Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

3 MAYIS 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cumartesi Anneleri I İstanbul Haber Servisi - Cumartesı Anneleri'nın 155. buluşmasında bir araya gelen insan hakları savunuculan. 31 Mart gününden bu yana kendılerinden haber alınamayan Neslihan Uslu. Metın Andaç. Hasan Aydoğan ve Mehmet Mandal'ın akıbetini sordu. Aydoğan'jn annesi Melek Aydoğan. "Oğlumu sağ olarak ıstıyorum. Onu bana geri verin" dıye agladı. Cumartesi Anneleri adına yapılan açıklamada. Şemdm Sakık'ın şaıbeli itiraflanna karşı kayıp yakınlannın kendilenni savunmak gibi bir kaygısı olmadığı belirtildi. TESUD'un Sakık isteği • İstanbul Haber Servisi - Türkıye Emekli Subav lar Derne'ği (TESUD), Dıyarbakır DGM'de yargılanmasına başlanılan PKK'nin ikıncı adamı Şemdin Sakık'ın ıtirafçı dummuna getırilip cezasının hafifletılmesine karşı olduklannı belirtti. TESUD'dan yapılan açıklamada. "Başka bir iilkede bir terönst örgütün çok önemli lıderi bu kadar başanlı bir operasyonla ele geçirilmiş olsaydı, bunu yapanlar omuzlara almır ve bu olay o milletın gurur kaynağı olurdu. Ama görüyoruz kı. Türkiye'de hemen bölücü \e inıcai çevTeler bir araya gelıyor; gazetelerde bu kişinm ele geçirilişi ortak bir dille küçük görülmeye çalışılıyor" denildi. Dil öğrenme rehberi • İsunbul Haber Servisi - Atlas Yurtdışı Eğıtım Rehberi adıy la bugünden itibaren piyasaya sunulacak dergı, yurtdışındaki okullarda öğrenim görmek isteyenlere aynntılı bilgıler veriyor. Dergı yılda bir kez yayımİanacak. Dergide îngiltere. ABD. A\ ustralya ve Kanada'da bulunan yaklaşık 160 lisan okuluna ılışkın her türlübilgi yerahyor. Halkla ilişkilerm • İstanbul Haber Servisi - istanbul Bılgı Cnıversitesı (İBÜ), gençleri halkla ilişkiler mesleğı konusunda bilgilendırmek amacıyla "Türkıye'de Halkla tlişkılerin Konumu ve Geleceğı" adlı bırtoplantı düzenledi. İBÜ Kuştepe Yerleşkesi 'nde vapılan toplantıda İBÜ Halkla llıskiler Program Koordınatörü Betiîl Mardin ve İBL (letışım Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aydın Uğur bırer konuşma yaptı. Kasparov-Topalov mücadeiesi • SOFVA(AA)-Dünya santranç şampiyonluğunu elinde bulunduran Garry Kasparov ıle Bulgarlann ünlü santranç ustası Veselin Topalov arasındaki karşılaşma dün Sofya'da başladı. Zamana karşı 4 oyun üzerinden ikı gün sürecek karşılaşmada Kasparov, rakibıne karşı 2-0 öne geçti. • İstanbul Haber Servisi - Yaya haklannın savunulması için bir araya gelen Kadıköylü bir grup gönüllü, 3 Mayıs'ın "dünya yayalar günü" olması için sivil ginşim başlatıyor. Bugün saat 14.00"te Moda'daki Bahçe ve Bahçe Kültür Evi'nde düzenlenecek toplantıda "Yaya HaJdan Bildirgesi" açıklanacak. Trafik kazası • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Okmeydanı Piyalepaşa Bulvan'ndan Kasımpaşa yönüne giden Metin Sepek yönetımmdeki 34 CVB V pl'akalı otomobil, karşıdan gelen ıkı araca çarptı. KazadaTaşkın Çağlayan \e Metin Sepek yasamını yitirdi. ÜFO merkezi • İstanbul Haber Servisi - Evrende, dünyanm dışında başka gezegenlerde de canlı varlıklann oldugunu iJeri süren bir grup tarafından kunılan Sinus L'FO Uzay Bılimleri Araştırma Merkezi açıldı. Merkezin kurucu başkanlığı görevini yürüten Haktan Akdoğan, önümüzdeki dönemde "'Türkiye 1. Uluslararası UFO Konferansrnı gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral'den CHP İstanbul il örgütüne tarihi ziyaret 'HaHda siyaset bütünleştııefi 9 İstanbul Haber Servisi- CHP İstanbul İl Örgütü'nü ziyaret eden Türk-lş Genel Baş- kanı Bayram Meral. 1 Mayıs'ta. etkınlik- lenn yapıldığı alanın dışındaki olaylardan üzüntü duydugunu belirterek bazı televiz- yonlann 1 Mayıs Işçı Bayrarru olarak söz konusu görüntülen defalarca göstermesi- ni eleştirdi. Meral, erken seçimin, siyasi partileryasası. seçım yasası, ırticayı önle- meyle ilgili yasalann çıkanlması ve sendi- kal örgütlenmenin önündeki yasal engelle- rin kaldınlmasından sonra yaprlması gerek- tiğinı söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Etem Cankurtaran da. CHP'nin sendikal hareketi yalnız bırakma hakkına sahip ol- madığını belirterek "Bunun saklanacak, gizienecek > aru kalmamıştır. Partinin \e üj- kenin yönetimiyle ilgili konularda birinci ölçiide davamşma içinde olacağınuz kesim çanşanlardır" dedı Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral. CHP İstanbul İl Kongresı'nde il başkanı se- çilen Etem Cankurtaran 'a tebnkziyaretın- • 1 Mayıs'ta, etkinliklerin yapıldığı alanın dışındaki olaylardan üzüntü duyduğunu belirten Meral, bazı televizyonlann 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak söz konusu görüntülen defalarca göstermesini eleştirdi. de bulundu. Ziyarette Türk-lş ve CHP İs- tanbul il yöneticilerinın yanı sıra. CHP İs- tanbul Milletvekilı CevdetSeJvi de bulun- du. Cankurtaran'ın İstanbul il başkanı se- çilmesinin CHP"nin emeğe dayalı bir par- ti olduğunun göstergesi olduğunu belirten Meral. kendisine hertürlü desteği verecek- lerini söyledi. Meral. seçımlerde parti liderlerinin de- gil, halkın iradesinin Meclis'e yansıması için gerekli yasal diizenlemelenn yapılmasını ıstedi. Yağma ve talana dönüşen özelleştir- meyle ilgili CHP'den büyük destek istedi- ğıni belirten Meral. halkla siyasetin bütün- ieşmesınin sorunlan çözeceğini söyledi. Etem Cankurtaran da. tarıhınde ilk kez Türk-lş Başkan ve yöneticilerinın İstanbul CHP il örgütünün. kongresinden sonra zi- yaretederek başan dileklerini iletrüderini sö>- ledi. Cankurtaran, özellikle siyasetin ülke- yi yönetmekte güçlük çektiğı, başka güçler- le paylaştığı bir dönemde. Türkıye'de sivıl demokrasiyi savunan 5 büyük kuruluştan DİSK ve Türk-lş yönehminın ziyaretlerıni bu güçlüğün aşılması için bir destek olarak gördüğünü ifade erti. 1 Mayıs'ı sendikala- nn kutlaması gerektiğıni belirten Cankur- taran. bazı medya kuruluşlannm 1 Mayıs ala- nındaki şenlik yenne. 3-4 kilometre dışın- da yaşanan şiddet olaylarını Türkiye kamu- oyuna göstermesini eleştirdi. Sendikaların. sosyal demokratların ve sosyalistlerin şıd- dete karşı oldugunu herkesın bildiğini vur- gulavan Cankurtaran. "Methanındemokra- sive katkısı bovle sağlanamaz" dedi. Türkiye'nın dünyada örgütlenme konu- sunda baskı uygulayan ülkelenn önünde geldiğini anlatan Cankurtaran. CHP'nin böyle bir dönemde sendikalan yalnız bırak- maya hakkı olmadığını söyledi. CHP'nın 23-24 Mayıs'ta yapılacak kurultayında mes- lek örgütlerinin, sendıkalann ve sivil top- lum örgütlerinin görüşlenni yansıtacağını belirten Cankurtaran şunlan söyledi: "Özelliklesosyaldemokrathareketbir bi- çimiylc emek ve özgüıiük hareketidir. Gö- revimiz, onlaruı sendikal ö'rgiitieri meslek kumluşjan.demokratik kitlc örgütieri. ka- dın \e gençlik hareketi ile sosyal demokrat partiyi buluşturmak. sosyal demokrat ide- ok)jiy i onlarla voğurmak \e Türkiye'de de- mokrasinin bugünkii duruma bir daha düş- memesi için çaba harcamaknr." Cankurtaran, partısinin ön seçim yap- ması halinde milletvekili adayı olacağını, aksı halde adaylığını koymayacağını bil- dırdi. Havza'da konaklayan 68'liler, Atatürk'ün karargâh olarak kullandığı evi ziyaret ettiler 6 Onlar kaybettiler ama yenilmediler' • "Bağımsızlık için Samsun-Ankara Yürüyüşü"nün gerekçelerini anlatan 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Haşmet Atahan, tarihin 68'lileri haklı çıkardığını bildirdi. Atahan tarihin sosyal pratigi içinde ve insanlık vicdanmda asıl yenilenin siyasi iktidar oldugunu söyledi. CEİMİL CİĞERf.M HAVZA / MERZİFON - "Ba- gnnsızükveDemokrasi"ıçın 1 Ma- yıs günü Samsun'dan Ankara'ya hareket eden 68'liler Birliği Vakfı üyeierinin yürüyüşü devam ediyor. V'akıf Başkanı Haşmet Atahan. "68'lilergiristikleri devrimci müca- delede kaybettiler, ama yenilmedi- ler" dedi' Önceki gece Havza'da konakla- yan 68'lıler, dün de Mustafa Kemal Atatürk'ün karargâh olarak kul- landığı evi ziyaret ettiler. Burada bir konuşma yapan 68'liler Birliği Vak- fı Başkanı Haşmet Atahan. **Ba- Havza'dan karanfîllerie uğurlanan yürüyüşcüler Merzifon'a iki Idlometre kala büyük bir kitJe tarafından karşılandı. ğımsızlık İçin Samsun-Ankara Yürüyü- şiPnün gerekçelerini anlatırken tarihin 68'lileri haklı çıkardığını bildirdi. Tarihin sosyal pratiği içinde ve insanlık vicdanın- da, asıl yenilenin siyasi iktidar oldugunu vurgulayan Atahan. şunlan söyledi: " 1972 yılında, hukuka ve ahlaka. adale- te. vicdana aykın bir şekilde, Deniz Gez- mış ve arkadaşlan, egemen güçlerin bu po- lirjkalan u> gulayabilme uğmna idam edil- diler. Deniz'ierin başladığı >üriiyüşü sür- dürüyoruz. Tam bağımsız ve gerçekten de- mokratik Türkive için Samsun'dan Anka- ra'ya yürüyomz. 68'liler giristikleri dev- rimci mücadelede kay bettiler,ama >enilme- diler." Gençler. konuşmalardan sonra yenıden yola çıkan 68'lıleri çıçeklerle uğurladılar. Havza'dan Merzifon "a geçen yürüyüşçü- leri. ilçeye ıki kilometre kala büyük bir kitle karşıladı. Merzifon Belediye Başka- nı Hüseyin Ünsal 68"lılere "Hoşgeldiniz" 1 diyerek çıçekler verdı. Buradan hep birlikte Pıri Baba Parkı'na yürüyen 68'liler yol boyunca. "Deniz'ler ölmez'*, "Kahrolsun .4merika", "Faşizme hajir" diye sloganlar attılar. Merzıfonlu- lar da aynı sloganları atarak 68'lilerin yü- rüyüşüne büyük ilgi gösterdiler. Vakıf üye- leri daha sonra Merzifon Belediyesı ve De- mokrasi Platformu'nca Piri Baba Parkfnda düzenlenen "68'den Günümüze Türk So- lu" konulu panele katıldılar. Eğitim-Sen Şube BaşkanıKemal Alaçam'ın yönettiğı panelde, Vakıf Başkanı Atahan. CHP İs- tanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Keten- ci. Merzifon Belediye Başkanı Hüseyin Ünsal ve Samsun-Ankara yürüyüşünün düzenlemekomitesi başkanı RuhiKoç ko- nuştu. Ketenci. konuşmasında, imzayaaçtıkla- nveTBMM'yesunacaklan DenizGezmiş \e arkadaşlarının idamlannın kaldınlma- sıyla ılgıli yasa önerisine. 68 kuşağını oluş- turan tüm milletvekillerinın destek verece- ğinı söyledi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının. "ana- >asa>ı değisfiren, ana\ asal hak veözgürlük- leri halk için lüks bularak haklaru özgür- lüklcri kısıtlayan egemen güçlerin" isteği ıle ıdam edildıkiennı vurgulayan Atahan da sözlerini şöyle sürdürdü: "Meşruiyetini kavbeden parlamentoda, gericilik ve bağımlilıkla ö/üriü. öç alma duygulanytagözü donnıüş parlamenterle- rin "'3'e 3. 3'e 3" diye intikam havkınş- lan arasında, parlamentoda idam karan onaylandı. Şimdi Ankara'ya yürüyoruz. Siyasi iktidan uvaracağız. Yürüyüşü, An- kara'ya kadar temsili nitelikte \ e sembolik olarak sürdiirecek, Vnkara'da ise idamla- nn gerçekleştiği 6 Mavis günü bağımsı/bk- tan \e demokrasiden >ana olan halkımız- la birlikte Deniz'ierin mezarma kadar yü- rûyeceğû." Geceyi Merzifon'da geçiren 68'liler, bu sabah Çorum'a hareket edecekler \ e geceyi Çorum'da geçirecekler. Çek anlaşmazlığı Çiftçi'nin sorgusu sürüyor ANKARA (Cumburiyet Bürosu) - Çek anlaşmazlığı nedeniyle gözaltı- na alınan eski MHP genel başkan adayı. sa\ cı Doğan Öz'ün katili İbra- him Çiftçi'nin sorgusu Ankara Em- niyetı'nde sürüyor. tbrahim Çiftçi. adını 24 Mart 1978"de gerçekleştirdiği Doğan Öz cinayetiyle du>urdu. Çiftçi, Öz'ün katil zanlısı olarak yakalandı. Emni- yet ve savcılık sorgusunda suçunu iti- raf erti. Görgü tanıklan da Çiftçi'yi teşhis etti. Sıkıyönetim mahkemesi, Çiftçi'yi idama mahkûm ettı. Karar, Askeri Yargıtay tarafından bozuldu. Yargılama sürerken sıkıyönetim mah- kemesi heyetıne bir dilekçe veren Çiftçi'nin avukatı, müvekkili hakkın- da Milli Savunma Bakanhğı 'nda bu- lunduğunu öne sürdüğü bir belgenin getirtilmesinı istedı. Gelen gizli bel- genin ardından mahkeme heyeti Çift- çi hakkında oyçokluğuyla beraat ka- rarı verdı. Çiftçi. 7 Türkiye tşçi Partıli (TİP) gencın katledildiği Bahçelie\lerola- yıyla ilgili olarak da yargılandı. an- cak kanıt yetersizliği nedeniyle bera- at etti. Müteahhıt Benzer Olgun'a 20 mil- yar liralık çek ımzalattırdığı savıyla gözaltına alınan ve sorgusu süren Çiftçi, Olgun'un kendisine borcunu ödemedığinı. bunun yerine çek ver- diğini ileri sürdü. Çiftçi 'nin bürosun- da > apılan aramada 2 tabanca, 3 beyz- bol sopası, bir balta. iki av bıçağı, 23 av fişeği ve 230 fişek bulundu. Oto- mobilınde ıse bir diplomatik plaka ve Malatya'ya ait bir plaka ele geçı- rildi Çiftçi'nin yann savcılığa çıka- nlması beklenivor. İstanbul Tabip Odası genel kurulu başladı İstanbul HaberServisi - Istan- bul Tabip Odası 'nın genel ku- rulu başladı. Genel kuruldayö- netim için üç grup mücadele ediyor. Demokratik Katılım Grubu adına konuşan Doç. Hul- ki Forta, gruplarının herkese açık oldugunu belırtirken Sağ- lıklı Toplum ve lyi Hekimlik İçin Güçbırliği başkan adayı Prof.Dr.OrhanAnogul hekım- lerin odadan uzak olduklannı söyledi. ldealist HekimlerPlat- formu'ndan Sedat Sivaslıoğlu sosyal sorunlann da çözülme- si gerektığinı kayderti. İstanbul Tabip Odası genel kurulu dün Şişli Etfal Hastane- si'nde başladı. Seçimler, bugün Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi'nde yapılacak. Buyıloda seçimleri ıçın çeşitli semtler- den otobüs seferlerinin yanı sı- ra rehberli geziler düzenlenı- yor Sağlıklı Toplum ve Iyı He- kimlik tçın Güçbirlıği Grubu başkan adayı Prof. Dr. Arıoğul. hekimlik değerlerinın korun- masında ve geliştırilmesınde meslek örgütlerinin çok büy ük önemi oldugunu vurguladı. Demokratik Katılım Gru- bu'ndan Doç. Dr. Forta. grup- lannın herkese açık oldugunu vurguladı. ldealist Hekımler Platformu'nun vönetım kurulu Seyfi Gözaydın, Yalçın Gü^el- han. Sadık Ştncan. YusufOzkı- nş.Orhan Gedikli.SedatShas- boğlu ve Sinan Taşbaş'tan olu- şuyor. Dişhekimleri Odası'nda iki grup yanşacak İstanbul Haber Servisi - İs- tanbul Dişhekimlen Odası se- çımlennde ıki grup yanşıyor. Birlik Grubu'nun başkan adayı Prof. Dr. TanerYücel görüşü ne olursa olsun tüm dışhekımleri- nın birlik içinde yeralmasını ıs- tedıklerıni söyledi. Sağgöruşlü Demokrat Grup başkan adayı Prof. Dr. Turan Bişkin ıse mes- lek! sorunları ön plana çıkara- caklannı belirtti. İstanbul Dişhekimleri Oda- sı'nın seçimh olağan genel ku- rulu dün Mecıdiyeköy Kültür Merkezfnde başladı. Odanın seçimleri bugün yine aynı yer- de yapılacak. 1986'danbuyana yönerimde olan Birlik Grubu başkan aday ı Taner Yücel, çağ- daş, JaiL demokratik birgrup ol- duklannı belirterek tüm dişhe- kimlerinın camıa> ı temsıl etme- sinı istedıklerinı vurguladı. Bir- lik Grubu'nun yönetim kurulu lıstesı şu isimlerden oluşuyor Taner Yücel, Hüseyin Meşeci, Muzafler DemircL Hasan Gür- ses. Mehmet Akbulut Bülent Öztûrk. Korkud Demirel. Neşe İnceoğlu ve Emre İmamoğlu. MHP kökenlı Demokrat Grup başkanı Turan Bişkin de, siyasi da\ ranışları odadan uzak tuta- caklannı ifade etti. Demokrat Grup'un yönetim kurulu ıse şu isimlerden oluşu- yor: Turan Bişkin, Tayfun Bilgin, Ruhi Balcı, Ekrem Köse, Sevim Ağaoğlu, Metin Gürsan, Nanuk Kerimoğlu \e Özcan Laçin. Çocukhaftası renkligeçti 23 Nisan L'lusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyk- hafta boyunca çocuklar için iicretsiz sağlık taramasından eğiencelere kadar çok savıda etkinlik gerçekleştirildi. İnsan Sağlığı ve Eğitim \kkfi (İNSEV1 "Herkes fçin Sağlık ve Eğitim Projesi" çerçevesinde 23 Nisan'da çocuklan sağlık kontrolünden geçirdL ıNSEV. vakfın Ümranive'deki sağlık merke/inde çocuklan iicretsiz muayene etti. Lüleburgaziı 6-11 vaş grubu çocuklar da bugün Kadıköv sahilindeki kayalarda resim yapacak 2. Balkan Şenliği de SilivTİ'de coşkuv la yapıldı. Johnson/Johnson biinyesinde bulunan Ylstakon Inc. şirketi ise 1997 yıh değerlendirmelerinin vapıldıği toplantıda sokak çocuklan için 4 milyar lira bağış topladı. TESEV'in Türkiye raporu 'Kadının durumu İran, Tunus ve Cezayir'den kötü' • BM Kalkınma Programı için hazırlanan "1997 Türkiye însani Gelişme Raporu"nda Türkiye'deki ekonomik büyümenin, vatandaşlann daha iyi bir yaşam standartı yakalayabilmeleri için kullanılmadığı belirtildi. İstanbul Haber Senisi -BM Kalkınma Programı için Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) tarafından ha- zırlanan "1997 Türkiye İnsani Gelişme Rapo- nı"nda Türkiye'deki eko- nomik büyümenin vatan- daşlann daha iyi bir yaşam standardı yakalayabilme- leri için kullanılmadığı belirtildi. Türkiye'de nü- fusun yüzde 13'ünün 40 vıldan fazla ömürbeklen- tisi olmadığı ifade edilen raporda. Türkiye'nin, ka- dınlann siyasi, ekonomik ve mesleki olanaklan açı- sından Cezayir. Tunus ve tran'ın gerisinde bulun- duğu belirlendı. Türki- ye'de gelirdağılımı 1987- 1994 arasında "daha da bozulurken", dev letin eği- tim ve sağlık alanındakı harcamalan da 1992-1995 arasında düşüş gösterdi. TESEV tarafından dün Pera Palas Oteli'nde dü- zenlenen toplantıda BM Türkiye Daimi Koordına- törü ve UNDP Türkiye Daimi Temsilcisı Paul Van Hansvijck de Jonge ile TESEV Genel Direktörii Mehmet Kabasakal 1997 Türkiye İnsani Gelişme Raporu'nu kamuoyuna açıkladı. Paul Van Hans- vijck. Türkiye'nin insani kalkınma endeksindeki sı- ralamasının geçen yıllara göre daha üst sıralarda yer almasına karşın önemli göstergeler açısından ge- lişme kaydedilmediğinin görüldüğünü söyledi. Ra- pora göre. Türkiye'de yük- sek düzeyde insani geliş- me gösteren iller en çok Marmara ve Ege bölge- lennde yer alırken insani gelişmenin en düşük dü- zeyde gerçekleştıği ille- rin Ağn, Muş ve Şımak oj- dugu belirlendi. Birleş- miş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ül- kedeki insanların ömür beklentisi, okur kayıtları, okur-yazarlıkoranlan. te- mel ihtiyaçlara ulaşım ve yaşam standartlan ölçü- lerine göre sıraladığı "İn- sani kalkınma endek- sfnde. Türkiye 175 ülke arasında 74'üncü sırada yer alıyor. Türkiye'de nüfusun yüzde 13 "ünün 40 yıldan fazla ömür beklentisi ol- madığı belirtılen raporda. Almanya, tspanya, Italya gibi ülkelerde aynı gös- tergenin yüzde 3. Iran'da ise yüzde 11.7 olduğu sap- tandı. Türkiye"de temiziç- me suyuna ulaşamayan kişi sayısının genel nüftı- sa oranı yüzde 20 iken. aynı oranın Tunus ve Ür- dün gibi ülkelerde sadece yüzde 2 olduğu kaydedil- di. Ortalama yaşam süre- si Ege ve Marmara bölge- lerinde 70, Doğu ve Gü- neydoğu Anadolu bölge- lerinde 65 olan Türkiye'de, Ege ve Marmara bölge- lerindeki okur-yazar ora- nı > üzde 89, Doğu ve Gü- neydoğu bölgelerinde ise yüzde 70olduğu belirlen- di. Türkiye'nin kadın-er- kek karşılaştırmalı kalkın- ma endeksindeki sırala- ması, Yunanistan. Bulga- ristan da dahil olmak üze- re tüm Avrupa ülkeleri- nin arkasında: toplam 146 ülke arasında 59'uncu sı- rada yer aldığı bildirildi. Kadınlann siyasi. ekono- mik ve mesleki olanakla- nnın ölçüldüğü diğer bir endekse göre ise Türki- ye, 94 ülke arasında Ce- zayir. Tunus ve Iran'ın ar- dından 82'nci sırada bu- lunuyor. Cumhuriyet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu ' MAYİS AYI ETKİNLİKLERİ FOTOĞRAF SERGİSİ 2-l7MayısHergün$aat:10.00-19.00 • LÜTFÜ DAGTAŞ Konv:Doğa ve Çocuk SOYLEŞİ 8 Mayıs Cuma Saat: 18.00 MUSAAGACIK Konu.-Teyp'iflden Mesleki Sorgalama 14 Mayıs Perşembe Saat: 18.00 SAİM AKÇIL KonurUnutufmayan Müzik Yapıtları SOYLEŞİLİ İMZA GUNLERİ 9 Mayıs Cumartesi Saat:17.00-19.00 CEVAT ÇAPAN 15 Mayıs Cumartesi Saat: 18.00-20.00 t SÜKRÜ ERBAŞ UFUK KARAKÖÇ KonurSiirler ve Türkülerimiz 19 Mayıs Salı Saat:17.00-19.00 (Özel ıstek üzenne) ESİNAFŞAR Koıat'Atatürk" CD dinletisi ve Söyleşi ANMA GÜNLERİ 23 Mayıs Cumartesi Saat:17.30 MUSTAFA EKMEKÇİ P.E.N YAZARLAR D E R N E Ğ I PEN Yazarlar Demeğı kattolarıyla... Adres: Istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksım TeJ:252 38 81/82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog