Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

30 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13KULTUR Robert Wilson-Susan Sontag projesi 'Denizden Gelen Kadın' Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde O^ürliık arayışında bir figiirKüJtür Senisi -1888. Heiırik tbsenin "Denizden Gelen Ka- dın"ı yazdıgı yıl. Qeçmişe gid.il- diğinde oyunla ilk hesaplaşma- lar başan grafiğinde yüksek nok- talara erişememiş. Sonraki yıllar- da Eleonara Duse. Yanessa Redg- rave gibi sanatçılann isimleri oyunlabirlikteanılırolmuş. Bu- günse karşımızda Ibsen'in met- ninden yola çıkarak ünlü A_me- rikali yazar Susan Sontag'ın ye- niden kaleme aldıgı biryapıt var. 'Denizden Gelen Kadın'ın yara- tıcısı, tasanmcısı ve yönetmeni ise yine çok ünlü bir isım: Ro- bert VVilson. Dominique Sanda. Philippe Leroy da bu ekibi ta- mamlayan isimler. 'Deniz bir tutkudur' VVilson. kariyerinin ilk (belki de tek) İbsen'ini sahneye koy- mak için tam üç yıl düşünmüş. Ama. Norveçli yazarla yıldızının pek banşık olmamasına karşın al- dığı karar olumlu olmuş. "lb- sentien hoşJanmryorurn. Çehov'u bin kez yeğterim. Kötü bir öğret- men ya da yönetmen gibi sürek- b her şeyi açıklamak istiyor, Bu da çok SIIOCL, ama havaletJeri se- vryorum" diyor estetik minima- lizmin mesihi sayılan yönetmen. Wilson, Susan Sontag"dan met- ni didaktik yanlannı törpüleye- rek özünü, dramatik düğümleri- ni, küçük nevrozlan. büyük gi- zemleri vurgulayarak yeniden yazmasını istemiş. 5 Haziran 1888'de, oyunla il- gili olarak şöyle bir not düşmüş Ibsen: "DenizinbiryüJeyicigücü. Deniz özlemi. Denizle benzeşen, denize bağımlı. denize inançb in- san ona geri dönmek zorundadır. Bir baJık cinsi evrimin halkala- ruıdan birini oluşturur. İnsan ak- hnın bir köşesinde >eterinceolgun- laşamamış bu halka mı yer et- mişür? En azından ba/jlannda. Deniz bir güçtiir. Bir tutkudur. O, ipnotize edendirJ" Ünlü Amerikalı tiyatro adamı Robert VVilson, son yapıfı ''Denizden Gelen Kadın" ile festivale konuk oluyor. Susan Sontag'ın, Henrik îbsen'in aynı adlı yapıündan yola çıkarak yazdığı oyunda başrolü İtaryan ovuncu Dominique Sanda üstkniyor. Susan Sontag. oyunu 17 sah- neye. kişıleri de altıya indirmiş. Yabancı Ihıç konuşmaz). Elli- da, Hanvig. Bolette. Hilde ve Arnholm. Ellida'nın kışiliginı denizkızı-konuşmalan olarak ta- nımladığı iç monologlarla belir- lerken. Bolette-Hilde ya da Bo- lette-Amholm arasındaki kjsa ve kesin diyaloglan bu iç monolog- larla aynı paralelde geliştirmiş. Denizkızı- konuşmalanndan bi- ri insan- erkekle fok-kansının efsanesini anlatır. Ibsen'de ol- mayanbirbölümdürbu. 12.sah- nedeki Hilde'nin deniz ve tutku üstüne baladı da (bir Irlanda halk şarkısı) yine Sontag'ın öyküye kattığı birbaşka farklı boyuttur. Efsaneye bir gönderme olarak algılanabilecek son sahne de yi- ne Sontag'aözgü bir noktalanış- tır: Ellida denize girmez. Artık Hanvig'in "Denizden Gelen Ka- dın"ı değildir Başka fantezile- re yönelmiştir. Şimdi düşledigi. Hanvig'in kafasını bir kaya par- çasıyla ezmektir. Ancak o za- man lekrar denize dönecek ve yüzebilecektir. Bertolucci, Bresson ve De Si- ca'nın güzel oyuncusu Domini- queSanda ile sahne filozofu Ro- bert Wilson arasındaki ilginçbu- luşma ise 1995'tegerçekleşmiş. Sanda -Denizden Gelen Kadın. kütiiphanede onunla ilk karşı- laşmamdan beri aklımdaydu an- cak bir uyariamanın gerekli ol- duğunu biliyordum. Bob'la "Or- lando'vu yapma fırsatuıı kaçır- mıştım. İbsen projem hakkında yazdım. birlikte çalışmayı öner- dim. kabul etti. O giindeh bu ya- na çeşitli workshop'larda oyun üstüne çalıştık ve bugüne geldik._ Ellida'yı yaşadım. İçimde hisset- tim. Deniz benim bir parçam, bu yüzden ben de onun gibi savaş- tım" diyor. Nordik paletini yansıtıyor Wilson. metnin özüne indikten sonra da gözlerini Phillipe Le- roy'a dikmiş. Onun doktor Wan- gel olduğunu anlamak için bir tokalaşma yeterli olmuş. Leroy'a göre Wilson tiyatrosu seyirciden oyuneulann dünyasına girmele- rini isteyen bir tiyatro. bir mey- dan okuma. Gösterinin kostümleri birbaş- ka ünlü imzanın. Giorgio Arma- ni'nin. VV'ilson, "Denizden Gelen Kadın"ın müzikleri içinse.daha önce 'Joseph Staiin'in Yaşamı ve Dönemi ve Kraliçe Viktorya'ya Mekrup'ta beraberçahştığı Mk- hael Galasso'yu çağırmış. Aynı zamanda bir ressam da olan ve karanlığın ışık dolu ola- bileceği felsefesini savunan yö- netmen Robert Wilson, oyunda Munch \e Nolde'nin nordik pa- letini yansıtacak renkleri öne çı- kanyor. Sahne Ellida'nın denize olan tutkusunu simgelemek üze- re birgemi pruvası olarak düşü- nülmüş: kum. çakıl. ahşap gibi dogal malzemeler kullanılmış: "Yelkenlerin eğik ve düz çizgile- rin karşılaşmasından oluşumunu düşündüm. Bu metinde beni et- kik'yen bu karşılaşma. bu kesiş- me; doğal zaman çi/gisi.doğaüs- tü zaman çizgisinin müdahaiest- ne uğruyor." GERZE ASLİVi: HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1995/2 Davacı Gerze ilçesf Çımık köyünden Hasan kızı !960doğumlu Haîi- ce Çavdar tarafından da- valı Alaattin Çavdar aleyhine mahkememize açılan boşanma davası- nın yapılan yargılaması sırasında venlen karar uyannca Davalı Gerze il- çesi Çımık köyü nüfusu- na kayıtlı Niyazi oglu 1959 doğumlu Alaaddin Çavdar'ın tüm aramalara rağmen adına duruşma günü ve dava diiekçesi tebliğ edilememiş oldu- ğundan ilanen tebligat yapılmasına karar venl- miştir. Bu nedenle davalı Alaaddin Çavdar'ın du- ruşma günü olan 13.7.1998 günü saat: O9.0O*da mahkememizde yapılacak duru$masında hazır bulunması veya kendıni bir vekıl ile tem- sil ettirmesi gerektiği. mazeretsiz olarak duruş- maya gelmediğı veya kcndısım bir vekil ile temsil enirmedigi takdir- de yargılamaya yoklu- gunda devam edileceği ve karar verileceği. işbu ilanın yapıldıgı tarihten (yayın tarihindan) 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basm:9936 KÜITİİR • SANAT • ERDEMLJ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞt'IVDEN DosyaNo: 1998/59 Davacı Emine Yılma- zer tarafından davalı Ca- fer Yılmazer aleyhine açı- lan iş bu şıddetli geçim- sizlik nedeniyle boşanma davasmın yapılan > argıla- ması sırasında: Davalı; Salih ve Ayşe oglu. 1955 d.lu Cafer Yılmazer'in tüm aramalara ragmen tebligata yarar açık adresi tespil edilememiş ve da- va dilekçesinin ilanen teb- liğine karar verilmiştir. Davalı. Cafer Yılmazer'in duruşma eünü olan 15.07. 1998 günü saat 09.00'da- ki duruşmaya bizzat gel- mesi veya kendisini kanu- ni bir vekille temsil ettir- mesi. aksi takdirde duruş- manın yokluğunda yapı- lıp karar verileceği HUMK'nin213 ve müte- akkip maddelen gereğin- ce dava diiekçesi yerine geçerli olmak üzere ila- nen tebliâ olunur. Bâsın: 23216 I.Ü. Hukuk Fakültesi'nden almış olduğum pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. MAHtRAKPIh'AR Marmara Üniversitesi'nden aldığım Haziran 1997 tarihli mezuniyet çıkış belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. GLLtZAYDlN 31 Mayıs 98 Pazar 03 Haziran "98 Çarşamba ^vfiuomomv^^ 2*3 89 78 (3 HATI 01 Haziran 98 Pazartesi 04 Haziran '98 Perşembe 30Mayıs '98 Camaıtesi 02 Haziran '98 Salı : O2 1 2. 251 32 4O G ORTAOYUNCULAR İSTİKLALCAD.NO. 140 TEl: 251 18 65-66 FAX: 0212.244 43 27 Ferhan Şensoy'un SEANSLAR 12.00-14.15-16.30-18.45-21.00 ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Tuncel Kurtiz-Baykal Kent-Ferhan Şensoy-Rasim Öztekin Levent Ünsal-Parkan Özturan-Ali Çatalbaj-Erkan Üçüncü Özkan Aksu-Saygın Delibaş Perşembe 21.00 / Cuma 21.00 C.tesi 18.30-21.00 / Pazar 15.30-18.30 B.lelSMş ferieri. Ortaoyuıcııter Gışe 25118 65 VAKKORAMAIAR: Tsksım. Rumelt. SuMrye ve Akmerktt ÇARŞI MAfiAZALAR I Ma sl Car«lol. Bakırtıcv Carrstour OfFttf 1 5UPERST0RE: Mayak Teşviir,'? r,'-rti; TİYATRO İNSAN . ICıtadel Hotel & Restauront KÜLTUR MERKEZI " Mntlu Bir?azarKfiffi EKUNCff 4.000.000.-TL. (KDV DAHİg 11.00-15.00 acası 12 yajına kadar %50 indirim Tel: (0212) 516 23 13 TİYATRO - ŞAN, > - GİTAR-MODERNOANS ÇOCUK TİYATROSU Çalışmaları başİamışttr. Fecep Peker Cd. iclair^e Apı Nc 21/1 Te: 0216. 330 44 94 KIZILTOPRA< Galeri T.C.M.E.B. ; „f AtölyejTr! j; ilanlarınız I \\\ r; için: ' »* t 293 89 78 (3 hat) Qzei SANDY BAL£ KURSU 1998-! 999 öğretim yıiı ücreti AylıkKDVdahil l5.0ÖÛ.OOÛ.TL'dir Fj;ılpa;a Sok. No: lâ'l Bakırkoy'İST Tel . 542 28 98 Oyunlaştıran ve Yöneten Alper Maral SON OYUN PAZAR ,15.00 , A\KAKA KIKIJk TİVVIItOSI V~Ü i dario fo-franca rame ^ - ^ , KARAnLIKTA " J 3 \IŞIKDAMLALARI Oyun 2 Bolürn 68-98 Ayşe Emel Mes(i yöneten: ZEKI GÖKER Çeviren: FUSUN DEMIREL j29 Mayıs Cumaj 30 Mc>yıs C.tesi! 31 l\teyıs Pazar j 2O.3O VINNKum.Pan.Ya. Kumpanya S Istanbul Sdrut Merkezı Oemek Soluk. Tarlab^: Irtefon: 0 212 235 54 57 LAMANIN BİNBİRYOLU TİYATRO OZGİ \ Df\f MF KaracîPTıyatrosü'nda (0212) 245 24 90 BULUTSUZLUK ÖZLEMİ KONSERYENİ ALBUM YENİ ŞARKtLAR 30MAYISCUMARTBJ SMTJDL30 HARBİYEAOICHAVA TİYATROSU DAVITİYEIEH: , VokkoromB Toksim Rumeli, Suodiye, Akmerktz ma^azaları eyojlu: Metropol Kitabevi, HamJet ' u i r L - i Besiktoş: Kabalcı Kitabevi •™™-r ı n [ııdık5]r: llelişim Kifabevi, Zihni Müzik Merkezi tokırkay: Martı Kitabevi IHgi l(iı Ttl: 021? 244 AFİFE JALE SAHNESİ - De*eboyttC»d. Ortakoy Bilqi itin Tel (0212) 52$ 2S 44 btaıbul elinizin albnda! Sinema.tiyatro,konser. bate. müzayede. opera süreli >aynbr müakmartet, (btoğraf, serp, kfep, gea konferans... Çiçekçiletrjen moto kuryeye kadar utaşmak istediğiniz her adres. her etkinlik Hartta'da.. Esec Orianna FALLACI Oyuıtlaştıran-Ymeten: YeştmEYÛpoĞLU" Işık: . '. . Hşsan KARAÇAYJ» "KUSKULANMAk .DOĞMAMIŞ " «ÇOCUĞA [3 Haziran Çarşamba, 'YANA'Mgilçia Tel: 02144183» 49 «ER KARACA1IYATROSU - Istiklal CadyBeyoğlu k Tel : (021 2) 245 24 9O HARBİYE AÇIK HAVA TİYATROSU 6 Haziran 1998, Cumartesi Saat: 21.00 Konuk Sanatçılar: Tom&Jerry Bilet satıs yerleri: Vakkorama Taksim 0.212.2511571 Vakkorama Suadiye 0 216 3609090 DtRErenkö» 0.216 4675413 DtREtiler 0.212.2632914 DlRNİjantaşı 0.212.2242415 Kora-Raksotek Ortakiy o 212 2607918 Iletişim-Raktotak Bahariye 0.216.3384523 Konser günü Harbiys Açık Hava Tiyatrosu giselcrı Verfer numaralıdır. H— T.I0 212 216 0SS5 )• FııO 212 216 05 «0 İlanlarınız için 293 89 78 3hat Cüzel Sanatlara Haariık RESÎM T.C.M.E.B. Sertifikah İÇMİMARİ GRAFİK TEKSTİL STiLiSTLiK Kurs Kayrtlanmu BaşJajnrştr T.C.M.E.B. ÖZEL 346 97 75-343 65 30 K A 3 I K Ö Y 533 58 54-543 82 92 BAKIRKÖY 259 54 12-259 51 12 B E Ş İ K T A Ş 231 93 05-231 9812 A N K A R A 446 29 58-44529 99 İ Z M i R 230 64 57-23-0 2156 ESKİŞEHİR 'Anlat Şehrazat' turneye çıkıyor • Kültür Servisi - Dogu edebiyatının ünlü klasiği. Binbir Gece Masallan'ndan. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye'nin uyarladığı 'Anlat Şehrazat' müzikali. haziran ayında Anadolu turnesine çıkıyor. Müziklerini Serdar Yalçın'ın. liriklerıni Atijla Birkiye'nin yazdığı ve Mehmet Birkiye tarafından sahneye konulan müzikal. 4 Haziran"da Adana Açıkhava Tiyatrosu'nda. 5 Hazıran'da Mersin Opera Binası'nda. 8-9 Haziran tarihlennde de Izrnir Açıkhava Tiyatrosu"nda sahnelenecek Temmuz ayında Bursa. Antalya, Denizü. Trabzon. Samsun gibi illerde de seyirci karşısına çıkacak olan müzikalde Meltem Cumbul. Kadriye Kenter. Suat Ankan. Tunca Aydoğan. Ke\ork Ta\it\an rol alıyor. ŞiiP Oku'nun yeni sayısı • Kültür Servisi - tki ayhk şiir yaprağı Şiir Oku'nun 14. sayısı çıktı. Mustafa Köz'ün yayına hazırladıâı derginin bu sayısında Kadir Aydemir'in imge üzenne biryazısı. Furuğ'un kardeşi Feri'ye yazdığı mektuplardan derlemeler \e Salih Bolat'ın Mustafa Köz'e şiir üzenne yazdığı mektubu yer alıyor. Bu sayıda şiirleriyle Şükrii Erbaş. Altay Öktem. Adil Izci, GökçenurÇ. Emel Irtem. Ceni Uzungüneş. Kubilay Köseoğlu. Bülent Karslıoğlu okuyucularla buluşuyor. Dergideki Mayako\ski çevirileri Nice Damar'a. Yesenin çe\ ırisi ise Tuba Oğuz'a ait. Haluk Levent Açıkltava'da • Kültür Ser\isi - Haluk Levent. 3 Haziran Çarşamba akşamı saat 21.00'deHarbiye Açıkhava Tiyatrosu nda müzikseverlerle buluşacak. Uzun bir aynlıktan sonra yeniden sevenlenyle buluşacak olan Haluk Levent. konserde sevilen parçalannı seslendirecek. Konser biletleri Vakkorama mağazalannda. Beyoğlu Metropol. Hamlet Kitabe\i"ndc. Beşiktaş Kabalcı Kitabevi'nde. Kadıköy Iletişim Kitabevi. Zihni Müzik ve Bakırköy Martı Kitabevi'nde satışa sunuldu. Genç Etkinlik' başvuruları uzatıldı • Kültür Servisi - Kültür Bakanlıgf nın katkılanyla gerçekleştirilecek "Genç Etkinlik 4" proje başvuru dosyalannın teslim tarihi 10 Haziran 1998 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve TÜ'YAP .işbirliği ile üçj*l(4cJÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Gîhç fetkinlik' bu vıl 26 Haziran-5 < Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Şartnamede yeralan başvuru ücreti bu yıl etkinliğe katılacak olan gençlerden talep edilmeyecek Antik AŞ'nin 198. müzayedesi • Kültür Senisi - Antik AŞ'nin 198. müzayedesi bugün saat 16.00'da gerçekleşecek. Müzayedede Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanan eserler \e Tunng Otomobil Kurumu'na ait tablolar satışa sunuluyor. Müzayedeye çıkacak yapıtlar arasında Hanedan Koleksiyonu içinde yer alan. Ohannes Kürkçüyan imzalı Sultan II. Abdülhamitve Şultan Abdülaziz portrelen: 19. yy. Fransız resminin ve oryantalist ekolün en seçkin isimlerindcn Felix Ziem ve diğer sanatçılara ait yapıtlar. Osmanlı hanedanlanna ait altın paralar. Avustralya. Fransız ve İngiliz altınlan ile mücevherlen yer alıyor. Mücevherler arasında üç milvar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak Osmanlı sarayı için özel yapını etmas taşlı özel bir gerdanlık da var. Müzayedede aynca Şefik Bursalı. Ibrahim Şafi. Şeref Akdik. Sabiha Bozcalı. Afife Ece\it. Mehmet Ali Laga. Adil Doğança); ilhami Demirci imzalı tabiolarda yer alıyor. BUGUN • ENKA EĞİTİM FORIMI kapsamında saat 10.00'da Robert Grudinin katılacağı 'Yaşama Zamanı ve Sanatı: Eğitimde Yarabcılık ve Venilik' konulu birsö_\leşi gerçekleşecek. • AKSANAT'ta saat 14.00'te laser-disc'ten MichaelJackson'un \loon«alker başlıklı konseri. saat 19.00'da da Alacaklılar adlı oyun izlenebiiir. • BLLUTSLZLL K ÖZLEMİ ni'n konsen saat 20.30'da Harbiye Açıkha\a Tiyatrosu'nda izlenebiiir. 10. ULUSLARARASI ISTANBUL TİYATRO FESTİVALJ BUGUN • AK.M Büyük Salon'da saat 20.30'da Orleans Ulusal Tiyatro Merkezi'nin yönetmenliğini Stephan Braunschweig'in yaptığı Bertolt Brecht'in 'Kentlerin Ormanında' adlı oyunu izlenebiiir. • ML'HStN ERTLĞRL L SAHNESİ nde saat 20.30'da Robert VVilson'ın Susan Sontag'ın metninden yorumladığı 'Denizden Gelen Kadın* adlı oyun yer alıyor. YARITS • MUHSİN ERTDĞRUL SAHNESİ'nde saat 20.30'da Robert VVilson'ın Susan Sontag'ın metninden yorumladığı "Denizden Gelen Kadın' adlı oyun yer alıyor. • AZİZ NESİN SAHNESİ nde saat 20.30'da 80060 5. SokakTivatrosu'nun gösterisi izlenebiiir. MAHtR GÜVEN RESİM SERGİSİ 28 MAYIS-14 HAZİRAN "SANAL ZİYARET" Zincirli Köşk Sokak. Özgen Apt. A. Blok. 6/2 Erenköv - Kadıköv
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog