Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeCf mtivaz Sahibi: Berin Nadi Gcncl Yavın Yonetmcnı: Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınalörü HikmetÇe- tinka>a # Yazıışlen Mudüni tbrahim Yıldız • Sonımlu Mudun Fikrel tlkiz • Haber Merkezı Vfüdürir Hakan Kara • Gorsel Yönetmen Fikret Eser Dı, Haberler Şinasi Danışoğlıı % kıhbarai Cengiz Yıldınm • Fkonomı Mehmet Saraç • Kültür Handan Şenköken • Spor Vbdülkadir > ûcelnıan 9 Makakler Sami Karaören • DuKİtme Vbdullah YazıcıA Fotograf: Erdoğao Köseoglu #Bılgı-Bclge Edibe Buğra • Yurt Haberlen. Mehmet haraç Yavın Kurulu tlhan S«lçuk (Başkan). Orhan Erinç. Okta) Kurlbökt Hikmet Çetinkaya. Şükran Soner, Ergun Balcı. tbrahim Yıldii, Orhan Bıırsalı. Mustafa Balba\, Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı Mustafa Balbav AtaturkBulvanNo !25.Kat:4.Bakanhklar-AnkaraTel 41<J5020Chat), Faki 419502^ • İzmır Temsılcısı Serdar Kızık. H Zıya BIv 1352 S 2 3Tel 4411220. Faks.4419117»Adana Temsılcısı ÇctinViğenoğlu. InonüCd II9S.\o 1 Kat I. Tel:363 12 ll.Faks. 363 12 15 Muessese Mudürû Llstûn Akmen # Koordınatör \hmet KoruUan A Muhasetsr BöeıK Ycner»ldare Husom Görer • l^letme Önder Çeük • Bıl'gı- lîjlem Nail fnal # Bılgısavar Sıstem Mürihet Çiter#Satış Fazüet Kuza MEDVA C: • Yonetım Kunılu Başkanı - Genel Mudur Gülbîn Erduran 9 Koordınator Reha Işıtman # G?ne! Mudcr Yarduncısj SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 5l3958O-5n<t46O-6I.faks 5118463 aumlavan \e Basan: \?nı üün Haber Aıansi. Basın \e > asmcılık \ Ş T I A . Y J Ö C J I İ Jy 41 Lağaiofilü 34334 Is! PK 246 Iblanbul fel (0 2!2- 512 05 05 ı20 haf Fak~ |iı 212. 5 H K5 <J> 31MAYIS1998 lmsak:3.31 Güneş: 5.28 Öğle: 13.09 Ikindi: 17 05 Akşam: 20.36 Yatsı: 22.24 www.cumhuriyet.com tr Emma Türkiye'ye yerleşjyop • Haber Merkezi - Nelson mayolannın 1998 kataloğu için geçen yil ülkemize gelen Norveçlı Emma L. Ölsoon'un Türkiye'ye yerleşme karan aldığı bildınldi. Paris'te yaşayan Emma. Türkiye'de mankenlik mesleğinin iyice yerfeştiğtni. özellikle yabancı mankenlerin de bu ülkede ıyı işler yapabildığini söyledi. Modacıların • Haber Merkezi - Genç tasanmcılar Uğur \e Alıcan'ın Sidney Moda Haftası'nda gerçekleştirdıklen defile büyük ilgı topladı. Uğur'un tasarladığı kıyafet ve takılan sunan mankenler "Nutuk" eşliğınde podyuma çıktılar. Geçen şubat ayında Melbourne'de gerçekleştınlen moda haftasında. son derece başanlı bırçıkış yapıp başanlannı, düzenlenen yanşma ıle belgeleyen Uğur ve Alıcan'ın defilesınde, kahverengi. krem ve vişne gibi renklerin çeşitli tonlanndaki kadife ve ipek giysileryer aldı. Gazetecilikte meslek içi eğitim • SAMSUİN (Cumhuriyet) - Yerel Gazetecilik, Teievızyonculuk ve Radyoculukta Meslek İçi Eğitim Seminen'nin beşincisi Samsun'da yapılacak. 2-5 Haziran tarihlen arasında Büyük Samsun Oteli'nde gerçekleştirilecek seminere, Ordu, Samsun, Amasya, Sinop ve Çorum'dan 60 gazetecı katılacak. Semınerde. Nezıh Demirkent "Yeni Medyada Uygulama". Matthias Weiner "Almanya'da Yerel Medya". Fikret llkiz "Medya ve Kişilık Haklan". UğurDündar "Araştırmacı Televizyon Habercıliğı" konulannda konuşacaklar. GAP'ın tanıtımı • ANKARAflJBA)- Şanlıurfa"da 1-5 Hazıran tarihlen arasında, "GAP Bölgesı Kültür Yarlıklannın Korunması. Yaşatılması ve Tanıtılması" konulu sempozyum düzenlenecek. GAP Bölge Kalkınma Idaresı Başkanlığı. Kültür Bakanlığı. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Başkanlığı ve UNESCO işbirliği ile gerçekleştirilecek olan sempozyumda. GAP bölgesindeki kültür varlıklannın uluslararası düzeyde tanıtılması, yerli ve yabancı kamu kuruluşlan ve sivil toplum örgütlerinin bölgeye yönelik projelere katılımı sağlanacak. TüPbanlı eylemi • Haber Merkezi - Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (DPY) dün 79 il merkezi ile Lefkoşa, Trablus. Riyad. Medıne ve Cidde'de yapıldı. llköğretimde okuyan yaklaşık 585 bin öğrencinin başvurduğu sınav, sel felaketı nedeniyle Bartınlı öğrenciler için 20 Haziran'da tekrarlanacak. Çanakkale ve Antalya'da türbanlannı çıkarmamakta ısrar eden öğrenciler smava alınmadı. Çanakkale'de imam-hatip kökenli öğrenciler slogan atarak. daha önce kendilerine dağıtilan kâğıtlan yırtıp ayaklannın altında ezdiler. Tüm öğrencilerin üniversiteye girmesi amaçlanıyor; geçiş sürecinde tek basamaklı smav yapılacak YOK'iin hedefi smavı kaldırmakEBRU TOKTAR ANKARA - Yükseköğretim Ku- rulu (YÖK), tek basamaklı sınav modelinin 2 yıl sonra yaşama ge- çirilmesinden sonra ikilı öğretimı arttınp mesleki eğıtıme ağırlık ve- rerek fürn lise mezunlannın üni- versiteye "suıavsız guişinT plan- lıyor. Unıversite kapısı önünde yı- ğılan yakJaşık 1 milyon öğrenci ne- deniyle geçiş sürecinde "tek ba- samaklı sınav modeö" ongörülü- yor. YÖK.ÖSYM Başkanı FethiTo- kertarafından reddedilen "tek ba- samaklı sınav modeli" ıçın çalış- malannı hızlandırdı Lısede öğ- renim gördüğü alanlara koşut üni- versite tercihi yapan öğrencilere ve- rilecek *ek puan nedeniyle'" imam- hatip lısesi mezunlannı ılahiyat • YÖK, ikili öğretimi arttınp mesleki eğitime ağırlık vererek tüm öğrencilerin üniversitelere sınavsız girişini planlıyor. ÖSYM Başkanı Toker"in tek basamaklı modelin kabul edilmesinden sonra tekrar görev başına çağnlması bekleniyor. fakültelerine gıtmeye zorlayacak model. irticayı oluşma aşamasın- da önlemeyi de amaçlıyor. Tek ba- samaklı sınav modelını Türkiye koşullannaaykın bulduğu için gö- rev inden ıstifa eden. ancak YÖK'çe izınlı sayılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Dr Fethi To- ker'in ise projenin yaşama geçı- rilmesınden sonra tekrar göreve alınacağı öğrenıldi "Daha önce eleşrirdiğim bir projenin vürütül- mesinde görev alamam. Eleştirdi- ğim bir projeyi basın mensuplart- na, nasıl reform olarak açıklanm " diverek görevınden avrılan To- ker'in ÖSYM deneyimlerınden vararlanmak ıstenildiği bıldirildi. Toker dönecek Çıkmazın aşılması için Toker'i projenin kabulünden sonra yeni- den ÖSYM Başkanlığı'na getir- mek isteyen YÖK'ün. boylece "Toker, reddettiği projede görev almadı. Ancak YÖK karanv la çı- kan karar sonrasında. veniden ÖSY>1 Başkanlığı'na getirik"rektu- tarsız olmaktan kurtanldı" me- sajı vereceği belirtildi. Tek basamaklı sınav modelini 2 yıl sonra u\ gulamakta kararlı olan YÖK'ün uzun dönemde de sınav- sız üniversıteyi öngördüğü öğre- nildi. Mesleki eğitimı yaygınlas- tırarak ve ıkılı öğretimı arttırarak tüm lise mezunlannı ünnersıteye almak isteyen YÖK'ün. geçişdö- neminde "tek basamaklı sınavı'" zo- runlu gördüğü bildirildı. 500 mil- yon öğrencinin liseden mezun ol- duğuna dikkat çeken YÖK'ün. ka- lan 1 milyon üniversite adayını sistemdedeğerlendiremedığı için sınav yapacağı kaydedildı. YÖK'ün yığılmayı önledikten sonra sonra ıkili öğretım kalıtesı- ni arttırarak kontenjanlan yükse- lecekunıversitelerleherkese yük- seköğretim olanağı sağlamak is- tediği kaydedildi Yatırmayanlar sınava giremeyecek ÖYS ücreti için son hafta A1VKARA (ANKA) - Öğrenci Yerleş- tırme Sınavı'na (ÖYS) katılacak adayla- nn. sınav ücretlenni 5 Hazıran gününe ka- daryatırmalan gerekiyor. Ccretlerinı ya- tırmayan adaylar. ÖYS'ye giremeyecek. ÖSS'de 120 puanı aşa'rak ÖYS've ka- tılma hakkı kazanan adaylar 3 milyon lı- rahk sınav ücretinı. 5 Hazıran günü me- sai saati bitimine kadar Yapı ve Kredı Bankası. Türkıye Vakıflar Bankası. Tür- kıye Iş Bankası veya Akbank şubelerin- den binne yatırabılecek. ÖYS Kımlik Belgesi >alnızca ÖYS ücretini yatıran adaylaragöndenlecek Sınav ücretini er- ken yatıran adaylar, ÖYS Kımlik Belge- si "nı de önce alacak. Ücreti yatırmayan adaylara. kimlik belgesi göndenlmeye- cek ve bu adaylar ÖYS'ye katılamayacak. Adavlar. üniversite tercih formJannı veyurt tercıh formlannı 21 Haziran günü yapı- lacak ÖYS'de, salon görev lılerine teslim edecek. Sınav sonuç belgesi ıle kımlik belgesi ellerine ulaşmayan adaylar. kıla- vuzlara eklı olan "Genel Amaçlı Dilekçe OrnegJ''ni doldurarak başvuru >apabıle- cek. ÖSS'de 105 ile 120 puan arasında kalan ya da 120 puanı astığı halde ÖYS 'ye katılmak istemeyen adaylar. başvuru for- munu en geç 22 Hazıran'a kadar iadelı ta- ahhütlü olarak ÖSYM'ye gönderecek. Evliliklerin bitmesinin başta gelen nedeni, 'artık konuşacak bir şeyin kalmamış olması' Hişkileri sııskıınlıık bitiriyorÇeviriServisi- Friedrich Nietzsche,evlene- cek çiftlere sorulması gereken sorulardan bı- rinın de "Bu insanla ömrünün sonuna kadar muhabbetedecegine inanı>or musnn?" olma- sı gerektığıne manrrdı Avnlmak üzere olan çıftler üzerinde yapılan araştırmalann çoğu, onun bu düşüncesinin ne kadar yerinde oldu- ğunu ortaya koyuyor. Avrupa'da neredeyse her üç çiftten birinın boşandığı günümüzde. evliliklerin bitış neden- lerinden ilki "arnk konuşacak bir şeyin kal- mamışolması"olarak belırlenmiş. Focusder- gısınde yer alan habere göre tehlıke çanlan. evliligin alışkanlığa dönüşmesiyle çalmaya başlıyor Çiftler. sinsı sınsı yaklaşan tehlike- yı ilk aşamalannda anlamayabilıyor. ancak bir gün geliyor ve birbırlenyle hiç konuşma- dıklannı fark ediyorlar. Psikoloji çevreleri evlilıkte alışkanlıklar konusunda ikiye aynlıyor. Bir kısım uzman bu sorunun varlığını kabul etmekle beraber aşı- labilirliğineinanırkendiğerbölümü. ikı ınsa- nın birlikte çok uzun yaşamasının doğal ol- madığını ve insan tarafından sosyal kaygılar- la yaratılmış bir olgu olduğunu ıddıa ediyor- lar. Uzmanlara göre ilışkılerın dördüncü yı- Iında, çiftler bırbirlenne "ahşmaya" başlıyor- lar ve karşılıklı duyarlılıklaryerini alışkaniık- lara bırakıyor Artık iyice benımsenen part- ner için ekstra bir güç ve enerji harcamaya ge- rek duyulmuyor. Evliliklerin dördüncü ve be- şınce yıliannda "ahşkanhk*" sorununa, çocuk ve ekonomık sıkıntılar da ekleniyor. Ve çift- ler bunca sorun içinde birbırlen için ayn bir çaba gösteremıyorlar. Bütün ortak yaşantı, cınsellik dahil. rutıne giriyor. Evli çıftlerin verdıklen bılgilere göre 10 yıllıkbirçıftingünlükortalamabırbiriileözel konuşma süresi 7 dakıka olarak saptanmış. Cin- sel ılışki ise özellikle kadın tarafından. gıtgi- de kaçınılan bıreylem halıne geliyor. Jamaikalı Ottey ve Rumen Tirlea'nın forma giydiği San-Lacivertliler, 2. olup (A) Grubu'na yükseldi F. Bahçe adetizmde Avrupa'nın flk 8'inde ARİFKIZILYALIN F.Bahçe, atletizmdeçağatladı.tstanbul'da gerçekleşen, 18. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Bayanlar(B) Grubu müsabakalann- da, güçlü ekıpleri geride bırakan F.Bahçe Ba- yan Atletizm Takımı. büyük bir çekışmeden sonra Bulgaristan'ın Levskı ekibiyle birlik- te gelecek yıl (A) Grubu'nda yanşma etme hakkını elde etti. Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçek- leşen yarışta F.Bahçe formasını giyen Jama- ikalı sprinter MarleneOttey ve Dünya Genç- ler Şampiyonu Rumen lonela Tirlea, kazandırdıklan 5 altınla F.Bahçe'yi grup 2.'si yapıp (A) Grubu'na taşıdılar. Aynca Aysel Taş ciritte, .\ksel Mert dıskte, altm madalyava ulaşan F.Bahçeli atletler olarak dikkat çektiler. Fenerbahçe yanşlarda 7 altın. 2 de bronz madalya kazandı. Ott^' tarihe geçti Şampiyonlar Ligi (B) Grubu yanşlannda Marlene Ottey rûzgârı esti. Dünyanın en ıvi 5 sprinterinden biri olan ve "Siyah İncP adı ile anılan Ottej,. gırdiğı 3 yanşı da kazanır- ken 2 oyunlar rekoru kırdı. 100 metre yan- şında rakiplenne büyük fark atıp 11.02 gibı bir derece elde ederek altın madalyaya ula- şan 38 yaşındakı Ottey. 1998'in en iyi 2. za- manını elde etti. Ünlü atlet bu başarısı ile Şampiyonlar Ligi rekorunu da kırdı. Eski re- kor 1990 yılında o dönemın D. Alman atleti KatrinKrabbe tarafından 11.22 ile kınlmış- tı. Marlene Ottey. 200 metre yanşında 22.53'le fınişe gelerek bu kez de Fransız atlet Rerec'in 1993'te 22.78'le kırdığı rekoru yeniledi. Ja- maıkalı atlet, 3. yanşı olan 4 x 100 metre bay- rak yanşında arkadaşından bayrağı 6. sırada almasına karşm 'uçarcasına' koşarak F Bah- çe'ye bir altın daha kazandırdı. Fenerbahçe'yi başanya taşıyan diğer ıkı isim ise Aysel Taş ve Tuna Köstem'dı. Usta cirit- çi Aysel Taş. 61.13 gıbı muhteşem bir dere- ce ıle hem altın madalya kazandı hem de ye- ni Türkıye rekorunu kırdı. Eski rekor, 60.82 ile yine bu sporcuya aitti. Türk vatandaşlığı- na geçen Rus asıllı atlet Tatiana Tuna Kös- NOTLAR Son 10 adımda gelen mutluluk DENİZ DERİNSU tem, sınkla atlamada 3.70'hk derece elde et- ti ve bronzun yanı sıra Türkıye rekorunu da kırdı. Bir diğer yeni vatandaş .\ksel Mertde dıskte elde ettrğı altınia F. Bahçe"yı sırtlayan isim oldu. Bu başanlarla müsabakalann bü- yük bölümünü önde götüren Fenerbahçe. 100 metre engelli, 800, 1500 ve 5000 metrelerle gülle atmada ise umduğunu bulamadı. Tiriea ikiııcüiği getirdi Bazı branşlarda yaşanan düş kırıklığı nedeniyle F.Bahçe"nin (A) grubu şansı son müsabaka olan 4 x 400 metre bayrak yanşına kaldı. Bu yarışta Yugoslav Partızan'lataktik mücadele veren San-Lacıvertli ekipte son adam olarak start alan Rumen atlet Tirlea, müthış sprinti ıle arkadaşlannın açığını kapadı ve 49.86 gıbı mükemmel bir derece ile F.Bahçe'yi yarışta 3'üncülüğe, genel klasmandada2'ncilığeta$ıdı. Tirlea, Marlene Ottey'le birlikte (A) Grubu'nunmiman oldu. Yarışta 110 puan toplayan Bulgar Levskı ilk sırayı alırken. F.Bahçe 98 puanla 2. Yugoslav Partizan ise °' r' sırada yer aldı. Jamaikalı Ottev girdiği 3 yanşı da kazanırken gü- nün kahramanı oldu. (KEREM KAÇARLAR) Fenerbahçe'nın ev sahipliği yaptığı. 18. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (B) Grubu müsabakalannda gözler Jamaika- lı spnnter.Marlene Ottey"deydi. 1 günlük yanş için Yapı Kredi Bankası ve Ekinci- JerHolding'in sponsorluğunda Fenerbah- çe ile 40 bin dolara anlaşan Ottey. 100.200 ve 4 x 100 metrelerde kazandırdığı altın madalyalarla 'aldığuu' hak ederken atle- tizmseverlerin de ılgı odağı oldu ve tribün- lerden gül yağmuruna tutuldu. Büyük bir çekışme içinde geçen yanşlann sonuna gelindığinde ilk 2 sıra için Levski. Parti- zan ve Fenerbahçe çekışırken düğüm 4 x 400 bayrak yanşında çözüldü. Dünya Gençler Şampiyonu Thiea'ya yetkililer, "Yugoslavlan geç, gerisine kanşma' uya- nsında bulunurken ünlü atlet de diğer 3 ar- kadaşmın çok kötü koşmasma karşm 5. sı- rada başladığı bayrak yanşında finişe 3. olarak girerek F.Bahçe'yi Avrupa'nın en iyi 8 takımından bin yaptı. Son 10 metre- ye Yugoslav atletin gerisinde giren Tir- lea, büyük bir atakla 3. sırayı elde etti. Bu sırada Fenerbahçe Şube Kaptanı Ön- der Ozbilen, elınde kâğıt kalem hesap ya- parken tribünde bulunan F.Bahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldınm ile Atletizm Fede- rasyonu BAşkanı FikretÇefinkavada bü- yük bir heyecan yaşadı. Fenerbahçe'ye ciritte altın madalya ka- zandıran Aysel Taş'ın 61.13 attığı müsa- baka sonrası Danımarkalı sporcu, sennın kanştığı gerekçesıyle yanşın tekrarlan- masını ıstedi. Taş bu olaya sinirlenirken "Kırdığım Türkiye rekorunu kimse eürn- den alamaz. Tekrar olmaz" dedi. Kanşık- lık sonradan düzeltıldı. Sadullah Lsumi tÇMEME GÜNÜ Sigara ve medya tartışüdıİstanbul Haber Servisi - Sigaranın en çok çocuklar ve gençler üzerinde etkili ol- duğuna dikkat çeken uzmanlar, reklam- lara kesınlikle ızin verilmemesini istedı- ler. Sigarayia Savaşanlar Vakfı Başkanı Ubeyd Korbey, Türkiye'de yılda 100 bin kişinin sıgaraya bağlı nedenlerden öldü- ğünü vurguladı. Sigarayla Savaşanlar Vakfı 'nın 31 Ma- y ıs Dünya Sigara tçmeme Günü nedeniy- le düzenlediği "Sigara ve Medy« İlişidle- ri" konulu panel, Profilo Alışveriş Mer- kezi 'nde gerçekleştirıldi. Üniversite ve ilköğretim okullanndan öğrencilerin l - tıldığı panelde. Prof. Dr. Orhan KuraL b. sının duyarsızlığından yakındı. Çocukla- nn ve gençlerin sigara içmemesi için ba- zı kışılerin örnek olmasını isteyen Kural, "Ülkenin başbakanı basın toplantısında sigara içiyorsa bu 'Sevgilı vatandaşla- nm, yasa benim için önemli değıl. Siz de içebılırsıniz' demek. Bu durumda nasıl in- sanlardan sigara iç- memesini istersiniz" diye konuştu. Gaze- temiz yazan Sadul- lah l sumi de Ba- tı'nın hem çocuklanna sıgara ıçirtme- mek hem de sanay iyi ayakta tutmak iste- diğını söyledi. Ülkenin geleceği için sigaranın kesin- likledurdurulmasını isteyen Ubeyd Kor- bey. "Philip Morris çaJtşanlanna.' 15 ya- şına gelip de bir kez bile sigara içmeyen kalmayacak. Böyle olmazsa başanlı sa- yılmazsınız' denmiş. Bunu Bülent Akar- calı 3 yıl önce bir toplantıda açıklamrştı. Ama hiçbir anne baba ses çıkarmadı." diye konuştu. Yönetmen Korhan Yurtse- ver. sanatçılann toplumu yönlendırmesi- nı isterken sanatçı Mustafa Aslan. hiçbir rolünde sigara ıçmeme sözü verdi. Amaç 'dumansız büyüme' İstanbul Haber Servisi - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her yıl 3.5 milyon kişi- nin sigara nedeniyle yaşamını yitirdiği- ni belirtti. Ciddi önlemler alınmadığı takdırde sıgaradan ölümlerin gıderek ar- tacağına dikkat çeken WHO. tütün ürün- lerine uygulanacak yüksek vergi, umumi yerlerde içım ve reklamlann yasaklanma- sıyla ıçimin önlenmesını ıstedi. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta da sigara içiminin bu hızla devam etmesi halinde 2000-2025 yıllan arasında 120 milyon kişinin sıgaraya bağlı hastalıklar yüzünden öleceğine dikkat çektı. WHO. 1998 Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün ana fikrini "Dumansız büyü- me" olarak belirledi. Ülkelenn alacakla- n ilk öniemin çocuklan sıgaradan uzak tutmak olması gerektiğinin vurgulandı ğı raporda şu görüşlere yer verildi: "Çocuklann sigaraya başlamasına ne- den olan kompleks ve birbirine bağlı ne- denler vardır. Çocuklar, aile bireyleri. ar- tistler ve sporculardan etkiienirler. Ço- cuklara sigara içmemelerini söylevebiliriz ama eğerda>Tanışlanmız çelişki içindey- se sözlerimiz anlam taşımaz. Eğer genç- ler arasında sigara kullanınıını azaltmak istivorsak erişkinlerin de bırakmasını sağ- temalryız." WH0. tütün ürünlerine yüksek vergi. reklam yasağı, toplu yerlerde sigara içi- minin yasaklanması gibi önlemlerin acıl olarak uygulanmasını istedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog