Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

31 MAYIS 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Silahlı kuvvetler özelleştirilen bazı firmalann ordunun gereksinimini karşılayamadığını açıkladı Asker özeflestîrıneden sıkmtdı LALE SARltBRAHİMOĞLU ANKARA - Türk Silahlı Kuvvet- len Güçlendırme Vakfı (TSKGV), geçmişte özelieştınlen bazı Sümer Holdıng tesislerinin ordunun gerek- sinınııni karşılayamaz duruma geldı- ğıne dıkkat çekerek Adıyaman ve Ça- nakkale gibi tesıslerin vakfa satılma- sını ıstiyor. Bu amaçla lobi yapan T- SKGV Başkanı emeklı general Ha- san Muratlı. "Bu fabrikalar elimiz- den giderse askerimizi giydireme- yiz" uyansmda bulundu. Sümer Holding; Adıyaman, Çanak- kale, Antalya, Bergama, Manisa, Me- rinos. Aksantaş, îzrnir. Beykoz. San- kamış. Tercan ve Van'daki tesislerini özelleştirmeyehazırlanıyor. Bu amaç- la öncelikle Adıyaman Pamuklu Iş- letmesi ve Çanakkale sentetik deri fabrikalannın özelleştirilmesi için ihale açıldı. Yaklaşık iki ay önce yeni yöneti- min görev aldığı Hasan Muratlı baş- kanJığındaki TSKGV ordunun giysi ihtiyaçlannı karşılayan bu fabrikala- nn vakfa satılması içın ılgili kurum- lar nezdinde girişimler başlattı. Vakıf Başkanı Hasan Muratlı, Mil- POAŞ'm güvenliğine ordu denetimi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Stratejik petrol ûrünlerini kontrol eden Petrol Ofisi AŞ'nin (POAŞ) özelleştirilme karan çeşitli kesimlerde tepkilere yol açarken ordunun Askeri Nato Tesisleri'ni (ANT) kontrol altında tutması karariaşönldı. Petrol Ofisi aracılığıyla petrol gereksinimini karşılayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSKJ genelde POAŞ'm özelleştirilmesine karşı olmadiğı belirtiliyor. Üst düzey bir askeri yetkili, "POAŞ özelteştirilse de somıçta bizim petrol sevkıyatımızı sekteye uğratacak bir girişime karşı yasaJar çerçevesinde tesisleri kontrol altına alabiliriz" dedi. Aynı yetkili. Tiirkiye'nin yasalann öngördüfü haklanna karşın işi sağlama almalc için POAŞ özelleştirilse dahi ANT'nin petrol gereksinimlerinin askerlerin kontrolü altında yapılacağını söyledi. Yabancı firmalann. her ülkenin çıkarlanna aykın olması halinde firmalan millileştirebilecegi gerçeğinden hareketle stratejik POAŞ'ın özelleştirme ihalesine katılmada çekingen davrandıklan da belirtildi. /i Savunma Bakanı İsmet Sezgin. Ge- nelkurmay tkinci Başkanı Orgeneral Çewk Bir, bazı bakanlar ve Özelleş- tirme Idaresı Başkanı L'ğur Bayar'ın da dahıl olduğu özelleştirme ile iigiiı yetkililerle tesislenn vakfa satışı için temaslarda bulunuyor. TSK'nın gıyim kuşam ihtiyaçlan- mn karşılanmasında önemli biryer tu- tan Sümer Holding'e bağlı 15 tesis, daha önce özelleştirilmişti. TSKGV Başkanı Muratlı. Sümer Holding'ın özelieştırilmiş olan tesıs- lerinden 12'sinin. üç yıl üretim şartı konmasma karşın iiretımlennı büyük oranda azaltmış olduklanna dikkat çe- kerek. "Ağıriıklı olarak Milli Savun- ma Bakanlığı'na iş yapan kuruluş- ların da özelleştirilmesi halinde önümüzdeki vıllarda aynı üretimi yapamamalan ve TSK'nin ihriyaç- İarının karşılanmaması olasıdır" dedi. Adıyaman ve Çanakkale gibi tesis- lerin bu nedenle özelleştirme kapsa- mı dışına çıkartılmasını istediklerini belirten Muratlı şöyle dedi: "Biz öncelikle satışa çıkarılan Adıyaman >e Çanakkale tesislerini TSKGV olarak satın almak istiyo- ruz. TSKGV'nin içinde bulunaca- ğı, kamu se vakfın çoğunluk hisse- lerinesahipolacağı. siyasi baskılar- dan arındırılmış, özel şirket hareket elastikivetine sahip. yeni bir şirket halinde yeniden \apilandinlmalan surefiyle bu fabrikaların mevcut ürctimlerini sürdürmeleri sağlan- malıdır." "Bu fabrikalar elimizden gider- se askerimizi giydiremejiz" uyan- sında bulunan emeklı general Hasan Muratlı, Sümer Holding'ın özelleştir- me kapsamına aldığı 12 fabrikanın ay- nı zamanda asker giysısı, sırt çantası, mühımmat yeleği ve yağmurluk gibi asken malzeme ûrettiğinı anımsattı. Bazı kritik tesislenn askerlerin efi- nin altında olmast gerektığine de isa- ret eden TSKGV Başkanı Hasan Mu- ratlı. "Sırf kâr düşünerek hareket edilmemeli. Zaten biz de vakıf adı- na bu tesisleri satın alıp özel şirket gibi işletmek istiyoruz. Kendi bün- yemizde bu amaçla şirket kuraca- ğa. Bu fabrikalann rekabet piyasa- sında ölmelerini önlemek istiyo- ruz" dedi. Fabrikaların özelleştirme ihalelen- ne katılacaklannı da dile getıren Ha- san Muratlı, bu tesislerde çalışan iş- çilerin askeri giysi üretımine dönük olarak eğitıldiklerini de anımsattı. Sümer Holding'ın 46 tesisinden 15'i özelleştirildi. 2'si kapatıldı. 8"ı kamu bünyesinde ışletilmek üzere Sa- nayı ve Ticaret Bakanlığı'na devre- dildi. Kalan 21 işletmenin 12 tanesi için de ihaleye çıkılıyor. DCM'nin Sakık kardesler ile ilgili iddianamesi 'PKK bazı ülkelerle bağlantılı' DfYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Kuzey Irak'ta özel birlikler tarafından vakala- narak Türkiye'ye getirilen Şemdin Sakık ve kardeşi Arif Sakık'la ilgılı iddianame hazır- landr. Diyarbakır DGM Savcılığı'nın ıddiana- mesinde başta 33 erin şehit edilmesi. öldürme, yaralama, baskın gibi 191 eyleme bizzat katıl- mak. talimat vermek ve eylemlerden sorumlu olmakla suçlanan Şemdm Sakık hakkında ıdam cezası istendı. Iddıanamede Suriye, lran, Yuna- nistan, Rusya Federasyonu, Almanya, Libya ve Irak PKK'y e silah ve mühimmat yardımmda bulunan ülkeler arasında sayıldı. Iddianamede, te- rörörgütününözel- lıkle Kuzey lrak"ta kalaşnikof pıyade tüfeğı. benzerı si- lahlarvebusilahla- rın mühımmatlan- nı kolaylıkla temin edebildigi, maki- nelı tüfekler. RPG-7 roketatar v e roketlen de pa- rakarşıhgındatenrınerhğibeltrtıldı. RPG-7 ro- ket ve roketatarlarla. makinelı tüfeklerin örgü- te destek veren Suriye ve Yunanistan gibi ülke- lerce örgüte parasız verildiği de bildirildı. Iddianamede Sakık kardeşlerinin anlatımla- nvla. yabancı ülkelerle terörörgürünün ılışki- lerinin daha somut ve inandıncı olarak ortaya çıktığı bildirildi. PKK'nin yabancı ülkelerle ilışkileri şöyle anlatıldı: Suriye: Bölücü örgü- tün başı Ocalan'ın Şam'da kendisine tahsis edi- len evlerde ikametıne izin veren. örgütün aske- ri- siyasi eğitim veren kamplannı kuran, kamp- larda askeri ve istihbarat personeli ile eğitim ve- • 34 sayfahk iddianamede, PKK'nin gelir kaynakJan arasında uyuşturucu madde ticareti ve bölge halkından para toplanması da sayıldı. ren. örgütü kendı çıkarlan doğrultusunda hare- ket etmeye yönlendıren. her türlü maddi-mane- \ i destegi veren bir ülkedır. lran: Tahran'da, Makü ve Urumıve kentle- rinde büro, örgüt evi ve kamplan bulunmakta- dır. lran istihbarat elemanlan ve asken yetkılı- len. teröristlere her türlü kolaylıgı ve desteğı sağlamaktadır. Yunanistan: PKK've kucak aç- mış bir ülkedir. Teröristler, siyası mültecı ola- rak kabul edilmekte, örgütün kamplannda pat- layıcı ve sabotaj konusunda eğitim görmekte- dırler. Rusya Federasyonu: Örgütün, 1994- 1998 yıllan arasında bu ülke ile ilışkileri, özel- likle Rusya Parla- mentosu ve üst dü- zey yöneticileri dü- zeyinde önemli ge- lişmeler göstermış- tır. Almanya: Bu ül- ke. çıkarlan doğrul- tusunda 1993 yılına kadar, PKK'nin ül- kesındeki faaliyetlerine ses çıkarmamıştır. Libya: Örgütün büro ve evlerı bulunmakta- dır. Irak: Son iki yıldır bu ülke ile ilişkiler, bu ülkenin Suriye ile arasındaki gelişen ilışkileri paralelindegelişmegöstenmiştir. Örgütün yara- İanan militanları hastanelerde tedavi edilmek- te. Kürt kökenli Iraklılardan örgüte katılımlar olmaktadır. PKK'nin Hollanda. Belçika, Romanya'daet- kın bir örgütlenme ıçerisinde olduğu. başta Azerbaycan olmak üzere diğer Türk cumhuri- yerlerinde bulunan Kürt kökenli kişiler üzenn- de propaganda yaptığı. örgütsel faalıyetler yü- rüttüğüde belirtildi. 'Anneler'e uluslararası destek Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Lisesi öniindeki eyleminin 159. haftasına Arjantin'den destek geldi. Eyleme katılan Abuelas de Plaza de Mavo (Mavo Meydanı Büyükanneleri) Başkanı Estella Carlotto ve başkan yardımcısı Rosa Rosen. kendilerini avakta tutan gücün; çocuklarına duydukları sevgi olduğunu belirterek kayıplara karşı uluslararası çapta mücadele verilmesi gerektiğini ifade etti. Diyarbaktr'dan kavıp yakınlarının da karıldığı eylem nedeniyle polisin geniş güvenlik önlemleri alması ve tramvay yolunu emniyete ait araçlarla kapatarak ikiye bölmesi dikkat çekti. Her zaman olduğu gibi lisenin önünde oturma eylemi gerçekleştiren Cumartesi Anneleri adına vapılan açıklamada, Arjantin'de 1976- 1985 yıllan arasında askeri yönetimin 30 bin kişiyi gözalrında kaybertiği, Plaza de Mayo Büvükanneleri'nin, gözaltında doğum yapan kızlarının çocuklarını bulmak için yıllardır savaşım verdikleri belirtildi. (BERTAN AĞANOĞLU) HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Sol Nasıl Kurtulur? Hiç telefonum bu kadar sık çalmamıştı. Ve de hiç, her tele- fondan aynı soru çıkmamıştı: - Peki şimdi ne yapmalıyız? Konu "Baykal Nereye Koşu- yor?" yazısıyöı. Telefon edenler de Türkiye'nin hemen her köşe- sindendi. Kimisı eski CHP'li, ki- misi hâlâ CHP'li, kimisi DSP'Iİ, kimisi "solcu"ama partisiz. Hat- ta içlerinde ANAP'a oy vermiş olanlar bile vardı. Sayın Baykal in CHP'yı sağa sürüklemesine tepki çoktu. "B/- raksın o ismi ve o bayrağı da son- ra ne yaparsa yapsın!" diyenler çoktu. Ve her öfke patlaması, hep aynı soruyla noktalanıyordu: - Ecevit "Bana ve eşime kul olun da öyie gelin!" diyor. CHP ise CHP olmaktan çıkmış. Çare- sız miyiz? Bizimyapabileceğimiz hiç mi bir şey yok? Kime oy ve- receğiz? Her telefonda düşüncelerimi anlatmak olanağım yoktu. Söz verdim: - Pazar yazımı bu konuya ayı- racağım... • • • Türk solu nasıl kurtulur? Bu sorunun çok yalın bir yanı- tı var: - Sorunları ancak "sol çö- züm'Verle hafifleyebilecek olan kitleleri, kanatlan altında toplaya- rak! Bunlar iki kesimdir. Birincisi.. Cumhuriyet'in temel değerlerinin yıkılmakta oluşun- dan kaygıya düşmüş olan kitle- ler. (Bu kesim, şimdi Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde olma- dığı kadar genişlemiş durumda. Çünkü o kazanımları koruması gereken devletin birçok kurumu -Cumhuriyet düşmanları tarafın- dan- içten ele geçirilmiştir!) Ikincisi.. Düzenin dışladığı yâ da koşulların köklerinden kopar- dığı kitleler. (Bu kesim de hiç ol- madığı kadar genişlemiş durum- da. Bir yandan Özalcı ekonomik polrtikalar, bir yandan Güneydo- ğu sorununun etkilerı, öte yan- dan da "sosyal devlet" anlayışı- nın terk edilmesi bu sonucu do- ğurmuştur.) CHP, 1977 seçimlerinde bu i- ki kesimi yanına alarak, yüzde 42'lik bir oy desteğine ulaşmıştı. Çünkü hem Kemalizmi ve çağ- daşlığı temsil ediyordu, hem de düzeni degiştirmek ve "hakça bir düzen" kurmak savındaydı. 12 Eylül tüm sol ile birlikte "Ke- malistsol"u da vurunca, o iki ke- sim de kendisine başka kapı ara- maya başladı. Laiklık ve çağdaşlık peşinde olanlar "ehven-işer"e yöneldiler. 40 yıflık CHP'lilerin bir kısmı bile ANAP'a, hatta bir ö/çüde de DYP'ye gittiler.. Düzenin ezdik- leri ıse "hakça düzen" umudunu, RP'nin "adil duzen "inde arar ol- dular. Kimisi de bu dünyada kal- mayan beklentisıni, tümden "öfe dünya "yayöneltti. • • • Bugün solu da Türkiye'yi de kurtaracak ilk adım, "Kemalist so/"u bir şemsiye altında topla- maktan geçıyor. O toplanma güç yaratacaktır. O guç de ezilen kitleleri yeniden yanına çekme olanağım vere- cektir. Güçiü olan, herkes için bir çekim merkezı oluşturur. Ama en çok da "en güçsüzler" için en çekici olur! Pekı bu nasıl olacak? Önümüzde buna katkıda bulu- nabilecek olan uç kesim var. Bırinci kesimi DSP oluşturu- yoc. Baykal'ın. genişleyen sol taba- na değil de gıderek daralan "ılım- lı sağ" tabana yönelmesi, CHP açısından "tarihsel bir aymaz- lık"X\r. Ama Ecevit'ın partısi için de "tarihsel bir fırsaf'hr. Eğer D- SP, bir "ailepartısi" olmaktan çık- mayı ıçine sındirebilirse.. Türk solundaki tıkanma hızla aşılabi- lir. Ikinci kesimde, CHP içi muha- lefetyeralıyor. Kemalist Alpaslan Işıklı ile Kemalistlere "faşist" diye saldı- ran Zülfü Livaneli yı lıstelerinde yan yana koyma mantıksızlığın- dan kurtulurlarsa.. Parti ıçi de- mokrasinin bir amaç değil, an- cak araç olduğunu unutmazlar- sa.. Baykal'a karşı olanlar kar- ması olmaktan çıkarlarsa.. Ve "CHP tarihselkimliğiniyitirmiştir, biz bunun kavgasını veriyoruz" dıyerek Kemalizmi bayrak yapar- larsa; savaşımları bir anlam ve ağırlık kazanır. Üçüncü kesim, CHP'den de DSP'den de umduklannı bula- mayanlardan oluşuyor. Hem sa- yıları çok, hem de her geçen gün çığ gibi artıyor. Onlann yapması gereken de belli! Önce kendilerine en uygun olan bir sıvıl toplum örgütüne gir- meliler. ÇYDD ve ADD'ler öncü- lüğünde 34 kuruluşun yayımladı- ğı "Demokratik Toplumcu Çağ- n"ya kendi örgütlerinin de katıl- masını sağlamalılar.. Ve Türkan Saylan'ın ÇYDD'sinin yaptığı gi- bi, oçağnyı "Kemalistsoiun ana- yasası" olarak benımsemeli ve özümsemelıler. "Sayı" artı "bilinç". güç de- mektir. Güç gücü doğurur. Ve de er ya da geç.. kendı bireysel kaygıla- rını kıtlelerın beklentilerinin önü- ne geçirenleri de önüne katıp sü- rükler. Sel gibi.. Seller gibi! 280 77 10'U ARAYIN, HASTANIZI İYİLEŞTİRELİM! ALFA MİMARLIKTAN SİZLERE YEPYENİ BİR fflZMET ! MOBÎLYA HASTANESIf HER TÜRLÜ AHŞAP MOBİLYANIZIN * MENTEŞE DEĞİŞİMİNDEN DÖŞEME YENİLEMESİNE KADAR ONARIMI, CİLA TAMİRİ ARTIK SORUN OLMAYACAK ! ALFA MİMARLIK DEKORASYON VE İNŞAAT LTD.ŞTİ. Yeşılce Mah. Seçilmiş Sok. No:36 4 Levent Tel: 0212 280 77 10 - 280 82 35 GAZİANTEP 2. SULH HUKÜK MAHKEMESİ EsasNo: 1998 15 Ahmrt Fevzi Eren Vekili Av. Erdoğan Yıldız tarafından Yüksel Banş aleyhine açı- lan ipoK|m kaldınlması davasında; Davacı vekitı dava dilekçesınde Erteks - Eren Tekstıl San. Tıc. A.Ş.'mn konkordato talebı Gazıantep 4. Asliye Hukuk .VlahkemesT'nın ll.)6.I°90tanh, 1989'958 esas. 1990-422 karar sayılı ılamı ile tasdık edılmı^. davalı Yüssel 3anş'ın 61.190 TL alacagı içın dığer alacaklılar ile birlikte mülkiyetı davacı Ahnet Fevzı Eren'e aıt Ünaldı Mah. 1674 ada. 131 parsel nolu taşmmaz üzerıne ıpo- tek konılduğunu. davacının bizzeat borçlu olmadıgını, Gazıantep 3. Noterligfnın 11.1 I.l c 9 7 tarıh ve37681 yövmıye no ile davalıya ihtarnamenın keşıde edıldığıni. an- cak gûnimüze kadar davalı tarafından ıpoteğın kaldınlmamış olduğundan. davacmın alacagı »arsa bile asıl borçlu Anonım Şırket'e ait iki taşınmazdan alacağını karşılaya- bileceğuden davalının 131 parseldekı ıpoteğının kaldınlması talep edılmıştir. Davanın duıuşmcsı 26.06.1998 günü saat 09.00'a bırakılmıştır. Davalının duruşmada delil ve bel^eler ile birlikte hazır bulunması veya kendısını vekıl ile temsil etmesı. aksı takdır- de durusnanm yokluğunda devam edeceğı. ışbu tlan metninın ilanından ıtıbaren dava dilek.çesnın 7 gün sonra tebliğ edılmış sav ılacağı ılan olunur. Basın 23234 ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER BİRLİĞİ'NDEN İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI GENEL KURULU VE SEÇİMLERİNE ÇAĞRI SEN YOKSAN BİR EKSİGİZ Bizler Demokrat. Yurtsever, Atatürkçü. Laık, Çağdaş Muhasebeci ve Malı Müşavırler Olarak "Çafdaş Demokrat Muhasebeciler Bırlıgi Genel Kurulu'nda" adaylanmızı belirledik. Yaptıklanmızla övünç duyuyonız. Yapılacaklan bılıyoruz. Saygın meslek, saygın meslek mensubu içın. Laik- Demokratık Türkiye içın. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Bırlıgi adaylarına göre\ venn. OYLARI BÖLME, OYUNU KULLAN Yönetim Kurulu Yah\a Ankan Metm Başer H Cahıt Kesemen Muammer Keskin Murat Senn ADAYLARIMIZ Dtnetleme Kurulu Disiplin Kurulu H. Reşıt Küçük Mülavim Dmçsoy ArifOzdemir Türkan Bevazıt Ali Seyfettınoğlu Tahsın L'sta Mehmel Yılmaz Bekır Erdoğan ADAYLARIMIZIN YER ALDIĞI MÜHURLÜ OY PUSULASINI SANDIĞA ATINIZ Genel Kurul: 30 Mayıs 1998 Cumartesi saat 11.00 I. Ü. Hukuk Fak.l No'lu Amfi Bevazıt Seçimler: 31 Mayıs 1998 Pazar saat 09.00 1. Ü Hukuk Fak.l No'lu Amfı ' Beyazıt Not: Aidat borçları oy kullanmava engel değildir. Meslekı kımlığinızi. nüfus cüzdanınızı veya sürücü belgenızden bınni getırmenız yeterlıdır. ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER BİRLİĞİ İLAN DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: I998 5D. İş Davacı Harun Yaymanoğlu Vekılı Av. Ahmet Sağdaş tarafından davalı Aygül Yaymanoğlu aleyhine açılan ıh- tar davasında; Denızlı Delıktaş Mah. 1945 Sk. no: 31/I'de davalı Aygül Yavmanoğlu adına çıkarılan davetiyesinin geri döndüğü soruşturma ile ıkametgâhta ödemeli paranın gönderildıği halde venlen adrese gelmediğı anla^ıl- dığından da\acı tarafından ıhtar çekıldiğı. teblığden ıtıbaren dönmedigi takdırde terk nedenı ile boşanma davası açılacağından ihtar dılekçesı ve karan tebliğ yenne geçmek üzere ılan olunur. Basın: 23244 TÜRKÜLER YOUAÛIM SANA Sfe »ftfej* w düzenfeme. ADNANIRSİL ENGEREK DÛNYA 56i ne Mûzık- BANU KIRBAĞ (Afhkgmlndedûfencankn) SEVDA SEVDA ÜSTÜNE BANUKIR8AĞ ÇAUNDAVUUAM SözreMüzik ANONIM {Stbmk Türiûmj KARAHlSAfi KAtfSt S6: w Müzık ANONIM (Afyon Türküsüj DAÖLAR 6EL fürmSIATANAtDAL m,;k. BAHU KlRBAG YUNUS MİSAU StzveMüvi AlMTTtltUS GÛLÜŞÛN KAUR BENDE Sm AHMET mii - MûZfk KLDA SAĞCAH Sö; ve Mûak: ANONİM OĞUL Sör ve UûBk: MUSTAfA AVO HAC1AÜOBASI Söivcmztk.AH &>rksta Türkûsü) HELEYAR (Htlay) Söi te Müzik ANOHM MfldORÖZGÜN MÜZİK YAP1M Z*+» %ımVE m m ittşâst,MENAJOTVE ORGANIZASYON Tel: 0,212 • 527 6112 NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 10. ULUSLARARASI İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ KAPSAMINDA PANEL 35. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE NÂZIM HİKMETT'İN TİYATROSU Konuşmacılar: Cevat Çapan, Kenan Işık, Ydmaz Onay, Ergin Orbey Yöneten: Nevzat Şenol Gün: 3.6.1998 saat: 17.00 Yer: Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kültür Merkezi Sıraselviler Cad. 48 Kat: 1 Taksim/lst. Tel: (0 212) 252 63 14 - 252 63 15 HOTEL MERİ*** ÖLÜDENİZ "Tatildeki ev iniz" * Doğa ile iç içe çağdaş yaşam koşullannda süper dinlence yeriniz. * Özel tefriş odalarda klima, TV, minibar. * Açık-kapalı restaurantlar. özel kah\altı salonu, havuzbar. sauna. * Açık büfe kahvaltı, öğlc \e akşam yemekleri, sair ikramlar. limitsiz yerli içki ve içecekler. * Her türlü kara \e deniz sporları. * Herkese uygun -'HERŞEY DAHlL"' fıyatlarla HİZMETİNİZDEDİR. Rezervasyon ve bilgi Tel : 0 252 6 F 00 01 (8 hat) Faks.0 252 617 00 \0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog