \e dürüst gazeteciliğin, hatalann düzeltılrnesı ve vınelenmemesı ıçin çok önemli oldugu- nu belırten Duve. "Eğer eski Sovyetler Bir- liği'nde özgür basın olsaydı Çernobü felake- ti vaşanmazdı. Çünkü bu tehlikeyi önceden bilenler. insanlan uyarma şansından yok- • Goethe Enstitüsü Konferans Salonu'nda "Medyanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu" konusunda konferans veren Duve, bılgi edinme ve bilgilendirrne özgürlüğünün toplumlann sağhklı gelişimi açısından çok önemli oldugunu kaydetti. sundular, düşüncelerini aktaramıyor, sesle- riniduyuramıyorlardrdıyekonuştu. Duve, dev letlenn ve büyük sermayenın basın üze- nnde baskı kurmasının çok sakmcalı sonuç- lar doğurabıleceğını. fakat yurttaşlara su- reklı olarak yalan >öylemenin de olanaksız oldugunu söyledı Eleştırel gazeteciliğin ık- tıdara karşı yapılması gerektığını vurgula- yan Duv e. "Basın. iktidann ve büyük serma- yenin baskılanna karşı direnmelidir. Eleşti- rel gazeteciliğin diğer bir önemli görevi de yurttaşlann her türlü baskıya karşı korun- masıdır'" dedi Duve, ıktıdarların kaîlı \e baskıcı ıdeolojılere yaslanmalan. tartışma- ya ve eleştınye açık olmamalan durumun- da Suharto örneğinde olduğu gıbı er ya da geç ıktıdan y ıtıreceklennı de sav unarak ba- sının da kendı ıçınde bır etık se özdenetım mekanızması kurma zorunluluğuna dıkkat çektı. Duve şöyJe devam ettı: -Basın ille de muhalefet demek değildir. Basın muhalefetede karşı çıkabilir.onu uya- rabilir. Basın. durup dururken eleştirmek zorunda da değildir. İy i şeyleri de yansıtma- udır. Gazeteci bir >andan kendi ülkesine kar- şı sorumluluk taşırken öte yandan yaptığı her işin hesabını da verebilmelidir. Hukuk devleti ve özgür basın birbiıierinin olmazsa olmazıdır." Dünyanm hıçbır yennde ıdeal anlamda sermayeden tam aniamıyla bağımsız bır medyanın olmadığını. fakat bu durumun sa- kıncalanna karşı da mutlaka yasal düzenle- meler ve özdenetım mekanızmalan kurul- ması gerektığmi savunan Duve. Almanya'da böyle bır özdenetım mekanizmasının oluş- makta oldugunu ifade ettı. Duve. Alman- ya'da gazete sahiplennın geleneksel olarak sektörün ıçınden geldıklerını \e ba^ka sek- törlere yatınm yapnıadıkiarmıdabelırterek kendısının. ülkesınde ulusal basının özel- leştınlmesıne karşı çıktığını anlattı Duve şovle konuşru "Günümüzde özgürlük de sanayileştL, medya da sanayileşiyor. Özgür düşünce mücadelesi olmasavdı medya o\- mazdı, ama artık medyanın kendisi sanayi oldu. Basının artık düşünsel yönü değil. bü- yük sanayi olması ön plana geliyor. Büyük medyanın sınav dan geçmesi vt' özgür basının korunması şart Gazetecilik. halkia Uişkiler işine dönüşmemeli. Gazeteci hiçbir şeyden çekinmezdiyemesek de. mutlaka mesleki il- keler korunmalı. Ben ülkemde radyo ve T\ 'nin özelleştirilmesi karşısında çok şüp- heci bir tavır takındını. Çünkü bunlann murJaka kamu yaran ve hukuk çerçevesin- de çalışmasını savunuyorunı. Ama ne yazık ki finansman ratingle. raring ise şiddet ve seksle sağlanıyor. Bunun denetienmesı şart Medya. aydınlanmanın en önemli kazammı olan laikliğe karşı. kökten dinciliğin yayıl- masında da araç olarak kullanıldı. Medyayı y önetenierin sonsuza dek kendi seslerini du- y uracaklannı sanmamalan. baskı ve sansü- rün de çağımızda uzun sürmediğini anlama- lan gerekli." İSMMMO'da secim cekismesi 'Yönetimde tüm gruplar temsil edilmeli' Ekonomi Senisi -İstan- bul Serbest Muhasebecı Mali Vlüşavirler Odası (İSMMMO) 9"uncu Ge- nel Kurulu'nda oda baş- kanhğını ^yıldırsürdüren Yahya Ankan'ın Çagdaş Demokrat Muhasebecıler Birlığı Grubu ıle Gülteldn Bekar'ın başkanhğını yaptığı Demokratık Plat- form Grubu çekışıyor Olagan genel kurulda konuşan İSMMMO Yö- netım Kurulu Başkanı Yahya Arıkan. kayıt dışı ekonomının çözüm yolla- nndan bırınin vergı refor- munu gerçekleştirmek ol- dugunu kaydederek vergi reform yasa tasansını agırlıklı olarak destekle- diktennı ifade etti. Demokrat Platform Grubu'nun Başkanı Gül- tekin Bekar da. mevcut yönetımin oda yönetimin- de kendilenni dışarıda bı- rakmalannı eleştirerek "Bizi eyiemkrde çagın- >t>rlar. Ancak oda yöneti- minde kaölıma olarak gir- memize izin vermiyorlar" dedi İstanbul Serbest Muha- sebecı Mali Müşavırler Odası'nın (İSMMMO) 9'uncu Genel Kurulu, dün istanbul Üniversıtesi Hu- kuk Fakültesı'ndebaşladı. Toplam 13 bin üyesi bulu- nan lSMMMO'nun genel kurul toplantısında yakla- şık 5000 üyenın oy kullan- ması bekleniyor. Seçimle- re. Çağdaş Demokrat Mu- hasebecılerBırlıgi Grubu, Demokratik Platform Grubu ve Meslekte Bırlık Grubu katılacak. Ankan. Türkıye'nın de- netım konusuna tıtızlıkle eğılmesı gerektıgını behr- terek kayıt dışı ekonomı- nın de ancak bu yolla en- gellenebıleceğıni söyledı Demokrat Platform Grubu'nun Başkanı Gül- tekın Bekar da. mevcut yönetımin oda yönetımın- de kendilenni dışanda bı- rakmalarını eleştirerek "Bizi eylemlerde çağın- yorlar. Ancak oda yöneri- minde kaolımcı olarak gir- memize izin vermiyorlar. Demokratik olduklannı söylüyortar, ancak görev- lerini yerine getirmiyor- lar" diye konuşru Bekar, odanın cıddı bır yapılan- maya ihtiyacı bulundugu- nu belirterek hedeflerini şöyle özetledi: "Oda yönetiminde tüm gruplann temsil edilmesi- ne olanak tanıyacagız. Ka- nlımcı. konuşan toptumsal örgürlerin aktif sesi»edes- tekçisi olacağız. Meslegin muhasebevedenetim mes- leği olduğu gerçeginden hareket ile meslegin ta- nımlanması. işlevlerinin saptanması ve meslek un- vanlanmn yeniden beiir- lenmesi sağjanacakür." İstanbul Defterdan M. Akif Hamzaçebi de, vergi tahsılatının etkinliği ıçin başanlı bır uygulamanın şart oldugunu söyledı. Bugün sona erecek İSMMMO Genel Kuru- lu'yla odanın yeni başka- nı belli olacak. ^Zirvedekiler '98' ödüfleri dağıtıldı Marmara İ niversitcsi İJerişim Fakültcsi tarafından dağrtılan "ZJrvedekiler '98" ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. İstanbul Menkul Knmetler Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen törende 6'sı özel toplam 40 dalda, 1800 öğrencinin oylamla ödüle hak kazanan gazete ve televizyonculara ödülleri sunuldu. Oğrencilerin "En İyi Kültür Sanat Sayfası" dalında ödüle değer gördüğü Cumhuriyet Kültür Sanat Sen isi adına verilen ödülü, Cenel Yavın Yönetmeni Orhan Erinç aldı. l laştırma Bakanı Necdet Menzir'e "Uydu iletişimi alanındaki çauşmalan", Devlet Bakanı Cavit Kavak'a da "RTÜK Yasası'nın günceUeştirilmesindeki katkılanndan" ötürü plaketverildL(Fotoğraf: UĞUR DEMİR) /^CONOMIST'İN SON SAYISINDA FP ? YE YER VERİLDİ 4 RP'yi kapatmak îşe yaramadı' Dış Haberter Senisi - Türkiye 'de- kı siyasi çalkantılar. özellikle de Is- lamcılann sıyaset sahnesindeki ye- ri, dış basının dikkatini çekmeye de- vam ediyor. Dünyanm önde gelen dergılerinden Economist'in son sa- yısında. Fazilet Partisi hakkmda bir yorum haber yer aldı. Refah'ı kapatanlann amaçlanna ulaşamadıklannı yazan dergi, Fazi- let Partisı'nin gelecek seçımlerde kazanma olasılığının yüksek oldu- gunu vurguluyor. Ingiltere'de yayımlanan dergıde- ki analizde, "Refah Partisi, İslamcı poKtikacılann yeniden iktidara gel- mesini önlemek amacıy la kapatü- mış olabilir" denılıyor. Ne var ki. kapattırma işleminin işe yaramadı- gı ve Refah'ın halefi olan Fazilet Partisi'nin gelecek seçimleri kazan- ma olasılığının yüksek olduğu vur- gulanıyor. Economist, "AncakbeJ- ki de Refah'ı kapatnran generalle- rin ve yargıçlann gerçek amacı, si- yasi İslamın köşelerini biraz yumu- şatmakn. Eğer öyleyse mutlu olabi- lirler" diyor. Dergi, Türkıye'deki siyasi Islam- da gözlenen yumuşamayı kanıtla- mak için Fazilet Partisi Başkanı Re- cai Kutan'ın 14 Mayıs tarihınde halka hitaben yaptığı konuşmadan örnek veriyor ve Kutan'ın ABD ve Avrupa Birliği hakkında sarf ettiği olumlu sözleri eski Refah Parti- si nin başkanı Necmettin Erba- kantn geçmışteki konuşmalanyla kıyaslıyor. Bevoglu Belediyesi'nce düzenlenen fetih etkinJikleri nedeniyle rrafiğin uzun sü- reaksamasıvTirttaşlarıntepkisine nedenoldu.(Fotoğraf: KÜBİLAY TÜNTÜL) Kadırgalar karadan Kasımpaşa y yayürütüldü İstanbul Haber Senisi - İstanbul 'un fethinin 545 yıldönümü dolayısıyla Fa- zilet Paroli (FP) Beyoglu Belediye- si'nce düzenlenen törende, temsili İca- dırgalar, Dolmabahçe Sarayı önünden Kasımpaşa'ya karadan yürütüldü. Fetih etkinlikleri sırasmda trafiğin uzun süre altüst olması ise yurttaşlann tepkisine neden oldu. Fetih yıldönümü nedeniyle Beyoğlu Belediyesi 'nce dün gereekleştinlen şen- likte Belediye Başkanı Nusret Bay rak- tar, yaptığı konuşmada, Fatih'ın dünya tarihınde hıç yapılmamış bır yöntemle gemileri karadan yürüttügünü ve Istan- bul'u bir gecede fethettigini anımsata- rak düzenledikleri törenle aslına uygun bır kutlama gerçekleştirdiklenni ifade etti. FP Balıkesir Milletvekıli Hüseyin Kansu ıle İstanbul Milletvekili Musta- fa Başbay da Istanbul'un fethinin öne- mini dıle getirdiler. Konuşmalann ardından, temsili ola- rak canlandınlan Fatih Sultan Mehmet, Akşemsettin ve Molla Gürani önderli- ginde yeniçeriler, tarihi kadırgalan Inö- nü ve Gümüşsuyu caddeleri üzerinden Taksim Meydam'na çıkardı. Burada, mehter talumı tarafindan verilen konse- rin ardından, kadırgalar Tarlabaşı Bul- van ve Şişhane'den yürütülerek Kasım- paşa Iskelesi'ne indirildi. Törene. Bol- luca Belediye Başkanı Fahri Kazanka- ya ile vatandaşlar katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Fatih Şenliklen SporŞöle- ni'nde ise "4 Tek Dümensiz-Fenerbah- çe, 2 Çift Bayanlar-Galatasara), 4 Çift Erkekler-Fenerbahçe" olmak üzere 3 ayn kategonde kürek yanşması yapıldı. Birdal'a saldıranlardan K. D. Atatürk düsmanı cıktı Küçük tetikçinin okııl lıayatı sorunlu geçfi İstanbul Haber Senisi - İHD Genel Başka- nı Akın Birdal'a silahlı saldın düzenleyenler- den K. D.'nın (16) Atatürk düşmanı olduğu ortaya çıktı. Suç ortagı Bahri Eken'le birlik- te Akın Birdal'a 13 kurşun sıkan K. D.'nin okul hayatında yaşanan olaylar, Birdal su- ikastının sinyallenni veriyor. Küçük tetikçi- nin, bundan 2 yıl önce, yani 14 yaşındayken Atatürk aleyhıne konuşmasına izın vermeyen tanh öğrermenıni sılahla tehdit ettiği. ancak olayın örtbas edildiğı belirlendi. Görgü tanıklannın olayla ilgili verdiklen bılgıler şöyle: "Bakırköy'de- ki Yahya Kemai Beyaüı Lise- si'nde 10 Kasun 1996 yilında gelişen olayda, tarih dersinde Atatürk'ün ölüm yıldönü- müyle ilgili bir konuşma ya- pan öğretmenle K. D. arasın- da tarnşma çıktı. Tarüşma so- nucunda tarih öğretmeni K. D.'yidLsiplin kuruluna vermek istedi. Bunu öğrenen K. D. okula getirdiği silahla öğret- meni tehdit etti. Olay Bakır- köy Terörle Mücadele Şube Müdürlügü'ne aktanldı. An- cak K. D.'nin babasuun emek- li bir polis olması sayesinde olayın emniyet tarafi kapatıl- dL Okulda isemüdürün de ül- kiicü olması nedeniyle sadece tasdikname verilmesiyle olay örtbas edildL" 13 Kasım I996'da Yahya Kemal Beyatlı Lısesfnden tasdiknamesmi alan K. D.'ye, gıttiği Küçükçekmece'deki Söğütlüçeşme Lisesi'nden de 27 Mart 1997'de tasdikname venldi. Olayın görgü tanıklan, K. D.'nin silahh teh- dıtte bulunmasmın o gün üstü kapatılmasay- dı bugün belki de Birdal'a saldınnm gerçek- leşmemış olacağını anlattılar. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi Müdürü Cengiz Tarbak ise K. D.'nm huzursuzluk yaratan, dengesız bir öğ- rencı oldugunu kabul ederken sılahla tehdit olayını tamamen reddettı. Tarbak, okullann- da asla Atatürk aleyhine bır saldınya izin ver- meyeceklennı söyledı. Güraltayhn adamlan serbest bırakıldı İstanbul Haber Senisi - İnsan Hakian Demeği (ÎHD) Genel Başkanı Akm Birdal'a yapılan silahlı saldınyı azmettirdiği gerekçesiyle aranan Semih Tu- fan GüraHay'ın adamlan olduklan gefekçesiyle gö- zaltına ahnan 8 kişi, dün DGM tarafından serbest bı- rakıldı. İHD Genel Başkanı Akm Birdal'a karşı düzenle- nen suikast girişiminin planlayıcısı olarak îstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan Semih Tufan Güraltay'm adamlan olduklan gerekçesiyle 4 gün önce 8 kişi gözahına alınmıştı. Terörle Mücadele Şu- besi'ndeki sorgulan tamamlanan Cengiz Kördeve, AytaçZorba, Aytaç Dursun.YaşarTerzi, Kadir Nam- b,KadirKeçecioğiu. Hüseyin kovyiğit ve Özden AJp- tekin dün akşam saatlennde Beşiktaş'taki İstanbul DGM binasına getirildi. Burada. "çete oruşturduk- lan1 " iddiasıyla nöbetçi savcı tarafından ifadeleri ahnan 8 kişi, daha sonra serbest bırakıidı. Basbakan Yılmaz İstanbulda '2000liyıllar için reformyasaları çıkarılmalı' İstanbul Haber Senisi - Basbakan Mesut Yılmaz. Türkiye'nin 20001ı yılla- ra bugün yaşadığı sorun- lardan annmış olarak gıre- bılmesı ıçin önündekı en- gellenn kaldınlması ge- rektığinı söyledi. Yılmaz. "Parlamentoda bekleyen ve maalesef siyasi argü- manlaıia engellenen re- form yasalanmız. Türki- ye'nin önündeki engelleri kakürmayasalandır.^ ük- sek enflasyon da hepsi Türkiye'nin önündeki en- geUerdir'" dedi. Yılmaz. Tuzla Tersane- cılık ve Tunzm AŞ tara- fından Italya'dan satın ah- nan \e Turkıye'ye getınle- rek onanlan "Süperbaci- no" adlı yüzer havuzun hızmete ahnması nedeniy- le düzenlenen törene ka- tıldı. Tören alanına eşı Berna V ılmaz. oğlu Hasan. dev - let bakanlan GüneşTaner, Cavit Kavak \e Burhan Kara ıle szelen Yılmaz. burada yaptığı konuşma- da. Türk denızcılık sektö- rünün uluslararası rekabet gücünün arrtınlarak bu- günkü olumlu tablonun doğuşuna zemın hazırlan- dığını kaydetti Yılmaz şunlan söy ledı "55. hükü- met olarak Türk denizcilik sektörünü bugün ulaştığı bu olumlu noktadan daha da ileriye götürebilmenin gayreti içindeyiz. Aynı po- tansiyele sahip olan bir coğrafyada. diğer ülkeler- den daha ileriye uiaştığı- mızın bir örnegini burada birlikte yasrvoruz.*" Hedeflennın özel teşeb- büsün gelışmış ulkelerde olduğu gıbı denizcilik sek- törunde de soz sahıbı olma amacı taşıdığını vurgula- yan Yılmaz. "Özel sektö- rün güçtiiolmadığı, bir ba- kıma elinin kolunun bağlı olduğu y ülarda. bugün iti- bany la Türkiye'de başan- lan bu uluslararası işler maalesef yapılamıyordu" dedi. Üst yönetim sekilleniyor Keskinyeniden CHP GenelSekreteri ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)-CHP'nın 28 Olağan Kurultayf nda se- çılen 60 kışıhk partı mec- lısı (PM), yenı üstyönetı- mt belirledı CHP Genel Sekreterlığı'ne yeniden getırilen Adnan Keskin c 9 boş oy çıktı CHP Yüksek Dısiplın Kurulu ve Partı Meclisı (PM), dün genel başkanı Deniz Baykal başkanlığın- datoplandı. Yüksek dısip- lın kurulu başkanlığına oybirliğiyle Ali Şahin. başkan yardımcılıgına Abdürrezzak Erten ve sekreterlığe Ramazan Akal seçıldi. Yüksek dı- siplın kurulunun ardından PM toplantısına geçildi. PM'de seçilen 20 kişilik merkez yürütme kurulu (MYK) hstesi şöyle: "MustafaKuLSüıanYer- ukaya, Bfllent Tanla, Cev- det SeKi, Haydar Oymak. Yılmaz Ateş, Atüia Sav, Adnan Keskin, Onur Kumbaracıbaşı, Algan Hacaloğlu, Mehmet Sevi- gen, Orhan Veli \ ıldınm, Enis Tütüncü, Fatih Atay, Ahmet Küçük, Fuat Çay, Hasan AkyoL İsmet Ata- lay, Eşref Erdem. Birgen Kdeş." Kul. Tanla. Selvı, Ateş, Hacaloğlu, Atay. Küçük ve Çay. MYK'nin yenı üyeleri arasında yer aldı. Hem yönetimın hem de muhaliflenn listesinde yer alan ve yüksek ovla PM'ye giren Bekir Yurda- gül ıle Yaşar Seyman ise MYK dışında kalırken yönetımin Yurdagül ve Seyman'a "mesafeli" baktığı bıldınldı Adnan Keskin, 52 oyla yeniden CHP'nın genel sekreterlıgıne seçılırken 9 boş oy çıkması dı kkat çek-. tı. İsmet Atalay da 53 oy- la genel saymanlığa geti- rildi. MYK, daha sonra kendı içinde genel başkan ' yardımcılannı belirleye- cek. Baykal 'ın istemı doğ- rultusunda Bülent Tanla ve Onur Kumbaracıba- şı'nın genel başkan yar- dımcılıklanna getirilmesi bekleniyor. RlIHl SU KULTtR VE SANAT VAKFI RUHİSUSANATGECESİ Ruhi Su'dan "Mcrhaba Ruhi Su Belgeseli "Ezgili Yurek" MUSA EROĞLTJ Devlet Opera ve Balesi Modem Dans Grubu "Fırat'a Ağit" AŞ1K MAtiZUNİ ŞERİF RUHİ SU DOSTLAR KOROSU Sunan: GÜLSEN TUNCER Davetiytkr AKM ve Ruhi Su lültüı Motezı'nönı alıoabılır Ayron tşak Sokak 34 Ozuenm Apt Kat 2 Beyoğlu, btanbuı Tel: P12) 245 40 32 - 245 38 96 • Faks. (212) 292 15 72 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL YENİ YÖNTEM DERSHANESİ 1 Ders saati ücreti 1.035.000.- TL. % 15 KDV Dahifdir. Milli Eğitim Bakanhğının 625 sayılı ozel oğretim kurumları kanununun ilgili maddelerı gereğınce kamuoyuna duyurulur. Kurucu Salih BAYCAN T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL YENİ YÖNTEM YABANCI DİLLER EĞİTİM MERKEZİ 1998 - 1999 öğretim yılı ders saat ücretleri ilanı 1 -4Ay 2-4Ay 3-4Ay Gündüz Kurslan 942.500 TL. 1.413.750 TL. 1.696.500 TL Akşam ve Hafta Sonu Kurslan 1.133.600 TL 1.700.400 TL. 2.040.480 TL. Fiyatlarımıza %15 KOV Dahildir. Millı Eğıtım Bakanlığının 625 sayılı özel öğretim kurumlan kanununun ilgili maddeleri gereğince kamuoyuna duyurulur. Kurucu Salih BAYCAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog