Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

1 MAYIS-f 998 PAZAR • • * • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 GÜNCELCINCYT ARCA\XREK I TSK'nin PKK'yle mücadelesindeki yanlışlan özel bir dergide toplandı • Baştanfi 1. Sayfik Belki ınan mayacaksrz amsa; artık adlannı bile bel- lecjirruzde tjtarnaclığrz barcanlardan biri, bu zam- lann hükur»etın yı SCP. rtibanyla enflasyonu yüzde 50'ye mdırne strate. s^de b îr değişiklık yapmaya- cağımsöyCiyor. . Maşallal» var. B u hükünetın cte Meclis'ir» de... Zaten işkaşındakiOahükümet ve Meclısimızin i- nışli çıkışlı ya da ışgonez duırumu Cumhurbaşka- nı'nın başteanlık sister inerisine sürekli dayanak ve gerekçe ve~rnryor TK/ Meclis tıeırtıkır ışles* yaşarnsal değertieki yasa- lan çıkarse, denetirr gorevini yapabilse; Cumhur- başkanı D*mirel, herxanıklığı fırsat bttip başkan- lık sistemiri önümüzeoyabHir mi? Elbette rayırt Ama, Mechsımiz uyanlan k c s dinliyor, Meclis'tekı vurdumdu-ymazlık Yİmaz huıkümetinin biraz olsun kıpırdanmgstna olanat' oıraknnıyor. örnek nri ? Çoook îTia g«çmişten ders çıkanp geregini yapan yok! Hükümer, MGKöne-siyle ırtica ile mücadele ta- sanlannı br pakettetooayıp Meclis'e gönderdi. Şaşılacat bir olay ge^ekleşti. Ytirnaz. "rticaya ttörş '.am çjaz tasanlar hazıriattı. Neçare;Dutasanlarsj>zcüğüntamanlamıylatarn iki aydır Meclıs komis\:nlannda "sürünüyor". 8 tasarı çjeldi. anca<3'ü Meclis gündeminde, - tabii alt strelarda- yeraabildi. Bu üç tasarı önemse- necek değerde tasarla-. Üç tasanyasalaşacasolursa: Cami yapımlan müf- tülüklerin Lznine bağa-yor. Tüm cami imamlannın Diyanet Işleri Başkarlıo'nca atanması öngörülüyor. Dini vakıflann devlet oenetımi altına alınmasına yö- nelik düzenlemeler gernliyor. 'Fırça' Meclis'teki gericı dırenmelerin ikı odağı var: Biri Refah'tan doğma Fazst. Öteki. -malûmu ilan ola- cak ama- FP'nin kan Kardeşı "mesabesindeki" Doğ- ru Yol! Uzun konuşmalar, bo> miktarda çeşitli önergeler- le tasarılan engellerreye çalışıyorlar Muhalefettır. yapar d- yelim. Pekı ama, ıktdar partisi ANAP milletvek*- lerinin FP- DYP çizgısine uygun davranışlanna ne demeli? ANAP'tan kimileri irt- caya karşı /asa deyince, neredeyse FP gibi "dınü- den gıdiyor" benzeri sa;- ma sapan masallara be- dava kahrarnan olacaklar. Yürürlükteki yasada cezaian arttıran kılık kıya- fet tasarısi görüşülürken, Islami demagojiden or- nekler sunuluyor. FPIi Bülent Annçsöz konusu tasarının "şapka giyme zorunluğu r getırdığıni söylüyor. Bir diğen, FPIİ Ahmet Dökülmez. tasa Güneydoğu'dan ahnan dersler ANKAR.\(CumhumetBürosu)- Kara Kuvvetlerı Ahnan Dersler Mer- kezi(K.\LDEM),TSK"nin. 1984yı- hndan bu yana Güneydoğu Anado- lu Bölgesi ve Kuzey Irak'ta sürdür- düğü PKK operasyonlarmda >apılan yanlışlan ve bunlardan ahnması ge- reken derslen, özel dergide topladı. Özellıkle sağlık alanında yapılan yanhşlar nedeniyle birçok askenn yaşam tehlikesi gecirdiginı belırle- yen KALDEM iç güvenhk harekâ- tının "akhn akılla mücadelesi" oldu- ğunu kaydetti ICALDEM. operas- yon bölgesinde son derece pasıf ko- mutanlar da oldugunu. bunlann amırlenne "şirin gözükmeNe" çalı- şarak zzy ıflıklannı kapatma\a çahş,- tıklannı bıldırdi. 1<L\LDEM, bazı olaylan \e alın- ması gereken dersleri şöyle sıraladr. Bit taburu yok edecekti: Operas- yon bölgesinde görevini yürüten ta- bur personelinin arazide geçen bı- nnci ayın sonunda bitlenmesı nede- niyle. şahıslann ilaçlanmasına karar verilmiştir. Batarya komutanların- dan ikisi ilaçîan. tugayın revırmden temın ederken, biri piyasadan temin etmıştir. Piyasadan temın edilen ve çok zehirli tanm ilacı oldugu bılın- medenkullanılan ılaç sonucunda 50- 60 kışılık personel. nöbetçı amınnin fark etmesıvle hastaneye yetiştırıl- mış ve uzun tıbbi uğraşlardan Nonra hayata döndürülebilmıştır. Alınan dersler: Arazide yapılan uzun süreli harekâtlarda, personelin • Kara Kuv vetleri Ahnan Dersler Merkezi, operasyon bölgesinde son derece pasif komutanlar oldugunu. bunlann amirlerine "'şirin gözükmeye" çahşarak zayıflıklannı kapatmaya çahştıklannı bildirdi. temızliğine çok dikkat ediltnelidir. Sağlık ıle ilgih bir müdahaleyı ancak doktorlar yapmah. bılgisı yeterlı ol- mayan kışıler. hayatı tehlıke yarata- cak kararlar venp uygulamamahdır- lar. Takım arkadaşına ateş: İkı ma- nevra bir de ateş destek unsurundan oluşan tım, pusu görev ını v,erine ge- tırirken yolda terörıstlerm olduğu ha- berını alır. Bolgeye vardıklannda üç karaltının bellı arahklarla yürüdüğü- nü tespıt ederek onlara paralel takı- be başlar. Timın varlığını hısseden bu karahüar. kaçmaya ba^larlar ve ateş açılır. O esnada üs bolgesınden gelen çağrı ıle iiç askerin gen dön- düğübıldırilır. Bunun üzerine perso- nel tekrar sayıldığında 2. manevra unsurundan üç askenn olmadığı gö- rülür. Terönst zannedılcn karaltılar. aslında timin askerlerınden başkası değıldır. Ahnan dersler. Unsur komutant- nın. pusu görev i sırasında daha dik- katlı olup sık sık personelını kontrol etmesı gerekır. Silahla oyun: Taburda görev h bir asteğmen, nobetını devrederken ta- bancasını depoya koymak üzere de- pocuyavenr Depocu. arkadaşlanna silahla şaka yaparken, sılah ateş alır ve kasıklanndân vurulan asker kur- tanlamayarak vefat eder. Ahnan dersler: Silah boş da olsa kimseye karşı çevnlmemeli. Münferit olavlar ve dersler. Tüm personel. bölgede venı bir durumun olmadığını, yaptığı ve yapacağı ha- reketlenn daha önceden denenmiş oldugunu bılmelıdır. Bunedenleba- şanlı olmak için operasyon bölgele- nnde operasyon zamanında ve hare- ket şeklınde değişiklık yapmaları sağlanmahdır. İç güvenlık harekâtı- nm "aklın akılla mücadtk'si" oldu- gunu sözde tüm personelin bilmest- ne karşılık operasyon planlan bir ön- cekınin tekran olduğundan bazı ope- rasyonlardan verim alınamamakta- dır. "Nasü olsatecrûbelidir,becerir" düşüncesi ile tüm görevlerçalışanve ıyı görev yapan birliklere verilme- meli, çalışmayan, etkin görev yap- mayan birlikler sık sık denetlenme- li, yetersiz olan birliklerin komutan- ları maaşkatı ile cezalandırılmalıdır. Güvenlik komutanlarının tım, bölük ve tabur komutanlan ile sohbet etme fırsatı yaratması. onlara güven ve moral verecektır. Atışı, kondisyonu iyi olmayan bır- lik. arazide korkarak gezmektedir v e en küçük bir çatışmada dahı takv ıye ıstemekten utanmamaktadır. Bölge- nyı "de// saçması" bulu- i-yor. , Oysa gerçek, Komıs- yon Başkanı Emin Kara- ca'nın karşı sözlerinde. Başkan, "Kanunun şapka dışında serpuş, sa- nk, fes, cüppe gibı gıya- lerin giyilmesini yasakta- dığım" söyleyerek FP'lıte- rin saptırmalannı karşıiı- yor. Üstelik, "Pervasızca konuşmanın anlamı yok- tur" diyerek... Aylardır izlenen bu ko- mik film, sonunda Mesırt Yılmaz'ın uyanmasına önayak oluyor ve... Baş- bakanımız, kımi ANAP milletvekıllerinin, hatta bakanlann komisyonlara devamsızlığına "fena hsJ- de kızıyor". Ohhh, evet yanlış oku- madınız; sonunda Yılmaz da kızıyor! ANAP Meclis grubu yoneticilerini "fır- çalıyor". Hükümettasan- Sannın yasalaşması birya- na, hiç değilse Meclis Ge- nel Kurulu'na ınmelerini sağlamak için ANAP mil- letvekillerine "uyarı" ce- zalan verilrnesini istiyor. Ne ki, Yılmaz'ın "fırça- sı" komisyonlara devam- sızlık üzerine. Tasarılan yozlaştıracak çıkışlara ANAP desteğıni engelle- mek için degil. Zaten yasanın ne öne- mi var ki Türkiye'mizde; Kılık Kıyafet Yasası'nda istediğin kadar cezaları arttır. Fatih'in Çarsamba semtinde hâlâ kılık kıyafet 18. yüzyılda. Ya, yasalara karşın, şu son gelişmeye ne dersi- niz? ANAP karanyla "a/tete- rin yaz aylannda yaş sını- n olmaksızın çocuklannı Kur'an kurslarma gön- dermesı "ni sağlayan ge- nelgenin valiliklere gön- derilmesine... Evet, ne dersiniz? Esin Talu Çelikkan öldü tSTANBUL (AA) - Ga- zeteci-yazar Esin Talu Çe- likkan, dün yaşamını \itirdi. Çelikkan. 15 yıl çeşitli gaze- telerde köşe yazarhğı yaptı. TRT'de de 2(3yıl çalışan Çe- likkan. kurumdaki son 10 yıhnda Yurtdışı Yaymlar Daire Başkanhğı görevini üstlendi. Eski Gümüşhane Milletvekılı MiİhsanÇeBk- kanın eşi olan Esin Talu Çelikkan'ın cenazesi, bu- gün öğle saatlerinde Teşvi- kiye Camii'nde kılınacak cenaze namarmın ardından Zincirlikuyu Mezarlıgrnda toprağa \enlecek. OÜNYA ŞEHİRLERİ (CitlesOfTheVforid) Dûnvanm en ûnÇ vs tıuyük kerilerrrı OriNm zengrtMımtîlpHntymlennt, (rtnio» tıu0Önbrntıe»l*Mngecni$l«nnı KAŞİFLER (Pathflnders) Her OOHjmünae Mnyanm ayrı txr feSşesıos *ı »osrtrı a p m a oNMu yolcukjğu anialan çnrpSerbafBİMrarı» — P* kadar c * p» «BrKl r»fytnOyle getecek ve fi *** oıci* Mf b*ıesın s»rsc«ksra2 -V -« SKANOALLAR (Scandals) Magazm derg/tenne kor>u oianiat değif. dünya tantnne yön veren yaktn lanhtB u txrakmış skandater Genç tnrAlmmfıfi, Cessna uo& 0e Kwmhn9 mtsı. Körfaz Savaşı-ndaîo çevre kırHhğı, Hincüstan'da zortakûrta) geter>eği, Fran$a'<ta H(V vtrûsü taşjyan kanda^ rasîa f * kafjetn masutn tr. Arjânfr oekı asten rtğnm o i 30 txn jvan ^e daM./MOB 0 2. DÜNYA SAVAŞI (VVorld War II) PasıSıTSfi FransaVa. Kuzey DtnzTnder AfrıkaVa kaBar bûtûn dünyayı yakan atoş Mıfyoolarca ocağ sönduren ve ytltarca süren actlar Insanfığın ızdırabtnı bugün büe cnutatnaat$ı Hmşıma * nokralanan Uona Oûnya Savaşı HğOj i* VURUCU GÜÇLER (Elite Fight Forces) Her ukjs br orouya sarıpm Ama Bunin bu sıtibiann seç,-ne askafenlen oluşan ım özel eğft'er bırjıtcen vanU Onlara katşılaşmak dostfar ipr guven vana düşmantar ıan ürtulucodtr Çûı*uonlara*JûmB)(i«fta*l t«*r frans ztarın "YaOanc'lar Leyonu' //Mitetenn hava kotnanûolan 'SAS'. Sraırm 'Go/affl'ten ABD donanma&ınm 'Fotdart, Sngıhztefm 'Gurka~lan /e Ğaha nıcelen Beklenen belgeseller haftanm her günü ; Kent TV'de! Politika, ekonomi, kültür, spor, 4- aktüalite konularında pek çok güncel bilgîyi anında ekrana yansıtan Kent TV'de, şimdi, dünyaca ünlü belgeseHer. Hem de haftada 1 gün değil, haftanm her günü. I. İ DOĞAYA MEYDAN OKUYANLAR (Chailenge) Okyanusun d&nnitktenntlen Himy uzaian tetıkHeıefte dolu öu yotcijkjk. insar ve annarm doğamn aücüyle y&yüze ğ b ö Ahka'âa bir dS$v ğ y yy i bıc yvşam ötçtm Ahka'âa bir dS$v n pffleşmesj ve leopaıiann a * yaşarr.n peştn<te Jn«j totoğra.fçt Joftn Vany'nın 5 yıimr verersk çsküğı g&cüntûier 'Everesı FanhT Eömunö Httlary ve efcıbtrnn Ganı Nehn'nın d&tasınoan H>nt Okyanusu nu" aenniıkiGfinĞ yaptığı mutıteşerr yoicuLk Buyuk "beyaz köpekba»ffi *na ka^f r\eta.l ç&tk katesı deney&n dört kofcu&jz penç aOamm Kenya öan Avusîra/yaya. On 3atıye uf>utuirm2 yokviuhiar Kent'ten ayrılmayın! ««KENTTV Bilgi Kanalı de terör olaylan olmadan önce. her- hangi bir bırlık komutanının sorum- luluk sahasında bir başka birlık her- hangi bir şekilde faalıyette bulundu- ğu zaman bu, ılgıli birlık komutanı için sondereceküçültücübir dunım- du. Şimdı ıse ılgıli birlik komutanı sorumluluk sahasında başka bir bır- lığm görev yapması suretiyle kendı- nı emnıyete aldırmaktadır. Bulundu- ğu tel örgüden dısan çıkmayan, tıka- ma görev i hariç operasyonakatılma- yan bırliğın 2 km. ötesine takviye tım ısteyen birlik komutanlan mev- cuttur. Bu komutanlar. kendi pasıf- lıklerını aynen birliklerine yansıt- maktadırlar. Bu konuda zayıfîıklan- nı ıse amırlenne karşı son derece şı- nn gözükmek suretiyle aldatıcı tu- tum ve davranış ıçtne gırerek kapat- maya çalışmaktadırlar. Alınan dersler: Tımde en az ikı adet sıhhıye eri olmalı ve ayrı ayn unsurlar ile intikal etmeh. mutlaka kandan korkmayan ve eğıtimh per- sonel olmalıdır. Akrep ve yılan so- kunca kesinhkle kanatmamalı. ke- sılmemeh, emılmemelı v e sadece ığ- ne yapmalıdır. Tıtreme v e üşüme gı- bi kriz gelirse 2. ve 3. iğneyı yapma- lı. devam ederse helikopterçağırma- lıdır. Bot ayağını vurmuşsa yarayı havalandır. Çorap gıyme. temız rut. Ayağında mantar hastahğı varsa çıp- lak ayak ile toprak üzennde yürü. Is- hal ısen koyu çay veva mevye suyu iç. İlaç al. geçmezse ıki üç avuç ku- ru çayı bir bardak su ıle yut DÜNYAMIZIKORUYAUM (Race to Save Planet) Yaşt/ don/amıj beueyen eeı Onen* mtma. çevre kırtılığt Unlu sınarçıtaı. her gûn b r a oaha tshnp edılon tfûnyanm tprvnması için afenndsrı getemyafurortar UnB Amm**h 9m yıkto ÖBÜy SH»<p * bu dsyı sunarksn, çnnntı inemnt dMatoaMrar, soruntan ortaya koyuycr Los AnyoİK'aan tmazonln ' . , uzanan ve ççvre sorvnunuttûtOayatıattpiyta - y g " " ^ * ; orVya koyan genş bir araşttfîA r ™ ^ YAŞAMIN RESMİ (Aspect o1 Ltfe) Oûnyamn oluşumundangûnümüza kadarpettı zaman ıçtncfe Ğoğantn hayvantarm ve ınsanın geüşımı. KızJdenz'deh memnlarm büyOsyKi gûnfbğmden Afnka otmonianmn krah orstohonn yaaam öykûsüne nasıf tnr bağ M ' D O a yaşayan her carrtmn <xr D - • ' - Bu tBtjaSBt see buainjnmeyan bağın resmn çakıyaf Doöamn enndsı ınsan yaşammt W « l w , ejferarfcen. CntrOen sanarıleşır*0n dofmler nas» aMenyor Ooğayı nasJ e t * f Q0teqBflHruz&tu yaşamm ta kan&sı G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY ^ • Baştarafı /. Sayfada Rıo de Janeiro'da okyanuslatoprak arasındaki ye- şilkuşaklar... Budapeşte'de Buda ve Peşte'nin arasından, ûs- tünü başını düzeltip, saygılt-sevgili genç bir kız eda- sıyla geçen Tuna... Insanlann suyla haşır neşııiiği... Kent mimarisinin suya saygısı... Bende sevınçleri doğurur, yaşam se- vincim bütün randevulannı iptal eder... Ülkemizde suyla kentin buluşması ise kaygıya dö- nüşür... 1970-80'h yıllarda yol ettığim pek çok Ege kıyı tei- sabasını yeniden göıme cesaretini kendimde bula- mıyoaım. Gidip-gelen dostlar ne hale geldiğini an- latıyoriar. Içim sızlıyor. Klasik sözdür ya; insanın memleketi doğduğu yer değil, doyduğu yerdir... Bu söze saygım var a- ma, sanınm asıl memleket, insanın gençlik yıllannın geçtiği yer. Bir başka deyişle, anılannın en yüklü ol- dugu kentler, topraklar... i Bu yer benim için İzmir... ! izmir deyince de aklıma pek çok insanda olduğu gibi, Kordonboyu gelir. Şarkılara, marşlara konu ol- muş Kordonboyu... Ege Denizi'ne akan dağların. ovalann bereketıyle zengınleşen Izmir'in kolyesi Kof- donboyu... Ama bugün? O kolyeyı alıp küflü bir zıncirle çevrelemeye gıriş- mişler. Birkentin, kötuyonetıcılerin elınde nasıl mah- vedilebileceğinın en yamuk. affedersiniz somut ör- 1980'lerin sonunda ayrılırken.arkamda kalan İ2- mir bana o kadar uzaktı kı... Ankara'ya adımımı atın- ca, sankı kutuplann ötesinde kalmıştı. Özlem. kilo- metrelere ışık yılı uzaklığı yüklüyor. Arada gıdip gel- meler başlayınca bu bıraz değişti ama, yıne de uzak- lık kavramını atabilmış degılim. Izmır'e yılda bırkaç kez değişik etkinlikler içtn gi- •diyorum. Güzel ınsanlarlatanışıyorum. Kımı adımla- n duyunca sevıniyorum. Ömeğin son gıdışımde Rek- tor Prof. Fethi Idiman'dan dinlediğim Dokuz Eylül Universitesi'nin yenı ginşımlen. Temel eğıtımi de programa alma... Tıp Fakultesı'nde Dekan Prof. Emin Alıcı'nın başını çektığı aktif eğitım sıstemı... Ama her İzmir gidışı uğramadan edemediğim Kor- donboyu artık. toz yüklü ruzgâr, çamur taşıyan yağ- mur ürpertılen veriyor... Geçenyuzyıllarda sömurgecıler yenı bir ülkeye ge- lince, dogal olarak önce nesinı sömürüruz diye ba- kardı, ardından da göze güzel görünen şeyler inşa edip yerel halkın gözune gırmeye çalışırdı... ' Bir örnek... Guatemala'da ıki kent var. Başkent GuatemalaCity ve Antik Guatemala... Antik kent sö- mürge döneminde inşa edilmış; çok düzgün cadde- ler, iki katlı gösterişlı binalar... tzmir'e en azgın sömürgeciaelse, kent halkına bu hakareti yapmaz. Demek kı, Ozfatura'nın beyni de ağzı gibi! * Türihsel dövünçi "^* İzmir'i Çeşmeyönunden kent merkezine bağlayan sahil yolu Kordonboyu'yla Karşıyaka'ya uzanacak- mış... Merakediyorum, acaba dünyanın kaç ulkesin- de kentin merkezinde hızlı geçış yolu ınşa edılir. Oy- saGazıemiryönünden çevreyolu inşası ıçın projebı- le var. Kordonboyu kıroıesı, affedersiniz projesi her kimin eseriyse, kimılerıni "bayındır" etmeyı de hedef- liyor olsa gerek. Bu bayındtr ne hayındır kı, ne kejnt = TOİkınî"3inler ne SIT karannı... - <--'i Tarihsel övünç sozden çok göze hıtap eder. Bu- nun bir göstergesı de yerieşım alanları. Anadolu'da bilinen üç bin antik kentin önemlı bir bölümunde kent yapılan bugünkü sorumlulan şaşırtacak ölçüde du- zenli, planlı. Eski uygariıklannı bugune taşıyan ülke- lerin hemen tümünde kentin modem bölümlerinin yanında birde "eski kent" adiyla anılan bölümleri var- dır. Izmir'de de Kordonboyu ve arkası buna adaydı Izmir'de övüncün yennı dövünç aldı. Cumhurıyşt Alanı'na kadar doldurulan bolümün Konak'la buluş- ması, geçerli SİT kararı uyanncaolanaksız. Şimdi ii- mir'in gerçek sevenlerı. doldurulan bölumun hiç de- ğilse yeşil kuşak olarak değerlendırilmesi için çaba harcıyorlar. Başarılmasını dıleyelim. Mayıs başıydı.. Kordonboyu'nda denizı kapatan çirkin dolguyu ve levhalan görünce "Izmir'in kavak- lan" türküsü ağzımdan bambaşka sözcüklerie dö- küldü: Izmir'in katilleri ; Ne elleri temız ne dilleri i Kordonboyu mahvolmuş % Uyarın gafillen... Pakistan'dan 1 boıııba AUERIKA MACERASI (American Odyssey) KaMOslem ve afcreptenn ya$aO4' «VraMardgn dun»ar»n en Oüyû* 9 * uzanan Otrumarfrk Doğanırı ve eefcnofc^mn yarattığı gûzmMer Sıraüan lunsf* turlafcö iğr&vhr abı değıl £»•• u'usun sakiaûığı en ğnemu sınanyia Anenka Macerası. sta New EngtanO-dakıkJiyiDMardar Ooğal farMata ve uhjsal aruKara götünjyor 90'U YİLLAR VE DEÛIŞIM (The 90's: A Decade in Transition) 901ı yttarda meyöana gefen ve töm dünyays eftjteyen olaytar Dûnya &yast hantastr» y&ntderupzen poOtfr ve sosyvkjpk değışmj rüzgartannm partie arkalan Gobaçov üzerine wnanan oyvrtar, Amerlkâ'ola tslamı harek&fer Guney Amenka"nın deox*rasNenndato OSMaRSrt^r, Tıenanmen Meytiarn'ndan sonra Çınvedaharvcelen DeğfŞtm yıtermto stk> txr UZAY TSKNOLOJtSİ (Space Tech) Ayöa i2 Oırakan tnsanhğtn büyûk aöımında/ı ç&yreh as>r sonra, gebşnnını gıOewk arîıran vzay teknok>tr$mfn dûnyamız üzennöelu tcı byltjşian Uzav araştırmaiarı sonucu n teknotoposn AIDS tiaçlanidafi , asterfgüdarefen eğience düny&una Jkhânfnnaggiırd^enSMBr İşte Cumartesi Belgeselleri İşte Pazar Belgeselleri 10:32 Amerika Macerası 12:32 Yaşamın Resmi 14:32 Dünya Şehirleri 16:32 BüyükUluslar 18:05 2. Dünya Savaşı 20:32 Skandaliar 10:32 Dünyamızı Koruyalım 12:32 Kaşifler 14:32 Dogaya Meydan Okuyanlar 16:32 Vurucu Güçler 18:05 Uzay Teknolojisi 20:32 90'iı Yıliar ve Değişim gy VB kotaytıkfar BUYUK ULUSLAR (Great Nations) En fihel to&viuKtaraan en gettşmış devtet öt&jtfenm&enne KaĞaı uluslann tantu Oykûsû. Kab'leresıen "ravunlar kratar w baskanarta dolu bttanhşâen Oeşa»<*»mekantar,nHeiK«*w*r, sosyal yaşarn »pmlsn ve gfconorrrik dûönler. Mayalanntigmçyaşam iykoien, SmyeHam dojuş ve çdkûs 6ytii.su 'öuieş trnparalofiuğu' Japonra, Avustrarrs'ron vanşı yemen AİMfjmter. Çın'ın glMm sK&ı oykusû • Baştarafı 1. Sayfada de. Belucıstan eyaletının Chagaı bötgesinde yapıldı- gını kaydeden Eyüb Han. "Öncekikr kavalık alanda \apılmışh. ancakson iki de- neme çukur bir alanda ya- pddT şeklinde konuştu Pakistan Dışişleri Bakan- h|ı Müsteşan Şamsad .Mt- med ıse ülkesinin sadece 1 yeni nükleer deneme yaptı- ğını açıkladı. Ahmed. dü- zenlediği basm toplantısm- da, Pakistan resmı yetkili- lerinin daha önce 2 yenı de- neme yapıldığını açıkladık- lannı hatırlatarak "Sadece bir deneme yapıldr dıye konuştu. Ahmed. 6 dene- meden oluşan serinm bü- yük bir başarıyla tamam- landığını belirtti Pakis- tan"m nükleer programının mıman olarak değerlendı- nlen Prof. Dr. Abdülkadir Han. patlatılan bombalar- dan hıçbınnın hıdrojen bombası olmadığını belirt- ti. Öte yandan ABD. Pakis- tan" ın uluslararası toplu- mun nükleer denemeler yapmaması çağrısınakulak asmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını bıl- dirdı. BM Güvenhk Konse- yi'nde, dışişlen bakanlan düzeyinde özel oturumlar dizısiönerildı. Rusya Dışiş- leri Bakanı Yevgeni Prima- kov. konseyın, bu ülkelenn nükleer sılahlanmasının durdurulması ve aralannda- kı sorunlan çözme sürecı başlatmasını da gundeme getirdı. Primakov. Pakıv tan'ın venı denemeler ger- çekleştirmesini şiddetle Jçı- nadığını belirtti. Önceki gün BM Güven- lık Koıiseyı'nde Pakistan hakkında kınama karan çıkmasını engelleycn Çhı, dünkü patlamamn ardından "derin üzüntûsünii" drle getirdi. İngiltere. dün vme nük- leer deneme daha yapan Pa- kistan'ı uluslararası düşün- celeri "açıkça göz ardı et- mekle" suçladı. Toprak kayması 7çocuköldü ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Adana nm İn^a- mo|lu ilçesınde meydaiıa gelen toprak kaymasında 1 çocuk öldü. 5 çocuk yara- landı. Şanlıurfa"dan bölgeye ge- len ve çadırlardayaşayan ta- nm işçilennin çocuklan. Saygeçit Köyü yakınındakı kum ocağmda oynarken, toprak kayması meydana geldi. Burada oynayan, yaş- fan 2-12 arasmda değişen v e uzerlerine 15 ton civannda toprak yığılan 7 çocuk öldü, 5 çocuk yaralandı Olayda ölen Gokhan Kava. Halil Kaya, \edat ka>a. Murat Kaya. V'edat Bozkoj, Kadir Bozko>, Hacı kava akşam saatlennde toprağa verildı. \ğır varalanan Eylem Ka- ya"nm tedavısı sürerken Rı- fat kava. Ramazan Kaya. Nezir Bozkov ve Emine Ar- dıç taburcu edildı. Bu arada 3 çocuğunun cesedıyle kar- îilaşan Mehmet \\i Kaya kalp knzı geçtrdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog