Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

30 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Campbell'e eşlik edecek Türk mankenler • İstanbul Haber Servisi - Dünyaca ünlü model Naomı Campbell ve annesı Valeoa Campbell'in Fransa Cannes Palm Beach'te ilk kez birlikte podyuma çıkacaklan Zekı Tnko defilesınde Türkıye'yı temsil edecek mankenler belirlendi. 25 ünlü manken arasından seçilen Çağla Kubat, Demet Şener, Didem Taslan, Eyşan Ozhim ve Korel Kubilay, 5 Haziran'da yapılacak defılede dünya modacılan ve dünyanın en büyük ajanslannın yakın takibı altında olacaklar. Özel Okullar Depneği'ne soruşturma • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Rekabet fCurulu, öze] okul ücretienni birlikte belırleyerek yüzde 150-200 arasında zam yapma karan alan tstanbul Ozel Okullar Derneği hakkında "rekabeti ortadan kaldırmaya çalıştığı" gerekçesiyle soruşturma başlattı. Tüm Özel Okullar Öğrenci Velileri Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahır Akkar. Ankara'da da özel okul ücretlerine yüzde 150'ye yakın zam yapıldığına dikkat çekerek Rekabet Kurulu'nun Ankara'dakı özel okullar için de soruşturma açması için başvuruda bulunacaklannı söyledı. Serbest muhasebecilerin genel kurulu • Haber Merkezi-istanbul Serbest Muhasebecı Mah Müşav ırler Odası Genel Kurulu bugün saat 11 OO'de Beyazıt'taki istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 No'lu Amfi'de başlıyor. Yann saat 09.00'da aynı yerde yapılacak seçimler öncesi bir açıklama yapan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği, adaylannı belırlediklerini bıldirdı. Birlik. yönetım kurulu için Yahya Ankan, Metin Baser, H. Cahek Kesemen, Muammer Keskin ve Murat Serin'i aday gösteTdi. Tıtancılara rekor ceza istemi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Titan saadet zincirinin" kuruculan Kenan Şeranoğlu ve babası Fevzi Barbaros Şeranoğlu'nun da aralannda bulunduğu 11 sanık hakkında "dolandıncılık" suçlamasıyla 456'şar yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Iddianamede. 152 kişiden yalan söyleyerek 372 bin 400 mark para dolandırdıklan belirtilen sanıklar için. her bir müşteki açısından ayn ayn olmak üzere toplam 5016 yıl rekor mahkûmiyet istendi. Açıklama • Haber Merkezi - Gazetemizde 22 Mayıs 1998 günü yayımlanan 'Soygun ihale sözleşrnesiyle başladı' başhklı haber nedeniyle Ural Mimarlık Ltd. Şti. adına Adnan Ural bir açıklama yaptı. Haberde, TBMM Genel Kurul Salonu'nun yeniden düzenlenmesi işinde vurgunun planlı yapıldığı ve Meclis Başkanlık Divanı'mn ihale ve inşaat aşamasmda devre dışı bırakılmastnın baş. sorumlulanmn Mustafa Kalemli ve Necdet Basa olduğuna dair suçlama bulunduğu ve bu açıklamalann kaynağı olarak Ural Mimarlık Ltd. Şti'nin gösterildiğı belirtıldı. Açıklamada "Söz konusu iş ile ilgili, taraflann dinlendiği araştırma komisyonunda vermiş olduğumuz bilgiler. ihale öncesini \e sonrasını aydınlatıcı nıtelikte olup bahıs konusu kışıler ile ilgili hiçbir suçlamayı içermemektedir" denildı. Yılmaz, Birdal olayı ile ilgili olarak kendini yanıltanlan dış görevlere gönderdiğini söyledi 'Ersever fle Yeşîl bagLanhl• Gazetecüenn sorularını yanıtlayan Başbakan. Birdal saldırısı ile ilgili olarak kendısini yanıltanlar arasında adı geçen Başesgioğlu'nun görev den ahnmasının söz konusu olamayacağını belirtti. Ersever'in Yeşil ile telefon bağlantısının emniyet tarafından bilindiğınin sorulmast üzerine Yılmaz. "'Bu şeyleri şimdi konuşamam. Çalışma devam ediyor" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan'ı ziyaret etti Erbakan: Siyasetten kopmadım İstanbul Haber Servisi- Kapaülan RP"nin yasaklı liden Necmettin Erba- kan, istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tavyip Erdoğanı zi- yaret etti. Gazeteciİenn "Sfyasetedön- meyidüşünüyormusunuz"' sorusunu "Siyasete dönmek ne demek. Biz za- ten siyasetteyiz"' dıye yanıtiadı. İstanbul Teknık Üniversitesi'nin 225. kurulus yıldönümütörenlerine ka- tıldıktan sonra SultanahmetCamii'ne gelerek cuma namazı kılan Erbakan. camiye gırişi ve çıkışı sırasında slo- ganlar ve tekbirle karşılandı. Erba- kan'ı cami çıkışına kadar uğurlayan kalabahk RP işaretı yaparken bir grup "İşte ordu. işte komutan" sloganlan attı. Erbakan. daha sonra Tayyip Er- doğan"ı ziyaret etti. Erdoğan tarafın- dan belediye ginşmde karşılanan Er- bakan, RP'nin kapatılmasmın ardm- dan Avrupa Insan Haklan Mahkeme- si'ne yapılan başvurunun anımsanl- ması üzerine, "Avnıpa İnsan Hakla- n Mahkemesi. bu karann insan hak- lanna aykın olduğunu çok kısa za- manda tespit edecek ve bu karar hic almnıamışgibiTürkiye'de her şeyinye- niden düzenlenmesi kararını aiacak- tir" dedi. Erdogan'la basına kapalı ola- rak görüşen Erbakan, daha sonra top- lantı yapılan FP Grup Salonu'na airerek 10 dakika burada kaldı. ANTOUlA(Cunıhuriyet Büro- su) - Başbakan Mesut Yümaz. Akın Birdal'a sılahlı saldın su- çundan gözaltına alınan Cengiz Ersever'm polise verdiği ilk ıfa- dede Yeşil ile bağlantısını açık- ladığını behrterek "Kaldı ki te- lefon kayTtlanndayapüan incele- melerde de bu doğrulandı" de- di. Başbakan Yılmaz. Başbakan- lık Konutu'nda gazetecilerin çe- şıılı konulara ilışkın sorularını yanıtladı. Yılmaz, bir gazeteci- nin "Daha önce Cengiz Erse- ver'in "Yeşil ile baglantısı oldu- ğunu' söylediği açıldanmıştı. Şimdi "Böyle bir şey söyleme- dim' diyor,biryanhşanlamamı var" şeklindeki sorusunu yanıt- larken şunlan söyledi: "Ben Te^mı ifadesinde >ok dedim. Resmi sorgusunda ver- diği ifadede yok, ama daha önce poiise verdiği ifadelerde kendisi bunu dilegetirdi. Kaldı ki telefon kayıttannda yapılan inceleme- lerde de bu doğrulandı. Ama bu konudaki çalışma devam ediyor. Çalışma bitmeden daha ileri bir şey söyiemem şimdi." Yılmaz. bir gazetecının "Siz 'Benı yanıltanlan göre\denala- bilirim" demiştiniz. Sizi yanıJ- tanlan görevden alacak mısımz1 * sorusuna da "Beniyanıltanlanza- ten dışgörevleregonderdim" kar- şılığmı verdi. Aynı gazetecinin. "Bunlarm içineİcişleri Bakanı da dahD mi* sorusuna da Başbakan. "Yok böv le bir şey. Nere- den çıkanyorsunuz? Si- yasi arkadaşım kendisi, bö>le şey olur mu" dedi. Bır gazetecinin Erse- \er"m Etimesgut'ta Yeşil ile telefon bağlantısının emnıy et tarafından bilin- diğı. ancak bunun çok faz- la dikkate alınmadığının kulislerde konuşulduğu- nu belırterek "Bu konu- da size aktanlan bir şe> \ar nu" dıye sorması üze- nne de Yılmaz. "Bu şey- leri şimdi konuşamam. Çalışma devam ediyor" dıye konuştu. Yılmaz. bir başka ga- zetecmın "Yeşü'inGenel- kurmay dahiL Cumhurbaşkan- hğı ve MİT ile telefon görüşmesi vaptığı yolunda haberler çıktı. Bu konuda Genelkurmay ile bir irtibatmız oldu mu" şeklindeki sorusu üzenne de şunlan söyle- di: "Bu konuda Genelkurmay ile de temas kurdular. Yapılabi- lecek her türlü çahşmayıçokyön- lü olarak sürdürüvorlar." Bayrampaşa Silahlı çatışma: tki kişi öldü İstanbul Haber Servi- si- Bayrampaşa'da bulu- nan Er Sport adlı tekstil firmasınm sahipleri ile dışandan gelen bir grup arasında "'haraç isteme" nedeniyle meydana gel- dıği öne sürülen silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 5 kişı de yaralandı. Yıldırım Mahallesi Çam Sokak'ta bulunan Sebahattin. ,\mir \ e Ab- basErikeaitl 'ErSport'' adlı tekstil fırmasına dün saat 10.00 sıralannda ge- len 4 kişi. işyeri sahiple- ri ile tarrtşmaya başladı. •Tartışma sırasında her ıkı tarafın karşıhklı olarak silahlarını kullanması üıerine. dışandan gelen saldırganlardan Engin Yılmaz olay yerinde öl- dü. lşyerinde bulunan ve agır yaralanan Amir Enk de kâldınldığı Hayat Has- tanesı'nde kurtarılama- dı. Yine ışyerinde bulu- nan ve boynuna. sol ba- cağı ile koluna ısabet eden kurşunlarla ağır > a- ralanan Sebahattin Erik, İÜ Tıp Fakültesi Hasta- nesi'nekaldınldı. Erik'ın yeğeni LeventÇakır. yol- dan geçerken sersen bir kurşunia varalanan Sa- lih Çolak ile omzundan yaralı olarak kaçmaya ça- lışırken yurttaşlar tara- fından yakalanan saldır- ganlardan YılmazAkgor de Hayat ve Özel Gazi- osmanpaşa hastanelerin- de tedavı altma alındılar. Dığer bir saldırgan Şe- ref Emiroglu polisin ta- kibi sonucu gözaltına alındı. Çatışmanın Erik kardeşlerden haraç isten- mesi ve onlann da karşı koyması üzerine mey- dana geldiği öne sürüldü. KuleliAskeri LisesVne kalite belgesi Cumhurbaşkanı Süleyntan Demirel, TBMM Başkanı Hikmet Çetin. Cenelkurmay Başkanı Orgeneral Isır.ail Hakkı Karada> ı. kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu \e 1. Ordu Komutanı Orgeneral AbHa Ateş ile birlikte Kulefi Askeri lisesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Demirel. Türk Standartlan Enstitüsü'nün eğiömde kalite standarnnı \akala\an Kuleti Askeri LJsesTne 3 0 kategoride "ISO 9001" belgesi >ermesi nedeniyle düzenlenen törene kaüldı. Okul Komutanı Kurmay Albay Necati Özbahadır'dan bilgi alan Demirel. Kuleli Askeri Lisesi'nin maketini inceledi. Öte yandan Harp Akademileri'nin kuruluşumın 150. yıl kutlamalan kapsamında \apımı tamamlanan31 Kurtuluş Sa\aşı Komutanı'nın anıüan ile Kurtuluş Savası Röhefi. Genelkurmay Başkanı Karadayi tarafından açıldı. Maslak'taki Harp Akademileri'nde dün düzenlenen açılış töreninde Orgeneral karadayı. anıtlann yapılmasında emeği gecen Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel ile Mimar Nejat Dinçel'e teşekkür piakcti \erdi. (Fotoğraflar: LĞLR GÜNYÜZ' IPEK YEZDANİ) Türkler köylere okul yaptıracak ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) -ABD'de bu- lunan NNashington Türk Kadınlan Türk Çocuk- lannı Koruma Demeği her y ıl planladığı etkınlık- lerden elde ettıği_gehn Türkı>e'dekı KöyOğret- menleri ile Haberleşme ve Yardunlaşma Derne- ği'ne (KÖYHD) aktara- rak gereksinimi olan köy- lerde çoksayida okulyap- tırdı. KÖYHD. köylere okul, kütüphane ve ders araç gereci kazandırma- yı sürdürüyor. Türkiye'de- kidemeginen büyük des-. tekçisi WashingronTürk Kadınlan Türk Çocukla- nnı Koruma Derneği. ABD'deki bu dernek yıl boyunca \ aptığı etkinlik- lerden elde ettiği paranm tamamını aktardığı KÖYHD aracıhğıyla,bu- güne kadar Türkıye'nin çeşitli yörelerinde bulu- nan köylerde 22 okul yap- tırdı. Merkezi lstanbul'da bulunan KÖ\HD 33 yıl- dır çeşitli vakıf ve der- neklerin bağışlannı bir elde toplayarak köylerde okul ve kütüphane kuru- yor. KÖYHD'nin çalış- ma raporuna göre, der- nek bugüne kadar top- lam 34 okul, 32 kütüpha- ne yaptınrken 16 bin kö- ye ders araç gereci ve ki- tap yardımında bulundu. KÖYHD'nin çalışmala- nna katkıda bulunmak ve aynntılı bilgı almak iste- yen yurttaşlar. istanbul Şubesi'nin 0-212- 2475905 veya Ankara Şubesi'nin 0-312- 4183358 numaralı tele- fonlannı arayabilecek- leri bildirildi. Rıdvan Budak, siyasal demokrasiye her düzeyde katılımın sağlanması gerektiğini belirtti 4 Gelişmede kriter çahşma koşullarıdır'İstanbul Haber Servisi - Günümüzde sendikalann en önemli işlev lerinden biri- sinin kendi aralanndaki sendikal dayanış- mayı geliştirerek demokratikleşme çaba- lanna katİu vermek olduğu belirtildi. DİSK ve Fransız Demokratik Emek Konfederasyonu (CFDT) tarafindan birlik- te düzenlenen "Demokrasi ve Toplumsal Gelişmede Sendikalann Rolü" konulu sempozyum İstanbul Grand Tarabya Ote- li'nde başladı. Sempozyumunaçılışmdako- nuşan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak çağdaş demokrasiye ulaş- mak için en büyük katkı- yı emeğiyle geçinenlerin yaptığını belirterek ev- rensel kabul gören hak ve özgûrlüklerin kazarahna- sı için çok zorlu bir süreç yaşandığını kaydetti. Bu- dak, ülkelerin tarihinde- ki farklılıklar nedeniyle bugün geldikleri konum- lann da değişik olduğu- na dikkat çekerek •'Bir ülkenin çağdaşhğı si>asal özgûrlüklerin gelişmişli- giyie bağlantılıdn". Çahş- ma koşuUannın insana yakışu- olnıası. gelişmiş- likdüzeyinin beÜrienme- sindeen önemli kriter ha- line gelmiş,tir" dedi. Siyasal demokrasinin yalnızca parla- menter düzeyde ele alınamayacağını. ka- tılımın her düzeyde sağlanması gerektıgi- ni savunan Budak, dünyanın çeşitli bölge- lerindeki emekçi örgutlerinin bu talepleri yerine getirmek için uğraş verdiğinı kay- detti. Budak, küreselleşme olgusuyla bir- likte sermayenin sınır tanımaz biçimde ya- yılmasının emekçilerin sorunlannı ortak- İaştırdığını ıfade etti ve "Dünyanın herhan- gibir köşesindeyaşananlar tüm ülkeleri ve o ülkelerin insanlannı doğnıdan etkiliyor. Bu nedenle sendikalar demokrasi ve top- lumsal gelişmedeki rollerini ulusal sınıria- n içinde hapsetmeyip dünya ölçeğinde de- ğeriendirmek duruınundalar" diye ko- nuştu. CFDT Uluslararası llişkiler ve Avrupa Bölüm Başkanı'nı temsilen görüşlerini açıklayan Denis Jackot ise sendikalann sadece sendikal hareketle ügilenmelenni beklemenin yanlış olacağını söyledi. Jac- kot "Kökten dinciliğin, ekonomik dışlan- nuşlığın ve aşın sağm önünü kesmek için D i y a r b a k ı r D G M i d d i a n a m e y i t a m a m l a n d ı Şemdin Sakık için idam istendiDİYARBAKIR (Cumhuriyet Bü- rosu)- Yarasa operasyonuyla yaka- lanarak tutuklanan PKK'li Şemdin Sakık'ın iddianamesi tamamlandı. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mah- kemesi Savcılıgı tarafindan hazııia- nan iddianamede. 191 eylemekaül- makla suçlanan Şemdin Sakık için idam cezası istendi. İddianamede PKK örgütünün ku- raluş amacı ve yapısı hakkında bil- gilere de yer verilirken Sakık'ın iş- lediği suçlann tarihi olarak 1980 sonrası ile gözaltma ahndığı tarih olan 13 Nisan 1998 tarihleri arası gösterildi. Diyarbakır 1 No'lu DGM Savcı- sı \âvuz Şentürk tarafından hazır- lanan ve 7 klasörden olustuğu belir- tilen iddianamede Şemdin Sakık ve kardeşi Arif Sakık için ıstenilen ce- zanm. TCK'nin 125. maddesinde öngörülen u idam cezası" olduğu kaydedildi. Türk Ceza Kanunu'nun. "Devie- rin Şahsiyetine Karşı Cürümler" başlığmda yer alan 125. maddesi şöyle: **Devlettopraklannın tama- mını veya bir kısmını yabana bir devletin hâkimiyeti attma ko\ maya v«ya devtetin istiklalini tenkise veya birliğini bozmaya veya des letin hâ- kimiyeti altında bulunan topraklar- dan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf bir fîil işleyen kim- se öiüm cezası ile cezalandırılır" başta Akdeniz ülkelerindeki sendikalar ol- mak üzere, uluslararası sendikal dayanış- ma şarttar" diye konuştu. Sendikalann demokratik işbirliğini guçlendırmek için uzun erimli bir strateji belirlemesi gerek- tiğini savunan Jackot. sadece zengınce tü- ketimın yapıldığı bir dünyanın emekçile- re önerilemeyeceğini kaydetti. Küresel- leşmenin yalnızca ekonomi devlerine bı- rakılamayacağını. bunun düzenlenmesi- nin ve denetiminin şart olduğunu ifade eden Jackot şöyle dedi: "Bize dayatılan orman kanunlanna karşı çıkma- lryız. Ba/Jİan sendikacılı- ğın öldüğünü öne sürü- yoriar ama son yaşanan Asya kriziemekçOerinbas- kı altında tutulmasının is- tenen sonuçlan vennedi- ğini kanıtladı. Sendikacı- lık ümit veriyor \e önü- müzdeki yiizyıl sendikal \e evrensel değerlerin yüz- vılı olacak." IÜ tktısat Fa- kültesi Oğretim Üyesı Prof Dr. Toker Dereü de A\ rupa'da sendıkacıhğın tabandan gelen istemler sonucu. Türkiye'de ıse de\letın verdiği bir hak olarak dogdufiunu söyle- di. TUK TASARIS1 ANAP, Yılmaz'dan gelecek olan talimatı bekliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Koalisyon partı- lerinin grup yönetıcıleri Meclis" i çalıştırabılmek için Başbakan MesutYılmaz'ın RTÜK. konusunda verece- ği talimatı bekliyor. Başba- kan Yılmaz'ın "RTÜKta- sansını atlayın" talimatı \ ermesi durumunda gün- demde bulunan ve her bin birkaç maddelık olan \asa tasarılan ele alınacak. ar- dından da \ergi reform ta- sansının görüşmelerine ge- çilecek. Hükümet gruplan gelecek hafta ıçın de gece çalışması önensi getırecek Hükümetin DSP kanadı. Radyo %e Televızyonların Kuruluşları ve Yayınları Hakkında Yasa'da değışık- lık getıren tasannın. Mec- lis'ı tıkadığının onayı çık- tığı görüşünde. DSP, bu du- rumda tasannın tıpkı me- mura sendıka yasa tasansı gibi gen çekilmeden günde- minyanmkalanışlerbölü- münde bekletılerek bir an önce vergi reform tasansı- nın görüşmelenne geçılme- sini istiyor. Ancak. medya patronlarının bir an önce çıkmasını ıstediği tasannın Başbakan Mesut Yılmaz'ın verdiği destek nedenış le ge- ri çekilemediğı ve çıkanl- masına çalışıldığı öğrenıl- di. Meclıs'i çalıştırmakta güçlük çeken \e her hafta yeniden diğergruplarla uz- İaşma arayarak gece çalış- ması önenleri getiren ANAP grubu yönetıcileri neyapacaklannı şaşırdılar. ANAP grupbaşkanvekille- nnin. hafta başında Başba- kan Yılmaz ile bir araya ge- lerek onun talımatlan doğ- rultusunda hareket edecek- lenve-RTÜK'übekletin" talimatı almalan durumun- da dıger gruplann da talep-i lenni alarak gece calışmai sı ve gerekırse cuma gunü de çalışma önensı getire-i cekleri bildirildi ANAP Grup Başkanvekı- lı Ülkü Güney. dün düzen- ledığı basın toplantısında^ hükümetin son derece gay- retli bir çalışma içinde ol- duğunu ->ö\ledi. Güney, Meclis'i de çalıştırmak is- tediklerıni belırterek mu- halefetten gölge etmemesini ıstediklenni sövledı. EMBE TABLO ÇİZDİLER I Bilim adamları küreselleşmenin \ sonucunu tartıştılat* Ekonomi Servisi - Dün- yanın dört bir yanından ge- len bılim adamlan eğitını- den dıne. ekonomıden sağ- lığa. kültürden yerelleşme- ye kadar uzanan geniş bir çızgıde dünyada küresel- leşmenin doğuracağı sonuç- lan tartıştılar. Küreselleş- menın tek tek ülkelere etki- sinı sorgulayan bilim adam- lan bu gelişmelerin sosyal. yatı doğrudan etkıleyeeeği konusunda ortak görûş bıl- dirdiler. Küreselleşmenin yenı yuzyılda dünya banşı veın- sanlık uzenndeki sonuçla- nnın tartışıldığı ıkı gun sü- recek "Küreselleşme Kon- feransı" dün The Marmara Otelf nde başladı NevvYork'taSt JohnFic- her College'da ışletme ala- nında ders \ eren Asun Sen. küreselleşmenin Amerika- lılaşmak. Avrupalılaşmak anlamına gelmedığıni ıddıa etti. Sen, "Dünyaiçinde her ülkenin muhakkak kendine özgü kültürü »esosyalyaşa- mı \ar. Bunu zedelemeden değişik kültürlerden ve eko- nomik akthitelerden yarar- lanmalı ve en iyisini tatbik etmeli" diye konuştu. Küreselleşme ile birlikte yerelleşmenın kuvvetli ol- ması gerektığmi söyleyen Sen. "Sadece bir devletin ^ev a bölgenin âdetlerini. ge- leneklerini \e bilgilerini em- poze ederseniz o zaman ye- rel kültürü yavaş yavaş yok edersiniz" dedi. GAS1 Başkanı Profesör Shah Mehrabi de küresel- leşmenin her insan ıçın fark-i lı anlamlar ifade ettigınj söyleyerek "Globalleşmd gelişmekte olan ülkeler için teknolojik gelişmelere adap-l te olmak için bir çıkış. 21. vüzyılda global entegrasyori gelişmekte olan ülkeler için refah getirecek" görüşünü sav undu. Mehrabi. küregelleşme-j den gelişmekte olan ülkele' rin dışında gelışmiş ülkele- nn de yoğun bir şekilde et kılendığine dikkat çekerelı "Asya Krizi örneği. Biri biı ülkede öksürdüğünde diğe-ı ri başka ülkelerde soğuk ah gınlıgı kapıvor" d?>e ko nuştu. 1992yılındanbuya na çeşitli ülkelerde küresel leşmekonferanslan düzen-j leyen "Global Awareness Society lnternatk>nal" (GAH Sl-Uluslarara»ı Kurese Uyanış Topluluğu). bu >ı yedincisinı Orta Doğu Tek- nık Üniversitesi (ODTL ışbırlığıyleTürkıye'deger- çekleştırdı. Dünyada bölgesel eşit- sızlıklerin her geçen gün. arttığı. az gelışmiş ulkele-l nn gelışmiş ülkeler tarafın-i dan pazar olarak kullanı Idı-Î ğı. küreselleşmenin güçlü- ler lehıne geliştığı \enı > üz- yılda GAS1. "global viz- yon"la banşın gerçekleşe- ceğini savlıyor. GAS1. fark- lı kültürlerden gelen ınsan- lann bir arada banş \ e u\ urr içerisinde\aşa>abılnıelen- ni "global\izyon"lagerçek- leştirebilecegı felsefesini öne sürüvor. JjlİLLİ PİYANGO ÇEKÎLDt Büyük ikramiye dörde bölündü 125MİLYARLİRA: 329332 İstanbul, Ankara. Adana, İstanbul 25MİLYARLİRA: 435269 10MİLYARLİR\: 387831 İMİLYARLİRA: 074323 236109 360934 478624 505379 500 MİLYON LİRA: 044936 133268 209613 247902 289441 370707 447831 464611 559633 572157 200 MİLYON LİRA: 025637 028330 046092 066738 140414 157150 159865 168437 178154 189582 197858 208741 224273 225983 250310 293818 294696 303432 316010 323070 334719 339545 428531 437401 494146 500278 516457 537068 563,571 569123 100 MİLYON LfRA: 007575 030114 03357 7 034789 044061 051011 058561 066976 074294 074849 081274 109158 1 1272191 145405Î 115791 123403 134497 140805 192437 195812 225229] 225355 229556 240647, 248643 256609 27 1903 285962 297360 305377J 316125 336859 340460 350689 359006 36357Cİ 364841 376032 391983İ 392166 400087 40487 i! 405016 406846 4111901 427691 438095 44554*$ 452771 457062 465638f 468785 478023 515370 553689 573734 576804 583284 585549 593950 20 MİLYON LlRA: 00689 00704 06780 1055» 14726 15745 2311623582 31072 47064 50938 53834 61429 74111 78378 79362 88483 90298 9619697559 10 MİLYON LİRA: 0569 1813 2428 2707 27\l 3016 3271 34677 666 813f 4 MİLYON LİRA: 123 206 651 824 910 2 MİLYON LİR\: 05 25 50 55 AMORTİ: 0ve8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog