Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3MAYIS1998PAZAR HABERLER Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yapılan açıklamalarda Türkiye'nin şöhretinin kötü olduğu belirtildi Basma baskdar sürayorISTVVBl L / IZMİR (Cumhuri>et) - Turluve nın ba^ın ozgurluğu açısından dumada (,ok kotu bır şohrete sahıp ol- duğu ulkemızde basına yonelık baskı- ların artarak surduğu belirtildi Turkıye Gazetecıier C emn etı ITGC). Turkıye'nın artık baMn ozgurluğu. demokrası. hu- kuk de\ ietının ustunlugunu kabul etme- sı \e çagda^ dumanın uvgar normlan- na \e kurumlanna ka\ ui)turulması gerek- tığını ka\ dettı Basın Konseyı Yuksek Ku- rulu da tum ıletışım dunyasının. yurtı- (,ınden kavnaklanan baskılar \e yurtdı- ^ından gelen hakMzaçıklamalarlabunal- dığını kavdettı Merkezı Pans'tebulunan SınırTanımavanGazetecılerraporunda ıse 1997 \ılmda 26 gazetecının oldurul- duğu belirtildi Turkı\eGazetecılerCemıvetfnden. "3 Ma\ıs Dun\a Basın Özgürliığu Günü" • Türkıye Gazetecıler Cemiyetı, bütün dünyada ınsanlann bılgıye ulaşma ve gerçeklen öğrenme hakkı önündekı engellenn kaldınlması dıleğınde bulundu Sımr Tanımayan Gazetecıler raporunda 1997 yılında göre\ı başında 26 gazetecının öldurüldüğü belirtildi. dolayısı>la yapılan >azıh açıklamada butun dunyada ınsanlann bılgıve ulaş- ma ve gerçeklen oğrenme hakkı onun- dekı engellenn kaldınlması dıleğınde bulunuldu Turkıve'de basın ve duşun- ce açıkJama ozgurluğunun demokrasının aynlmaz bır parçası olduğu vurgulanan açıklamada şu goruşlere yer venldı "Bugun Türkhe'de basm ozgurluğu- nun onunde >alnız antidemokratik> asa- lardan kaynaklanan sınıriamalar >ok- tur. Basın ozgurluğu ile gazetecilerin can guvenliği veçaltşma gihencesi.çeşirti ne- denlerlezaman zaman tehdkk uğramak- tadır. Bır kez daha \inele\elim kı. bun- lar gazetecüerin bıre>sel sorunu değil- dir; demokrasi ve hukuk devietinin üs- tunluğu sorunudur Demokrasrvi ve hu- kuk devletinın ustunlugunu konımak herkesingorevidır. Turkıve artık basın oz- gurluğu de, demokrasi ile, hukuk de\ le- tinin ustunlup ile çağdaş dunyanın uv- gar normlanna ve kurumlanna kavuş- mrulmalıdır." Basın Kon&eyı Yuksek Kurulu bıldı- nsındede>azılı sozlu\egoruntuluba- sının da ıçınde bulunduğu tum ıletışım dunyasının. yurtıçınden kaynaklanan baskılar \e yurtdışından gelen haksız açıklamalarla bunaldığı belırtılerek "Yur- tiçinden kavnaklanan baskılann azal- ması beklenirken. gelişmeler tam aksi yöndedir" denıldı Basını hedef alan sı- nırlama ve kısıtlamalann oncekı yıllar- da. haksız yere cezalandıncı yasalardan, hukumetın uyguladığı malı baskı yon- temlennden ıbaret olduğu kaydedılen bıldmde. bugun bunlara başkalarının eklendığı savunuldu Bıldınde. bu gelışmelenn sonucunda 30 Nısan ıtıbanyla. 1998 yılı ıçınde 2 ga- zetecının sılahlı saldınya uğradığı. 6 ga- zetecının mahkemede mahkeme he>etı huzurunda dovulduğu. 26 gazetecının gozaltına alındığı, 9 gazetecının tutuk- landığı lögazetevedergıhakkındatop- latma karan ujgulandığı. 5 gazetecının kalemlennın de ozgurlukçu bır anlayı- şın kabul edemeyeceği şekılde ellenn- den alındığı kavdedıldı Son 6 yılda 25 gazetecının olduruldugu 36 gazetecı- nın sılahlı saldınya uğradığı 104 gaze- tecının guvenlık guçlerının saldınsına maruz kaldığı \ e sadece \ azıh basın hak- kında 599 toplatma ve kapatma karan- nın uygulandığı belırtılen bıldınde "Ül- ke olarak dünyada maalesef çok kotu bir şöhrete sahiMz" denıldı Sınır Tanımayan Gazetecıler tarafın- dan hazırlanan raporda ıse oldurulen ga- zetecısavisinda bır oncekı yılaoranladu- şuş kaydedıldığı, bununla bırlıkte basın ozgurluğu konusunda baskılann daha da arttığı ıfade edıldı TGS İzmır Şube Başkanı Hüseyin 4slan duşunceyı açık- lama hakkının sınırlandınldığı bır ulke- de basın ozgurluğunden soz edılemeye- ceğını >o\ledı Stockholm Geçen yıl öldürülen 26 gazeteci anılacak GL'RHAMÇkAN STOCKHOLM -Stockholm'de bır ay on- cevapılan kulıurZır\esı nın bır gunu "ba- sın veifadeözgurluğüne'" a>rılmıştı Çeşıtlı ulkderden gelen \ e basın ozgurluğunun ol- madığı yı da pek kola> olmadığı koşullar- da gore\ \apan gazetecıler ve yazarlar, ız- levıulenne sankı bılım-kurgu masalı gıbı denevımlennı anlattılar Bunlar araMnda Ceza>ır'ın en koklu ga- zetesıLI\\atan ınŞefRedaktoruOmarBel- houchet de vardı 1993'te kızını okula bıra- kırken aracı kuı>un jağmuruna tutulmu^ \e ıkısı dc okımden kıl payı kurtulmu^tu 1995'te otomobılı >ehırlerarası volda sıkıştınlmiş ve kendı devıijivle u Holl>wood filmlerindeki Şİbı bır otomobil >anşı sonucu" bır kez cia- haoltunden Jonmu^tu Sansure kars.ı çıktı^ ğı ıiiin ıkı hatta ba^kenttekı unlu Sekardjı Ce- zae\ ı nde "Özel muamele" gormuştu <\>nı >ekılrîe 1990 dan gunumuze gorev başında oldurulen 60 gazetecının hepsının katılının yobazlarolmadığını \e bazılarının emnıyet guçlerınden olduğunu bır soyleşı sırasında sov le> ınce "devlete hakaretsuçundan"bır yılhapıscezasınaçarptınlmıştı Eşını veıkı çocuğunu Fransa \a yerleştırdığı halde ken- dısı yurtdışına taşınmamakta kararlıydı Pa- nelı voneten Dagens N>heter (tsveç) gaze- leMiıın Şef Redaktöru ArneRuthona, neden me->lek yaşamı ıçın hayatını tehlıkeye attı- ğını sordu bır Iskandınav saflığıyla Aldığı yanıt şu oldu - (, unku ben bır demokratım F v et, 3 Mav ıs Dünva Basın Ozgurluğu gu- nunde Omar Belhouchet. Metin Goktepegı- bı ınsanlarsaşgnUanılıvorlar Fransamer- kezlı "Sınır Tanımavan Gazeteciler" orgu- tunun gınşıınıvle bır kez daha gerçekleştı- rılecek olan bu gunde. geçen vıl oldurulen 26 gazeteci bır kez daha anılacak Basına yönelik düşmanca tavnn değiştirilmesi için yetkililer göreve çağrıldı Gazetecilerden polise protesto • TGC Genel Sekreterı Turgay Olcayto. kamu gorev ı yapan gazetecılenn yıne kamu gorevı yapan pohsler tarafmdan dovulmesının uzucu olduğunu belırttı Olca>to. polıslenn gazetecılere yönelik hareketını "kızgın boğalann matadorlara saldırmasına" benzettı tstanbul Haber Servisi - Istanbul Emnıyet Mu- durluğu'nun toplumsal olavlarda gazetecılenn gostencılerden ayırt edı- lebılmesı ıçın dağıttığı "basın yeleklerine~ kar- şın 1 Mayıs kutlamaların- da gazetecılenn pofıs ta- rafından dovulmesı pıo- testo edıldı Turkıye Ga- zetecıler Cemıyetfnden (TGC) Ktanbul Valılığfne yuruyen gazetecıler ve- leklen valılıgınkapısınaastılarvepo- lısın olaylarda gazetecılere yonehk tav- rını kınadılar Yerel >onetıcılerın ve lçışlen Bakanı VIuratBaşesgioğlu'nun gazetecılenn can guvenlığını sağlaya- madığını belırten Gazetecıler Cemi- yetı Başkanı Nail Gureli. Başbakan MesutVıunaz ve gazeteci kokenlı mıl- letvekıllennı göreve çağırdı TGC onunde dun saat 13 OO'te top- lanan gazetecıler, emnıyetm dağıttığı yeleklerı gıverek alkışlarla vuruvuşe geçtıler Istanbul Valılığı onune kadar yuruyen gazetecıler adına bır açıklama >apan TGC Genel Sekreten Turgay Olcayto kamu gorevı yapan gazetecı- lenn yıne kamu gorevı vapan polısler tarafmdan dovulmesının üzucu oldu- TGC'ctenİstanbıüValiUği"neyürü>eng^zetecileremnijetindağrttığıyelelderivaüliğınkap«sınaasti^ ğunu belırttı Olcayto. polıslenn gaze- tecılere vonelık hareketını "kızgınbo- ğalann matadorlara saldırmasına" benzeterek 5 gazetecının gozaltına alın- dığı ola>lar sırasında bazı yabancı ga- zetecılenn de dov ulduğunu kaydettı 'Polisin tavn degşmedi' Son dönemde gazetecılere karşı ko- tu davranan bazı polıslerle ılgüı yasal îsjem vapıldığınadıkkatçeken Olcay- to, tum çabalanna karşın polısın gaze- tecılere vönelık tavnnın değışmedığı- nı vıırguladı TGC Yonetım Kurulu'nun yann yapacağı toplantıdapolısın gaze- tecılere >onelık tavnnı ele alacağını ka>deden Olcayto, gereklı onlemlenn alınması ıçın vetkılılerle goruşecekle- nnı soyledı Olcayto'nun açıklamasından sonra gazetecıler emnıyet tarafmdan venlen fosforlu san renklı yeleklen teker te- ker ve alkışlar eşlığınde İstanbul Valı- lığı'nın kapısına astılar Gazetecıler daha sonra dağıldılar Gureli de vaptığı açıklamada. MHP Okmeydanı temsılcılığıne sığınan gos- tencı> ı goruntuleyen gazetecılere ulku- cu grubun duzenledığı saldınya polı- sın seyırcı kalmasına dıkkat çektı 'Vaatler darbe aldT Polısın tutumunu ıbret ve dehşetle ız- ledıklerını vurgulayan Başkan Gureli, "7 gazetecinin varalandıği bu saldınyı öntevemeyen polisin saldırganlan "\u- run' diyeteşvikettiğidenevazıkkiesef- kgorüklu" dedı "Polısın gazetecilere saldıran kişikre karşı himaveci tutu- mununendiseverici n olduğunu da ışa- ret eden Gureli. Istanbul Valısı Kutlu Aktaş ve Istanbul Emnıyet Muduru Hasan Ozdemir'ın toplumsal ola> lar- da gazetecılenn çahşma v e can guven- lığının sağlanacağı volundakı vaatlerı- nın darbe aldığını so> ledı Yerel vone- tıcılenn \e lçışlen Bakanı Murat Ba- şesgıoğlu"nun can guv enlığını sağlay a- madığını kaydeden Gureli, Başbakan Mesut Yılmaz ve dığer polıtacıların polıstekı gazeteci duşmanlığına son vermesını bekkdıklennı ıfade ederek TBMM'dekı gazeteci mılletvekıllennı de gorev e çağırdı Cözaltilardan 2Ti serbest lMayıs'taki olaylara tepki Istanbul Haber Servisi - Istanbul'dakı 1 Mavıskutla- maları sırasında çıkan olav - larda polısın ve radıkal sol grupların tutumu ıle şenat- çı basmın olay lara yaklaşımı- na sendıka ve bazı sıy ası par- tı >onetıcılenndentepkı gel- dı Olaylar sırasında yarala- nan 134 kışıden 127'sı ta- burcu edılırken gozaltında tutulan 276 kışıden 21 ı ser- best bırakıldı 1 Mayıstamıtıngalanına gıremeven sol gruplarla po- lıs arasında yaşanan çatış- manın ardından Şışlı Etfal Taksım ve SSk Okmeydanı hastanelerıne kaldırılan 7*si gazeteci, 134yaralıdan 127 sı taburcu edılırken 2 sı polıs 5'ı gostencı 7 kışının teda- vılen sürüyor Istanbul Em- nıyet Mudurluğu yetkıhlerı Pıyalepaşa ve Okmevda- m'ndakı olavlardan sonra 276 kışının gozaltına alındı- ğınıvedun21 kışının serbest bırakıldığını açıklarken Is- tanbul Barosu avukatlan. go- zaltındakı ınsan savısının 300'un uzerınde olduğunu vTirgiiladı Halkın Hukuk Bu- rosu tarafmdan >apılan va- zılı açıklamada, polısın 400 kışıyı gozaltına aldığı ve 400'e vakın kışıyı varaladı- ğı öne suruldu 1 Mayıs oncesı polısın kul- tur merkezlenne y aptığı bav kınlarda gozaltına alınan Genç Ekın Sanat Vlerkezı (GESAM) çahşanı 3 kışı. gozaltında kaldıklan 4 gun boyunca ışkence gorduklen- nı so>ledıler İHD Istanbul Şubesı'nde basın açıklama- sı yapan tıyatro sanatçıları Sefer Yağcızevbek ve Esin Dal ılebalenn AvlinGündo- ğan sanata ve sanatçıva ya- pılan baskılann gun geçtık- çearttığını belırterek "Tum insanlık dışı uvgulamalara rağmen insanı birdunva kur- ma sav-dşımı/jengelle>eme>e- cekler" dedıler Tanm Gıda-Sen adına bır açıklama yapan gene)başkan V'ahit Genç. polısın gosten- cılere karşı tutumunu eleştı- rerek "Polisin sav unnıasız in- sanlan vakaladıktan sonra hunharca dovmesi gerçek- ten msanlığa sığmavacak bir davraıııstır. Polisin gorevi)tt- kaladığı evtemcının başını gozunu kırmak değil adale- te teslim etmektir" dedı ODP Genel Başkan Yar- dımciü Saruhan Oluç her 1 May ıs'tan sonra benzer de- ğerlendırmelenn yapılmak zorunda kalındığını v urgula- yarak ışçı bayramının bır kez daha şıddet ve çatışmanın golgesınde bırakıldığını be- lırttı Oluç, dun \ aptığı ya- zılı açıklamada, Türk solu- nun "1 Mayıs'ı emekçilerin birlikve mucadele gunu ola- rak, birtşçi bayramı niteliğin- de kutlamanın volunu nasıl bulacağız" sorusunuyanıt- lamasi gerektığını kaydettı Işçı Partibi II Başkanı Tu- ran Özlu ımzasiyla yapılan açıklamada ıse dun çıkan olav lann sorumlusunun radı- kal sol gruplar olduğu belır- tılerek ışçı sınıfının bavram- larını olgunluk ıçınde kutla-' dığı kay dedıldı Şenatçıba- smda olav ların ısrarla on pla- na çıkarılarak ışçı sınıfının başansına golge duşurulmek ıstendığının vurgulandığı açıklamada. "FethullahçıZsiT man gazetesi tamamıvla va- lan haber ınıal ederek man- şetten 1P ıle SlP'lılenn Per- pa onunde ka\ga ettıgını' vaznuşor Ovsa IP ve SİP Hür- rivetTepesı'ndevdıler^ urü- vuş kolunda ve alanda diğer sendika ve sivasi partilerle biriıkte işci sınıfı içinde hiç- bu-sorunvaşanmadan 1 Ma- vıs kutlanmıştır" denıldı Linç girişimi MHP basını - suçladı İstanbul Haber % Senisi - Okmeyda-ı^. nı'nda 1 Mayıs olayla- * rı !>onrasında polısten * kaçan Ali Rıza Narin adlı lıse 2 sınıföğretı- cısının MHPtemsılcılı- ğınde uğradığı lınç gı- nşımıyle ılgılı açıkla- ma yapan MHP tstanbul 11 Başkanı MehmetGüL basınınolayı yanlış yan- sıttığını ıddıa etrı MHPtemsılcılığınm bulunduğu 4 katlı bına- nm camlanndan sallan- dırılan gencın 4 paniğÇ| _ kapılarak camdan dışa- inekıçındirendiginı'sa-**' vunan Gül, MHP'lfJJJ gençlerın Nann'ı döv- ' medığını, 'zor kullana- rakiççriahpkurtarmak istediği'nı ılerı sürdu Gül. olay ın venhş bıçı- mıyle ılgılı olarak ba- sını suçladı Gul,saldı- nnın 'yörenln gençleri' tarafmdan yapıldığını ıddıa ederek, sorumlu- lan belırleyerek dısıplın cezası vereceklennı kaydettı MHP Okmey- danı Temsılcılığı'nde öldurulesıye dovulen Nann, Okmeydanı SSK Hastanesı'ndekı teda- vısmın ardından gozal- tına alındı WSftW^WWWWWJWW^WWAfWWVl ^^^WWW.WW Ul Hi lHfl T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZINDE SON TEMSILLER G Bızet CARMEN opera 4 perde Ortıestra Şelı Antonio PtBOLU Sahneye Koyan Ytktl K * B * 2 May < Cumanesı 15 30 12 Mayıs Salı 20 00 R Rodgers & O HammerstBin II KRAL VE BEN muzıkal 2 perde Otosta Şefı Scrdar YALÇIN Sahneye Koyan H>ldun DORMEN 5 May » Salı 20 00 P I Çaykovskı UYUYAN GÜZEL bale 3 peröe Koıeogratı ve Sahneye Koyan Oerek DEANE ' Orkestra Şefi Elfsd BAGIROV 2S Nısan Salı (Ozel Gosten) 20 00 6 May s Çarşamba 20 00 (Gala) 9 Mayıs Cumanesı 15 30 / 13 Mayıs Çarşamba 20 00 G Verdı AIDA opera 4 perde Orkestra Şefi Orhan ŞALUEL Sahneye Koyan Y»M« KARA 7 Mayıs Perşembe 20 00 B Smetana SATILMIŞ NİŞANLI komık opera 3 perde OrkestTa Şef Okan DEMIRtŞ Sahneye Koyan Sümeray ARIMAN Dev4eı S»r^tç s 14 Mav s Perşembe 20 00 G Puccını TOSC/V opera 3 perde 0 keslra Şef Antonıo P1ROLLI Safıneye Koyan Yeku KARA 16 Mayıs Cumanesı 15 30 MÜZİKALLERDEN SEÇMELER muzıkal gosterı 2 bolum Ujzik Yonetmenı Et?aO BAGIROV Sahneye Duzenlemesı Sumeray ARIMAN e 15 Mayıs Cuma 19 00 Borusan Kültürve 19 00 Caz Konserc imtr Demınr Torrpel AyşeGenar .o*a- Efvan Araa Pryano w« Trombon 173C Vıdeo Belgesel Frark Sınatra Yaşam: ve Donemı-2" 9 4 * IngıJiîce) 72 30 Vıdeo Belgesel "Frank Sınatra v aşamı ve Donerm-1" 0*8 dk- Ingılızce) erı19 00-20 00 Sö>leşı Muammer Ketencoğiu "Kırsal Muzık ve Korjnması Uzenne" Ounyanın Dört Bır Yanından Muzık Dınletısı 1030-1130 Atdlye PmarBafbuğ "Çocuktar ıgn Muzık Atolyesı 5 &Gt 12 00-13 00 Muzık at&iyelerıne re2erv*$yon ıçtn Serpıl BALCI Tel {0212)292 06 55 BORUSAN ucetsızdır Bır BERNARDO BERTOLUCCİ Fıimı CANNES 1996 ADIL SALIH RESİM SERGİSİ 27Niian- 13Mayıs'98 ADTİ6MŞAKAYIK SOKAK NO 54/1 NIŞANTAŞI / TEL 247 90 81 » Müzikal Komedi / 2 Bölüm \ 5 Mayıs 1998 Salı saat: 20.00 M U A M M E R KARACA TİYATİOSU Tel: 252 44 56 - 252 5? 35 istıkla! Cid- No 421 TünH. »eyoglu SOû»O BORUSANKÜİtÜr Tff(0?12)2«06S5fa» O2UI252 45 5! jV€ Web sayfasr- vwv<w.horusansanatcom Sânât c ma?t adresi info«boruSJnsanat.com TiyatroStadyosu Balkon Jean Genet 1-10 Mayıs/Ankara Ulus 100. Yıl Kültur MerVezı ç Cumartesı 15 30-20 30 Pazar-15 30 Bılet Satış Gtşeleri, Gışe(100YılKM) 0 312 310 50 21 Vakkoroma 0 312 425 22 85 DostKıtaBevi 0 312 425 24 64 AST 0 312 41 7 76 76 T KÜIJÛR SANAT YAYINCIUK "^^^"^^^"^^"^^^ TC Kurtur Bakanlığı nın katkılanyla Çevıren-Yöneten Başar Sabuncu Sahne Tasarımı Duygu Sağıroglu Gıysı Tasarımı SevimÇavdar Muzık SeUm Atakan Zuhal Otcay Hatuk Bılgıner Ahmet Levendoglu Derya Alabora Salıh Sankaya Bütent Yarar Şebnem Sönmez CelalPerk Güven Kıraç Alptekin Serdengeçti Sema Keçık ılanlarınız İçın: TİYATRO OYUNEVİ HlzmetçllerYAZAN JEAN GENET TURKÇESI SALÂH BİRSEL MUZIK TURCAY ERDENER YÖNETEN MAHİR GÜNŞİRAY DRAMA'URGI ÇETİN SARMARTAL Sahne Foks. SAhNE TASARIMI CLAUDE LEON SEÜM BİRSa Fınn Sok. No. 43 Bomontı. Şışlı OYUNCULAR MAHIR GÛHSİRAY, ŞEHSUVAR ARTAŞ. BOĞAÇHAN SÖZMEM G| S« Tel (0212) 240 2826 BıleUef grşc, Adam Kjtabevi ve ıTKiuMYu Vakkorama larda. TURNE NEDENI ILE SON HARA' 1 MüYK '98 Cuma 20 30 Hızmetçıler 2 Mayıs 98 C tesi 15 00 Hizmetçıler 2 Mayıs '98 C tesı 18 30 Antıgone 3 Mayıs '98 Pazar 15 00 Antıgone 3 Mayıs '98 Pazar 18.30 Antıgone oneYAZAN SOF0KUS GÜNGÖR DİLMEN MUZIK TUR6AY ERDENER YONBEN MAHtR 6UNŞİRAY DRAMATURG! ÇETİH SARHUUITAL SAHNE TASARIM! CtAUDE l£0H SEÜM BİRSEL EFES I*Usrn*in kültıir v e s a n a t a k a t k ı l a ı ı a r t a r a k s ü r e c e k . \\k \ltA IKIItl Ik TIVATKOSl KARAriLIKTA \IŞIKDAMLALARI Oyun2Bölüm Pazar 17.00 del Bıleller AUtürk Kültur Merkezi gişelerinde satılmaktadır A.K.M gişe tel: (0212) 251 10 23 . 251 56 00 (7 hat) 2S4 Ayşe Emd Mesçi Yöneten: ZEKİ GÖKER Çeviren: FÜSUN DEMİREL ABT 5AIUATEVI Gurebo Hüseyin Ağ« Moh. Vezir Çesmesi Sok. No: 3 Aksaray/İST. Tel: (0212) 525 25 44 Sınema trycrtro konser bale muzayede opera iürelı yayıntar murık. tnarket fotoğraf sergt kıtap gezı lconferans Çiçekçılercien moto lcuryeye laxW DİavTralt ıstedığınız Ker odres her eHunlik Honta âa \\HEPSİİÇİNDE\\ BU SART! Oyunlaştıran ve Yöneten AIperMaral Perşembe 20.30 ^ Q Pazar 14.30 ÖO " Karaca Tiyatrosu nda (0212) 245 24 90 TURNE NEDENİYLE S0N.3 OYUN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog