Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

30 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gökova Termik Santralı'nın 3 ünitesinin birden çalıştmlması için hazırlık yapılıyor Turizme termikdarbeÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA - Mahkeme karanna karşın tek üni- te çalıştınlan Gökova Termik Santralı'nın turi- zim sezonunda üç ünite birden çalıştınlması hazırlıklan büyük tepkılere neden oldu. Ören Belediye Başkanı Kazun Turan Çevre Bakan- hğı'nı, bu gınşimi engellemeye çagırdı. Göko- va Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü Saynur Ge- lendost da sıyasilere, "MiDeti mi kandırrnaya çalışıvorsunuz. yoksa kendinizi kandırmakgibi ruhsal bir hastabğınız tnı var* diye sordu. Gökova Termik Santralı'nın temmuz ayın- dan itibaren üç ünite birden çalıştırılabılmesı amacı> la gerekli kömürü karşılayacak Hüssam- lar Kömür Ocaklan için TKİ tarafından gızlı ıhale açıldığı belirlendi. Ören Belediye Başka- nı Kazırn Turan'ın ele geçirdiği ıhale şartname- sıne göre. Hüssamlar'dan Gökova Termik Sant- rah'na temmuzda 330 bin ton, ağustos. eylül. ekim. kasım ve aralık aylannda da 500'er bin ton olmak üzere toplam 2 milyon 500 bm ton kömür taşınması öngörülüyor. Ören Belediye Başkanı Kazım Turan, Göko- va Termik Santrah'nın bugüne değin desülfüri- zasyon sıstemi olmadığından değil. yeterli kö- mür bulunmadığı için üç ünite çalıştınlamadı- ğını, şımdi isekapalı ocağın ışlermeye açılarak. santralın ikı ünitesinin daha devreve sokulaca- ğını söyledi. Şu anda Gökova Körfezf nde Dat- ça-Reşadiye yanmadasında santralın tek ünite- sinin büyük bir orman kunımasına neden oldu- ğunu belirten Turan, dığer ünıtelerin devreve girmesıyle ortaya çıkacak tehlıkenin büyüklü- ğüne dikkat çekti. Turan. "Bu cinayete Çevre Bakanlığıd ur demeli. Çevre Bakanı İmren A>- kut görevegeldiğinden beri laf üretiyor. EğerGö- kova konusunda gerçekten samimi ise ya gereği- ni yapar ya da o kofttığu terk eder" dıye konuş- tu. Gökova Termik Santralı'nın mahkeme ka- rarlanna karşın, Bakanlar Kurulu karan ile "suç işlenerek" çalıştınldığını. desülfürizasyon üni- tesinin yıne yasalara aykın olarak başbakan ta- rafından temelinin atıldığını anımsatan Göko- va Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü Saynur Ge- lendost ıse. "ŞimdideHüssamlarOcağTnınka- palı teklifusulü ile ihakye acıMığmı öğrendik. Iş- te burezaletinson perdesidir" dıye konuştu. Saruhan Oluç cezaevinde İstanbul Haber Servfci - ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oiaç, hakkındaki kesınleşmiş hapis cezası nedeniyle tutukJanarak BayTampaşa Cezaevi'ne konuldu. Bahçelievler îlçe Başkanı Hüseyin Atalay ile öğrencilere destek vermek isteyen 8 ÖDP'li de dün, polis tarafından gözaltına alındı. Kuşadası'nda yine er cinneti KUŞADASI (Cumhuriyet) - Kuşadası Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Orhan Çakır, dün şubede askerlığım yapan Er Mahmut Şah Bahadırü tarafından vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Bahadırlı'yla polis arasında kovalamaca başladı. Koğuşlardan gelen 4 el silah sesınden sonra Bahadırlı'nın da yaşamını yitırdiği belirtilirken; intihar mı ettıği yoksa çatışmada mı öldüğü açıklanmadı. îletişim ödülleri açıklandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DÎSK'e bağh Medya-Sen'in ilk kez düzenledigi "98 Kiiüe tktişim Özgüriüğü" ödüllerini kazananlar açıklandı. Habef dalında, Milliyet gazetesinden LmurTidu. Uhısal Basın Ajansı'ndan kameraman Cenglz Aktenur ve Veli Özdemir. Radikal gazetesinden Adnan Keskin, gazetemizden Banu Salman. lzmir Kanal 1; karikatür dalında Leman dergisı, fotoğraf dalında Radikal gazetesinden Ahmet Şık. müzik dalında Şanar Yurdatapan, sinema dalında Lale Mansur. tıyatro dalında Attan ErkekH ödüle deger görüldüler. Akm Birdal. Işık Yurtçu, Doç. Dr. Haluk Gerger ve Turan tçli, Ülkede Gündem gazetesi, tbrkish Daily News çahşarüanna özel ödûl verilecek. Ödûl töreni 4 Haziran'da. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve çok sayıda eski mezunlarta hatıra fotoğra- fi çektirdi. Törende konuşan Demirel, İTU'nûn son 50yüda Türkiye'ye büyükeserierkazandırdığını söyledi(Fotoğraf: UGUR GÜN YUZ) Prof. Sağlamer, DemireFe; Demirel de Erbakan'a 50. yıl plaketi verdi ITU'nün 225. kurulıış yildönüınüİstanbul Haber Servisi - Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel'e İstanbul Teknik Cniversite- si'nden (tTÜ) mezun oluşunun 50. yıldönümü nedeniyle İTÜ Rektörü Prof. Dr. Gülsün Saf- lamer tarafından plaket ve 1948 yılı mezunla- nnın fotoğraflannın yer aldığı gümiiş çerçeve- li büyük bir pano verildi. Kapatılan RP'nin Ge- nel Başkanı Necmettin Erbakan'ın 50. \ıl pla- keti ıse Demirel tarafin- dan \enldi. Demirel, tTÜ mezunlannın yok- luklar ıçindeki Türki- ye'ye son 50 yılda bü- yük eserier \ erdiklerini vurgulayarak "Büyük Atatürk öncülüğünde Cumhuriyet'i kuranla- ra. meslegimizi icra et- me ftnatı verdikleri için minnettanz*' dedi. nm ardmdan konuşan Demirel, lTÜ'nün ülke- de yapılan bütün büyük şeylerde sürekli dam- gasının yer aldığını belirtti. Demirel. Rektör Sağlamer'den aldığı plake- tını öperek alnına ko>du. Demirel daha sonra. 50. Yıl Mezunıyet Plaketi almaya hak kazanan 82 mezundan 72'sine plaketlerinı verdı. Demi- rel. "Bize bu plaketleri bundan sonra \ermese- Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Gülsün Sağlamer.225yıldırke- sintısiz eğıtım yapan tTÜ'nün Avrupa'nınen eski mühendıslık okul- lanndan bin olduğunu söyledi. "Demirel ve Büyük Türki\e" konulu bir mültivızyon gösterisi- 5 4 5 . y ı l d ö n ü m ü t ö r e n l e r i IstanbuVdafetih kuûaması İstanbul Haber Servisi - İstanbul'un fet- hinin 545. yıldönümü törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Söleyman Demirel TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve Başbakan Mesut Yılmaz yayunladıklan mesajlarda tstan- bul'un fethinin önemine dikkat çektiler. Istanbul'un fetih günü dolayısıyla tstan- bul'daki törenlerden ilki, Fatih Sultan Meh- met'in. Fatih Camii avlusunda bulunan tür- besmdeyapıldı. Törerte katılan tstanbul Va- lisi Kutlu Aktaş. Büyükşehir Belediye Baş- kanı Recep Tayyip Erdoğan ve 3. Kolordu ve Batı Garnizon Komutanı Korgeneral Edip Başer. ellerindeki çiçek buketlerini tür- beye koydular. Fatih ttfaiye Parkf ndaki Fa- tih Anıtı önünde gerçekleşrinlen ikirtci tö- rene katılan Aktaş, Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri adma Ha\a Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Erdoğan Babaoğlu. anıta çelenk koydular. Erdoğan törende yap- tığı konuşmada, fethin dünya tarihinın dö- nüm noktası denilebilecek önernli olaylar- dan bıri olduğunu söyledi. TSK adma konuşan Bınbaşı Mustafa Boz- gevikde fetihle tarihin karanlık sayfalannın kapanarak uygar ve aydınlık bir çağın açıl- dığını kaydetti. Ötc yandan Sakarya'da da geniş katılımlı bir tören düzenlendi. niz de tTÜ mezunlan olarak son nefesimize ka- dar bütün enerjimizfeTürkiye'nin hizmetinde olmaya de>am edeceğiz" dıye konuştu. Demirel, Sabancı ailesi tarafından Altunıza- de'deyaptınlan "TürkanSabanaGörnıeEngel- liler Okulu'"nun açılışmda yaptığı konuşmada ıse özürlü-özürsüz bütün çocuklann milletın ve toplumun çocuklan olduğunu beiırterek "Ozür- lûleri detoplumun de- ğerii unsurlan haline getirmek, ö/üriü- özürsüz aynmını kal- dırmak hedefür" de- dı. Mıllı Eğıtım Baka- nı Hikmet l luğbay da görsel v e yazılı ba- sının. engellı çocuk- lann eğitimi konu- sunda destek sağla- maları için toplumu bilinçlendirmest ge- rektiğini söyledi. Sabancı Holding Yönetım Kurulu Baş- kanı Sakıp Sabancı da bu tür hayır işleri- nı insanların yürekle- rinde hissetmesı ve zaman ayırması ge- rektiğıni kaydetti. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Dilin Kemiğl MÜSİAD ve MÜSİAD Genel Başkanı Erol Yarar hakkında so- ruşturma başlamasını, üzüntüyle karşıladım. Yüzlerce ve yüzlerce işadamını çatısı altında toplayan bir kuruluş için, böyle soruştur- malar başlamamalıydı. Fakat, acaba bu soruşturmayı açanlar mı kusurtu, yoksa böyle soruştur- malar açılmasına sebep olanlar mı? MÜSlAD'ın Istanbul'daki genel merkezinde, bundan birkaç yıl önce bir panele katılmıştım. Pa- nelde; Cengiz Çandar, Aytunç Arbndal ve şimdi adını anımsaya- madığım birkaç başka konuşma- cı vardı. (Galıba bunlardan bıri de Abdurrahman Dilipak idi.) Bu panelde, seçim sonuçlarını tartışmıştık. Altındal, Refah'a olan sempatisini açıkça dile getirirken; Çandar, biraz daha tereddütlü i- di. Bu tereddütünü zaman içinde giderdi... Olayları benim yorumlayışım, kimilerinin hoşuna gitmemişti. Ancak biraz kıpırdansalar da din- lemesini btldiler. Toplantı sonra- sında Erol Yarar ve diğer bazı yö- neticilerte çay içtik. Kendi alanla- nnda bilgili ve saygılı bir misafır- perverlik içinde idiler. Daha sonra, Bursa'daki MÜSİ- AD'da bir panele katıldım. Istan- bul'a oranla çok daha genç bir üye profıli karşısındaydım. Ve sa- nıyorum, görüşlerime istan- bul'daki üyelerinden biraz daha sıcak yaklaşıyorlardı. MÜSlAD'çıların, Anadolu'nun birçok kentinde, benzer bir örgüt- lenme içinde olduklannı duymuş- tum. Böylesine ciddi bir ekono- mik güç elde etmelerinin bazı sa- kıncalan olabilecegini düşünme- me karşın, sonuç olarak bu in- sanlar da bu toplumun insanlarıy- dı ve toplum içinde saygın ve güçlü bir konuma geçmek istiyor- lardı. Aralanndan bazılannın, bir Islâm şeriatı devleti hayali içinde olduğuna kuşku duymuyorum. A- ma bence; bunlann çoğu için "Müslümanlık", uğruna mücade- le edilen bir "amaç" değil, daha iyi bir toplumsal konuma geçe- bilmek için kullandıkları bir "araç" idi. Aslında ben, Türkiye'deki "din- ci sağ"ın, merkez sağdan daha "dinci" olduğunu da sanmıyo- rum. En yaygın tarikat olan "Nak- şibendiler", en azından lider dü- zeyinde, ANAP'ı; en güçlü cema- at olan "Nurcular", DYP'yi des- teklerken ve elleri kanlı MHP, bu merkez sağ partilerin şemsıyesi altında vartığını sürdürürken, sa- dece "d'mci sağ"\ mahkûm etme- nin mantığını anlamakta da zor- lanıyorum. Neyse, bunlar ayn bir meşele. TÜSlAD'a alternatif olarak or- taya çıktığı düşünülen MÜSl- AD'ın, taşra sermayesini ve ulu- sal sermayeyi temsil ettiği görü- şü de abartılmış bir düşüncedir. Patent, temsilcilik vb. yöntemler- le, MÜSİAD üyeleri de dış ilişkı- ler içindedirler ve küçük kentier- den çok, başta istanbul olmak üzere, büyük kentlerde yaşa- maktadıriar ve buralarda örgüt- lenmişlerdir. Peki böyle bir örgütün, çok ak- lı başında görünen ve örgütüne çok katkılarda bulunmuş olan ge- nel başkanı, hangi akla hızmetle Kızılcahamam toplantısında ol- mayacak şeylerı dile getirir ve hem kendisini, hem de örgütünü ateşe atar? Bunu açıklamak, ger- çekten çok zor. Hiç kimse bu anlamsız tavn, "demokrasi" ya da "düşünce öz- güriüğü" vb. gibi kavramlarla açıklamaya çalışmasın. Hiçbir demokraside, "demokrasiyi yok etme özgüriüğü" bulunamayaca- ğı gibi, eğer gerçekten böyle bir olasılık varsa, hiç kımse "demok- rasiyi yok etmeye yönelik eylem- leri" de övgüyle dile getiremez. Düşünce özgüriüğü hiç kuşkusuz kısıtlanmamalıdır. Ancak şıddete övgü ve şiddet kullanma tehdıdi, düşünce özgürlüğüyle bağdaşa- maz. Gerçekten, acaba EroLYarar Kı- zılcahamam'da neden böyle ko- nuştu? Bana öyle geliyor ki kitle psiko- lojısı içinde, kendıni y'itirdı. Atala- rımız "Dilin kemiği yoktur" der- ken, bunu kastetmişler. Bir ba- karsmız, "lafınız amacınızın çok ötesine" geçiverir. Ve lider konu- mundaki insanlar için, bu bir ma- zeret olamaz... Bir yandan bırıleri, fena halde överier insanı. "Bravo başkan" dı- ye teşvik ederler. "Amma güzel konuştu" derler. "imammız taze- lendi". Oysa ki farkında olmadan, kendi ıpıni kendi çekmektedır. Ve o başkanı bugün yere göğe sığ- dıramayanlar, en önce terk ede- cek olanlardır. Yüzlerce kez yazdım. Türkı- ye'de demokrasinin sınıriarı ya da çerçevesı belirienmiştir. Kaldı ki bu çerçeve beliriemesi salt Türki- ye'de değil, dünyanın tüm de- mokrasilerinde görülür. Bu çer- çevenin dışına taşarak siyaset ya- pılamayacağı gibi, bu çerçevenin dışına taşılmasını, "bir hak" ola- rak talep etmek de mümkün de- ğildir. Bu "çerçeveyi" kimileri beğenir, kimileri beğenmez. Ancak bir de- mokraside bile, bu çerçeveyi de- ğiştirmek "hakkı" yoktur. Türkiye, "halk egemenliğine dayanan, laik ve çağdaş bir cum- huriyettir". Bu değişmez bir ilkedir ve bu- nu hedef alan bir anlayış, eninde sonunda kaybetmeye mahkûm- dur. Hangi alanda olursa olsun, top- lum liderierinin bunu iyi bilmesi ve özümsemesi gerekir. ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER BİRLİĞI'NDEN İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI GENEL KURULU VE SEÇİMLERİNE ÇAĞRI SEN YOKSAN BİR EKSİGİZ Bızler Demokrat, Yurtsever, Atatürkçü, Laik, Çağdaş Muhasebeci ve Mali Müşavirler Olarak "Çağdaş Demokrat Muhasebecıler Birliği Genel Kurulu'nda" adaylanmızı belırledik. Yaptıklanmızla övünç duyuyoruz. Yapılacaklan bilıyoruz. Saygın meslek, saygm meslek mensubu için, Laik- Demokratik Türkiye için, Çağdaş Demokrat Muhasebecıler Birliği adaylanna görev venn. ADAYLARIMIZ OYLARI BOLME. OYUNU KULLAN ^ \ \ R A O V O ,)\\) Cumhurryet 7 1 O7.4 Eroz\on, artık Yönetim Kurulu Yahya Ankan Metin Başer H. Cahıt Kesemen MuammeT Keskrn Murat Serin Denetleme Kurulu Disiplin Kurulu H. Reşit Küçük Mülayım Dinçsoy Arif Özdemir Türkan Beyazıt Ali Seyfettinoğlu Tahsin Usta Mehmet Yılmaz Bekir Erdoğan Genel Kurul: 30 Mayıs 1998 Cumartesı saat 11.00 ADAYLARIMIZIN YER ALDIĞI MUHÜRLÜ OY PUSULASINI SANDIĞA ATINIZ I. C. Hukuk Fak.l No'lu AmfiBeyazıt Seçimkr: 31 Mayıs 1998 Pazar saat 09.00 1. 0. Hukuk Fak. 1 No'lu Amfi ' Beyazıt Not: Aidat borçlan oy kullanmaya engel değildir. Mesleki kimliğiruzi, nüfus cüzdanınızı veya sürücü belgenızden binni getirmeniz yeterlidir. ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER BİRLİĞİ boyutlarım kimsenin bilmediği •••••••• bir olgu I olmaktan çıkıyor. Türkiye'nin topraklarını nasıl kaybettiği belgelendi. SIVASASLrVE 3.HITCUK MAHKEMESİ'NDEN Dos\aNo 1W"626 Davacı Celal Yıgıt tarafından da\alılar Hikmet Ortakava, Ayşe Ortaka>a, Hakkı Ortakaya. Mak- bule Gül aleşhuıe Sıvas E^nbu- cak kövû Susuzırmak mcvkıınde parssl 52b. 528. Mantarlı me\kı- ınde par;,el 5S5. 5W Duzarmut me\kıınde( il4.S63. luP parscl- leıdc ka\ıtlı ta»mmajlann. ıia\a- lılar adma lespıı gorduğunû. unı- lan tajinmdzlann da\alıları adma kaşıüı o!m tapu ka\nlarmın ıpu- lı ile kendi adına tescılını talep et- mı». da\ahlar Hikmet Ortaka>a, •\>îe Onakava. Hakkı Ortakava. Makhule Gul'un leblıgata \arar açık adreslcn tum aramalara rağ- men temın cdılemediğmden anı- latı davalılann 9 h W98 gunu saat (W OO'da mahkemeraızde hazır bulunmabrı \eya kendılennı bir \okıllc temsil ertırmelen aksı tak- dırdc vokluklannda vapılacak ış- lcmlere ıtıraz edemeyeceklen HLMK"nın213ve377 maddele- ri geregınce da\a dılekçesı teblığı yenne kaım olmak ûzere ılan olu- nur Basın. 23219 TÜRKÜURYOUADIMSANA Sös %/Kaık xe düzenleme At>NAN IRCIL ENGEREKDÛNYA Sto«!UİU*:BAMJtal>BAĞ lAçlık grtnnoe dûfen anlirt) SEVDA SEVDA ÜSTÛNE i & « MÛ2ik: 8ANIJ KIR8AĞ GEL ^ Pie SUİTAN ABOAİ UUzik: SAHU KltBAĞ YUNUSMİSAU Sti n Mz*: AlAAim U5 GÛLÛŞÜN KAUR BENDE Wr AHMET mu - Mûilk S£tDA BAĞCAN ÇAUNDAVUUAR1 Sö! vt Miınk: ANONM iSeön* Tûrkûsû) KARAHİSAR KALESİ Söz K Mûili (Affon Tûrkûsû) DAĞLAR OĞUL 56i « Utst MUSTAfAATtCl (Oğutfonm kaybeden anıtera! HAOAÜOBASI $6z w MûZÛr AHONİM &*& TSrküsû) HEUYAR Söz ve Mûnk: ANOfmi MfldORÖZGÜN MÜZİK YAPIM SASTNVE HAtKİA lÜjKİtft MtMAffRLİKVE ORGANİZASYON Teİ! 0 J 1 2 • 527 61 12 ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1997 269 Davacı Mustafa Ayaz vekılı tarafından davalılar Mehmet Açık ve Hasan Gül aleyhıne açılan tazminat davasında davalı Hasan Gül'ün adresı meçhul oldu- ğundan, Hasan Gül'ün duruşma günü olan 2.6.1998 günû saat 09.00'da mahkememızde hazır bulunması veya vekıl göndermesı, HUMK'nun 213 ve 377. maddelen gereğince belırtılen gün ve saatte mahke- mede hazır bulunmadığı veya vekil göndermediği takdırde yargılamaya yokluğunda devam edıleceği ve hükûm verileceği, dava dilekçesı yerine kaım olmak üzere ılanen tebliğ olunur Basın: 3374 AKDAĞMADE>fİ İCRA DAİRESİ'NDEN Do5 >a\û l W 4 8 T a i Satılmasına kaıar %enlen gaynmenkulün cınsı. kı>"metı. 3dedı e\safi Akdagmadenı ılçesı kaun tapunun 593 ada I no'iu par^lınde bulunan 4 adfl dükkân bir adet mesken olarak kullanıian gammenkulün 12 000 000 000 - TL muhanımen bedelic satıimasına. S»tış şarl- l»n: 1-Saııs. 03 0^ 1998 günü saat 10 00'dan 10 10'akadar Adlıvebması onündcaçık.arnırmasuretıyleyapıiacaktır Bu arttımıaia tah- mın edılen krjmthn yuzde 7} mı ve rûçbanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu \e satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhak olunur Bbylçbırbedel!eaİKiçıkmazsa.ençok»nt\ran\ntaahhudûbakıUlmaksart\)la 13 0" W S u'ünusaal 10 00'dan 10 lO'aıkıncıarttırma- )3 çıkanlacakıır Bu arnırmada da rüçhaniı alacaklılann alacağını \e >atı^ masraflanru ^ev^^ı âanı>!a ençok arttırana ıhale olunur 2- Vttırmaya ıştırak edeceklenn. tahmın edılen kıyTOetın yuzde 10'u nıspetınde pe> akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bir bankanm temınat mektubunu vetmelen lazmdır Satış. peşın para ıledır. alıcı ıstedıgmde 20 guıiü geçmeraek ûzere rnehıl venlebıhr Tellalıye resmı. ıhale fulu tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınkmıj vergıler satıi, bedeiınden odenır 3- lpotek ^ahıbı aUcakUlarla dıjer ılgılıknn (* I bu gaynmenku: ozenndekı haklannı .'ıuaisıvle faız ve masrafa daır olon ıddıalannı davanagı belgcler ıle on beş gün içinde daıremıze bıldı- nlmelen la/ımdır Aksı takdırde haklan tapusıcılı ılesabıtolmadıkçapavlasmadan harıç bırakılacaklardır 4- Satış bedelı hemen veya ve- nlen miihle! «;mde ödenmeıse Icra ve Iflas Kanunu nun 133 maddeM geregınce ıhale feshedılır İkı ıhale aıasıniakı farktan ve %IO fa- ızden alıcı ve kefıllen mesul tutulacan ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılennden tahj.il edılccektır 5- Şarııame, ılan tanhınden ıtı- baren herkesın gorebılmesı ıçm daırede açık olup masrafı venldıgı takdırde meyen alıcıya bir omeğı gondcnlebılır 5- Satışa ıştırak eden- lenn sarmameyı gormus ve mımderecatını kabul etmı^ sayılacakbrı başkaca bılgı almak ısteyenlenn 199T 4" Tal sayılı dosva numara- sıylamemurhıgumuzabajvurmalan ılan olunur 15O5.WSı*)llçılıleHabmne ırtıt'ak hakkı sahıplen de dahvldıt Basın 14984 GERZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1995 2 Davacı Gerze ilçesı Çırnık köyünden Hasan kızı 1960 doğumlu Hatice Çavdar tarafından davalı Ala- attın Çavdar aleyhine mahkememıze açılan bosanma davasının yapılan yargılaması sırasında venlen ka- rar uyannca: Davalı Gerze ilçesı Çımık kö\ü nüfusuna kayıtlı Niyazı oğlu 1959 doğumlu Alaaddın Çavdar'ın tüm aramalara rağmen adına durui}ma günü ve dava di- lekçesı tebliğ edilememış olduğundan ilanen teblıgat yapılmasına karar \enlmıştır. Bu nedenle davalı Alaaddin Çavdar'ın duruşma günü olan 13.7.1998 günü saat: 09 OO'da mahkeme- mizde yapılacak duruşmasında hazır bulunması ve- ya kendıni bir vekıl ıle temsil ettirmesi gerektiğı, mazeretsız olarak duruşmaya gelmediği veya kendi- sini bir vekil ıle temsil ettırmedıği takdırde yargıla- maya yokluğunda devam edileceğı ve karar verilece- ği. işbu ilanın yapıldığı tanhten (yayın tarihinden) 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ıla- nen tebliğ olunur Basın: 9936 MAZIDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Mahkememızın 14.4.1998 tanh ve 1998,5 esas, 1998 16 karar sayılı ilamıyla Mardın ıli Mazıdağ ilçesı Evciler köyü cılt no: 023/01, sayfa no: 47. kütük sıra no: 15'te nüfusa kayıtlı Haci ve Nuri'den olma 10.11.1980 d.lu Şemsi Buluç'un ısmi Nagihan olarak değiştınlmiştır. Medeni Kanunun 26'ncı maddesi gereğince kevfıvet ılan olunur Basın: 23263 SIVAS BİRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosva No. 1998/278 Davacı Malıve ve Gümrük Bakanlığı Vekili tarafından. da- valılar YusufKaratepevd.lenaleyhıne açılan tapu ıptalı \L- ıcs- cil davasında venlen karar sonunda. tlamın Vargıtav 14 HU'MIK Dairesi başkanlığının karan ıle bozulmasına karar \ erıldıgı. LİJ- vacı kurum tarafından davanın yenılenmesıni talep etmokle. ^ı- vas 1. Aslıye Hukuk Mahkemesi'nde 18 6.I ( )QK tanhind». -.uıt 09.OO'da yapılacak olan duruşma gününün araııulara id^ınen bulunamayan davalılar Yusuf Karatepe. Ayse K.arJit.pc. llacer Karatepe, Ağca Karatepe. Osman Akgune>. \U \tehmci Ak- güney. Alaattin Akgüne>, Abiye Akgünev \e Hatuıı K.ırate- pe'ye teblığı ılan olunur Basın 23249
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog