Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

JO MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA Ankara Yerel Yönetim Kurultayı ÖDP Ankara tl Orgütu nun dıızen- ledığı "Ankara Yerel Yönetim Ku- rultayı" bugun Ka\aklıdere dekı Çankma Beledıyesı Çağdaş Sanat- lar Galerısı 'nde başlmacak Progrumda \ almzca ODP çızgı- sınde olan konuşmac ılara > er \enI- memesı konmadahaçokakademık ve uztnan gozınle \aklaşıla(.ağmın bırgosterge'u belb de Kurultma oğ- retım w\elen \iulh\ehler BıHığı Tum Bel-Sen 4nkara Tabıp Odası Sos\vl Hızmet Lzmanlan Derneğı, TMMOB \e bağlı odalar \e Anka- ra Belednesı ndekı gözupek araş- tırmalanvla tanınan beledne mec- lıs u\e\ı Muzaffer Saraç ıle ODP temsılalen katılcnaklar ODPAnka- ra Yerel Yönetim Çalışma Grubu Sekreten Oğuz Türkyılmaz amcu,- lannı şovle ozetlnor "Kurultay, Ankara 'da yaşayan bıreylenn, kıt- le örgutlerinm, yurttaşginsımleri- nın kendilerint ıfade edebilmelerı, yaşadıklart kente ılıskın göruş, de- ğerlendirme, onerı, tasav\ur ve ha- yatlerinı aktaracakları ve nasıl bır Ankara istedıklenni anlatacaklart bir toplantı olacak." Başkentlı ODP hler Ankara lut- kunlarım toplanma çaiımorlar IS1K KANSU Sı\wnlenn m bo$ ama goz bu\a- ma\ a donukgosterıtermden nıtun da çex remızdegelışenpek çoko/aı a de- ğın bızı kuşatan bır çemberde mı\ız' Acılar :>e\ınçler karşısında a\nı tepkılen gosteren a\nı \onımlan \apan a\m du\gv sellenne kapılan a\m kıtapları okuuın a\nı şar- kılan to\le\en avnıfümlenızle\en a\m haber ka\naklannm ureıtı- ğı bılgnı tuketen a\mvemeklerdenze\kalan a\nıgazozları ıçen av- m marka gi\sden gı\me\ı a\rıcalık saıan sorunlarımızm a\m \on- temlerle gıdenlebdecegıne ınandınlan tek tıp ınsanlardan oluşan bır loplum olma\a mı zorlam\oruz' > Yaşantımtza. benlığımıze egemen olunmak mı ıstennor' Ege L'nnersıtesı Sos\ olojı Bolumu oğretım uyelennden Prof Dr önal Sayın 2 llusal Sos\olojt Kongresı'ne sımduğu bıldmde snasdenmızm med- vadah uçukcıcı be\ lenmzın kmntsızşart- sı: "devriıtı " olarak algıladıklan "kü- reselleşme"mn kullurel alandakı \ıkıcı etkısını şo\le tanımlnor "Küreselleş- me. tüm küreyi benzeşik temalardan oluşan muazzam bir alan haline getir- meyeçalışmaktadır. Başkan Clınion 'ın danısmanı Benjamm Barber'a göre, dunya \lcWorid dıyebdeceğimiz eko- nomik küreselleşmeye gitmektedir. McMorld'un dayatmaya çalıştığt kul- tur, evrensel kuHur, Amenka kokenlı- dir. WcrVorld, evrensel kulturiıyaratır- ken Amerika'nın değıl, Hollywood'un kulturune el koymuştur. Hollpvoodhı- KısiPdöngünün gizi TCHP Kundtavı'm Partı Meclı- sı adayı olarak izleyen Prof Dr Alpaslan Işütfı özelhkk Deniz Baykal ın komışmasından kuçuk notlar çıkarmış ÖrnegmCHP lı- dermın "MerkezBankası bağun- sızhtştırdmaiıdtr" sozü. Işıklı nm degerlendırmesı jov- le "Merkez Bankası'nm bağım- sızlaşması, ulusaldevletin toplu- mu yönlendirmeye yönelik en önemlı araçlanndan bırini daha etinden almak dcmeknr. \terkez Bankası 'm tömürgedönemlerinm dovtzbürolan halineındırgemede- tki kurultay değerlendirmesi mektir. Merkez Bankau 'nın ba- ğımsızla^masu Dünva Bankası ve IMF tarafından dayatılan yeni- denyaptlanmapoiitikalannın ki- lit unsurlarından birim oluştu- rvr." Işıklı avnca, Baykal'ın en katık- sız halnle hberal ekonomıu sa- vunduğu kanı&mda "Yakındığı tekşey, mevcutpiyosadüzenineyö- nelik devlet mudahalesidir. Bu müdahaieyi siyasi müdahale ola- rak tanımİayıpkarşı çıkmaktadır. Oysa, siyasimüdahale tek başına iyiveya kötû olamaz. Hatktanya- na siyasi müdahale vardır, ser- mayeden yana siyasi müdahale vardır. CHPgeçmiştekiekonomik başanlartnı halktan vana siyasi müdahale sayesiıtdegerçekleştir- miştir. Bu sayede orneğin ülkeyi demirağlarla örmuştûr." Ha\dı dıyeltm Alpaslan Işıklı muhuht kanattandı, bu vüzden olumsuz bır tablo <,ızı\or )a AVAP'U Onnan Bakatu Ersin 7a- za ayncalık tanunaktadır. Hızlıyemek (fast-food)gıbl Hollywoodkulturü,go- rüntüyüsözcıiklere, basıl olam karma- şık olana veğlemektedir. Televizyona bakmak, kitap okumaktan daha kolaydır. Bu kulturu anlamak ça- ba gerektirtnez, Hollynood kulturü, sizi tınlık heyecanlara ve eğlen- melere taşır. Hollyyvood, sizin kendinizi iyı hissetmenize olanak sağ- layacak edilgen zevk kûltUrûnü oluşturur. Hollpvood, bır duşfabri- kası, umut ve enerjı kaynağıdır." Prof Sa\m a gore \ici\orld kultunı aracıhğnla "liberalizm" ın- sanlık ıçın tek allernalıj olarak ılerı süruhnor Turkıye 'nın snasetlen ekonomne oradan sos\al\aşama değın ıçın- de buhmduğu kısırdongıınun gtzı de burada Köküne ulaşılmalı lHDBa}kanı Akın Birdal ı \nt- ranlann Susuriuk kazası sonrası gun \~uzune ı^ıkan ı,ete ıle \akin ılışkılertolduğuaçıkseçıkbeUı Çe- te\ e uzanan volu bulma konusun- da ı^aba harcamp harcanmadığı- na gelınce Eskı Içışlen Bakanı Hatan Fehmi Gıineş çetenın te- melmdekı oıgutlenmemn tarıh ıı,mdekı sureç ızlentrekorta\açı- karılma'ıi gerekııgını \a\unu\or "komûnizmle mucadele der- neklerinden komando kamplart- na, ulkutu derneklerden kokte- nırk^ı eylem gruplarına değin bunlann resmı korumalı örguf- lenme bolumu one çtkardarak, Gladio tarzı örgütlenmelere ıni- lerek anıak çetenın koku ortaya <,ıkanlabdir. Bu> herhangibırad- h olay ya da wcılık kovuştur- ması ıle yapılamaz. Bu buyuk- lükte ve çerçevede arastırma, w- ruşturma gerçekleştirilmeden, devletin kendisiyle yuzleşeceği bir ortam yaratılmadan var olan karanlığı aydınlığa çıkarmak ola- w değildir." ranoğlu 'na ne demeh ' Taranog- lu, Hürnyet'ten Şükrü Küçükşa- hia 'e CHPKuruhayı na ı/ıyfangö- rüşlerını şö\le aktarmış "Diğer partilerden farkı kalmadı. Eko- nomtk programı, bi:Jm hükiime- timizın programıyla aynı, Eğer bundasamimüene bu CHP'yeoy veririm." Taranoğlu hızını alamamıs, CHP 'deh degişımın Turkn eaçısm- dan çok da olumlu sa\üama\ aca~ ğının alnnı <, ızmış "Farklı v^v ol- masıgereken CHPdebızımleay- nıçizghegelmis. BudeğisimiCftP tabanı kaldırannnacaktır." Anayasaya aykırıysa ne olacak? Petrol-tş Başkanı Bayram Yddtrım geçenlerde Cumhur- başkanı Süleyman Demirel '< zı\ aret ettı \ e Petrol Ofısı 'nın ozelleştmlmesme ılışkm kuş- kulaı ını ılettı Demirel den al- dığı karşıhk kesındı "Hiç kimse devletin yeni fonksiyonlannı tayınde dev- letin ticaret içınde kalmasını savunmamalı. Türkiye 1 de kimse ozelleştırme cereyanı- nm önunde duramaz." \ıldırım bu goıusmeden sonra koşemıze \ aptığı aç ıkla- mada anavasamn 167 mad- desım ammtattı "Devlet,pa- ra, kredi, sermaye, mal ve hiz- metpiyasalartnın sağlıkh \e düzenli işlemelerinı sağlayı- cı ve geliştirici tedbirler alır; piyasalarda fiili ve anlaşma sonucu doğacak ekelleşme ve kartelleşmeyi onler." "Sutı$ ılanmdu (>lduğugı- bi Petrol Ofisı 'nı>, ^ermaye- sinin yuzde 51 'ıııın hlok şa- tışyönteııuyle ozelk'itırilme- »ibir tekellesmeyey olaçaca- ğmdan, bu kuraranaya\anın 167. maddesme açıkt,a aykı- rılık taşımaktadır." Demınl m "Söyledikleri- nıziilgililere ınrikalettirirım. Ama, du$ kırıklığma uğra- mayın " dı\ erek peşın bır \ar- gı\a\ ardığma ınanan Petrol- Iş Başkatû $o\le duşunuvor "Sayın Cumhurbaşkam, ozelleştırmeyanlısıya da kar- şıtı değil, tarafsız olmak zorun- dadır. Kendisıneaktanlan ra- porlarımtzda yer alan usul- süzlük, hukuka aykınlık gibı savların takipçısi olmalıdtr." Yüksel Endeğer yazıyor Bir 'Sosyal Vıagra' olayı Ne Fransa'nın "Ermenı kat- liamı" gırıştmı, ne Yeşıl ne Rusya - ABD sılahlan, ne Su- harto, ne sel, ne 27 Mayıs ın yıJdonumu, ne de "dıva" Se- zen Aksu nun ultra- ılgınç ge- cekondulu sevgılısı 1 Kafamda sadece ve sade- ce CHP'nın son kurultayı var Orada olmak yakından ızle- mek ısterdım O Baykal adlı kuresel mucızenın ıçınden çık- tığı dumanlardan gozlerımın yanmasını ısterdım Fakat ek- randan seyretmem bıle bu yenı yapılanmaya, bıçım ve öz olarak "yenı dunya "ya uyum sağlamak ıçın çırpınan bu ınsana ve partısıne hay- ran olmama yettı Zaten "bı- çırnleoz", "kaşla goz"gıbı de- ğıl mıdır'' Bravo Denız Baykal! Bra- vo CHP' Bravo Zulfu Lıva- neli! Bravo Adnan Keskın! Ve de bravo altı oku çope atan yenı oluşum 1 Kesınlıkle "Sosyal Vıagra" ımal edıldı' Bu donuşumu kim- se başka turlu açıklayamaz 1 Artık belgeler konuşacak! Dmozor adlı garabet dergı, bırsuru kıymetlı dostum ve son olarak sevgılı (dear) Andrew Rnkel'den sonra şımdı de ba- na saldırdı Saidınn bakalım çapulcu hergeleler' (Bunlara 'hergele' demenın patentı değertı Yalçırı Pekşen'e aıttır) Saidınlar benı yolumdan donduremez Maskelennı duşür- mekte kararlıyım Işte Fertian Şensoy 1 Dınozor yazarı' Ser- mayeye ve devlete saldırmayı huy edınmış bır kışı Tıpkı Turkçe'yı bozduğu gıbı, memleketın huzurve duzenını de boz- mak ıçın canhıraş çalışıyor Yaztyor, oynuyor, yonetıyor, vs Fakat bunlarta da yetınmıyor Başka hesaplan da var Kızku- iesı'nı cephanelık yapmak ısteyen bozguncu şaır Sunay Akm'la yakın temaslan var* Benım elımde de belgeler var 1 Yerı gelınce açtklayacağım' Bu Dınozor'da yazan bır de ha- ın doktor var kı, onu haftaya ırdeleyeceğım Çağın gerçekleri ve profesyonel TV'cilik 23 Mayıs Cumartesı gunu ayn zamanlarda Kanal D ye ıkı kere hayranlık duydum Bınncısı gunduz saatlennde bu kanalda yayımlanan Bahar Kupası fınalı nedenıyteydı Tur- kıye ıle Azerbaycan bayan mıl- lı voleybol takımları arasında oynanan bu heyecanlı maçta, atlımcı televızyonculuğun mut- hış detaylanna tanık oldum Sık sık yakın çekırnde gostenlen bayan sporculann anatomık gu- zellıklen benı bu kanalda mıh- ladı' Şımdı bazı tıpler sınııiene- cek ama, raç onemlı değıl Spor- cu da olsa kadın kadındır ve o bıçımlı kalçalan yakın çekım gostermek gerçek bır başan- dır! Bravo Kanal D 1 İkıncı olay da Beyaz adlı şov- menın programında gerçekleş- t. Program konugu olan uç dan- soz hanım, sırayla dansettıler Hele bır tanesı bızzat Beyaz'ın soyledığı, sozlen ıç paralayıcı bır turkunun eşlığınde gobek oynattı kı ben "posf- modern sentez" dıye buna derım Bra- vo Beyaz 1 Tekrar bravo Kanal D' Kan kırmra pazartesil 25 Mayıs Pazartesı sabahı Saat 09 10 CINE5 kanalındakı fıl- mınadı "Yannın Adamı" Konusu Bırandroıd ınsanlığıntrajıkso- nunu hazırlamak uzere gunumuze gelır 1 Hemen sonrasındakı film "Yeraltı Canavarı2" Saat 10 45 Fılmın konusu Toprağın al- tından çıkıp ınsanlara saldıran dev surungenler yıne atakta 1 Ve saat 12 30 Uçuncu fılmın adı ıse "Androıd" Konusu şoyle Bı- lım adamlan Teach adlı androıdı kusursuzlaştıra- rak bır deneye gırışırler' Dıyecek soz bulamıyo- rum 1 Yuzlerce bınlerce kez kutlarım senı CINE5 1 Sabah saatlerınde bu tıp uç fılmı arka arkaya yayın akışına koymak glo- bal cesaret ıster Degerlı ınsan Erol Aksoy un on- culuğunde CINE5 bu dev cesaretı gosterdı 1 Hıçbır haftaya bu kadar mutlu başlamamıştım Tekrar kutlanm 1 Yeni Dünya Düzeni fAralan - ODTU'nun dınozorlan McDo- nald's'a nıye bayrak açtı? - Çunku onların kafalan bayat deolojılere, mıdeien de bayat tost- ara alışkındır! • • • - Tayyip Erdoğan'ın taktmı 1. It- ge ntçın çıkamadı 7 - Çunku Sakaryaspor, fınal ma- çına BÇG tarafından gunde uç ıç- 1>ma ıle hazıriandı! HA\TANLAR İSMAILGILGEÇ KtM KİME DUM DUMA BEHtç \K behicak n turk.net ÇİZGİLİK KÂMİL MASİKACl HARBİ SEMİH POROY lYE'Nl TEMİZ TİJT TARİHTE BUGÜN MLMTAZ ARIKA\ 30 Mayıs &U- OA CUMHA (TKISTBN S £ SerArA MPAK Z89 KİŞ/NİN ADASH. ÇtFTÇİDOSTU \ SADULLAH USLMİ Kaçak Karpuzun Darbesi ADANA - Çukurova'da sahıl kesımlenneyakın bol- gelerde serada yetıştırılen karpuzlar olgunlaştı ve on- cekı gun toplama ışlemı başladı llk yerlı karpuz bır- kaç gune kadar buyuk kentlerın pazarlarında satışa çıkarılmış olacak Tuketıcıler yenı yılın yerlı urunune kavuşacakları ıçın sevınç ıçındeler Ancak uretıcıler tuketıcıler kadar rahat değıl Hemen hepsı kuşku ıçın- de Çunku karpuz pıyasasında henuz bır hareketlen- meyok Alıcılar nazlı Tarlalara ve karpuzlara şoylesı- ne bır uzaktan bakıp geçıyorlar Daha da kotusu, bır 1 - çok alıcı, ıkı ay once pazartıklarını yaparak kaparola- nnı bıle verdıklen karpuzları almaktan vazgeçmeye ça- lışıyortar Ikı ay once yaptıkları anlaşmaları bozmak ıs- teyen bınlerce alıcı var Durum gerçekten krıtık Geçmış yıllarda da aynı st- kıntılar yaşandığı ıçın Çukurovalı karpuz uretıcılerı ol- dukçatedırgın Hele, ıkı ay oncetarladasattıklan kar- puzlara karşılık kendılerıne verılen kaparolann gerı ıs- tenmesı uretıcılerı çıleden çıkarıyor Uzun yıllar turfanda karpuzumuzu vuran ve tuketı- cısıne buyukzararlar veren tek neden "Iran karpuzu " Turkıye'de turfanda karpuz Çukurova'da yetışıyor llk urun genellıkle mayıs ayı sonlarında veya hazıran ayı başlarında alınıyor iran karpuzu ıse nısan ayı başla- rında olgunlaşıyor ve pıyasaya çıkanlıyor Turkıye'den tam 2 ay once iran karpuzu aslında tatsız ve zevksız. Ama, turfan- da olduğu ıçın ınsanlanmız yuksek paralar odemek- ten kaçınmıyor Yerlı karpuz çıkana kadar da almak- ta devam edılıyor Nıtekım, Turkıye'nın neresıne gı- dersenız gıdınız butun kentlenmızde İran karpuzunu gorursunuz Pazar yerlennde, marketlerde lokanta- larda ıkı ay boyunca hep İran karpuzu satılır İran karpuzunun satışı yasak İran karpuzlarının gırdığı sınır ılının dışındakı ıllerı- mızde satışı yasaktır Çunku, iran karpuzu gumrukver- gısı ve fon odenerek ıthal edılmış bır tarım urunu de- ğıldır Sınır tıcaretı yolu ıle Turkıye'ye gırdığı ıçın, ya- sa gereğı ancak aynı ılın hudutlan içınde satılması gerekır îlın dışına çıkanlması ve hele satışa sunulma- sı kesınlıkle mumkun olamaz Istanbul, Ankara, İzmır, Adana, Antalya, Konya, Samsun, Dıyarbakır Erzurum gıbı kentlermız iran sınırına yuzlerce kılometre uzak- lıktadır Şu anda saydığımız ıllerın hemen hepsınde, hem de pazar yerlennde, marketlennde, lokantalann- da açıkta satılmaktadır Turkıye'de ınsanlarımızın ço- ğunda devlet korkusu ve saygısı kalmadığı ıçın çığırt- kanlar karpuzları "iran malı" dıye bağıra, bağıra sat- maktadır Ulkemızın valılerı, kaymakamlc yardımcıları, be- ledıyeb^skanlan polısı jandarması var Belkıde say- dığımız n akam sahıplerı de bu karpuzlardan alıp yı- yorlar Tutan yok, soran yok Kuçucuk kasabalann kuçucuk dukkânlannda vergı kaçakçılığı araştıran malıye ekıplen yedıklen bu karpuzlann nereden getı- rıldığını, ıthal malı ıse gumruk makbuzlarının veya sa- tış ızınlerının olup olmadığını sormaızlar mı 7 Sormak gorevlen değıl mı'' Turkıye patagonya mı'' İran dan yola çıkan karpuzlar Istanbul'a kadar na- sıl gelmış Edırne'ye Mugla'ya Le^ızlı'ye kadar na- sıl gıtmış Havada uçamayacagma go e karayolla- rımızda karpuzyuklu TIR ları, kamyonları goren olma- mış mı^ Bu karpuzları belkı Cumhurbaşkanımız, Baş- bakanımız ve bakanlarımız da yıyor Eğer yemışler- se onların da mı sormak akıllarına gelmenış Tûrk ekonomisine büyük darbe Karpuzdan ne olur demeyınız Turkıye ekonomisi- ne verdığı zarann boyutlan tnsanlarımıza kuçuk dılle- rını yutturacak kadar buyuk Turkıye'ye gerek sınır tı- caretı yolu ıle gerekse kaçak olarak gırdığı ıddıa edj- len karpuzun para değerı 50 trılyon lıra olarak tahmın edılıyor Sınırtıcaretnle gelen karpuzlardan bır tek ku- ruş vergı ve fon alınrrayor Eğer yuzde 25 gumruk ver- gısı, yuzde 25 defon alınmışolsaydı, devletımızın ka- sasına 20 ıla 25 trılyon lıra gırerdı Ama, asıl kayba uğrayanlar karpuz uretıcılenmız. Bı- nncısı İran karpuzu bızden ıkı ay once çıktığı ıçın, tur- fanda donemının kaymağını iranlı uretıcılere kaptın- yoruz Ikı ay sure ıle tek tabanca olarak satıyorlar. ikıncısı, İran da bır dekar karpuzun malıyetı Turk par rası ıle 15 mılyon cıvarında Turkıye de ıse enflasyon nedenı ıle bır dekar karpuzun malıyetı en azından 85 ıle 95 mılyon lıra arasında Bu nedenle Iranlılar kar* puzu bızden en az beşte bır daha duşuk fıyata sat- ma ımkânına sahıp İran karpuzunu satanlar fıyatları kırdığı zaman,Turk uretıcılerının karpuzlarına talep azalıyor Aynca, fıyat- lar da duşuyor Bu nedenleTurk uretıcılen yuz mılyon- larca lıra zarar edıyor Geçmış yıllarda pıyasa fıyat- ları malıyetının çok altına duştuğu ıçın uretıcıler karpuz- larının buyuk bır kısmını tarlada b'rakmak zorunda kal- mıştı Eğer, toplamaya kalkılsaydı, zarar bır o kadap dahafazla olacaktı ~ ~ Karpuz, Turkıye'de en azından 1Q mılyon ınsanımı- zın geçımıne katkıda bulunuyor Geçen yıl bınlerce karpuz uretıcımız ıflas etmıştı Bu yıl da kendı uretı-» cılerımızın zarar etmemesı ıçın İran karpuzunun sınjr; ıllerının dışında satılması yasaklanmalıdır Bu konuda ılk gorev de Adana, Mersın, Hatay, Kah- ramanmaraş, Gazıantep valılerıne duşuyor Tabıı ar- kasından istanbul, İzmır, Konya ve Turkıye'dekı tum valılere Hassas ve alıngan Malıye Bakanımız Zekerıya Temızel bu ışlere ne der acaba 7 B U L M A C A SEDAT \AŞAYA?o SOLD\N S\- ĞA: 1/Yer myü- ze% ındekı su örtü- sûnüıncekvenbı- lımdalı 2/îskam- bılde koz Olum- iuzlukbelırtenbır önek İlkel ben- hk 3/ l^ın Esk- nmdebırkarşılaş- ma tûru 4/ ABD Merkezı Haber ^lmaÖrgutu'nun sımgesı " Dur sus \eter anla mında kullanılan argo sozcuk 5/ Tahta \a da den kazımakta kullanı lan ıkı ucu saplı eğn bı- çak Bır soru ekı 6/ Bır renk, Bırnota Be\ 7/Er- kekler arasındakı cınsel ılokı Eskı dılde «.u 8/ Karada >aşa\ an bır tur N-U- muşakça \ferhamete \ ıcdana \a da mantığa da- \ananadalet 9/Metallenn ce\herlennden ozutlene- rek kullanıma hazır hale getınlmesı \ontem \e teknıklenm konu edınerı bılım dalı YIKARIDVN \Ş\ĞI\\: 1'Hıçbırozellıgıolmavan.bas- makalıp 2/kopek Akdenızde sa^avan etı lezzetlı bırba-^ lık 3/ Havvanın ıkı a\ağını ıple baglaşarak \apılan kostek Sanıvede bır ıuliuk ış \apan bır motorun g\}\ bınmı 4/ SeÇi- \e karakter 5/ Hıkmet— Lnlu resbammıız Orgamk** bıle^ıklenn yapısına gıren karbon \e hıdrojen atomlan gru- bu6/Bırnota ilaç Sumerlerde goktannsı 7/Bır şevın enşebıleceğı uzaklı' menzıi Stronsıvumelementınınsım- gesı 8/\lçıtaşı Du>uorganlannmdıştanalgıladığibırnes- nemn bılmce \ansi\an benzen 9/ Nesneyı gosteren ışaret- lerle du^uncelenn belırtılmesı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 S u R Ü N C E M E 2 E V I N 1A D A ş 3 M E N | M | A L A 4 1 Y 1 L 1 K | 1 N b R 1 T O N | M •T 6 A K I E L E B i /M •K A R A T A Y 8 İ N Ij IV I0 T O 9 S E R P A N T 1 N % M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog