Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Kendinize ya da Sevdiklerınize Müziğio Lstalan Dizisinden 600.000 TL'hk Bır CD Armağan Edin. Cumhuriyet kitap kulübü IsfcHal Caü Zambak SOK 4 1 »ARsanat karşısı|Taksım/lstanbul Tel (0212)252 38 81B2 Cumhuriyet Cumhuriyet İSTANBULVE çfc\ RESİNDE Ytt INDAYIZ 75. VIL SAYI: 26534 / 150000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 31 MAYIS 1998 PAZAR Genelkurmay, 'Yeşil'le telefon bağlantısı iddialarmı yalanladı 6 Suç örgütleri açığa çıkanlsın 9 • Susurluk'un kilit ismi ve tnsan Haklan Derneği Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan suıkastı organize ettiği açıklanan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın ordu ile bağlantısı olduğu iddialanna Genelkurmay'dan açıklama geldi. Genelkurmay Genel Sekreter Vekili Kurmay Kıdemli Albay Hüsnü Dağ, haberlerin "gerçek dışı ve asılsız" olduğunu belirterek "Türk Sılahlı Kuvvetleri bugüne kadar her türlü yasadışı orgamzasyonun dışında ve karşısında olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - Genelkurmav Başkanlı- ğı, 'Yeşü' kod adlı çetebaşı Mahmut V ıldınm'ın asken >et- kılıler \e ozellıkle Jandarma Genel Komutanlığı >labağlan- tı kurduğuna ılışkın haberlere karşıaçıklamayaptı Genelkur- may Genel Sekreter Vekılı Kur- may Kjdemlı Albav Husnu Dağ. haberlenn "gerçek dışı ve asu- suf olduğunu belırttı Dağ dun gazetecılenn Yeşıl'ın Genelkur- mav \e bazı asken bırlıklere te- lefon ettığı yonundekı haberle- rı anımsatmalan uzerıne $u açıklamav ı vaptı "Baabasınve yayın organlannda yer alan ha- ber ve açıklamalarda, belK çev- relenn Turk Silahlı Kuvvetie- ri'ne ait bazı kuruluşlara. yasa- dışı orgüt mensuplannın telefon etügi ve Genelkurmav Başkan- uğı ıle bu konuda temaslarvapıl- dığı şekünde ver alan iddia ve bevanlan tamanıen gerçek dışı ve asjlsı/dır. TSK her turlfi suç orgutunun üzerine sonuna ka- dar gıderek toplumda huzur ve guvenın sağlanmasına destek vermektedir." Zaman gazetesı- nın oncekı gunku sayısında, Ye- Başbakan Yılmaz'dan Cumhurbaskanı Demirele yanıt 'Sistem elbise değü'• Başbakan Mesut Yılmaz, Cumhurbaskanı Süleyman Dernırel'in gündeme getırdiğı sistem değişıkliğı önensıni "kolaycıhk" olarak nıtelendırdi "Sistem, kullanıhp atılacak elbise değil" diyen Yılmaz, tıkanıklığın aşılması içın sıvil toplum örgütlerine Mechs'tekı yasalann çıkanlmasmda baskı oluşturmalan çağnsı yaptı. • Yıîmaz, "Şıkâyetler sistem ıçınde kalarak halledilır. Sistem tıkanmışsabunun kusurunu sistemde değıl, kendımızde aramalıyız" dedı. TOBB Genel Kurulu'nda konuşan Yılmaz, salondan yükselen "Meclis'ı çahştmn" tepkileri üzerine, "Bana laf atarak sorunlann çozümüne katkıda bulunamazsınız" dedı. • 5. Sayfada şıl'ın 1995-1996 donemınde Antalya'dakı vılladan 242-349 24 22 \ e Ankara'dakı evınde bu- lunan 312-323 48 30 numaralı telefonlardan goruştüğü ıddıa edılen \ erler şo\ le sıralanmıştı -Cumhurbaşkanlığı, Viran- şehır Beledive Başkanlığı, An- taha İl Jandarma komutanlığL, OHAL Bolge ValUığu lğdır Em- nıyet Muduriuğu, Jandarma Genel Komutanlıgu Zırhh Bir- likler Okul KomutanlığL İstan- bul İIJandarma Alay komutan- fağı. Mıllı Guvenlık kurulu, MİT Musteşarlığı. Beşın Ilçe Jandar- ma Komutanlığı, Tekırdağ Top- çu Taburu, Sevhan Ilçe Jandar- ma Komutanlığı, Kadıkoy Em- nijet \miriigi, Kozyatağ] Polis Karakohı. İstanbul v aliliğı Ozel Kalem Muduriuğu, Savaştepe Kavmakamlığı, Cebze tlçe Jan- darma Boluk Komutanlığı. D\ P ve \V\P Bıngol ıl başkanlıkla- n. Elazığ Bekdıvesu Jandarma Asayiş KomutanlığL Bingol Jan- darma Komutanlığı, RP Anka- ra tl BaşkanhğL" Kim nükleer silahlara sahip? g y ı Ingıltere, Fransai »•£_ • Açtkca nükleer sıbha safop ûlkeler • Nükleer sıhh üretebılecek kaynaklara sahıp ûlkeler yafa \ • HûUeer sıhtı ûremmı bnktğmı ıdda eden ûlkeler nOdeer testle n yasaklayan anlasmayı mzatamayan ûlkeler _, Pcıkistanchın lbombadaha• Asya'daki nükleer denemeler dünyanın dehşetle izledıği bır çılgınlık yanşına döndü. Hındistan'ın ardından Pakistan da 5 deneme gerçekleştirmişti. Pakistan tüm tepkilere rağmen dün bır bomba daha patlattı. Denemenin Hıroşima'ya atılan bombadan 2 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Dış Haberier Servisi - Hındıstan'ın 5 nükleer denemeMnın ardından mısılleme olarak 5 dene- me gerçekleştıren Pakistan, tum baskılara \e vaptınm tehdıtlerıne kulak tıkayarak dün de de- nemelere devam ettı Aıanslar ve hukumet yet- kılılen, dün ıkı bomba patlatıldığını bıldınrken daha sonra dışışlen bakanlığından yapılan açık- lamada sadece bır nükleer deneme yapıldığı be- lırtıldı Bombanın Hıroşıma'ya atılanın ıkı ka- tı gücunde olduğu açıklanırken Pakistan yetkı- lılen "Gerekjrsehjdrojenbombasıdenemeside yapabüinz" dedıler Savunmayetkılılen nük- leer denemelenn ulkenın gunevbatısında Iran sınınnın 50 kılometre uzağındakı Belucıstan eyaletınde \apıldığını belırttıler Iddıalan doğ- rulayan Pakistan Dışışjen Bakanı Gohar Eyub Han, \enı denemeler vapıp yapmadıklan yo- lundakı soruyla ılgılı olarak Reuters e vaptığı açıklamada. '"Allah'ınizniyleyapük- dıye vanıt verdı Venı denemelenn oncekılerle aynı bolge- H Arkası Sa. 17, Sü. 8 'de Arşivler soykınmı yalanlıyor • Başbakanlık Osmanlı Arşıvlen'nde yer alan 256 belgeye dayanarak hazırlanan 4 cıltlık eserde, Kars ve Ardahan yörestnde soykınma uğrayan Muslûmanlann sayısının 30 bıne vardığı ıfade edılıyor tngılız devlet arşıvınden bazı belgelenn de Ermenılenn ıddıalannı çuruttuğu behrtılıyor Ingılız arşıv belgelennde, Kars \ e Ardahan yoresınde Ermenı çetelennın Muslumanlann >anı sıra Muse\ ılen de katlettıkJen yer alıyor. • 9. Sayfada Fransız basınının yorumu Tahalıya patlayacak' • Ermenı soykınmı tasansının oncekı gun Fransız Parlamentosu'nda kabulu, ılgılı çevrelerde buyuk tepkılere neden oldu Sağ eğılımlı Le Fıgaro gazetesmde Ankara ıle ılışkılen bozmak pahasına meclısın soykınmı tanıdığı vurgulandı. • istanbul çıkışlı bır haber yorumda da Turkıye ıle gergınlıkten soz edılırken Fransa'nın son yaklaşımının Pans'e ozellıkle ekonomık alanda pahalıya patlayabıleceğı goruşune yer venldı • 9. Sayfada PROF GLNUĞLR TASARININ REDDEDlLMEStNİ UMUYORLZ • 9. Sayfada Lise mezunu tüm öğrencilere yükseköğretim olanağı sağlamak için çalışmalar hızlandınldı YOK'iin hedefi sınavı kaldırmak HükumetinemeklimaaşlannatemmuzayındayapılınasııııplanIadığıvuzde20'likzammı yetersizbulanTumEmeklilerS€ndikası(Emekİi-Sen)uyeleri.dunTaksim"deprotestoey- lemi yapfılar. Emekliler dün öğle saatlcrinde 4tafiırk Anıtı onunde toplandılar. Emekli-Sen Genel Sekreteri Rasim Oz vapûğı açıklamada, yübaşında yapılan zamla 39 mihon lira olan emekli maaşınm o tarihte 196 dolar olduğunu. ancak aradan geçen 5 ayda bu rakamm 150do- İara indigini so\ ledi. Rasim Öz. 4 kişilik bir ailenin \alnızca gıda harcamasının 65 milyon liravı geçtiğini anımsatarak, asgari düzeyde geçi- nebilmek ıçın gerekli ay lık giderin 180 miKon lirayı aştığını vurguladı. "Sadaka zammını reddediyoruz, almayacağız","Yüzdelik zamlara hayır", "Insan gibi yaşamak için jeterii ücret" şeİdinde slogan atan emekliler, daha sonra dağıldüar. (Fotoğraf SAADET USLL) • YÖK, unıversıte kapısındakı yığılmalan önlemek ıçın önce tek basamaklı sınav modelıne geçılmesı, uzun dönemde de sınavın tamamen kaldınlması ıçın çalışmalannı arttırdı. Meslekı eğıtımı yaygınlaştırarak ve ıkılı öğretımı arttırarak tüm lıse mezunlannı ünıversıteye almak ısteyen YÖK'un, geçış donemınde "tek basamaklı sınavı" zorunlu gördüğü bıldınldı. • Lısede öğrenım gördüklen alana koşut unıversıte tercıhı yapan öğrencilere venlecek ek puan nedenıyle ımam-hatıp lısesı mezunlannın ılahıyat fakultelenne gıtmesını zorlayacak model, ırtıcayı oluşma aşamasında onlemeyı amaçlıyor. OSYM Başkanı Fethı Toker'ın tek basamaklı sınavın kabul edılmesınden sonra tekrar görev başına çağYılması beklenıyor MArka Sayfada DTP 1. Olağan Büyük Kongresi Cindoruk: Hükümet beşik gibi sallanıyor • DTP'nın l. olağan büyük kongresi, genel merkez yönetımı ıle Gökberk Ergenekon'un başını çektığı değışımcılenn çekışmesıne sahne oldu. Kongre dıvan başkanlığına değışımcılenn adayı Zafer Yunütlü seçıldı. • Husamettın Cmdoruk, tek genel başkan adayı olarak gırdığı kongrede vaptığı konuşmada, Turkıye'nın "beşık gıbı sallanan bır hükumete mahkûm edıldığını" belırtırken bunun sorumluluğunu da ad kullanmadan DYP lıden Tansu Çıller'e yukledı • 5. Sayfada F. BAHÇE ATLETÎZMDE AVRUPALI • Arka Sayfada BASKETBOLDA ÜLKERSPOR AVANTAJ SAĞLADI • Spor'da SAYISAL LOTO ÇEKİLDÎ: 9-11-12-13-37-47 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bu Kafalarla... Halkımız hukumetımızden sıyaset adamlarımızdan hemen her gun yenı bır ders alıyor Orneğın, hayat pahalılığı konusunda hukumetın aldı- ğı onlemlerden sonra bıraz olsun nefes alacağımıza tam ınanmaya hazırlandığımız sırada Once çaya ufak ufak, arkasından Tekel'e kocaman elektrığe yenı zam yapılıyor U Arkası Sa. 17, Sü. l'de ıerdeden notlar... "Dünyanın en 1yı azınlık mezarhğı burasıdır' dıyor Agop Ayvaz, Şışlı Ermenı Mezarlığı ıçın sık sık zıyaret ettığı mezarlıkta tıyatrocu dostlarıyla dertleşıyor Savaş, barış ve çarşaf Namık Kemal'ın torunu Selma Ekrem'ın 1933 vılında Amerıka'da kaleme aldığı anı kıtabı Turkçe'de Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY İzmip'in Katilleri! Hanı ınsan bazen ıçını çeker,' ah zamanım olsa" dı- ye başlar ya guzel bır kentle suyu yan yana gorunce mırıldanmadan edemem "Ahh zamanım olsa, ıçınden su geçen şehırier dı- ye bır gezı-çalışma yapsam " Venedık'te San Marko Alanı nda suyla karayı bu- luşturan guvercınler • 4rkasıSa. r,Su.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog