Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 31 MAYIS1998PAZAR PAZAR KONUGU şişli Belediyesi 'ndeki kirli ilişkileri ilk kez ortaya çıkaran Erdal Yılmaz Cumhuriyet'e konuştu OT TKJT JQŞişli Belediye Meclisi'nde, eski Beledıye Başkanı Gülay Atığ *»} UL V \J£ y a da Gülay Ashtürk'ün yolsuzluklan ayyuka çıktı; iş yargıya intikal etti. Bu arada Gülay Atığ'ın ardından, başkan yardımcısı Cemil Can Bıçakçı da görevinden istifa etti. Başkan ve başkan yardımcısının görevlerinden istifalan acaba onlan yargı önünde aklamaya yetecek mi? Göreceğiz. Bu arada Şişli Belediyesi'nde, yolsuzluklan ortaya çıkardıktan sonra işin üzerine giden, Gülay Atığ hakkmda bakanlık soruşturması açılması için Meclis'e önerge veren birkişi vardı. O da ANAP'lı üye Erdal Yılmaz'dı. Erdal Ytlmaz. aynı zamanda Başbakan Mesut Yılmaz'ın amca oğluydu. Bildiğimiz kadarıyla ANAP Genel Başkam'nı defalarca konu hakkında uyarmış. ama "Olay demokratik kurallar içinde çözülmelidir. Belge bulduğun anda ne gerekirse onu yaparsın" yanıtını almıştı. Erdal Yılmaz, uzun süre basına konuşmaktan da kaçınmıştı. Sonunda bizımle konuşmayı kabul etti ve olup bitenleri bize anlattı. Belgelediği yolsuzluğa inanmamışlardı Hiyerarsik düzenden neyi kastediyorsu Öncelikle. bir mesele varsa. bunu ilçe başkanınıza getirirsıniz. Sonra il başkanma götürürsünüz. Onlardan sonuç alamazsanız ve firsatını bulursanız da konuyu parti genel başkanma getirirsiniz. Bizim parti genel başkanının bu konularda söylediği bir tek şey vardır. O da şudur: "Demokratik kurallar içinde gerekeni yapmak göre»!" Bu da bana ay n bir cesaret \ennıştır. Partiye karşı da vicdanım çok rahat olarak bu önergeleri verdim. Peki. Sayın Başbakan bu konuda ne yaptı? Se gibi önlem aldı? Kendisi bu olaylann su yüzüne çıkması için verdiği direktiflerle bizleri çalışmaya sevk etti. Başka türlü bir şey yapması da mümkün degildi. Başbakan olduktan sonra da olaylann incelenmesi hususunda Içişlerı BakanlığYna talimat verdiğini de biliyorum. Ondan sonra da belediyeye müfettişler geldi. Bu müfettişler. hâlâ belediyede inceleme yapmak tadır. Yani önlemleri bununla mı kaldı? • Başka türlü önlem alması mümkün değildi. Yani, tepeden inmeönlem alamazdı Çünkü o konuda bazı iddialarvar. Bu iddiaiann ıspatedilmesi lazım. Eğer ispat edemezseniz, bu iddialar sizm üzerinizde kalır. Sizaileden birisiniz. Başbakan ın kuzenisiniz. Size "Sus " dedi mi? Hayır,kesiniikledemedi. Bilakis...Gereğiniyapmam konusunda talimatkâr bir tavır içindeydi. • • • • • Siz 1994'te belediye seçimlerinde adaylığınızı koydunuz. Seden milletvekiüiğine adayltğınızı koymadmız? Herkesinbirtavn var. Ben 1958'den ben hem üniversiteye gidiyor. hem de bir yandan çahşıyordum. Bu çalışma disıplini içinde hep aktif rolier aldım. Ben hep belediye başkanlannı yakından izledım Belediye başkanlığı benim için birtiyatrooyunudur. sanki. İyi oynadığınız zaman alkışı lıemen alırsınız. Ama yanlış oynarsanız o zaman da alkış yerine başka şeyler alırsınız. Benim hep gönlümde iyi. çok çalışkan bir belediye başkanı olmak yatardı. Bu yüzyıl için artık nedret arz eden. birtakım erdem halıne gelen kavramlan ortaya koymak amacıyla belediyeciliği öğrenmek ıstedim. dunuz? Evet, partiyi yıpratmamak için. Bir de artık ben oradamisyonumutamamlamıştım Ondan sonraorada faydalı olmam da mümkün değildi. lşte. o tarihten sonraki gelişmeleri de hep birlikte izliyoruz. Ama ben gereğini yaptığım inancındayım. Bütün bu olaylar meydana çıkmıştır; artık yargıdadır. Yargıda olan bir olay için de artık herhangi bir mütalaada bulunmak istemiyorum. ^'argı karannı verecektir. Ben görevimi yaptım. Bazı durumlarda görevini yapıp istifa etmek ayn bir meziyettir, inancındayım. Bir dahaki seçimlerde adaylığınızı koyarsanızyine Aı\AP'tan mı koyarsınız? Tabii, mutlaka. Onu başka türlü düşünmem mümkün değil. • • • • • jyi de Şişli Belediye Meclisi'nin ANAP'lı üyeleri, önerge oylamasında sicze biraz tuhafdavranmadüar mı? Onlara tolerans göstermek zorundayız. Belediye Meclisi'ne seçilen üyelerin hepsinin kişiliği a>Tiı degil ki... Öncelikle seçtldikleri zaman hepsi idealist gelirler. Ama sonradan başka yollarla bu idealistliklerini ortaya çıkarmaya çahşırlar. Idealierini ne şekilde gerçekleştirdiklen de araştırma raporlannda mevcut. Şişli Belediyesi'nde çok dürüst ANAP'lı belediye meclisi üyeleri var. Önlann da hakkını yememek lazım. Ama ne yazık ki onlar çoğunlukta degiller. • • • • Peki, bu koşullar altında politikaya devam etmek istiyor musunuz? Bu tablo karşısmda bugün dünden daha çok bileylenmiş durumdayım. O fırsat bana verilirse mutlaka devam etmek istivorum. var mı? Ofırsatın verilmeyeceğigibi bir endişeniz SÖYLEŞİ LEYLA TAVŞANOĞLU Siz neden Şişli Belediye Meclisi üyeiiğinden istifa ettiniz? Istifa etmemin başlıca nedenı Gülay Aög'ın belediye başkanlığı döneminde yapılan birtakım işlere karşı çıkmamdı. Bu yapılan işlenn arkasını araştırdım. Amacım yapılan birtakım işler için kanıt bulmaktı. Ama ne yazık ki her şey öylesıne kılıfına uydurulmuştu ki bunları kanıtlamanız mümkün degildi. Ama hissettiğim birtakım şeyler vardı. Ben bunlan hissettiğimi de dile getirdim. Ama bunlan dile getirdigimde de benim belediyeye nifak soktuğum. belediye meclis üyelerinin arasmı bozduğum. belediye başkanma binakım suçlamalarda bulunduğum gerekçesiyle ANAP Disiplin Kurulu'na şikâyet edilmiştim. Ama ANAP Disiplin Kurulu bunlann hiçbinni göz önüne almadı. Ben de bildiğim yolda. aynı çizgide devam ettim. Ama elime birtakım ispatlayabilecek belge geçene kadar bekledim. O belge benim elime 1996 yılının sonlannda geçtı. Tabii ki bu elime geçen belgeleri gızli tutmam mümkün değildi. Bunlan Meclıs'in ilk açıldığı gün gündeme getirdim. MHMi Tarih 17Şubat 1997miydi? Siz. Gülay Atığ Şişli Belediye Başkanı'yken onun uvgulamalarıyla ilgili sözlü veyazılı birtakım bildirimlerde bulunmuştunuz. Sizin bu açıklamalarınız karşısmda partinizin tavrı ne olmuştu? Aynı siyasi partiden olan kişilerin kendi pattilerinin üyesı bir belediye başkanı hakkmda önerge vermeleri son derece zordur. •••MI Seden? Çünkü, bu bir v icdan muhasebesidir. Öncelikle o muhasebeyi yapacaksınız. • • • • Yani. bunu yapabitmek için özgür vicdanlı mı olmak gerek? Tabii ki özgür vicdanlı olmak gerek. Önce o muhasebeyi yapacaksınız. sonra da tercihinizi ortaya koyacaksımz. Ben bunu sürekli yaptım; devamlı ikaz ettim. Ama devamlı da tepki aldım. • • • • \asıl tepkiler aldınız? Ömegin. şöyle... Butarzdaki konuşmalann grubu rahatsız ettıği. gruba karşı bir davranış oldugu, sadece Gülay Hanım'ınkendısinideğıl.grubuda rahatsız ettiği gibi.. Bu gerekçelerle beni sürekli ANAP Disiplin Kurulu'na şikâyet ediyorlardı. Ama Parti Disiplin Kurulu. Belediye Meclis üyelerinden çok daha duyarlıydı. Disiplin Kurulu'na da pek çok bilgi geliyordu Dolayısıyla üyeler bana neden böyle davrandığımı hiç sormadılar. Gülay Hanım'ın Evet, ben bu belgeleri 17 Şubat 1997 tarihinde Şişli Belediye Meclisi'ne getirdim. Bunlan bütün gerekçeleri, bütün açıklıklanyla Meclis üyelerine anlattım. Sonunda bir önerge verdim Bu önerge bakanlık soruşturması açılması doğrultusundaydı. Ama ne yazık ki önerge oylandığmda sadece benim ve bir başka belediye Meclisi üyesinin parmagı havadaydı. Yani 37 meclis üyesınden 35'i önergenin kabul edilmemesi yönünde oy vermişti. • • • • Bu önerge Piyalepaşa 'daki çok değerii olaruk bilinen arazi sattşıyla mı Ugiliydi? Evet, onunla ilgiliydi. Zaten olaylann başlangıç noktası oydu. Ya da Şişli hakkmda ortaya çıkabilecek her şey o tarihten sonra ortaya döküldü. Ben. halkın bana verdıği oy lann karşılığını o önergeyle verdiğımı sanıyorum. Ondan sonra da istifa etmem gerekiyordu; istifa ettim. ••••i Sizoönergeyiverirkenyaptığınızkonuşma sırasmda o stradaki Belediye BaşkanvekUi olan Cemii Can Bıçakçı sürekli olaruk sizin sözünüzü kesiyordu. Sizce neden bunu yapıyordu? CemilCan Bıçakçı hukukçudur; başkan yardımcısıydı. Sayın Gülay Ashtürk'ün de, o zaman Gülay Atığ'dı, Çatalca'dan getirdiği ve Şişli Belediye Meclisi üyesi yaptığı bir çalışma arkadaşı. O da bu işin hukuki yönlerini düzenleyen, Gülay Hanıtn'a huİcuk yönünden yardımcı olan bir kişidir. Yani Piyalepaşa 'daki arsantn sanşı mı? Evet. Cemil Can Bıçakçı bu olayın Şişli Belediye Meclisi'ne getirilmesine son derece karşıydı. O oturumda sizin de söylediğiniz gibi her fırsatta sözümü kesmiş ve bu konunun açılmamasım istemiştir. Hatta benim bakanlık soruşturması açılması için verdiğim önergeyi Şişli Belediye Başkanlıgı'na havale etme yoluna gitmiştir. Ama bu konuyu Şişli Belediye Başkanlıgı'na havale etmek demek, Gülay Atığ'a havale etmek demektir. ••••i Yani Cemil Can Bıçakçı konuyu sumenalti etmek mi istiyordu? Tabii, bu davrantş, sumenaltı etmek demektir. Yani başkanlığa havale etmek budur. • • • • • Şişli Belediye Başkanlığt'nm sadece ANAP^an değil, RP, CHP, DYP ve DSP'den olan öbür üyeleri neden önergeye ret oyu verdüer? Acaba onîar da mı bir şeylerden nemalanıyorlardı? Böyle bir şeyi iddia edebilmek için her şeyden önce ispatını yapmanız lazım. Böyle bir şey söylemem mümkün değil. ama belki Gülay Hanun'a çok büyük sempatileri vardı. Bu sempati nedeniyle de verilen aleyhte önergelere karşı durmaya çalışmış olabilirler. Ama bugün Araştırma Komisyonu'nun raporunda kimlerin neler yaptıklan, her şey ortada. O meclis üyelerinin o önergeye neden karşı çıktıklan da o Araştırma Komisyonu raporundan rahathkla anlaşilabilir. Avusturya Lisesi, yükseköğrenimini de önce İktisadi Ticari Ilimler Akademisi'ni bitirdikten sonra ikinci yüksekokul olarak Basın Yayın Yüksek Okulu'nda tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde, Gazetecilik Yüksek Okulu olduğu yıllarda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra bu okulun adı lletişim Fakültesi olarak değiştirilince de görevini sürdürdü. Bazı yabancı şirketlere danışmanlık, temsilcilik yapıyor. 1994 yerel seçimlerinde Şişli Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Şişli Belediye Başkanvekilliği yaptı. 1997'de Şişli Belediyesi'ndeki yolsuzluklara dayanamayıp istifa etti. ERDAL YILMAZ 1941, İstanbul doğumlu; ortaöğrenimini Bilmiyorum. belki benim bütün bu tutum ve davranışlanm sonucunda vermeyebilirler de... • • • • • Ama bunu verip vermemek kuzeniniz. sayın genel başkanınızın tasarrufunda... Sayın Genel Başkan, bu seçimlerde aday lann ön yoklamayla ortaya çıkacağı vaadinde bulunmuştu. Ama dün dündür, bugün bugün, olabiO Mesut Bey'in tavrı degil. Size Şişli Belediyesi 'ndekiyolsuzlukla iigilî son bir sorusormak istiyorum. Gülay A tığ 'ınbabası, geçenlerde basında çıkan bir demecinde, "Herkes TIR la gölüriiyor. kı:ım çuvalla götürmüş. Çok mu?" demif. Siz bu mantık karşısmda ne düşünüyorsuHUZ? t * O babasınm kendi tasarrufu. Ama demek ki o da kızmın bir şeyler götürdügüne kanaat getirdi ki, çuvalla götürmüş, dedi. Acaba kızının götürdügünü az mı buldu da öyle söyledi? Ben o beyandan bir şey çıkaramadım, anlayamadım. Bir itirafgibi bir konuşmaydı, sanki. Sizce bu tür sözler ahlaka sığar mı? Yok. hayır. Bunun tartışması bile yapılamaz. Bu ahlak sınırlan içine nasıl sokulur? Bir başka iddiası vardı, benim hakkımda. Bir gazetede okudum. Ben sözde kızının yerine göz diktigim için öyle davranmışım. Oysa benim istifa etmemden sonra bu tür iddialarda bulunması çok yersiz. Ben onun kızının yerine göz dikmiş olsaydım, daha başka türlü da%Tanırdım. Belki de bugün Şişli Belediye Başkanı olurdum. Ama o (Gülay Atığ) seçilmiş birkişiydi. Demokraside bunlara saygı göstermek lazım. Seçilmiş bir kişi olarak geldi. Biz de kendisine başkan olarak gerekli saygıyı gösterdik. Yardımcı olmaya çalıştık, bildiğimiz doğrulan ona götürdük. Ama ne yazık ki o, doğrulan hep Çatalca'dan getirdiği ekiple paylaştı. Onlann da doğrulan bunlarmış. • • • • Bir de Cemil Can Bıçakçı'mn Gülay Atığ'a şantaj yaptığı iddiaları vardı. Sizce Cemil Can Bıçakçı, GülayAtığ'anetürşantajyapıyordu? Bu bizim de kulağımıza geldi. Hatta Cemil Can Bıçakçı'mn bir yakını aracıhğtyla bana duyuruldu. Bildiğiniz gibi Cemil Can Bıçakçı, Gülay Hanım'la birlikte Çatalca'dan gelmiş bir başkan yardımcısıdır. Gülay Hanım özellikle onu başkan yardımcısı yapmak için belediye meclis üyesi adayı gösterdi, seçimlerde. Belki Çatalca'da kader birliği yaptıklan bir durum vardır; Şişli'de mutlaka vardır. Makamını da herhalde bu yolla korumaya çalışmıştır. • • • • Yani, kader birliği derken kırtştdar mı demek istiyorsunuz? Onu siz söylüyorsunuz. çevresine, icraatına karşt yaptığunız bu mücadelede, yaptığım ikazlar, verdiğim önergelerde ben yalnız değildim. İlçe Başkanı (Erol Akso>) benim yanımdaydı: beni her zaman desteklemiştir. Bir de bizim Şişli Belediye Meclisi üyesi olarak birtakım işleri bilmemiz mümkün değildi. ••••• Seden? Çünkü Gülay Hanım, kendi ekibini Çatalca'dan getirmişti. Meclis Başkan Yardımcısı Cemil Can Bıçakçı, Çatalca'dan gelmiştir. Yine, Altan Demird adında bir şahsı Çatalca'dan getirip başkan yardımcısı yaptı. Öysa prosedürü kesinlikle başkan yardımcısı olmayaelverişlideğildi. Bukişi hatta,Gülay Hanım'ın sağ kolu olmuştur. Tıpkı Cemil Can Bıçakçı gibi... Bunun yanmda Hesap İşleri Müdüru'nü Çatalca'dan getirdi, ki beiediyelerde hesap işleri müdürlüğü çok önemli bir görevdir. Yani Gülay Hanım, tabiri caizse Şişli Belediyesi 'nde kendi mafyasını mı kurmuştu? Özel kalem müdürünü, odacısını, hatta şoförünü Çatalca'dan getirdi. Böylece kendi çevTesinde, dışanya bilgi sızdırmayacaîc bir ekip oluşturdu. Şişli Belediye Başkanvekili olmama rağmen, bu ekibi delip birtakım bilgilere ulaşabilmem mümkün olmadı. Hatta öyle olarnamıştır ki benim başkanvekili olduğum günlerde, "Erdal B^'e hiçbir bilgj verümeyecektir'' diye talimatlar verilmiştir. • • • • • ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Mesut Yümaz aynı zamanda sizin kuzeniniz, yani amca oğlunuz. Bütün bunlan biliyor muydu? Siyasette her meclis üyesi benim gibi şanslı olamaz. Bütün bunlar olurken genel başkanım benim kuzenimdi ve ona ulaşmam mümkündü. Her belediye meclisi üyesinin parti genel başkanlanna bu kadar rahathkla ulaşması mümkün değildir. O nedenle de ben akrabalık ve siyasetteki konumumu tamamıyla birbirinden ayırmışımdır. Ben, parti içinde hiyerarşik düzen içinde hareket etmeye çahştım. Peki, Türkiye 'de bugünkü koşullar altında bunun yapılabileceğini umuyor muydunuz? Ben hâlâ iddialıyım. Günün birinde bir fırsat elime geçer de belediye başkant olursam. şeflFaf belediyecilik, halkına en iyi şekilde hizmet eden belediye başkanı nasıl olur, bunu ispat edeceğim. Ben bunun iddıası içindeyim. Ama tabii sizi seçtirirlerse~. Müh Mühim olan da o. Evet, seçtirirlerse... Kendi partiniz sizin bu kadar iyi bir belediye başkanı olma iddianızdan rahatsızlık duymaz mı? En azından genel başkanım rahatsız olmaz. • " • • Siz belediye meclisi üyeliğinden istifa ettiğiniz zaman partiniziyıpratmamayı mı amaçlıyorl AYDINLARIN BULUŞTUĞU YENÎKAVŞAK ŞIMDI KADıKÖTDE Benzersizliği keşfe yarayan kitaplar artık Kadıköy'de. Çelişkili düşüncelere dinginlik ve incelik getiren"Çağda| YayınlarT'da Kadıköy'de artık. Yaşamı kısacık bir mum alevi olarak görmeyenler. As Eğience Merkezi'nde önce Cumhuriyet Kitap Kulübü'ne geliyorlar. Cye oluyorlar, üyeliklerini yenileyip kitap alıyorlar. Indirimden yararlanıyorlar. "Cafe"de kahvelerini, çaylanm içerlerken kitaplannı okumaya başlıyorlar. Sonra dilerlerse sinemaya girip, güzeeel bir de film seyrediyoriar. Yahu bu insanlar. ana konulanna ve sorunlann? hem açıklık, hem duyarlıhk kazandırmayı ne de iyi biliyorlar! GUNU NÖBETÇİ KİTAPÇI CumhuriYet kitap kulübü Istiklal Cad. (Aksanat karşısı)Tel:252 33 81/82 (Kadın Sağlığı ve Aile Planiaması) Hizmet Sistemi Bilgi Hattı: 212 257 06 46 Müdürlöğümüzün 1997/124 I.Ş. sayılı dosyasmdan satışına karar verilen gayrimenkullerin: Ada No: Parsel No: Parselin Yüzölçumu 12091 I 684 m2 12091 2 744 m2 12091 3 750m2 12091 4 651 m2 12091 5 650m2 12091 6 661m2 olması gerekirken. parsel numarası ile yüzölçümünü gösterir rakamlann birleşik olarak zuhulen basımı yapıldığı anlaşılmıştır. Düzeltiriz. 27.5.1998 Not: Hatalı ilan Cumhuriyet Gazetesi'nin 8 Mayıs 1998 nüshasmda Basın: 18150 numara ile yayımlanmıştır. 1997/124 !.Ş. Basm: 28213 Türkiye Gazetecil€>r Cemiyeti'nin yayınladığı günlük ANKARA GAYRtMENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAYRtMENKULÜN AÇDK ARTTIRÎV1A ÎLANTNIN DÜZELTMESt Fakültemiz. Taşınabilır Kültür Varlıklannı Koruma ve Onanm Bölümü. Taşınabilir ICültür Varlıklannı Koruma ve Onanm Anabilim Dalı'na, 19981999 öğretim yılmda ön kayıtla lisans ögrencisi alınacaktır. Başvurularda ÖSS puanının 120 ve daha yukansı olması koşulu aranmaktadır. Sınav üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 1. Bilim sınavı (23.06.1998, saat 11.00'de) 2. El becerisi ve çizim sınavı (23.06.1998. saat 14.00'te) 3. Sözlü sınavı (25.06.1998. saat 10.00'da) yapılacaktır. Adaylardan istenen belgeler: 1. ÖSS sonuç belgesi kopyası. 2. Nüfus cüzdanı onaylı ömeği, 3. tki adet fotoğraf. 4. Lise ve dengi okul diploması ömeği. 5. Ortaöğretim başan puanı (100 puan üzerinden transkript) 6. Taşınabilir Kültür Varlıklannı Koruma ve Onanm Bölümü Bilgi Formu (öğrenci işlerinden istenecektir.) Başvurular 819 Haziran 1998 tarihleri arasında yapılarak saat 17.00'ye kadar sürecektir. Basın: 23936 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞrNDAN Cözel Sanatfara Haarklc E Cumhurryet kitap kulübü Bizim Gazete Ülke sorunlarına ılışkın raportarıyla, araştırmalarıyla, köşe yazılanyla, tarafsız haberleriyle siviltoplumlanngazetesi. Düzenti okumak için abone olun. Tel: 0.212. 511 08 75 AS EĞLENCE MERKEZİ (Moda Caddesı No.44) içtndeta yeni •Kavşak" Pazarte&i *ş*ida hergun O9'dan19'adekaçık. (8eklancyorsunu2i 1998/99 öğretim yılında Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümü Dramaturji ve Tiyatro Eleştirmenliği Anabilim Dalı'na ön kayıtla lisans ögrencisi alınacaktır. Başvurularda ÖSS sözel veya eşit ağırlıklı puanın 120 ve yukansı olması koşulu aranmaktadır. Sınav üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 11 Haziran 1998 günü saat 11.00'de yabancı dil sınavı Ingilizce, Almanca, Fransızca ya da ttalyanca olacaktır. 12 Haziran 1998 günü saat 11 00'de bilim sınavı ve 15 Haziran 1998 günü saat 11.00'de sözlü sınav gerçekleştirilecektir. Başvuru için adaylardan. ÖSS sonuç belgesi fotokopisi, nüfiıs cüzdanı onaylı örneği ve ikı fotoğraf istenmektedir. Başvurular 10 Haziran 1998 günü saat 17.00'ye kadar tü Edebiyat Fakültesi öğrenci işlerine yapılacaktır. Basın: 23935 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NDAN İÇMİMARİ CRAFİK TEKSTİL STİLİSTLİK Kgrs KayrtianBiu Başlamşf T.ULLI. A B Z L T.C.M.E.B. Sertifikalı İ RESİM İART 34697 75348 6530 K A D I 583 M 54543 82 32 BAKI! 259 54122595112 8EŞİ 23198 052319812 A N t 446 29 98 446 29 99 İ Z 230 845723021 56 ESK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog