Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

(0212)514 0196 ya Telefon Ederek Kendinize Miiziğin Ustalan Dizisinden 600.000 TLIık Bir CD Armağan Edin. • CumhuriYct ^ kitap kulübü Turkocağı Cad. No: 3&41 34334)Ca9aoğtu/1stanbul Tel:(0212)514 01 96 Faks (0212)514 01 95 Cumhuriyet75. YIL SAYI: 26533 / 150000 TL (KDViçınde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (J945-Î99fj 30 MAYIS 1998 CUMARTESİ Ermeni soykınm tasansı kabul edildi; Ankara girişimleri yoğunlaştıracak Fransaîie gerghıBkMeclis'ten geçti, sıra senatoda Başkentten karşı atak • Fransa ile Türkiye arasında diplomatik gerginliğe yol açan Ermeni soykınm tasansı dün Fransız Parlamentosu'nda kabul edildi. 1915-1917 yıllan arasında yaklaşık 1.5 milyon Ermeniye soykınm yapıldığı iddialannın Fransa tarafından resmen tanınmasını öngören tasannın yasalaşması için senatonun onaylaması gerekiyor. Ermeni yasa tasansının miman sosyalist parlamenter Rene Rouquet, sözde Ermeni soykınmının tanınmasının, Türk hükümeti ve Türk halkının yaranna olacağını öne sürdü. • Türkiye, Fransız Parlamentosu'nda kabul edilen Ermeni soykınmı yasa tasansının senatoda reddedilmesini sağlamak için girişimlerini arttıracak. Bu amaçla DSP Milletvekili Mümtaz Soysal başkanlığında bir heyet Fransa'ya gidecek. Senatonun yasayı onaylaması durumunda Türkiye'nin, Fransa"ya karşı siyasi tepki vermesi ve savunma sanayii alanlannda yaptınm uygulaması bekleniyor. Dışişleri Bakanı lsmail Cem, karann teröristleri yüreklendirici bir niteliği olduğunu söyledi. • 9. Susurluk'un kilit ismi Mahmut Yıldınm'ın Ankara, Antalya ve Viranşehir bağlantılan Her taşııı ahmdaYeşü• Akın Birdal'a suikast sonrası bir kez daha gündeme gelen "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldınm'ın kullandığı yeni bağlantılar ve tetikçilerin isimleri ortaya çıktı. Telekom kayıtlanna göre "Yeşil" kod adlı Yıldınm'm. 1995-1996 yıllan arasında Ankara'dan 323 48 39 ve Antalya'dan 349 24 22 numaralı telefonlardan Viranşehir Belediyesi ve Seham Keleşabdioğlu ile görüştüğü ve söz konusu dönemde bu numaralardan arandığı saptandı. • Yıldınm'ın görüştüğü Viranşehir Belediye Başkanı l.Halil Keleşabdioğlu'nun, yolsuzluktan gıyabi ruruklu olarak arandığı bildirildi. Keleşabdioğlu'nun, Suriye'den getirttiği Ali Çetin'i yasadışı işlerde kullandığı öne sürüldü. Çetin'in öldürüldüğü iddia edilirken. kocasını arayan Müzeyyen Çetin'in de üç gün önce, konuşmasının engellenmesi için sınırdışı edildiği öğrenildi. Hanefi Avcı 'îstenirse Yeşil yakalanır' • Hanefi Avcı. Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "'Yeşirin istendiği takdirde kısa sürede yakalanacağını belirterek "Türkiye'de Yeşil bir tane yok, birden çok Yeşil var. Bu Yeşil sadecebilineni" dedi. • BirdaFa düzenlenen silahlı saldınyı gerçekleştiren tetikçiler K. D. ve Bahri Eken ile olayın planlayıcısı Cengiz Ersever, Ahmet Fulin, Hasan Hasanoğlu tutuklandı. Erkan Ulaş, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. • 17. Sayfada MESUT YILMAZ: ERSEVER İLE YEŞİL BAĞLANTILI • 7. Sayfada ÖZCAN GÜNEŞ ŞANLIURFA- Susurluk çetesinin kilit isimlerinden "Yeşil" kod adlı Mahmut YıldınnTın telefon görüş- mesi yaptığı Viranşehir Be- lediyesi "nin ANAP'lı Baş- kanı İ. Halil Keleşabdioğ- lu'nun gıyabi ruruklu ola- rak arandığı. görüşmelerde adı geçen Seham Keleşab- dioğlu'nun ise başkanın eşı olduğu \e Ankara"da otur- duğubelirlendı. Keleşabdı- oğlu'nun. Sunye'den getirt- tiği Ali Çetin'i yasadışı ış- lerde kullandığı öne sürül- dü. Çetin'in öldürüldüğü ıddıa edilirken, kocasını arayan Miizeyjen Çetin'in de üç gün önce sınırdışı edildiği öğrenildi. Doğu \e Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faali- yet gösteren ve adı karanlık ışlere karışan Mahmut Yıl- dınm'ın Telekom tarafın- dan tespıt edilen görüşme- lerinde ilgınç boyutlar orta- ya çıktı. Kayıtlara göre "Ye- şil" kod adlı Yıldınm'ın. MArkasıSa. I7,Sü.3'te SAKIK İÇİN İDAM ÎSTENDİ • 7. Sayfada v a n s a tf*rkLi Hindistan'ın2haftaönceyaptığınükleerdenemeleremisillemeolaraköncekigün y c u ı ş a ı c p ı v ı g d e n e m e gerçekleştiren Pakistan'a tepkUer sürerken. Enformasyon Bakanı Muşahid Hüseyin yeni denemeler yapabileceklerini ima etti. Çin BM Güvenlik Konseyi'nin Pakistan'ı kınama karannı engelledi. Atom bombası felakerini yaşamış tek ulus olan Japonya. Pakistan'a yaptinm uygulanması çağnsında bulundu. Pakistan'ın denemelerine çe\reciler de büviik tepki gösterdiler. Yunanistan'ın başkenti Ârinada Pakistan elçiliği önünde bir gösteri düzenleyen Greenpeace üyeleri, nükleer silahlanmayı protesto ettiler. (Fotoğraf: REUTERS) • 8. Sayfada Turizme termik darbe• Bakanlar Kurulu karanyla tek ünite olarak çalışan Gökova Termik Santralı'nda, turizm sezonunda 3 ünite birden üretim için hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Santrala gerekli kömürü karşılamak üzere Hüssamlar Kömür Ocaklan için TKl tarafından gizli ihale açıldığı belirlendi. Gizli ihaleye büyük tepki gösteren Ören Belediye Başkanı Kazım Turan, karan cinayet olarak niteledi. Çevre Bakanlığı'nın bu cinayeti durdurmasını ısteyen Turan, "Aykut göreve geldiğınden beri laf üretiyor. Eğer Gökova konusunda gerçekten samimi ise ya gereğini yapar ya da o koltuğu terk eder" dedi. • 3. Sayfada DEMİREL SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ ş anlaşdcbm' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel'in "hükümetin misyonu- nu tamamladığr şeklinde yorumlanan sözlerinin yanlış anlaşıldığıru açıklaması hükümeti rahatlat- tı. Demirel'in "hükümeti zaafa uğratacak bir ta- vır içinde olmayacağT yönündekı açıklaması ik- tidar cephesınde merrmunluk yaratırken, DYP'li Saffet Ankan Bedük, iktidar partilerini "Demi- rel'in sözierini işlerine gekliği gibi yorumlayarak çarpıtmakla" suçladı. Demirel, sözlerinin "hü- kümetin ömrünün btttiğj" şeklinde yorumlanma- sı üzerine düzeltme niteliğinde bir açıklama ya- pınca,tartışmayenı bırboyutkazandı. Demirel'in "hükümete karşı insaflı davranılması gerektiğjni, Meclis'in bugünkü yapısından daha fazla bir şey beklenilmesinin doğru olmayacağuıT % urgulamak istediğinı açıklaması iktıdan rahatlatırken. muha- lefet aynı yorumu yapmaya devam etti. TÜRK-İŞ, DtSK VE TİSK^TEN AÇIKLAMA 'Tarihi firsat kaçtı9 • Türk-İş, DİSK ve Türkiye Işveren Sendikalan Konfederasyonu genel başkanlan, hükümetin, kamuoyu ve "Beşli Sivil Inisiyatif "in desteğini iyi kullanmayarak "tarihi bir firsat" kacırdığını belirttiler. Üzerinde uzlaşma sağlanan konular yerine, sivil toplum örgütleri ve Meclis çoğunluğunca benimsenmeyen yasa tasanlanmn gündeme getirildiğini ifade eden başkanlar, "Hükümet desteğimizi iyi kullansaydı Türkiye'nin en radikal sorunlannı bile çözebilirdi. Ancak konuşmaktan başka bir şey yapamadılar" görüşünü savundular. • 5. Sayfada K Fiyatlar yüzde 13 arttı TEKEL ürünlerine yine zam igara ve alkollü içkilerin bazılanna ortalama yüzde 13 oranında zam yapıldı. Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol Işletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre. döviz kurlannın yükselmesi ve girdi fiyatlanndaki artışlar dikkate alınarak yerli ve yabancı ürünlerde ortalama yüzde 13 oranmda yeni fiyat ayarlaması yapıldığı bildirildi. İSTANBUL(AA)-Sigara ve alkollü iç- kilerin bazılanna ortalama yüzde 13 ora- nında zam yapıldı. Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol lşlet- meleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, döviz kurlannın yükselmesi ve girdi fiyatlanndaki artış- İar dikkate alınarak yerli ve yabancı ürün- lerde ortalama yüzde 13 oranında yeni fî- yat ayarlaması yapıldığı bildirildi. 17,Sü.6'da Bir saldırgan yakalandı Kâğıthane'de 1 polis şehit uştepe'deki DSP Şişli îlçe Merkezi'nde görevli bir polis memuru, kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı ^âldınsı sonucu şehit oldu. Saldırganlardan biri gözaltına ahnırken 3 kişi kaçmayı başardı. İstanbul Haber Servisi - Kuştepe'deki bir işhanımn 6. katında bulunan DSP Şişli ll- çe Merkezi'nde görevli polis memuru Cu- nuüi Akkurt (39), silahlı 4 kişinin saldın- sına uğradı. Silahını dahi çekemeyen Ak- kurt şehit olurken saldırganlardan biri sağ olarak tabancasıyla birlikte yakalandı. K.a- çan 3 kişi için çevrede operasyonlar düzen- leyen polis, şüpheli görülen çok sayıda ki- şiyi gözaltına aldı. Kuştepe Izzetbey Mahallesi Yeni Yol üzerindeki DSP Kâğıthane Ilçe Merkezi'ne dün saat 15.00 sıralannda gelen silahlı 4 ki- şi, DSP'yi korumakla görevli Akkurt'a ateş etti. Saldın sonucu Akkurt şehit olur- ken yaya olarak kacmaya çalışan saldır- ganlardan biri tabancasıyla birlikte gözal- tına ahndı. Gözaltına alınan silahlı kişinin yaklaşık 2 yıl önce DHKP-C adma korsan gösteri yaparken yakalandığı önesürüldü. istanbul Emniyet Müdürü Hasan Ozdemir. saldmdan sonra olay yerine giderek ince- lemelerde bulundu. Akkurt'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. TİM Başkanı Oğuz 'Balık sorunu çok abartıldı' ürkiye Ihracatçılar Meclisi Başkanı Okan Oğuz, siyasilerin balık sorununu abarttığını söyleyerek "Bugün 30 milyon dolarlık olayı hoplatıyorlar. Su ürünleri sakincalıysa, standartlann altındaysa yurttaşımızm da yememesi lazım. Eğer öne sürüldüğü gibi hijyen sorunu varsa standartlar neler, onu bilmek gerekiyor" dedi. • 11. Sayfada BORSA Dün 3728 Öncekı 3751 DOLAR Dün 257.OOO Öncekı 256.6OO MARK Dün 144.2OO Önceki 144.4OO ALTIN ODün 2.437.OOO Öncekı 2.437. OOO GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK Türkiye'ye düşen göktaşlan GUTVDEM Son Tartışmanın İçi Dışı Cumhurbaşkanı Demirel'in Türk Parlamenterler Birliği üyeleriyle konuşurken, Yılmaz hükümetinin bit- tiğini söylemesi ve hemen her yıl seçim veya referan- dum yapılmasını önermesi üzerine kurulu dünkü ya- zımızı "Tepkileribekleyelim" diye noktalamıştık. Tepkiler geldi. Hem siyasal partilerden, hem de Çankaya Köş- MArkasıSo. 17, Sü. l'de BİLİM TEKNİK Ülkemizde göktaşlarının açtığı krater var mı? ıtırmalar, çeşitli bölgelerde göktaşı krater dinozordan? MUSTAFA BALBAY Ermeni 'Soykırımı'... Sevr... Kars... Lozan... Fransa Parlamentosu sözde Ermeni soykırımına ilış- kin yasa tasarısını kabul etti. Yasanın yürürlüğe gırme- si için senatodan da geçmesi gerekiyor. Türkiye'nin eğilimi Fransa'ya "bir şans daha" verip, yasanın senatoya gelmesini beklemekten yana. Yasa mArkasıSa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog