Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

31 MAYIS1998PAZAR CUMHURİYET SA/FA EKONOMI / YATIRIMCI REHBERI 11 Cumhuriyet Altın 15.700 16.450 16250 16.250 8 15 22 29 BORSAVERİLERİ Hısse Scnetlerı Işlem Hacmı mıtyar TL) Işlem Mıktarı 'mılyon) BıleşıK Endefcs Maiı Endefcs Sanayı Endeksı Hızmetler Endeksı R e p o Pıyasası Işlem HacmılmılyarTL Haftalık Faız (Yıllık Agırlıklı Otalama %! Aylîk Faız (Yıllık AgırlıMı Ortalama %) Tahvıl Pıy. Iştem hacrrtı (mılyar TL) Tesctl Pıy. Işlem hacmı(mılyarTL) Önceki Hafta 324 203 28137 4108 5073 3472 4908 1 343 179 84 00 72 00 281 356 779 614 DOİdr (serbest piyasa sattş) 257.000 254 000 251.200 24&200 J4 Nisan 1 Mays g 15 22 29 Maı 140.600^ cr 138.300 24N.san1May ' k (serbest psyasa satış) 144.500 ^ 4 1 ^ 9 0 0 B 3 15 22 29 Gece!ikfaizJer(%) 78 75 8 3 Q OSepî P—l 73 îsaSk j 24 Nsan 1 Mayıs 8 15 22 29 Borsanın seyri 24Nsan1Mayıs 8 22 29 Geçen Hafta Değişım % 421873 42 819 3728 4520 3240 4573 1 869 508 72 00 72 00 352 481 1 026 579 30 13 52 18 9 26 10 91 6 65 6 80 39 19 -14 29 0 00 25 28 31 58 BORSADA CEÇEN AY Kıymfft Adana Ç"" A Adana Ç«"i B Adana Ç"n C Ade K t e Afyon Ak3İ T A AKeank Akçansa AJunTeksöl Ataa AKsoprtd Aksufoftk Ak-asJBekt A i t BoyaS Pnmaş Halaı aşÇel* hlasfev* Netas OkarıTe«sM Olmuksa Osmanl GMYO Otokar 8ft» SonmezRam SPamu«y Şeterbar* aşeCan- TaçYatOrt ? miBan |MD) Kapanif Fıratı Yfed« 1 18 33 39 2720 17 74 -«7 47 466 41 72 1389 12 46 2108 19 64 15 45 12 50 1786 62 36 2039 964 20 93 25 47 23-23 33 63 11304 5ü S 35 42 13.33 11 79 10 47 50 40 15-29 10 79 10 72 26 84 6 49 104 44 60 95 10 42 1798 S<£54 75 -6 82 62 T 4 12 3' 36 60 22 45 18 60 25 33 -155 1 72 67 83 1000 17.39 1ü1ü 59 8 1744 42 32 102 56 199 34 tö000 56 72 64 84 36^1 2' 68 114 40 -«3 50 366 66 1910 55 59 60 49 1006 5 13 37 18 76 81 85 98 30 60 12 05 32 98 4IIII160C 53 tt 56 OC '07 79 '96 0C 18 75 16 4C 8 33 103 03 40 74 "35 44.23 -615 124 24 8 75 14 06 35 17 12 50 13 33 41 57 9 79 6 67 90 74 49 45 1961 80 25 •9 57 18 84 7 32 29 76 27 47 3 23 31 70 11 90 55 78 33 51 185 19 12 68 75 93 7 14 '76 54 71*1 41 6' 21 67 14 06 33 82 3121 1794 28 79 18 52 1531 12 92 41 27 2 41 85 75 12 78 29 89 700 28.58 13 73 150 00 120 00 -0 62 16 47 235 37 53 65 119'2 -4 08 192 68 63 79 1 22 23 08 96 "• 70-3 63 64 2'52 35 38 r o 47 27 35 42 38 0 6 76 28 53 -6 67 64 58 2031 -0 0C 39 53 32 69 538 •422 1 33 15 38 9 22 154 5= 26 32 37 3 sı Rusya ve U.Doğu'da yaşanan düşüş, ÎMKETye de yüzde 9.2 değer kaybettirdi Krîz borsayı derinden sarsü YORUM ÖZTtN AKGÜÇ Ekonomi Servisi - As- ya'dan başlayarak tum bor- salan etkıleyen ıkıncı knz dalgası, Istanbul Menkul Kıymetler Borsasfnda da gemınınrotasınıtersme dön- dürdu Hısse senetlen orta- lama yuzde 9 26 oranında değeryıtırdı Olumsuzdal- gadan tum pıyasalar pay ını almasına karşın olumsuz gelışmelerden en çok bo- no-tahvıl pıyasası ıle borsa etkılendı Dövızpıyasasın- da ıse dolar dığer para bı- nmlen karşısında değer ka- zanarak yurtiçı pıyasalarda yükselışe geçtı Haftalardır beklentısız kalan borsa, sıyaset ve eko- nomıden ıyı haberler bek- lerken yurtdışı pıyasalarda hafta ortasında yaşanan olumsuz gelışmelerle sar- sıldı Haftaya durgun ve dar bır aralıkta hareket ederek baş- layan borsa bıleşık endek- sı, çarşamba gunu Japon- ya'da beş buyuk bankanın kredı notunun Moody's ta- rafından düşürulduğunün Yatınm araçlarının haftalık getirisi (%) Faızter, net ve donem sonu olarak hesaplanmıştır Repo faızıer IMKB venlendır Dövız ve albn, serbest ptyasa fiyatıdır I s I î S g> îj j - oo T- - • • ^ s 5. CM J5 m o açıklandıgı habenyle onem- lı oranda satışlara tanık ol- du Borsa yara sanyor Bınncı seansın sonlanna doğru Rusya'da ozelleştır- melenn başansız olduğu ve borsanın buyuk oranlı bır düşuş, yasadığı habeny le ıse satışlar panık halınde ge- nele yayıldı Haftanın ıkıncı yansın- da borsa yara sarmaya ça- lıştı Uluslararası Para Fo- nu'nun (IMF) Rusya ıle ma- sav a oturarak anlas.ma.si bor- sacılara rahat bır nefes. al- dınrken3667puanagenle- yen endeks 84 puan >uk- seldı Haftanın son gunu ıse en- deks bır mıktar gevşedı Borsa bıleşık endeksı haf- tayı \uzde 9 26 oranında değer kaybıyla 3728 puan- dan tamamladı En yuksek duşuş ıse en ıy 130 hısseden oluşan IMKB 30 endeksın- de ve malı grup hısselerde yaşandı IMKB 30 endek- sıyoızde 10 12. Malı hısse- ler ıse vuzde 10 91 değer yıtırdı Knz bono pıyasasmda da etkılıoldu Yabancılann yo- ğun satışlan faız oranlannı yuzde 93 duzevınden çar- şamba gunu yuzde 100'le- re taşırken, haftanın son ıkı gunu gelen alımlarla 96- 97'lere genledı Haftava sıkışık başlayan para pı vasasında repo oran- lan \ uzde 80 duzey ınde ger- çekleştı Çarşamba gunu Hazıne'nın yuklu gen ode- mesı nedenıv le v aşanan TL bolluğu, oranlan yuzde 64"lere kadar çekti Depo değil ters repo Vierkez Bankası'nın her zamankı gibı pıyasav a gıre- rek ters repo ıhalesıv le faz- la parayı alınca oranlar da yukseldı Repo haftanın ıyı kazandıran vatınm araçla- n ıçınde ver aldı Knz nedenıv le vabancı- ların ellerındekı hısse ve dev let kâğıtlannı dov ıze çe- vırmelen. dolara olan tale- bı korukledı Haftava 254 bın lıradan basjavan dolar vuzde 1 18 oranında değer kazandı ^llın ıse yuzde 0 91 oranında değer yıtırdı Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman 6 Devlet özel sektörü dıırduramaz' T\RIKVILMAZ Lnnersıte yıllannda evınde Che Guevra'nın posten asılı olduğunu \e ODTL "de okurken tanklann onunde durduğunu sov leyen bır tnlyoner Baş- bakan Mesut V ılmaz'ın kuzenı olma- sına karşın, tnlyonlannı DYP Genel Başkanı TansuÇiBer zamanında yap- tığını soyluyor Turkjye'mnhalkaaçık tek aracı kurumunun Yönetim Kuru- 1u Başkan ı Mehmet Kutman. sorula- nmızı yanıtladı - Meclis'te >asalar beUivor. Mali pivasalar da bundan oJumsuz etkile- niyor. Mali pi>asalarda bir durgunluk söz konusu mu? - Turkıye"de Meclıs ışlemıyor. ya- salar çıkmıyor Bazılan keşke Mec- lıs çalışsa, keşke kanunlar çıksa keş- ke tek partı olsa dıyor Olmuyorsa ol- masın Herkeshukümetçalışsındıvor Onceherkeskendnşınebaksın Dev- let bu arada kendını duzeltırse ıjı Duzeltmezse ozel sektor zaten gıdı- >or Bunuhıçbır Meclis'te çıkmayan kanun durduramaz Başka hıçbır al- ternatıfvok - Beklentileri satın alan mali piya- salarda bu durum birsonın varatmı- >t)r mu? - Ikı dengeyı yenne oturtmamız gerek Oncelıkle etık değerler. ıkın- cısı ıse malı pıvasalann duzenlenme- sı Duzenlemelen dev let vapar, an- cak bankalar bırlığı. aracı kurumlar bır- lığı.sıgortacılarkendımekanızmala- nnı kurarak uyelennın kurallan benım- semelen ıçın zorlayabıtır Bu yapılmı- v or Turkıye'de her şe> ı dev letten bek- lememek gerek Nasıl olsa Meclıs ça- lışacak Lzun vadede de\let meka nızmasının çalışmaması bır sorun ta- şımıyor Ama kısa donemlı tedırgın- lık yaratılıvor Hemdeabartılı - Vabancı paralar cinsinden borç- lanan Türkşirkederi.2002 \ilında Eu- ro'ya geçmeve haar mı? -Hıçsanmıyorum Serma>eve pa- ra pıyasalannı oldukça ıyı bıhnm Turkıye'de çok çok az şırket bunu du- şunuyordur Bankalar. aracı kurumlar ve şırketlerbırakın 2OO2"dekı Euro'ya hazırlanmay ı, 2000 y ılındakı bılgısa- yardeğışımınehazırdeğıller Enazın- dan ben şırketım ıçın hıçbır hazırlık vapılmadığınıveprog- ramırıda bıle olmadığı- nı sovlevebılırım - Borsanın htdıiniş\e çıkış dnnemlerinde >a- ünmcılar. hiçbir anali- a'dayanmadan diışün- eesizce alıyoriar. Zarar gören kuçük vatınma oluwr. Sizce bu vanlış değil mi? - Ben sıze kendınızı kopruden atın desem at- mazsınız Eğersoruvor veya bınnın bırşeylersoylemesı uze- nne alıyorsa batsın Ikı tane kural var Bmncısı bırey sel v atınmcının borsa- da ışı >ok Vatınm fonu. ortaklığı al- «ınlar İkıncısı dedıkodulan dınleme Bır gun kazanan başka bır gun kay- beder Sıfır toplamlı bır ovun - \ ılmaz'ın kuzeni olarak scrveti- nizin buyuk bcüümunü ANASOl^D hukumeti sırasında yapo^nızsö\ len- di. Bu konuda ne diveceksiniz? - Tnlyonum \ar Başbakan da ku- zenımdır Ancakbır>anlış\ar.bentnl- vonumu Çıller'ın başbakanlığı done- mınde yapnm - Özelleştirmeleri nasıl değerlendi- riyorsunuz? - Oncelıkle şunusöyleyeyım Olay- lara artık solcu ve sağcı dıye bakma- valım Artık "biz" yok oldu şımdı "ben" \ar Bugun Turkne'nın GSMHsınden buyuk şırketler var Bunlar artık bır şırket değıl. bır ulke İkı yıl oncesıne kadar ozel sekto- run de ozelleştırme>ı destekledığını soyleyemem Ucuzgırdıalmaldndes- tek vermemelerının sebeplerınden bırıvdı Banka Kârlarında Sinyaller Bankacılık sektorunun (TC Merkez Bankası dışında) toplu bılançosu, genelde banka kârlarında artış hızının yavaşladığını, genelde net faız marjlarının ve ozkaynak kârlılığının 1997 yılında oncekı yıllara gore azaldığını or- taya koymaktadır • Bankalann vergı oncesı ve vergı sonrası kârların- da artış hızlan oncekı yıla gore yavaşlamıştır Bankacılık sektorunun toplu bılançosuna gore 1997 yılında carı fıyatlaria bankalann vergı oncesı kârlan too- lamı bır oncekı yıla gore yuzde 109 9 oranında artarak 673 3 trılyon TL'ye yukselırken vergı sonrası net kârla- n da yuzde 88 6 oranında artışla 479 9 trılyon TL olmuş- tur 1996 yılında ıse banka kârlan carı fıyatlaria vengı on- cesı olarak yuzde 130 8, vergı sonrası net kâr olarak da yuzde 142 9 oranında artış gostermış ıdı TEFE'ye go- re yıllık ortalama fıyat artışı ıle banka kârları enflasyona gore duzeltıldığınde, 1997 yılında vergı oncesı reel kâr artış hızı bır oncekı yıla gore, yuzde 31 2'denyuzde15 4'e gerılerken, vergı sonrası net kâr artış hızı da yuzde 38 1 'den yuzde 3 7'ye duşmuştur Banka kârlan USD bazında 1996 yılında yuzde 26 3 oranında artarak?'?, mılyar USD'ye yukselırken 1997 yılında bankalann tor y lam net kârlan USD bazında artış gostermemıştır • 1997 yılında zarariı banka sayısı ve donem z?ır ar toplamı buyuk boyutlu olarak artmıştır 1996 yılında 5 banka toplamı (T Kalkınma Bar Kası Crtıbank, Indosuez Euro Turk Mercnant Bank A.^ Bır- leşık Yatınm Bankası ve Kıbrıs Kredı Bankası) t opiam 3 449 mılyar TL zarar açıklamışken 1997 yılında 'jonem faalıyetını zararla kapayan bankalann toplam Yararları 88 072 mılyar TLye yukselmıştır Zarar topl? rnının bır oncekı yıla gore 84 6 tnlyon TL artması banVa kârları- nın artış hızının yavaşlamasında etken olmı ,ştur • Bankalann net faız marjlan (farkları) o< icekı yıllara gore azalmıştır 1997 yılında bankalann faız gelırlen carı • 'yatlarla yuz- de 126 3 oranında artarak 4 821 tnlyon T L'ye yukselır- ken, faız gıderlerı daha hızlı, yuzde 130 » oranında ar- tarak 3 341 tnlyon TL olmuştur Buna gr_>re faız gıderle- nnın faız gelırierıne oranı 1996 yılında yuzde 67 9 du- zeyınde ıken bu oran 1997 yılında yuz'Je 69 3eyuksel- mış, faız genrien ıle faız gıderlerı atas mdakı marj daral- mıştır 1996 yılında faız gelırtennın ve f?iiz gıderlennın ban- kalann ortalama varlık toplamma '^ranı sırasıyla ycade 32 ve yuzde 22 1, kabaca net faı,.' marjı da yuzde 10 5 duzeyındedır 1997 yılında ıse sc ı konusu oranlar yuz- de 34 0 ve yuzde 23 6 olmuş no t faız marjı hafıfçe yuz- de 10 4 e genlemıştır Bankalar-n 1997 yılında açık po- zısyonlannda 'artışa karşın net f aız marjlannaa duşuş dık- katı çekıcıdır • Banka'arın ozkaynak kârlılıklan azalmıştır Banka- lann donem net kârlannın crtalama ozkaynaklanna ora- nı 1996 yıhnda yuzde 55 / 8'den yuzde 64 3 e yuksel- mış ıken. 1997 yılında donem net kân ortalama ozkay nak oranı yuzde 53 5 e gerılemış, 1995 duzeyının daht altınaduşmuştur 1997 yılında banka ozkaynaklan yfe de 131 8) oranında artarKen, donem net kârında artışın yuzde 88 6 duzeyınde kalması ozkaynak kârlılığının belırgın bır şekılde duşmesıne yol açmıştır • Bankalann faız dışı gelırlen faız dışı gıderlerını kar- şııaya'namaktadır 1997 yılında bankalann faız dışı gelırlerının faız dışı gıderienne oranı yaklaşık yuzde 75 0 duzeyındedır Ola- ğan olarak bankalaı ın faız dışı gelırlerının faız dışı gıder- lonnı karşılaması gerekır Bankacılık sıstemının bu den- Qeyı gerçekleştıremedığı gorulmektedır Bu yazı hazırlandığında T Bankalar Bırlığı tarafından bankalann toplu bılançoları açıklanmamış olduğundan banka kârlannın ne olçude faız ve gelır reeskontların- dan kaynaklandığı hesaplanamamıştır Banka kârlan faız ve gelır reeskontlarından kaynaklanıyorsa banka lar kaynak yaratmadıklan haıde o donemde kârlı gıbı go- zukmuş olacaklardır 1996 yılında bankalarda faız ve ge- lır reeskontları ıle faız ve gıder reeskontlarının arasında- kı farkın donem net kârına oranı yuzde 130 0 olduğun- dan bankalann kârlan reeskontlardan kaynaklanmıştır 1997 yılı ıçın bu oran ven yetersızlığınden hesaplana mamıştır Bılanço makyajına, açık pozısyona, kârlann reeskorft- lardan kaynaklanmasına karşın, kâr artış hızının yavaş- laması kârlılık oranlarının duşuşu cıddı gostergelerdır Balık alım yasağı kararı 'Yasakjfirmolar düzeyineindirilsin' OLCAY \KDE>tZ MfLAS - Arupa Bırlığı Vetennerler Komıtesı'nın aldırdığı Turkıje'den balık alımlannı durduran karan- na karşı balıkçılar. çıkı^ yo- lu anyor Ege Kultür Ba- lıkçılığı Demeğı Genel Sek- reten İskenderAruoba Tur- kıye"nın boyle bır vasaği hak etmedığını belırterek yasaklamanın fırmalar ba- zına ındınlmesını ıstedı \ruoba bu konuda Av- rupa Kultur Balığı Ureten- len Federasyonu'nafPEAP) başvuracaklannı ıstedı Yasak karannın a\nntılan beürsiz Yasakla ılgılı karann ay- nntılannın henuz ellenne geçmedığını belırten Aru- oba. > 'PE.4P"mBrük*rde- ki merkezini aravarakavrm- ülı bilgi istedik Fakat onla- nn da bu konuda net bir bil- gjsi voL Konuv u bizim adı- mıza incolemeve aldılar". Aynntılann ıncelenmesın- den sonra gereklı gınşımle- n yapacaklannı soyleyen •\ruoba, "Bu aşamada va- pılması gereken dev let ola- rak işin üzerine gidilmeli, yasaklama karannın ulke kapsamından çıkanlarak şirketler diizevine indiril- mesi sağlanmalıdır" dıve konuştu Ege Kultur Balık- çılığı Derneğı Bılım Kuru- lu Başkanı Erdener Çeriğ, "Çok basit bir iş başımıza büvük »orunlar açtı" dedı Boyle bır noktaya gelı- neceğının onceden bılındı- ğını ve beklendığını one su- ren Erdener Çenğ. şunları sovledı "Ne bakanlık bu konuda gerekJi basireti gös- terebildi, ne de balık vetiş- tiricileri ve ihracatçılan. Bu saatten sonra oturup ağla- maktansa çıkış volu aran- malıdır. Bakanlık. kultur ve açık deniz balıkçılığı vönün- den yeniden >apılanmalı- dır."" Kultur balıkçılığı \e ıh- racatı yapan Cemal Sojkan da ıhracat kredı faızlennın duşurulmesmı, vadenın uza- tılmasını ısteyerek aksı du- rumda bırçok ıhracatçının ıflas edeceğını so>ledı DÖVfZ - ALTIN NE GETİRDİ? Amenkan Dolan Alman Markı lajılız Stertını Isnçre Fraıgı HollaMb Flonnı Fransız Frjnfı Cumhurtyei Altını 24 jyar kulçe 22 ayar bıleak Tftş fll) 207 000 115 700 343 000 Mt 750 102500 34500 12 800 000 1 925 000 1915000 fll) 254 000 144 500 416 000 173 508 121200 43 2M 16 450 m 2 465 000 2430 000 (H) 257 000 144 200 419 000 174 000 121000 43 100 16 250 000 2437 000 2 400 000 1 18 021 0 72 029 oıe 023 122 114 123 rıtçuı 2415 24 63 2216 22 75 24 88 24 S3 2S95 2G60 25 33 YATIRIM FONLARI NE GETİRDİ? Yatınm Fonu Adı Ay(k Yılı, % TTÎPİ Iş3jm Hrs« r on I; İ3m Ist rak f on IşBan* Be3ışken c on Ittertıaıtk Aiıpı *ım ln;efMn« A fıpı Qe|ı Intet fatınm k Xm lntaYat^HısseFon Garsntı A Tıpı K Gara"'tı A Tıpı D Esban*ATıp mMtptifısseM W A Tıpı Karnia Fon YKY A Tıpı TehsM Se YKY A Tıpı Ma( taım mAîıpıHetalSek YHYATıpı GıdalçS fthf Hısse Fon DışbankATıpıKarm3 sbannSTınıOegsk f3S3bankAT,!nDelı FınsiisATıpıDeg'Ske CU Sıcorta A Tıpı rJeg ZtraafATmıDeg'Ske Ho'k ror 3 Pamuktıank i fıpı De?f Ji)İ3»l)ap)(HsseSe(W]Se(W] Emla«bak B|şker F Sumsı ferma fm Eje fr 1 faltama b Tıpı Degış Dem" Fon 1 DeırırYat A Tîpt Deg 'urMıa^ Hısse Scnedı "SKB A T o >.ı«kei! Alıtjan* ATpı Degışte "ekst A Tj>ı i sse Ata(Tı:ıKa'BiaFaı AtaSTpı Hısse Sene fo.barkATıpıttegşt toçbark Karma fon febkHF .595 feb.kHs Gkıbal A T ıp fofe v t k Fon sıske TEB Degtsteıı A T EKsrraAT l v at Def ısten A fenttıankATıpıKanııa AfteınatıfFi Hak A Tıpı Oegışken F A Tıpı öegışken Ejac bası A Tp De] E.«£res Ses S fıpı Delı: ATıpıtannafo ATıcıHısseSe —Jİ Fon-1 s ı H Tıpı Hısse Fon «ıfa A Tîpt O«gışlten Evcın Fon 1 141 Kapıtal A Tıpı Dejtsh ToprakATıpıDegıske TeSfen Fon 1 famımfin L.,.._. Tar rier A Tıpı Karrna Sîrate;- A Oeg şken c 1} Vat Oepilit Fon Lsmanlı Karma Fon Halk Sieorta Ozei For EGS A Tıpı Karma Fon EGS yat A Tıpı tema EGS Sıgorta A Degıske ABNAraroKarmaT "•' Yatınm t ' Den rbank A ı J Dejı Rtva A T D< Oefışken RnaATpıHa'naFor B TİPİ FONLAR Tş Eank UıtFon '- ".an*. Değışhen Foo lank YaBanc M« lank Tahvtl K Bon Yatınm Fonu Adı lıtterbankfiTıpı Dejı Interbank B Tıpı Mn "arantı B TıpıTahvıl arant' B ÎIDI Lfkıt arant B Tıoı Karma arant M K De!ısl>«ıL 3m B T pı r}ejîş*f ank B Tıpı <<arrnal 'ıp L kıt tx ' pı Oeg skenr 5 r ^ T İ v ı B o f i ITıpıYab M Kı I Tıpı Lıkıt ro-- TKY B Tö Tahvıl-Bono Vafu TaMveŞono Vakjf De|ışken Fon VakıfYaBancı Menkul Vakıf 1*1 Fon Vaiuf 3 Tıpı Karma Fa Dısbank B Tıpı Degışk YaşarbankBTıpıDeiı Yaşaftank Lı*ıffon Fınans B Tıpı Tahvıl Fınans 6 Tipı Detete Fınans BTıpHülûır Zıcaat B Tıpı ijkTU Zıraat Fon-4 Halk Fon 1 HaHFonZ PamukBlıpıLJutFo Pamuk B fın Dejjrctaı Emlaktank lalıvü Bonc tmlakbank Oestsken Fa EmlakbankLılutron Sumer Degışken Fon Sumef Tahvıl Bono Fon tölkınma B Tıoı Değış Dcmır For 2 OemırYat BîıpıDeS Tarış Fon ı Tar!Fon 2 Lrtıbank Tahvıl wBo Etıfon T S K B B T B Ö Akbank B Hpı L... Tekstıl 6 Tıpı L*rt TekstılBTif" " ' Ata BTıpıT_ .. _. B/ıç'cS; B Tahvıl *PUİBttt 587 368 4 37 08 2:93 ı 3355 BUGUNU YAŞAYIN! LBUHARKIOOO RENKLİINKJET YAZ1CI 600 600 Oa çozuruırtgk {RenKk-S.'B 3sayfa dakıka ha (S«) 1 sayfa batuka h z RenK* A4 45 B5 eüfcet. zarf be*m 30 sayfa* * kağ.t oesieyıo Wi S^X3S aft r»da Turtcçe f 125 LEXMMK5000 RENKLİ INKJET YAZIC1 1200*600 ap*vûTLjnur*uk Renk S5 5 sayfa dafcfca ha ı&B) 3 sayfa danka htz (Renkiı) A4 A5 B5 eDtet zarfbasvnı 150 sayfalık kagıt Des.^ia Wrfictows MS-DOSve Wndows NT afîında TırKçe fonOar $229 LEXM»KS700 RENKLİ INKJET YA2ICI 1200 i2Ofdp çozunurijk iRenkt SB) 8 say-a aafaka n z SB 4 sa/j dafckahtz R&ntcl M A5 B5 et*et zart oasımi 50 sayfa * ka§ besieyıa <Vndows MS-DOS ve Wndo-*s NT a« r-da Tjrfcç $305 CARREFOUR SPECTRUM . METRO. CONTINENT VE OFFICE 1 MAĞAZALARINDA FIYATLARA RENK KITİ DAHILDİRrurfcıv» Tenaılcılıâ. PERA BİLG) İSLEM ÛRÜNLERİ TİCARET A Ş İSTANBUL (0 212)221 12 82 ANKARA (0 312)468 07 50 İZMİR(O 232) 463 92 05 j»T*H8U. ****! İA***ml PtMto C*r*r 6612561 BMiçMMtar Uakro &i2r361 Bafartdy ftt|im 660 40 2C L« Ü2'*34 2601969 4675300 (Cvntovt BVTMI» 4480013 C«3464200 M , L««r* Saf 278378i HMiıly«Uy CanMm 2137032 Omtm 211"*3M Bdp218C7X 2137032 Pıwotan 21«23QZ Smbn 2866680 TmU*n 2134205 3449690 * y 198940 SBS*35949C ç B*f*4843030 Bi» 4*94234 O m m v M t 2e 11320 AFYON Hsa-21 2 8 A V D M B ^ M 2 2 4 6 7 7 NadlUzmon3150173 BALJKESMGHMK2437576 Gmvrm2456-TÇ BtLEdKJBenFyukAKtX 2235440 B*Mor 2511136 Bt-komM 27115*1 fcur 2519641 pronmtm 2248390 SBS 2539831 -Ufrrer 2 401. Vetaş 2^ 4644 ÇAJ*AKKAi£-Big« D«ns 31635*5 O'VARSAKR Asoda* 2215669 MMto2233482 PEHfcaJAyM2860796-Ot»W2S39676 EDİm«U2in bmalTıc İ136J16 EfUURUMComrt 23İ4914 Gdfcmm2336958 « K İ > O « - E 2 4628 Ma** 2 W » » -Öt* 2330269 S**2340*i4 aUWfTB> Ktfandar 23£H696 = f D r w * * ^ O'-d GIRtLSUH OMAfcn* 2123906 CSPAKTA a*aam 2232583 ÖM«T AKD 3316420 Prrvnarkr ->250790 K*MKKALC B A K 224T21 M»vr 22525C KONVA Alarraç 237&306 Etar 23* T 4« IKRStN Pmmanvt 236670* PTHE*-^~ 2370906- NEVSEHfet «Acon 2130645 N»ÛOe C^nojant 232fJ6' OMHI Cata^cm 2i*Vt SAJ*SUMA23'54*5 9**OPG 2£629s S h Ü E ^ ı . JT>n j TTÎKİRUAĞ ^irnc ^ ş 5 9 Ç y * M * l % &^ hfS44S8342 ADMtABoM 4531127 0SO456251C Prototom4»'96i 2421633 3*aar2*83769-AVDMB^M2124677 NadlUzmon3150173 B r 25111 B 27 fc 96 LEXM4\RK^ THE DR STÎR PÇOP1E 2600325 Hytümr p*şin uftş 1*ywO*t obp K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog