Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyetİmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Vayın Yönetmenı: Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatöru: Htkmet Çe- tinka>a 4) Yazıışlen Müdürü İbrahim Vddıi • Sorumlu Müdür: Fikret İtkiz • Haber Merkezi Mudürü: Hakan Kara 9 Görsel Ydnetmen Fikret Eser Dı« Haberter ŞinasiDanrçoğlu#lsııhbarat Cengiz YıMınm 9 Ekonomı Mehmet Saraç 9 Kultür. Handan Şenköken • Spor Abdülkadir \ ürelman • MakaleLr Sami Karaören • Duzeltme \bdullah Y«nci9F«ograf Erdoğsuı Köseoğlu •Bılgı-Bcige. Edibe Buğra • Yurt Haberlen Metımet Fanrç Ya\\n İCurtılu llhan Selçuk (Baskan). Orhan Erinç. Oktay Kurtböke. Hitunet Çetinkaya. Şukran Soner. Krgun Balcı, İbrahim V ıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balba>. Hakan Kara. AnkaraTemsılcısi: Mustafa Balbay Aiatürk Bulvan No. 125, Kar.4, Bakanlıklar-AnkaraTel. 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 • tzmır Temsıkisi Serdar Kızık, H. Zıya Blv. 1352 S. 2.3 Tel: 4411220, Fakv. 4419117# Adana Temsilcisi. ÇetinYigenofu, lnonüCd. 119 S.No:I Katl, Tel-363 12 ll.Faks: 363 12 15 Müessese Mûdüni Csrtn Akmen • Koordmalör Ahmet Korulsan 9 Mıtesebe Büfent YenerGtdare Hüsevin Gûrer9Uleme ÖnderÇelik 9 Bıİgı- lşkm Nall İnal 9 Bılgısayaı Ststem MürüvM Çifer 9 Saoş TxSe\ Knza MEDYA C: 9 Yonetım Kuruiu B2jWanı - Gencl Mudür Gülbin Erduran 9 Koordinatör. Reha Işıtman 9 Gend Mudur Yardımcısr SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 51395 80-513 8460-61. Faks. 5138463 >a\ımU\an veftasan:Yenı Gun Haber Aıansı. Bastn *.c \ a\mcı!ık A S TuiKjcag. Lad 3<J 41 tağaloğla 34334 Ist PK 246 Uunbul tel 10 212ı 512 05 05 120 hau U (fı 212» 513 SS «5 30MAYIS1998 imsak: 3.32 Güneş: 5.28 Öğle. 13.09 İkındi: 17.05 Akşam: 20.35 Yatsr. 22.33 www.cumhuriyet.com.tr Köprü ve sanayi planlanyla çevrenin korunmasma yönelik projeler 'çatışma' halindeler Çanakkale'de proje savaşları • Haber Merkezi - Mark&Spencer "98 Yaz koleksiyonu" ıle plajlara canlıhk geliyor. Sudan çıkmca kısa sürede kuruyan, güneş ışığına dayanikla lycra polyester. veiür ve lycralı mavoiarda renkler ağırlıklı olarak kırmızı, siyah. lacivert. ma\ı. yeşil ve kahverengi tonlarında. Tiirk balesi Almanya'da • ANKARA (ANKA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi. 17-29 Hazıran tarihleri arasında Almanya turnesine çıkacak. 7 kenti kapsayan turnede. "Senfonilerle Dans" balesi sahnelenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi Başkoreografı Fahrettin Gü\en. Devlet Balesi'nin Almanya" ya ilk kez bu denli kapsamlt bir turne gerçekleştireceğini belirtti. Şarkt söyleyen loklar Ankara'da • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dünyaca ünlii halyan Barcelona Sirki. Ankara'daki gösterilerine başladı. Sırkte. trompet \e gitar çalan. söylediği şarkılar eşliğınde dans eden fok bahğı büyük beğeni gördü. Sırk 15 Haziran'a kadar gösterılenni sürdürecek. kapanmayacak • İstanbul Haber Servisi - TBMM Başkanı Hikmet Çetin. onanmlar için Dolmabahçe Sarayt'mn ziyarete kapatılmasına gerek olmadığını söyledi. Atatürk Ha\alimanrnda sorulan yanıtlayan Çetin. "Durum o kadar da vahim değil" dedi. Taritıi eser kaçakçısı imam • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Emnıyet Müdürlüğü'nden vapılan açıklamaya göre. Roma. Bizans. eskı Yunan ve Osmanlı dönemlerine ait altın. gümüş. bronz. cam e^va ve heykellerinden oluşan 171 adet tarihı eser ele geçirildi. Olayla ılgili 11 kişi yakalanırken satıs^ Hacı Veli Içtûzar adh imamın aractlık ettîği öğrenildi. DPY smavı bugün • İstanbul Haber Servisi - Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Smavı (DPY) bugün 79 ıl merkezi ile Lefkoşa. Trablus. Riyad Medine \eCidde'de yapılacak. İlköğTetimde oku>an 585 bin öğrencinin başs urduğu smav. sel felaketine uğrayan Bartınh öğrerıciler için 20 Haziran'da yapılacak. NERMİÎS BAYÇIN Önce Grekler geldi. Sonra Pers- ler, Makedonyahlar ve Romah- lar. onlann ardmdan da Hunlar. Selçuklular. Haçlılar. Bizanslılar ve Osmanhlar... Avrupa ve Asya kavimlerinin karşılaştı|ı bu ge- çitte onlarca yıl süren savaşlar. akınlar. göçler yaşandı. Geride. muazzam bir kültürel tabakalan- ma. birde dünya tarihinin ortak mi- rası iki büyük destan bıraktı. Bi- ri üç bin yıl öncesine, diğen 20. yüzyıla ait olan "Troj'â" ve Çanak- kale Savaşlan destanlan... 21. yüzyıla iki kala bu geçitte yine savaş rozgârlan esiyor. Sava- şan taraflar bu kez koruma proje- leri ile yatırım projeleri. Bir yan- da. Gelibolu \e Trov'a Tarihi Mil- li parklan. arkeolojik. tarihsel ve doğal StTler. Gelibolu Milh Par- kı'na yönelik Banş Parkı projesı. bölgenm yüzde 89'unu kapsayan tanm ve orman alanlan ve bunlar- la ılgili koruma kararlan... Öte yanda, boğazköpriisü, organize sa- aziran aymın ilk haftasında sonuçlan açıklanacak olan Gelibolu Yanmadası Uluslararası Banş Parkı Fikir ve Tasanm Yanşma projesinin, boğaz köprüsüne ilişkin almacak kararlan etkileyip etkilemeyeceği ilgili çevrelerce kaygıyla bekleniyor. nayi bölgeleri, liman, termik sant- ral ve çevre düzeni planlan... Koruma projeleri. çeşitli sivil toplum örgütleri. meslek odalan. bazı yerel yönetimler ve Çanak- kale halkının çoğunluğu tarafın- dan savunulurken. merkezi hükü- met kararlanyla planlanan yatı- nmlar da siyasiler ve sanayicıler arasında destek görüyor. Yağmanın çoktanbaşladığı böl- gede. ba^ta boğaz köpriisü proje- sı olmak üzere. 1/25 bin ölçekh çe\Te düzenı ımarplanlanyla özel- likle Saroz Körfezi. Marmara \e Çanakkale Boğazı kıyılannın 2. konut ve turızme açılması, geliş- me alanlannın yaratılması \e be- lediyelerin büyütülmesı sonucu oluşan arsa spekülasyonunun hız- la artmaya devam ettiği gözleni- yor. 16.12.1992 tarihinde onay- İanan Güney Çanakkale Kıyı Ke- simi Çevre Düzeni planı, 14 bin hektarlık Troya Tarihi Milli Par- kı'nı baskı altına alırken. 17.6.19% tarihinde onaylanan Gelibolu Ya- nmadası (Saroz K.örfezi) Çevre Düzenı Planı da 33 bin hektarlık Gelibolu Milli Parkı'nı zorluyor. Büyük nüfus yığılmalannın bek- lenildiği bölge için hesaplanan rantsal gelir ise 1.5 trilyon civann- da. Çanakkale Si\ ıl lnisiyatif söz- cüsü mimar İsmail Erten "*Devlet ve si>asi iktidarlar burada sorun çoznıekyerineyerasorunlar yara- hyor" diyor. Ancak merkezi vönetim. orta- ya sürdüğü büyük yatırım ve çev- re düzeni planlanyla cazibe alan- lan yaratarak. ikinci bir îstanbul' a zemin hazırlama yönünde tsrariı görünüyor. Bu cekim projelerinin en başında Mesut Yıbnaz'ın iha- le\e verileceğini açıklaması üze- rine yeniden gündeme gelen Ça- nakkale Boğazı köpriisü geliyor. Çanakkalelilerin korkulu riiyala- nndan biri olan söz konusu pro- jeye göre, köprünün bir ayağı, Ge- libolu Tarihi Milli Parkı içindeki, Fatih SultanAlehmefın yaptırdı- gı Kilitbahir, diger ayağı ise SÎT alanı Sançay'daki Çimenlik kale- leri ve tabyalann üzerine oturacak. Aynca 35 metrede uçan viyadük- leri, tünelleri. Gelibolu Yanma- dası'nı yararak geçen geliş-gidiş üçerşeriüi otobanı, özellikle de 54 metre yükseklikten kıyıya iniş ya- pabilmesi için kentin ortasından çı- kacak 35 metrelik dolgu destekle Çanakkale, yalnızca uzay kenti görünümüne değil, yapay bir Ber- lin Duvan "na dakavuşmuş olacak. Banş projesi Haziran aymın ilk haftasında sonuçlan açıklanacak olan Geli- bolu Yanmadası Uluslararası Ba- ns. Parkı Fikir ve Tasanm Yans,- ma projesinin, boğaz köprüsüne ilişkin alınacak kararlan etkileyip etkilemeyeceği ilgili çevrelerce kaygıyla bekleniyor. Yarışma Ofısi Başkanı Prof. RaciBademK, köprünün güzergâ- hına karşı olduklannı belirtiyor. Bademli, •'Ancak vanşmaeılara köprü tasanmıhakkında bU0 \er- «fik.Yıne deparkın içinden böyle- sibir \uhşetge<;innc\i düşündük- leri takdirdeparkın bundanen az derecedeya da hiç, etVüknmemesi gerektiğiyönündeki önerflerimizi sunduk'dedı •„•——«1111111111111^ îstanburda ulaşıma yine sis engeli İstanbul dün bir kez daha sise yenik düştü. İstanbul boğazında sabah saatlerinde oluşan sis. deniz ulaşımım felç ederken araç trafiğj de olumsu/ etkilendi. Sis nedeniylc Ha\darpaşa- Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Enünönü yolcu vapur seferleri ile Sirkeci- Harem arasındaki arabata vapur seferleri saat 07.30'dan 10.00"a kadar yapılamadı. (Fotoğraf. ERDOGAN KÖSEOĞLU) Belgrad Ormanları ihalesi gecici durduruldu ikııik alanlarıran 10 ydhğına satışı başladı İstanbul Haber Servisi - Orman Bakan- lığı'nın karanyla tüm Türkiye'de orman içi piknik alanlannın 10 yıllık süreyle işletme haklannın devredilerek özelleştirilmesi için açılan ihaleler dün başlatıldı. Belgrad Ormanlan için yapılacak ihale İÜ Orman Fakültesi'nin girisjmleriyleşimdilik dur- durulurken Orman Mü- hendisleri Odası Marma- ra Şubesi Başkanı Prof. Kadir Erdin, kendi bölge- lerinde lOyılhğınakiraya verilmesi uygulamasını durdurmak için uğraş %e- receklerini bildirdi. ÖzeHeştirme uygulama- sı, îstanbul Orman, Çe\re ve KültürVarlıklannı Ko- ruma Platformu"nun bu- gün tÜ Orman Fakülte- si'nde yapacağı toplantıda ele almacak. Er- din 15 Mayıs'ta Resmı Gazete'de yaytmla- narak yürûrlüğe giren özelleştırme uygu- îamasının "bir secim yatınmı" olduğunu söyledi. tstanbul, Bursa ve Çanakkale'debu- lunan 19 orman içi piknik alanı için açılan • Prof. Kadir Erdin ÖzeHeştirme uygulamasının "bir seçim yatınmı'" olduğunu söyledi. îstanbul'daki Fatih, Mihrabat ve Aydos piknik alanlannın kapalı zarf usulü ihaie ile devir satısjan * geTçekleştirildi. ihaleler dün yapıldı. Ihalelerin üçü iptal edilirken istanbul'daki Fatih, Mihrabat \e Aydos piknik alanlannın kapalı zarf usulü ihale ile devir satışları gerçekleştirildı. Mu- ammen bedeli 10.5 milyar lira olan Fatih Ormanı 30 milyar 260 milyon liralık en yüksekteklifi veren Ceva- hır Grubu'na bağlı Empaş Kimya Sanayii'nde kaldı. Muammenbedeli 5 milyar lira olan Mihrabat Orma- nt ise 50 milyar lira ile en yüksek teklifi veren Dost Inşaatşirketıne \erildi. Ay- dos (Yakacık) Orma- nı'ndaki işletme devirhak- kı ise yeterliliği görülen tek firma olan Çamlıca Turistik Tesisleri'ne 12 milyar liraya verildi. Ge- ri kalan 13 yerin ihaleleri ise başvuru yapan firmalann yeterliliğibu- lunamadığmdan ertelendi. Marmara Orman Bölge Müdürü Eyüp Kaşıkçı Belgrad Ormanlan için yapılacak ihalenin u geçici T ' olarak durdurulduğunu söyledi. Uzmanlar Yöntem ulkemizde istismar edilivor 'Gereksiz check-up'ın 8iiğbk için yararı yok' İstanbulHaber Servisi-Son yıllarda sağ- lıkalanındasıkhklakullanılancheck-up'm istismar edildiği belirtildi. Yöntemin ta- mamen tican kaygılarla kullanılmaya baş- ladığına dikkat çeken uzmanlar. "Sıradan vapılan check-uplarinsanyaşanunı dahaka- liteti halegetirmiyor" de- diler. İstanbul Tıp Fakültesi 14. Kurultayı kapsamın- dadüzenlenen "Check-up Nedir?"başlıklı panel dün fakültede yapıldı. Panelin yöneticiliğini yapan Prof. Dr. Gencay Gürsoj-, dün- yanın hiçbir ülkesinde check-upmerkezi açmanın berber dükkânı açmaktan kolay olmadığinı söyledi. Sağlık alanındabüyük bir başıboşluk olduğunu ifa- de eden Gürsoy. "Devlet bütün ağırlığıyla kamu kesiminin sağlık alanından çekilme- sini istiyor. Sağhk sektörü kamuda olmalı. Bu durumu amfîlerden çıkıp kamuoyuna duyurmatniz.Türkiye'de sağlıkrezaletiya- şaıuyor" diyekonuştu.Prof. Dr. TanerYü- • îstanbul Tıp Fakültesi 14. Kuruitayı kapsammda dûzenienen panelde konuşan Gürsoy dünyanm hiçbir ülkesinde check-up merkezi açmarun berber dûkkânı açmaktan kolay oknadığmı söyledi. cel insanlannyaşlanna görecheck-upprog- ramınm belirlenmesi gerektiğini vurgula- dı. Yücel. hastanın şikâyeti olmaması du- rumunda gereksiztestleryaptırmamasını is- tedi. Göğüshastalüdannda check-up'ın önem- li olduâunubelirten Prof. Dr Zeki Kriıçaslan. "Ki- şi40 yaşm iizerindevse ve sigara içme\e de\am edj- \orsa sık sık kontrololma- sıi>i olabilir. \ma en iyisi sigaradan uzakdurmak"* dıye konuştu. Prof. Dr. Hasan Serdaroğhı, perı- yodik testlerin ulkemizde yapılmadığım söyiedi. Özel sektörün daha fazla para kazanmak için has- tane açtığını ifade eden Serdaroğlu, "Gereksiziş- leryapıhyor.Yani sağlıksömürülüyor" de- di. Prof. DT. Emin Daremdeliler. onkolo- ji alanında check-up'a gerek olmadığını belirtirken Prof. Dr. Mustafa Akmcı, vapı- lantaramalannbasit ve düşük maliyetli ol- ması gerektiğini vurguladı. Çanakkale Barış Parkı'nda köprügeriUmi • Bu çatışmanm bir ilginç yönü her iki projenin de 'DemireFden himaye' görraesi. Bakalırn uluslararası jüri karanm verirkeu, bu çifte himayenin altından başanyla kalkabilen projeyi nasıl seçecek?.. OKTAY EKİNCt Cumhurbaşkaru Sûk>TnanDemireTm önerisive 'hi- mayesi' altında gerçekleşen Gefibolu lluslararas! BanşParkı ProjeYanşması' sonuçlanmaküzere. De- ğişik ülkelerden '120 projenin' katıldıgı yanşmada son karan 'uluslararası jüri' verecek. Böylece Tür- kiye, sadece kendi utusal tarihindedeğil, dünya tari- hinde de 20. yuzyil başlannın en önemli olayı olarak yerini alan 'Çanakkale direnisinm' anılanyla dolu bir milli parkını 'evrensel banşa" armağan etmenin ilk aşamasını tamamlamış olacak. Bu büyük armağanm ikinci aşamast ise hiç kuş- kusuz yanşmay ıkazanacakprojeyi 'uygulamak'. Ya- ni, Gelibolu Tarihi Milli Parkı'nm öncelikle dogat, antik ve kültürel degerlerini 'kormtuık 1 , bu özgün yaranadada 'savaş andarryia birBkte' kahcı bir dün- ya banşı fikrini sürekli canh tutabilecek düzenîcme- leri içeren 'en iyi projeyi' yaşama gecnroek, Öte yandan hükürtıetin uygulamakta ısrarh oldu- gu Çanakkak Köpriisü projesinin. yanşma s^ırtname- sinde de 'dikkat edümesigereken oiutnsuzbir unsur" olarakyanşmacılara duyurulmasL Banş Parkıiçinkol- lan sıvayan dünyamirnarlan üzerinde dahatasanma başlarken büyük 'sıkıno' yaratü. tki proje arasında- ki çevreye saygi açısından gözlenen bu 'çao^manın' yarattığı açmazı nasıl asabileceklerini juriye de so- ran yanşmacılar. ashnda pek de aydmlatıcı olmayan yanıtlar aldılar. Yanşmanm 'soru-yanrt kitapçığmda'da yer verile- rek 120 yanşmacıya dağıulan bu tarüşrnada, öme- ğin 98.sıradaki soru özetle şöyle: "Yanşmacdarmbn köprüvehaglanb yollan için farklı ve daha uygun ai- ternatifgüzergâhlar önermeterinedenengeBeniyor?_" Ayru kitapçıktaki 99. soru: "Köprü varsayuıu <A- mavanbirkurgulama mümkunmü~ şekUndeyer alır- ken, 100. ve 101. sorularda da kısaca şunlara yanıt ıstenıyor: "Köprü \« yoitenn yaratacağı aksakhkla- ra karş» önerüecekçözümkr uygulanaeak rru? Köp- rü projesi değjştirüecek nü?" Evet. Çanakkale köpriisü daha proje aşamasmda bile Gelibolu Banş Parkı üzerinde •gerffim' yaratı- yor. Buçatışmanm bir başka ilginçbuluşması ise her ikiprojenin de 'Demirel'denhimaye' görmesi. Baka- hm ulustararası jüri karannı verirken, bu çifte hima- yenin altından başanyla kalkabiîen projeyi nasıî se- çecek?.. e-posta : tan (a prizma. net. tr MESELA DEDIK ERDALATABEK Fıagra denilen ilacın insanlann başına ne işler açtığını görüyor- sunuz. İşte böyle ortaya bir ilaç atar. bir de mucize ilaç türiinden etiket ta- karlar. haydi bakahm millet yanşa başlar. Insanlar da sanki bütün hayat- lan o ilaca bağhymış gibi koşup avuç avuç yutarlar. Viagra da gücü ku\~ve- ti tükenmı^ erkeklere 'mutiuluk ha- pı' diye sunulanbir ilaç. Şu iktidar me- rakı insanlara neler yapttnyor neler. Aslında \atakta iktidar kaybedilince erkeklere başka iktidaryollan da açı- lırva. Oralarda da dikiş tutturamayanlar demek ki böyle haplann peşine dü- -şüpyerde kaybettiğini gökte anyor. Ge- lin görünki\iagradenenhapabağ- lanan umutlar suyadüştü. Hapı yutup da üst üste ölenler çoğalınca koşan adımlaryavaşladı, kimi ülkelerde du- ruverdi. İşte hep bizim hatamız. Ül- kemizi tanıtacak en büviik fırsatlan kaçınyoruz. Yüzyıllarca iktidanmızı kahramanca ayakta tutan cevherleri- mizi tanıtıp büyük servetler kazana- cakyerde oralı olmuyoruz. Bakın, ik- tidar yanşında bizi birinci yapan do- ğal kaynaklanmız neler? Keçlboynuzu bu işe blrebir... n izim memlekette böyle sorunlar £j sessizsedasızhalledilir.Öylega- zete sayfalannda, teievizvon ekranla- nndayazılıp konuşulmaz. Yetmişlik, seksenlik erkeklerin demeç verip de Keçiboynuzundan Şaşmayın "Hapı içtim,çokmemnunum" deme- leri bizde biraz arsızlık sayüır. Hele de yanındaki tarihi eser statüsüne geç- miş eşinin pişkin pişkin gülmesi dü- pedüzayıpolur. O bakımdan dabu işirj bizdeki yolu yordamı. aktara gidip hafif bir sesle 'keçibovııuzuisteraek'tır Aktarlar güngörmüş satıcılar olduğun- dan bu isteminne demek olduğunu şıp diye anlarlar. Alışveriş sessiz bir or- tamda ekonomik sözlerle gerçekle- şir. Aktar. "keçiboynuzunun dövülflp toz haline getirildikten sonra bire bir ökjegindeballakanştınlmasınr fısıl- dar. Bu kanşım, yedi gün sabah aya- zındabırakılıp yanmadakara saph bir bıçakkonduğundayedinci gününso- nundakullanılmaya hazır olur. Sabah bir kahve kaşığı. akşam da bir kahve kaşığı keçiboynuzu-bal kanşımı isti- mal olundugunda (kullanıldığında) tesiri hemen göriilecegi için hazırhk- lı olmalıdır. Tesiri belli bir süre için- de görüleceğinden kıymetli zamanla- nn kaçmlmaması da kulağa fisılda- nır. Bu memleketin iktidan yıllardır nasıl sağlanıyor? İşte sırlardan birisi- ni böylece açıklamış oluyoruz. Padi$atı macuntı... FJ adişah macunu denilen baharat L kanşımlan dayüzyıllarboyunca Osmanh hanedanınm iktidar sorunu- na hizmet etmiş, büyük bir buluştur. Her padişahm macuncubaşı olan de- vacı zatı ayn olup böylece macunla- nn terkibi (içindekileri) de ayn ayn- dır. Zamanında çok gizli tutulup pa- dişahtan başka kimselere verilmeyen macunlann içinde neler olduğu, da- ha sonraki incelemelerden anlaşıl- mıştır. Bu iş sadece kimi baharatla- nn kanştınlması olmayıp ince sanat- lardan sayılır. Ne çare ki, bizim ecza- cı ve kimyagerlerimiz bu ince sanata heves etmediğinden, sadece ilaçlarla uğraştıklanndan bu büyük sanatın da meraklısı yetişmemiştir. Bu işi de ak- tarlann eski ustalan bilirler. Macun- lann içinde nelerolduğunagelince, bİT kere acı biberlerin bulunduğu kesin- dir. Gerek kırmızı biber -ki en iyile- ri bizim Gaziantep ve Kahramanma- raş'ta bulunur-, gereksekarabiber -ki Asya'nm Hindistan bölgesinden gel- mektedir- bu macunlardabulunmak- tadır. Onlann yanmda zencefil, kiş- niş, tarçın, hindistancevizi ve daha başka baharat özel ballarla kanştın- hr. Bunlann ne miktar alınıp hangi sı- rayla kanştınlacağı, hangilerinin ne süre bekletileceği bilinmediği zaman işe yaramayacağından, kanşımın ya- pılış biçimi çok önemlidir. Sonra da nasıl kullanılacağı gelir ki bu iş ayn bir sanattır. Biberi, baharatı neden sevdiğimiz de böylece anlaşılmış ol- malıdır. O "Baharat Kniar" da sah- ne adlannı buradan almaktadırlar. Et- kilerinin bu yolda olduğunu anlat- maktadırlar. Biz de "aoh Adana*yı boşuna yemiyoruz, tamam mı? Yeşll mercimek... ff/ r eşa merciınektedebudeva var J. nttytmsT diye soranlar olursa onlara da söylenecek sözümüz var. Yeşil mercimek bu alanda pek şöhret yapmamıştır, ama zaran yok. Yeşil mercimek, kıymayla pişirilmiş yeme- ği ya da mercimekköftesi olarak yen- diğinde bağırsaklan çahştırmada üs- tüne yoktur. Kuru fasulye. bezelye gi- bi bakliyat da sindirime pek yararlı- dır. Böylece hiç değilse geceleri ra- hat uyunmuş olur. Bunun da yaşlan kemale erenler için saadet sayılaca- ğını uykusuzluk çekenler bilir. Bir ât mercimek yiyenlerin rüyalanndi "mercimeği finna verme"y i nadir dı olsa gördüklerine ilişkin rivayetle vardır ki yabana atılamaz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog