Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

30 MAY1S 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 Emlakbank haberleri ile ilgili açıklama Emlak Bankası'ndan yapılan açıklamada TBMM KİT Komısyonu'nda göruşülen Emlak Bankası'nın 1994- 95-96 yılı hesaplan ıle ılgılı olarak basında yer alan takıptekı alacaklar haberlen ıle ılgılı olarak "Konu edilen firmalann bir lasmı bankamızuı normal ticari kredi müşterisi olması yanında, diğer kısmının da bankamızda hertvangi bir riski kalmaınıştır. Bir kısım firma riskleri ise Tasfîye Oiunacak Alacaklar Hesaplan'nda izJenmektedir" denıldı Gazetemızın 28 5 1998 tanhlı sayısında Emlakbank "ın "alacak takibine" geçtığı kışı \e kurumlar arasında Korkmaz Yiğit, 88 4 mılyarlıra ıle 1996 yılı ıübanyla "taldpteki alacakblar" arasında yer almıştır Yuksek Denetleme Kurulu raporunda, Fındıklı Şubesı'nın 354 sabıt sayıh muştensı Korkmaz Yıgıt'ın 30 9 1997 tanhı ıtıbanyla, kullandınlmış kredılerde devre faızlennı vadesınde odemedığı belırtılerek, Emlak Bankası'na devre faızlen vadesınde tahsıl edılemeyen firmalann durumunun yakınen ızlenmesı ve ongorulen sûre ıçınde tahsılatın sağlanamaması halınde Karşılıklar Kararnamesı uyannca ışlem yapılması temennı olunmuştur Yıne 28 Mayıs 1998 tanhlı "Emlakbank yüzsiızieri açığa çıkü" başlıklı haberle ilgılı olarak Ce>tur Ceytan Turizm tşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ adına Yoneüm Kurulu Başkanı Mahmut Ceylan'ın yaptigı açıklamada, şırketın "Ne Turkiye Emlak Bankası'na ne de bir baska bankaya takibe tntikal etmiş bir borcu oMuğıT belırtıldı Aynı haberle ılgılı olarak Emlak Bankası Atakoy Şubesı adına Şube Müduru Reşit Özer tarafından Özd Uğıır Dershanesi \Şye gondenlen yazıda, "1995 senesinden bugüne kadarki sûre içerisinde firmanızm herhangi bir hesabının şubenüzce yasal veya idari iziemeye alınmadığı, hesabın vadesinde kapandığu faiz ve komisvonlannın da zamanında tahsil ediküğT bıldınlmıştır TtM Başkanı siyasi soğukluğun ticari yaşama yansıtılmaması uyansında bulundu Oğuz: Bahk sorunu abartddıHAZAL ATEŞ ÇAJOR Tûrkıye Ihracatçılar Meclı- sı (TlM) Başkanı Okan Oğuz. Avrupa BırlığT nın balık ürün- lenne uyguladığı ambargonun abartıldığını belırterek, sıyası soğukluğun tıcarete yansıma- sının tehlıkelı sonuçlar doğu- racağını soyledı Oğuz. "Sağ- lıksız uretim varsa benim va- tandaşıma niye vediriliyor*" dedı Turkı>e'nın ozellıkle Gum- ruk Bırlığı karanndan sonra balıkçılık sektorunde onemlı yatınmlargerçeldeştırerek, ıh- racatı yukselttığı şu gunlerde AB"ce su urunlenne uygula- nan ambargonun boyutlan bu- yûyor AB'nın ambargo kara- nnı bazı kesımler Turkıye'nın dondurulmuş sığır etıne kont- rol belgesı venlmemesıyle ıt- halatının engellenmesıne kar- şı uygulanan bir mısılleme olarak nıtelendınrken, TlM Başkanı Okan Oğuz da sorun- lann sıyası koordınasyonun olmayışından kaynaklandığı- nı dıle getırdı Konuya ılışkın olarak gö- ruştuğumuz Okan Oğuz, Tur- kıye'de gumruk bırlığı başla- dıktan sonrakı donemde sıya- sı ıstıkrann gerçekleşmedığı- Türkiye'nin AB ülkelerine su ürünleri ihracatı AB Ulketen Mıktar(Kg) Tutar(S) Canlı Taze Dondurulmuş Fıleto Kurutulmuş Kabuklu Yumuşakçalar TOPLAM Balık Konservelen Yurruşakça Konserv TOPLAM • 21 276 80 4 414 695 70 1 118116 75 1 266 351 80 195 049 80 994 940 27 4 666 272 20 12.676.703.32 13 826 229 64 2 964 34156 16.790.57150 167 48161 20 342 697 20 2 019 514 27 5 433 017 72 1213 087 28 672698881 12 53612177 48.438.90&66 4386628372 12 82183138 56.688.115.10 ne ve burada alınan kararlar ve ekonomık ılışkılenn de AB le- hıne surduğune dıkkat çektı Oğuz, sıyasılenn balık ko- nusunu abarttığını kaydede- rek, "Bugun 30 milyon dolar- lık olayı hoplatıyorlar. Su ürünleri sakıncalıysa, stan- dartlann altında>sa yurttaşı- nuzuı da >ememesi lanm. Eğer öne sürulduğu «ibi hijyen so- nınu \arsa standartlar neler, onu bilmek gerekivor" goru- şunu dıle getırdı Turkıye'nın ıhracatının ya- nsının AB ıle gerçekleştığını anımsatan Oğuz, tamamı y ak- laşık 48 mılyon dolar olan de- nız urunlennın 30 milyon do- larlık bolumunun bu ambar- godan etkıleneceğını soyledı Son gunlerde yaşanan am- bargo tartışmalannın, bakan- ların bırbınnı suçlaması, dıya- log ve koordınasyon eksıklı- ğınden kaynaklandığıni anla- tan Oğuz, konuya ılışkın ola- rak şu goruşlen dıle getırdı "Tu rkive'de hayvancıhk bu- gun can eekişıvor. İçerden et üreticilerinin baskısı sunı>or. AB salçava kota uyguluvor. ABD'nin konfeksi>on urunle- rine getirdiği kota u\ gulama- sında kı>ametler kopmuştu. A- ma buna da adapte otduk." Dış tıcaretten sorumlu ayn bir bakanlığın kurulması ge- rektığını soyleyen Oğuz, bu onenlennı Başbakan'a ılete- ceklennı kaydettı Turkıye'nınyılın2 yansın- da ıhracatta 29 mıly ar dolar tu- tanndakı hedefını yakalama- sının zorgoründuğunu vurgu- layan Oğuz. bavul tıcaretınde ve tunzm gelırlerınde duşuş olduğuna dıkkat çektı Ihracat alanında zaman kaybetmeden tedbıralınmasının gerektığme ışaret eden Oğuz, bavul tıcare- tınde yuzde 34 oranında gen- lemeolduğunu kaydettı 1997 yılında 21 mılyar 372 milyon dolar ıthalat. 12 mılyar 115 milyon dolar ıhracat gerçek- les,tinldığını belırten Oğuz 1996 yıhna oranla -9 257 mıl- yar dolar dış ticaret açığı oluş- tuğunu soyledı Kriz sürflyor Yonetım kurulu uyesı bu- lunduğu Exımbank'ta cıddı sı- kıntılar bulunduğunu belırten Oğuz. Asva knzının Türkı- ye ye yansımalannın da sur- duğünu anlattı Oğuz. lhraca- at Komısyonu'nun 15 Hazı- ran'datoplanacağını sozlenne ekledı • • •• I Hyundai Assan'ın kuçuk modeli AtosAtos, 3495 mm'lık kuçuk boyutuna rağmen konfor. nuvenlık unsurlan ve özellıkle yakıt ekonomısı rte geçen gunlerde tuketıcının beğenısıne sunuldu Atos'un çok noktadan enjeksıyonlu, katalıtık konvertorlu çevre dostu olan 1 0 It'lık motoru 55 HP guç uretıyor Maksımum hızı 145 km/h olan Atos, 100 km'de ortalama 6 5 It yakıt tuketıyor 1615 mm'lık azamı yukseklığı ve katlanabılen arka koltuklan çayesınde çok fonksıyonel bir ıç mekân yaratılan Atos'lar suruş keyfı ve kolay park edılebılmelen ıle on plana çıkıyorlar GLS modelınde hıdrolık dıreksıyon, merkezı kılıt, elektnklı on camlar, radyo teyp, 4 hoparior, ıçenden açılan benzın ve bagaj kapağı, renklı camlar, arka koltuk baş dayanaklan, koltuk arkası ceplerı, bardak gozlen standart olarak bulunuyor ABS, surucu hava yastığı, klıma, otomatık vrtes opsiyonel olarak sunulan io temmuzda piyasada Tofaş'ın "178 Dunya Otomobılı" sloganıyla uretıme başladığı Fıat Palıo, 8 Hazıran da gorucuye çıkıyor Brezılya, PolonyaveArjantın'deuretılen Palıo, temmuz ayı başında Turkıye'de satışa sunulacak llk aşamada Palıo'nun hatchback modelıyle tanışacak olan tuketı- cıler, sonbaharda da Sedan ve VVeekend modellerını tanıma ımkânı bulacaklar Yıllık uretımı 100 bın olarak planlanan Palıo'ların, daha sonra dunya pazarına da sunulması beklenıyor Atos'lann fiyatlan 2 mılyar 592 milyon TL ıle 3 mılyar 509 milyon TL arasında değışmektedır Skoda Felicia yeni yüzüyle Türkiye'de Tumuyle değıştırılen on yuzunun yanı sıra dığer bolumlerde ve donanımlarda da onemlı gelıştırmelerın yapıldığı yenı Felıcıa'iar hatchback ve statıon wagon olarak uretılıyor Yenı Felıcıa'lar daha fazla fonksıyon ve çok yonluluğun yanı sıra daha fazla renk seçeneklen sunuyor 1994 yılının Eylul ayından ben uretılen Felıcıa, soz konusu tanhten bu yana 70 ayrı ulkede yıllık yuzde 60'lık bir buyume oranıyla, toplam 600 bın adet satıldı 1997 yılında ıse 260 bın Felıcıa uretıldı Anahtar teslım fıyatı 2 mılyar 565 milyon TL'den başlayan Felıcıa'lar 1 3 It, 1 6 It, 1 9 It dızel olmak uzere uç motor versıyonunda satışa sunuluyor Bilim adamları 'Yasak sürpriz olmadı'İZMİR (Cumhuriyet Ege Bfirosu) - Su urunlen ıhracına getınlen vasağın surp- nz olmadığını belırten bılım adamlan, "<V\Tupa ulkelert eksikliklerimiz konu- sunda yıllardır uvanda bulunuyorlardı" dedıler Turkıye"de su urunlerını •'toksik maddder" bakımından analız edecek bir laboratu%ann bulunmadığına dıkkat çe- ken bılım adamları de\letın onlem al- madageç kaldığını soyledıler DEU Denız Bılımlen ve Teknolojısı Enstıtûsu Oğretım uyesı Doç Dr Huse- yin Avni Benfi. sorunun. Turkıye'de ko- nuyla ılgılı bir referans laboratuvannın bulunmamasmdan kaynaklandığını soy- ledı Doç Dr Benlı "Dışanva ihraçedi- len ünınlerden tahlil belgesi istiyorlar. Su uninleriyle ilgılı sektorun şırketlen, mal ihruç ederken universitelerdcn bu tip bel- geler alıyorlar. ancak tanı teşekkiıllu bir referans laboratman olmadığı için ana- lizler ustun konı > apılıyor. Buradangiden mallar. gittiğı ulkedeanalizedildiğinde so- nuçlar farklı çıkrvor. Bu nedenle \\rupa Topluluğu'ndan birkaç yıldır zaten u)-a- n yapılıyordu" dedı Ege Lnıversıtesı Su Urunlen Fakulte- sı Dekanı Prof Dr İsmetOzel. AB Vete- nner IComıtesı nın 2-6 Şubat 1998 tanh- lerınde Turkıyedc sağlık kontrol numa- rası venlen »u urunlerı ışleme tesıslerı ve balık hallennde yaptığı ıncelemeler so- nucunda bir rapor hazırladığını ve rapo- runda. "Turkiye'de uretikn su ürunlerin- de nıikrop vc sağlığa a\ kın maddeler bu- lunduğunu ve denetımın yetersiz olduğu- nu"bıldırdığını soyledı Ozel yasaklama kararının bu rapor üzenne alındığını be- lırttı îhracat düşebilir \nkara Cumhuriyet Burosu nun ha- benne gore. Turkıye'nm canlı hayvan ve et ıthalatını yasaklamasına karşı AB'nın kotaları kullandırmama kararı salça, fın- dık ve karpuzda44 mılvon dolar »uurun- lennde de 31 5 mılvon dolarlık ıhracat kaybı yaratacak. Dı^ Ticaret Vlusteşarh- ğı (DTM). AB nın fındık. karpuz ve sal- ça ıle ılgılı kontenjanlan kuUandırmama karar taslağında, u Turki>«'nin et ve can- lı hayvan ithalatındaki yasaklany umuşat- ması durumunda karann gozden geçiri- leceği" vonunde çekınce bulunduğunu bıldırdı Ankara Vetenner Hekımler Der- neğı Başkanı Çetin Eşcan. Tanm Bakan- lığfnın tutumu nedenıvle denetımlenn yetersızkaldığını belırterek, vasağın tek- nık anlamda doğru olduğunu kaydettı D U Y U R U Bahçeşehir Özel Süper Anaokulu 1998 -1999 Öğretim Yılı Ücretlerl: Eğitim Ücreti :100.000.000.-TL. Yemek : 20.000.000.-TL. Toplam :120.000.000.-TL. Fiyatlarımıza KDV dahildir. ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKtMLtĞİ'NDEN DosyaNo I997'l67 Duruşmagûnu 13 07 1998 Mahkememızde davacı Çayıralan Mal Müdûrluğu tarafından davahlar Çayıralan ılçesı Konuklar kasabasından Avşe Selvı. <\h- met Halıme, Fatma. Omer Abdı, OsmanÇelıkbaşalevhmeÇavı- ralan ılçesı Konuklar kasabası hudutlan dahılmde bulunan 2397 nolu parselın ıptalı ıle Hazıne adma tescılı da\aMmn vapılan açık vargılaması sırasında venlen ara karan gereğınce Mahkememız dosyasmda davalı olarak bulunan Çayıralan ılçesı Konuklar kasa- basmdan Avşe Çelıkbaş, Halıme, Fatma Abdı ve Osman Çelıkbaş adlanna çıkartılan teblıgatlann bıla teblığ ıade edıldığı anla^ıldı- fından, zabıtaca vapılan araştırmalarda da adre»len bellı olmadı- ğından ılanen teblıgat vapılmasma karar venlmış olup adı geçen davalılann mahkememızm yukanda esas numarası yazılı bulunan dosyasında dunışmanın atılı bulunduğu 13 07 1998 gunu mahke- memız duruşma salonunda butün delıllen ıle bırlıkte hazır olmala- n, hazır olmadıklan veva kendılennı bir vekılle temsıl ettırmedık- len takdırde yargılamaya yokluklannda devam olunarak karar ve- nleceğı 7201 savılı Teblıgat Kanunu'nun 28 29 ve muteakıp mad- delen gereğınce teblıgat yenne kaım olmak üzere ılan olunur 204 1998 Basın 18633 KIRŞEHİR SULH HUKUK HÂKİMLtĞİ'NDEN EsasNo 1998/122 Davacı Sultan Akdoğan ve arkadaşlan vekılı Av Bıl- gehan Altaş tarafından davalılar Alız oğlu Alı ve Hatıce aleyhıne açtığı Kırşehır Aşıkpaşa Mahallesı Çerkezler Sokak'takaın 1227 ada 1 nolu 458 m2'lık parsel ıçın or- taklığın gıdenlmesı davasının vapılan duruşması sırasın- da venlen ara karan gereğınce taşınmaz mahklennden Alız oğlu Alı ıle Hatıce'nın adreslen meçhul olduğun- dan kendılenne ılanen teblıgat yapılması gerekmıştır Bu ıtıbarla yukanda ısımlen geçen tapu malıklen ve davalılar Hatıce ıle Alız oğlu Alı'nm duruşmanın bıra- kıldığı 11 6 1998 günu saat 09 OO'da mahkememızde bızzat hazır bulunmalan veya kendılennı bir vekılle tem- sıl ettırmelen, aksı takdırde duruşmanın yokluklannda yapılarak taşınmazın satışına karar venlecegı hususlan dava dılekçesı yenne kaım olmak ozere HUMK'nın 509 maddesı gereğınce ılan olunur 4 5 1998 Basın 20907 Cnzel Sanatlara Hazirlık RESİMT.C.M.E.B. Sertifikah İÇMİMARİ GRAFİK TEKSTİL STiLiSTLiKKBTS Kaftianımz Başlamıştr TCM.E.B ÖZBL 3469775 3486530 KADIKOY 5835834 5438292 BAKIRKOY 2595412 2595112 BEŞIKTAŞ 23198 05 2319812 A N K A R A 44629 98 4462999I Z M I R 230 84 57 2302156 ESKIŞEHIR NİĞDE ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ•NDE^ 1W1O5E 1997 298 K Davacısı Rasım Bal da- VÎÜISI Nurav Bal (Ozen) aleyhıne açmış oldugu ^ıd- detlı geçımsızlık nedenıvle boşanma davasının vapılan açık vargılamasi sonunda \enlen karar gereğınce Nığde Merkez Elmalı ka- sabası cılt 052 02 sayfa 88. kutuk 64 te nufiisa ka- yıtlı Kadır ve Hamıde'den olma 1971 dlu Rasım Bal ıle Alı \e Nuğrandan olma 1974 doğumlu Nurav Bal ın boşanmalanna karar \enldı- ğınden Davalı tûmaramala- ra rağmen adresınde buluna- mamışolup bo^anma karan kendısıne teblığ edılemedı- ğınden davalı Nurav Bal a teblığ venne kaım olmak uzere ılan olunur Basın 13148 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKAlNLlĞrNDAN Fakultemız Taijinabılır KulturVarlıklannı koruma \e Ona- nm Bolumü Ta^ınabılır kültûr Varlıklannı Koruma \e Ona- nm Anabılım Dalı na 1998-1999 oğretım vılında ön kavıtla lısans ogrencısı alınacaktır Başvurularda ÖSS puanının 120 \e daha vukansı olması koijulu aranmaktadır Sınav uç asamalı olarak aerçeklestırıleı-ektir 1 Bıtım sınavı (2^ 06 1998 saat 11 00 de) 2 El becenst ve çızım sınavı (23 06 1998 saat 14 00 te) 3 Sozlusınavı (2* 06 1998 saat 10 00da)yapılacaktır Adaylardan îbtenen belgeler 1 OSSsonuçbelgeMkopvası, 2 Nufuscuzdanıonavlıorneğı, 3 Ikı adet totoğraf 4 Lıse \e dengı okul dıploması ömeğı. 5 Ortaogretım ba^an puanı (100 puan uzennden transknpt) 6 TaşmabılırKulturVarhklannı Koruma v e Onarım Bolu- mu Bılgı Formu (ogrencı ı^lerınden ıstenecektır) Başvurular 8-19 Hazıran 19V8 tanhlerı arasında vapılarak saat 17 (X) ve kadar surecektır Basın 23936 İSTANBUL LNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKULTESİ DEKANLlCl'NDAN 1998 99 oğretım yılında Edebıyat Fakultesı Tıyatro Bolu- muDramatunı veTıvatroElestırmenlığı Anabılım Dalı naon kavıtla hsans oğrencısı alınacaktır Ba^\urularda OSS sozel \eva eşıt ağırlıklı puanın 120 ve yukansı olması koşulu aran- maktadır Sınav üç aşamalı olarak gerçekleştırtlecektır 11 Hazıran 1998 gunu saat 11 00de vabancı dıl sınavı Ingılızce Alman- ca Fransızcavadattalvancaolacaktır 12 Hazıran 1998 günu saat 11 00de bılım sınavı \e 15 Hazıran 1998 gunu saat 11 OO'de sözlu sınav gerçekleştınlecektır Başvuru ıç\n adavlardan OSS sonuç belgest fotokopısı, nufus cuzdanı onavlı örnegı ve ıkı fotoğraf ıstenmektedır Başvurular 10 Hazıran 199S gunu saat P 00 ve kadar 10 Edebıyat Fakultesı oerencı ıslerıne vapılacaktır Basın 2W3 s i SrVTÜHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ Sayı 1997 157 Esas 1997 4)3 Karar Davacılar Alev Amasyalı Arzum Aytul ve Seval Ay- lın vekıllen Av M Sadn \ıldırım tarafından davalılar Fazlı Erdoğan. Metın Erdogan, \ ural Erdoğan ve Hafı- ze Bayadız aleyhıne mahkememıze açılan ortaklığın gı- denlmesı davasının venlen karar gereğınce Davalılar- dan Vural Erdoğan'a gerekçelı karann teblığ edılemedı- ğınden Davanınkabulüıle 1 Sıvnhısar ılçesı Kaymaz beldesı koyıçı mevkunde kaın 4066 parsel 106 pafta 4037 kutukte kayıtlı 1620 m2 yuzölçümunde ev \e bah- çe cmsı taşınmazın İİK hukümlenne gore açık arttırma usulu ıle satılarak ortakhğın gıdenlmesıne karar venl- mış olmakla. Bu karann yayın tarıhınden ıtıbaren 15 gün sonra muhatap Vural Erdoğan'a teblığ edılmış sayı- lacağı 15 gunluk sure içerisinde temyız edılmedığı tak- dırde karann kesınleşeceğı 7201 savılı Teblıgat Kanu- nu'nun 28 ve muteakıp maddelen gereğınce ılanen teb- lığ olunur 15 05 1998 Basm 23331 MERSİN 3. ASLİYE HLKUK MAHKEMESİ EsasNo 1995 467 Davacı Hazıne avukatlığı tarafından davalı Ayşe Kara- bey ve aleyhıne açılan zılvetlık serhının ıptalı davasının sonunda Davalılardan Ethem Yalçm ve Ercan Yalçın hakkındakı mahkeme kararı ve temvız dılekçelennın da- valılann adresı tespıt edılemedığmden ılanen teblığıne karar venlmış olmakla Davalılar Ethem "Halçın ve Ercan Yalçın'ın kararyonunden ışbu ılanın yayımlandığı tanh- ten ıtıbaren 7 gun sonra teblığ edılmıs, savılarak bu tanh- ten sonra 15 gunluk temyız suresı başlav acağından sure- sı ıçınde temyız etmedıklen takdırde temv ız etmemış sa- yılacaklan. temvız dılekçesı yonunden ışbu ılanın ya- yımlandığı tarıhten ıtıbaren 7 gün sonra teblığ edılmış savılarak bu tanhten sonra 10 gunluk cevap suresı başla- vacağından suresı ıçınde cevap vermedıklen takdırde ce- vap vermemış sayılacaklan hususu karar ve temyız dı- lekçesının teblığ yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 26066 ısuNiuı 10.ULUSIARARASI « » M . İŞTMNBUL . . wm TIYATRO FESTIVAU 19 Mayıs - a Haziran 1998 FRANSA'YLA BULUŞMA İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER İşler Sarpa Sarıyor Hındıstan'a mısılleme Pakıstan nukleer bomba denedı Banş ve ınsanlık adına oluşturduğu tehdı- dın boyutlannı bir yana bırakalım Nufuslannın bu- yuk çoğunluğu ınsanca yaşamanın çok çok gerı- sınde yoksul, açlık sınıriarının da altında olan bu ı- ^ kı ulkeye de ne oluyor"? Sılahlanma yanşı yetmedp ; Nukleer sılahlanma yanşına gınyor, bunun ıçın aktf ' almaz boyutlarda harcama yapıyorlar Işın en acık- _| lı boyutu da bu ulkelenn aç ınsanları sokaklara çı- kıp, kendı paylanna duşen ekmeğın çok daha faz- la kuçulmesı anlamına gelen nukleer deneme ya- pılmasını kutluyorlar insanhk, 21 yuzyıla gırerken onemlı olçude aşı- lacağı umulan bir hastalığın batağında, gerçek bir cınnet halını yaşıyor Uzmanlar Hındıstan ve Pakıs- tan'da ırkçılığın geçmışte gorulmemış boyutlarda alevlendığını bırbırlerıne karşı nukleer denemeler yanşına gırılmesı kararlannı alan sıyası ıktıdarların prım topladıklannı anlatıyoriar Çok kulturlu dın ve ırk geçmışı olan Hındıstan ve Pakıstan da ayırım- cılık ve duşmanlıklar alabıldığıne hortlamış, ınsan- ları kendılenne. geçmışlerıne, çıkarlarına yabancı- laştırıyor Akıl durmuş ofke duşmanlıkegemenol- muş Kendı geleceklerı, yaşamları, çıkarları ıçın nukleer sılah denemelerıne karşı ayaklanması ge- • reken halklar, sıyasetçının oyuncağı, nukleer sılah- lanma ıstıyor Yoksul, bir o kadar eğıtımsız kıtleler, gelecekle- n, yaşam haklan ıleoynanan mılyonlarsadece Hın- dıstan ve Pakıstan da mft Dunyanın her yennde Dunyanın her yennde çoğunluğun çıkarlarının sa- vunma aracı ıdeolojıler unutturulup, gundeme alt kımlıklere, ırklara. dmlere ve başka her şeye daya- lı her tur ayınmcılık dayattırılmış bulunuyor Insan- lann hak ve çıkarları ıçın orgutlenıp savaşım vere- bılmelen ortamı bozuluyor Sıyası partılerde sen- dıkalarda, sıvıl toplum orgutlennde, demokratık du- zen ıçınde hak arama, ıdeolojısını bulma, yolunu çızme zoıiaştıkça kafalar karıştıkça ılkel gudule- re dayalı kullanma, aldatmaca kolaylaşıyor Kureselleşen sadece sermaye gucune dayalı ıt- tıfakların, paranın, çokuluslu değıl bırkaç uluslu te- kellenn, paranın çıkarları insanlığın çoğunluğu ıçın yuzyıllaria aynı topraklan paylaşmış olanlar ıçın banş ıçınde ınsanca yaşama olanakları gıderek kı- sıtlanıyor, yaşam daha bir dar çembere, cendere- ye gınyor Insanlar kendılenne sunulan seçeneksız, alt kımlıklere dayalı kısır çatışmalardan onlerını go- remezken. paranın, guç ıttıfaklannın çıkarları adına yenı yenı çatışma konuları uretılıp duruyor Şımdı şoyle bir serınkanlı, duygusal tepkılere de kapılmadan Fransız parlamentosunun, nerede ıse durup dururken aldığı karann anlamını yorumla- maya çalışalım Turkıye'de yaşayan Ermenılerçok az kalmış olsalarda seslenışlen anlamlı, "tanhe bı- rakılması gereken bir konunun gundeme getırıl- mesının, banşa, kendılenne de zarar vereceğını" anlatmaya çalışıyorlar ama, kulak asan yok Luk- semburg kararian, Almanya'nın sonra Italya nın çı- kışlan Bu Turkıye saplantısı, Yunanıstan'ın tek başına, tahnkçı oyunlan ıle açıklanacak gıbı değıl Belkı bıraz komplocu yorum olacak ama, Ek- mekçı'nın anılması toplantısında, adını anımsaya- mayacağım, Ekmekçı dostlarından bın yapmıştı "ABD'nın Nafta sayesınde de guçler dengesınde alıp gıtmesınden AB telaşlı Asya kaplanlannın def- tennın durulmesı ışlerı daha da zorlaştınyor Hele de AB ve başını çeken Almanya nın gelışmış eko- nomılenne karşm, bir gramlık petrol enerjı kay- naklarını denetleyemez konumda olduklan goze- tılırse Dunyanın yenı dengelerınde Turkıye'nın açı- lan şansı, sadece Bakû-Ceyhan boru hattı bıleye- terıncerahatsızedıcı Turkıye'nınyen, toprağı, nu- fusu, ekonomıkpotansıyelı, olumlu veolumsuzbu- yukluklen, AB ulkelennı fazlası ıle urkutuyor Turkı- ye'nın başının sureklı belada olması ıstenıyor " Dunya polrtıkalan, dunya dengelerı, duzenı sade- ce bırkaç uluslu tekellerın paranın çıkarlarına otur- tulunca ışte ortaya çıkan tablo bu Dunyanın butun ulkelerınde yaşayan ınsanların çoğunluğunun çı- karları ıle çatışıyor Yoksul ve hatta en zengın, bu- tun ulkelerde emeğı ıle geçınenler, çoğunluk dur- madan yoksullaşıyor Butun ulkelerde sıyasal par- tıler, sendıkal orgutlenmeler, sıvıl toplum orgutlerı, halkın çoğunluğundan yana bir duzen ıçın yetenn- ce kafa patlatıp duşunce, ıdeolojı uretemez bir çık- maza, batağa suruklenmış bulunuyor Her yerde alt kımlıklere ırklara dınlere dayalı bir kısır aynmcılık tartişması hesaplaşmasıdır gıdıyor İnsanlığın, emegın çıkarian ıse bu kısır dongunun kınlmasını, ırklara, dınlere dayalı her tur ayınmcılı- ğa kısır hesaplaşmaya karşı "dur denılebılmesı- nı gerektınyor Kureselleşmenın paranın çıkarian ıçın değıl ınsanlar ıçın geçerlı olduğu sıyasal orgut- lenmeler, ıdeolojının yaşama geçırılmesı dunya halklarının, emeğın acıl, guçlu çıkar ıttrfakları gun- demımızın yaşamsal maddesını oluşturuyor RANSA'YLA ÎENDEZ-VOUS ULUŞMA ıVEC LA FRANCE Kentlerin Ormanında Bertolt Brecht, Centre Dramatique National d'Orleans Yöneten: Stephane Braunschvveig Atatürk Kültur Merkezi Buyuk Salon 29,30.05.1998/20.30 Elektronık ustyazı sıstemıyle Turkçe çevırı yapılacaktır FESTIV AL SPONSORU Henkel KURUMSAL SPONSORLAR KOCBANK v _» Bu ılan Cumhurıyet Gazetesı nın k^tkısıyla yaytnianrmşttr Cunnhunyet RENAILT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog