Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

31 MAYIS1998PAZAR CUMHURtYET SAYFA KULTUR ıa Leonardo da Vinci'nin Galata Köprüsü için çizdiği proje Norveç'te gerçekleşiyor Gökyüzü fle yeryüzü buhışacak SEZER PURU Kime niyet, kime kısmet... Leonardo da VİBCİ bundan 500 yıl önce 1502- 1503 te "Ponte da Pera a Constantino- poli" adlı eskızini çizmiş ve bu proje\ ı Osmanlı Padişahı n.Beyazıd"a sunmuş- tu. Ona bir mektup yazarak Haliç'e taş bir köprü yapmayı ve bu köprüyü 240 metre uzatmayı önermişti. Daha sonra ya- pılanbilgisayartestleri.bununmümkün olduğunu göstermiştir. Ne yazık ki sul- tan projeyi çok riskli buldu. Leonar- do'nun mektubunun çevinsi bugün Top- kapı Sarayı Müzesi'nde anı olarak du- ruyor. Proje maketi ise ttalya'da müze- de. Aradan onca yıl geçtikten sonra Nor- veçli mimar ve ressam Vebjorn Sand bu projeyi Oslo yakınlanndaki As'de E-18 otoyoluna oturtmak için kolları sıvadı. "Gökyüzü üe \«ryüzünün bııluşması ola- cak'' diyor Sand köprü için. "Biçiınin bü- tünselliğe kavuştuğu bu köprü. insanla- ra sanatın gücüniin dünyayı nasü ete ge- çirdiğini gösterecek ve onların gündeli- ğin dışına çıkma detıeyi yapmalarında yeni boyutlar sunacaktır.** Mimar ve ressam olan Vebjorn Sand. da Vinci'nin köprü eskızlerini Oslo'da- ki Astrup Feamley Müzesi'nde açılan • Leonardo da Vinci 500 yıl önce 1502-1503 'te 'Ponte da Pera a Constantinopoli' adlı eskizini çizmiş ve bu projeyi Osmanlı Padişahı II. Beyazıd'a sunmuştu. Şimdi Norveçli mimar ve ressam Vebjorn Sand bu projeyi Oslo yakınlanndaki As'de E-18 yolunda gerçekleştirecek. Vinci sergisınde görmüş. Oslo dışmda- ki bir belediye. bu köprünün kendi yö- relerindekı E-18 otoyoluna yapılmasını isteyince. karayollan müdürlüğü proje- yi henıenplanlannaalmış. Köprü büyük bir olasılıkla Lconardo'nun 11. Beya- zıd'a yaptığı önerinin 500'üncü yılın- dan önce bitmiş olacak. Zaten Norveç'te her taraf, havaalan- lan. sokaklar, meydanlar heykel ve çağ- daş sanat yapıtlarıyla dolu. Işte bunlara olağanüstü bir yeni yapıt katılıyor. Leonardo yalnızca bir güzel sanatlar adamı, ressam değildi. Çağının iyi bırgöz- lemcisi idi ve doğanın gizemlerini bili- yordu. Bu yüzden o ressam. bilim ada- mı. müzikçi, mekanikçi. mimardı ve tüm bu saydığımız yetenekleri bir araya ge- tiren birdâhiydi. Yaratmayı ve doğayı son- suz bütünlüğü ile tanımlamayı kendine görev bilmişti. Rönesans döneminde Cesare Borgia'ya bir süre hizmet veren Leonardo da Vin- ci. o süre içinde Osmanlı sultanı 11. Be- yazıd'la ilişki kurmuştu. Italya'nın ün- lü mimar ve sanatçılan. ki içlerinde Mic- hetangek) Buonarotti de vardı. Boğazi- çi' ne bir köprü projesi üretmek için plan- laryaptılar. Ne yazık ki Sultan. '"köprü- lerin kraliçesi" olacak bu projeyi yaptır- ma şansını kaçırdı. Zamanının dev birpro- jesiydi bu. O zamana kadar yapılmış. köprülerden çok daha büyüktü. Yalruz ya- yalann kullanımı için planlanmıştı. Nor- veç'te As'de yapılan köprü de yalnız ya- yalar için olacak; taş ve granitten mey- dana gelecek olan köprünün uzunlugu 340 metre. genişliği 32.5. yüksekliği ise 5.6 metreyi bulacak. Anlaşılacağı üzere yeni bir sanat ya- pıtı doğuyor Leonardodan yola çıkıla- rak. Norveç'te bulunduğum sırada tüm gazeteler. sanat dergileri bu projenin ha- berleri ile dolu idi. Biz ise böyle bir fır- satı da kaçımıış bulunuyoruz. Acaba ne- den bizdekı hıçbir belediyenin aklına Leonardo projesini Haliç'e uygularmak gelmedi? Hiç değilse 2000 yılı kutlama- larında Leonardo'nun projesi ile Nor- veç'te yapılan köprünün büyük boy ma- ketlerini. projelerin asıl yeri olan Gala- ta Köprüsü üzerinde gerçekleştirelim. Istanbul'un renklenyle aydınlatıp su ve ışık gösterileri hazırlayalım. 2000 yılı kutlamalannda tstanbul bu proje ile tüm dünyanın ilgisini çeksin. Teknik Üniver- site, belediye. tanıtım fonlan. Kültür ve Tunzm bakanlıklan neredeler acaba?.. 5. Uluslararası tstanbul CazFestivali, 7 Temmuz'da TheBluesBrothers Band'in konseriyle başlayacak Cazın binbirrengiistanbuVda buluşuyor • Her yıl daha da zenginleşen festival bu yıl standart cazın yanı sıra. Latin cazın ritmik örneklerini, çizgi dışı konserleri, dans ağırlıklı hip-hop caz ve New Orleans'ın modern brass- hop müziğini, Türk caz müzisyenlerinin 'jam session'lannı, en iyi film müziklerinin bestecisinin son çalışmalannı izleme olanağı sunuyor. Deep Purpleyann vçsalı Açıkhav«'da(Fotograf: UGUR GÜNYÜZ) 'Müziğin yaşı, kuşağı yoktur'Kültür Servisi - Rock müziğin efsanevi grubu Deep Purpte'ın. bu hafta başında Avrupa'da yayım- lanan Abandon albümünün tanı- tım turu (1 Haziran-15 Eylül) İs- tanbul konserleriyle başlıyor. Rock' ın devleri. îstanburdan yo- la çıkacak dünya turnesi için Hyatt Regency Oteli'nde bir araya ge- lerek basın toplantısı düzenledi- ler. Neredeyse bütün müzik bası- nınm hazır bulunduğu toplanrıda. grubun fotoğraflannı çekmek is- tcyen gazeteciler arasında sürtüş- meler yaşandı. ,„ Steve Morse,*'Ne- den turnenin başlan- gıcı için Istanbul'u seçtiniz" sorusuna, '•İstanbul uygariık- lann beşigı'' cevabı- nı vererek salonun kahkahalarla çmla- masına neden olur- ken, Ian Gillen ve lan Paice arasmdaki su savaşı da görül- meyedeğerdi. Majör Müzik Or- gaıüzasvon'un İstan- bul'a getirdiği Deep _ _ Purple', pazartesi ve sah gecesi saat 21.00'de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda Türki- yeli rockseverlerle buluşacak. Ian Gillan (vokal), Steve Mor- se (gitar), Roger Glover (bass) ve Ian Paice'nin (davul) hazır bu- lunduğu toplantıya. Jon Lord Is- tanbul'da olmadığı için katılama- dı... 1968'den bu yana rock'ın zir- vesinde dolaşan babalar, bunca ytla karşm hâlâ kendilerini keş- fetrrieye çalıştıklannı, arayışm da- ha uzun yıllar alacağını söyledi- ler. Ian Gillen; "Müziğin yaşı. ku- şagı yoktur. Müziği kuşaklar ya- ratır. Müzik kuşaklara ve size ait- Âan Gillen, "Müziğin yaşı, kuşağı yoktur. Müziği kuşaklar yaratıf diyerek 30 yılhk serüvenlerini özetledi. tir" diyerek 30 yıllık müzik serü- venlerini de özetlemiş oldu. Bil- gisayarla üretilen müziği sıkıcı bulduklannı ve ilgilenmedikleri- ni ıfade eden grup üyeleri, müzik yapmanın kendileri için macera olduğunu ve bunu sürdürecekle- rini söylediler. Deep Purple'm yıllarca 'Smokeon the Water' ile birlikte anıldığını ve bunu değiş- timıek için neleryaptıklan soru- sunu ise şöyle yanıtladılar: "Bîz özellikle kitleleri etkik'sin. mesa- jı otsun di>e beste yapmıyorduk. . . _ _ ' Smoke on the Wa- ter' terhanşpbirşar- kınıızdan farklı de- ğjL Deep Purple, De- ep Purpte'dırr Konserde ağırlık- lı olarak eski parça- lanna yer verecekle- rini söyleyen grup, yeni albümdeki şar- kılannm henüz be- bek sayıldıklannı, konserin seyİTciyle yaratılacak sıcak ile- tişim sonucu şekil- leneceğini belirtti- ler. Güncel rock mü- ziğini: "Herdönem- deiyi ve kötü grupiar olabilir. .\ma herkes i> ilerîni hatırlar, kötüler unutulur" şeklinde değerlendı- ren lan Gillen. Türk müziğini uy- dudan izledigini, fakat hiç kim- seyi tanımadı&ını da sözlerine ek- ledi. Bu albüm için çok çahştıklan- nı her fırsatta dile getiren Deep Purple üyeleri. her tür müzik tü- rünü dinledıklerini de vurguladı- lar. Grubun efsane isimierinden Ritchie Blackmore'un yerine ge- len eski cazcılardan St«'eMorse" ise "Gnıptaherkesina>nbir üs- lubu var. Bundan dolayı eklcktik bir yapı ortay^ çıkjyor" dedi. Kültür Servisi - Bu yıl lstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 5'incisi düzenlenen Uluslarası lstanbul Caz Festivali, 7 Tem- muz akşamı Açıkhava Tiyatrosu'nda. Can- nes Film Festivali'nde de gösterilen 'The Blues Brothers2000" adlı filmin müzikle- rine imza atan 'The Blues Brothers Band'in konsenyle başlayacak. 18 Temmuz tarihi- ne dek sürecek olan festivalde. bu yıl Ce- mil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, AKM, CRR Konser Salonu. Roxy. Esma Sultan Yalısı ve Gramofon'da olmak üzere top- Iam41 etkinlikgerçekleştirilecek. 278 ya- bancı, 44 Türk sanatçının katılacağı fes- tivalin afişi Behiç Ak'ın karikatürü üzeri- ne Yetkin Başanr tarafından tasarlandı. tstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Mü- dürü Melih Fereli. festivalin bu yıl beşin- cisini gerçekleştirebilmelerinin kurumlar sayesinde olduğunu. festivalin ana spon- soru olan Garanti Bankası'nın bundan sonraki yıllardadadesteğini sürdüreceği- ni belirtti. Garanti Bankası Genel Müdü- rü Akın Öngör ise. İKSV'nin düzenledi- ği festivallerle sanatseverlerin ilgisini ba- şanyla ayakta tuttuğunu; güvenilir ve so- rumluluk bilınci gelişmis. olan her kuru- mun bu tür etkinliklere destek vermesi gerektiğini vurguladı. Festivalin Yönet- meni Görgün Taner. bu yıl yabancı ve Türk sanatçıların bir araya gelerek cazse- verlerehoşdakikalaryaşatacaklannı.dün- yaca ünlü pek çok topluluğun da etkinlik- İer kapsamında Türk müzikseverlerle bu- luşma olanağına sahip olacaklannı belirt- ti. Festival kapsamında, 8 Temmuz gece- si CRR Konser Salonu'nda ön grup ola- rak piyanist Kenny NVierner üçlüsünün ar- dından Lee Konitz (alto saksofon), Paul Ble> (piyano) ve Charlie Haden'dan (bas) olu^an Avrupa tumesinin ilk konserini ve- recek. Aynı gece Roxy Bar'da İlhan Er- şahin&Wax Poetic; Gramofon'da ise S. Hampton,Grad> Tate, Hakan Behlfl, Davvtı Thompson ve John Nugent izlenebilir. Ella Fitzgerald anısına Açıkhava Tiyatrosu. 9 Temmuz Per- şembe akşamı önce Terence Blanchard Quintet'in. daha sonra da her yıl cazın ef- sanevi isimierinden birisinin anısına ger- çekleştirilen 'Jazz Legends Tribute' kap- samında bu yıl dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın vokalistlerden biri olarak ka- bul edilen Ella Fitzgerald anısına John Faddis. Grady Tate, Tommy Flanagan, Milt Jackson ve SUde Hampton'ın vere- cekleri konsere ev sahipliği yapacak. Türk müzikseverlerin daha önceki festivaller- den de tanıdığı basçı Dav« Holland ve gru- bu aynı gece CRR Konser Salonu'nda yer alırken, KODO(Japon Davulları Toplu- lugu) müziğin yanı sıra görsel etkinlikle- riyle de AKM'de cazseverlerle buluşacak- lar. 9 Temmuz'da aynca Roxy Bar'da İl- han Erşahin&\Vax Poetic Gramofon'da Tahsin Unüvar Dörtlüsü izlenebilir. Paco de Lueia'nın grubu olan, Jorge Pardo ve Carlos Benavent'in önderliğin- de Jazz Flamenco AU Star Band; Türk ro- man grubu LaçoTavfa'yla albüm çalışma- ları yapan Brookhn Funk Essentials'la birlikte 10 Temmuz akşamı Açıkhava Ti- yatrosu'nda sahne alacak. Aynı gün CRR'de Latin müziğinin Latin kökenli olmayan en büyük ustası olarak adlandınlan vib- rafoncu CalTjader'in anısına gerçekleş- tirilecek konseri yıldızları vibrafoncu Da- veSamuels. piyanist Eddie Palmieri, flüt- çü Dave Valentin. Roxy Bar'da İlhan Er- ^ahin&Wax Poetic. Gramofon'da Sibel Köse, Can Ayer. Volkan Öktem, Çaglayan Yıklız izlenebilir. Orhan Topçuoğlu, Murat \erdi, Mısır- lı Ahmet, Levent Yıldınm ve Hüseyin Pu- lat'tan oluşan RlTMİSTANBLL'a; 11 Temmuz CRR'de verecekleri konserde Yıldız İbrahimova. Kani Karaca ve Ku- bat vokalde eşlik edecekler. Açıkhava Ti- yatrosu'nda aynı gece ülkemize ilk kez ge- len Stevt\Vlnwood'un vanı sıra ArturoSan- doval ve Tito Puente'nin eşlik edecekleri 'Latin Crossings'in konseri. Ro\y Bar'da 'Knitting Factory Night' kulübünün su- nacağı 'V'ibes' başlıklı konser: Gramo- fon'da ise Selim Benba Dörtlüsü yer ala- cak. Festivalin ikinci haftasında 13 Tem- muz Pazartesi akşamı Açıkhava Tiyatro- su'nda sahne alacak olan Roy Haynes (da- vul). John Patitucci t bas) \ e Danilo Perez (piyano): Chick Corea'nın 'Ori0n' pro- jesinin açılış grubu olarak cazseverlere bir konser sunacaklar. Geçen yıl birlikte çalışan Jack de Johnette ve Yarkın Türk Ritmleri Topluluğu ortak biT projey le a\ - nı gece CRR'de yer alırken. Ben Neil Roxy Bar'da. İmer Demirer Dörtlüsü Gramo- fon'da. Cyrius ve SeptetoTunjuino^Kü- ba) Esma Sultan Yalısı'nda birer konser verecekler. Red Snapper ise Roxy Bar'da 16 Temmuz akşamı ikinci kez çıkacaklar cazseverle- nn karşısına. Steve Turre (trompet), Gi- o\anni Hidalgo (konga) ve Avery Shar- pe'ın (bas) yer aldığı Mc Coy Tyner La- tin ,\ll Star Band. 'Cubanismo' konserin- den hemen sonra sahne alacak. Pek çok film müziğine özellikle de Pe- terGreena>vay"in birçok filminın müziği- ne imza atan Michael Nyman ve toplulu- ğu CRR'de bir konser verecek. Gramo- fon'da ise Tahsin Cnüvar Dörtlüsü tek konserle izleyicisiyle birlikte olacak. Mü- zikseverlerin uzun zamandan beri bekle- diği ve ülkemize ilk kez gelen. günümü- zün en giiç[ükadın vokalistlerinden Björk festivalin sön sOrprizferinden *rfanesi.T7 Temmuz Cuma akşamı Açıkhava Tiyatro- su'nda arkada yaylılar ve DJ ile gerçek- Festivalin afişini bu yıl Behiç Ak'ın karikatürü üzerine Yetkin Başanr tasariadı. Standart cazın yanı sıra, Avrupa ve Amerika'da 'Küba Yılr dedirtecek dere- cede caz müziğine damgasını vuran La- tin cazın ritmik örneklennı sunan 'Cu- banismo". 14 Temmuz akşamı Esma Sul- tan Yalısf nda. 16 Temmuzda ise Açık- hava Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşa- cak. Deep Forest, N\Tnan ve Björk Cazseverler tarafından merakla bekle- nen Deep Forest 14 Temmuz'da Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alırken. CRR'de Ma- vis Staples ve Lucky Peterson (org), Gra- mofon'da ise İmer Demirer Dörtlüsü'nün konserleri izlenebilir. 15 Temmuz akşamı birbirinden farklı 4 konser sunuluyor cazseverlere New York müziğinin en 'yeni" grubu olarak adlan- dırılan Medeski,Martin&\Vood CRR'de: Kenny Garrett Quartet v e John Mc La- ughlin Quintet Açıkhava Tiyatrosu'nda; Red Snapper Roxy Bar'da; Ajlan. Baki Duyarlar, Nezih Yeşilnil ve Deniz Dündar Gramofon'da dolu dolu cazlı saatler yaşa- tacaklar nıüzikseverlere. Cubanismo Açıkhava Tiyatrosu'nda. leşecek konserin ön grubu ise Kudsi Er- guner. Burhan Öcal ve Peter \Vaters bir- likte CRR'de Bach'ın yapıtlarını yorum- larken; Roxy Bar Nevv Orleans'tan gelen Coolbone'a. Gramofon ise Sibel Köse, Can Ayer, Volkan Öktem ve Çaglayan Yıl- dız'a e\ sahipliği yapacak. Festival. 18 Temmuz Cuma akşamı "Fransa'yla Randevu" başlıklı etkinlikle sona erecek. Festivalin son gecesinde CRR'de Prysm üçlüsünün ardından Orc- hestre National de Jazz (Ulusal Caz Or- kestrası). Roxy Bar'da Coolbone ve Gra- mofon'da İmer Demirer Dörtlüsü vere- ceklen konserlerle cazsev erlere veda ede- cekler. Bu yıl festival biletleri. 20-22 Hazıran tarihleri arasında Internet'ten Superonli- ne üzerinden kredi kartıyla veya Smartel üzerinden temin edilebilecek. Bilet satışı için adres şöyle:'www.shop. superonli- ne.com'. Smartel üzerinden rezerve edi- len biletler. 23-25 Haziran tarihleri arasın- da İKSV binasından alınabilir. Rezervas- yondan artan biletler: 27 Haziran'dan iti- baren AKM. Uzelli Şaşkınbakkal. Caro- usel ve Capitol'de satışa sunulacak. Glenn Close îngiltere'deyaşayacak^ U Oliver Stone. Martin Luther King'in yaşamının anlatıldığı bir film çekmeye hazırlanıyor. Stone, filmin senaryosunu yazmak için Kario Salem'i görevlendirdi. Martin Luther King'in yaşamının ve elde ettiği başarılann konu edileceği filmin'adı ise 'Memphis'. • Arnold Schvvarzenegger "End of Days' adlı bir filmde rol alıyor. Film. Manhattan'ı kontrol altında rutan bir şeytanın kendisine evlenmek için bir eş aramasınt konu ediyor. Universal Stüdyolan'nda çekilecek olan film için lOOmilyondolar harcanacak. • Kenneth Branagh WÜI Smıth ve Kevin Kline'ın da rol aldığı The VVİld. Wild VVest" adlı bir filmde rol alıyor. Çekimlerine geçen ay başlanan filmin yönetmeni Bary Sonnenfeld. • Roman POlanski'nin yönernği "Ninth Gate' adlı film Fransa ve Ispanya'da gösterime girdi. Johnny Depp'in de rol aldığı filmde antika kitap satışı anlatılıyor. • Johnny Depp 'Empire: The Lıfe Legend and Madness of Howard Hughes' âdti filmde zengin ama psikolojik problemleri olan Howard Hughes'u canlandıracak. • Nick Hornby nîn 'High Fidelity" adlı romanı sinemaya uyarlanıyor. Stephan Frears'ın yönetecegi filmde John Cusack rol alacak. Kaset satan bir dükkânın sahibi olan bir adamın. ayrıldığı kız arkadaşını geri kazanma çabalarının anlatıldığı filmi Cusack, Steve Pink ve DV de Vincentis sinemaya uyarhyor. • Jean Chauvot. isteyenlerin dişıne Van Gogh'un portresini çiziyor. Parisli bir diş hekimi olan Chauvot'un yaptığı portrenin fiyatı ise 300 ile lOOOfra'nk arasında deöişiyor. • Napoleori Bonapart'ııı saçından bir parça geçen günlerde düzenlenen bir müzayedede 9 bin 200 dolara satıldı. • Ouentin Tarantino Sarah Kelly'nin 'Full Tilt Boogie' adlı filminde Robert Rodriguez ve George Clooney ile başrolleri paylaşacak. Film. sinema dünyasmı ve bu dünya içinde çalışanlan konu ediniyor. • Paul Mccartney nin delikanlılık döneminde Liverpool'da yaşadığı ev temmuz ayında müze haline getirilecek. ..f;i Ziyaretçiler. 1950'li -x\ yıllara ait telev izvon programlannı ve Paul McCartney'nin çektiği ,; fotoğraflan izleme , imkânı bulacaklar. n , • Michael Hutchencein yaşamını konu alan bir kitap yayımlandı. INXS"in geçen kasım ayında imihar eden . Avustralyalı solistiyle ölümüne dek pek çok ,, kez röportaj yapmış olan , gazeteci Mike Gee tarafından kaleme alınan 'Michael Hutchence: The Final Days' adlı kitapta ölümünün ardından çıkan aıle kavgalannın ünlü yıldızın adını karaladığı iddiaediliyor. Gee, kitabının tanıtım toplantısında özellikle medya ve Hutchence'in vârislerine seslenerek son dönemlerdeki tartışmalar nedeniyle yıldızın yirmi yılhk 1 sanat birikiminin geri ; planda kaldığını belirtti -. ve herkesten sanatçının * anısına daha saygılı ; olmasını istedi. • vanCoghve Cezanne'ın tablolannın geçen hafta Roma Modern Sanatlar Müzesi'nden : çahnmasının ardından ttalyan polisi sanat ', eserleri hırsızhğı t konusunda titiz ve ciddi '* bir çalışma başlattı. Polisin kendisini sahte alıcı olarak gösterdiği bir operasyon sırasında,; geçen hafta. 1997 3 yılında çalınan ve • aralannda Picasso, Miro ve Modigliani'nin de yapıtlannın bulunduğu 14 yapıt ele geçirildi. Tutuklanan 10 kişi arasında bir polis. bir jandarma ve vergi bölümünde çalışan bir teğmen yer alıyor. • Clenn Close Hollywood'u bırakarak- Ingiltere'ye yerleşmeyi düşündüğünü açıkladı. Îngiltere'de bir festival - düzenlemeyi pİanladığını dile getiren sanatçı. aynı zamanda BBC'de radyo oyunlan yapmak istediğini söyledi. • Eugene DelacrOİX %e Man Ray'in yapıtlanndan oluşan iki sergi Grand Paris sergi merkezi ve . Paris Natural History müzelerindeki grevler nedeniyle kapandı. , Müze güvenlik j görevlilerinin sergi ; başında düzenlenen geçici kontratlar yerine sabit iş kontratlan talep etmeleri nedeniyle , başlayan grevlerin, yetkililerin yeni güvenlik görevlileri altnamalan durumunda uzayabileceği bildirildi. Grevlerin Paris'teki öteki müze ve sergi salonlannı , etkileyebileceği konusunda endişe duyuluyor. '•y ; Rogep Glover Supeponline'da • Kültür Senisi-Türkiye'nin lnternet yayınlanndan Superonline \Vorld. "Ünlülerle Sohbet' dizisini, efsanevi rock grubu Deep Purple'ın basçısı Roger Glover'la sürdürüyor. Yann ve salı akşamları Açıkhava '; Tiyatrosu'nda verecekleri konserlerle "Abandon' dünya'i turnesini Istanbul'dan başlatacak olan Deep Purple'ın -' basçısı Glover, yann saat 14.30-15.30 arası •'', Superonline'ın konuğu olarak. müzikseverlerin ' •; sorularını yanıtlayacak. Katılımcılar sorulannı Türkçe;.v . ve lngilizce sorabilecekler. Sohbete katılmak isteyenler;.- için lnternet adresi şöyle:http:/'wwv/.superonline.com «
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog