Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAVFA CUMHURİYET 30 MAYIS 1998 CUMARTESl 14 TELEYIZYON GüNÜN FlLMLERÎ Zulüm 17.30 TGRT Dram /^J\ Kolsuz kalan sevgıhsme aşkınıkanıtlamak ıçın \£) kendi kolunu baltayla kesen bır ^arkıcı kızvn ozven oykusu Atıf Yılmaz'ın 1972 de vonertığı film, bestecı-şarkıcı-gazınocu uçgenı ıçınde gelışen çokodullubıraşkmelodramı Yapım 9 \ntal\aFum Şenhğı'nde en ıyı fılm, Yılmaz yonetmen Cengız Tacer goruntu, başrolu Tûrkân Şora\ \e Kartal Tı- bet'le paylaşan Murat Soydan ıse oyuncu odulunu aldı Gizemli Konak 18.10 TRT 1 Macera /;> (M>ster> Mansion) - Surekh kabus gormek- v£/ ten muzdarıp olan kuçuk Suzan tn. tatıhnı ge- çırmek U2ere gittığı amcasının evınde ganp bır ha- nta bulmasvş la gelışen ola\ lan konu alanfilmiDa- \ıdE Jacksonyonetmış Başrollennde Dallas McKen- non \e Grec \Vynne yer alıyor Koran Kanu. 20.00 HBB Macera /Ç\ (Blackbcard the Pirate) - Yonetmenlığını Ra- Kz) oul Walsh ın Ubtlendığı. başrolknm Robert \ewton \e Lında Damell ın pavlaştığı fılmde. P \uz\ ılda denızlerde dehşet saçan Kara Sakal"m o\ - kusü anlatılnor (1952 ABD, 99 dk) Son Günkr 21.00 Kanal E Macera ©(The Final Da>s)- ABD Başkanı RıchardNı- \on ın isııhbarat sen.ıslennı kullanarak polıtık rakıplennı gızhce dmledığı ortaya çıkrr^tır ^ater- gate Skandah. medyanm \e kamuoyunun Nıxon'a karşı bır ta\ ır benımsemesıne yol açar Nıxon umıt- s,ızce kendmı sav unmaktadırama Whıte House gun- lensonaermektedır \on Rıchard Pearce O\n La- ne Smıth, Rıchard Kıley (1989 -\BD 150 dİO Pod\Timun Bmüsü 21 00 Pnma Macera /fN (She is too Tall) - Geeta Lamar bır sure once v£/ bıraktıgı modanmrekabetdolu,gözahcı dunya- sına tekrar donme karan almıştır Sektor bır zaman- lar öğretmenı ve kılavuzu olan şımdi ı<« bu\ uk ra- kıbı sayılan Alonzo Palermo'nun hâktmıveti altın- dadır Geeta bır partı sırasinda ışınden memnun ol- mayan Doug Beckvnth ıle tanı^ır Doug \e Greeta. bûyûkbır modaşovuhazvrlamak ıçm anla^ırlar Yo- netmen Redge Mahaffey Oyuncular Bngıtte Nı- elsen, Corey Feldman, George Hamılton Afrika Kraüçeâ 22.00 HBB Macera f-TMThe African Queen) - Bır kadmm mıs>oner v i ' kardeşı 1 Dunya Sav aşı sırasında Afnka'da öl- dûrulur Bu olay uzenne ıçkıye du>kunluğu>le tanı- nan bır kaptanla bvrhkte yola çıkan genç kadını bu- \-ûksorunlarbeklemektedır Yon JohnHuiton Oyn HutnphreN Bogart,KathenneHepburn(1951 ^BD, 105 dk) Sadece tş 22.15 TRT 1 Macera /7N (Strictl> Business) - Bobby, bır emlak şvrketı- v i ' nın dağıtım bolumunde gorevlıdır Satış bolu- mune geçme^ı ısteyen Bobbv, bunun ıçın arkada^ı Wayman'uı\ ardımına guvenmektedır Wayman'ın tesadufen gorup hoşlandığı bır kızlatamşmasına>ar- dırrveden Bobb>, artık amacma ulaşmasını sağlava- cak >etüjtırme programına gırmemesı ıçm bır neden kalmadığını dûşunur Yon Ke\ınHooks O\n Jo- sephC PhıUıps.TommvDa\ıdson(1991 \BD.83 Cenûk 24.00 TRT 2 Macera (OılJamil 81 )" Yonetmenhğını MorukaTeurer ınust- v i ' lendığı. başrollerını Lınh Dam Pham Jason Connery \e F Murray Abraham'ınpaylaştığı fılm- de, Jsew York ta unlu bır revsam olan Seıt'm, Jamı- la adındakı tablosunu satmak ıstememe nedenı etra- fmda gelışen ola\lar anlatıh>or TRT 2 16.50 01 05 / atv / Kotu Dostlar Aynnt yanda o )aharıcı Izleyin Orta Değmez BuGÜN 'Cafe Magazin' Uzuner ve kitapları TV Servisi - TRT izmır Tek\ız\onu tarafından ha- zırlanan "Cafe Magazin"ı \.\çe Dikmen sunuyor Buket Uzuner ık yazmış olduğu kıtaplar okur ık \a- zar ılışkısı. yaşamı \e yenı proıekn uzerjne yapılan ro- portaı ık onûmuzdekı hafta- nm kultur sanat etkınlıkkn- nı ıçeren "\janda" koşesı- nm \er aldığı programın''Ak- tueî Magazinler" koşesın- devse çeşıtlı sergılerden go- runrukr DenızhTıyatroFes- Hvalı tzmır Jazz Festıvalı. Yaşasm Edebıyat dergısınm tanıtım gunu ekrana gehyor Programtn yapım \e yone- tımını Erol \rtem ustlenı- vor Kötülükyapmakonların işi at\ 01 15 Kötü DostJar - Bad Company / Yonetmen- Damian Harris / Oyuncular Ellen Barkın, Laurence Fishburne, Frank Langelta, Michael Beach, Gia Carides, Spatding Gra /1995 ABD yapımı, 107 dakıka. TV Servisi -Çeşvüı ıstıhbarat örgûtknn- den yetışıp CIA'yle mucadek edecek ka- darguçlüözelbırştrket Veamaçlan,baş- kalannın zor durumlanndan yararlanarak, bırtakım sırlan alışv enş konusu edıp ser- \et yapmak olan bır grup msan Zekı, çe- kıcı tuttuğunukoparanvegerektıgındeka- tıî bıle olabılen bu kahramanlar, ınsanlann >uzune gulerek yalan soyler, baskı uygu- lar, aldatır, ıhanet eder, oldürur, ruşv et ve- nr \ e amaçlanna ulaşmak uğruna her tur- lu kotuluğü yaparlar Şırketknnın başlı- ca uzmanlık alanı da. her çeşıt şantaj, ruş- v et, zorbalık, adam kaçırma ve cınayettır Turkıye sınemalannda da ızleme olana- ğma ka\uştugumuz "Kotü Dostlar". Ame- nkan pohsıye yazınının yenı. parlak ımza- sı sa>ılan romancı Ross Thomas'ın yaz- dığı senaryodan sınemaya uyarlanan çag- da§bır"thri>ler" denemesı Damian Har- ris"m yonettığı bu polısıye macera ve ge- nhm fılmını ozelhkk ba^rolkrdekı. Ellen Barkin ve Laurence Fishburne suruklu- yor Gozknnı kazanma hırsı bürümuş, katı, soguk v e kötü karakterlen canlandıran bu ıkılının surûkledığı film, turun tıryakılen- m memnun edecek ozelhkkre sahıp Dunyanm gıdışı, sa\aştan tıcarete doğ- ru yonehnce. sanayı casuslugu gıbısmden yem 15 alanlan bulan ozel şantaj. ruş% et. cı- nayet şırketknne ılışkın dekoru gunumu- zun Seattle'ınvn yenı ve gozalicı yapılan oluştuniNor Turun bol ozel efekth, araba parçalama hızlı takıp sahneknyle dolu hareketh \ e şıddetlı o ahşüagelmış, gozbo- yayıcı ornekknnden farklı olduğu ıkn su- rulebılır "Bu\üW risk biiyük kâr getirir" me- sajını veren "Kötu Dostlar". khşe tnıkk- refazla\uz\ermeden temız goruntü dılıv- le anlatılmış bır "kaçış sineması". TRT2 20 35 'Karalama Defteri' TV' Servisi-'' Karalama Def- teri"nm konuklan gazetecı \a- zar Hıfzı Topuz ve Enis Batur Doğan Hızlan ın -unduğuprog- ramdaTopuz "Me>yale" ısım- h romanını tanıtırken. Batur da sınema uzerıne yazılannı topla- dığı kıtabı ı k ltaKa'da aldığı Edebıvat Odulu'nu anlatıyor NT\ r 21 051 'Enine Boyuna' TRT2 2105 'Zamanîçinde Bir Yolculuk' TV' Servisi - " Attilâ tlhan'la Zaman İçinde Bir \ olculuk"ta buhafta "tnsan dünya>ı de|iş- tirir, dünvayndeglştirirken ken- dini de değiştirir" goruşune pa- ralel olarakkadının guzellık tek- nolojısmden yararlanması konu- suelealınıyor Programınyapım ve yönetmenlığını Nedret Çataj ustknıyor Türkiye'de 'eğitim' T\ Servisi-NTV Genel Koordınatoru Nur» Çolakoğ- lu'nun hazırlayıp sundugu '"Enine Boyuna" programı- mnbuhaftakıkonu- ğu Mıllı ESıtım Ba- kanı Hikmet Uluğ- ba\ 2000'lıyıllaragı- rerken Turkıye"de eğıtım sıstemımn tar- tışılacağı program- da 8 yıllık eğıtım, Anadolu lısekn ve özel okullara gınş sı- navlan, unıversıte- lere hazırlıkta ders- hanelenn yen. para- lı eğıtım ve sıstemde ka»şılaşılan dığer so- runlara>er\enhyor Programa ayrıca, Boğazıçı Unıversı- tesı RektoruProf Dr CstünErgüder.es- kı Eskışehır Anado- lu L nı\ ersıtesı Rek- toru Prof Dr Yılmaz Büyükerşen. ENKA Ok'ulları \ e Robert Lısesı Mutevellı He- yetlen uyesı Kork- maztlkorurveMıl- lıyet gazetesı eğıtım yazan Abbas Güç- lü katüıy or Tv PROGRAMLARI 07 00 Cumartesı Sabahı 10.00 Haberler 10 05 Gençlık Evı (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Klıp Saati 12.00 Yerti Fıtm. Ödeşme 13.00 Haberler 13.10 Fılmın Devamı 13.40 Müzık Pı- nan 14.00 Haberter 14.05 Her Şeye Ragmen 14.30 Belgesel 20 Yuzyılın Sırlan 15.00 Haberler 15.05 Hatta Sonu (Canlı) 16.00 Haberler 16.05 Ha^a Sonu (Devam) 17.00 Haberler 17.05 Belgesel Denız Fatı- hı 18 00 Haberler 18.10 Yabancı Film: Gızemli Ko- nak 19 50 Spor Haberlen 20.00 Haberler ve Hava Du- rumu 21 00 Sayısal Gece (Canlı) 22.15Yabancı Film: Sadece Iş 24.00Gunun Getırdıklen00 30 Genç Pop (Canin 02 30 Yabancı Fılm: Geçmışın Penceresın- den 04.10 Dızı Denız Fatıhı (0 312 426 22 30) 08.00Yaban«FUm:KayzerBatosu 10.00 GelecekYuzyılın Gozde Şehırten 11 00 Kon- ser Salonlanndan (Canlı) 13.00 Dızı M A N T I S 13.50 Belgesel Brtkılenn Dunyası 14.20 Kesışme Noktası 15.05Yabancı Fılm: Hayatın Ren- gı 16.50 Cafe Magazın 17.35 Dıkkat Trafık 18.00 5 fetanbulTurk Muzığı Gunlen 19.00Akşarn Bultenı 19.30 Bır Kelıme Bır tşlem 20.05Tıyatro Saatı 20.35 Kara- lama Deften 21.05 Attıla llhan la Zaman Içınde Bır Yol culuk 21.30 Belgesel Uzaklara Yolculuk 22.00 Ge- ce Bultenı ve Ingılızce Haberler 22.30 Bale Evıden- tıa 24.00 Yabancı Fılm: Cemile (0 212 259 72 75} 10.00 Tetegun 11.30 Sevımlı Rakun 12.00 Yabancı Frim: Seıgı 13.30 Amator Koro- » lar 14.00 Avrupa Şampıyon Kutupler Ku- pası Bayanlar B Grubu Atletızm Şampıyonası (Can- lı) 17.30 Fransa Açık Tenıs Tumuvası (Canlı) 22.30 Gece Başlarken 00.35 Kapanış 09.58 Açılış 10.00 MEB Açıkoğretım Usesı Ders Programı 13.00Şımdı Muzik 13.45 Bır Solıst 14.00 Sazdan Soze 14.50 At Yanşları (istanbul'dan Naklen) 17.40 MEB Açıkoğretım Lıse- sı Ders Programlan 20 00 Belgesel 20.30 Yorelen- nntzTurVülenmız 21.00 Dıyanet Saatı 23.00 Kapanış 07 00 Cumartesı Sabahı 10.00 Haberter 10.05 Gençlık Ev 11 00 Haberler 11.05 Klıp Saatı 12.00 Yertı Fılnr Erkekler Ağlamaz 13.00 Haberler 13.10 Fılmın Devamı 13.45 Muzık Pınarı 14 00 Haberler 14.05 Dtn Sohbetlerı 14.30 Isteklen- nız 15.00 Haberler 15.05 Harta Sonu(Canlı) 16.00Ha- De'ler 16.05 Hatta Sonu (Devam) 17.00 Haberler 17.05Atesı Calmak17.30Dıyatog 18.00Haberier 18.10 Yerlı Fılm Bır Gun Anlarsın 19.40 Ingılızce ve Al- manca Haberler 19.50 Spor Haberlen 20.00 Haber lerveHava Durumu 21 00 Sayısal Gece (Canlı) 22.15 Yerlı Fılm: Anm Balım Peteğım 24 00 Gunun Ge- tırdıklen 00.30 Dıyanet Saatı 02.30 Dızı Beybaba 03.15 isteklerınız (Tekrart 04.05 Belgesel Suyla Ge len Kultur 04.35 Dıyalog 05.05 Muzık Pınarı 07.30 Yerlı Fılm: Son Tren 09.15 Çızgı Sıne- ma Sındırella10.15Çız gı Sınema Defıne Adası 11.00 Tatılya Yaz Vaktı 11.46 Moda Shovv 13.00 Top 20 14.00 Yabancı Frtnv.Teneke Asker 16.00 Yerlı Frtm: Sosyete Şakır 18.00Yertı Fılm: Aşk Mabudesı 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayiası 21.15 Dızı Kuçuk Ibo 22.30 Hulya Avşar Shovv 23.46 Ha- ber Hattı 24.00 Dızı Emanuelle 01.30 Tuttı Fruttı 02.15 Kapanış (0 212 286 35 35) \Mf 07.30Rumelı nm Sesı (Tekrar) W% 08.50 Yabancı Fılm: Orman ^ ^ Kanunu10 40CumartesıKon sen 11.10 Alıhan la Asker Saatı 12.10 Dızı Tetıkçı Kemal 13.00 Haberter 13.15 Helezon 14.15 Yabancı Fılm: Rapso- dı 16 10 Top Secret (Tekrar) 17.15 Ha- berler 17.25 Çızgı Fılm 17.45 Alo Olım- ptyat 19.00Ana Haber 19.40Spora Ba- kış 20.00 Sınemaskop 20.50 Bızım Cu martesı 22.20 Haber 6 22.50 Aşağı Yu- karı ibrahım Sadrı 00.30 Gece Konse- n 01 30 Haber 6 02.00 Yabancı Fılm: A» Gençlık 03.56 Yabancı Fılm: Işte Ordu 05.55 Belgesel Brezılya 06.55 Helezon (Tekrar) (0 212 284 31 50) 04.30 Kultur - Egrtırrt 06.40 Yabancı Fılm Kuçuk Casus 08.20 Yabancı Fılm Munster Aılesı 09.50Dı zı Povver Rangers 10.20 Dızı Goose- bumps 10.55 Yabancı Fılm El Dıablo 12.35 Cıne Sınema (Şıtresız) 13.05 Ya- bancı Fılm ŞupheveCeza 14.55 Ya- bancı Fılm Tabanlan Yağla 16.25Ya- bancı Fılm Kuş Sokağı'ndakı Ada 1S.10 Cıne5 Aıanda (Şrfresız) 18.30 Efes Pılsen - Ulkerspor Basketbol Kar- şılaşması (Naklen - Şrtresız) 20 00 Ya- bancı Fılm Masallar Prensı 21.20Ya- bancı Fılm Aylak Fareler 23.00 Ya- bancı Fılm TehlıkelıTur 00.45 Gızlıltı- raflar 01.15 Yabancı Fılm Yonetrne- nın Yatağında 02.30 Yabancı Fılm Rontgencı Allyson (0 212 225 55 55) 08.15 Sporda Bugun 08.30 Gundemdekıler (Tekrar) 09.00 Haberler 09.20 Basın Ozetı 09 30 2000 ın Otesı (Tekrar) 10.00Haberler 10.05Oiıps Mo torsports 10.45 Ufestyle 11.00 Haber 11.20 Basın Özetı 11.30 Gece Gunduz 'ûzel' 12.00 Haberler 12.05 Kntık(Tek- rar) 12.45ufestyle 13.00Haberter 13.10 Yedı Gun Spor 19.00 Haberter 19.15 Yurtta Bu Hafta 19.40 Sporda Bugun 20.00 Haberler 20.30 Spor Gundemı 21.05 Enıne Boyuna 23.00 Haberler 23 05 Rusya - Turkıye llışkıten 23.25 Sel Felaketı 23.45 Endonezya'da Kaos 24.00 Haber Bultenı (0 212 273 03 33) 07.00 Uyan- ma Zamanı 08.30 Hafta Sonu 10.30 Mega 11.00 özlem 13.00 Şehır Reb- berı 13.30 Hafta Sonu 14.00 Hıts 15.00 Zeynep 16.00 Profesor 17.00 Bur- çın 18.00 Musıc üne 19.00 Kapalı Gışe 19.45 Hafta Sonu 20.45 Top News 21.00Mertte Mertçe22J» Dans Zamanı00.30Mega 01.30 DansZamanı 03.00 Sıgarasız Toplum Pro|esı 03.30 Turk Halk ve Sanat 07.35Dunya Lıs- teten 09.00Haber BultenıO9.35 Dunya Lıstelerı 11.10 Şarto 11.35Son Duz- luk 12.10 Dunya Ustelerı 12.35 DunyaModası 13.00 Haber Bultenı 13.35 Ya- bancı Fılm Askenn Tur- kusu 15.35 Fınans Dun- yası 16.10 Dunya Lıstelerı 17.10 Tıp Dosyası 18.10 Eğıtım Kursusu 19.35 Dun- ya Modası 20.00 Haber Bultenı 21.00 Yabancı Film: Son Gunler 23.10 Azızname 00.30 Haber Bul- tenı (0 212 282 51 00) ( 4 C t V Sakar 10.30 Y abancı Fılm: Santan'ın Sonu 12.00 Arabalar ve Motorlar 12.30 Dızı Dunden Yarına 13.00 Haber 13.10 Povver Play 14.10Dızı Flıpper 15.00Şe- ref Kursusu 15.50 Wayne &. Shuster 16.10 Gızemli Top- rakiar17 00Dızı ENG 18.00 Power Play 19.00 Klasık Fılm Kolleksıyonundan 19 30 Ha ber20.15YabanctFtlm:Me- leklerŞehn 21.50 SuAlt Dunyası 22.30 Dızı Navarro 00.20 Octave 01.20 Dızı Sı- renler (0 212 282 36 00) m 08.20Çızgı Fılm SuperFa- 9 X Vre08.55 Çızgı Fılm Gor- * • • w goyles 09.30 Disney Club 11.00 Lezzet Pınanm 11.30 Elrfnağme 13.00 Gun Ortası 13.25Yerti Fılm- Cıl- velı Kız 15.15 Yertı Film: Ihtıras Fırtı- nası 17.10 Stıl 18.10 A La Luna 19.00 Dızı MacGyver 20.00 atv Haber 20.40 Spor Haberlen 20.50 Hava Durumu 21.00Dcı ReytıngHamdı 22.00SeçBa- kalım 23.30 PerdeArkası 24.00GeceHa- berten 00.05Perde \rkası(I>ç\am)01.15 Yabancı Fttm: Kotu Dostlar 03 10 Mu- zıklı Dakıkalar 04.00 Barr, Ten 04.40 Go- nulden Nağmeler 05.30 Ayşe Özun Talk Show (Tekrar) (0 272 655 00 00) ^ ^ _ 06.00HuzuraDoğru06.30 T G m T Çızgı Fılm 08.00 Dunden ^er Bugune 10.00 Asker Pos- tast 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haber- ler 12.15 Saglık Olsun 13.05 Yaban- cı Film: Casus Avı 15.05 Iş Dunya- mız 16.05 Mıkrofon 17.00 Haberler 1730YertıFrtm:Zuhım19X»Ana Ha- ber Bultenı 20.00 Yerii Fılm: Kartal Bey21.30Konser Orhan Gencebay 23.00 Klas Magazın 24.00 Gece Bul- tenı00.15 Mehtaph Gecele' 02.05 Ya- bancı Film: Ormanın Kıtabı 03.30 Muzık 04.30 Belgesel Kaptan Cous- teau 05.05 Dızı Komşular (0 212 652 25 60) 06.30 Belgesel 07.00 Çızgı Fılm Kuçuk Lulu 08.00 Çızgı Fılm Dragon un Gucu 08.30 Çızgı Fılm Kzıl Baron 09.00 Çızgı Fılm Çızgılı Han- kalar 10.00 Yertı Fılm BabamınNamusuH öOZırve- dekıler Pop 13.00Sınyal 13.40 Kame 14.30 Sen HerŞe- yı Duşunursun 15.10Yeriı Fılm: Utanıyorum 17.00 Dı- zı RobınHood 18.00 Dızı Herkul 19.00Ana Haber Bul- tenı 20.00 Spor Gundemı 20.10 Dızı Ruhsar 21.10 Dı- zı Polıs Akademısı 22.10 Dızı Acı Gunlenm 23.10 Be- yaz Shovv00.10 Haber Saatı 00.20 NBA'de Haftanın Ma- çı 01.30 Belgesel 02.00 Turk Sanat Muzığı 02.30 Sıga- ranın Zararları 03.00 Kapanış (0 212 215 51 11) » j 08.20 Çızgı Fılm Oscar 08.40 Çızgı Fılm Sü- B ) per Yarışçı 09.00 Çızgı Fılm Hayalet Avcılan S » B 09.30Yabancı Fılm: Ruya Makınesı 11.10Yer- lı Fılm: Güluzar 12 50 Yerlı Fılm Turıst Omer Uzay Yolunda 14.40Yertı Fılm Aptal Şampıyon 16.20 Ya- bancı Fılm: Problem Çocuklar 18.00 Yertı Fılm: Ka- pıalar Kralı 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Dtzı Hesabın Bıtmedı 22.00Yabancı Fılm SonsuzKa- çış 23.40 Gece Hatt' 24.00 Yabancı Fılm §how Gırts 02.10Yabancı Fılm: GeceYansıSavaşcısı 03.40 Mu- zık Muzık Muzık 04.00 Mızrap(0 212 448 80 00) 06.30 Aerobık 07.30 Alvın ve Arkadaslan 07.55 Çızgı Çocuk Klasıklen 08.40 Genç • ••••• Yarışçılar 09.15 Çızgı Fılmter 10.00 Haber- ler 10.15 Çızgı Fılmler 11.00 Mavı Dunya (Canlı) 12.05 Muzık Kulubu 13.00 Haberler 13 15 Pop Genç 14.30 Konser 16.00 Haberter 16 05 Metronom 17 00 Haber- ler 17 10Once Saglık (Canlı) 18.00Muzık Bahçesı 18.30 Ana Haber Bulten 19 45 HBB Spor 20.00 Yabancı Fılm Korsan Kara Sakal 22.00 Yabancı Fılm. Afnka Kraiıcest24.00Haberter 00.30Once Sağlık(Tekrar)02.00 Gece ve Muzık 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00) 08.00Chps 09 00 Çızgı Fılm 09 30 Sıgara ve Saglık 10.00 Trafık 10.30 Mozaık 12.30 Ya- bancı Fılm- Ivamhoe 14.30 Belgesel Azı- muths 15.00 Muzık Hatt 16.00 Gulumse 16.30 Zenger Paşa nın Konuklan 18 30 Dızı Uçkağrtçılar 19.30 Flash Haber20.00Yanşma 5 10 1521.00 Mozaık23.00Soz Esnafm24.00 Yıldo ıle01 00Yabana Fılm:Strarda 02.30 Kapanış (0 212 256 82 82) 08 40 Konser Black Box Vıdeo Dreams' 0 9 2° Konser Marvın Gaye m Concert' 10 10 Kaptan CookunSeyır Deften 11.00 YabancıFılm ÇocuklukÇağı 13.00 Pnma Sanat Gun- luğu (Tekrar) 13 30 Bale (Tekrar) 14 20 Denızlenn Ipek Yolu 15.10Yabancı Fılm: Sıriar 17.10 Konser (Tekrar) 17.50 Buyulu Sular 18.30 Habercı 19.10 Dızı Gorun- meyen Adam 20 00 Dızı Ihtıras Kurtjanlan 21.00 Ya- bancı Film: Podyumun Buyusu 22.40 Magazın Vız yon 23.30 Yabancı Fılm: Kulup Vırgınıa Orkestrası 01.00 Bale (Tekrar) (0 272 502 98 02) (».»lcri • Ser«i ;»A«^«?^«f^«ı^lfî^«%^^*^^^ ©) HAOVO Cumhunyet 1O7.4 06.00 Hatta sonu Ezgılen 09.00 Cumartesı Ateşı (HandanSoğut) 11.30 Yonetım ve Değerler (Ferudun Kandemır) 13.30 Tangonun öykusu (Fehmı Akgun) 14.00 Bır TurkuBın Yurek (Leyla Kose) 16.00 Muzık 19.30 Makrofon (Çağatay Ozturk) 22.00 Şıır Dunyası (Turgay Fışekçı) 23.00 Engın Evın'le Bır Saat 24.00 Sırdaş (Ozden Toprak) 02.00 Gecenın Sessızhğınde Fayton Seslerı (Hulya Işbılır) Tel (0 212 513 80 06) Faks(0 9 * Ana haber bültenleri saat 13.00te ve 18.00'de yayına girecektir. • 11.30 Yönetimve Değerler. Ferudun Kandemır, Marmara Unıversıtesı Rektoru Prof Dr. Omer Faruk Batırel'le gençlerın ıstıhdamı ve meslek seçımlennde yaşanan sorunlar uzenne konuşuyor • 13.30 Tangonun Öykiisü: Unutulmaz tangoları dınlemekten zevk alanlar ıçın hazırlanan bu programda Fehmı Akgun sızlerle • 14.00 Bır Turku Bin Yürek: Leyla Kose nın sundugu programda, Yavuz Top'la muzık ve yaşam uzenne soyleşı yapılıyor. RESSAMLARINHEYKELLERI MUSTAFA ATA MEHMET GÜLERYÜZ MAHİR GÜYEH ERGİH İHAH KOMET DOĞAN PAKSOY YAVUZ TANYEÜ BURHAH UYGUR HAHEFİ YETER TEŞVIKIYE SANATI 14Mayıs 14 Haziran'98 Abdı Ipekçı Cd 48/3 Tey/ıkıye Istonbul Tel 241 04 58 247 74 75 Fax 246 67 68 JULİDE RESİM SERGİSİ 14 Mayıs - 13 Haziran'98 M2TİMN ŞAKAYIKSOKAK NO 54/1 NIŞANTAŞI / TEl 247 90 81 BELGİN ATALAY R e s ı m S e r g i s i 30 Mayıs -18 Hazıran 1998 BAHARİYE Kadıfe Sk No 1/1 Bahanye ç . y t T KADIKÖY Tel (0216)414 5506 ı>* " l'ı (Reks Sıneması Karşısı) MfiHİR GÜVEN Resim öer^isi 28 Mayıs - 14 Hazıran 1998 FlCC/i /\TVTel (0216) 358 54 39 / Fax (0216)302 13 37 ALMELBC • \5aıuıt/,aü"ûsî » GÖIPERİNSERTDEMİR Resım Sergısı 26 Mayıs 19 Hazıran 98 MKX*I«ft»t»Cd. m Apl N D 2 « tevent hevkel ATOLYEİGALERI FİKRETİSLAMOV(RKi) Resım Sergısı 30 Mayts - 20 Hazınan'98 Si^iı M Sol. No. 1 hkete Mcydam Ortoköy/İST. W: (0212! K l I I 41 \ "Çiniden Kumaşa, Ipeğin Soluğu" elişi \ sergisi 01 Hazıran Pazartesi - 05 Hazıran Cuma | ğünleri arasında ŞARK 8İG0RTA Sergi Salonu Altunizade'de sizleri bekliyor. KARSU TEKSTIL GALERİSİ Bir Düşünce Ressamı NESRİN BAL Resim Sergisi /1-19 Hazıran '98 Gazateoler Sıtesı Yazartar Sk No 26 80300 Esertepe - ISTANBUL Te" (212 2883389 I Faks 02'2 25"'2A44 Heykel Sergıs 18Mayıs 6Hozıran98 Hancıye Konogı 51< Scsgl k Apt No I Taksn "91 C212 249 92 02 ORHAN ALGOK s\ IJMIT YAŞAR ^ SANAT G\LERISI Karma Resim Sergisi 31 Mayıs -19 Haziran'98 EKREM KAHRAMAN AZNİF ÇOBAN EMEL EREM SENADİNÇEL SEVİM KOSİF TÜÜN AKAY YEŞİM ŞENKAVALA 8ağd3İ Cd RılalBeySk No 293/3 Sömpe Ttl (0 216)41135 01 Galeri ve Sergi İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 30 Mayıs - 30 Haziran 1998 SERGİSİ DİLEK DEMİRCİ CANSEN ERCAN ALEV E. MAVİTAM UMUT GERMEÇ YUSUF KATİPOÜLU ERAY ÖZCAM URSUU S. KATİPOĞLU EMEL ŞAHİNKAYA MİTHAT ŞEN CEULETTİN TANDOĞDU ERCÜMENT TARHAN SABAHATTİN TUNCER BIHRAT MAV1TAN :• ÜMIT YEGÜL - Pazar gunu harıç hergun 11 00 19 00 arası açıktır istıklal Cd Eltıamra Pasaıı No 206 K 2 D 203 Beyoğlu - Istanbııl Tel/Fax (0212)245 15 08 NER1MAN OYMAÎH R e s i m S e r g i s i 28 Mayıs - 17 Hazıran 98 Kokteyt 28 5 1998 Peışembe/Saat 18.00-21 00 Setgım o Pazar harn; her 3un 11 00 19 00 »rası geab*rsm>2 '"' ÖZLEM SANAT GALERtSİ Asmalı Mescrt Sotyalı Sok No 18 Tûnel BEYOĞLU îtl-243 24 04-245 25 34 Sezon Biterken 15 Çağdaş birarada... Ercan Akçetın Nevbahan Aksoy Muzaffer Akyoi Turgut Atalsy Ramız Aydın Culcul Yucel Donmez Yusuf Katıpoğlu Bahattın Odabaşı Sefer O z t u r k K n s t ı n Salerı Metın Talayman Aka Gunduz Temur D e m e t Yersel Selahattın Yıldınm Karma Resım Sergisi 22 Mayıs -13 Hazıran '98 AMTİK SANAT GALERİSİ Muhürtlar Cd Ozgur Apt No 59 3 Ka*Koy 'ISKI Karşısı) Tel (0216)330 13 54-33013 44 Fax (0216\348?4 33
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog